PLA D OBERTURA ESCOLA BRESSOL BAMBAROL PLA D OBERTURA ESCOLA BRESSOL BAMBAROL EN LA FASE 2 DE DESESCALADA

17  Download (0)

Full text

(1)

PLA D’OBERTURA ESCOLA BRESSOL BAMBAROL

PLA D’OBERTURA

ESCOLA BRESSOL BAMBAROL

EN LA FASE 2 DE DESESCALADA

(2)

PLA D’OBERTURA ESCOLA BRESSOL BAMBAROL

INDEX

A. REQUISITS PER A L’OBERTURA DE LA LLAR D’INFANTS.

1. Requisits

2. Personal del centre 3. Espai i grups

4. Fluxos de circulació 5. Menjador

6. Horaris

7. Mesures de protecció

7.1 Rentat de mans sistemàtic 7.2 Ús de mascaretes

8. Neteja i desinfecció 8.1 Les joguines

8.2 Xumets i biberons 8.3 Bolquers

9. Roba i calçat 10. Guants

11. Cotxets

(3)

PLA D’OBERTURA ESCOLA BRESSOL BAMBAROL

A. REQUISITS PER A L’OBERTURA DE LA LLAR D’INFANTS

El Pla d’Obertura de l’escola bressol entraría en vigencia en la fase 2 de desescalada, que és la primera que permet l’obertura de centres, incorpora les mesures que els documents específics emesos per les autoritats sanitàries han establert, pel que fa adequació dels espais i mesures sanitaries i d’higiène tant dels infants com dels treballadors de l’Escola Bressol.

- Les llars d’infants podrem obrir amb un màxim de 5 infants per espai.

- En cap cas, no es pot venir fins als 12 mesos, grup de més vulnerabilitat per a la immaduresa del sistema immunitari.

- Es prioritzarà, la reincorporació dels infants els progenitors dels quals, per motius laborals i professionals, hagin de realizar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar- lo o d’acollir-se a daltres mesures.

1. Requisits

Per poder reincorporar-se els alumnes han de reunir els següents requisits:

(4)

PLA D’OBERTURA ESCOLA BRESSOL BAMBAROL

- Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre,tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

- Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.

- Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

- Calendari vacunal al dia.

Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu una declaració responsable, per la qual, els seus fills o filles compleixen els requisits per assistir al centre educatiu.

També han d'informar al centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.

Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al centre.

(5)

PLA D’OBERTURA ESCOLA BRESSOL BAMBAROL 2. Personal del centre

Tot el personal, inclòs el personal de neteja, haurà de signar el document de declaració responsable, així com es donarà d’alta al GUAC, del personal que treballarà durant el mes de Juny.

Els grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat sanitària són: persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer, dones embarassades i més grans de 60 anys.

Les mestres hauràn d’informar si tenen algún simptoma compatible amb el COVID-19 i en cap cas podrán anar a treballar.

A l’Escola Bressol Bambarol durant el mes de juny hi treballaran:

Personal docent:

o 2 mestres ( que a la vegada formen part del equip directiu del centre).

Personal no docent:

o 1 personal de neteja

(6)

PLA D’OBERTURA ESCOLA BRESSOL BAMBAROL 3. Espais i grups

Després de fer un sondeig i triatge, tenim comfirmats 10 alumnes que assistiràn a l’Escola Bressol Bambarol a partir de la fase 2.

Així doncs, es faran dos grups estables i fixes amb un mateix docent.

Grup 1: DOCENT 1 - 5 infants de P-2 Grup 2: DOCENT 2

- 4 infants de P-1 i un infant que ja té 12 mesos.

Que s’ubicaràn un a cada extrem del centre, ja que són les aules més grans, i una d’elles disposa de la cuina. El grup 1 s’ubicarà a l’aula de l’extrem esquerre i el grup 2 a l’aula de l’extrem dret del centre.

Es separarà el pati, en dos zones per a que no s’intercalin els nens i nenes, i un cop finalitzada la primera quinzena (quan s’acabin les classes de l’Escola Almenar) un grup 1 anirà al pati de l’Escola d’Almenar a dalt i el grup 2 es quedarà al pati de l’Escola Bressol.

(7)

PLA D’OBERTURA ESCOLA BRESSOL BAMBAROL

La distribució del pati de l’Escola Bressol durant la primera quinzena de juny será la seguent:

- Zona de pati 1: Zona sorral on hi anirà el Grup 1 - Zona de pati 2: Zona de gespa on hi anirà el Grup 2

El horari de sortida al pati será aproximadament a les 10:20 hores. Tot i que sempre que puguem realitzarem activitats al aire lliure.

4. Fluxos de circulació

Entrades

Hi haurà la possibilitat d’entrar a l’Escola Bressol a les 8 del matí per aquells nens que utilitzin el servei d’Escola Matinera ( si concideix que vulguin utilizar aquest servei alumnes dels dos grups, els alumnes del Grup 1 entraran a les 7:55 hores i els alumnes del Grup 2 entraran a les 8:05 hores i cada grup anirà a la seva aula que tingui estipulada.

Per aquells alumnes que no utilitzin el servei d’Escola Matinera les entrades es realitzaran de la següent manera:

- A les 8:55 hores entraran els alumnes del Grup 1 i a les 9:05 entraran els alumnes del Grup 2

(8)

PLA D’OBERTURA ESCOLA BRESSOL BAMBAROL

En cap cas els pares podrán accedir al centre, es recolliran els infants a la porta, per evitar la circulació pel passadís en un mateix horari.

Sortides

Pel que fa a les sortides es faràn a la 13h o a les 15h. De igual manera, serán les mestres qui treuran els infants fora de l’escola.

La distrubució temporal que seguirán els dos grups és la seguent:

- Grup 1 : 12:50 / 15:00 hores - Grup 2: 13:00 / 14:50 hores

Abans d’entrar al centre, es cambiarà les sabates als infants (que es dipositaran en uns cistells de plàstic), i es netejaran les mans. De igual manera es faran les sortides.

5. Menjador

S’oferirà servei de menjador per aquelles famílies que ho solicitin, cada grup dinarà a la seva aula, garantint una separació entre els infants, després de dinar es farà migdiada.

S’encomanarà els menús un dia per l’endemà, en cas de no asistir l’endemà la familia n’assumirà el cost.

(9)

PLA D’OBERTURA ESCOLA BRESSOL BAMBAROL

Cal garantir una separació mínima d’1 metre entre els infants a l’hora del menjador. En taules grans, es deixarà una cadira de separació entre infants de manera que cada nen o nena no tingui cap altre infant al davant ni als costats.

Es realitzarà neteja i desinfecció de les taules després de cada àpat i de l’espai del menjador en finalitzar.

Aules o altres estances per a la migdiada serà la mateixa que utilitza cada grup. La distància mínima entre llits o matalassos serà d’1 metre. Es ventilarà l’aula descans, així com es farà neteja i desinfeció que toca diàriament.

Cal ventilar les aules o estances destinades al descans un mínim de tres vegades al dia i realitzar-ne la neteja i desinfecció diàriament.

El dinar vindrà en línea calenta, cuinat pel restaurant el CAU d’Almenar, podrán entrar al centre a portar el dinar sempre complint les mesures de seguretat i higiene al entrar i sortir del centre. ( rentar mans i portar mascareta).

6. Horaris

8- 9h: Escola matinera 9h- 13 h: Horari

12- 15h: Menjador i migdiada

(10)

PLA D’OBERTURA ESCOLA BRESSOL BAMBAROL

Aquest horari, será estable durant el mes de Juny i Juliol.

Caldrà respectar els horaris, no s’obriran portes passats els horaris establerts per tenir una bona coordinació amb els grups, tenint en compte que només hi haurà dos mestres que han de vetllar pel bon funcionament dels dos grups.

7. Mesures de protecció

Les principals mesures de protecció són les següents:

7.1 Rentat de mans sistemàtic.

Es tracta d’una de les mesures de protecció més importants. Per això, és imprescindible l’entrenament de tots aquells infants quepuguin començar a fer-ho d’una manera autònoma.

En cas que no sigui així, caldrà dur a terme un rentat de mans acompanyat de manera freqüent.

Els infants es rentaran les mans:

1. A l’arribada i a la sortida del centre educatiu 2. Abans i després dels àpats

3. Abans i després d’anar al WC (infants continents).

4. Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati)

5. Després de tossir, mocar-se o d’esternudar.

(11)

PLA D’OBERTURA ESCOLA BRESSOL BAMBAROL

6. Com a mínim una vegada cada 2 hores.

En el cas del personal que treballa a la llar, el rentat de mans es durà a terme:

1. A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants 2. Abans i després d’entrar en contacte amb el menjar, dels

àpats dels infants i del personal

3. Abans i després del canvi de bolquers

4. Abans i després d’acompanyar un infant al WC 5. Abans i després d’anar al WC

6. Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús)

7. Com a mínim una vegada cada 2 hores.

Els punts on trobarem sabó desinfectant a l’Escola Bressol Bambarol amb dosificador, i tovalloles d’un sol ús:

- Pati

- Entrada/ hall de l’escola.

- Entrada de les dues aules - Dins les aules/ Cambiadors.

- Cuina

7.2.Ús de mascaretes

L’ús de mascaretes no es indicat per la franja d’edat de 0-3 anys. D’altra banda, si será obligatòria per al personal docent

(12)

PLA D’OBERTURA ESCOLA BRESSOL BAMBAROL

com no docent , l’ús de mascaretes higièniques. Per tant, només seran d’ús pel personal docent i no docent dels centres educatius quan no es pugui mantenir la distància, ja sigui entre les persones adultes o amb els infants.

8.Neteja i desinfecció

8.1. Les joguines .

Cada grup tindrà les seves joguines, i en el cas que, s’hagin d’ultilizar de manera comú, no es farà mai en cap cas, sense abans fer-ne neteja i desinfecció.

- Les joguines de plàstic dur es rentaran al rentaplats de manera diària.

- Les joguines de roba poden rentar-se a la rentadora, a més de 60ºC.

- Les joguines de fusta s’hauran de desinfectar amb un drap humitejat amb una solució a base d’alcohol propílic al 70ºC.

8.2. Xumets i biberons.

Es retornaran cada dia a les famílies per a fer-ne neteja i desinfecció.

(13)

PLA D’OBERTURA ESCOLA BRESSOL BAMBAROL

8.3. Bolquers.

A l’Escola Bressol Bambarol es seguirà el següent procediment:

Pas 1:

Organitzar l’espai abans de portar el nen o nena a la zona de canvi de bolquer, rentar les mans i prepar allò que necessitarem a prop del canviador (tovalloletes, bolquer net, crema, bossa de plàstic per llençar el bolquer utilitzat i un parell de guants nets).

Posar un paper cobrint la superfície del canviador. Posar els guants.

Pas 2:

Posar l’infant sobre el canviador, sense deixar-lo de vigilar en cap moment. Si cal, treure les sabates i mitjons per evitar que entrin en contacte amb la zona bruta.

Pas 3:

Obrir el bolquer però deixant –lo sota de l’infant mentre el netegem el bolquer. Aixequeu les cames de l’infant metre passeu les tovalloletes o un drap humit per netejar-li les natges i els genitals i evitar que es tornin a embrutar amb els bolquer usat.

Retireu la femta i l’orina de davant a l’esquena i utilitzeu una tovallola fresca, un drap humitejat o una tovallola de paper

(14)

PLA D’OBERTURA ESCOLA BRESSOL BAMBAROL

humida cada cop que feu lliscar. Introduïu les tovalloletes brutes dins el bolquer brut.

Pas 4:

Si n’hi ha, traieu la roba bruta sense tocar cap superfície i obriu el bolquer i doblegueu-ne la superfície bruta cap a dins. Col·loqueu bolquers d’un sol ús en una bossa tancada o un receptacle adequat. Si hi ha roba bruta poseu-la també a la bossa de plàstic.

Comproveu que no s’hagi mullat la superfície sota de l’infant. Si està molla, eixugueu-la amb la part del paper que sobresurt més enllà dels peus i plegueu-lo sobre aquesta zona de manera que el paper de sota les natges sigui sec. Traieu-vos els guants mitjançant la tècnica adequada (i llanceu-los. Passeu-vos una tovalloleta humida per les mans i una altra per les mans del nen o nena i llanceu-les.

Pas 5:

Feu lliscar un bolquer net sota l’infant. Utilitzeu un teixit higiènic o guants nets d’un sol ús per aplicar la crema de bolquer en cas que sigui necessari i llenceu-los. Tanqueu el bolquer.

Pas 6:

Renteu les mans de l’infant amb aigua i sabó i torneu-lo a una zona supervisada.

(15)

PLA D’OBERTURA ESCOLA BRESSOL BAMBAROL

Pas 7:

Elimineu el paper d’un sol ús que cobreix la superfície del canviador. Lligueu la bossa de plàstic que on hi ha la roba bruta.

Netegeu la superfície del canviador amb aigua i sabó o amb una tovalloleta d’un sol ús i després passeu-hi una solució desinfectant.

Pas 8:

Rentar-se les mans.

9.Roba i calçat.

- Els pitets de roba seran d’ús diari i es retornaran en bosses de plàstic individuals i tancades cada dia.

- Es continuaran utilitzan tovallons de paper d’un sol ús.

- Els llençols i tovalloles es retornaran el divendres a les families per a fer-ne la seva neteja a >60ºC . En garantirem el guardat i ús de manera individual .

- Caldrà portar un calçat d’ús exclusiu per dins del centre. En sortir al pati posarem el sabates de carrer, i rentarem mans.

- En relació al personal docent i no docent caldrà que disposin de roba i calçat d’ús exclusiu per al centre. Sera rentada a més de 60 graus, mínim 2 cops per semana.

(16)

PLA D’OBERTURA ESCOLA BRESSOL BAMBAROL 10. Guants.

Els guants poden donar una falsa sensació de seguretat. Per aquest motiu cal recordar que l’ús de guants no eximeix del rentat de mans freqüent i que cal seguir les normes de protecció en el moment de col·locar-los i enretirar-los.

11. Cotxets

No es podrán portar els cotxets dins de l’Escola Bressol Bambarol.

(17)

PLA D’OBERTURA ESCOLA BRESSOL BAMBAROL

Aquest pla ha estat elaborat per l’Equip Directiu de l’Escola Bressol Bambarol seguint les directrius, mesures i recomanacions del Departament d’Educació i les Autoritats Sanitaries.

Ester Farques Fernandez Laura Lijarcio Mons

Figure

Updating...

References

Related subjects :