MEMÒRIA DE FORMACIÓ Personal d'administració i Serveis

Texto completo

(1)
(2)

Pàgs.

1. FORMACIÓ INTERNA 1-8

1.1. DADES DE LA FORMACIÓ INTERNA 1

1.2. NOMBRE D'ACCIONS, HORES I HORES-USUARIS 8

2. PARTICIPANTS I HORES-USUARIS PER COL·LECTIUS DE LA FORMACIÓ INTERNA DEL 2015 9-12

2.1. PERSONAL FUNCIONARI 9

2.2. PERSONAL LABORAL 10

2.3. GRÀFICS COMPARATIUS 11

3. ESTADES FORMATIVES 13

4. FORMACIÓ EXTERNA ACREDITADA 13

5. FORMACIÓ REALITZADA A TRAVÉS DE L'ICE 14

6. GRÀFICS COMPARATIUS PER ANYS: 2013-2014-2015-2016 15-19

6.1. HORES-USUARIS DEL PERSONAL LABORAL PER GRUPS 15

6.2. USUARIS TOTALS DEL PERSONAL LABORAL PER GRUPS 15

6.3. HORES-USUARIS DEL PERSONAL FUNCIONARI PER ESCALES 16

6.4. USUARIS TOTALS DEL PERSONAL FUNCIONARI PER ESCALES 16

6.5. ACCIONS TOTALS DE LA FORMACIÓ INTERNA 17

6.6. HORES TOTALS DE LA FORMACIÓ INTERNA 17

6.7. USUARIS TOTALS DE LA FORMACIÓ INTERNA 18

6.8. HORES-USUARIS TOTALS DE LA FORMACIÓ INTERNA 18

6.9. PARTICIPANTS TOTALS DE LA FORMACIÓ INTERNA 19

7. GRÀFICS DE LES AVALUACIONS DE LES ACCIONS FORMATIVES PER EIXOS 20-22

(3)

1. FORMACIÓ INTERNA

1.1 Dades de la formació interna

LAB FUN LAB FUN

EIX 0. Responsabilitat social universitària

Analitzadors de xarxes elèctriques: supervisió i control d'instal·lacions 18 18 0 10 180 0 2,93

Climatitzadors: recuperadors de calor i free cooling 8 8 0 10 80 0 3,67

Taller de gestió de la interculturalitat 9 1 8 10 10 80 3,00

Totals 27 8 270 80

LAB FUN LAB FUN

EIX 1. Docència

Community Manager: pautes, criteris i bones pràctiques 21 7 14 16 112 224 3,70

Edició de llibres per a la docència amb Word e InDesig 14 1 13 10 10 130 2,17

El valor de la marca 14 5 9 4 20 36 3,71

Estratègies per al tractament de comunicació de crisi a les xarxes socials 14 6 8 8 48 64 3,36

Gestió de continguts docents en accés obert amb l’eina

UPCOpenCourseWare (OCW) 13 1 12 5 5 60 3,82

La puntuació corresponent a la satisfacció general de les enquestes es troba entre els valors 1 fins al 4 (1 com a valor mínim i 4 com a màxim).

A efectes de memòria s'ha considerat com a personal UPC a totes les persones assignades al CEIB que van passar a formar part de la UPC al juny de 2016

Satisfacció general Hores acció Hores acció Usuaris Totals Usuaris Hores-usuaris Hores-usuaris Usuaris Usuaris Totals Satisfacció general

(4)

LAB FUN LAB FUN Introducció a l'analítica web amb Google Analytics aplicada a la promoció

d'estudis 15 8 7 12 96 84 2,50

Publicitat i email màrqueting a les xarxes socials 24 8 16 8 64 128 3,55

Taller d’analítica web amb Google Analytics: Nivell avançat 12 9 3 16 144 48 3,33

Vídeotutorials: tècniques d’edició i postproducció 13 6 7 18 108 126 3,55

Totals 51 89 607 900

LAB FUN LAB FUN

EIX 2. Recerca

Arduino als laboratoris 12 12 0 12 144 0 3,90

Disseny i edició de sòlids amb SolidWorks 19 19 0 12 228 0 3,88

Gestió econòmica R+D a les UTG's 8 0 8 20 0 160 3,40

Oleohidràulica proporcional 11 11 0 12 132 0 3,00

Soldadura bàsica en electrònica 13 13 0 12 156 0 3,67

Totals 55 8 660 160 Usuaris Totals Usuaris Hores acció Hores-usuaris Satisfacció general Satisfacció general Usuaris Totals Hores acció Usuaris Hores-usuaris

(5)

LAB FUN LAB FUN

EIX 3. Desenvolupament de competències personals

Afrontar amb resiliència situacions exigents (2 edicions) 31 9 22 16 144 352 3,79

Atenció i resolució de demandes de l'usuari multicanal 15 1 14 16 16 224 3,23

Comunicació efectiva i afectiva: fonaments del compromís 14 4 10 16 64 160 3,86

Entrevistes de resultats i desenvolupament de l'equip 15 3 12 16 48 192 3,67

Itinerari formatiu per a la UTG de Terrassa (2 edicions) 9 4 5 14 56 70 3,80

Pensament visual: volant cap a la creativitat 16 8 8 20 160 160 3,08

Totals 29 71 160 160

LAB FUN LAB FUN

EIX 4. Gestió i qualitat

Design smart university services in the new collaboration era. UPC

International Staff Training Week 5 2 3 23,5 47 70,5 4,00

E-comanda, e-factura i signatura digital a través de SAP Fico (3 edicions) 78 4 74 8 32 592 3,42

Estada formativa: gestió econòmica 1 0 1 18,5 0 18,5

-Fonaments de gestió econòmica bàsica 7 0 7 19 0 133 3,00

Hores acció Satisfacció general Satisfacció general Hores-usuaris Usuaris Usuaris Hores-usuaris Usuaris Totals Hores acció Usuaris Totals

(6)

LAB FUN LAB FUN

Formació bàsica en SAP econòmic 7 0 7 18 0 126 3,43

Gestió econòmica a la UPC. Novetats 2017 134 13 121 3 39 363 3,13

Infografia. Nivell bàsic 17 6 11 16 96 176 2,75

Introducció a la visualització de dades 19 10 9 25 250 225 3,79

Introducció al treball en equips col·laboratius (2 edicions) 73 35 38 22 770 836 3,07

Metodologies àgils com a eines per a la millora del treball en equip, la

planificació i gestió de projectes (2 edicions) 32 10 22 20 200 440 3,46

Reports SAP per a la gestió de projectes 13 0 13 4 0 52

-Totals 80 306 1434 3.032

LAB FUN LAB FUN

EIX 5. Tecnologies de la informació i la comunicació

Access 2010. Formació bàsica. 7 5 2 24 120 48 3,50

Aplicatiu Fàcil: Noves funcionalitats versió 21.1 (2 edicions) 27 25 2 3 75 6 2,81

Aprendre a programar amb Python 20 20 0 25 500 0 3,20

Autenticació en les API REST 8 8 0 16 128 0 3,57

Coding Dojo per la millora d’habilitats de programació 6 6 0 9 54 0 3,83

Correu UPC: Bones pràctiques en l’ús de l’agenda, llibretes d’adreces i llistes

de correus (2 edicions) 32 9 23 8 72 184 2,99 Satisfacció general Usuaris Hores-usuaris Satisfacció general Usuaris Totals Usuaris Hores acció Hores-usuaris Usuaris Totals Hores acció

(7)

LAB FUN LAB FUN

Desenvolupament d'aplicacions mòbils per Android i IOS 20 20 0 35 700 0 3,82

Desenvolupament de sistemes d’informació: Framework PHP per

aplicacions Zend 11 11 0 25 275 0 2,43

Desenvolupament web: visió pràctica d’AngularJS 6 6 0 16 96 0 3,40

Disseny i programació d’una API REST 8 8 0 16 128 0 3,86

Eina Altair-Sigvi per la gestió de la seguretat d’actius TIC a la UPC 7 7 0 4 28 0 3,43

Eines d’auditoria d’aplicacions i infraestructures “as a service”. 9 9 0 5 45 0 3,56

Fonaments del Disseny Gràfic i eines digitals de disseny 19 10 9 16 160 144 3,06

Genweb. Nivell avançat d’edició aplicant Responsive Design 17 12 5 16 192 80 3,53

Genweb. Nivell bàsic d’edició fent ús d’HTML i CSS (2 edicions) 36 10 26 16 152 348 3,51

Introducció a l’automatització amb relés programables Zelio Logic 6 6 0 16 96 0 3,75

Introducció a la configuració de sistemes amb Puppet 17 17 0 12 204 0 3,27

Introducció a la seguretat: els riscos i els perills d’internet (2 edicions) 27 10 17 4 40 68 3,41

Monitorització de logs 13 13 0 12 156 0 3,20

Seguretat a l’ordinador. Estic protegit? (2 edicions) 26 4 22 4 16 88 3,55

Seguretat TIC en entorns de teletreball (3 edicions) 59 17 42 4 68 168 3,25

Totals 233 148 3.305 1.134 Usuaris Totals Usuaris Hores acció Hores-usuaris Satisfacció general

(8)

LAB FUN LAB FUN

EIX 6. Coneixement i ús de les llengües

Anglès bàsic per a laboratoris i tallers 7 7 0 30 210 0 3,67

Atenció a l’usuari en anglès. Nivell bàsic (III) 8 2 6 30 60 180 3,14

Atenció a l’usuari en anglès. Nivell inicial 2 0 2 30 0 60 2,50

Atenció a l'usuari en anglès. Nivell inicial (III) 8 3 5 30 90 150 3,60

Company visits 12 4 8 20 80 160 4,00

Improve your pronunciation! 11 2 9 12 24 108 3,56

MERLÍ! Manual d’estil i recursos lingüístics de la UPC 12 1 11 8 8 88 3,33

Monogràfic d’anglès. La gestió econòmica i l’atenció a l’usuari 6 1 5 30 30 150 3,50

Preparació per a l'examen KET (Cambridge English Certification) 13 1 12 30 30 360 3,80

Qualitat en la redacció de continguts web en anglès 11 3 8 3 9 24 3,11

Speaking and Listening for user suport (II) (2 edicions) 22 6 16 30 180 480 3,67

Suport a la Preparació per a l’examen KET (Cambridge English Certification) 1 0 1 4 0 4 4,00

Taller de llengua catalana nivell 1 13 3 10 9 27 90 3,46

Taller de llengua catalana nivell 2 16 4 12 6 24 72 3,67

Totals 37 105 772 1.926 Satisfacció general Hores acció Hores-usuaris Usuaris Usuaris Totals

(9)

LAB FUN LAB FUN

EIX 7. Seguretat i salut laboral

Formació Bàsica en l’ús de desfibril·ladors externs automàtics (DEA) (8

edicions) 39 23 16 8 184 120 3,35

Formació bàsica en Prevenció de Riscos Laborals (10 edicions) 103 59 44 9 531 396 3,60

Formació específica en prevenció de riscos laborals: personal TIC (8

edicions) 117 117 0 1,5 175,5 0 3,42

Reciclatge en l’ús de desfibril•ladors externs automàtics (DEA) (2 edicions) 10 7 3 4 28 12 3,87

Totals 206 63 919 528,0

LAB FUN LAB FUN

EIX 8. Marc legislatiu i normatiu

Llei orgànica de protecció de dades: Estic protegint bé les dades de caràcter

personal? (3 edicions) 32 5 27 4,5 22,5 121,5 3,64

Protecció de dades en el disseny TIC: Aplicar la LOPD en l’origen! 15 15 0 4,5 67,5 0 3,60

Totals 20 27 90 122

LAB FUN LAB FUN

TOTAL GENERAL:

1.563

738

825

8.216,5

8.041,5

Nota: A l'edició realitzada els dies 2 i 3 de febrer de 2016 de l'activitat "Formació Bàsica en l’ús de desfibril·ladors externs automàtics" va participar una persona del CEIB que no ha passat a formar part de la UPC. Aquesta persona no s'ha tingut en compte a efectes de memòria.

Satisfacció general Usuaris Totals Hores acció Hores-usuaris Usuaris Satisfacció general Usuaris Hores-usuaris Usuaris Totals Usuaris Totals Hores acció Hores-usuaris Usuaris

(10)

1.2. Nombre d'accions, hores i hores-usuaris

Accions formatives per eixos

Accions impartides per formadors interns i externs per eixos Hores ofertades dels formadors interns i externs per eixos Hores de formació per eixos

30 97 68 128 235 325 302 174 18 0 50 100 150 200 250 300 350

EIX 0 EIX 1 EIX 2 EIX 3 EIX 4 EIX 5 EIX 6 EIX 7 EIX 8 3 9 5 8 15 28 15 28 4 0 5 10 15 20 25 30

EIX 0 EIX 1 EIX 2 EIX 3 EIX 4 EIX 5 EIX 6 EIX 7 EIX 8

350 261 820 0 1300 2.303 342 1102,5 211,5 0 1246 0 1646 864,5 2.212 2.356 352 0 0 1000 2000 3000 4000

EIX 0 EIX 1 EIX 2 EIX 3 EIX 4 EIX 5 EIX 6 EIX 7 EIX 8 FORMADORS INTERNS FORMADORS EXTERNS

3 3 5 0 12 18 4 18 4 0 6 0 8 3 10 11 10 0 0 5 10 15 20 25 30 35

EIX 0 EIX 1 EIX 2 EIX 3 EIX 4 EIX 5 EIX 6 EIX 7 EIX 8 FORMADORS INTERNS FORMADORS EXTERNS

(11)

2. PARTICIPANTS I HORES-USUARIS PER COL·LECTIUS DE LA FORMACIÓ INTERNA DEL 2016

2.1. Personal funcionari

Nre. PAS-F (*) Nre. Participants Hores-usuari Escala A1 131 73 1607,50 Escala A2 182 99 2280,50 Escala C1 314 178 3201,50 Escala C2 147 89 1800,00 TOTAL 774 439 8.889,5 (*)

Distribució de la plantilla del personal d'administració i serveis que han estat actius durant l'any 2015 16,93%

23,51% 40,57%

18,99%

% PAS FUNCIONARI

Escala A1 Escala A2 Escala C1 Escala C2

55,73% 54,40% 56,69% 60,54% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

% PARTICIPANTS RESPECTE AL TOTAL

PER ESCALA DEL PAS FUNCIONARI

Escala A1 Escala A2 Escala C1 Escala C2

18,08%

25,65% 36,01%

20,25%

HORES-USUARIS DEL PAS

FUNCIONARI

(12)

2.2. Personal laboral

Nre. PAS-L (*) Nre. Participants Hores-usuari Grup 1 465 180 4057 Grup 2 265 106 2556,5 Grup 3 259 96 1738 Grup 4 64 12 177 TOTAL 1.053 394 8.528,5 (*)

Distribució de la plantilla del personal d'administració i serveis que han estat actius durant l'any 2015

44,42%

25,05%

24,48% 6,05%

% PAS LABORAL

Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4

34,26% 38,11% 39,77% 40,63% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

% PARTICIPANTS RESPECTE AL TOTAL

PER GRUP DEL PAS LABORAL

Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4

45,26%

25,02%

25,65% 4,06%

HORES-USUARIS DEL PAS LABORAL

(13)

2.3. Gràfics comparatius

27 51 55 29 80 233 37 207 20 8 89 8 71 306 148 105 63 27 0 50 100 150 200 250 300 350 400

EIX 0 EIX 1 EIX 2 EIX 3 EIX 4 EIX 5 EIX 6 EIX 7 EIX 8

PERSONAL LABORAL PERSONAL FUNCIONARI

825 739

Funcionaris Laborals

Usuaris per col·lectiu

(14)

EIX 0 EIX 1 EIX 2 EIX 3 EIX 4 EIX 5 EIX 6 EIX 7 EIX 8

Hores-usuaris accions formatives per eix i escala Hores-usuaris accions formatives per eix i grup laboral

10 4 0 16 0 20 75 52 0 190 76 264 0 234 388 317 251 18 50 291 276 62 253,5 1214 198 189,5 22,5 20 236 120 410 931,5 1683 182 425 49,5 0 500 1000 1500 EIX 0 EIX 1 EIX 2 EIX 3 EIX 4 EIX 5 EIX 6 EIX 7 EIX 8

GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3 GRUP 4

40 40 80 144 510,5 207 619 110 49,5 10 271 40 324 1024,5 579 776 123 54 20 457 40 396 688 196 368 111 4,5 10 132 0 296 649 152 163 192 13,5 0 500 1000 EIX0 EIX1 EIX2 EIX3 EIX4 EIX5 EIX6 EIX7 EIX8

(15)

3. ESTADES FORMATIVES

Personal funcionari 1 3 4 4

Personal laboral 2 1 0 0

(*)

Dades facilitades pel Gabinet de Relacions Internacionals.

4. FORMACIÓ EXTERNA ACREDITADA

Personal funcionari 23 19 17 15

Personal laboral 25 18 8 0

Grup 4/ Escala C2

Número d'activitats realitzades Distribució per grup/escala

Grup 1/ Escala A1 Grup 2/ Escala A2 Grup 3/ Escala C1 Grup 4/ Escala C2

Número d'estades realitzades Distribució per grup/escala

Grup 1/ Escala A1 Grup 2/ Escala A2 Grup 3/ Escala C1 3 12 Personal laboral Personal funcionari 65 88 Personal laboral Personal funcionari

(16)

5. FORMACIÓ REALITZADA A TRAVÉS DE L'ICE

Personal funcionari 6 6 3 2

Personal laboral 10 8 2 0

(*)

Dades facilitades pel Servei de Suport a l'ICE.

Número d'activitats realitzades Distribució per grup/escala

Grup 1/ Escala A1 Grup 2/ Escala A2 Grup 3/ Escala C1 Grup 4/ Escala C2 22 18 Personal laboral Personal funcionari

(17)

6.1. Hores-usuaris del personal laboral per grups

6.2. Usuaris totals del personal laboral per grups

3.64 8 1.5 68 1 .3 1 5 344 2.257 1.356 1.36 7 261 3.43 1 1.8 97 1.9 45 308 4057 25 56 ,5 1738 177 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500

Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4

2013 2014 2015 2016 305 171 167 29 210 139 131 27 340 192 220 34 342 208 173 15 0 50 100 150 200 250 300 350 400

Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4

2013 2014 2015 2016 Usuaris Hores-usuaris

(18)

6.4. Usuaris totals del personal funcionari per escales

1736 2624 3917 2355 863 1607 2621 1571 1698 2636 4656 2372 1608 2281 3202 1800 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000

Escala A1 Escala A2 Escala C1 Escala C2

2013 2014 2015 2016 209 332 510 269 91 178 323 171 242 336 689 321 140 195 312 178 0 100 200 300 400 500 600 700 800

Escala A1 Escala A2 Escala C1 Escala C2

2013 2014 2015 2016 Hores-usuaris Usuaris

(19)

6.6. Hores impartides de la formació interna

1.217 1.139 1.501 1.374 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600

ANY 2013 ANY 2014 ANY 2015 ANY 2016

129 111 145 115 0 20 40 60 80 100 120 140 160

(20)

6.8. Hores-usuaris totals de la formació interna

2.025 1.302 2.411 1.563 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

ANY 2013 ANY 2014 ANY 2015 ANY 2016

17.341 12.328 19.279 16.258 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

(21)

970 771 984 833 0 200 400 600 800 1.000 1.200

(22)

7. GRÀFICS DE LES AVALUACIONS DE LES ACCIONS FORMATIVES PER EIXOS

3,01 3,22 3,12 3,50 3,47 3,04 3,20 2 3 4

Objectius Continguts Metodologia Docència Organització Aplicabilitat Satisfacció

general

AVALUACIONS EIX 0

3,61 3,47 3,52 3,68 3,57 3,07 3,57 2 3 4

Objectius Continguts Metodologia Docència Organització Aplicabilitat Satisfacció

general

AVALUACIONS EIX 2

3,32 3,40 3,24 3,70 3,49 3,36 3,60 0 1 2 3 4

Objectius Continguts Metodologia Docència Organització Aplicabilitat Satisfacció

general

AVALUACIONS EIX 3

3,22 3,18 2,98 3,54 3,34 3,06 3,30 2 3 4

Objectius Continguts Metodologia Docència Organització Aplicabilitat Satisfacció

general

(23)

3,23 2,95 2,94 3,59 3,36 3,11 3,35 0 1 2 3 4

Objectius Continguts Metodologia Docència Organització Aplicabilitat Satisfacció

general

AVALUACIONS EIX 5

3,16 3,11 2,96 3,51 3,17 2,93 3,31 0 1 2 3 4

Objectius Continguts Metodologia Docència Organització Aplicabilitat Satisfacció…

AVALUACIONS EIX 4

3,28 3,00 3,24 3,68 3,47 3,17 3,51 0 1 2 3 4

Objectius Continguts Metodologia Docència Organització Aplicabilitat Satisfacció

general

AVALUACIONS EIX 6

3,59 3,51 3,55 3,78 3,42 3,29 3,50 0 1 2 3 4

Objectius Continguts Metodologia Docència Organització Aplicabilitat Satisfacció

general

(24)

3,44 3,51 3,26 3,83 3,42 3,56 3,63 0 1 2 3 4 5

Objectius Continguts Metodologia Docència Organització Aplicabilitat Satisfacció

general

AVALUACIONS EIX 8

3,22 3,23 3,50 3,45 3,16 3,22 3,34 3,52 3,52 0 1 2 3 4

EIX 0 EIX 1 EIX 2 EIX 3 EIX 4 EIX 5 EIX 6 EIX 7 EIX 8

(25)

8. COMPARATIVES EQUIPS DE DOCÈNCIA

Eix 4 Eix 5 Eix 6 Eix 7 Eix 8 Eix 9 3 3 5 0 8 14 4 2 2 0 6 0 6 3 7 10 2 0 0 5 10 15

Eix 0 Eix 1 Eix 2 Eix 3 Eix 4 Eix 5 Eix 6 Eix 7 Eix 8

COMPARATIVA PER EIXOS DE LA FORMACIÓ

IMPARTIDA PER FORMADORS INTERNS I

FORMADORS EXTERNS

(núm. activitats formatives independentment

de les edicions)

Formadors interns Formadors externs

24 47 18 39 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Núm. d'unitats col·laboradores /Proveïdors externs Núm de formadors

NÚMERO D'UNITATS

COL·LABORADORES /DE PROVEÏDORS

EXTERNS I DE FORMADORS INTERNS I

EXTERNS

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :