Manual de procediments d infermeria II

Texto completo

(1)

Gemma March Vilà, Mercè Muñoz Gimeno, Francisca Ruiz Mata

Coordinadora: Francisca Ruiz

Manual de procediments d’infermeria II

Programa de pràctiques de simulació

Escola Universitària d'Infermeria i de Fisioteràpia «Gimbernat»

Escola Universitària d'Infermeria

Universitat Autònoma de Barcelona Servei de Publicacions

(2)

Primera edició: gener de 2012 Edició i impressió: Universitat Autònoma de Barcelona

Servei de Publicacions

Edifici A. 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). Spain Tel. 93 581 10 22. Fax 93 581 32 39

sp@uab.cat http://publicacions.uab.cat/ Imprès a Espanya. Printed in Spain

Dipòsit legal: B-4431-2012 ISBN 978-84-490-2854-0

(3)

Agraïments

Als autors, per l’esforç i la dedicació en la realització del manual.

A Pilar Fernández, pels consells i les aportacions que han guiat l’elaboració del llibre.

A Lídia Fernández, per la seva disponibilitat incondicional.

Als professors col·laboradors de PPS, per contribuir a l’acostament a la pràctica diària de la professió.

Als alumnes, que donen sentit a la publicació del manual.

A Jordi Renú, per la seva col·laboració i disponibilitat amb l’escola.

(4)

Manual de procediments d’infermeria II Trivium infermeria

7

Índex

Presentació ... 9

Introducció ... 11

Capítol 1. La preparació dels procediments estèrils per a la prevenció de les infeccions relacionades amb l’assistència sanitària ... 13

- Rentat de mans antisèptic ... 13

- Vestir-se per fer un procediment que requereixi esterilitat ... 14

- Posar-se guants estèrils ... 15

- Preparar un camp estèril ... 15

Capítol 2. Cura de ferides ... 19

Capítol 3. Sondatge vesical ... 27

- Procediment del sondatge vesical ... 28

- Retirada de la sonda ... 30

Capítol 4. Sondatge nasogàstric ... 33

Capítol 5. Punció venosa ... 39

Capítol 6. Gasometria arterial ... 49

- Obtenció de mostra de sang arterial per gasometria ... 50

Capítol 7. Aspiració de secrecions ... 55

- Aspiració de secrecions nasofaríngia... 55

- Aspiració orofaríngia ... 57

- Consideracions especials en l’aspiració de secrecions orofaríngia i nasofaríngia... 58

- Consideracions especials per a la prevenció d’infeccions ... 58

- Contraindicacions en l’aspiració de secrecions orofaríngia i nasofaríngia ... 59

(5)

El gener de l’any 2003 es va publicar la primera edició del primer Manual de

procedi-ments i tècniques d’infermeria, concebut per l’equip docent de l’Escola d’Infermeria amb l’objectiu de millorar l’exercici de la seva activitat docent i potenciar, alhora, la res-ponsabilitat i l’autoaprenentatge dels nostres estudiants de la diplomatura en un context en què l’espai europeu d’educació superior ens motivava a plantejar noves estratègies d’ensenyament i aprenentatge.

Nou anys després i amb el mateix esperit, l’equip docent ha dissenyat aquests nous materials docents, que s’inscriuen en el Programa de Pràctiques de Simulació dels nous estudis de grau d’Infermeria. En aquest temps, la producció de l’equip no ha deixat de créixer i ens enorgulleix i motiva que la Universitat Autònoma de Barcelona hagi donat suport al nostre esforç oferint-nos la possibilitat de presentar-vos aquests manuals dins la nostra col·lecció Trivium, que recull tota la producció de les escoles Gimbernat.

Només em resta agrair molt sincerament l’esforç esmerçat per tots els professors que han participat en aquesta nova publicació, en especial la seva coordinadora, la pro-fessora Francisca Ruiz, que s’ha implicat en aquest projecte des dels inicis.

Montserrat Antonin Coordinadora de Titulació Escola Universitària d’Infermeria Gimbernat

(6)

Manual de procediments d’infermeria II Trivium infermeria

11

Introducció

El currículum del professional infermer ve marcat per un conjunt de coneixements propis que configuren la base de la seva pràctica assistencial. Tanmateix, aquests coneixements requereixen un conjunt d’habilitats i actituds que posen de manifest quin és el paper que té el professional de la infermeria en el context assistencial.

En aquest sentit, i seguint la línia iniciada en el primer curs del Grau en Infermeria, es presenta el Manual de Procediments d’Infermeria II, com a eina imprescindible per assolir les competències del Programa de Pràctiques de Simulació (PPS) de 2n curs i els coneixements teoricopràctics decisius en el currículum professional.

A l’interior del Manual es pot trobar una selecció actualitzada d’aquelles tècniques i els procediments més habituals dins l’entorn de la pràctica clínica, selecció que s’ha fet a partir d’una acurada recerca que ha donat com a resultat un instrument útil capaç de facilitar el procés d’aprenentatge de l’estudiant de segon curs de la titulació.

L’obra està constituïda per diferents capítols, on s’aborden les tècniques i els proce-diments que l’estudiant de segon curs d’infermeria ha d’adquirir durant el seu període de formació. De la mateixa manera que en el Manual de Procediments d’Infermeria I, cada capítol incorpora una definició precisa de les tècniques i els procediments, els objectius d’aprenentatge per a cada tècnica o procediment, la descripció a mode de seqüència de cada un dels procediments i un apartat d’idees clau que cal tenir en compte per a cada un d’aquests.

Així mateix, el Manual s’acompanya amb un DVD on visualitzar les explicacions que conté el llibre, i que té com a objectiu afavorir al màxim la comprensió de les expli-cacions que hi apareixen.

(7)

Capítol 1

La preparació dels procediments estèrils per a la prevenció de les infeccions

relacionades amb l’assistència sanitària

Gemma March Vilà

Introducció

Hi ha procediments que s’han de desenvolupar amb una major esterilitat que d’altres o bé hi ha pacients en què, a causa de les seves condicions específiques, com ara la immuno-supressió, es fa evident practicar les tècniques amb una asèpsia rigorosa1. Els anomenats

procediments invasius, com ara els catèters, els sondatges, la cura de ferides, etc., posen en contacte el medi intern amb l’extern del pacient i requereixen una tècnica asèptica per tal d’evitar que el pacient contragui una Infecció Relacionada amb l’Assistència Sanitària (IRAS). Alguns dels procediments que s’utilitzen per aconseguir la màxima esterilitat en una tècnica són: fer el rentat antisèptic de les mans, vestir-se per fer un procediment que requereixi esterilitat, posar-se guants estèrils i preparar un camp estèril.

Objectius d’aprenentatge

L’alumne en acabar les sessions de simulació serà capaç de:

— Conèixer i aplicar les indicacions del rentat de mans antisèptic en les diferents situa-cions de simulació.

— Realitzar correctament el rentat de mans antisèptic.

— Saber utilitzar de manera correcta els guants estèrils, la bata estèril, la gorra i la mascareta en les diferents situacions de simulació que requereixin vestir-se per fer un procediment que requereixi esterilitat.

— Identificar les situacions que requereixen la preparació d’un camp estèril.

— Saber preparar de manera correcta un camp estèril en les diferents situacions de simulació.

— Realitzar correctament l’antisèpsia d’una zona corporal en les diferents situacions de simulació.

1. Rentat de mans antisèptic

La higiene de les mans és la mesura més important per prevenir les IRAS2, ja que amb

aquest procediment s’eliminen la brutícia i els microorganismes patògens que acostuma a haver-hi a les mans.

El rentat de mans antisèptic elimina la brutícia, la matèria orgànica, la flora transitòria i part de la flora resident, amb la qual cosa s’aconsegueix, a més a més, una certa acti-vitat residual antimicrobiana3.

L’antisèpsia de les mans es pot dur a terme amb el rentat de mans amb aigua i sabó antisèptic o bé amb la fricció amb solució alcohòlica (vegeu el manual de procediments I).

(8)

Francisca Ruiz (coord.)

14

Trivium infermeria

Indicacions

— Sempre que les mans estiguin brutes o contaminades per matèria orgànica, sang i altres fluids corporals.

— Abans de fer una tècnica asèptica o estèril com pot ser la inserció d’un catèter vas-cular, un sondatge vesical o qualsevol dispositiu invasiu.

— Abans de tocar pacients immunodeprimits.

— Abans i després de tocar el pacient o el material de pacients portadors de gèrmens multiresistents o que requereixin una mesura d’aïllament.

Material • Aigua.

• Sabó antisèptic.

• Tovallola de paper o de roba estèril. Descripció del procediment

• Preparar el material amb les mans netes. • Obrir les gases estèrils sense tocar el contingut. • Obrir l’aixeta i mullar-se les mans.

• Aplicar-se el sabó antisèptic a les mans.

• Fregar-se el sabó per tota la superfície de les mans i dels dits. • Esbandir el sabó amb aigua abundant.

• Agafar la tovallola estèril.

• Eixugar-se les mans amb la tovallola estèril. • Tancar l’aixeta amb el colze o la tovallola.

• Llençar la tovallola sense tocar cap superfície amb les mans. • Aquest procediment ha de durar entre 40 i 60 segons4.

2. Vestir-se per fer un procediment que requereixi esterilitat

Els cabells, les gotes de Flügge que es desprenen durant la respiració i la vestimenta del personal sanitari poden ser mecanismes de transmissió de les IRAS. Per tal d’evitar la transmissió de microorganismes en els procediments estèrils, el personal sanitari s’haurà de col·locar gorra, mascareta i bata estèril5.

Material • Gorra.

• Mascareta quirúrgica. • Bata estèril.

Descripció del procediment

• Preparar el material amb les mans netes.

• Posar-se la gorra de manera que els cabells quedin recollits a dintre. En cas de portar arracades s’han de cobrir.

• Agafar la mascareta quirúrgica per la part interna, identificar-ne la vora superior, col·locar-la tot tapant-se el nas i la boca i lligar les vetes a la part posterior del cap. • Ajustar-se la mascareta al nas.

• Fer-se un rentat de mans antisèptic.

• Demanar al personal auxiliar que prèviament s’hagi rentat les mans que ens obri el paquet on es troba la bata estèril.

(9)

• Agafar la bata per la part del coll i desplegar-la tot evitant que toqui cap superfície. • Col·locar-se la bata manipulant-ne la part interna, col·locar-hi els braços i demanar

al personal auxiliar que ens la cordi per darrere.

• Després d’aquest procediment col·locar-se els guants estèrils.

3. Posar-se guants estèrils

Els guants estèrils s’utilitzen per disminuir la transmissió de microorganismes de les mans del personal al pacient durant procediments invasius i sempre que s’hagi de rea-litzar un procediment estèril6.

Material

• Guants estèrils.

Descripció del procediment

• Preparar el material amb les mans netes.

• Comprovar la integritat del paquet dels guants i obrir-lo sense manipular el paquet intern.

• Fer-se l’antisèpsia de les mans.

• En cas que hi hagi una persona auxiliar ajudant, ha d’obrir el paquet extern i aga-far directament el paquet estèril intern.

• Agafar el paquet intern i posar-lo sobre d’una superfície neta, seca i plana sense tocar la superfície amb les mans.

• Obrir l’embolcall intern intentant que quedi totalment obert.

• Sense manipular els guants, visualitzar quin és el dret i quin és l’esquerre; cal posar-se primer el guant de la mà dominant.

• Utilitzant el dit gros i l’índex de la mà no dominant, agafar l’extrem del guant per la part interna.

• Col·locar-se el guant de la mà dominat sense tocar-ne la cara externa.

• Agafar l’altre guant tot fent lliscar els dits de la mà enguantada per sota del puny plegat.

• Col·locar-se el guant de la mà no dominant.

• Acomodar-se ambdós guants tot posant-se els punys correctament sense tocar la part externa.

• En el cas de portar bata estèril, els guants han de quedar posats per sobre dels punys de la bata.

• Un cop realitzat el procediment, retirar el primer guant tot agafant-lo per la cara externa i fer-li la volta completament.

• Una vegada amb el guant a la mà, intentar mantenir-lo tot desenfundant l’altre de la mateixa manera.

• Un cop trets dipositar-los al contenidor corresponent. • Fer-se una higiene de les mans.

4. Preparar un camp estèril

És imprescindible muntar un camp estèril per realitzar procediments invasius. Es con-sidera un camp estèril la zona que permet mantenir les condicions d’esterilitat adients5.

La preparació del camp estèril es pot fer de diferents maneres; en funció de les característiques del procediment a realitzar, es poden diferenciar dues situacions:

(10)

Francisca Ruiz (coord.)

16

Trivium infermeria

— Delimitar una zona corporal d’un pacient per tal de fer un procediment que requereixi esterilitat. Cal destacar la importància de l’antisèpsia de la pell del pacient abans de muntar el camp estèril sobre la zona.

— Preparar un cap estèril sobre una superfície plana.

4.1 Camp estèril sobre una zona corporal

Material

• Talla estèril fenestrada o no fenestrada. • Antisèptic.

• Gases estèrils.

Descripció del procediment

• Explicar el procediment al pacient, obtenir-ne el consentiment i la col·laboració. • Fer-se un rentat de mans antisèptic.

• Posar-se guants estèrils.

• En cas de comptar amb una persona auxiliar que ajudi, ha d’obrir els paquets, i la persona que faci el procediment ha d’agafar les gases estèrils impregnades d’antisèptic i ho ha d’aplicar a la zona corporal tot fent un moviment d’espiral des de la part central fins a la perifèrica.

• Deixar actuar l’antisèptic durant uns minuts.

• Agafar la talla estèril amb cura evitant tocar cap objecte i posar-la a la zona cor-poral a cobrir.

• Fer el procediment estèril a la zona delimitada.

4.2 Camp estèril sobre una superfície no corporal

Material

• Talla estèril. • Gases estèrils.

• Material estèril que s’ha d’utilitzar per al procediment estèril a realitzar. Descripció del procediment

• En el cas de no tenir una persona auxiliar que ens ajudi, en primer lloc, s’ha de preparar el material amb les mans netes i obrir la talla estèril, les gases, etc., tot deixant-lo exposat sense tocar-lo perquè no perdi l’esterilitat.

• Fer-se un rentat antisèptic de les mans. • Posar-se guants estèrils.

• Agafar la talla i desplegar-la amb cura evitant tocar cap superfície. • Col·locar la talla sobre una taula auxiliar o una superfície plana. • Col·locar el material per fer el procediment estèril sobre la talla.

Idees clau

• El rentat de mans antisèptic s’ha de dur a terme en determinats procediments invasius i sempre en el maneig dels pacients immunodeprimits o colonitzats o infectats per gèrmens multiresistents.

(11)

• Si es prepara un camp estèril sobre una superfície corporal d’un pacient, cal fer l’antisèpsia de la pell del pacient abans de muntar el camp estèril sobre la zona.

Glossari

• Procediment invasiu: Tècnica assistencial que pot tallar, punxar o encertar dis-positius dins del cos humà amb finalitats diagnòstiques o terapèutiques.

• Camp estèril: Determinació d’una àrea que es considera lliure de microorganis-mes.

• Asèpsia: Condició lliure de microorganismes.

• Antisèpsia: Procés que destrueix microorganismes de la pell o membranes muco-ses mitjançant substàncies químiques.

Bibliografia

(1) Direcció General de Salut Pública. 2006. Antisèptics i desinfectants. 2a edi-ció revisada. Recomanacions per a la prevenedi-ció de la infecedi-ció als centres sanitaris. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut.

(2) WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care. First Global Patient Safety

Challenge Clean is Safer Care. 2009. World Heath Organitzation.

(3) Guía de higiene de las manos para profesionales sanitarios. Osakidetza. Comisión Inoz, 2009. Departamento de Sanidad del Govierno Vasco. http://www.hospitalcru-ces.com/documentos/campanas/GUIA%20HIGIENE%20OSAKIDETZA.pdf (accés 20 d’octubre de 2011)

(4) Domínguez, A.; Gil, J.; Pi-Sunyer, T. et al. 2009. Precaucions d’aïllaments per

evitar la transmissió d’agents infecciosos als centres sanitaris. Generalitat de Cata-lunya.

(5) Aradilla, A.; Edo, M.; Falcó, A. et al. 2004. Manual de procediments d’Infermeria

II. Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions. Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat, Escola d’Infermeria.

(6) Fernández Sabaté, A. 2000. Prevenció de la infecció quirúrgica en cirurgia

ortopè-dica en traumatologia. Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social.

(12)

Manual de procediments d’infermeria II Trivium infermeria

19

Introducció

La pell és la primera línia de defensa de l’organisme que ens protegeix dels microorga-nismes. Quan es produeix una ferida és necessari intervenir per afavorir i controlar la reparació cutània. La cicatrització té relació amb processos fisiològics i depèn de diferents factors com la localització, la gravetat i l’extensió de les ferides, etc.

La cura de les ferides ha de promoure la cicatrització i prevenir la infecció.

Objectius d’aprenentatge

L’alumne en acabar les sessions de simulació ha de ser capaç de: — Conèixer els objectius de la cura de les ferides.

— Conèixer els diferents procediments de cures de les ferides.

— Triar el procediment de cura segons la valoració i el tipus de la ferida. — Explicar els diferents procediments de les cures de les ferides.

— Realitzar correctament el procediment més adient.

1. Cura de ferides simples

Ferides amb pèrdua de continuïtat de la pell, de vores netes, amb poca pèrdua de subs-tància, i que normalment cicatritzen per primera intenció.

Material

• Carro de cures o taula de Mayo. • Xopador.

• Equip de cures estèril (pinces, Kocher, etc.). • Gases estèrils.

• Sèrum salí fisiològic. • Aigua i sabó antisèptic. • Safata.

• Talla estèril. • Guants d’un sol ús. • Guants estèrils. • Apòsit específic.

• Esparadrap hipoal·lèrgic, apòsit adhesiu o malla.

Capítol 2

Cura de ferides

(13)

Descripció del procediment • El procediment és estèril.

• Informar el malalt de la tècnica a realitzar i demanar el seu consentiment i la seva col·laboració.

• Garantir la intimitat del pacient abans d’iniciar la tècnica.

• Col·locar el malalt en la posició adequada per poder realitzar la cura (segons la localització de la ferida).

• Posar el xopador per protegir el llit. • Fer-se un rentat de mans higiènic.

• Preparar el material sobre una superfície plana o taula de Mayo prèviament coberta amb una talla estèril.

• Posar-se els guants d’un sol ús i aixecar l’apòsit extern. Si porta apòsits adhesius cal humitejar-los per facilitar-ne la retirada i no lesionar la pell.

• Retirar les gases de la ferida. • Treure’s els guants.

• Fer-se un rentat de mans antisèptic. • Posar-se els guants estèrils.

• Valorar l’estat de la ferida.

• Realitzar el rentat de la ferida amb turundes impregnades amb sèrum fisiològic i/o aigua i sabó antisèptic de dalt a baix i de dins a fora, sense passar dues vegades per la mateixa zona. Utilitzar cada vegada una turunda nova.

• Eixugar la ferida suaument amb gases estèrils.

• Aplicar antisèptic o la medicació indicada (abans haurem revisat ordres mèdiques) a la ferida amb la mateixa tècnica amb què s’ha rentat la ferida.

• Tapar la ferida amb gases estèrils i esparadrap o apòsit adhesiu (en la direcció de les línies Langer del cos). En cas que la pell del voltant de la ferida, les gases es poden subjectar amb una malla elàstica.

• Recollir el material i gestionar els residus. • Treure’s el guants i fer-se un rentat de mans.

• Deixar el pacient en una posició còmoda i donar-li la informació necessària sobre l’estat de la ferida i les cures a tenir en compte.

• Registrar a la història clínica del malalt la realització de la cura i les dades obser-vades de la ferida, així com la data, l’hora i el nom del professional que ha efectuat la cura.

2. Cura de ferides complexes

Són ferides en què la lesió sobrepassa la pell, hi ha pèrdua d’integritat dels teixits tous, presenten alteració de les vores, el fons és sagnant i es pot veure el teixit intern. Les ferides complexes tenen risc d’infectar-se fàcilment.

En ocasions aquestes ferides requereixen un rentat amb tècnica d’irrigació per des-prendre els microorganismes patògens i altres partícules.

Material

• Carro de cures o taula de Mayo. • Xopador.

• Equip de cures estèril (pinces, Kocher, etc.). • Gases estèrils.

• Sèrum salí fisiològic. • Aigua i sabó antisèptic.

(14)

Manual de procediments d’infermeria II Trivium infermeria

21

• Safata. • Talla estèril. • Guants d’un sol ús. • Guants estèrils. • Apòsit específic.

• Esparadrap hipoal·lèrgic, apòsit adhesiu o malla. Descripció del procediment

• El procediment és estèril.

• Informar el malalt de la tècnica a realitzar i demanar-li el seu consentiment i la seva col·laboració.

• Garantir la intimitat del pacient abans d’iniciar la tècnica.

• Col·locar el malalt en la posició adequada per poder realitzar la cura (segons la localització de la ferida).

• Posar el xopador per protegir el llit. • Fer-se un rentat de mans higiènic.

• Preparar el material sobre una superfície plana o taula de Mayo prèviament coberta amb una talla estèril.

