Hospital Comarcal de l Alt Penedès. Memòria 2004

Texto completo

(1)

Consell Rector

President Antonio Jounou Albornà Vicepresident Francisco Álvarez Vázquez Vocals Carles Baiget Haro Josep M. Herrera de la Hermosa Pere Hill Pedrerol Joan Pinyol Sabaté Patro Recober Cabalé Pere Valls Pech Ramon N. Xena Pareta Secretària M. Lluïsa Subías

Equip directiu

Gerent Xavier Villanova Sanfeliu Director mèdic Jaume Grau Cano Director administratiu i financer Santiago Marimon Suñol Directora d’Infermeria Carme Rizo Rey

Hospital Comarcal de l’Alt Penedès

Memòria 2004

Coordinació:Helena Mestre.Realització:Hores extraordinàries.Disseny:Lluïsa Cobos.Fotografies:Wifred Llimona.

(2)

L’ampliació de l’Hospital, més a prop

Antonio Jounou Albornà

President del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès Xavier Villanova Sanfeliu

Gerent del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès

L’any 2004 hem avançat considerablement en el projecte d’ampliació de l’Hospital. Aquesta és una necessitat inqüestionable i sense la qual difícilment podrem continuar oferint els nostres serveis amb qualitat assistencial i bones condicions de treball.

Durant la seva visita a l’Hospital, la consellera ens va anunciar la voluntat del Departament de Salut de tirar endavant les obres d’ampliació. El projecte arquitectònic té previst ampliar les consultes externes, les Urgències, l’Àrea d’Obstetrícia, la cirurgia sense ingrés, l’Hospital de dia i el Laboratori.

També s’ha previst iniciar el Pla de sistemes informàtics, que ha de millorar substancialment el nivell tecnològic del nostre centre. Aquest és un aspecte estratègic de futur amb el qual resoldrem el dèficit històric que ha patit el Consorci Sanitari de l’Alt Penedès en l’àmbit tecnològic.

Totes aquestes millores, que són imprescindibles per a la nostra institució, es portaran a terme amb les corresponents adequacions de plantilla i

s’emmarcaran dins del Pla d’empresa plurianual 2005-2008. Aquest pla, que a hores d’ara ja està aprovat, preveu l’equilibri econòmic del centre i els mitjans per fer front a les inversions que requereixen tant les obres d’ampliació com el canvi del sistema informàtic.

D’acord amb el model assistencial que impulsa el Departament de Salut, durant el 2004 s’han desenvolupat les reunions amb altres institucions sanitàries per treballar conjuntament el sistema capitatiu de l’Alt Penedès, l’inici del qual està previst per al gener de 2005 i que ha de representar un canvi substancial en l’assistència sanitària comarcal.

En definitiva, esperem que el 2005, any del desè aniversari de la posada en marxa de l’Hospital, puguem assentar les bases per encarar els propers anys amb les garanties necessàries per continuar sent una institució orgullosa de la funció que exerceix i amb voluntat de servei a la població de l’Alt Penedès.

Consell Rector

President Antonio Jounou Albornà Vicepresident Francisco Álvarez Vázquez Vocals Carles Baiget Haro Josep M. Herrera de la Hermosa Pere Hill Pedrerol Joan Pinyol Sabaté Patro Recober Cabalé Pere Valls Pech Ramon N. Xena Pareta Secretària M. Lluïsa Subías

Equip directiu

Gerent Xavier Villanova Sanfeliu Director mèdic Jaume Grau Cano Director administratiu i financer Santiago Marimon Suñol Directora d’Infermeria Carme Rizo Rey

(3)

Més a prop de l’atenció primària

El 2004 s’ha avançat en la relació entre els professionals de l’Hospital i els de l’atenció primària (gestionada per l’ICS), un element fonamental per a l’èxit del nou sistema de finançament i del model assistencial de base poblacional. Els contactes per compartir experiències els va iniciar el personal

d’Infermeria, que ja ha celebrat tres jornades de coordinació. El 2004, el personal mèdic s’ha reunit en la Segona Jornada de Coordinació Mèdica de l’Atenció Primària i l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès, i s’ha organitzat la primera trobada dels professionals d’atenció a l’usuari de la sanitat pública de tota la comarca.

Nova ubicació i pla funcional de l’Hospital de dia

El dia 1 d’octubre l’Hospital de dia es va traslladar a l’antiga sala de visites de les unitats 4 i 5. Aquesta serà la seva ubicació fins que no estiguin acabades les obres d’ampliació de l’Hospital, que preveuen un emplaçament definitiu del servei molt més adequat a les seves característiques. Mentrestant, seguint les indicacions del grup de treball creat en el marc del Pla estratègic, s’ha posat en marxa un nou circuit de sol·licitud d’ingrés al servei i de seguiment de l’activitat amb el qual es vol millorar la funcionalitat i el confort dels pacients atesos a l’Hospital de dia.

Els projectes de futur

La consellera de Salut, Marina Geli, durant una visita a l’Hospital es va comprometre a buscar la fórmula que ajudi a eixugar el dèficit del centre i a ampliar les instal·lacions de l’Hospital a partir del 2005, a més de buscar finançament per millorar els sistemes informàtics. També va anunciar la intenció del seu equip d’impulsar a l’Alt Penedès un òrgan de govern, amb participació dels ajuntaments, que comparteixi amb el Departament de Salut el govern dels serveis sanitaris comarcals. Aquesta aplicació del sistema capitatiu serà una realitat l’any 2005.

Programa pilot de detecció precoç del càncer de còlon i recte

L’Institut Català d’Oncologia (ICO), centre de referència del CatSalut en l’àmbit de la prevenció del càncer, ha posat en marxa el Programa pilot de detecció precoç del càncer de còlon i recte, que té l’objectiu d’avaluar dues estratègies de cribratge per reduir la mortalitat per aquesta patologia, l’una mitjançant una prova de detecció de sang oculta en femta i l’altra mitjançant una sigmoidoscòpia. El Consorci Sanitari de l’Alt Penedès hi va col·laborar atenent 6.900 habitants de Vilafranca del Penedès. Els resultats seran estudiats i determinaran la possible extensió del programa a tota la població catalana.

Hospital Comarcal de l’Alt Pen

Població de referència

Personal (no inclou metges de guàrdia) Llits

Quiròfans

Sales de consultes externes i gabinets d’exp

Avinyonet del Penedès 1.414

Cabanyes, les 647

Cabrera d’Igualada 818

Castellet i la Gornal 1.684

Castellví de la Marca 1.522

Font-rubí 1.340

Granada, la 1.525

Mediona 1.757

Olèrdola 2.632

Olesa de Bonesvalls 1.287

Població dels municipis

(4)

Atenció sociosanitària

Convalescència i cures pal·liatives Places

Pacients atesos (altes) Estada mitjana (dies) Índex d’ocupació (%)

UFISS Pacients atesos

Consultes externes

Primeres visites 31.077

Visites successives 88.936

Total 120.013

Índex de reiteració 2,9

Hospitalització

Altes hospitalàries 7.252

Parts 713

Urgències

Ateses 49.829

Ingressades (%) 8,2

Traslladades 1.152 (2,3%)

Urgències per dia 136

Farmàcia

Pacients amb tractament citostàtic 125

Dispensacions ambulatòries 3.040

Preparacions de nutricions parenterals 284 Reenvasatges 45.659

Prescripcions mèdiques 28.164

Treball social

Persones ateses Visites

Evolució de l’activitat assistencial, 2001-2004

2001 2002 2003 2004

Altes 6.682 6.892 7.053 7.252

Parts 549 602 653 713

Intervencions quirúrgiques programades 6.145 6.514 6.681 7.017

Índex de substitució (total intervencions/CMA) (%) 36 37,6 37,9 43,8

Consultes externes 103.779 105.035 116.854 120.013

Urgències 45.438 46.905 49.849 49.829

Hospital de dia 4.796 5.200 5.165 5.129

Edat

fins a 50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

No consta

Activitat quirúrgica

Intervencions programades convencionals 1.563

Intervencions urgents 707

Cirurgia menor ambulatòria 3.576

Intervencions programades de

cirurgia major ambulatòria (CMA) 1.171

21 37 35 13

19 19

29 36

54

100

109

28 37

38 2

9 21

Evolució dels pacients atesos per int

2002 2003 2004

El programa de sessions generals ha incorporat temes relacionats amb la bioètica, i hi han participat persones expertes.

L’Hospital ha continuat inver formació continuada i ha con formació del 67% de la plant S’ha reorganitzat la plantilla contracte a temps parcial i s estabilitzat el calendari labor

L’increment de població s’ha reflectit

sobretot en l’augment dels parts, que ha

estat del 9,2%.

(5)

Atenció sociosanitària

Convalescència i cures pal·liatives

Places 20

Pacients atesos (altes) 226

Estada mitjana (dies) 29,4

Índex d’ocupació (%) 89,8

UFISS

Pacients atesos 398

Indicadors assistencials

Estada mitjana (dies) Índex d’ocupació (%) Urgències que ingressen (%) Infecció nosocomial (%) Taxa de mortalitat (%)

Pacients amb més d’un ingrés (%)

Tractaments i proves diagnòstiques

Diagnòstic per la imatge

Radiografies convencionals 37.292

Mamografies 4.376

Ecografies 7.254

TAC 3.393

Exploracions ambulatòries 7.229

Rehabilitació

Pacients ingressats 571

Pacients ambulatoris 871

Sessions 32.216

Proves d’exploracions complementàries 16.454

Sessions d’Hospital de dia 5.129

Treball social

Persones ateses 500

Visites 1.854

Edat

fins a 50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

No consta

21 37 35 13

19 19

29 36

54

100

133 148 109

152 185 28

37 38 2

9 21

Evolució dels pacients atesos per intervals d’edat

2002 2003 2004

Total 2002: 302 Total 2003: 423 Total 2004: 500

L’Hospital ha continuat invertint en formació continuada i ha contribuït a la formació del 67% de la plantilla.

S’ha reorganitzat la plantilla amb contracte a temps parcial i se n’ha estabilitzat el calendari laboral.

El Consorci col·labora amb la Pro Penedès per al projecte I l’ONG Farmacèutics Mundi i organitzacions.

Amb un format i uns conting qualitat, la revista Taní s’ha r a espai de participació dels p Recursos

Recursos estructurals

Llits d’hospitalització 129

Llits d’aguts 110

Llits sociosanitaris 19

Nombre de consultes externes 21

Gabinets d’exploracions 4

Quiròfans 4

Recursos humans (equivalent a 40 hores)

Directius 3,0

Personal assistencial 297,4

Facultatius 97,9

Grau mitjà 101,5

FP I 10,7

FP II 74,3

Personal no qualificat 13,0

Personal administratiu 54,0

Total 354,4

Tipus de contracte

Contracte fix Contracte de durada determinada

Recursos econòmics

Ingressos 22.266.626 €

Despeses d’explotació 22.790.076 €

84,8 15,2

%

(6)

Grups relacionats amb el diagn

5 primers GRD mèdics GRD CDM Descripció

373 14 Part vaginal sense diagnòst 088 4 Malaltia pulmonar obstruct 127 5 Insuficiència cardíaca i xoc 014 1 Trastorns específics cerebro 467 23 Altres factors que influeixen

5 primers GRD quirúrgics GRD CDM Descripció

039 2 Intervenció del cristal·lí 162 6 Intervencions per hèrnia ing

sense complicacions i/o com 209 8 Intervencions articulars/rein 270 9 Altres intervencions de la p

sense comorbiditats i/o com 371 14 Cesària sense complicacion

5 primers GRD de cirurgia major ambula GRD CDM Descripció

039 2 Intervenció del cristal·lí 270 9 Altres intervencions de la p

sense complicacions i/o com 225 8 Intervencions del peu 040 2 Intervencions extraoculars, 006 1 Alliberament del canal carp

Comitès consultius estables

Comitè d’Higiene i Infeccions Comitè de Farmàcia Comitè d’Històries Clíniques Comitè de Mortalitat Comitè de Tumors i de Mama Comitè de Transfusions Comitè de Registres i Protocols

Comitè de Docència, Recerca i Formació Continuada Comitè d’Ètica Assistencial (pendent d’acreditar)

Indicadors assistencials

Estada mitjana (dies) 6,4

Índex d’ocupació (%) 91,4

Urgències que ingressen (%) 8,2

Infecció nosocomial (%) 6,9

Taxa de mortalitat (%) 2,5

Pacients amb més d’un ingrés (%) 15,0

Àmbits de millora Casuística

El 2004 s’ha tornat a superar l’activitat concertada pel Servei Català de la Salut a causa d’un increment de la demanda, que el Consorci ha intentat assumir dins les seves

possibilitats. Aquest increment mantingut al llarg dels últims anys està causat per l’augment de la població, sobretot de població jove en edat fèrtil procedent tant de l’àrea metropolitana com de l’estranger. També ha crescut el nombre de persones grans visitades, ja que a l’àrea d’influència de l’Hospital hi ha moltes residències geriàtriques.

L’àmbit en què més ha crescut l’activitat ha estat obstetrícia, amb un 9,2% més de parts. S’han realitzat 199 altes més que l’any passat, de les quals cal destacar les de cirurgia sense ingrés, i també s’han incrementat en 3.159 el nombre de visites i en 336 les intervencions quirúrgiques. Aquest augment d’activitat en l’àrea d’aguts ha estat molt per sobre de les previsions i dels recursos disponibles. L’activitat sociosanitària també ha estat molt intensa durant l’any, ja que s’han atès 226 persones, amb una mitjana de 29 dies d’estada i amb l’Hospital de dia sociosanitari com a destí majoritari d’alta.

El 2004 s’ha acabat la revisió de tots els protocols generals d’Infermeria i s’han elaborat cures estandarditzats.

El Consorci col·labora amb la Fundació Pro Penedès per al projecte Inserim, amb l’ONG Farmacèutics Mundi i amb altres organitzacions.

Amb un format i uns continguts de qualitat, la revista Taní s’ha refermat com a espai de participació dels professionals.

El “Passadís” s’ha consolidat com a sala d’exposicions oberta a tota la població.

Percepció dels usuaris

Agraïments (no inclou els de la premsa) Suggeriments i queixes

Reclamacions

• Espera al Servei d’Urgències

• Retards en determinades consultes

• Llistes d’espera en consultes

• Millora de tracte de profession

• Capacitat

• Estat de l

(7)

Grups relacionats amb el diagnòstic

5 primers GRD mèdics

GRD CDM Descripció Nombre %

373 14 Part vaginal sense diagnòstic complicat 552 7,6

088 4 Malaltia pulmonar obstructiva crònica 261 3,6

127 5 Insuficiència cardíaca i xoc 211 2,9

014 1 Trastorns específics cerebrovasculars excepte ictus transitori 151 2,1

467 23 Altres factors que influeixen en l’estat de salut 133 1,8

5 primers GRD quirúrgics

GRD CDM Descripció Nombre %

039 2 Intervenció del cristal·lí 398 5,5

162 6 Intervencions per hèrnia inguinal/femoral, majors de 17 anys,

sense complicacions i/o comorbiditats 165 2,3

209 8 Intervencions articulars/reinserció de membre inferior 157 2,2

270 9 Altres intervencions de la pell, teixit subcutani i mama,

sense comorbiditats i/o complicacions 116 1,6

371 14 Cesària sense complicacions i/o comorbiditats 111 1,5

5 primers GRD de cirurgia major ambulatòria

GRD CDM Descripció Nombre Índex de

substitució (%)

039 2 Intervenció del cristal·lí 349 87,7

270 9 Altres intervencions de la pell, teixit subcutani i mama,

sense complicacions i/o comorbiditats 109 93,9

225 8 Intervencions del peu 78 71,5

040 2 Intervencions extraoculars, excepte òrbita, majors de 17 anys 68 94,4

006 1 Alliberament del canal carpià 59 93,6

Àmbits de millora

El 2004 s’ha acabat la revisió i actualització de tots els protocols generals i específics d’Infermeria i s’han elaborat set plans de cures estandarditzats.

Les accions de millora en l’àmbit d’Urgències per a la priorització de pacients han contribuït a una disminució significativa del nombre de queixes.

Percepció dels usuaris

Agraïments (no inclou els de la premsa) 8

Suggeriments i queixes 164

Reclamacions 65

• Espera al Servei d’Urgències

• Retards en determinades consultes

• Llistes d’espera en consultes

• Millora de l’assistència i tracte de determinats professionals

• Capacitat del pàrquing

• Estat de les instal·lacions

(8)

H

Consorci Sanitari de l’Alt Penedès Espirall, s/n

08720 Vilafranca del Penedès Tel. 93 818 04 40 Fax 93 818 04 91 csap@csap.scs.es www.csap.es

Hospital Comarcal de l’Alt Penedès

Població de referència 82.965

Personal (no inclou metges de guàrdia) 354,4

Llits 129

Quiròfans 4

Sales de consultes externes i gabinets d’exploracions 25

Avinyonet del Penedès 1.414

Cabanyes, les 647

Cabrera d’Igualada 818

Castellet i la Gornal 1.684

Castellví de la Marca 1.522

Font-rubí 1.340

Granada, la 1.525

Mediona 1.757

Olèrdola 2.632

Olesa de Bonesvalls 1.287

Pacs del Penedès 739

Pla del Penedès, el 891

Pontons 467

Puigdàlber 389

Sant Cugat Sesgarrigues 843

Sant Martí Sarroca 2.650

Sant Pere de Riudebitlles 2.112

Sant Quintí de Mediona 1.970

Sant Sadurní d’Anoia 11.034

Santa Fe del Penedès 336

Santa Margarida i els Monjos 5.701

Subirats 2.736

Torrelavit 1.148

Torrelles de Foix 1.944

Vilafranca del Penedès 34.409

Vilobí del Penedès 970

Total 82.965

Font: Institut d’Estadística de Catalunya.

Padró municipal d’habitants 2004.

Població dels municipis

Coordinació:Helena Mestre.Realització:Hores extraordinàries.Disseny:Lluïsa Cobos.Fotografies:Wifred Llimona.

Centre gestionat per:

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :