CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D AJUTS DEL FONS D ACCIÓ SOCIAL DE L AJUNTAMENT DE BARCELONA PER A L ANY 2014

200  Descargar (0)

Texto completo

(1)

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS DEL FONS D’ACCIÓ SOCIAL DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA PER A L’ANY 2014

LLISTA DEFINITIVA DE SOL·LICITUDS D’AJUTS APROVATS I DENEGATS

Un cop revisades les sol·licituds i la corresponent documentació justificativa aportada en el període de subsanació, a la convocatòria per a la

concessió d’ajuts del Fons d’Acció Social de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2014, i un cop acordat el repartiment del romanent d’acord amb el

punt 3.5 de les bases de la convocatòria per la Comissió del Fons d’Acció Social, per Decret de la Gerència de Recursos Humans i Organització de data

15 d’octubre de 2015, dictat per delegació de l’Alcaldia de data 22 de maig de 2015, es fa pública la relació definitiva d’ajuts aprovats i denegats i

l’import concedit per empleat/da.

La relació d’ajuts aprovats i denegats, s’exposaran en els taulers d’anuncis de l’Ajuntament de Barcelona i en els taulers d’anuncis dels organismes

autònoms i ens instrumentals adherits a l’Acord. Així mateix aquesta informació es podrà consultar en l’Oficina d’Atenció al Personal de l’Ajuntament

de Barcelona (C/Escar, 1, 1a. Planta), en els departaments de personal dels organismes autònoms i ens instrumentals adherits a l’Acord de condicions

de treball, i en la intranet municipal en l’apartat específic del Fons d’Acció Social.

Ajuts aprovats:

D’acord amb l’establert al punt 3.2 de les bases de la convocatòria en els casos de tenir dret a l’ajut/als ajuts sol·licitat/s s’abonarà el 100% de la

factura o factures amb un import màxim de 120€ per empleat/da. Atès que s’ha produït un romanent de la quantia total assignada al Fons d’Acció

Social per aquest any i de conformitat amb el previst a l’art. 3.5 de les bases de la convocatòria, la Comissió del Fons d’Acció Social ha acordat la

redistribució proporcional sobre les sol·licituds aprovades fixant l’import màxim per empleat/da en 144,75 €.

D’acord amb l’art. 5.1 de les bases de la convocatòria, els empleats/des que hagin prestat serveis més de sis mesos i menys d’un any durant el 2014,

només tindran dret al 50% de les percepcions. En aquests casos les dades apareixen ombrejades en color taronja.

Ajuts denegats:

En aquests casos les dades apareixen de color vermell i s’especifica en cada cas el motiu o motius de denegació dels ajuts sol·licitats.

Aquesta llista es publica als únics efectes de donar compliment a les bases de la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics amb càrrec al FAS

corresponent a la convocatòria de l’any 2014.

(2)

LLISTA DEFINITIVA - FONS D’ACCIÓ SOCIAL 2013

DNI EMPLEAT/

FILLS TIPUS AJUT

APROVAT/

DENEGAT MOTIU DENEGACIÓ

IMPORT CONCEDIT

00688211M 144,75

Per Empleats 4.3 Implants osteointegrats APROVAT

00806944N 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (mutura i vidres) APROVAT

01926985E 144,75

Per Empleats 4.9 Empastaments APROVAT

Per Empleats 1.3 Lents de contacte APROVAT

Per Fills 4.11 Ortodòncia APROVAT

02082247B 144,75

Per Empleats 1.1 Ulleres mono focals (muntura i vidres) APROVAT

02881343H 144,75

Per Empleats 1.3 Lents de contacte APROVAT

Per Fills 4.11 Ortodòncia APROVAT

03068938W 144,75

Per Empleats 1.1 Ulleres mono focals (muntura i vidres) APROVAT

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (mutura i vidres) APROVAT

03076953J 144,75

Per Empleats 1.1 Ulleres monofocals (muntura i vidres) APROVAT

Per Empleats 4.15 Neteja bucal APROVAT

Per Empleats 4.9 Empastaments APROVAT

03800330V 144,75

Per Empleats 10.5 Tractaments de recuperació d'especialitats reconegudes, recomanats per un metge col.legiat i que tinguin per objectiu millorar la salut de la persona.

APROVAT

04538778G 144,75

Per Empleats 2.1 Audiòfon APROVAT

04575736R 144,75

Per Empleats 4.3 Implants osteointegrats APROVAT

046063238B 0

(3)

05363426X 144,75

Per Empleats 4.3 Implants osteointegrats APROVAT

Per Empleats 4.1 Pròtesis dentals completes APROVAT

07532550G 144,75

Per Empleats 1.1 Ulleres monofocals (muntura i vidres) APROVAT

Per Fills 1.1 Ulleres monofocals (muntura i vidres) APROVAT

07950413A 144,75

Per Empleats 1.7 Ulleres de sol graduades APROVAT

Per Empleats 1.3 Lents de contacte APROVAT

07959418S 144,75

Per Empleats 1.3 Lents de contacte APROVAT

Per Fills

6.1 Despeses curs 2013-2014, per assistència de fills/es

Cicle llar d’infants (P-0, P-1, i P-2) APROVAT

08756063D 144,75

Per Empleats 1.1 Ulleres mono focals (muntura i vidres) DENEGAT Documentació incorrecta La factura no especifica l'ajut demanat

Per Empleats 1.5 Renovació de vidres progressius o bifocals APROVAT

Per Empleats 4.15 Neteja bucal APROVAT

Per Empleats 4.3 Implants osteointegrats APROVAT

09688524G 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (muntura i vidres) APROVAT

09693211E 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (muntura i vidres) APROVAT

Per Empleats 4.4 Tractament gingivitis APROVAT

09694067G 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (muntura i vidres) APROVAT

09697459S 144,75

Per Empleats 1.3 Lents de contacte APROVAT

Per Empleats 4.7 Corones APROVAT

09704188M 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (muntura i vidres) APROVAT

Per Empleats 4.14 Ferula de descàrrega APROVAT

(4)

10032354F 144,75

Per Empleats 4.5 Peces soltes APROVAT

10047083Q 144,75

Per Empleats 4.3 Implants osteointegrats APROVAT

10175509X 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (muntura i vidres) APROVAT

10190756P 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (mutura i vidres) APROVAT

Per Fills 7.3 Trastorns del llenguatge: Dislèxia, disfàsia, dislàlia, disgrafia i ecolàlia

APROVAT

10555078X 144,75

Per Empleats 4.7 Corones APROVAT

10834464S 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (muntura i vidres) APROVAT