• Posar-se els guants d’un sol ús i aixecar l’apòsit extern. Si porta apòsit adhesiu cal humitejar-lo per facilitar-ne la retirada i no lesionar la pell.

• Retirar les gases de la ferida.

• Treure’s els guants i fer-se un rentat de mans.

• Preparar el material sobre una superfície plana o taula de Mayo prèviament coberta amb una talla estèril.

• Fer-se un rentat de mans antisèptic. • Posar-se els guants estèrils.

• Valorar l’estat de la ferida.

• Realitzar rentat de la ferida amb turundes impregnades en sèrum fisiològic i/o aigua i sabó antisèptic de dalt a baix i de dins a fora, sense passar dues vegades per la mateixa zona. Utilitzar cada vegada una turunda nova.

• Eixugar la ferida suaument amb gases estèrils.

• Aplicar antisèptic o la medicació indicada (revisar abans les ordres mèdiques) amb la mateixa tècnica amb què s’ha rentat la ferida.

• Tapar la ferida amb gases estèrils i esparadrap, apòsit adhesiu (en la direcció de les línies Langer del cos) o malla elàstica.

• Recollir el material i gestionar els residus. • Treure’s el guants i fer-se un rentat de mans.

• Deixar el pacient en una posició còmoda i donar-li la informació necessària de l’estat de la seva ferida i les cures que cal que tingui en compte.

• Registrar a la història clínica del malalt la realització de la cura i les dades obser-vades de la ferida, així com la data, l’hora i el nom del professional que ha efectuat la cura.

3. La irrigació de les ferides

S’irriga amb la solució de neteja indicada directament a la ferida amb xeringa, catèter o tècnica a pressió, segons les característiques de la ferida (profunditat, material a arros-segar, etc.). La irrigació es fa amb la pressió adequada i no ha de lesionar els teixits ni provocar molèsties al pacient.

(15)

Material

• Carro de cures o taula de Mayo. • Xopador.

• Equip de cures estèril (pinces, Kocher, etc.). • Gases estèrils.

• Sèrum salí fisiològic. • Aigua i sabó antisèptic. • Guants d’un sol ús.

• Material per preparar el camp estèril (gases, talla, guants, pinces, etc.). • Safata.

• Xeringa estèril (es calcula d’1,2 a 2 cops el volum de la ferida). • Catèter tou.

• Talla estèril. • Bata estèril. • Guants estèrils.

• Protecció ocular i gorra. • Apòsit específic.

• Esparadrap hipoal·lèrgic, apòsit adhesiu o malla. Descripció del procediment

• El procediment és estèril.

• Informar el malalt de la tècnica a realitzar i demanar-li el seu consentiment i la seva col·laboració.

• Garantir la intimitat del pacient abans d’iniciar la tècnica.

• Col·locar el malalt en la posició en què s’afavoreixi la sortida del líquid d’irrigació. • Posar un xopador per protegir el llit.

• Fer un rentat de mans higiènic.

• Col·locar la safata al costat de la ferida.

• Preparar el material sobre una superfície plana o taula de Mayo prèviament coberta amb una talla estèril.

• Fer-se un rentat de mans higiènic.

• Posar-se els guants d’un sol ús i aixecar l’apòsit extern. Si porta apòsits adhesius cal humitejar-los per facilitar-ne la retirada i no lesionar la pell.

• Retirar les gases de la ferida.

• Treure’s els guants i fer-se un rentat de mans.

• Preparar el material sobre una superfície plana o taula de Mayo prèviament coberta amb una talla estèril.

• Posar-se els guants estèrils. • Valorar l’estat de la ferida.

• Realitzar el rentat de la ferida amb turundes impregnades amb sèrum fisiològic i/o aigua i sabó antisèptic de dalt a baix i de dins a fora, sense passar dues vegades per la mateixa zona. Utilitzar cada vegada una turunda nova.

• Eixugar la ferida suaument amb gases estèrils.

• Carregar la xeringa amb la solució de rentat (salina o altres prescripcions). • Irrigar amb la xeringa a 2,5 cm per sobre de la ferida de la part interna a l’externa. • Observar la sortida del líquid i les característiques (purulent, serohemàtic, etc.). • Eixugar la ferida amb gases estèrils.

• Aplicar antisèptic a la ferida amb gases estèrils.

• Col·locar l’apòsit més adequat (esparadrap, apòsit adhesiu o malla). • Recollir el material i gestionar els residus.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :