GRAU EN CRIMINOLOGIA I SEGURETAT

Download (0)

Full text

(1)

GRAU EN CRIMINOLOGIA I SEGURETAT

INDICADORS DE SEGUIMENT DEL PERÍODE 2012-2016

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PERIODO 2012-2016

DIMENSIONS

DIMENSIONES

INDICADORS DEL GRAU

INDICADORES DEL GRADO

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

ACCÉS I MATRÍCULA

ACCESO Y MATRÍCULA

Nombre de places ofertes de nou accés

Número de plazas ofertadas de nuevo acceso

30 30 30 30

Ràtio demanda de places / oferta

Ratio demanda de plazas / oferta

80% 127% 97% 103%

Nombre d’estudiants matriculats de nou ingrés

Número de estudiantes matriculados de nuevo ingreso

23 31 29 29

Percentatge d’estudiants matriculats de nou ingrés

Porcentaje de estudiantes matriculados de nuevo ingreso

100% 63% 40% 31%

Percentatge d’estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés

Porcentaje de estudiantes matriculados de nuevo ingreso según vía de acceso

PAU 52,2% 64,5% 77,8% 82,8% FP 8,7% 3,2% 11,1% 6,9% >25 anys años 8,7% 6,5% 7,4% 10,3% Titulats universitaris Titulados universitarios 26,1% 12,9% 3,7% 0% Altres Otras 4,3% 12,9% 0% 0%

Percentatge d'estudiants matriculats de nou ingrés per intervals de nota d'accés

Porcentaje de estudiantes matriculados de nuevo ingreso por intervalos de nota de acceso

[5, 6) 69,6% 41,9% 41,4% 51,7%

[6, 7) 21,7% 45,2% 24,1% 17,2%

[7, 9) 4,3% 9,7% 13,8% 27,6

[9, 10] 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Altres Otros 4,4% 3,2% 20,7% 3,5%

Percentatge d'estudiants matriculats de nou ingrés per intervals de crèdits ordinaris matriculats

(0, 15] 0,0% 0,0% sd sd

(2)

Porcentaje de estudiantes matriculados de nuevo ingreso por intervalos de créditos ordinarios matriculados (30, 45] 440,0% 0,0% sd sd (45, 60] 91,3% 87,1% sd sd > 60 4,3% 12,9% sd sd CARACTERÍSTIQUES DE L’ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO

Dedicació als estudis

Dedicación a los estudios

No realitza cap treball

No realiza ningún trabajo

52,2% 77,4% 68,2% 68,2%

Treballa menys de 3 mesos

Trabaja menos de 3 meses

13,0% 3,2% 2,9% 2,9%

Treballa a jornada parcial

Trabaja a jornada parcial

0,0% 3,2% 2,9% 2,9%

Treballa a jornada completa

Trabaja a jornada completa

34,8% 16,2% 25,6% 25,6%

Nivell d’estudis dels pares

Nivel de estudio de los padres

Sense estudis Sin estudios 0,0% 2,1% 2,8% 2,1%

Primaris Primarios 26,1% 25,0% 23,9% 18,3%

Secundaris Secundarios 21,7% 35,4% 31,0% 35,5%

Superiors Superiores 52,2% 37,5% 42,3% 44,1%

Nivell d’estudis de les mares

Nivel de estudio de las madres

Sense estudis Sin estudios 0,0% 4,2% 4,2% 3,2%

Primaris Primarios 21,7% 14,6% 14,1% 11,8 Secundaris Secundarios 30,4% 43,8% 42,3% 48,4% Superiors Superiores 47,8% 37,4% 39,4% 36,6% Percentatge d'estudiants matriculats segons comunitats autònomes de procedència Porcentaje de estudiantes matriculados según comunidades autónomas de procedencia Aragó Aragón 0,0% 0,0% 0,0 1,0 Catalunya Cataluña 87,0% 89,8% 90,3 88,4 Comunitat Valenciana Comunidad Valenciana 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Illes Balears Islas Baleares 8,7% 4,1% 5,6% 5,3%

Altres comunitats

Otras comunidades

4,3% 4,1% 2,8% 3,2%

Estranger Extranjero 0,0% 2,0% 1,3% 2,1%

Percentatge d'estudiants matriculats segons comarca de procedència

Baix Llobregat 9,1% 10,4% 10,0% 7,9%

(3)

Porcentaje de estudiantes matriculados según comarca de procedencia Maresme 4,5% 4,2% 5,7% 5,6% Vallès occidental 4,5% 8,3% 10,0% 9,0% Vallès oriental 4,5% 6,3% 7,1% 7,0% Altres Otras 9,2% 20,8% 22,9% 21,3% PROFESSORAT PROFESORADO

Percentatge de docència impartida per professors doctors

Porcentaje de docencia impartida por profesores doctores

57,7% 58,2% 57,6% 54,4%

Percentatge de docència impartida per professors catedràtics

Porcentaje de docencia impartida por profesores catedráticos

3,7% 6,0% 1,9% 1,6%

Percentatge de docència impartida per professors agregats

Porcentaje de docencia impartida por profesores agregados

10,8% 15,4% 16,6% 13,4%

Percentatge de docència impartida per professors adjunts

Porcentaje de docencia impartida por profesores adjuntos

24,2% 16,4% 16,8% 23,8%

Percentatge de docència impartida per professors col·laboradors doctors

Porcentaje de docencia impartida por profesores colaboradores doctores

18,9% 20,4%

22,3% 15,6%

Percentatge de docència impartida per professors col·laboradors no doctors

Porcentaje de docencia impartida por profesores colaboradores no doctores

42,3% 41,8%

42,4% 45,6%

MÈTODES DOCENTS

MÉTODOS DOCENTES

Percentatge de classe magistral i grandària grup-classe

Porcentaje de clase magistral y tamaño grupo-clase

38% 12 alumnos/clase 38% 16 alumnos/clase 40% 18 alumnos/clase 37% 19 alumnos/clase Percentatge de seminari i grandària grup-classe

Porcentaje de seminario y tamaño grupo-clase

10% 12 alumnos/clase 9% 16 alumnos/clase 10% 18 alumnos/clase 9% 19 alumnos/clase Percentatge de taller i grandària grup-classe

Porcentaje de taller y tamaño grupo-clase

10% 12 alumnos/clase 9% 16 alumnos/clase 10% 18 alumnos/clase 9% 19 alumnos/clase Percentatge de pràctiques i grandària grup-classe

Porcentaje de prácticas y tamaño grupo-clase

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Percentatge de treball de síntesi i grandària grup-classe

Porcentaje de trabajo de síntesis y tamaño grupo-clase

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

ESPAIS

ESPACIOS

Nombre d’hores setmanals i percentatge d’ús d’aula

Número horas semanales y porcentaje de uso de aula

8 horas/semana 66% 8 horas/semana 66% 8 horas/semana 66% 8 horas/semana 66%

(4)

Nombre d’hores setmanals i percentatge d’ús d’aules-seminari

Número horas semanales y porcentaje de uso de aulas-seminario

2 horas/semana 17% 2 horas/semana 17% 2 horas/semana 17% 2 horas/semana 17% Nombre d’hores setmanals i percentatge d’ús d’aules-taller

Número horas semanales y porcentaje de uso de aulas-taller

2 horas/semana 17% 2 horas/semana 17% 2 horas/semana 17% 2 horas/semana 17% Nombre de visites a la Biblioteca per estudiant

Número de visitas a la Biblioteca por estudiante

3,4 4,8 4,0 3,1

Nombre de préstecs bibliotecaris a estudiants

Número de préstamos bibliotecarios a estudiantes

36 27 119 123 CAMPUS VIRTUAL CAMPUS VIRTUAL Nombre d’accessos Número de accesos 10.899 25.477 46.882 55.941

Nombre de materials docents publicats

Número de materiales docentes publicados

132 214 501 390

Nombre de materials docents consultats

Número de materiales docentes consultados

1.446 2.238 6633 5880

Nombre d’intervencions a fòrums

Número de intervenciones en foros

844 1.612 2449 2062

AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Percentatge d’avaluació continua

Porcentaje de evaluación continua

50,0% 50,0% 55,0% 55,0%

Percentatge d’examen final

Porcentaje de examen final

50,0% 50,0% 45,0% 45,0%

Percentatge a l’avaluació continua d’exàmens escrits

Porcentaje en la evaluación continua de exámenes escritos

30,0% 30,0% 25,0% 25,0%

Percentatge a l’avaluació continua de treballs

Porcentaje en la evaluación continua de trabajos

25,0% 25,0% 30,0% 30,0%

Percentatge a l’avaluació continua de casos pràctics

Porcentaje en la evaluación continua de casos prácticos

40,0% 30,0% 30,0% 30,0%

Percentatge a l’avaluació continua de seguiment tutorial

Porcentaje en la evaluación continua de seguimiento tutorial

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Percentatge d’altres formes d’avaluació continua

Porcentaje de otras formas de evaluación continua

5,0% 10,,0% 10,0% 10,0%

PRÀCTIQUES EXTERNES I MOBILITAT

PRÁCTICAS EXTERNAS Y MOVILIDAD

Nombre d’estudiants que han completat satisfactòriament les pràctiques externes voluntàries

Número de estudiantes que han completado satisfactoriamente las prácticas externas voluntarias

sd sd

sd 1

Nombre d’estudiants que han superat les pràctiques externes obligatòries

Número de estudiantes que han superado las prácticas externas

sd sd

(5)

obligatorias

Percentatge d’estudiants que han superat les pràctiques externes obligatòries en … t (cohort X-3, X = curs de referència)

Porcentaje de estudiantes que han superado las prácticas externas obligatorias en … t (cohorte X-3, X = curso de referencia)

sd sd sd 52,2%

Percentatge d’estudiants que realitzen les pràctiques externes a la universitat

Porcentaje de estudiantes que realizan las prácticas externas en la universidad

sd sd

sd sd

Percentatge d’estudiants que realitzen les pràctiques externes fora de la universitat

Porcentaje de estudiantes que realizan las prácticas externas fuera de la universidad

sd sd sd 13,0%

Nombre d’estudiants propis que participen en programes de mobilitat (marxen)

Número de estudiantes propios que participan en programas de movilidad (marchan)

sd sd

sd sd

Percentatge d’estudiants propis que participen en programes de mobilitat (marxen)

Porcentaje de estudiantes propios que participan en programas de movilidad (marchan)

sd sd

sd sd

Percentatge, en relació amb les places de conveni signat, d’estudiants externs que participen en programes de mobilitat (vénen)

Porcentaje, en relación con las plazas de convenio firmado, de estudiantes externos que participan en programas de movilidad (vienen) 0,0% sd sd sd ACTIVITATS D’ORIENTACIÓ ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN

Activitats d’orientació per a la professió

Actividades de orientación para la profesión

una general y una personalizada

una general y una personalizada

una general y una personalizada

una general y una personalizada Activitats d’orientació per a la inserció laboral

Actividades de orientación para la inserción laboral

una general y una personalizada

una general y una personalizada

una general y una personalizada

una general y una personalizada

SATISFACCIÓ

SATISFACCIÓN

Satisfacció dels estudiants amb la docència (escala: 1 mínim – 10 màxim)

Satisfacción de los estudiantes con docencia (escala: 1 mínimo – 10 máximo)

7,6 8,3

8,4 8,6

Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (escala: 1 mínim – 10 màxim)

(6)

Satisfacción de los estudiantes con el programa formativo (escala: 1 mínimo – 10 máximo)

Satisfacció dels titulats amb la formació rebuda (escala: 1 mínim – 10 màxim)

Satisfacción de los titulados con la formación recibida (escala: 1 mínimo – 10 máximo)

sd sd

sd sd

Satisfacció del professorat amb el programa formatiu (escala: 1 mínim – 10 màxim)

Satisfacción del profesorado con el programa formativo (escala: 1 mínimo – 10 máximo)

sd 7,8

sd 8,9

Taxa d’intenció de repetir estudis (EIL)

Tasa de intención de repetir estudios (EIL)

sd sd sd sd Nombre de suggeriments Número de sugerencias 2,0 4,0 4,0 3,0 Nombre de reclamacions Número de reclamaciones 9,0 2,0 4,0 4,0 Nombre de felicitacions Número de felicitaciones 1,0 0,0 0,0 0,0 RESULTATS ACADÈMICS RESULTADOS ACADÉMICOS

Taxa de rendiment a primer curs

Tasa de rendimiento en primer curso

89,5% 90,6% sd 71,7

Taxa de rendiment

Tasa de rendimiento

88,4% 91,5% sd 89,2

Taxa d’abandonament a primer curs (cohort X-2, X = curs de referència)

Tasa de abandono en primer curso (cohorte X-2, X = curso de referencia)

sd sd

sd 27,7

Taxa d’abandonament per cohort (X = curs de referència)

Tasa de abandono por cohorte (X = curso de referencia) X-3 sd sd sd sd X-4 sd sd sd sd X-5 sd sd sd sd X-6 sd sd sd sd X-7 sd sd sd sd

Taxa de graduació en ... t i t+1 (cohort X-4, X = curs de referència)

Tasa de graduación en ... t i t+1 (cohorte X-4, X = curso de referencia) sd sd sd sd Taxa d’eficiència Tasa de eficiencia sd sd sd sd

(7)

Durada mitjana dels estudis per cohort (X = curs de referència)

Duración media de los estudios por cohorte (X = curso de referencia) X-4 sd sd sd sd X-5 sd sd sd sd X-6 sd sd sd sd X-7 sd sd sd sd RESULTATS PERSONALS RESULTADOS PERSONALES

Nombre de treballs de final de grau realitzats

Número de trabajos de final de grado realizados

sd sd sd 4

Autovaloracions de l’assoliment de competències transversals (escala: 1 mínim – 10 màxim)

Autovaloración de la consecución de competencias transversales (escala: 1 mínimo – 10 máximo)

sd sd

sd 9,0

INSERCIÓ LABORAL

INSERCIÓN LABORAL

Taxa d’ocupació (EIL)

Tasa de ocupación (EIL)

sd sd sd sd

Taxa d’adequació de la feina als estudis (EIL)

Tasa de adecuación del trabajo a los estudios (EIL)

Figure

Updating...

References