11761321H 144,75

Per Empleats 1.3 Lents de contacte APROVAT

Per Fills 1.3 Lents de contacte APROVAT

11777653C 72,375

Per Fills 4.10 Endodòncies APROVAT

Per Fills 4.12 Ponts APROVAT

12242228H 144,75

Per Empleats 4.3 Implants osteointegrats APROVAT

12395047W 144,75

Per Empleats 1.1 Ulleres mono focals (muntura i vidres) APROVAT

Per Empleats 1.7 Ulleres de sol graduades APROVAT

Per Empleats 1.3 Lents de contacte APROVAT

Per Fills 6.1 Despeses curs 2013-2014, per assistència de fills/es Cicle llar d’infants (P-0, P-1, i P-2)

APROVAT

14268396R 144,75

Per Fills 6.1 Despeses curs 2013-2014, per assistència de fills/es Cicle llar d’infants (P-0, P-1, i P-2)

(5)

14270812W 144,75

Per Empleats 1.1 Ulleres mono focals (muntura i vidres) APROVAT

14572156T 136

Per Empleats 3.1 Plantilles ortopèdiques i suports plantars APROVAT

14602131Y 144,75

Per Fills 4.15 Neteja bucal APROVAT

Per Fills 4.5 Peces soltes APROVAT

14603071A 125,4

Per Fills 1.1 Ulleres mono focals (muntura i vidres) APROVAT

15811410Z 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (muntura i vidres) APROVAT

15813956F 144,75

Per Empleats 4.7 Corones APROVAT

Per Fills 4.9 Empastaments APROVAT

Per Fills 4.10 Endodòncies APROVAT

Per Fills 4.7 Corones APROVAT

15935907N 144,75

Per Empleats 4.13 Tractament periodontal APROVAT

Per Empleats 4.3 Implants osteointegrats APROVAT

Per Fills 1.1 Ulleres mono focals (muntura i vidres) DENEGAT Manca documentació Manca el llibre de família

16029028Y 144,75

Per Empleats 4.7 Corones APROVAT

Per Fills 4.11 Ortodòncia APROVAT

16250427F 144,75

Per Empleats 1.1 Ulleres monofocals (muntura i vidres) APROVAT

Per Empleats 4.13 Tractament periodontal APROVAT

Per Empleats 4.15 Neteja bucal APROVAT

Per Empleats 4.9 Empastaments APROVAT

16518420G 144,75

Per Empleats 4.11 Ortodòncia APROVAT

Per Empleats 4.15 Neteja bucal APROVAT

(6)

16528972E 144,75

Per Empleats 4.15 Neteja bucal DENEGAT Error informàtic No es poden obrir els fitxers adjunts

Per Empleats 10.2 Homeopatia APROVAT

Per Fills 10.2 Homeopatia APROVAT

16782819H 144,75

Per Empleats 4.3 Implants osteointegrats APROVAT

17197151M 144,75

Per Empleats 4.13 Tractament periodontal APROVAT

Per Empleats 4.3 Implants osteointegrats APROVAT

17430786Y 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (mutura i vidres) APROVAT

Per Empleats 1.7 Ulleres de sol graduades APROVAT

Per Empleats 4.9 Empastaments APROVAT

Per Empleats 4.10 Endodòncies APROVAT

Per Empleats 4.7 Corones APROVAT

17436230E 38,7

Per Empleats 1.1 Ulleres monofocals (muntura i vidres) APROVAT

17717616A 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (muntura i vidres) APROVAT

Per Empleats 4.4 Tractament gingivitis APROVAT

Per Empleats 4.9 Empastaments APROVAT

17994048K 144,75

Per Empleats 4.3 Implants osteointegrats APROVAT

Per Empleats 4.12 Ponts APROVAT

17995803M 144,75

Per Empleats 3.1 Plantilles ortopèdiques i suports plantars APROVAT

17996600C 0

Per Empleats 1.5 Renovació de vidres progressius o bifocals DENEGAT Error informàtic No es poden obrir els fitxers adjunts

1800136C 144,75

Per Empleats 3.1 Plantilles ortopèdiques/suport plantar APROVAT

(7)

Per Empleats 4.5 Peces soltes APROVAT

18004999R 60

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (mutura i vidres) DENEGAT Documentació incorrecta No són despeses de l'any 2014

Per Empleats 1.3 Lents de contacte APROVAT

18006235H 144,75

Per Empleats 4.13 Tractament periodontal APROVAT

18007233G 144,75

Per Empleats 4.10 Endodòncies APROVAT

Per Empleats 4.7 Corones APROVAT

18013314J 144,75

Per Empleats 4.7 Corones APROVAT

18025697E 144,75

Per Empleats 4.14 Fèrula de descàrrega APROVAT

Per Empleats 4.15 Neteja bucal APROVAT

Per Empleats 4.9 Empastaments APROVAT

18406290B 144,75

Per Empleats 4.8 Fundes APROVAT

18422866G 144,75

Per Empleats 4.8 Fundes APROVAT

Per Empleats 1.2 Renovació de vidres mono focals APROVAT

18430016R 60

Per Fills 4.9 Empastaments APROVAT

18435724M 110

Per Empleats 4.15 Neteja bucal APROVAT

Per Empleats 4.9 Empastaments APROVAT

18950840J 144,75

Per Fills 4.11 Ortodòncia APROVAT

Per Fills 4.10 Endodòncies APROVAT

Per Fills 1.3 Lents de contacte APROVAT

19007074N 144,75

(8)

19872449N 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (mutura i vidres) APROVAT

Per Empleats 1.7 Ulleres de sol graduades APROVAT

20187508V 0

Per Empleats 4.13 Tractament periodontal DENEGAT No compleix requisit de les bases

No es troba en servei actiu a dins del termini de presentació de sol.licituds

Per Empleats 4.3 Implants osteointegrats DENEGAT No compleix requisit de les

bases

No es troba en servei actiu a dins del termini de presentació de sol.licituds

Per Empleats 4.7 Corones DENEGAT No compleix requisit de les

bases

No es troba en servei actiu a dins del termini de presentació de sol.licituds

20429291R 144,75

Per Fills 6.1 Ajut per escola bressol curs 2013-2014 APROVAT

21675987M 144,75

Per Empleats 1.1 Ulleres mono focals (muntura i vidres) APROVAT

21680002M 0

Per Fills 6.1 Despeses curs 2013-2014, per assistència de fills/es Cicle llar d’infants (P-0, P-1, i P-2)

DENEGAT Documentació incorrecta No són despeses del curs escolar 2013-2014

21963611Z 58,91

Per Empleats 3.1 Plantilles ortopèdiques i suports plantars APROVAT

Per Empleats 10.3 Osteopatia APROVAT

22514126R 144,75

Per Empleats 4.2 Dentadura superior o inferior APROVAT

22551085E 144,75

Per Empleats 4.8 Fundes APROVAT

Per Fills 6.1 Despeses curs 2013-2014, per assistència de fills/es Cicle llar d’infants (P-0, P-1, i P-2)

APROVAT

22571362J 144,75

Per Empleats 4.15 Neteja bucal APROVAT

Per Empleats 4.3 Implants osteointegrats APROVAT

Per Empleats 4.9 Empastaments APROVAT

Per Empleats 4.7 Corones APROVAT

23764447L 144,75

Per Empleats 1.1 Ulleres monofocals (muntura i vidres) APROVAT

(9)

24083754V 119

Per Empleats 1.1 Ulleres monofocals (muntura i vidres) APROVAT

24138727C 144,75

Per Empleats 1.3 Lents de contacte APROVAT

24171430V 144,75

Per Empleats 1.1 Ulleres mono focals (muntura i vidres) APROVAT

Per Fills 1.1 Ulleres mono focals (muntura i vidres) APROVAT

24320234B 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (muntura i vidres) APROVAT

Per Empleats 4.15 Neteja bucal APROVAT

25089754C 144,75

Per Fills 4.11 Ortodòncies APROVAT

25145707Z 144,75

Per Empleats 4.13 Tractament periodontal APROVAT

Per Empleats 4.10 Endodòncies APROVAT

Per Empleats 4.5 Peces soltes APROVAT

25174750P 50

Per Empleats 4.15 Neteja bucal APROVAT

25300336Z 144,75

Per Empleats 4.4 Tractament gingivitis APROVAT

26472863R 144,75

Per Empleats 1.1 Ulleres monofocals (muntura i vidres) APROVAT Per Fills 1.1 Ulleres monofocals (muntura i vidres) APROVAT Per Fills 1.2 Renovació vidres monofocals APROVAT

28964808B 0

Per Empleats 6.1 Despeses curs 2013-2014, per assistència de fills/es Cicle llar d’infants (P-0, P-1, i P-2)

DENEGAT Documentació incorrecta No són despeses del curs escolar 2013-2014

29081992X 144,75

Per Empleats 3.1 Plantilles ortopèdiques i suports plantars APROVAT Per Fills 3.1 Plantilles ortopèdiques i suports plantars APROVAT

29091190P 115

Per Empleats 10.2 Homeopatia APROVAT

(10)

29184514K 144,75 Per Empleats 1.1 Ulleres mono focals (muntura i vidres) APROVAT

Per Empleats 4.15 Neteja bucal APROVAT

Per Empleats 10.5 Tractaments de recuperació d'especialitats reconegudes, recomanats per un metge col.legiat i que tinguin per objectiu millorar la salut de la persona.

APROVAT

31586105K 144,75

Per Empleats 4.11 Ortodòncies DENEGAT Documentació incorrecta Ajut no previst a les bases de la convocatòria

Per Empleats 4.10 Endodòncies APROVAT

31626213V 127

Per Empleats 1.3 Lents de contacte APROVAT

32408131G 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (muntura i vidres) APROVAT Per Empleats 4.3 Implants osteointegrats APROVAT

32770102R 144,75

Per Fills 4.11 Ortodòncia APROVAT

Per Fills

7.5 Dèficit d’atenció, amb o sense hiperactivitat (TDA i

TDAH) APROVAT

32799864R 0

Per Fills 1.1 Ulleres monofocals (muntura i vidres) DENEGAT No compleix requisit de les bases

No ha treballat més de 6 mesos durant l'any 2014

Per Fills 1.3 Lents de contacte DENEGAT No compleix requisit de les bases

No ha treballat més de 6 mesos durant l'any 2014

33247088J 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (muntura i vidres) APROVAT Per Fills 7.3 Trastorns del llenguatge: dislèxia, disfàsia, dislàlia,

disgrafia i APROVAT

33837419A 144,75

Per Empleats 1.1 Ulleres monofocals (muntura i vidres) APROVAT Per Empleats 4.3 Implants osteointegrats APROVAT

33865367Y 144,75

Per Empleats 4.3 Implants osteointegrats APROVAT

33871280P 144,75

(11)

33874452Y 72,375

Per Empleats 4.11 Ortodòncies DENEGAT Documentació incorrecta La factura no especifica l'ajut demanat Per Empleats 4.13 Tractament periodontal DENEGAT Documentació incorrecta La factura no especifica l'ajut demanat

Per Empleats 4.15 Neteja bucal APROVAT

Per Empleats 4.4 Tractament de gingivitis DENEGAT Documentació incorrecta La factura no especifica l'ajut demanat

Per Empleats 4.9 Empastaments APROVAT

Per Empleats 4.10 Endodòncies APROVAT

33880119S 144,75

Per Empleats 4.3 Implants osteointegrats APROVAT

33882211Z 144,75

Per Fills 4.11 Ortodòncia APROVAT

Per Fills 1.3 Lents de contacte APROVAT

33885587D 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (mutura i vidres) APROVAT

33890435G 144,75

Per Empleats 4.11 Ortodòncies APROVAT

Per Empleats 4.13 Tractament periodontal APROVAT

33893505S 144,75

Per Empleats 4.13 Tractament periodontal APROVAT Per Empleats

1.9 Intervenció quirúrgica glaucoma, estrabisme i

presbícia APROVAT

33898998B 144,75

Per Fills 6.1 Despeses curs 2013-2014, per assistència de fills/es Cicle llar d’infants (P-0, P-1, i P-2)

APROVAT

33901175A 72,375

Per Fills 4.11 Ortodòncies APROVAT

33906092K 144,75

Per Empleats 1.1 Ulleres mono focals (muntura i vidres) APROVAT

33906489G 144,75

Per Fills 1.1 Ulleres mono focals (muntura i vidres) APROVAT

Per Fills 4.11 Ortodòncies APROVAT

Per Fills 4.15 Neteja bucal APROVAT

(12)

33910126F 144,75 Per Empleats 4.3 Implants osteointegrats APROVAT

33912131B 144,75

Per Fills 1.1 Ulleres monofocals (muntura i vidres) APROVAT

Per Fills 4.9 Empastaments APROVAT

Per Fills 3.1 Plantilles ortopèdiques i suports plantars APROVAT

Per Fills 1.3 Lents de contacte APROVAT

33912985Z 144,75

Per Empleats 1.1 Ulleres monofocals (muntura i vidres) APROVAT

33913031Z 144,75

Per Fills 4.11 Ortodòncia APROVAT

33913649B 144,75

Per Empleats 4.13 Tractament periodontal APROVAT

33915130C 144,75

Per Fills 4.10 Endodòncies APROVAT

33915335H 144,75

Per Fills 1.1 Ulleres mono focals (muntura i vidres) APROVAT

33915770Q 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (muntura i vidres) APROVAT

33916137S 144,75

Per Fills 4.11 Ortodòncies APROVAT

33916916N 144,75

Per Empleats 3.1 Plantilles ortopèdiques i suports plantars APROVAT

33917971D 144,75

Per Fills 1.1 Ulleres monofocals (muntura i vidres) APROVAT

33918728F 144,75

Per Empleats 1.7 Ulleres de sol graduades APROVAT

Per Fills 1.3 Lents de contacte APROVAT

33920645S 144,75

(13)

33922873N 144,75 Per Empleats 1.1 Ulleres monofocals (muntura i vidres) APROVAT

Per Empleats 4.15 Neteja bucal DENEGAT Documentació incorrecta La factura no especifica l'ajut demanat Per Empleats 4.9 Empastaments DENEGAT Documentació incorrecta La factura no especifica l'ajut demanat

Per Empleats 1.3 Lents de contacte APROVAT

33923534Y 144,75

Per Empleats 4.15 Neteja bucal APROVAT

Per Empleats

10.5 Tots els tractaments de recuperació

d'especialtitats reconegudes, r APROVAT

33924086Y 50

Per Empleats 1.2 Renovació de vidres mono focals APROVAT

33924087F 35

Per Fills 4.11 Ortodòncia APROVAT

33924979W 144,75

Per Fills 4.10 Endodòncies DENEGAT Documentació incorrecta La factura no especifica l'ajut demanat

Per Fills 4.1 Pròtesis dentals completes APROVAT

33925320K 144,75

Per Empleats 4.10 Endodòncies APROVAT

33927270Q 144,75

Per Empleats 4.15 Neteja bucal APROVAT

Per Empleats 4.9 Empastaments APROVAT

33927469P 144,75

Per Empleats 4.4 Tractament gingivitis APROVAT

Per Empleats 4.9 Empastaments APROVAT

Per Empleats 4.10 Endodòncies APROVAT

33928334E 144,75

Per Empleats 4.5 Peces soltes APROVAT

33929740W 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (mutura i vidres) APROVAT

33929872L 144,75

Per Fills 3.1 Plantilles ortopèdiques i suports plantars APROVAT

33929912J 144,75

(14)

Per Empleats 4.13 Tractament periodontal APROVAT

33932033H 144,75

Per Empleats 3.1 Plantilles ortopèdiques/suport plantar APROVAT Per Empleats 4.13 Tractament periodontal APROVAT

Per Fills 10.1 Psicologia DENEGAT Manca documentació Manca informe vida laboral fill/a

33939698R 122,9

Per Empleats 4.9 Empastaments APROVAT

Per Fills 1.1 Ulleres monofocals (muntura i vidres) APROVAT

33940332Z 120

Per Fills 5.1 Ajut per malaltia celíaca APROVAT

33943471W 0

Per Fills 6.1 Ajut per escola bressol curs 2013-2014 DENEGAT Error informàtic No es poden obrir els fitxers adjunts

33947339Y 0

Per Empleats 3.1 Plantilles ortopèdiques i suports plantars DENEGAT Manca documentació No presenta factura

Per Empleats 10.3 Osteopatia DENEGAT Documentació incorrecta La factura no especifica l'ajut demanat Per Fills 6.1 Ajut per escola bressol curs 2013-2014 DENEGAT Error informàtic No es poden obrir els fitxers adjunts

33947815E 144,75

Per Fills

6.1 Despeses curs 2013-2014, per assistència de fills/es

Cicle llar d’infants (P-0, P-1, i P-2) APROVAT

33954065Q 144,75

Per Empleats 1.1 Ulleres monofocals (muntura i vidres) APROVAT Per Fills 6.1 Ajut per escola bressol curs 2013-2014 APROVAT

33957846W 144,75

Per Empleats 4.9 Empastaments APROVAT

Per Empleats 4.10 Endodòncies APROVAT

Per Fills 6.1 Ajut per escola bressol curs 2013-2014 APROVAT

33962801N 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (mutura i vidres) APROVAT

Per Fills 1.1 Ulleres mono focals (muntura i vidres) DENEGAT Documentació incorrecta No són despeses de l'any 2014

33985878C 144,75

Per Empleats 1.1 Ulleres mono focals (muntura i vidres) APROVAT Per Empleats 4.3 Implants osteointegrats APROVAT

(15)

34726509M 144,75 Per Empleats 1.2 Renovació de vidres mono focals APROVAT

34731295F 144,75

Per Fills 1.3 Lents de contacte APROVAT

34742747M 144,75

Per Fills 6.1 Ajut per escola bressol curs 2013-2014 APROVAT

34743360C 144,75

Per Fills 6.1 Ajut per escola bressol curs 2013-2014 APROVAT

34743400Z 144,75

Per Empleats 1.7 Ulleres de sol graduades APROVAT

34748792R 144,75

Per Empleats 1.3 Lents de contacte APROVAT

34751570L 144,75

Per Fills 6.1 Ajut per escola bressol curs 2013-2014 APROVAT

34754020P 144,75

Per Fills 1.1 Ulleres mono focals (muntura i vidres) APROVAT

Per Fills 4.11 Ortodòncies APROVAT

34761926W 52

Per Empleats 4.15 Neteja bucal APROVAT

Per Empleats 4.6 Peces esquelètiques APROVAT

34763326E 144,75

Per Empleats 1.1 Ulleres mono focals (muntura i vidres) APROVAT Per Empleats 1.7 Ulleres de sol graduades APROVAT

34766755R 144,75

Per Empleats 4.9 Empastaments APROVAT

Per Empleats 4.10 Endodòncies APROVAT

34787244C 144,75

Per Empleats 4.11 Ortodòncia APROVAT

35000024G 144,75

Per Empleats 1.1 Ulleres monofocals (muntura i vidres) APROVAT Per Empleats 4.13 Tractament periodontal APROVAT

35000327P 144,75

(16)

35000519Q 144,75 Per Empleats 1.5 Renovació de vidres progressius o bifocals APROVAT

35001200F 120

Per Fills 5.1 Ajut per malaltia celíaca APROVAT

35003467C 144,75

Per Empleats 1.5 Renovació de vidres progressius o bifocals APROVAT

35004003G 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (muntura i vidres) APROVAT

35004305F 144,75

Per Empleats 4.3 Implants osteointegrats APROVAT

35004417G 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (muntura i vidres) APROVAT

Per Empleats 10.4 Fisoteràpia APROVAT

Per Fills 1.1 Ulleres monofocals (muntura i vidres) APROVAT

Per Fills 1.3 Lents de contacte DENEGAT Documentació incorrecta La factura no indica nom fill

35006083Z 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (mutura i vidres) APROVAT

35006277B 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (mutura i vidres) APROVAT

35006425B 76,5

Per Empleats 4.9 Empastaments APROVAT

35006790P 0

Per Empleats 4.13 Tractament periodontal DENEGAT Error informàtic No es poden obrir els fitxers adjunts

35007575B 144,75

Per Fills 1.1 Ulleres mono focals (muntura i vidres) APROVAT

35007895D 144,75

Per Empleats 1.5 Renovació de vidres progressius o bifocals APROVAT

35008786A 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (muntura i vidres) APROVAT Per Empleats 3.1 Plantilles ortopèdiques i suports plantars APROVAT

35010687H 102

Per Empleats 4.4 Tractament gingivitis APROVAT

(17)

35011726E 50

Per Empleats 4.15 Neteja bucal APROVAT

35012372R 110

Per Empleats 4.15 Neteja bucal APROVAT

35013499R 144,75

Per Empleats 4.11 Ortodòncia APROVAT

Per Empleats 4.13 Tractament periodontal APROVAT Per Empleats 4.4 Tractament gingivitis APROVAT

Per Empleats 4.9 Empastaments APROVAT

35014410S 144,75

Per Empleats 1.3 Lents de contacte APROVAT

Per Fills 1.1 Ulleres monofocals (muntura i vidres) APROVAT

35014606G 144,75

Per Fills 1.1 Ulleres monofocals (muntura i vidres) APROVAT

35014902R 144,75

Per Empleats 4.15 Neteja bucal APROVAT

Per Empleats 4.3 Implants osteointegrats APROVAT

Per Empleats 4.7 Corones APROVAT

Per Empleats 4.1 Pròtesis dentals completes APROVAT

Per Fills 1.3 Lents de contacte APROVAT

35015579B 144,75

Per Empleats 1.1 Ulleres mono focals (muntura i vidres) APROVAT

35015971N 140

Per Empleats 4.4 Tractament gingivitis APROVAT

35017701V 144,75

Per Fills 4.11 Ortodòncia APROVAT

Per Fills 4.9 Empastaments APROVAT

35019713M 120

Per Fills 5.1 Malaltia celíaca APROVAT

35020949B 100

Per Empleats 1.1 Ulleres mono focals (muntura i vidres) APROVAT

35022380G 144,75

(18)

Per Fills 1.1 Ulleres monofocals (muntura i vidres) APROVAT

Per Fills 4.11 Ortodòncia APROVAT

Per Fills 1.3 Lents de contacte APROVAT

35022864M 144,75

Per Empleats 1.1 Ulleres monofocals (muntura i vidres) APROVAT Per Empleats 1.7 Ulleres de sol graduades APROVAT Per Empleats 1.2 Renovació vidres monofocals APROVAT

35023621A 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (muntura i vidres) APROVAT Per Empleats 1.5 Renovació de vidres progressius o bifocals APROVAT Per Empleats 1.3 Lents de contacte APROVAT

35023805A 144,75

Per Empleats 4.13 Tractament periodontal APROVAT

35024219A 144,75

Per Fills 4.11 Ortodòncia APROVAT

35024325V 144,75

Per Fills 5.1 Ajut per malaltia celíaca APROVAT

35026088D 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (mutura i vidres) APROVAT Per Empleats 4.13 Tractament periodontal APROVAT

Per Empleats 4.10 Endodòncies APROVAT

35026807S 144,75

Per Empleats 4.3 Implants osteointegrats APROVAT

35027844V 144,75

Per Fills

7.3 Trastorns del llenguatge: dislèxia, disfàsia, dislàlia,

disgrafia i APROVAT

35028011T 122,1

Per Empleats 1.1 Ulleres mono focals (muntura i vidres) APROVAT

35028046N 141

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (muntura i vidres) APROVAT

35028734X 0

Per Empleats 4.9 Empastaments DENEGAT Error informàtic No es poden obrir els fitxers adjunts Per Empleats 4.10 Endodòncies DENEGAT Error informàtic No es poden obrir els fitxers adjunts

(19)

35028962P 0

Per Empleats 10.2 Homeopatia DENEGAT Documentació incorrecta Ajut no especificat a les bases de la convocatòria

35029044K 144,75

Per Empleats 4.3 Implants osteointegrats APROVAT

Per Empleats 4.8 Fundes APROVAT

35029178V 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (muntura i vidres) APROVAT Per Empleats 1.7 Ulleres de sol graduades APROVAT

35029436E 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (muntura i vidres) APROVAT

35030298X 144,75

Per Empleats 4.4 Tractament gingivitis APROVAT

Per Empleats 4.8 Fundes APROVAT

Per Empleats 4.10 Endodòncies APROVAT

Per Empleats 4.7 Corones APROVAT

35031290J 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (muntura i vidres) APROVAT

35031346T 144,75

Per Fills 4.11 Ortodòncia APROVAT

35032299X 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (muntura i vidres) APROVAT

Per Fills 4.8 Fundes APROVAT

35032990B 144,75

Per Empleats 1.3 Lents de contacte APROVAT

35034254X 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (muntura i vidres) APROVAT Per Fills 1.1 Ulleres monofocals (muntura i vidres) APROVAT

35034256N 144,75

Per Fills 4.11 Ortodòncies APROVAT

35038030Z 144,75

Per Fills 1.1 Ulleres mono focals (muntura i vidres) APROVAT

(20)

Per Fills 1.3 Lents de contacte APROVAT

35038099Z 135

Per Empleats 4.15 Neteja bucal DENEGAT Documentació incorrecta Ajut no previst a les bases de la convocatòria

Per Empleats 4.3 Implants osteointegrats APROVAT

Per Empleats 4.10 Endodòncies APROVAT

Per Fills 4.11 Ortodòncia APROVAT

35038915W 144,75

Per Empleats 1.1 Ulleres monofocals (muntura i vidres) APROVAT Per Fills 1.1 Ulleres monofocals (muntura i vidres) APROVAT

35040841L 144,75

Per Empleats 3.1 Plantilles ortopèdiques i suports plantars APROVAT

35041279C 144,75

Per Fills 3.1 Plantilles ortopèdiques i suports plantars APROVAT

35041307W 76

Per Empleats 4.15 Neteja bucal APROVAT

Per Empleats 3.1 Plantilles ortopèdiques i suports plantars APROVAT

35041868B 144,75

Per Empleats 1.1 Ulleres monofocals (muntura i vidres) APROVAT

35043581E 144,75

Per Empleats 4.14 Fèrula de descàrrega APROVAT

35044101J 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (mutura i vidres) APROVAT

35044283B 80

Per Empleats 4.9 Empastaments APROVAT

35045231Q 0

Per Fills 4.7 Corones DENEGAT Manca documentació Manca informe vida laboral fill/a i certificat de convivència

35045456B 144,75

Per Empleats 4.9 Empastaments APROVAT

Per Empleats 1.3 Lents de contacte APROVAT

Per Fills 4.11 Ortodòncia APROVAT

(21)

35046002N 144,75

Per Empleats 4.15 Neteja bucal APROVAT

Per Empleats 4.5 Peces soltes APROVAT

35047910G 82

Per Fills 1.3 Lents de contacte APROVAT

35048233M 144,75

Per Empleats 4.3 Implants osteointegrats APROVAT

Per Empleats 4.8 Fundes APROVAT

35048314V 144,75

Per Fills 4.11 Ortodòncia APROVAT

35048565S 144,75

Per Empleats 4.7 Corones APROVAT

35048625Y 118

Per Empleats 1.2 Renovació vidres monofocals APROVAT

35048674D 144,75

Per Fills 4.11 Ortodòncies APROVAT

35048815N 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (muntura i vidres) APROVAT

Per Empleats 4.15 Neteja bucal APROVAT

35049171T 144,75

Per Empleats 4.7 Corones APROVAT

Per Fills 1.1 Ulleres monofocals (muntura i vidres) APROVAT

35049192K 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (mutura i vidres) APROVAT Per Empleats 1.3 Lents de contacte APROVAT

35049623S 144,75

Per Empleats 4.15 Neteja bucal APROVAT

Per Empleats 4.3 Implants osteointegrats APROVAT Per Empleats 1.3 Lents de contacte APROVAT

35050297E 144,75

Per Empleats 4.11 Ortodòncia APROVAT

35050745X 144,75

(22)

35051374H 144,75 Per Empleats 1.5 Renovació de vidres progressius o bifocals APROVAT

35052048W 144,75

Per Empleats 3.1 Plantilles ortopèdiques/suport plantar APROVAT

35053089P 144,75

Per Empleats 3.1 Plantilles ortopèdiques i suports plantars DENEGAT Manca documentació Manca factura per l'ajut sol·licitat

Per Fills 3.1 Plantilles ortopèdiques i suports plantars APROVAT

Per Fills 3.1 Plantilles ortopèdiques i suports plantars DENEGAT Manca documentació Manca certificat convivència i Informe vida laboral

Per Fills 7.5 Dèficit d’atenció, amb o sense hiperactivitat (TDA i TDAH)

APROVAT

35054038Z 120,8

Per Empleats 1.1 Ulleres mono focals (muntura i vidres) APROVAT

35054120G 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (mutura i vidres) APROVAT

35054386V 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (muntura i vidres) APROVAT Per Fills 3.1 Plantilles ortopèdiques i suports plantars APROVAT

35054702B 0

Per Empleats 4.15 Neteja bucal DENEGAT Documentació incorrecta No especifica ajut demanat

35055437X 144,75

Per Empleats 1.3 Lents de contacte APROVAT

Per Fills 4.11 Ortodòncia APROVAT

35057211J 144,75

Per Empleats 4.11 Ortodòncies APROVAT

Per Empleats 4.13 Tractament periodontal APROVAT Per Empleats 4.14 Fèrula de descàrrega APROVAT Per Empleats 4.3 Implants osteointegrats APROVAT

Per Empleats 4.7 Corones APROVAT

Per Fills 1.1 Ulleres mono focals (muntura i vidres) APROVAT

35059271A 144,75

(23)

35059314T 144,75 Per Fills 5.1 Ajut per malaltia celíaca APROVAT

35059452T 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (mutura i vidres) APROVAT

35059556N 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (muntura i vidres) APROVAT

Per Empleats 4.9 Empastaments APROVAT

Per Empleats 3.1 Plantilles ortopèdiques i suports plantars APROVAT Per Empleats 1.3 Lents de contacte APROVAT

35059733M 144,75

Per Fills 4.11 Ortodòncies APROVAT

35060538M 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (muntura i vidres) APROVAT

35062314X 144,75

Per Fills 4.11 Ortodòncia APROVAT

35062358P 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (muntura i vidres) APROVAT

35062968C 144,75

Per Fills 1.1 Ulleres monofocals (muntura i vidres) APROVAT

Per Fills 4.11 Ortodòncia APROVAT

35063138Y 144,75

Per Empleats 4.4 Tractament gingivitis APROVAT

Per Empleats 4.9 Empastaments APROVAT

35064179N 144,75

Per Empleats 3.1 Plantilles ortopèdiques i suports plantars APROVAT

35064548J 144,75

Per Empleats 4.3 Implants osteointegrats APROVAT

Per Empleats 4.7 Corones APROVAT

35064999G 144,75

Per Empleats 1.3 Lents de contacte APROVAT

Per Fills 4.5 Peces soltes APROVAT

35066006E 0

(24)

bases

Per Fills 4.15 Neteja bucal DENEGAT No compleix requisit de les bases

Fill/a en actiu Per Fills 4.10 Endodòncies DENEGAT No compleix requisit de les

bases

Fill/a en actiu Per Fills 4.12 Ponts DENEGAT No compleix requisit de les

bases

Fill/a en actiu

35066174Y 120

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (muntura i vidres) DENEGAT Error informàtic No es poden obrir els fitxers adjunts

Per Empleats 4.14 Ferula de descàrrega APROVAT

Per Empleats 4.5 Peces soltes DENEGAT Error informàtic No es poden obrir els fitxers adjunts

35068138S 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (mutura i vidres) APROVAT

Per Empleats 4.5 Peces soltes DENEGAT Documentació incorrecta

Ajut no previst a les bases de la convocatòria

35068143C 144,75

Per Empleats 1.1 Ulleres monofocals (muntura i vidres) APROVAT

35068976W 144,75

Per Fills 4.11 Ortodòncia APROVAT

Per Fills

7.5 Dèficit d’atenció, amb o sense hiperactivitat (TDA i

TDAH) APROVAT

35069402Z 144,75

Per Fills 4.11 Ortodòncia APROVAT

Per Fills

1.6 Reducció de diòptries (miopia, hipermetropia i

astigmatisme) APROVAT

35069691G 144,75

Per Empleats 4.3 Implants osteointegrats APROVAT

Per Empleats 4.8 Fundes APROVAT

35070798F 144,75

Per Empleats 4.7 Corones APROVAT

35073642E 144,75

Per Empleats 1.1 Ulleres monofocals (muntura i vidres) APROVAT Per Empleats 1.3 Lents de contacte APROVAT

Per Fills 4.11 Ortodòncia APROVAT

(25)

Per Fills 1.3 Lents de contacte DENEGAT Manca documentació Manca informe de vida laboral

35075327M 144,75

Per Fills 4.15 Neteja bucal APROVAT

Per Fills 4.9 Empastaments APROVAT

35075619K 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (muntura i vidres) APROVAT

Per Empleats 10.2 Homeopatia DENEGAT Documentació incorrecta Manca número de col·legiat i segell Per Fills 1.1 Ulleres monofocals (muntura i vidres) DENEGAT Documentació incorrecta Factura il.legible

35075853W 144,75

Per Fills 4.11 Ortodòncia APROVAT

35075938H 115

Per Empleats 1.3 Lents de contacte APROVAT

35076114X 144,75

Per Empleats 4.3 Implants osteointegrats APROVAT

35077913S 140

Per Empleats 10.3 Osteopatia APROVAT

35078332C 144,75

Per Empleats 1.1 Ulleres monofocals (muntura i vidres) APROVAT Per Empleats 3.2 Calçat corrector ( amb o sense plantilla ) APROVAT

35078979T 144,75

Per Empleats 1.5 Renovació de vidres progressius o bifocals APROVAT

35079386Q 144,75

Per Fills 6.1 Ajut per escola bressol curs 2013-2014 APROVAT

Per Fills 2.1 Audiòfon APROVAT

35080844W 130

Per Empleats 1.3 Lents de contacte APROVAT

35080977C 144,75

Per Empleats 4.3 Implants osteointegrats APROVAT

35081324E 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (muntura i vidres) APROVAT

35083092N 144,75

Per Empleats 1.1 Ulleres mono focals (muntura i vidres) APROVAT Per Empleats 1.7 Ulleres de sol graduades APROVAT

(26)

Per Empleats 4.9 Empastaments APROVAT

35083844N 85

Per Empleats 1.3 Lents de contacte APROVAT

Per Fills 4.12 Ponts DENEGAT Manca documentació Manca llibre de familia

35083968K 144,75

Per Empleats 1.1 Ulleres monofocals (muntura i vidres) APROVAT Per Empleats 1.2 Renovació vidres monofocals APROVAT Per Empleats 1.3 Lents de contacte APROVAT

35084070P 144,75

Per Empleats 1.5 Renovació de vidres progressius o bifocals APROVAT

35084305J 144,75

Per Empleats 4.7 Corones APROVAT

35084943F 144,75

Per Empleats 1.1 Ulleres monofocals (muntura i vidres) APROVAT

35085124G 144,75

Per Empleats 4.7 Corones APROVAT

35087003C 144,75

Per Empleats 4.10 Endodòncies APROVAT

Per Fills 1.1 Ulleres mono focals (muntura i vidres) APROVAT

35088042R 144,75

Per Fills 4.11 Ortodòncies APROVAT

35088380V 115

Per Empleats 1.3 Lents de contacte APROVAT

Per Fills 4.9 Empastaments DENEGAT Documentació incorrecta No són despeses de l'any 2014

35089453D 144,75

Per Fills 4.11 Ortodòncies APROVAT

35089501B 144,75

Per Empleats 4.9 Empastaments APROVAT

35089657Y 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (mutura i vidres) APROVAT

35089948K 144,75

(27)

35090479T 115

Per Empleats 4.15 Neteja bucal APROVAT

35090752C 144,75

Per Empleats 1.5 Renovació de vidres progressius o bifocals APROVAT

Per Empleats 4.15 Neteja bucal APROVAT

35090872W 126

Per Fills 4.11 Ortodòncies APROVAT

Per Fills 4.15 Neteja bucal APROVAT

35090913C 144,75

Per Empleats 10.2 Homeopatia APROVAT

35091398E 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (muntura i vidres) APROVAT

35092591L 144,75

Per Empleats 4.11 Ortodòncies APROVAT

Per Empleats 4.15 Neteja bucal APROVAT

35092742D 144,75

Per Empleats 4.3 Implants osteointegrats APROVAT

Per Empleats 4.8 Fundes APROVAT

Per Empleats 3.1 Plantilles ortopèdiques i suports plantars DENEGAT Error informàtic No es poden obrir els fitxers adjunts

Per Empleats 4.7 Corones APROVAT

Per Fills 1.1 Ulleres monofocals (muntura i vidres) APROVAT

Per Fills 4.11 Ortodòncia APROVAT

Per Fills 4.9 Empastaments APROVAT

35093126W 144,75

Per Fills 4.11 Ortodòncia APROVAT

35093915D 90,5

Per Empleats 4.9 Empastaments APROVAT

Per Fills 4.9 Empastaments APROVAT

35094220S 144,75

Per Empleats 4.3 Implants osteointegrats APROVAT

35094303Y 144,75

(28)

35094503E 144,75 Per Empleats 4.4 Tractament gingivitis APROVAT

35096054D 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (mutura i vidres) APROVAT

35096530W 0

Per Fills 4.16 Fluoritzacions DENEGAT Documentació incorrecta No són despeses de l'any 2014

35096831G 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (muntura i vidres) APROVAT

35097283L 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (muntura i vidres) APROVAT Per Empleats 1.7 Ulleres de sol graduades APROVAT

35098139R 144,75

Per Empleats 4.10 Endodòncies APROVAT

35098499Q 144,75

Per Empleats 4.9 Empastaments APROVAT

35099641P 144,75

Per Empleats

10.5 Tots els tractaments de recuperació

d'especialtitats reconegudes, r APROVAT

35101030V 144,75

Per Empleats 1.1 Ulleres monofocals (muntura i vidres) APROVAT Per Empleats 3.1 Plantilles ortopèdiques i suports plantars APROVAT

35101322X 144,75

Per Fills 4.11 Ortodòncia APROVAT

Per Fills 4.9 Empastaments APROVAT

35101573P 144,75

Per Empleats 4.11 Ortodòncia APROVAT

Per Empleats 4.3 Implants osteointegrats APROVAT

35102200Z 144,75

Per Fills 4.11 Ortodòncia APROVAT

35102744Y 116

Per Empleats 1.2 Renovació vidres monofocals APROVAT

35103402C 144,75

(29)

Per Empleats 4.8 Fundes APROVAT

35103420S 144,75

Per Fills 4.11 Ortodòncia APROVAT

35103441J 144,75

Per Empleats 1.1 Ulleres monofocals (muntura i vidres) APROVAT

35103642F 144,75

Per Empleats 4.13 Tractament periodontal APROVAT

35103947J 144,75

Per Empleats 4.5 Peces soltes APROVAT

35105198E 100

Per Empleats 4.16 Fluorització APROVAT

35105344F 144,75

Per Empleats 1.1 Ulleres monofocals (muntura i vidres) APROVAT

35105977L 144,75

Per Fills 10.4 Fisoteràpia APROVAT

Per Fills 10.1 Psicologia APROVAT

35106441T 144,75

Per Empleats 4.13 Tractament periodontal APROVAT

35108271J 118

Per Empleats 1.3 Lents de contacte APROVAT

35108459V 0

Per Fills 6.1 Ajut per escola bressol curs 2013-2014 DENEGAT Documentació incorrecta No són despeses del curs escolar 2013-2014

35109217Q 144,75

Per Fills

7.3 Trastorns del llenguatge: Dislèxia, disfàsia, dislàlia,

disgrafia i ecolàlia APROVAT

35109646P 144,75

Per Empleats 4.11 Ortodòncia APROVAT

35111635L 100

Per Empleats 4.15 Neteja bucal APROVAT

Per Empleats 4.9 Empastaments APROVAT

35112806V 144,75

Per Empleats 3.1 Plantilles ortopèdiques/suport plantar APROVAT Per Fills 1.1 Ulleres mono focals (muntura i vidres) APROVAT

(30)

35112944V 135

Per Empleats 4.15 Neteja bucal APROVAT

Per Empleats 4.9 Empastaments APROVAT

35113638K 102

Per Empleats 1.2 Renovació vidres monofocals APROVAT

35113670F 144,75

Per Fills

6.1 Despeses curs 2013-2014, per assistència de fills/es

Cicle llar d’infants (P-0, P-1, i P-2) APROVAT

35114903K 144,75

Per Fills 6.1 Ajut per escola bressol curs 2013-2014 APROVAT

35115698B 144,75

Per Empleats 4.3 Implants osteointegrats APROVAT

Per Empleats 4.7 Corones APROVAT

35116382M 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (mutura i vidres) APROVAT Per Empleats 1.5 Renovació de vidres progressius o bifocals APROVAT Per Fills 1.1 Ulleres mono focals (muntura i vidres) APROVAT Per Fills 1.7 Ulleres de sol graduades APROVAT Per Fills 3.1 Plantilles ortopèdiques/suport plantar APROVAT

35117237D 144,75

Per Empleats 4.14 Ferula de descàrrega APROVAT

35117777C 0

Per Empleats 4.8 Fundes DENEGAT Error informàtic No es poden obrir els fitxers adjunts

35118029L 121,6

Per Empleats 1.2 Renovació de vidres mono focals APROVAT

35120154M 144,75

Per Empleats 4.14 Ferula de descàrrega APROVAT

Per Empleats 4.15 Neteja bucal APROVAT

Per Empleats 4.10 Endodòncies APROVAT

35120485Z 72,375

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (mutura i vidres) APROVAT

35120770T 120

(31)

35120902V 144,75 Per Empleats 4.13 Tractament periodontal APROVAT

Per Empleats 1.3 Lents de contacte DENEGAT Documentació incorrecta No són despeses de l'any 2014

Per Fills 10.4 Fisoteràpia APROVAT

Per Fills 4.11 Ortodòncia APROVAT

35121686L 144,75

Per Empleats 4.10 Endodòncies APROVAT

Per Empleats 4.7 Corones APROVAT

Per Fills 1.1 Ulleres mono focals (muntura i vidres) APROVAT

Per Fills 3.1 Plantilles ortopèdiques/suport plantar DENEGAT Documentació incorrecta

Ajut no previst a les bases de la convocatòria

35122069B 144,75

Per Fills 6.1 Despeses curs 2013-2014, per assistència de fills/es Cicle llar d’infants (P-0, P-1, i P-2)

APROVAT

35123316Q 144,75

Per Empleats 10.4 Fisoteràpia APROVAT

Per Empleats 4.4 Tractament gingivitis APROVAT

35123566J 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (muntura i vidres) APROVAT Per Fills 6.1 Ajut per escola bressol curs 2013-2014 APROVAT

35124874X 144,75

Per Empleats 10.2 Homeopatia APROVAT

Per Fills 10.2 Homeopatia APROVAT

35433396X 144,75

Per Empleats 1.3 Lents de contacte APROVAT

36198064M 144,75

Per Fills 4.11 Ortodòncies APROVAT

Per Fills 4.9 Empastaments APROVAT

36496640X 80

Per Empleats 4.9 Empastaments APROVAT

36499272C 144,75

(32)

36500141S 133,42 Per Empleats 1.1 Ulleres monofocals (muntura i vidres) APROVAT

36500868Y 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (muntura i vidres) APROVAT

36502646J 144,75

Per Empleats 3.1 Plantilles ortopèdiques i suports plantars APROVAT

36504134Y 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (muntura i vidres) APROVAT

36504240C 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (muntura i vidres) APROVAT

36505150X 99

Per Empleats 1.1 Ulleres monofocals (muntura i vidres) APROVAT

36505764A 144,75

Per Empleats 4.13 Tractament periodontal APROVAT

36506270A 144,75

Per Empleats 4.3 Implants osteointegrats APROVAT

36508301X 144,75

Per Empleats 4.3 Implants osteointegrats APROVAT Per Empleats 4.1 Pròtesis dentals completes APROVAT

36508549M 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (muntura i vidres) APROVAT Per Empleats 1.7 Ulleres de sol graduades APROVAT

36509039N 144,75

Per Empleats 1.3 Lents de contacte APROVAT

36509594S 144,75

Per Empleats 4.13 Tractament periodontal APROVAT

36510819K 72,375

Per Empleats 4.13 Tractament periodontal APROVAT

36511453B 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (mutura i vidres) APROVAT

36512049D 144,75

(33)

36512242H 120

Per Empleats 1.3 Lents de contacte APROVAT

36512481G 142

Per Empleats 1.3 Lents de contacte APROVAT

36512489N 144,75

Per Empleats 4.7 Corones APROVAT

Per Empleats 4.5 Peces soltes APROVAT

Per Fills 4.13 Tractament periodontal APROVAT

Per Fills 4.7 Corones APROVAT

Per Fills 4.5 Peces soltes APROVAT

36512674J 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (muntura i vidres) APROVAT

36513507H 144,75

Per Empleats 1.4 Ulleres progressives o bifocals (muntura i vidres) APROVAT

36513747M 144,75

Per Empleats 4.3 Implants osteointegrats APROVAT

36514910H 144,75

Per Fills 4.11 Ortodòncia APROVAT

Per Fills 1.2 Renovació vidres monofocals APROVAT

36515966Q 144,75

Per Empleats 4.14 Fèrula de descàrrega APROVAT

Per Empleats 4.9 Empastaments APROVAT

36517365N 144,75

Per Empleats 4.14 Ferula de descàrrega APROVAT

Per Empleats 4.9 Empastaments APROVAT

Per Fills 6.1 Ajut per escola bressol curs 2013-2014 APROVAT

36517622Q 144,75

Per Fills 6.1 Ajut per escola bressol curs 2013-2014 APROVAT

36517831H 144,75

Per Empleats 4.3 Implants osteointegrats APROVAT

36519111X 144,75

Figure

Actualización...

Referencias