4.802 LLODIO LLODIO. ALHAO 57. zk. 2004ko maiatzaren 21a, ostirala - Viernes, 21 de mayo de 2004 BOTHA nº 57

Texto completo

(1)

eta Enpresa Zientzietako lehenengo hiru mailak. Lantokia: Udaletxea.

Hizkuntza eskakizuna: 3.a – d.g.

Lanpostuaren izena: Administraria. Kopurua: 1. Administrazio egoera: jardunean. Taldea: C. Maila: 22. Titulazioa: Goi mailako ba- txilerra edo 2. mailako LH. Lantokia: Udaletxea. Hizkuntza eskaki- zuna: 3.a – d.g.

Lanpostuaren izena: Administrazio Kudeatzailea. Kopurua: 1.

Administrazio egoera: hutsik. Taldea: B. Maila: 26. Titulazioa: diplo- matura. Lantokia: udaletxea. Hizkuntza eskakizuna: 3.a – d.g.

Lanpostuaren izena: Mandaria. Kopurua: 1. Administrazio ego- era: jardunean. Taldea: E. Maila: 15. Titulazioa: Eskola Ziurtagiria.

Lantokia: udaletxea. Hizkuntza eskakizuna: 2. Derrigortasun data:

2001-12-31.

Lanpostuaren izena: administraria. Kopurua: 1. Administrazio egoera: bitarteko funtzionarioa. Taldea: C. Maila: 22. Titulazioa: Goi mailako batxilerra edo 2. mailako LH. Lantokia: udaletxea. Hizkuntza eskakizuna: 3.a - Derrigortasun data: 2001-12-31.

Lanpostuaren izena: hainbat eginkizunetarako laguntzailea.

Número: 1. Administrazio egoera: bitarteko funtzionarioa. Taldea: D.

Maila: 19. Titulazioa: Eskola graduatua edo 1. mailako L.H. (admi- nistrazio adarra). Lantokia: udaletxea. Hizkuntza eskakizuna: 2.a - Derrigortasun data: 2001-02-27

LAN KONTRATUPEKO LANGILE FINKOA

Lanpostuaren izena: garbitzailea. Kopurua: 1. Administrazio ego- era: jardunean. Taldea: E. Maila: 7. Titulazioa: Lehen mailako ikaske- tak. Lantokia: Udaletxea eta Kultur Etxea. Hizkuntza eskakizuna: 2.a – d.g.

Lanpostuaren izena: atezain-garbitzailea. Kopurua: 1.

Administrazio egoera: jardunean. Taldea: E. Maila: 8. Titulazioa:

Eskola-ziurtagiria. Lantokia: Garazi Ikastola

ALDI BATERAKO LAN KONTRATUKOAK:

Lanpostuaren izena: delineatzailea. Kopurua: 1. Dedikazio erre- gimena: osoa. Taldea: C. Maila: 15. Titulazioa: LH, 2. mailakoa.

Lantokia: udaletxea.

Lanpostuaren izena: Nekazaritzako Ingeniari Teknikoa. Kopurua:

1. Dedikazio erregimena: osoa. Taldea: B. Maila: 19. Titulazioa:

Nekazaritzako Ingeniari Teknikoa. Lantokia: udaletxea.

Lanpostuaren izena: Psikologoa. Kopurua: 1. Dedikazio erregi- mena: osoa. Taldea: A. Maila: 18. Titulazioa: Psikologia. Lantokia:

Garazi Ikastola. Hizkuntza eskakizuna: 3.a – d.g.

Lanpostuaren izena: Sukaldari laguntzailea. Kopurua: 1. Dedikazio erregimena: partziala. Taldea: E. Maila: 7. Titulazioa: Eskola-ziurtagi- ria. Lantokia: Garazi Ikastola (jantokia).

DESAGERTARAZTEKE DIREN KONTRATUPEKO LANPOSTUAK:

Lanpostuaren izena: Liburuzaina. Kopurua: 1. Dedikazio erregi- mena: partziala. Taldea: C. Maila: 15. Lanpostua: udal liburutegia.

Hizkuntza eskakizuna: 3.a – d.g.

Aprobación definitiva del Presupuesto General para el año 2004.

LLODIO

2.687 Ediktua Zergadunei aurkezteko deia (Zergabilketa Erregla- mendu Orokorraren 103.3. artikulua, 1990/1684 abenduaren 20.ko Erret Dekretua).

Geroago zehazturiko zergadunei, dagokion premiamenduzko prozedurako egintza administratibo baten jakinarazpena egitea ezi- nezkoa izanez gero, ezezagunak izan, kanporatua egotea, helbidea ezezaguna edo bestelako arrazoiengatik, iragarki hau Zergabilketa Erreglamendu Orokorraren 103.3. artikuluak xedatutakoa betez, Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzen da. Dei horretan azaltzen diren zergadunei edo haien ordezkariei agindua luzatzen diegu ediktu hau argitaratu eta 8 eguneko epean Laudioko Udaleko Betearazpideko Zergabilketa bulegora aurkeztu daitezen prozeduraren berri aurrez aurre emateko. Aurkeztuko ez ba- lira, jakinarazitzat joko da legezkoak diren ondorio guztietarako, aur- kezteko epe-mugaren biharamunean.

Llodio, 2004ko apirilaren 15a.– DIRUZAINAK.

y Sociología o Económicas y Empresariales; Destino: Casa Consistorial; P. Lingüístico: 3 – s/f.

Denominación del puesto: Administrativo; Número: 1; Situación Administrativa: Activo; Grupo: C; Nivel: 22; Titulación: Bachiller Superior o F.P. 2º grado; Destino: Casa Consistorial; P. Lingüístico: 3 – s/f.

Denominación del puesto: Gestor Administrativo; Número: 1;

Situación Administrativa: Vacante; Grupo: B; Nivel: 26; Titulación:

Diplomatura; Destino: Casa Consistorial; P. Lingüístico: 3 – s/f.

Denominación del puesto: Ordenanza; Número: 1; Situación Administrativa: Activo; Grupo E; Nivel: 15; Titulación: Certificado Escolaridad: Destino: Casa Consistorial; P. Lingüístico: 2 – Fecha de preceptividad: 31-12-2001.

Denominación del puesto: Administrativo; Número: 1; Situación Administrativa: En interinidad; Grupo: C; Nivel: 22; Titulación: Bachiller Superior o F.P. 2º grado; Destino: Casa Consistorial; P. Lingüístico: 3 – Fecha de preceptividad: 31-12-2001.

Denominación del puesto: Auxiliar de tareas variadas; Número:

1; Situación Administrativa: En interinidad; Grupo: D; Nivel: 19;

Titulación: Graduado Escolar o F.P. 1º grado- Rama Administrativa;

Destino: Casa Consistorial; P. Lingüístico: 2 – Fecha de preceptividad:

27-02-2001.

PERSONAL LABORAL FIJO

Denominación del puesto: Limpiadora; Número: 1; Situación Administrativa: Activo; Grupo: E; Nivel: 7; Titulación: E. Primarios;

Destino: Casa Consistorial y Casa de Cultura; P. Lingüístico: 2 – s/f.

Denominación del puesto: Conserje-Limpiadora; Número: 1;

Situación Administrativa: Activo; Grupo: E; Nivel: 8; Titulación: C.

Escolaridad; Destino: Ikastola Garazi.

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

Denominación del puesto: Delineante; Número: 1; Régimen de Dedicación: completa; Grupo: C; Nivel: 15; Titulación: F.P. 2º grado;

Destino: Casa Consistorial.

Denominación del puesto: Ingeniero Técnico Agrícola; Número:

1; Régimen de Dedicación: completa; Grupo: B; Nivel: 19; Titulación:

Ingeniero Técnico Agrícola; Destino: Casa Consistorial.

Denominación del puesto: Psicólogo; Número: 1; Régimen de Dedicación: completa; Grupo: A; Nivel: 18; Titulación: Psicología;

Destino: Garazi Ikastola; P. Lingüístico: 3 – s/f.

Denominación del puesto: Ayudante cocina; Número: 1; Régimen de Dedicación: parcial; Grupo: E; Nivel: 7; Titulación: C.Escolaridad;

Destino: Ikastola Garazi (Comedor).

PERSONAL LABORAL A EXTINGUIR:

Denominación del puesto: Bibliotecario; Número: 1; Régimen de Dedicación: parcial; Grupo: C; Nivel: 15; Destino: Biblioteca Municipal; P. Lingüístico: 3 – s/f.

Aprobación definitiva del Presupuesto General para el año 2004.

LLODIO

2.687 Edicto citación de comparecencia a contribuyentes (artícu- lo 103.3 del Reglamento General de Recaudación, Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre).

No habiendo sido posible la notificación de forma expresa de un acto administrativo de procedimiento ejecutivo para los contribuyentes relacionados a continuación, por haber resultado desconocidos, ausentes, ignorarse su domicilio u otras causas, se hace público el presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Araba, cumpliendo lo previsto por el ar- tículo 103.3 de Reglamento General de Recaudación, requiriéndose a los contribuyentes o a sus representantes a los que afecta la pre- sente citación a fin de que comparezcan en el plazo de 8 días, a partir del siguiente de la publicación del presente edicto, en la Oficina de Recaudación Ejecutiva del Ayuntamiento de Llodio, con objeto de ser notificados personalmente. Transcurrido dicho plazo, la notificación se entenderá efectuada a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para com- parecer.

En Llodio, a 15 de abril de 2004.– EL TESORERO.

(2)

AIPATUTAKO ZERRENDA/RELACION QUE SE CITA

ESPTE. ZK. IZEN ABIZENAK NAN/IFZ HELBIDE FISKALA

Nº EXPT. APELLIDOS Y NOMBRE DNI/CIF DIRECCIÓN FISCAL

PREMIAMENDUZKO PROBIDENTZIA/PROVIDENCIA DE APREMIO

17 ALDAYTURRIAGA ZORROZUA ANGEL MARIA 14933267B PIO XII 4 4º DCHA LLODIO

28 ARAMENDI ZABALLA JUAN CRUZ 72713611P SOLOZELAI 1 1º B LLODIO

78 CALZADA ABASOLO ENRIQUE 14900146X VIRGEN DEL CARMEN 27 3º G LLODIO

136 EGUILUZ SAGASTIZABAL DOMINGO 14896639E URIBARRI 11 BASAURI

153 EXPOSITO VALERO JOSE 38398228G LANDALUZE 23 5º D LLODIO

161 FERNANDEZ RUIZ MOISES 72009588S LANDALUCE 4 3º B LLODIO

165 FUENTE GARCIA ELOY 14857191L ITURRIAGA 6 1º B LLODIO

176 GARAYO ARREGUI JUAN DOMINGO 14887703X GOIKOETXE KALEA 8 1º D LLODIO

238 INCHAURBE ZARATE FERNANDO MARIA 14852020T JOSE MARDONES 10 1º A LLODIO

246 IRIONDO ACHA MILAGROS 14852800K ATXARTE 2 2º IZ LLODIO

249 ISASI PICAZA JUAN ANTONIO 14902042C GALLARREKO 1 4º C LLODIO

286 LOPEZ VELASCO MAXIMO 10029871P UGARTE 21 ESC.IZ 4º B LLODIO

337 OJEDA RUIZ ALONSO 14864759C SEÑORIO DE BIZKAIA 55 4º GALDAKAO

436 TERCILLA ULIBARRI MARCOS 93000150H CARALSO 12 BAJO 1 LLODIO

1068 ABAL GONDAR JOSE 35368543V PIO XII 2 3º D LLODIO

1227 BILBAO IRIONDO JUAN 14140801X ATXARTE 2 4º IZ LLODIO

1232 BILBAO VELASCO SANTIAGO 72713648E TEJERIA 12 3º DCHA LLODIO

1233 BILBAO ZUBIAUR MARIA BEGOÑA 14951629L ALBERTO ACERO 1 2º B LLODIO

1290 DEL CASTILLO URIA JOSE MARIA 30579182S NERVION 16 1º LLODIO

1701 LOPEZ NARANJO ANTONIO 14948685L ZUMALAKARREGUI 17 4º B LLODIO

1819 MORALES CANELADA JUAN CARLOS 14958170M LANDETA 3 3º LLODIO

1853 OLAGUENAGA ARZA JOSE RAMON 14577575Z GUIPUZKOA 8 1º IZ LLODIO

2133 VELASCO ORTIZ ISABEL 16160253Q ZUMALAKARREGUI 58 RESID. LLODIO

2207 CRUZ LATA PURIFICACION 32218235L OKETA 2 1º B LLODIO

2587 GUINEA PLAGARO MIGUEL 14556760Z CTRA. VITORIA 8 RIBERA ALTA

2925 LASA INCHAURRAGA CARMELO 14146816E PIO XII 11 1º LLODIO

2942 BILBAO OTEGUI MARIA TERESA 72714069Y BIDEBARRIETA 3 3º A LLODIO

3200 RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE 72710962G ZUBIAUR 3 1º H LLODIO

3202 GOIKOGANE SDAD. COOP. LTDA. F01023449 ARETA 4 TALLER LLODIO

3271 BERNARDEZ RODRIGUEZ CLAUDIO ANTONIO 32595503H PIO XII 2 2º IZ LLODIO

3295 CIMAVILLA CASO M.OLGA 9251681T URBANIZACION LA HIDESILLA, CALLE B 14 QUINCOCES DE YUSO

3320 ECHAVE GOIRI FRANCISCO JAVIER 72714219H LANDALUCE 25 2º B LLODIO

3609 EMBALAJES AYALA S.C.L. F01031111 CAMINOS VIEJOS 8 LLODIO

3625 GONZALEZ VELAZQUEZ DAMIAN 6463979J GASTEIZ 5 1 DCHA LLODIO

3640 MARTIN TORRES KEPA MIRENA 14558282H VIÑA VIEJA 1 3º A LLODIO

3667 UGARRIZA ARRIZABALAGA MARTINA 14807091J ZUMALAKARREGUI 35 3 D LLODIO

3673 URRETXU LASARTE ABEL 16175553K LANDALUCE 46 1º D LLODIO

3679 VIZAN PEREZ JOAQUIN 11601376S ITURRIAGA 8 1º D LLODIO

3924 MONTES PRADAS J.FERNANDO 14854399X VIRGEN DEL CARMEN 30 4º D LLODIO

4450 LOPEZ CALLE MARIA ISABEL 14569794F IRUMINETA 12 6 IZ BILBAO

4485 PORTILLA COZAL FRANCISCO ATXETA KALEA 8 BAJO I LLODIO

4798 CERRO ALVARADO FELIX 14903030L CADAGUA 1 1º D GUEÑES

4933 PROMOCIONES LASA S.A. A01038371 PEDRO ORBEA 1 VITORIA-GASTEIZ

5130 ROJO CARRASCO MANUEL 14927371A SOLOZELAI 4 LLODIO

5142 ZARATE UGARRIZA JUAN LUIS 14883852T ITURRIXU 1 3º IZ LLODIO

5443 AYESTA ARANA CONSUELO 14469939H ANUNTZIBAI 3 OROZKO

5465 FERNANDEZ DE TROCONIZ ANTONIO CAMINO GRANJA 1 BJ LLODIO

5647 GASTACA SOBRADO MARIA CARMEN 30591065F ZUMALAKARREGUI 25 A 1 A LLODIO

5657 MARTIN HITA PEDRO MARIA 30648369H PIO XII 10 5 D LLODIO

5662 PROMOCIONES GOIKOETXE S.L. B01112192 NERVION 10 LLODIO

5665 RISCO CARBALLES MANUEL 30636756C ARETA 4 1º A LLODIO

5742 ALDECOA DE LA TORRE GOTZON MIRENA 14603162W VIRGEN DEL CARMEN 4 2 IZDA LLODIO

5748 ARTIÑANO CUESTA IGNACIO 30615501V DR. FLEMING 1 4º IZ LLODIO

5800 MARTINEZ LOPEZ JULIO JOSE 30598538M OLAKO 5 LLODIO

5901 GARAYO ALDAYTURRIAGA ALEJO 16153663G OLARTE 9 BA 1º LLODIO

6068 UGAR PAN SDAD. COOP. LTDA. F01148766 UGARTE 3 BJ LLODIO

6160 SAGARMINAGA LEGORBURU FELIX 16147199A ZUMALAKARREGI 58 RESID. LLODIO

6268 VILARIÑO FERNANDEZ JESUS 30653748S LANDALUZE 31 3º IZ LLODIO

6396 USSIA LARRINAGA TEODORO 16154384N SANTA MARIA DEL YERMO LLODIO

6832 AYALA EGUIA JULIA 16153084T LA VENTA 4 2º IZ LLODIO

6848 GARCIA VALERO VICENTE 14952046E RUPERTO URQUIJO 12 3º D LLODIO

6851 GONZALEZ HUERTA ROSARIO 16202875L LANDALUCE 4 5º D LLODIO

7013 ARBIDE AYESTA EDUARDO 30660631K ANUNCIBAY 3 ARBAIZA (OROZKO)

7101 GOITIA GANDIAGA JOSEBA 44674319Q OKETA 1 4 A LLODIO

7124 SAN JUAN GIL ANGEL 14590043Q UGARTE KALEA 6 3º I LLODIO

7158 ZURIARRAIN ZABALA MARIA DOLORES 14191357N GREGORIO REVILLA 11 1º DCHA BILBAO

7191 GONZALEZ CASARES FELIPE JAVIER 30635443H ATXETA 12 1º IZ LLODIO

7199 INMOBILIBARIA CONSTRUCCIONES AYALA A01010511 LANDAKO 6 AMURRIO

7227 PEREZ BRAVO LORENZO 8499414V ITURRIAGA 4 4º B LLODIO

7282 HERNANDEZ OROZCO JUAN IGNACIO 30641631L LARRAÑO 11 1º LLODIO

7321 TEJEDOR CARABIA CASTO 14543470H BIDEBARRIETA 3 3º LLODIO

7364 BERROCAL MARQUEZ TERESA 25513227V LARRAÑO 12 1º DCHA LLODIO

7392 FERNANDEZ FERNANDEZ JAVIER 11909905E BASOZELAI 6 2º IZ BASAURI

(3)

7441 ECHEVARRIA BIZCARGUENAGA NICOLAS 94000481X ITURRIAGA LLODIO

7540 ANDRADE ALONSO RUBEN 30667428X ZUMALAKARREGUI 28 1º DR LLODIO

7551 RISOTO RUIZ MARIA JOSE 14590273Q IBAIZABAL KALEA 2 ASESOR LLODIO

8120 MENDI LAZCANO FELIX 30598247J ZUBIKO KURAJO 9 2º H LLODIO

8148 PEREZ RASTRILLA JOSE JAVIER 72717372C CABO CASTILLA 17 MELGAR DE FERNAMENTAL

8162 ROMERO JIMENEZ JOSE 45629199M VIRGEN DEL CARMEN 3 1º DCHA LLODIO

8216 DE ARRIBA GONZALEZ RAFAEL 14591080H ZUMALAKARREGUI 42 5º LLODIO

8346 ARTARAZ MARTIN JAKINDA 30645727K JOSE ARRUE 3 3º IZ LLODIO

8563 GIL GOMEZ MARIA TERESA 14884445H MANZANAL 12 BAJO DCHA LLODIO

8668 MARTINEZ LOPEZ JAVIER 30670649B OLAKO 5 LLODIO

8964 MUÑOZ MERINO J. IGNACIO 72715275Q LAMUZA 5 LLODIO

8989 UDAETA ZABALLA PEDRO 14844484P J.L. AZKETA 4 GETXO

9157 IGLESIAS RODRIGO FELIX 7396780A LIRIO 4 GUIJO DE GALISTEO

9171 MARTINEZ FERNANDEZ VICTORIO MANUEL 30637865W CALLE REAL 16 1º A TIRGO

9227 VELASCO ORNES LUCRECIA 14219028Z VITORIA 3 3º DCHA LLODIO

9337 RUIZ CASTRESANA RICARDO 16154177N PINTOR JOSE ARRUE 17 LLODIO

9385 EBRO, S.L. REHABILITACIONES Y CONSTRUCC. B01267681 CARRETERA NUEVA 4 PAB.3 ARTZINIEGA

9451 GURE AUKERA SDAD.RECREATIVA CULTURAL G01031715 VIRGEN DEL CARMEN 2 BAJO LLODIO

9702 MACHO AGUIRRE ANGEL 16027197S PIO XII 5 5º D LLODIO

9893 FERNANDEZ ROMERO MANUEL 16192062Q ARBOL MALATO 1 3º DCHA LLODIO

9905 LARREA YARTU CARMEN RODRIGUEZ MARIN 90 6º L MADRID

9921 SANCHEZ MIGUEL SEGUNDO 14335160L APUKO 7 1º IZ BARAKALDO

9923 SARASUA GONZALEZ PILAR 13849085A VITORIA 9 BAJO LLODIO

9958 LARRABIDE HIERRO-OLABARRIA FLORENCIA ANASTASIA 72236718C PAGAZANDU 4 OROZKO

9961 ARRAZURIA GALINDEZ AURORA 16153910K ZUMALAKARREGUI KALEA 36 2º B LLODIO

9982 UDAL-KIROL GABINETE VASCO DEPORTIVO B48480917 ARBIDEA 7 DPTO. 10 BILBAO

10014 ALAVA RETES ASCENSION 16160254V GOIENURI 12 2º LLODIO

10039 BORJA JIMENEZ CONSUELO 45672349F VIRGEN DEL CARMEN 3 1º D LLODIO

10047 CORBELLA EGUILUZ LAURA 30632357Z URUMEA 5 3º D LLODIO

10090 IGLESIAS VICENTE IRENE 30570335T JAVIER ZABALLA 4 3º C LLODIO

10149 OLIVARES UGARRIZA ISABEL 16153931L MANZANAL 3 LLODIO

10182 RUIZ VADILLO MIREN IHINTZA 32053606R ELLAKURI 20 1º IZ LLODIO

10200 VALER CARRASCOSA JOSE MARIA 30643510N TRES CRUCES 9 4º IZ LLODIO

10223 CROAMA S.L. B01156561 GALMAKA 12 LLODIO

10233 PIEDRA DEL RIO PEDRO IGNACIO 30615124P DR.FLEMING 5 3º A LLODIO

10238 VALERO DE LA CRUZ ISABEL 22722363L SOR NATIVIDAD 15 BAJO DCHA. SANTURTZI

10289 RISOTO RUIZ RAQUEL 30665595V Bº ZULUAGA 12 ARAKALDO

10290 RODRIGUEZ GUERRA ENRIQUE 16259687K VIRGEN CARMEN 35 1º A LLODIO

10327 FERNANDEZ MARTINEZ JOSE LUIS 14946762M ATXETA 3 LLODIO

10333 ABASOLO ASPURU MARIA SOLEDAD 72714182G LANDALUCE 25 4º C LLODIO

10348 BARBEITO VAZQUEZ CARLOS 30552705B ITURRIAGA 6 LLODIO

10380 CORTES HERNANDEZ MARIA JOSEFA 14592324C CALLE CALA 30 ATICO A PALMA DE MALLORCA

10396 FERNANDEZ PABLO FRANCISCO 16220748K GALLARREKO 1 LLODIO

10464 PRIMO SAIZ FELIX 30610432P LAMUZA 19 6º C LLODIO

10467 REFORMAS Y CONSTRUCCIONES GARIGORTA, S.L. B01299957 ISASI AUZUNEA 44 LLODIO

10485 SOJO GIL JUAN BAUTISTA 14958239M ZUMALAKARREGUI 26 2º LLODIO

10489 TENDITEL TELEFONIA, S.L.UNIPERSONAL B01320167 ZUBIAUR 5 5º B LLODIO

10533 MONTAJES BASKONIA, S.L. B01315324 KATUJA IBARRA 9 LLODIO

10538 EL KHADIR MOHA X00097088 LAMUZA 5 1º LLODIO

10540 MARCOS CASCALLANA FRANCISCO 30689297Y JOSE MATIA 26 5º A LLODIO

10543 RIOS MARTINEZ ALBERTO 77454195Q ZUMAKALARREGUI 12 3º D LLODIO

10546 ECHEVARRIA CHASCO PABLO JOSE 14954015J UGARTEBETXI 18 AMURRIO

10566 CHUN CHEN X00200237 TIERRA AIARA HERRI 2 5 LLODIO

10571 EGUZKITEL S.L. B01306778 ZUMALAKARREGUI 56 BJ. LLODIO

10583 ROJO BACAICOA ALBERTO 16303791B ADRIANO VI 12 4 IZ VITORIA-GASTEIZ

10584 RUS POMBO CARLOS 16048941R VENANCIO ETXEBARRIA 4 2 C GETXO

10587 URRUELA UZABAL MARIA MERCEDES 14562047B BAÑUETAIBAR 14 1 D AMURRIO

10606 BARRIUSO RODRIGUEZ OSCAR MARTIN 30651132K ZUMALAKARREGUI 11 4 IZ LLODIO

10615 COLOMINO MORALES ILDEFONSO 26725129A TIERRA DE AYALA 2 1 IZ LLODIO

10622 ESPINOSA DIAZ-EMPARANZA GONZALO 14601475V ANUNTZIBAI 5 4 B LLODIO

10648 LOPEZ MAYO FELIPE 28178784N RUPERTO URKIJO 18 2 A LLODIO

10702 GONZALEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER 30607478K VIRGEN DEL CARMEN 33 2 C LLODIO

10753 ATIENZA RAMIREZ MIGUEL ANGEL 30573973G LARRAÑO 9 4 IZ LLODIO

10792 GARAY ICAZURIAGA ENEKO 30595173K BITORIKA 5 1 LLODIO

10804 GRIGUTA VASILE X3817680W UGARTE 16 5 LLODIO

10882 UDAETA MEDIAVILLA ESTIBALIZ 14590288P ZUMALAKARREGUI 25 B 4º B LLODIO

10909 GUINEA-ECHEVARRIA ALBAÑILERIA G01337583 ZUMALAKARREGI 42 9 IZDA LLODIO

10927 RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA LIBERTAD 44687294L LA TORRE 17 1º B AYALA/AIARA

10928 RODRIGUEZ MARTIN CARLOS 22739640T IRABIEN 49 1 C OKONDO

10959 BARRIUSO RODRIGUEZ ALBERTO 30651133E ZUMALAKARREGUI 11 4º IZ LLODIO

10967 ECHEVARRIA IZA J. MARIA 16266041G LAMUZA 12 4º A LLODIO

10973 GARDEAZABAL YARRITU JOSEBA 14899532V LANDENE 16 4º IZ GETXO

10982 IBARRONDO ELEJALDE ALAIN 30655397P ZUMALAKARREGUI 25 B 2º F LLODIO

11005 SOLAUN AYALA EZEQUIEL 16146380N PASAJE PIO XII 1 2º B LLODIO

11006 TRUEBA FERNANDEZ CONSTANTINO 16159484Y VIRGEN DEL CARMEN 8 2º A LLODIO

11010 USATEGUI SOLACHI GORKA ISIDRO 30673802J SALVADOR AZPIAZU 1 1 IZ VITORIA-GASTEIZ

ESPTE. ZK. IZEN ABIZENAK NAN/IFZ HELBIDE FISKALA

Nº EXPT. APELLIDOS Y NOMBRE DNI/CIF DIRECCIÓN FISCAL

(4)

BAHITZE PROBIDENTZIA / PROVIDENCIA DE EMBARGO

141 ELOSEGUI BUTRON MANUEL 11333179K ANUNCIBAI 5 2 C LLODIO

238 INCHAURBE ZARATE FERNANDO MARIA 14852020T JOSE MARDONES 10 1º A LLODIO

304 MARTIN GONZALEZ CESAR 16146622R LAMUZA 12 1º A LLODIO

381 QUINTAS CASAS VALENTIN 72162148Q ARETA 4 5º A LLODIO

553 GONZALEZ MACIAS JOSE ANTONIO 74804275H PLAZA DE LA FLORIDA 4 BAJO CASALARREINA

563 HORSICA LLODIO S.A. A01029115 BIDEZAHARRAK 14 LLODIO

609 PAGAZAURTUNDUA ROTAECHE JUAN JOSE 14926426R ZUBIAUR 5 PUB ENARA LLODIO

640 TALLERES ANDRES JIMENEZ, S.A. A01035997 ZUMALAKARREGI 39 BAJO LLODIO

695 BODEGAS ARETA SDAD.COOP.LTDA. F01053008 BIDEZAHARRETA 14 LLODIO

707 COBOS MARTIN ANGEL 14837135L ARCILLUN 11 3º D LLODIO

1069 ABAL MARTINEZ MIGUEL ANGEL 30635466H PIO XII 2 3º D LLODIO

1232 BILBAO VELASCO SANTIAGO 72713648E TEJERIA 12 3º DCHA LLODIO

1306 CLAUSIN TRECEÑO JUSTO 14897077T ZUMALAKARREGUI 15 2º LLODIO

1329 CUELLO ROMERO RUPERTO 72713632Y GUIPUZKOA 9 BAJO D LLODIO

1426 FRIAS ALDAYTURRIAGA JAVIER 14879355B ESCUELAS PIAS 2 B 3 C LOGROÑO

1512 GOIRIGOLZARRI GONZALEZ DEOGRACIA 30611288J BIDEZAHAR KALEA 11 5º IZ UGAO-MIRABALLES

1527 GONZALEZ APRAIZ ESMERALDA 14574591C TRES CRUCES 7 5º D LLODIO

1620 IZARRA LUENGAS J.MARIA 16202645L PIO XII 5 4º IZ LLODIO

1637 LAINZ GÜEMES J.ANTONIO 72714259N BUTRON 4 4º A LLODIO

1662 LARRAZABAL RODRIGUEZ VICTOR MANUEL 14593880N PIO XII 4 4º DCHA LLODIO

1701 LOPEZ NARANJO ANTONIO 14948685L ZUMALAKARREGUI 17 4º B LLODIO

1756 MARTIN GUTIERREZ MARIA ISABEL 14915671X LAMUZA 20 1º IZ LLODIO

1791 MENDIGUREN BARBARA JESUS MARIA 14554314Y ALAVA 6 1º IZ LLODIO

1824 MORENO VALER EDUARDO 14923574R PLAZA MERCADO 2 2º E LOGROÑO

1965 REVILLA PELLITERO NAZARIO 14956410Q LAS ERAS S/NÚMERO VALDESPINO CERON

2050 SUAREZ MORA JUAN 14536980Z URBANIZACION ALDAIKO 24 LLODIO

2937 SANTACRUZ ARBAIZAGOITIA ANACLETO 16160685B EL MANZANAL 14 1º IZ LLODIO

3269 BERLANGA ACEBEDO GREGORIO 25571385P GOIENURI 12 1 DCHA LLODIO

3297 COBOS MARTINEZ INMACULADA 11906907Z ATXARTE 15 LLODIO

3391 JIMENEZ ROMERO MOISES 9697156B ANUNTZIBAI 3 3º DCHA LLODIO

3609 EMBALAJES AYALA S.C.L. F01031111 CAMINOS VIEJOS 8 LLODIO

3611 ESNAL RUIZ DE ASUA LUIS MARIA 15932454D ZUMALACARREGUI 12 1º C LLODIO

3625 GONZALEZ VELAZQUEZ DAMIAN 6463979J GASTEIZ 5 1 DCHA LLODIO

3767 PROELCO S.A. A01040047 GARDEA LLODIO

3775 TALLERES ALONSOTEGUI S.A. A48192959 GARDEA 3 LLODIO

4565 CALDERERIA ARZA S.L. B01051986 TRES CRUCES LLODIO

4702 SEGURIDAD PENINSULAR S.A. A78088044 ZUMALAKARREGUI 10 LLODIO

4885 MONTES CABELLO SERGIO 30657754L BAIONA 21 4 CN VITORIA-GASTEIZ

5130 ROJO CARRASCO MANUEL 14927371A SOLOZELAI 4 LLODIO

5309 SEGURIDAD PENINSULAR SACRISTAN, S.L. B01107002 ZUBIKO-KURAJO 10 BJ. LLODIO

5415 PAZOS SACALUGA EMILIO 32607909G RUPERTO URQUIJO 3 BAR LLODIO

5568 GONZALEZ SAN JOSE MARIA PILAR 30570808J LANDALUZE 10 2º A LLODIO

5585 MABIEL PERSIANAS S.L. B01059278 LANDALUCE 33 BJ. LLODIO

5617 TRANSPORTES JODU, S.L. B01058833 ESKUTXI 2 2º D LLODIO

5699 COSTA GOMEZ FRANCISCO JAVIER 14903529N PRESATXU 1 OROZKO

5834 URQUIZA OLABARRIETA ASIER 30580232F RUPERTO URKIJO 14 3º B LLODIO

6053 LAS DELICIAS GASTRONOMICAS S.L. B48548796 SIPIRI S/N SOPELANA

6070 VILLAVERDE GAVIÑA DAVID 72717342J JESUS GURIDI 5 2º D LLODIO

7086 LUMAC 2000 OCIO Y DIVERSIONES SL B48769244 LAMUZA 7 LLODIO

7815 ALEGRIA LAZARO MONICA 30651693F ALBERTO ACERO 7 4 C LLODIO

8162 ROMERO JIMENEZ JOSE 45629199M VIRGEN DEL CARMEN 3 1º DCHA LLODIO

8216 DE ARRIBA GONZALEZ RAFAEL 14591080H ZUMALAKARREGUI 42 5º LLODIO

8344 ALIAS LOPEZ ANGEL 30604065N ESCONTRILLA ALTA 21 V. DE TRAPAGA-TRAPAGARAN

9086 ESTRADE ERKIAGA IGNACIO 16027556Y GOBELA 20 2º GETXO

9372 GARAY GARAY IGNACIO 14921354N ZUBIETA ETORBIDEA 10 2º IZ OROZKO

9556 EDOS SERVICIOS Y OBRAS, S.L. B48857908 LA CENDEJA 27 MUSKIZ

9647 GURARI, S.L. CONSTRUCC.Y PROMOCIONES B48948897 TELESFORO ARANZADI 3 3º BILBAO

9740 PRODUCCIONES EL BUHO,S.L. B01258813 PIO XII 5 LLODIO

9976 PANIFICADORA UGARTE HERMANOS POZO, S.L. B01308121 ZUMALAKARREGUI 66 LLODIO

10565 AYAFINSA,S.L. DEUTSCHE BANC 24-FINANCIEROS B01320753 PIO XII KALEA 8 6 LLODIO

10571 EGUZKITEL S.L. B01306778 ZUMALAKARREGUI 56 BJ. LLODIO

10623 DELCO, S.L. FABRIC.DISTRIB.MUEBLES COCINA B01261387 LAUDIOKO ELKARTEGIA 8 LLODIO

ONDASUN BAHIGARRIEN AURKEZPENAREN ESKAKIZUNA / DILIGENCIA DE REQUERIMIENTO DE PRESENTACION DE BIENES EMBARGABLES

4 ACHA BARAÑANO MANUEL, HEREDEROS KATUXA IBARRA 77 BAJO 1 LLODIO

91 DEL CASTILLO ORTEGA JOSE MARIA 16153764J NERVION 16 1º LLODIO

122 DIAZ SANCHEZ ANGEL 13723101J VIRGEN DEL CARMEN 44 1 B LLODIO

134 ECHEVARRIA GORROCHATEGUI JUAN 6154646F GALLARREKO BIDEA 1 BJ IZ LLODIO

141 ELOSEGUI BUTRON MANUEL 11333179K ANUNCIBAI 5 2 C LLODIO

195 GIBERT RUIGOMEZ DELFIN 9652672D LAMUZA 12 2º A LLODIO

226 HERNANDEZ SANCHEZ EUSEBIO 16192051M ESKUTXI 2 2º D LLODIO

238 INCHAURBE ZARATE FERNANDO MARIA 14852020T JOSE MARDONES 10 1º A LLODIO

240 INDUSTRIAS DEL PARQUET S.L. B01003854 TEJERIA 2 BAJO 1 LLODIO

ESPTE. ZK. IZEN ABIZENAK NAN/IFZ HELBIDE FISKALA

Nº EXPT. APELLIDOS Y NOMBRE DNI/CIF DIRECCIÓN FISCAL

(5)

290 MADERAS UGARRIZA S.A. A01017359 MAESTRO ELORZA 7 BAJO-4 LLODIO

304 MARTIN GONZALEZ CESAR 16146622R LAMUZA 12 1º A LLODIO

381 QUINTAS CASAS VALENTIN 72162148Q ARETA 4 5º A LLODIO

483 ALVAREZ CARBALLO JESUS 14910158V ZUBIKO KURAJO 7 BAR LLODIO

496 ARZA BASARRATE J.ANTONIO 14908655D EZKA 5 BAJO LLODIO

499 AZPEITIA GOTI CLEMENTE 14142713J ALAVA 1 BAJO LLODIO

525 DONAIRE GARCIA TOMAS 30551829D LANDALUZE 13 LLODIO

531 ELECTRICIDAD ZASE S.A. A48186290 JOSEMARIA UGARTEBURU 20 BILBAO

542 FUNDICIONES LLODIO S.L. B01006881 ARETA 10 LLODIO

549 GARCIA TORRES ANGEL ZAMAKOLA 110 3º B BILBAO

553 GONZALEZ MACIAS JOSE ANTONIO 74804275H PLAZA DE LA FLORIDA 4 BAJO CASALARREINA

563 HORSICA LLODIO S.A. A01029115 BIDEZAHARRAK 14 LLODIO

575 JIMENEZ LOPEZ M.DOLORES 72715289F ALBERTO ACERO 5 BAR LLODIO

576 JUNQUERA DOMINGUEZ VICTOR ALTZARRATE LLODIO

584 LOBATO ELGUEZABAL LEONARDO 15126210F SAN MARTIN 6 1º LLODIO

589 MAIZ UGALDE J.MARIA 14196481F JOSE MATIA 12 LLODIO

599 MORENO SANCHEZ MARTIN 14922442L ZUMALACARREGUI 30 LLODIO

613 PININ SANCHEZ ANTONIO 33240488Z LAMUZA 21 LLODIO

630 SEBASTIAN ESTERAS JUAN ANTONIO 14849869B LATEORRO LLODIO

639 SUMINISTROS ELECTRICOS MAITENA GARDEA LLODIO

640 TALLERES ANDRES JIMENEZ, S.A. A01035997 ZUMALAKARREGI 39 BAJO LLODIO

641 TECNICOS CONSTRUC.DEL NORTE SA ASUDIO LLODIO

644 TRANSPORTES EMILIO GONZALEZ, S.L. B31063910 PIO XII 11 1º LLODIO

695 BODEGAS ARETA SDAD.COOP.LTDA. F01053008 BIDEZAHARRETA 14 LLODIO

707 COBOS MARTIN ANGEL 14837135L ARCILLUN 11 3º D LLODIO

956 SUSTACHA GOROSTIAGA PEDRO MARI 99040161E MOTXOTEKALE BAJO 1 LLODIO

1069 ABAL MARTINEZ MIGUEL ANGEL 30635466H PIO XII 2 3º D LLODIO

1137 APRAIZ CERRILLO JESUS 16201733G ALEMANIA 3 HARO

1232 BILBAO VELASCO SANTIAGO 72713648E TEJERIA 12 3º DCHA LLODIO

1276 CANTERAS VITORICA S.A. A01018902 ARETA 1 LLODIO

1306 CLAUSIN TRECEÑO JUSTO 14897077T ZUMALAKARREGUI 15 2º LLODIO

1313 CONSTRUCCIONES ALAVESAS S.A. A01002211 ANUNTZIBAI LLODIO

1329 CUELLO ROMERO RUPERTO 72713632Y GUIPUZKOA 9 BAJO D LLODIO

1426 FRIAS ALDAYTURRIAGA JAVIER 14879355B ESCUELAS PIAS 2 B 3 C LOGROÑO

1620 IZARRA LUENGAS J.MARIA 16202645L PIO XII 5 4º IZ LLODIO

1634 LADO RODRIGUEZ MARIA JOSEFA 14926564R CASERIO DUBIRIS 1 BAJO LLODIO

1727 MAGRO RENOVALES LUIS MARIA 14440727Q IZORIA 4 4º BI LLODIO

1756 MARTIN GUTIERREZ MARIA ISABEL 14915671X LAMUZA 20 1º IZ LLODIO

1791 MENDIGUREN BARBARA JESUS MARIA 14554314Y ALAVA 6 1º IZ LLODIO

1853 OLAGUENAGA ARZA JOSE RAMON 14577575Z GUIPUZKOA 8 1º IZ LLODIO

1879 OUTOMURO CRESTELO MANUEL 34405774M ITURRIAGA 2 LLODIO

1943 PRODUCTOS MOLDEADOS CORONA, S.L. B01000595 GASTEIZ 25 LLODIO

1965 REVILLA PELLITERO NAZARIO 14956410Q LAS ERAS S/NÚMERO VALDESPINO CERON

1994 ROMERO VALLEJO LUIS IGNACIO 51604248E OKETA 2 3º C LLODIO

2106 URQUIJO URQUIJO FERNANDO 16146578A VIRGEN DEL CARMEN 21 CASA LLODIO

2389 IZAGUIRRE UGARTE JUAN IGNACIO 14219690D ZUBIAUR 5 1 LLODIO

2937 SANTACRUZ ARBAIZAGOITIA ANACLETO 16160685B EL MANZANAL 14 1º IZ LLODIO

2951 OYARZABAL RODRIGUEZ JESUS BARRIO SARACHAGUREN S/NÚMERO ARTZINIEGA

3269 BERLANGA ACEBEDO GREGORIO 25571385P GOIENURI 12 1 DCHA LLODIO

3391 JIMENEZ ROMERO MOISES 9697156B ANUNTZIBAI 3 3º DCHA LLODIO

3609 EMBALAJES AYALA S.C.L. F01031111 CAMINOS VIEJOS 8 LLODIO

3611 ESNAL RUIZ DE ASUA LUIS MARIA 15932454D ZUMALACARREGUI 12 1º C LLODIO

3647 ORELLANA GARCIA CARLOS 29687567H JAVIER ZABALLA PLAZA 4 3º A LLODIO

3667 UGARRIZA ARRIZABALAGA MARTINA 14807091J ZUMALAKARREGUI 35 3 D LLODIO

3729 ATALO S.A. A01040393 Bº GARDEA 1 3º LLODIO

3741 CORTINOX S.A. A01041599 GARDEA 4 LLODIO

3767 PROELCO S.A. A01040047 GARDEA LLODIO

3775 TALLERES ALONSOTEGUI S.A. A48192959 GARDEA 3 LLODIO

4294 IKERTI S.L. B01048875 ARRIBA 33 AYALA/AIARA

4295 INDUSTRIAS DEL TROQUEL Y ELEMENTOS INYECCION, S.A. A01045863 INDUSTRIALDEA 4-3 LLODIO

4324 SERCOBIL S.L. B48274310 PARQUE SAN VICENTE BARAKALDO

4366 IBARRA GARRASTACHU ANGEL 14807120L ARANA GOIRI`TAR, SABIN 1 MUNGIA

4418 TENAGILLO MENDILIBAR ALFREDO 30588418M JAVIER ZABALLA 3 LLODIO

4422 GARAJE GOMEZ ARDAU S.A. GASTEIZ KALEA 6 TALLER LLODIO

4565 CALDERERIA ARZA S.L. B01051986 TRES CRUCES LLODIO

4702 SEGURIDAD PENINSULAR S.A. A78088044 ZUMALAKARREGUI 10 LLODIO

4819 ARROJO CARRASCO MANUEL 14927371A ZUMALACARREGUI 17 LLODIO

4826 CONTRATAS MAPRISA LABORAL, S.A. A48201271 CAMINOS VIEJOS 8 LLODIO

4889 PESO ALVAREZ MARIA ANGELES 14921308N EZKA 2 LLODIO

4898 TALLERES LAUDIO S.A.L. A01103894 INDUSTRIALDEA PAB 6-5 LLODIO

4899 TALSER GRUPO DE SERVICIOS, S.L. B01052737 NERVION 10 LLODIO

4933 PROMOCIONES LASA S.A. A01038371 PEDRO ORBEA 1 VITORIA-GASTEIZ

4937 URIARTE MARIA ASUNCION AVENIDA ZUMALAKARREGUI 36 LLODIO

5025 INMOBILIARIA JADO S.A. A48178693 GORDONIZ 44 BILBAO

5037 PROMOCIONES TEJERIA SOCIEDAD CIVIL TEJERIA 2 BJ. LLODIO

5051 ANTONIO CASTILLO Y J. FERNANDO MIGUEL COMUNIDAD DE BIENES E48496368 GENERAL EGUIA 22 LONJ BILBAO

ESPTE. ZK. IZEN ABIZENAK NAN/IFZ HELBIDE FISKALA

Nº EXPT. APELLIDOS Y NOMBRE DNI/CIF DIRECCIÓN FISCAL

(6)

LLODIO

3.011 Iragarkia

2004rako Udal Euskaltegiaren Aurrekontuko Kredituen al- daketa espedientea Erantsitako Aparteko Kreditu Gehigarriak Emateagatik (01/04 espediente zenbakia). Hasierako onarpena.

Laudioko Udal Batzarraren Osoko Bilkurak, 2004ko maiatzaren 6an egindako aparteko osoko bilkuran, erabaki zuen onartzea ha- siera batean 2004rako Udal Euskaltegiaren Aurrekontuko Kredituak aldatzeko espedientea Erantsitako Aparteko Kreditu Gehigarriak Emateagatik (01/04 espedientea).

Iragarki hau argitara eman da, abenduaren 28ko Toki Ogasunak arautzen dituen 39/88 Legeko 150 eta 158.2 artikuluetan xedatutakoa betetzeko, 15 eguneko epean jendaurrean erakusten egongo dela jakinarazteko. Epe horren barruan legitimitatez interesatuta daudenek aztertu ahal izango dute eta Udalbatzari erreklamazioak aurkeztu ahal izango dizkiote. 2004rako Udal Euskaltegiaren Aurrekontuko Kredituak aldatzeko espedientea Erantsitako Aparteko Kreditu Gehigarriak Emateagatik (01/04 espedientea), dagokion dokumen- tazioarekin batera, Udaletxeko Ogasun eta Ondare bulegoan, Herriko Plaza, 2. solairuan, egongo da interesdunen eskura.

a) Erakusketa eta erreklamazioak aurkezteko epea: 15 lan egun iragarki hau Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzen den hurrengotik hasita.

LLODIO

3.011 Anuncio

Expediente de modificación de Créditos del Presupuesto del Euskaltegi Municipal para 2004 por Concesión de Créditos Extraordinarios (expediente número 01/04). Aprobación inicial.

El Pleno del Ayuntamiento de Llodio, en sesión celebrada el día 6 de mayo de 2004, adoptó el acuerdo de aprobación inicial del Expediente de Modificación de Créditos del Presupuesto del Euskaltegi Municipal para 2004, por Concesión de Créditos Extraordinarios (expte. número 01/04).

El presente anuncio se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 158.2, en relación con el artículo 150, ambos de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, a efectos de exposición al público por plazo de 15 días, durante los cua- les los interesados legitimados podrán examinarlo y presentar re- clamaciones ante el Pleno; advirtiéndose al efecto que el Expediente de Modificación de Créditos del Presupuesto del Euskaltegi Municipal para 2004, por Concesión de Créditos Extraordinarios (expte. nú- mero 01/04), junto con la documentación que lo compone estará a disposición de los interesados en las dependencias municipales de Hacienda y Patrimonio, sitas en Herriko Plaza, 2ª planta.

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince dí- as hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anun- cio en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava.

5056 CANO ESCALADA FRANCISCO 13750161W LANDALUZE 4 5º D LLODIO

5060 CONSTRUCCIONES LAUDIO S.L. B01118660 GOIKOGANE 2 A BAJO B LLODIO

5066 GARGOGAS S.L. B48442271 LA FELICIDAD 3 BARAKALDO

5073 OLEAGA PAJARO SORKUNDE 30627468R ALBERTO ACERO 9 PESCAD ERIA LLODIO

5079 REINCO COMUNIDAD DE BIENES E48227276 URQUIJO 26 BAJO IZ GETXO

5093 BELLIDO CABRERA FERNANDO 74749971V HIRU GURUTZETA 21 1º D LLODIO

5130 ROJO CARRASCO MANUEL 14927371A SOLOZELAI 4 LLODIO

5275 PACHECO MORENO MANUEL 30632004Y ALMERIA 17 MARBELLA

5309 SEGURIDAD PENINSULAR SACRISTAN, S.L. B01107002 ZUBIKO-KURAJO 10 BJ. LLODIO

5415 PAZOS SACALUGA EMILIO 32607909G RUPERTO URQUIJO 3 BAR LLODIO

5568 GONZALEZ SAN JOSE MARIA PILAR 30570808J LANDALUZE 10 2º A LLODIO

5585 MABIEL PERSIANAS S.L. B01059278 LANDALUCE 33 BJ. LLODIO

5617 TRANSPORTES JODU, S.L. B01058833 ESKUTXI 2 2º D LLODIO

5629 ALMEBI S.A.L. A48308704 PROLONGACION ZABALA 3 BILBAO

5638 CLIMATIZACIONES GORBEA CONDUGAS, S.A. A48179808 AVENIDA CERVANTES 56 BASAURI

5639 CONCAM EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. A48461131 FRANCISCO MACIA 11 7º BILBAO

5643 EGASKO S.L. B48446991 MENDOTXE-AGARRE BIDEA 6 ERANDIO

5651 HORMIGONES Y ESTRUCTURAS DEL NERVION, SL. B01134030 SANTA MARIA 22 2º LAREDO

5652 IBERLINEA S.A. A48443295 RODRIGUEZ ARIAS 4 BILBAO

5656 LOPEZ RABADAN FRANCISCO 15879184F SAN LORENZO 34 2 OÑATI

5662 PROMOCIONES GOIKOETXE S.L. B01112192 NERVION 10 LLODIO

5669 TAPIZADOS ARBAIZA S.L. B01105501 TRES CRUCES 2 LLODIO

5690 MEGATOM S.L. B01138015 ARANTZAR PAB.5 LLODIO

5699 COSTA GOMEZ FRANCISCO JAVIER 14903529N PRESATXU 1 OROZKO

5710 ROTULOS ROURA B.B.K. ALBERTO ACERO 9 LLODIO

5993 SANCHEZ DEL PINO LUCIO ZUMALAKARREGI 17 3º LLODIO

6033 CALSEGAS C.B E48513386 ARGENTA 3 BAJO BARAKALDO

6035 CASTRO RODULFO JOSEFA 14574560N KAMARAKA 10 3º B LLODIO

6053 LAS DELICIAS GASTRONOMICAS S.L. B48548796 SIPIRI S/N SOPELANA

6070 VILLAVERDE GAVIÑA DAVID 72717342J JESUS GURIDI 5 2º D LLODIO

6172 BAR BIARRITZ 14587980T ZUBIKO KURAJO 2 BAJO DR. LLODIO

6383 PAPELERA ESPAÑOLA S.A. A48007322 COLON DE LARRATEGUI 26 BILBAO

6749 ORTEGA MATRANA JUAN ANTONIO 14327247H ZUMALAKARREGUI 30 BAR LLODIO

7086 LUMAC 2000 OCIO Y DIVERSIONES SL B48769244 LAMUZA 7 LLODIO

7340 ELECTRICIDAD INSTABIDE S.L. B01195346 LAUDIOKO INDUSTRALDEA (EDIF. CERAMICA) 16 LLODIO

8055 CLUB DE ANCIANOS ENARA S.C. F01204775 TRES CRUCES 10 LLODIO

8162 ROMERO JIMENEZ JOSE 45629199M VIRGEN DEL CARMEN 3 1º DCHA LLODIO

8250 LANDETA FERNANDEZ DE CACHO ANA ISABEL 14569666V BORIÑAUR PLAZA 7 4º A AMURRIO

8292 INMUEBLES INDUSTRIALES DE SANTA CRUZ, S.L. B01123793 ANUNTZIBAI 3 LLODIO

8337 LAUDIO EDINFOR E01172113 PLAZA OSTEGIETA 1 LLODIO

8360 FONTANERIA SUSAÑO S.L. B48280895 BARRIO ZUAZAURRE 11 GALDAKAO

8366 INDUSTRIA DEL MUEBLE TANDA S.L. B01155787 CARRETERA VITORIA LLODIO

9337 RUIZ CASTRESANA RICARDO 16154177N PINTOR JOSE ARRUE 17 LLODIO

9372 GARAY GARAY IGNACIO 14921354N ZUBIETA ETORBIDEA 10 2º IZ OROZKO

9559 OLIVARES LETONA MARGARITA 1502087A AVDA.DR.GARCIA TAPIA 70 5º A MADRID

9647 GURARI, S.L. CONSTRUCC.Y PROMOCIONES B48948897 TELESFORO ARANZADI 3 3º BILBAO

ESPTE. ZK. IZEN ABIZENAK NAN/IFZ HELBIDE FISKALA

Nº EXPT. APELLIDOS Y NOMBRE DNI/CIF DIRECCIÓN FISCAL

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :