FONS PATRIMONIAL Descripció i inventari del fons

Texto completo

(1)

FONS PATRIMONIAL

Descripció i inventari del fons

525.000 - Família Garriga - Alum

Cessió: Famílies Garriga i Vidal

Darrera actualització: 27/09/2016

(2)

Descripció del fons

patrimonial

(3)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

Tel. 972 368 457 Fax. 972 373 181 A/e. arxiu@lloret.cat http://lloret.cat/arxiu

FITXA DE DESCRIPCIÓ

1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

Codi país CAT Codi arxiu

SAMLM

Codi 525.000

1.2. Nivell de descripció

Inventari de fons documental patrimonial.

1.3. Títol

GARRIGA - ALUM

1.4. Dates de formació

Dates de creació: 1278-1858

1.5. Volum i suport

-6 llibres de partitures de piano

-1 làmina dels planisferis

-4 llibres en tapa pergamí i suport paper

-17 documents en pergamí i paper

-31 documents en paper.

-3 pel·lícules de 9 mm.

TOTAL: 0.3 ml.

2. ÀREA DE CONTEXT

2.1. Nom(s) del(s) productor(s)

En referència als pergamins i documents notarials, els autèntics productors són la família

Oliveras, propietaris del Mas Oliveras de la parròquia de Sant Pau de Montmany (Vallès

Oriental).

El Sr. Salvador Garriga i Garriga (1881-1955) fou l’autor de la documentació audiovisual.

2.2. Història de l´organisme / Biografia del productor

La família Oliveras vivia al Mas Oliveras, de la parròquia de Sant Pau de Montmany, Vallès

Oriental. Els pergamins documenten l’evolució del patrimoni familiar des del s. XIII al XIX. Al s.

XVII incrementaren el seu patrimoni amb els masos Lladó, Genera i Novell, tots de la

(4)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

Tel. 972 368 457 Fax. 972 373 181 A/e. arxiu@lloret.cat http://lloret.cat/arxiu

parròquia de Montmany. A la mateixa època el Mas Bosch de Tagamanent es vinculà a la

família. Més endavant, al s. XIX, es localitzà també el cognom Vilardebó.

La família Garriga és una nissaga molt arrelada a la nostra vila. Al segle XIX destaca Salvador

Garriga i Garriga (1881-1955), nascut a la vila cubana de Cienfuegos, de família emigrada,

propietària d’un important magatzem de fustes i materials de construcció. Al 1906 va adquirir

una fàbrica de rajols i teules i va ampliar el negoci més endavant instal·lant la bòvila més gran

de Cuba, que ocupava 7.500.000 m2. En acabar la Segona Guerra Mundial es retirà a Lloret,

on morí el 1955.

2.3. Història arxivística

Fins als anys 80 del segle XX la documentació va estar en mans de les germanes Garriga de

Can Garriga de Lloret de Mar, ties-àvies de la cedent, Sra. M. Mercè Vidal Garriga. En marxar

a una residència geriàtrica, les dues germanes varen fer repartiment de la documentació que

tenien als seus nebots i nebodes. Una d’elles era la mare de la Sra. M. Mercè, i aquesta

última ha fet cessió a aquest Servei d’arxiu.

Els llibres d’estudi de piano es van trobar en un dels mobles de l’antiga Casa Garriga i quan

se’n va fer la remodelació per convertir-la en l’actual Museu del Mar al 2005 es van ingressar

a l’Arxiu.

Pel que fa a les pel·lícules, obra de Salvador Garriga, les conservava la Sra. Maria Garriga i Pi

al seu domicili particular a Girona i en data 30/06/2016 les va cedir al SAMLM, juntament amb

la seva cosina Sra. M. Mercè.

2.4. Dades sobre l’ingrés

La documentació ha entrat a aquest SAMLM mitjançant els ingressos 2016 / 049 i 050.

3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

3.1. Abast i contingut informatius

La documentació ingressada fa referència a pergamins i documents notarials del Mas Oliveras

de Montmany i amb drets sobre les famílies Oliveras, Bosc i Vilardebó.

Hi ha tres documents que actuen com a índex de tot aquest fons, amb un petit regest de

cadascuna d’aquestes unitats. Els dos primers foren redactats per Jaume Marpons i Vergés,

notari. En el tercer document no consta el productor, però, per les anotacions, tenia bons

coneixements de paleografia i llengua llatina, ja que corregeix alguns dels regests dels dos

primers documents.

Pel que fa a les pel·lícules, existeixen imatges familiars a l’illa de Cuba i altres imatges a la

seva casa de Lloret.

(5)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

Tel. 972 368 457 Fax. 972 373 181 A/e. arxiu@lloret.cat http://lloret.cat/arxiu

7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

7.1. Autoria i data(es)

-Classificació, descripció i inventari inicial: M. Mercè Torrellas (juliol 2016).

-Telecinat de les filmacions: Tito Llorca (setembre 2016).

-Descripció de les filmacions: Marina Garcia Carbonell (octubre 2016).

Tot sota la supervisió de Joaquim Daban i Massana, cap del SAMLM.

7.2. Fonts

La font fonamental utilitzada per a l’elaboració d’aquesta descripció ha estat el contingut del

propi fons i les informacions orals de la cedent, Sra. M. Mercè Vidal.

Per a la confecció del Quadre de Classificació s’ha agafat com a referència el Quadre de

Classificació del Fons Patrimonial Taulina.

(6)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

Tel. 972 368 457 Fax. 972 373 181 A/e. arxiu@lloret.cat http://lloret.cat/arxiu

QUADRE DE CLASSIFICACIÓ.

525.000.-FONS GARRIGA-ALUM.

525.001.-SUBFONS OLIVERAS

100-DOCUMENTACIÓ FAMILIAR I PERSONAL

120.-CERTIFICACIONS I ACTES NOTARIALS

121 - Certificacions

122 - Capítols matrimonials

123 - Testaments i donacions

125 - Poders notarials

126 – Concòrdies

200-GESTIÓ ECONÒMICA I ADMINISTRACIÓ DEL PATRIMONI

210.-COMPTES

211-Rebuts

212-Llibre de comptes

220.-CONTRACTES

221 – Contractes de compra-venda

222 – Contractes privats

223 – Arrendaments

240.-INSTRUMENTS FINANCERS

241 – Censals

250.-GESTIÓ DE BÉNS

251 – Inventaris

800-BIBLIOTECA AUXILIAR

(7)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

Tel. 972 368 457 Fax. 972 373 181 A/e. arxiu@lloret.cat http://lloret.cat/arxiu

525.002.-SUBFONS GARRIGA

700-AUDIOVISUALS

800-OBJECTES

900-COL·LECCIONS FACTÍCIES

930 – PLÀNOLS

940 – PARTITURES MUSICALS

(8)

Inventari del fons

patrimonial

(9)

INVENTARI

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

GARRIGA - ALUM

525

001

OLIVERAS

PATRIMONIALS

FONS

100

DOCUMENTACIÓ FAMILIAR / / /

525.001.100

SS

1317 / Pergamí sense regest, pendent de traducció.

/ / / / PERGAMINS / PERGAMÍ /

DOCUMENT SIMPLE

086.372.006

(10)

INVENTARI

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

GARRIGA - ALUM

525

001

OLIVERAS

PATRIMONIALS

FONS

121

DOCUMENTACIÓ FAMILIAR I PERSONAL / CERTIFICATS / /

525.001.121

SS

1835 Certificat. / De pagament d'unes misses per part del

prevere Josep Pujadas.

Certifico lo infrascrit que he celebrat y fet celebrar sinquanta misas resadas de caritat 7 sous 6 diners cada una en altar privilegiat per repòs y sufragi de la anima

TEXT PAPER / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.372.043

(11)

INVENTARI

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

GARRIGA - ALUM

525

001

OLIVERAS

PATRIMONIALS

FONS

122

DOCUMENTACIÓ FAMILIAR I PERSONAL / CAPÍTOLS MATRIMONIALS / /

525.001.122

SS

1613 Capítols matrimonials. / De Jaume Bosch i Àngela

Castellar, de Valldeneu, Bisbat de Vic.

Capítols matrimonials de Jaume Bosch fill de Joan Bosch y de Beneta, conjugues, hereu del Mas Bosch de Tagamanent ab Àngela Castellar Subirà doncella filla de

TEXT PAPER / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.372.025

1613 Capítols matrimonials. / Matrimonials de Jaume Bosch i Àngela Castellar, de Valldeneu, Bisbat de Vic.

Capítols matrimonials de Jaume Bosch fill de Joan Bosch y de Beneta, conjugues, hereu del Mas Bosch de Tagamanent ab Àngela Castellar Subirà doncella filla de

PERGAMINS / PERGAMÍ / DOCUMENT SIMPLE

086.372.024

(12)

INVENTARI

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

GARRIGA - ALUM

525

001

OLIVERAS

PATRIMONIALS

FONS

123

DOCUMENTACIÓ FAMILIAR I PERSONAL / TESTAMENTS I DONACIONS / /

525.001.123

SS

1453 Fundació d'un aniversari. / Feta per Joan Llorens

Oliveras de Sant Pau de Montmany.

Fundació de un aniversari en la parroquial iglesia de Sant Pau de Monmany feta per Joan Llorens Oliveras com a fill y hereu universal de Clara Oliveras, muller que

PERGAMINS / PERGAMÍ / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.372.017

1836 Testament. / A nom d' Isidre Arquer, pagès de Santa

Maria de Tagamanent que, proper a la mort, declara les seves últimes voluntats en presència del notari públic de Granollers Rafel Fàbregas.

TEXT PAPER / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.372.044

1314 Testament. / De Berenguer Lladó, de la parròquia de

Sant Pau de Montmany.

Testament de Berenguer Lladó, de la parròquia de Sant Pau de Monmany.

PERGAMINS / PERGAMÍ / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.372.009

1819 Testament. / De Francisco Brustenga Viver de

Tagamanent.

Testament de Francisco Brustenga, espòs d'Eulària Bosch, hereva del Mas Bosch de Tagamenent. / / / /

TEXT PAPER / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.372.039

1719 Testament. / De Joan Prat i Badia de Sant Pau de

Montmany.

Clausules del testament de Joan Prat y Badia, pagès de la parròquia de Monmany ab lo cual fa una fundació de 8 missas celebradores cada any i consigna per això la

TEXT PAPER / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.372.029

(13)

INVENTARI

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

GARRIGA - ALUM

525

001

OLIVERAS

PATRIMONIALS

FONS

125

DOCUMENTACIÓ FAMILIAR I PERSONAL / PODERS NOTARIALS / /

525.001.125

SS

1831 Atorgament de poders. / Per part de Francesc Bosc,

pagès de Tagamanent al seu gendre Isidre Arquer, pagès de la mateixa població. Signa el notari públic Ramon Rubí de Granollers.

TEXT PAPER / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.372.042

(14)

INVENTARI

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

GARRIGA - ALUM

525

001

OLIVERAS

PATRIMONIALS

FONS

126

DOCUMENTACIÓ FAMILIAR I PERSONAL / CONCÒRDIES / /

525.001.126

SS

1305 Concòrdia. / Entre Pere Oliveras i Pere Lladó i llurs

mullers sobre tres peces de terra.

Concòrdia feta entre Pere Oliveras i Maria sa muller de una part i o Pere Lladó i Dulcia sa muller de part altra, tots de la parròquia de Montmany sobre tres peces de

PERGAMINS / PERGAMÍ / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.372.005

1480 Sentència arbitral. / Sobre un plet entre Salvador Hugas i Joan Llorens Oliveras, de Sant Pau de Montmany. Sentencia arbitral sobre un plet o controversia que tenia Salvador Hugas ab Joan Llorens Oliveras, tots pagesos de la parròquia de Monmany sobre cinch pessas de

PERGAMINS / PERGAMÍ / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.372.018

(15)

INVENTARI

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

GARRIGA - ALUM

525

001

OLIVERAS

PATRIMONIALS

FONS

211

GESTIÓ ECONÒMICA I ADMINISTRACIÓ DEL PATRIMONI / COMPTES / REBUTS /

525.001.211

SS

1806 Àpoca de dot. / De Francisco Coll de Mataró a Francesc Matas i Bosc.

Àpoca de dot de la quantitat de 200 sous otorgada per Amon Francisco Coll y Colomer mestre sastre ciutadà de Mataró a favor de Francesch Matas y Bosch son

TEXT PAPER / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.372.035

1338 Àpoca. / De dot de Margarit Lledó i Giralda, de Santa

Eulàlia de Corrró d'Avall a favor de Guillem Congost de Sant Pere de Vallcarquera.

Àpoca de dot firmada per Margarit Lledó y Giralda Lledó, mare sua, de la parròquia de Santa Eulàlia de

PERGAMINS / PERGAMÍ / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.372.011

1542 Àpoca. / De Rafel Figaró a favor d'Anton Oliveras de

Sant Pau de Montmany.

Àpoca de 19 lliures 10 sous feta y firmada per Rafel Figaró hereu y propietari del Hostal del Figaró a favor de Anton Oliveras de la parròquia de San Pau de

PERGAMINS / PERGAMÍ / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.372.023

1782 - 1808 Rebuts. / Dos documents formant una unitat amb

diversos rebuts de pagament fets pels censos del Mas Oliveras per part de Jaume Oliveras de Montmany a Jaume Preses i Codina, Joan Puig i Josep Valls durant els anys de 1782 a 1808.

TEXT PAPER / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.372.031

(16)

INVENTARI

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

GARRIGA - ALUM

525

001

OLIVERAS

PATRIMONIALS

FONS

212

GESTIÓ ECONÒMICA I ADMINISTRACIÓ DEL PATRIMONI / COMPTES / LLIBRES DE

COMPTES /

525.001.212

SS

1781 / 1825 Llibreta de notes. / Amb informacions diverses: pesos en

les collites, pactes entre veïns, preus de productes, casaments i defuncions de Montmany. Del batlle Jaume Oliveras, pagès de Montmany.

TEXT PAPER / PAPER / LLIBRETA

086.372.033

(17)

INVENTARI

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

GARRIGA - ALUM

525

001

OLIVERAS

PATRIMONIALS

FONS

221

GESTIÓ ECONÒMICA I ADMINISTRACIÓ DEL PATRIMONI / CONTRACTES / CONTRACTES DE

COMPRA VENDA /

525.001.221

SS

1858 Declaració, confessió i carta de pagament. / De 1500

lliures signada per Inés Vilardebó de Marata i Rovira de Santa Digna i fills a Francesc Vilardebó Valls de Sant Pau de Montmany.

Declaracion, confesión y carta de pago firmada por Inés

TEXT PAPER / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.372.047

1813 Venda a carta de gràcia. / D'un tros de terra de

Bartomeu Dorrius de Vallcarquera a favor de Martí Bosc de Tagamanent.

Acte de venda a carta de gràcia feta y firmada per Barthomeu Dorrius pagès de la parròquia de Vallcarcara

TEXT PAPER / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.372.038

1729 Venda a carta de gràcia. / D'una vinya feta per Francesc Vilardebó de Congost a favor de Francesc Bosc del Mas Bosc de Tagamanent.

Venda a carta de gratia feta per Francesch Vilardebó treballador del Vehinat de Congost a favor de

TEXT PAPER / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.372.030

1808 Venda a carta de gràcia. / De Josep i Miquel Argemí o

Argemir Parey de Tagamanent a Francesc Bosc, tots de Tagamanent.

Venda a carta de gràcia feta y firmada per Josep y Miguel Argemí Pare y fill pagesos de la Parroquia de

TEXT PAPER / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.372.048

1849 Venda perpètua. / Atorgada per Segimon Argemir de

Tagamanent al matrimoni Francesc Vilardebó i Maria Oliveras de Sant Pau de Montmany.

Venda perpètua del dret de lluir y quitar atorgada per Segimon Argemir i Giró, pagès de Sant Maria de

TEXT PAPER / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.372.045

1813 Venda perpètua. / D'un tros de terra atorgada per Josep Prat i Vila de Vallcarquera a Francesc Castellar de Sant Martí d'Aiguafreda.

Venda perpètua atorgada per Josep Prat i Vila, bracer de Vallcarquera a Francesc Castellar, bracer de Sant

TEXT PAPER / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.372.037

1439 Venda perpètua. / D'un tros de terra feta per en Pere

Xicola de Sant Pere de Vallcarquera a favor de Bernat Oliveras de Sant Pau de Montmany.

Venda perpètua feta per en Pere Xicola de la parròquia de Vallcarcara a favor de Bernat Oliveras de la

PERGAMINS / PERGAMÍ / DOCUMENT SIMPLE

086.372.016

1852 Venda perpètua. / De peça de terra de Salvador

Casanovas de Centelles a favor de Francisco Vilardebó Valls de Sant Pau de Montmany.

Venda perpètua firmada per Salvador Casanovas Planas propietari vehí de Centellas a favor de Francisco

TEXT PAPER / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.372.046

(18)

INVENTARI

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

GARRIGA - ALUM

525

001

OLIVERAS

PATRIMONIALS

FONS

221

GESTIÓ ECONÒMICA I ADMINISTRACIÓ DEL PATRIMONI / CONTRACTES / CONTRACTES DE

COMPRA VENDA /

525.001.221

SS

1425 Venda perpètua. / Perpètua d'un cens feta per Francesc Sala de Sant Pere de Valldeneu a favor de Bernat Oliveras de Sant Pau de Montmany.

Venda perpetua de un cens de 8 L. anuals, pagades per lo dia de Sant Lluch evangelista, del mes de octubre.

PERGAMINS / PERGAMÍ / DOCUMENT SIMPLE

086.372.013

1796 Venda. / D' una casa i hort del Figaró a Josep Vilardebó, Rafel Valls i Jacint Torns per part de Josep Plantada i Josep Vila de Llinars.

Venda firmada per Joseph Plantada y Josep Vila, pagesos habitants en la parròquia de Llinàs, Bisbat de

TEXT PAPER / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.372.032

1278 Venda. / D'uns censos d'un parell de gallines feta per

Guillem Gill i Bernarda sa muller a la parròquia de Sant Pau de Montmany a favor de Guillem Oliveras de la mateixa parròquia.

Venda d'uns censos d'un parell de gallinas feta per

PERGAMINS / PERGAMÍ / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.372.004

1311 Venda. / Perpètua de cinc peces de terra feta per

Guillem Alsina i Maria de la parròquia de Sant Pau de Montmany a favor de Pere Oliveras i Maria de la mateixa parròquia.

Venda perpetua de cinc pessas de terra, so és, parts de

PERGAMINS / PERGAMÍ / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.372.007

(19)

INVENTARI

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

GARRIGA - ALUM

525

001

OLIVERAS

PATRIMONIALS

FONS

222

GESTIÓ ECONÒMICA I ADMINISTRACIÓ DEL PATRIMONI / CONTRACTES / CONTRACTES

PRIVATS /

525.001.222

SS

1311 Commuta o permuta. / D'una peça de terra amb una

altra feta entre Pere Boget i Pere Oliveras.

Commuta de una pessa de terra ab altre pessa de terra; feta entre Pere Boget, de una part i Pere Oliveras y Maria sa muller y Pere Lladó y Dulcia sa muller, de part

PERGAMINS / PERGAMÍ / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.372.008

1763 Concòrdia. / Entre Jaume Pareras del Bach de

Vallcarquera i Miquel Oliveras de Montmany.

Concòrdia entre Jaume Pareras del Bach pagès de la parròquia de Vallcarcara y Miquel Oliveras pagès de la parròquia de Monmany sobre lo camí del capdevall de

TEXT PAPER / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.372.034

1828 Contracte de préstec. / Contracte de préstec per part de Bartomeu Dorrius de Vallcarquera i reconeixement de deute a Martí Bosch de Santa Maria de Tagamanent de 30 lliures barceloneses per tal de donar curs als seus negocis.

TEXT PAPER / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.372.040

1829 Contracte de préstec. / Reconeixement de deute per part de Francesc Xicola pagès del Mas Xicola de

Vallcarquera a Martí Bosch de Santa Maria de Tagamanent de 125 lliures barceloneses per una part i per l'altra de 30 lliures de la mateixa moneda.

TEXT PAPER / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.372.041

1481 Permuta. / De dues peces de terra entre Joan Llorens

Oliveras i Salvador Hugas, tots de Sant Pau de Montmany.

Permuta de dos pessas de terra feta entre Joan Llorens Oliveras ab Salvador Hugas, tots de la parròquia de

PERGAMINS / PERGAMÍ / DOCUMENT SIMPLE

086.372.019

1330 Permuta. / O concanvi d'una peça de terra entre Pere

Lladó i Pere Boger de Sant Pau de Montmany. Permuta o concambi de una pessa de terra ab altre pessa de terra i feta entre Pere Lladó y Dulcia sa muller de una part i ab Pere Boger y Maria sa muller de part

PERGAMINS / PERGAMÍ / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.372.010

1483 Precari. / Concedit pel senyor del Castell de Montmany a favor de Joan Llorens Oliveras.

Precari concedit per lo señor Galceran de Centellas procurador de son pare don Guillem Ramon de Centellas, senyor del Castell del Montmany, a favor de

PERGAMINS / PERGAMÍ / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.372.020

1483 Precari. / Concedit pel senyor del castell de Montmany a favor de Joan Llorens Oliveras.

Precari concedit per don Galceran de Centelles fill y procurador de son pare don Guillem Ramon de Centelles señor del castell y varonia de Centelles y del

PERGAMINS / PERGAMÍ / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.372.021

(20)

INVENTARI

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

GARRIGA - ALUM

525

001

OLIVERAS

PATRIMONIALS

FONS

222

GESTIÓ ECONÒMICA I ADMINISTRACIÓ DEL PATRIMONI / CONTRACTES / CONTRACTES

PRIVATS /

525.001.222

SS

1483 Precari. / Concedit pel senyor del Castell de Montmany a Joan Llorens Oliveras.

Precari concedit per don Galceran, señor del castell de Centelles a Joan Llorens Oliveras de la parròquia de Sant Pau de Monmany de dos pessas de terra la una

PERGAMINS / PERGAMÍ / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.372.022

1629 Precari. / Concedit per la comtessa de Centelles a favor de Pere Ciprià Oliveras, de Sant Pau de Montmany. Precari concedit per Francisco Casanovas procurador de Dna Maria Anna de Pinós y de Centellas, condesa de Quirra y de Centellas, señora de las varonias de

PERGAMINS / PERGAMÍ / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.372.027

(21)

INVENTARI

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

GARRIGA - ALUM

525

001

OLIVERAS

PATRIMONIALS

FONS

223

GESTIÓ ECONÒMICA I ADMINISTRACIÓ DEL PATRIMONI / CONTRACTES / ARRENDAMENTS

/

525.001.223

SS

1807 Contracte d'arrendament. / Del mas Heretat Colomer de Corró d'avall, propietat de Francesc Bosc a Josep Maurí i Miquel Sacamàs de Granollers.

Francesc Bosch Pagès de Tagamanent arrenda el Mas Heretat Colomer de Corró d'avall i les seves terres a

TEXT PAPER / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.372.036

1670 Establiment. / D'una peça de terra de Joan Pau Oliveras de Montmany a favor de Pau Colomer de Jarmellas. Establiment de una pessa de terra per vinya firmat per Joan Pau Oliveras de Montmany a favor de Pau Colomer, en lo lloch anomenat "Las Costas" de

TEXT PAPER / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.372.028

1435 Establiment. / D'una peça de terra fet per Francesc

Hugas a favor de Bernat Oliveras, tots de Sant Pau de Montmany.

Establiment fet per Francesc Hugas a favor de Bernat Oliveras, tots de la parròquia de Sant Pau de Monmany.

PERGAMINS / PERGAMÍ / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.372.014

1435 Establiment. / D'una peça de terra fet per Francesc

Hugas a favor de Bernat Oliveras, tots de Sant Pau de Montmany.

Establiment fet per Francesc Hugas a favor de Bernat Oliveras tots de la parròquia de Sant Pau de Monmany.

PERGAMINS / PERGAMÍ / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.372.015

1419 Establiment. / Fet per Guillem i Francesc Hugas a favor de Bernat Oliveras i Clara sa muller, tots de Sant Pau de Montmany.

Establiment fet per Guillem Hugas i Francesch Hugas son fill a favor de Bernat Oliveras y Clara sa muller, tots

PERGAMINS / PERGAMÍ / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.372.012

(22)

INVENTARI

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

GARRIGA - ALUM

525

001

OLIVERAS

PATRIMONIALS

FONS

241

GESTIÓ ECONÒMICA I ADMINISTRACIÓ DEL PATRIMONI / INSTRUMENTS FINANCERS /

CENSALS /

525.001.241

SS

1613 Censal mort. / Creat per Àngela, esposa de Jaume Bosc o Bosch de Tagamanent a favor de Vicença, filla de Joan Castellà Subirà de Sant Pere de Valldeneu.Censal pendent de transcripció en la seva totalitat.

PERGAMINS / PERGAMÍ / DOCUMENT SIMPLE

086.372.026

(23)

INVENTARI

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

GARRIGA - ALUM

525

001

OLIVERAS

PATRIMONIALS

FONS

251

GESTIÓ ECONÒMICA I ADMINISTRACIÓ DEL PATRIMONI / GESTIÓ DE BÉNS / INVENTARIS /

525.001.251

SS

1800 ca Índex de la documentació en paper del mas Oliveras de

Montmany. / De 34 documents en paper continguts en un llibre amb portada cartró i regest de tres d'ells, treball portat a terme per Jaume Marpons i Vergés.

Qui me ha encuadernat es Jaume Marpons i Vergés.

TEXT PAPER / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.372.001

1850 ca Índex dels pergamins del mas Oliveras de Montmany. / I

regest de 35 pergamins continguts en un llibre amb portada cartró, treball portat a terme per Jaume Marpons i Vergés.

Nota de lo que contenen los pergamins del Mas

TEXT PAPER / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.372.003

1800 ca Índex dels pergamins del mas Oliveras de Montmany. /

Inclou regest de 52 pergamins, 26 d'ells continguts en un llibre amb portada cartró, treball portat a terme per Jaume Marpons i Vergés.

Nota de lo que contenen los pergamins posats per

TEXT PAPER / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.372.002

(24)

INVENTARI

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

GARRIGA - ALUM

525

001

OLIVERAS

PATRIMONIALS

FONS

800

BIBLIOTECA AUXILIAR / / /

525.001.800

SS

1747 Llibre eclesiàstic. / Amb tapa pergamí, escrit en castellà i d'unes 400 pàgines que tracta sobre les virtuds que ha de tenir un sacerdot per exercir el seu ministeri. És propietat de Francesc Cortés.

RETRATO DEL VERDADERO SACERDOTE Y

TEXT PAPER / PAPER / LLIBRE

086.373.003

1702 Llibre eclesiàstic. / Amb tapa pergamí, escrit en llatí i

d'unes 200 pàgines que tracta sobre diverses preguntes que els fidels poden formular sobre la fe amb les seves corresponents respostes.

MILLE INTERROGATIONES.

TEXT PAPER / PAPER / LLIBRE

086.373.001

1767 Llibre eclesiàstic. / Amb tapa pergamí, escrit en llatí i

d'unes 400 pàgines que tracta sobre el sacrament de la penitència i analitza diversos passatges bíblics. SUMMA SANCTI THOMAE. TRACTATUS DE SACRAMENTO POENITENTIAE.

TEXT PAPER / PAPER / LLIBRE

086.373.004

1736 Llibre eclesiàstic. / Amb tapa pergamí, escrit en llatí i

d'unes 400 pàgines que tracta sobre temàtiques morals, que analitza des d'un punt de vista teològic. Va

pertanyer al presbiter Francesc Cortés. THEOLOGIA MORALIS.

TEXT PAPER / PAPER / LLIBRE

086.373.002

(25)

INVENTARI

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

GARRIGA - ALUM

525

002

GARRIGA

PATRIMONIALS

FONS

930

COL·LECCIONS FACTÍCIES / PLÀNOLS / /

525.002.930

SS

1880 circa Làmina format similar DIN A3 en paper delineada a tinta

a mà. / Dos planisferis subdividits en meridians i paral·lels.

Nº 3. Proyección estereográfica horizontal. Nº 21 Francisco Mentruit y Garriga / Escuela Náutica

DOCUMENTACIÓ SINGULAR / PAPER / LÀMINA

086.259.004

(26)

INVENTARI

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

GARRIGA - ALUM

525

002

GARRIGA

PATRIMONIALS

FONS

940

COL·LECCIONS FACTÍCIES / PARTITURES MUSICALS / /

525.002.940

SS

1900 circa Col·lecció de partitures per a piano. /

Ejercicios de piano. Czerny.

/ / / / PARTITURES / PAPER /

PARTITURA

066.215.003

1900 circa Col·lecció de partitures per a piano. /

Ejercicios de piano. Herz.

/ / / / PARTITURES / PAPER /

PARTITURA

066.215.004

1900 circa Col·lecció de partitures per a piano. /

Métodos para piano.

/ / / / PARTITURES / PAPER /

PARTITURA

066.215.002

1900 circa Col·lecció de partitures per a piano. /

Piezas para piano. Srtas. Garriga.

/ / / / PARTITURES / PAPER /

PARTITURA

066.215.001

1920 circa Llibre de partitures manuscrites enquadernades format

DIN A4 horitzontal, tapes dures en vermell i lletres daurades. / Sardanes per a piano. Inclou plec amb dues particel·les despreses.

Srta. Mercedes Garriga.

PARTITURES / PAPER / PARTITURA

066.485.008

1898 / 1908 Partitures impreses diverses. /

/ / / / PARTITURES / PAPER /

PARTITURA

066.215.005

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...