EXPEDIENTS URBANÍSTICS DE CERDANYOLA DEL VALLÈS (08266)

24  Download (0)

Full text

(1)

DATA APROV. DEF. DATA.APROV. REST./TR. NÚM EXPEDIENT TIPUS EXPED. NOM DE L'EXPEDIENT DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC ESTAT EXPED. DATA PUBLICACIÓ NOTES I OBSERVACIONS 03/12/1953

1953/000011 002 PLA COMARCAL 53 - P.G.O. BARCELONA-CIUTAT I ZONA INFLUÈNCIA H 05/12/1953

17/06/1955

1955/000014 025 R.I. C/ TORRES ILLA PG. CORDELLES I C/ TORRES I SANT JOAN H

23/02/1956

1956/000081 025 PJTE OBERTURA PTGE. LA FARIGOLA H

25/04/1957

1956/000080 020 P.P. CLOTA H 11/05/1957

16/09/1957

1957/000020 002 AVANÇ PLA CERDANYOLA VALLÈS I AVANÇ ADAPTACIÓ P.C. BELLATERRA H

29/09/1959

1959/000005 022 P.E. COMUNICACIONS COMARCA BARCELONA H

18/01/1960

1960/000063 020 P.P. LES FONTETES H 08/03/1960

02/05/1960

1960/000021 020 P.P. 2 I 7 D'ORIENT I SANT RAMON V/A

25/06/1962

1962/000172 003 AVANÇ PLANEJAMENT...ÀREA TÚNEL-AUTOPISTA VALLÈS OCCIDENTAL H (Bv-Mc-Scu-Ri-Ce)

02/07/1962

1962/000173 020 P.P. 4 ORDENACIÓ URBANA SECTOR CANALETES H

17/12/1962

1962/000177 020 AVANÇ P.P. FINCA EL CREMAT H

01/04/1963

1963/000180 020 P.P. CREU ROJA H 20/06/1963

06/07/1964

1964/000075 020 P.P. SECTOR CAN CODONYÉS H

20/07/1964

1964/000166 020 PJTE NOVA DISTRIBUCIÓ BLOCS ILLES I-II LES FONTETES H 05/12/1964

21/12/1964

(2)

01/02/1965

1965/000148 020 P.P. SECTOR INDUSTRIAL EL CASTELL H

01/03/1965

1965/000159 002 MODIF. AVANÇ PLA ADAPTACIÓ P.C. CERDANYOLA VALLÈS H

05/09/1966

1966/000150 025 ESTUDI ORDENACIÓ ILLA C/ SANTA MARCELINA, SANT CASIMIR H

23/02/1967

1967/000343 020 P.P. CAN SERRAPARERA H 11/05/1967

19/06/1967

1967/000248 022 P.E. COMUNICACIONS ENTRE RIU LLOBREGAT, III CINTURÓ RONDA... H

(Mc-Ri-Ti-Mg-Sjn-Pp-Bd-Sf- Scu-Sa-Es-Ce-Co-SCg-Ho-Mr-Sjt)

16/02/1968

1968/000475 020 P.P. MAS MITJANS V/A 17/06/1968

26/04/1968

1968/000489 020 P.P. SECTOR A BELLATERRA H 17/06/1968

01/07/1968

1968/000571 022 NOU PLA D'ENLLAÇOS - XARXA PRIMÀRIA H

24/07/1968

1968/000421 004 REVISIÓ PLA D'ORDENACIÓ URBANA BARCELONA I COMARCA (3-12-53) H

(Ga-Ti-Co-Mr-Pp-SCg-Scu- Sa-Bd-Sb-Cf-Pr-Mc-Ri-Mg-

Scl-Es-Ce-Pj-Sv-Sf-Ho-Sjn-21/01/1969

1964/000694 020 M.P.P. LES FONTETES, NOVA DISTRIBUCIÓ SUPERFÍCIES COMERCIALS H 02/04/1969

13/03/1969

1969/000666 020 P.P. NOU CEMENTIRI (Mc-Ce) H 14/03/1969 Derogat pels expedients

1992/002374 i 1993/003070

20/05/1969

1969/000563 020 P.P. SECTOR EL CASTELL H

19/08/1969

1969/000566 020 P.P. URBANA POLÍGON URALITA H

21/10/1969

1969/000701 020 M.P.P. LES FONTETES, NOVA DISTRIBUCIÓ BLOCS ILLES I-II H 31/01/1970

15/11/1969

1969/000693 020 P.P. CANALETES H 14/07/1970

18/11/1969

1969/000571 010 DELIMITACIÓ NUCLI URBÀ I ORDENANCES D'EDIFICACIÓ H

18/11/1969

1969/000699 025 EMPLAÇAMENT C/ ANSELM CLAVÉ V/A

18/11/1969

(3)

03/03/1970

1970/000669 025 PJTE NOVES ALINEACIONS PG. DEL PONT H

25/05/1970 1970/000513 022 P.E. 2 TRAMS AUTOPISTA-LLIURE BARCELONA-SABADELL-TERRASSA (Ce-Ri) H

02/06/1970

1970/000643 020 MODIF. DISTRIBUCIÓ BLOCS ILLA 5 DEL P.P. SERRAPARERA H 14/07/1970

16/06/1970

1970/000537 010 DELIMITACIÓ CASC I ORDENACIÓ DE BELLATERRA H

16/06/1970

1970/000670 025 ALINEACIONS I RASANTS C/ STA. TERESA, AV. PRIMAVERA, PG. PONT H

12/11/1970

1970/000515 020 P.P. POLÍGON ALTIMIRA H

09/01/1971

1971/000310 025 PJTE ALINEACIÓ PG. CORDELLES, C/ FRANCOLÍ, ST. ANTONI I STA... V/A

02/02/1971

1971/000311 025 PROJ RECTIFICACIÓ ALIN I PROLONG C/ ST. DANIEL AMB ST. RAMON H

10/02/1971

1971/000124 022 P.E. AUTOPISTA BARCELONA-TERRASSA TRAM BARCELONA-III CINTURÓ H (Mc-Ce-Ri)

10/02/1971

1971/000139 025 PJTE ALINEACIONS C/ ALTIMIRA, TORRES I BAGES, ESGLÉSIA ... H

29/03/1971

1971/000146 020 P.P. UNIVERSITAT AUTÒNOMA H

04/04/1971

1971/000129 020 MODIF. P.P. SANT ISCLE H

05/10/1971

1971/000162 020 AVANÇ P.P. BONES HORES H

07/12/1971

1971/000121 022 DECLARACIÓ INTERÈS TURÍSTIC ZONES VERDES COLLSEROLA (TIBIDABO) H

(Mc-Sjt-Scu-Pp-Mr-Ce-Sf-Es)

07/12/1971

1971/000171 022 P.E. D'ORDENACIÓ PARC DEL TIBIDABO H Veure 1971/121

(Sf-Ce-Sjt-Scu-Mr-Pp-Es)

14/06/1972

1972/000593 020 P.P. SECTOR ENTRE C/VICENÇ TRENOT, AV. PRIMAVERA, FONTETES, IND. V/A 13/07/1972

19/07/1972

1971/000274 020 P.P. VILCOM - SERRAPARERA H 15/08/1972

03/10/1972

(4)

13/10/1972

1972/000440 022 ORDENACIÓ SECTOR PG. CORDELLAS CANTONADA SANT SALVADOR H

26/10/1972

1972/000441 020 P.P. CENTRE DIRECCIONAL (Scu-Ce) H

10/05/1973 1973/000556 020 P.P. POLÍGON ALTAMIRA H 23/05/1973 1973/000562 020 P.P. ELS GORGS H 07/07/1973 04/09/1973 1973/000402 020 P.P. POLÍGON CANALETAS 2 H 27/09/1973

1973/000405 020 P.P. POLÍGON SANTA ROSA H

27/09/1973

1973/000578 020 P.P. SECTOR VILCOM SERRAPARERA H 16/11/1973

02/10/1973

1973/000406 012 NORMES REDACCIÓ PLANS PARCIALS H

(Scl-SCc-Mg-Mr-SCg-Ri-Sb- Ti-Cf-Sf-Bd-Pj-Vi-Sv-Pp-Mc-

Sjn-Sa-Co-Pr-Ga-Es-Sjt-05/02/1974

1974/000431 025 PJTE MODIF. ALINEACIONS C/ SANT CASIMIR H

19/02/1974

1974/000589 020 MODIF. ILLA 6 DEL P.P. CAN SERRAPARERA V/A 16/03/1974

29/03/1974

1974/000699 002 P.G.O.U. I TERRITORIAL DE LA COMARCA DE BARCELONA H Antecedents PGM

(Bd-Cf- Co-Es-Ga-Ho-Mr-Mc-Mg-Pj-

Pp-Pr-Ri-Sa-Sb-Scl-Scu-Sf-18/06/1974

1974/000472 022 AUTOPISTA MEDITERRANI TRAM MONTMELÓ-EL PAPIOL H (Cb-Pp-Bv-Scu-Ri-Ce)

16/07/1974

1974/000609 020 P.P. SECTOR PARCERS V/A 11/10/1974

03/09/1974

1974/000633 025 PJTE MODIF. ALIN. C/ FOMENTO, RIERA, ST. SALVADOR I CORDELLAS H

19/11/1974

1974/000627 020 P.P. CORDELLAS - XARAU V/A 10/12/1974

19/11/1974 1974/000CEA 025 ESTUDI D'ORDENACIÓ DE L'ILLA DELS CS/ SANT ANTONI, BONASORT, SANT DANIEL I

FELICIANO XARAU

V/A Annex 1, nº 7

02/01/1975

1975/000431 020 P.P. SECTOR URALITA H

22/01/1975

(5)

02/07/1975 1975/000CEA 025 ILLA LIMITADA PER L'AVDA. PRIMAVERA, C/JARDÍ, PARC URBÀ I LÍMIT ZONA 20a/7 V/A

09/11/1975

1975/000450 020 MODIF. P.P. C/ ST. MARTI, VITRENOR, FONTETAS, INDÚSTRIA... H

14/11/1975

1975/000605 020 MODIF. P.P. SECTOR A BELLATERRA H

28/11/1975

1975/000456 022 P.E. COMUNICACIONS VALLÈS OCCIDENTAL-EIX VALLVIDRERA 2a VERSIÓ H (Ce-Scu)

23/12/1975

1975/000610 020 MODIF.P.P. ELS GORCS,ALINEACIONS C/ SANT RAMON, CASTILLO, AGUILA H 31/01/1976

01/01/1976

1976/000321 020 P.P. ZONA UNIVERSITÀRIA A BELLATERRA H

18/03/1976

1976/000343 020 P.P. SECTOR GUIERA H

14/07/1976

1976/000477 002 PLA GENERAL METROPOLITÀ G 19/07/1976

(Bd-Cf-Co-Es-Ga-Ho-Mr-Mc- Mg-Pj-Pp-Pr-Ri-Sa-Sb-Scl-

Scu-Sf-Sjn-Sjt-SCc-SCg-Sv-26/01/1977

1977/000456 020 P.P. MARIA DE LES FREIXES H

24/03/1977

1977/000458 022 AMPLIACIÓ P.E. ZONIFICACIÓ ESCOLAR A CIUTAT BADIA (Bv-CE) H

31/03/1977

1977/000594 020 P.P. CANALETAS 2 H 29/04/1977

08/09/1977

1977/000597 020 MODIF. P.P. CANALETES H 06/10/1977

08/09/1977

1977/000618 020 REMODELACIÓ 2 ILLES 1,2 i 4 DEL P.P. CAN SERRAPARERA V 06/10/1977

12/12/1977 1977/000488 003 TRANSCRIPCIÓ E 1:2000 FULLS O4 N4 N5 H 26/01/1978 1978/000362 003 TRANSCRIPCIÓ E 1:2000 FULLS N3 N6 M3 M4 M5 N5 H 24/02/1978 1978/000357 003 TRANSCRIPCIÓ E 1:2000 FULLS O5 O6 N6 H 20/04/1978

1978/000280 012 ORDENANÇA FISCAL CEMENTIRIS MUNICIPALS I EL DEL NORD (Mc-Ce) H

20/04/1978

1978/000442 012 NORMES D'OBLIGADA COMPLIMENTACIÓ PGM EN SUP H 21/07/1978

(Bd-Cf-Co-Es-Ga-Ho-Mr-Mc- Mg-Pj-Pp-Pr-Ri-Sa-Sb-Scl-

(6)

Scu-Sf-Sjn-Sjt-SCc-SCg-Sv-28/04/1978

1978/000350 003 TRANSCRIPCIÓ E 1:2000 FULLS K2 K3 K4 J3 J4 H

28/04/1978

1978/000450 025 E.D. MANÇANA 6 ENTRE C/ SEVILLA, ROMA, ESPAÑA I DIAGONAL V

15/06/1978 06/12/1978

1978/000458 012 ORDENANÇA METROPOLITANA D'EDIFICACIÓ N 18/07/1978 Recurs Amat Comas

(Scl- SCc-Mg-Mr-SCg-Ri-Sb-Ti-

Cf-Sf-Bd-Pj-Vi-Sv-Pp-Mc-28/06/1978

1978/000353 003 TRANSCRIPCIÓ E 1:2000 FULLS L2 L3 L4 L5 M2 M5 I PART K5 H

28/09/1978

1978/000476 025 E.D. PTGE. SANT FRANCESC V 02/11/1978 Amb observacions

30/10/1978

1978/000326 022 P.E. D'EQUIPAMENTS H

(SA-HO-Ga-Ti-Co-Mr-Pp- SCg-Scu-Bd-Sb-Cf-Pr-Mc-

Ri-Mg-Scl-Es-Ce-Pj-Sv-Sf-23/11/1978

1978/000341 003 TRANSCRIPCIÓ E 1:2000 FULLS L6 L7 M6 M7 N7 N8 N9 O7 O8 O9 H

23/11/1978

1978/000493 022 P.E. ZONA SUD BELLATERRA H

06/02/1979

1979/000190 003 MPG PARC URBÀ EQUIPAMENTS COMUNITARIS A CORDELLAS H

02/03/1979

1979/000400 025 E.D. PASSEIG ACACIAS V 07/04/1979

29/03/1979

1979/000252 011 CRITERIS I OBJECTIUS NORMES COMPLEMENTÀRIES PGM EN SUP H

(SCc-Mr-Scl-Mg-Sb-Ti-SCg- Cf-Vi-Sv-Pj-Ri-Sf-Pp-Mc-Sa-

Sjn-Pr-Co-Bd-Ga-Sjt-Es-Ce-29/03/1979

1979/000604 003 TRANSCRIPCIÓ E 1:2000 FULLS K6 M8 M9 M10 N10 O10 H

04/10/1979

1979/000284 012 ORDENANCES FISCALS CEMENTERI NORD (Ce-Mc) H

07/03/1980

1980/000364 022 AVANÇ P.E. SECTOR C/ SANT RAMON, SANTIAGO, ESCOLA... H

22/05/1980

1980/000383 003 MODIF. QUALIFICACIÓ FINCA C/ ROSER XAMFRÀ VERGE MONTSERRAT H

19/06/1980

1980/000517 025 E.D. BELLATERRA SUD, FC, B-30 V 18/07/1980

26/06/1980

1980/000521 020 MODIF. P.P. CAN SERRAPARERA,3ª REMODELACIÓ ILLA 2 V 18/08/1980

03/07/1980

1980/000391 022 P.E. PROTECCIÓ VIES DE LA XARXA H

(HO-Scl-SCc-Mr-Mg-Sb-Ti- Cf-SCg-Ri-Mc-Vi-Sa-Sjn-Sv-

(7)

Pp-Co-Pj-Sf-Pr-Sjt-Ga-Es-02/10/1980

1980/000417 003 TRANSCRIPCIÓ E 1:2000 FULL O5 H

21/11/1980

1980/000406 022 P.E. ESTACIÓ DEPURADORA AIGÜES RESIDUALS H

04/12/1980

1980/000423 022 P.E. DEPURADORA AIGÜES RESIDUALS SECTOR TERRANOVA H

18/12/1980

1980/000574 020 ILLA ESPANYA, ROMA, PIRINEOS - 2 REMODELACIÓ H 19/02/1981

22/01/1981

1981/000591 022 P.E. XARXA VIÀRIA-ALINIACIONS RASANTS-COOPERATIVA HABITATGES UAB H 13/03/1981

30/01/1981

1981/000464 022 P.E. ORDENACIÓ CEMENTIRI NORD I ELS SEUS ENTORNS (Ce-Mc) H

12/03/1981 12/03/1981

1981/000436 022 P.E.R.I. ILLA C/ ST. RAMON, ESCOLES, SANTIAGO I ST. CASIMIRO H 15/04/1981

09/07/1981

1981/000489 022 P.E.R.I. ILLA C/ ST. RAMON, ST. DANIEL, STA. MARCEL·LINA... H

09/07/1981

1981/000661 022 P.E.R.I. SECTOR CAN PLANAS DEL SECTOR SERRAPARERA V 15/08/1981

01/12/1981

1981/000508 003 MPG SECTOR CANALETAS-ALTIMIRA H

10/12/1981

1981/000513 022 P.E. ELIMINACIÓ RESIDUS SÒLIDS URBANS A L'ÀMBIT CMB H 03/02/1982

(SCC-RI-CO-Scl-Mr-SCg- Sb-Ce-Mg-Sa-Mc-Ti-Sv-Pj-

Sjn-Pp-Sf-Vi-Pr-Sjt-Ga-Es-21/12/1981

1981/000725 022 P.E. SANEJAMENT METROPOLITÀ H Veure l'exp. 1983/000642

(CF-PR-Scl-SCc-Mr-SCg-

Sb-Mg-Ti-Mc-Sa-Sv-Ri-Pp-09/02/1982

1982/000936 003 MPG ALGUNS ARTICLES NN.UU. REFERENT A EQUIPAMENTS H 11/03/1982

(Bd-Cf-Co-Es-Ga-Ho-Mr-Mc- Mg-Pj-Pp-Pr-Ri-Sa-Sb-Scl-

Scu-Sf-Sjn-Sjt-SCc-SCg-Sv-23/06/1982

1982/000801 020 P.P. SECTOR SANTA ROSA V 23/07/1982

21/12/1982

1982/000655 012 ORDENANÇA REGULADORA CÈDULA QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA H

(HO-Scl-SCc-Cf-Mr-SCg-Sb- Mg-Mc-Sa-Ti-Pp-Ri-Sjn-Pj-

Sf-Sv-Co-Pr-Ga-Vi-Sjt-Ce-10/03/1983

1983/000635 022 P.E. SECTOR PLAÇA ESPANYA ENTRE C/SEVILLA I DIAGONAL V 30/03/1983

11/03/1983 14/07/1983

1983/000642 003 MPG P.E. SANEJAMENT (6c) V 22/04/1983

(BD-CF-CO-ES-GA-HO-MR- MC-MG-PJ-PP-PR-RI-SA-

SB-SCL-SCU-SF-SJN-SJT-07/04/1983

(8)

07/04/1983 07/07/1983

1983/000647 025 E.D. CANTONADA LIMITADA PELS C/ REIS, ZURBARáN, VAYREDA DEL P.P. FONTETES V 10/08/1983

22/09/1983

1983/000518 022 PERI SECTOR C/CANIGO,RIU SEC,RENFE I SOL URBANITZABLE PROGRAM H

23/02/1984 07/06/1984

1984/000337 022 P.E.R.I. UNIVERSITAT AUTÒNOMA U.A.B. (SUBSTITUÏT EXP 92/1817) H 04/07/1984

22/04/1984 24/01/1985

1984/000507 005 REVISIÓ PAU QUATRIENNI 1984-1988MPG CANVI QUALIFICACIÓ DE 20a/11 A 21 V 30/11/1984

(Bd-Cf-Co-Es-Ga-Ho-Mr-Mc- Mg-Pj-Pp-Pr-Ri-Sa-SB-Scl-

Scu-Sf-SJN-Sjt-SCc-SCg-01/08/1984

1984/000502 003 MPG SECTOR BELLATERRA - APEL·LES MESTRES V 24/08/1984

27/09/1984

1984/000442 020 MODIF. ORDENACIÓ ILLA 7, BLOCS 5-6-7 ESPAÑA, ROMA...DEL P.P. SERRAPARERA H 29/10/1984 Amb observacions

27/09/1984

1984/000443 022 P.E.R.I. APEL·LES MESTRES, J. VERDAGUER, CRA. SANT CUGAT V 29/10/1984

14/03/1985

1985/006104 022 P.E. DE CONNEXIÓ VIÀRIA ENTRE LA ZONA INDUSTRIAL LA CLOTA I CARRETERA UAB H 05/04/1985

18/04/1985

1985/006140 012 ORDENANÇA METROPOLITANA DE REHABILITACIÓ N 15/05/1985

(Bd-Cf-Co-Es-Ga-Ho-Mr-Mc- Mg-Pj-Pp-Pr-Ri-Sa-Sb-Scl-

Scu-Sf-Sjn-Sjt-SCc-SCg-Sv-23/05/1985 11/07/1985

1985/006162 020 MODIF. P.P. SANTA ROSA V 28/06/1985 DOG. 1985/08/16

01/06/1985

1985/006394 022 P.E. CIUTAT BADIA (Bv-Ce) H

27/06/1985 25/07/1986

1985/006203 003 M.P.G. DEL P.E.R.I. ELS GORGS V 26/02/1986

26/09/1985

1985/000456 022 P.E. AV. ESPANYA, EUROPA, C/ SEVILLA I DIAGONAL V 25/10/1985

03/10/1985

1985/000057 003 MPG SECTOR CANALETAS H

21/11/1985

1985/001340 020 P.P. MASIA CAN SERRAPARERA V 07/02/1987 Amb condicions

23/01/1986

1986/001056 012 DISPOSICIÓ ADDICIONAL 3ª ORDENANÇA METROPOLITANA D'EDIFICACIÓ N 28/02/1986

(Bd-Cf-Co-Es-Ga-Ho-Mr-Mc- Mg-Pj-Pp-Pr-Ri-Sa-Sb-Scl-

Scu-Sf-Sjn-Sjt-SCc-SCg-Sv-24/04/1986

1986/000380 022 P.E. ALTIMIRA V 28/01/1987 Amb condicions

26/06/1986

(9)

03/07/1986

1985/000488 022 P.E.R.I. ELS GORGS V 21/07/1986 Veure 1985/6203

10/07/1986

1985/000686 003 MPG P.P. ALTAMIRA PARCEL·LES ANNEXIONADES V 20/10/1986

16/07/1986

1986/000145 019 P.A.U. ELS GORGS H

24/07/1986

1986/000688 020 P.P. ORDENACIÓ ÀREA TECNOLÒGICA DEL VALLÈS H 02/02/1987

02/10/1986

1986/000700 022 P.E. PERLLONGACIÓ C/ SANTA ROSA V 13/11/1986 Amb observacions

05/11/1986

1985/001033 003 MPG TERRENYS CENTRE DIRECCIONAL I TECNOLÒGIC (QUALIFICACIONS 11 A 22b) V 09/04/1987

16/12/1986

1986/004029 002 TRANSCRIPCIÓ E 1:2000 DETERMINACIONS ZONIFICACIONS PGM G 06/04/1987

26/02/1987

1986/001692 022 P.E.R.I. EL TURONET V 25/03/1987

26/02/1987

1986/001822 022 P.E.R.I. DOTACIONS FINCA ALTIMIRA V 25/03/1987 Amb condicions

18/06/1987

1986/001951 020 P.P. SECTOR URALITA H 24/07/1987

10/07/1987

1987/000CEA 025 E.D. DEL P.P. MASIA SERRAPARERA V 25/02/1989

01/10/1987

1986/002933 012 ORDENANÇA METROPOLITANA DE PUBLICITAT N 13/11/1987

(Bd-Cf-Co-Es-Ga-Ho-Mr-Mc- Mg-Pj-Pp-Pr-Ri-Sa-Sb-Scl-

Scu-Sf-Sjn-Sjt-SCc-SCg-Sv-29/10/1987

1986/001204 020 P.P. ELS MAYOLS V 01/12/1987

02/12/1987

1986/001700 003 MPG SECTOR URALITA I ZONA CONTÍGUA V 15/02/1988 DOG. 1987/05/18

03/05/1988

1986/002077 003 MPG ARTICLE 129 NORMES URBANÍSTIQUES N 03/10/1988

(BD-CF-CO-ES-GA-HO-MR- MC-MG-PJ-PP-PR-RI-SA-

SB-SCL-SCU-SF-SJN-SJT-03/05/1988

1988/000000 003 RECTIFICACIÓ ERRADA MATERIAL N-3 ESC. 1/2000 V 03/10/1988

29/06/1988

1988/003741 022 P.E. C/ CANIGÓ, RIU SEC, SÒL URBÀ (20 A/9) I RENFE V 18/01/1989

27/07/1988

(10)

08/08/1988

1985/000604 003 TEXT REFÓS MPG DETERMINATS ARTICLES NN.UU. N 05/12/1988

(BD-CF-CO-ES-GA-HO-MR- MC-MG-PJ-PP-PR-RI-SA-

SB-SCL-SCU-SF-SJN-SJT-08/09/1988

1988/000650 003 MPG ÀREA TECNOLÒGICA DEL VALLÈS H

16/09/1988 21/12/1988

1988/004009 025 E.D. ILLA 3 D-E-G P.E.R.I. ELS GORGS V 19/01/1989

30/11/1988

1988/003992 020 MODIF. P.P. ÀREA TECNOLÒGICA DEL VALLÈS V 15/02/1989

16/12/1988

1988/000CEA 025 E.D. C/ALMENDROS (RASANTS) V 20/12/1988

28/12/1988 1987/000772 005 REVISIÓ PAU QUADRIENNI 1988-1992

(Vi-157-158-159-160-161),(Vi-Scl-164),(Vi-165-166-167-169-170-174-175-200)

G 20/03/1989 Fitxes històriques

(desenvolupades) Excepte la fitxa nº92 i un àmbit que

01/02/1989

1988/004059 022 P.E. CONCRECIÓ USOS BENZINERA RDA. CERDANYOLA, C/ REIS I FF.CC. V 16/06/1989

10/03/1989

1988/004058 022 P.E.R.I. SECTOR TURÓ SANT PAU V 28/07/1989

26/04/1989

1989/000212 022 P.E.R.I. CAMÍ ANTIC SANT CUGAT, JOSEP SENTÍS...A BELLATERRA V 26/07/1989

17/05/1989

1989/000620 022 P.E. C/ PARCERS, JAUME MIMÓ LLOBET I VERGE DEL PILAR V 25/09/1989

19/05/1989 04/09/1989

1989/001240 025 E.D. CTRA. N-150, PUIGMAL, MONTCLAR - PARC URBÀ V 31/08/1989

19/05/1989 27/09/1989

1989/001241 025 E.D. C/ CASIMIR, SANT MEDIR, STA. MARCEL·LINA, SANT DANIEL... V 31/08/1989

27/09/1989

1989/001071 020 MODIF. P.P. MASIA CAN SERRAPARERA V 17/01/1990

01/12/1989 05/04/1990

1990/000510 025 E.D. AV. CATALUNYA, PL. ENRIC GRANADOS, STA. ANNA, PL. CASINO V 12/07/1990

24/01/1990

1989/001141 022 P.E. C/ ENRIC LOSANTOS I VÁZQUEZ DE MELLA A BELLATERRA V 21/03/1990

24/01/1990

1989/001622 020 P.P. 4ª REMODELACIÓ ILLA 7 P.P. SERRAPARERA H 21/03/1990

14/02/1990

1990/000344 026 DELIMITACIÓ RESERVA DEL SÒL CENTRE DIRECCIONAL H 30/03/1990

01/03/1990

(11)

09/03/1990

1989/000211 003 MPG SECTOR MONTFLORIT P.E.R.I. ELS GORGS V 27/06/1990

30/05/1990

1990/000511 022 P.E.R.I. SECTOR C/ MARGENAT, TOPAZI, TULIPÀ, CRA. SANT CUGAT V 09/07/1990

05/09/1990

1990/000509 003 MPG C/ JOSEP SENTÍS I C/ BALMES A BELLATERRA V 26/09/1990

21/09/1990 19/05/1993

1990/001588 025 E.D. ZONA RESIDENCIAL CAMPUS U.A.B. A BELLATERRA V 06/07/1991 DOG. 1991/01/25

13/12/1990 23/01/1991

1985/000423 003 MPG PARC COLLSEROLA I ADEQUACIÓ DEL P.E. V 30/09/1991

(ES-SF-MC-CE-SjtT-PP-SCU-MR) General

23/01/1991

1987/001065 022 P.E. D'ORDENACIÓ I PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL DEL PARC DE COLLSEROLA V 13/05/1991 DOG. 1988/03/08

(Scu-PP-SF-CE-SJT-ES-MC-Mr) General

13/02/1991

1990/000216 012 MODIF. ORDENANCES MUNICIPALS D'EDIFICACIÓ N 06/05/1991 DOG. 1992/04/08

13/02/1991

1991/000103 003 MPG C/ SANT RAMON ENTRE C/ SANT CASIMIR I TORRES I BAGES H 28/06/1991

13/02/1991

1991/000104 022 P.E.R.I. SECTOR C/.SANT RAMON, SANT CASIMIR I TORRES I BAGES H 18/09/1991

15/03/1991

1991/000CEA 025 E.D. REAJUST D'ALINEACIONS ILLA C/CERAMISTES, ARTESANS I SABATERS H 06/07/1991

25/04/1991

1991/000CEB 025 E.D. ILLA 1 I 2 DEL P.E.R.I. ELS GORGS H 08/11/1991

08/05/1991

1991/000682 020 MODIF. P.P. ÀREA TECNOLÒGICA DEL VALLÈS (REGULACIÓ D'ALÇADES) H 01/07/1991

19/06/1991

1991/001523 020 MODIF. P.P. ÀREA TECNOLÒGICA DEL VALLÈS H 29/11/1991

16/10/1991

1991/002078 022 P.E.R.I SECTOR AVDA. CATALUNYA H

03/12/1991

1991/002077 003 M.P.G. SECTOR AVDA CATALUNYA H

17/12/1991

1991/001728 025 MODIF. E.D. BELLATERRA SUD V 29/01/1992 (Silenci administratiu) BOP

1992/01/29

19/12/1991 19/05/1993

1993/001017 025 MODIF. E.D. ZONA RESIDENCIAL CAMPUS U.A.B. A BELLATERRA H 08/05/1992

12/02/1992

(12)

01/04/1992

1990/002031 003 MPG PERLLONGACIÓ RONDA I RIERA SANT CUGAT V 27/07/1992

06/05/1992

1991/002076 003 MPG TRAÇAT AUTOVIA QUE TRAVESSA URBANITZACIÓ BELLATERRA V 03/08/1992

06/05/1992

1992/001006 020 P.P. 5ª MODIFICACIÓ ILLA 7 P.P. SERRAPARERA V 20/07/1992

08/07/1992

1992/000284 012 ORDENANCES COMPLEMENTÀRIES A LES ORDENANCES D'EDIFICACIÓ N 23/10/1992

22/07/1992

1992/001414 020 MODIF. ARTICLES 6, 14 I 29 P.P. ÀREA TECNOLÒGICA DEL VALLÈS H 18/11/1992

22/07/1992

1992/001550 022 P.E. SECTOR PERLLONGACIÓ RONDA I, SECTOR RIERA DE SANT CUGAT V 14/10/1992

30/09/1992

1992/001817 022 MODIF. P.E.R.I. USOS I EDIFICACIÓ U.A.B. - TEXT REFÓS V 18/12/1992

15/10/1992

1989/001566 022 P.E.R.I. CAN TIANA (CE-TI) V 27/01/1993

30/10/1992

1986/002996 003 MPG QUE COMPORTA P.E.R.I. SECTOR SUD V 20/11/1992 Amb prescripcions

04/11/1992

1986/002226 022 P.E.R.I. SECTOR SUD - SECTOR CANALETES I CORRECCIONS ERRADES V 22/02/1993 Correccions d'errades

vigents anys 94 i 96

03/03/1993

1992/002736 012 ORDENANCES ESTÈTIQUES EDIFICACIÓ ÀMBIT P.E. SECTOR SUD V 21/05/1993 Amb prescripcions

24/03/1993

1993/000107 003 MPG INTERCANVI QUALIFICACIÓ EQUIPAMENTS SUD RIERA SANT CUGAT H

24/03/1993 04/06/1993

1992/002737 020 MODIF. P.P. ÀREA TECNOLÒGICA H 04/06/1993 Amb prescripcions

28/04/1993

1991/000473 020 P.P. CAN MAGÍ - CARRETERA DE LES ROQUETES ( SCU - Ce) V 23/07/1993

19/05/1993

1992/002817 022 P.E.R.I. SECTOR MONTFLORIT V 26/07/1993

16/09/1993

1993/000CEA 025 E.D. ALINEACIONS ABAD OLIVA-BELLATERRA- V 03/12/1993

13/10/1993

1993/001643 022 MODIF. EQUIP. COMERCIAL AGRUPACIÓ O ILLA 2 P.E.R.I. ELS GORGS V 10/12/1993

13/10/1993

(13)

03/11/1993

1993/000108 003 MPG QUALIFICACIÓ FINCA C/ STA. ANNA, 60-74 I INDÚSTRIA, 38-40 V 20/12/1993

09/12/1993

1992/002735 003 MPG SECTOR C/ SANTA ANNA, PG. CORDELLAS I LA CLOTA V 26/01/1994

20/04/1994

1993/003023 020 7ª MODIF. P.P. ÀREA TECNOLÒGICA DEL VALLÈS H 08/07/1994

21/04/1994

1993/000CEB 025 E.D. SECTOR SUD V 25/05/1994

24/05/1994

1992/002232 020 P.P. RESIDENCIAL SECTOR GUIERA (Ce-30) V 15/03/1995

24/05/1994

1994/001034 022 P.E. ÚS I VOLUMS EQUIPAMENTS DOCENT C/ ESCULTOR VALLMITJANA, 9 V 13/07/1994

24/05/1994

1994/001083 022 MODIF. P.E. SECTOR SUD - CANALETES V 13/07/1994

14/06/1994

1993/000140 003 MPG SECTOR ESTACIÓ RENFE (CE-MC) V 05/08/1994

15/06/1994

1994/001084 022 MODIF. P.E. SECTOR C/ RIU SEC, P.P. URALITA I RENFE V 07/11/1994

06/07/1994

1994/001361 022 MOD. P.E. CONCRECIÓ D'USOS UAB. I BENZINERA H

13/07/1994

1992/002374 003 MPG DERIVADA DEL P.E. DEL CEMENTIRI DE COLLSEROLA (Ce-Mc-B) V 02/11/1994

27/07/1994

1993/001641 022 P.E.R.I. SECTOR INDUSTRIAL LA CLOTA V 21/11/1994

14/09/1994

1994/000110 012 ORDENANÇA COMPLEMENT...ART 97 TANCAMENT FINQUES SENSE EDIFICAR N 01/03/1995

21/11/1994

1994/001925 003 MPG AMPLIACIÓ ÀMBIT EQUIPAMENT DOCENT C/ LA SÍNIA V 23/01/1995

23/11/1994

1994/002139 022 P.E. ILLA C/ SANTA TERESA, PG. DEL PONT I AV. PRIMAVERA V 01/03/1995

23/11/1994

1994/002209 022 MODIF. 1ª P.E.M.U. SECTOR MONTFLORIT V 01/03/1995

14/12/1994

1991/002912 003 MPG ENTORN N-150 LÍMIT MONTCADA-RIPOLLET-CERDANYOLA (Ri-Mc-Ce) H 01/03/1995

14/12/1994

(14)

14/12/1994

1994/002335 022 MODIF. P.E.R.I. ELS GORGS V 25/01/1995

22/12/1994

1994/000CEA 025 MODIF. E.D. P.E.R.I. GORGS ILLA 1 I 2 H 22/02/1995

20/01/1995

1993/003024 022 P.E. C/ VÀZQUEZ DE MELLA CANTONADA ENRIC LOSANTOS H 12/04/1995

05/04/1995

1993/003070 022 P.E. CEMENTIRI DE COLLSEROLA (Ce-Mc-B) V 09/06/1995

12/06/1995

1994/002795 003 MPG CANVI QUALIF...APARCAMENT SUBTERRANI C/ VERGE DEL PILAR... V 07/07/1995

04/07/1995

1995/000CEA 025 E.D. DE L'ILLA NÚM 4 DEL PERI DEL SECTOR SUD V 24/07/1995

05/07/1995

1995/000769 022 MODIF. P.E.R.I. SECTOR INDUSTRIAL LA CLOTA V 15/09/1995

18/07/1995

1995/000140 003 MPG SECTOR BONES HORES V 06/09/1995

25/10/1995

1995/001222 012 ORDENANÇA COMPLEMENTÀRIA...EDIFICACIÓ MODIF. ART. 70 I 92 N 01/12/1995

25/10/1995

1995/001228 003 MPG QUE COMPORTA MODIF. P.P. SECTOR CAN GUIERA V 01/12/1995

13/12/1995

1995/001244 003 M.P.G. AMPLIACIÓ PARC TECNOLOGIC H 22/01/1996 Vegeu 2001/2492

14/02/1996

1996/000115 012 ORDENANÇA ESTÈTICA ADEQUAR TANQUES...ÀMBIT P.E. CANALETES V 29/03/1996

02/04/1996

1995/000978 022 P.E. ASSIGNACIÓ USOS ALS EQUIPAMENTS D'ADAM I EVA V 17/05/1996

15/05/1996

1996/000691 022 MODIF. P.E.R.I. SECTOR ALTIMIRA V 12/07/1996

26/06/1996

1995/002458 003 MPG ORDENANÇA COMPLEMENTÀRIA ARTICLES 307-308-309 NN.UU. N 04/09/1996

25/07/1996

1996/000CEA 025 E.D. CASAL DE L'ESPORT V 18/10/1996

18/09/1996

1996/001254 020 MODIF. P.P. LES FONTETES CANVI USOS ÀMBIT CENTRE RECREATIU V 11/11/1996

18/09/1996

(15)

18/09/1996

1996/001661 012 ORDENANCES ESTÈTIQUES BAIXOS COMERCIALS A CANALETES V 11/11/1996

26/09/1996

1996/000001 025 E.D. C/STA. MARIA, ST. ENRIC, ESCOLES, ST. CASIMIR V 18/10/1996

06/11/1996

1996/002100 012 ORDENANÇA COMPLEMENTÀRIA MODIF. ART. 20 INSTAL·LACIÓ ASCENSORS N 04/12/1996

20/01/1997

1996/000024 025 E.D. REAJUST RASANTS AL RIU SEC V 06/02/1997

20/02/1997

1997/000223 022 MODIF. PUNT. P.E. SECTOR SUD, ZONA EQUIPAMENT DOCENT, ESCOLA BRESSOL V 07/04/1997

12/03/1997

1995/001221 020 MODIF. P.P. RESIDENCIAL SECTOR Ce-30, GUIERA V 28/04/1997

30/04/1997

1996/001260 003 MPG DETERMINACIONS ÚS RESIDENCIAL ÀMBIT BELLATERRA V 25/06/1997

21/05/1997

1997/000221 011 NORMA COMPLEMENTÀRIA RELATIVA ARTICLES 342.1, 342.8, 343.3 N 15/07/1997

21/05/1997

1997/000850 022 P.E. C/ SANTA MARCEL·LINA, 13A I 13B H 15/07/1997

07/08/1997

1997/001309 003 MPG INTERCANVI QUALIFICACIÓ PART FINCA C/ PIZARRO, 18 V 09/10/1997

16/09/1997

1997/001766 022 P.E.M.U. C/ SANT RAMON I SANT MARTÍ V 03/11/1997

26/11/1997

1993/001639 022 P.E. C/ SANT MARTÍ ESGLÉSIA, SANTA MARCELINA, PG. CORDELLAS... V 27/01/1998 Amb condicions

26/01/1998

1996/001633 003 MPG SECTOR CAN TIANA (RI-CE) V 11/03/1998

29/01/1998 02/04/1998

1998/000471 025 E.D. C/ SANTA MARCEL·LINA, 13-B V 05/03/1998

04/02/1998

1997/001377 022 MODIF. P.E. SECTOR MONTFLORIT V 07/04/1998

26/03/1998 04/06/1998

1998/001158 025 E.D. C/ JOSEP SOLER ENTRE CAMÍ SANT CUGAT, SENTÍS... V

20/05/1998 25/06/1998

1998/001477 025 E.D. PARCEL·LES 1 I 2 U.Z. 1B P.P. GUIERA V

21/07/1998

1997/001647 022 P.E. XARXA GRAN VELOCITAT VALLÈS I BAIX LLOBREGAT - TGV H 28/09/1998

(PJ-PP-RI-Pr-CO-CE-Sb-VI- SCC-SJN-Mr-MC-BV-CB-SCU-SF-SV-HO) General

(16)

04/09/1998

1998/001352 003 MPG 1ª MODIF. SECTORS PROLONGACIÓ RONDA, RIERA DE SANT CUGAT.. V 28/09/1998

16/09/1998

1998/001353 022 MODIF. P.E. DEL SECTOR PROLONGACIÓ RONDA V 23/10/1998

24/09/1998 18/11/1998

1998/002635 025 E.D. C/ ÀNGEL GUIMERÀ, 36 V

28/10/1998

1998/002315 022 P.E. EDIFICACIONS COL·LEGI NOSTRA SENYORA DE MONTSERRAT V 12/01/1999

28/10/1998

1998/002323 022 P.E. AMPLIACIÓ ESCOLA RAMON FUSTER V 12/01/1999

29/10/1998 09/12/1998

1998/002671 025 E.D. C/ ÀNGEL GUIMERÀ, 22 V

26/11/1998 20/01/1999

1998/002938 025 E.D. C/ SARDENYA, 18 V

26/11/1998 17/03/1999

1998/002939 025 E.D. U.A. SUB-ILLA 17/18.4, CANALETES V 30/12/1998

20/01/1999

1998/000445 012 ORDENANÇA INSTAL·LACIÓ ANTENES...ARTS. 239.3.e I 251.3.d PGM N 30/04/1999

28/01/1999 17/03/1999

1999/000288 025 E.D. FINCA C/ SANTA ENGRÀCIA, 32 V 01/03/1999

17/02/1999

1999/000064 022 P.E. TORRENT DE CAN CERDÀ V 17/05/1999

24/03/1999

1993/000106 022 P.E. ASSIGNACIÓ USOS EQUIPAMENTS SUD RIERA SANT CUGAT H

06/05/1999 22/06/1999

1998/001944 025 E.D. FINCA AV. SANT ISCLE, 7 V

23/07/1999 22/09/1999

1999/001915 025 E.D. PARCEL·LA C/ DELS SABATERS H

22/09/1999

1999/000883 022 P.E. ENTRE C/ ENRIC LOSANTOS I VÁZQUEZ DE MELLA V 17/12/1999

22/09/1999

1999/001724 022 MODIF. P.E.R.I. U.A.B. AJUST ZONIFICACIÓ ENTORN PL. CÍVICA V 24/12/1999

17/11/1999

1999/002230 022 P.E. C/ SANTA MARCEL·LINA, 9-11 I SANT RAMON, 118-120... V 03/03/2000

14/12/1999

(17)

15/12/1999

1999/001719 012 ORDENANÇA COMPL. EDIFICACIÓ, MODIF. ARTS. 112.8-112.9-112.10 N 14/04/2000

23/02/2000

1999/000981 022 P.E. VOLUMS NOU EDIFICI ADMINISTR. MUNICIPAL C/SANT MARTÍ 88 H 23/05/2000

23/02/2000

2000/000026 022 P.E. ILLA DELIMITADA PELS C/ INDÚSTRIA I VINYES V 23/05/2000

02/05/2000

1999/002286 003 M.P.G. ÀREA TECNOLÒGICA DEL VALLÈS V 30/05/2000

31/05/2000

2000/000832 020 MODIF. P.P. URALITA ARTS. 9a.b.c. ESPAIS NO EDIFICABLES I USOS V 13/09/2000

29/06/2000 20/09/2000

2000/001761 025 E.D. PARCEL·LA C/ DE LA PAU I PG. DE LA RIERA V

20/07/2000

2000/001288 003 MPG ILLA C/ SANTA MARCEL·LINA, ESGLÉSIA, SANT ANTONI I PTGE... V 21/09/2000

20/09/2000

2000/001167 022 P.E. VOLUMS C.E.I.P. SANT MARTÍ, CONCRECIÓ VOLUMS V 30/11/2000

13/12/2000

2000/001968 022 MODIF. P.E. ÚS BENZINERA, RDA. CERDANYOLA, REIS I RENFE V 15/03/2001

25/01/2001 21/03/2001

2001/000339 025 E.D. ALINEACIONS I RASANTS FINCA C/ TERRANOVA, 3 V

25/01/2001 21/03/2001

2001/000367 040 ANOTACIÓ PREVENTIVA CATÀLEG PATRIMONI ARQUITECTÒNIC H

14/02/2001

2000/002680 022 P.E. REAJUST ALINEACIONS PROLONGACIÓ C/ PAVIA V 23/05/2001

21/03/2001

2001/000332 022 MODIF. P.E.R.I. SUD CANALETES, ASSIGNACIÓ ÚS PG. HORTA...(JUTJAT). V 11/07/2001

16/07/2001 19/09/2001

2001/002029 025 E.D. PARCEL·LA C/ VALLÈS, 5 V

18/07/2001

2001/001569 022 P.E. C/ SANT RAMON V 01/10/2001

18/07/2001

2001/001631 022 MODIF. P.E. C/ INDÚSTRIA I VINYES V 01/10/2001

26/07/2001

2000/000856 003 MPG SECTOR URALITA V 21/09/2001

27/09/2001 12/12/2001

(18)

27/09/2001 12/12/2001

2001/002705 025 E.D. PARCEL·LA C/ SANTIAGO, 10 V 23/10/2001

17/10/2001

2001/002080 022 MODIF. P.E.R.I. EQUIPAMENTS ALTIMIRA, AMPLIACIÓ CASAL DE JOVES V 17/01/2002

19/11/2001 09/07/2002

2001/002492 003 M.P.G. CENTRE DIRECCIONAL ÀREES I,II,III H 28/11/2001

29/11/2001 13/02/2002

2002/000045 025 E.D. PARCEL·LA AV. FLOR DE MAIG, 145 V 21/12/2001

17/04/2002

2002/000449 022 P.E. REAJUSTAR QUALIF. ÀMBIT C/ ESCULTOR VALLMITJANA, 1-3 I PROLONG. C/ BALMES V 11/06/2002

20/06/2002

2002/000180 003 MPG CONCRECIÓ AMPLADA C/.ST. LLUÍS V 19/09/2002

27/06/2002 18/09/2002

2002/003759 025 E.D. URALITA, PARCEL·LES E I F V

27/06/2002 18/09/2002

2002/003760 025 E.D. PARCEL·LA C/ SANT JERONI NÚM 35 V

17/07/2002

2002/003172 022 P.E. MOD. ALINEACIONS C/ ENRIC MORERA V 09/12/2002

18/09/2002

1999/000118 020 MOD. PP ÀREA TECNOLÒGICA DEL VALLÈS V 17/02/2003

18/09/2002

2002/003979 020 P.P. CENTRE DIRECCIONAL H 03/01/2003

26/09/2002 13/11/2002

2002/004935 025 E.D. FINCA C/.SANTA ANNA, ST. FRANCESC I ST. DOMÈNECH V

16/10/2002

2002/003966 022 P.E. D'ASSIGNACIÓ D'USOS TORRE BERTRAN V 14/01/2003

18/11/2002

2002/000925 003 MPG ÀMBIT C/. SANTA MARIA, ST. ENRIC...ESCOLA DE MÚSICA I MAIOLS V 16/01/2003

19/11/2002

2002/001118 003 MPG SECTOR CAN SOLÀ (SCU-Ce) V 17/02/2003

28/11/2002 21/01/2003

2002/005879 025 ED. PARCEL·LA PL. SANT RAMON 14 I 15 I C/BELLES ARTS 16 H

17/03/2003

2002/003972 003 M.P.G. AMBIT SITUAT ENTRE CAN FATJÓ DELS URONS I BAIXADOR DE SANT JOAN (CE-SCU) V 22/05/2003

17/03/2003 22/05/2003

(19)

20/03/2003

2002/003393 003 M.P.G. ENTORN MASIA CAN CORDELLES ENTRE C/ SANTA ANNA, CADÍ... V 22/05/2003

27/03/2003 2003/000CE1 012 O.M. REGULADORA DE LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS DE RADIOCOMUNICACIÓ N

17/06/2003

2000/000834 022 P.E. EQUIPAMENTS I INFRASTRUCTURES ÀREA D'EQUIPAMENT 7c (Ce-Scu) H Veure 2002/3972

22/07/2003

2003/008123 272 MODIF. P.E.R.I. LA CLOTA. ZONA INDUSTRIAL. V 28/10/2003

22/07/2003

2003/008284 271 P.E. USOS I CONDICIONS EDIFICABILITAT C/ ESCULTOR VALLMITJANA, 3 H 10/10/2003 Denegat per la Comissió

d'Urbanisme amb data 2001/07/22

31/07/2003

2003/007925 012 OO.MM. D'EDIFICACIÓ. MODIFICACIÓ ART.144 APARELLS MONTACOTXES N

17/09/2003

2002/000463 023 P.E. PROTECCIÓ PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, NORMES COMPOSICIÓ I CATÀLEG V/G 30/12/2003

17/09/2003

2003/006253 022 P.E.M.U. PLAÇA SANT RAMON V 05/12/2003

26/09/2003

2003/007365 022 MODIF. P.E. RESERVA XARXA T.G.V. AL VALLÈS I ADAPTACIÓ PLANEJAMENT H Veure1997/1647

(BV-Ri-Mc-Ce-Scu)

08/10/2003

2003/008678 213 M.P.G. BARRI DE BELLATERRA V 02/12/2003

15/10/2003

2002/005713 271 P.E. ZONA 13b GRAN VIA PRAT DE LA RIBA, 54, 56, 58. V 22/12/2003

27/11/2003 21/01/2004

2004/010957 025 E.D. CARRER VICTOR CATALÀ, 19. AMPLIACIÓ HABITATGE. V 29/12/2003

18/02/2004

2004/010955 271 P.E. ALINEACIONS C/ENRIC MORERA, AMPLIACIÓ PE 2001/045 V 04/05/2004

18/02/2004

2004/010956 271 P.E. VOLUMS PARCEL·LA 9 RONDA CAN FATJÓ, PARC TECNOLÒGIC V 30/03/2004

21/06/2004

2004/011827 003 M.P.G. CLUB I CENTRE CÍVIC BELLATERA V 27/07/2004

14/07/2004 2003/007924 003 M.P.G. C/ ST. RAMON, 142-172 I 125-157, I ST. CASIMIR ENTRE SANTA MARIA H

09/09/2004

2004/012518 003 M.P.G. C/ SANT RAMON I C/ SANT CASIMIR V 07/10/2004

15/09/2004

(20)

05/10/2004

2004/012348 003 M.P.G. SECTOR SUD PER A UBICACIÓ NOVA ESCOLA V 29/11/2004

15/10/2004

2004/014076 003 M.P.G. C/ SANT RAMON 174-216 I 159-177 V 15/11/2004

28/10/2004 15/12/2004

2004/015531 025 E.D. PARCEL·LA C/ VÍCTOR CATALÀ 43 V

28/10/2004 15/12/2004

2004/015532 025 E.D. PARCEL·LA PTGE. N'AMÈLIA 15 V

10/11/2004

2004/014081 003 M.P.G. C/ SANT ENRIC 31, ESCOLA DE MÚSICA V 30/11/2004

10/11/2004

2004/014082 003 M.P.G. CTRA. BARCELONA, 133-135 I 218-220 I C/ SANT FRANCESC V 30/11/2004

28/12/2004

2004/014078 003 M.P.G. C/ SÍNIA 4, PL. SANT RAMON 23-25 C/ SANT RAMON 122... V 31/01/2005

10/01/2005 16/03/2005

2005/016441 025 E.D. PARCEL·LA C/ SANT JERONI NUM. 14-16 V

10/01/2005 15/06/2005

2005/016451 025 E.D. PARCEL·LA C/ SANT ISIDRE NUM. 44 V

22/03/2005

2004/014079 003 M.P.G. ENTORN MERCAT MUNICIPAL LES FONTETES V 28/04/2005

31/03/2005 18/05/2005

2005/017546 025 E.D. PARCEL·LA PG. N'AMÈLIA NUM. 17 V

31/03/2005 18/05/2005

2005/017563 025 E.D. PARCEL·LA C/ GIRONA NUM. 5 V

18/05/2005

2005/017668 291 TEXT REFÓS NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLA ESPECIAL MONTFLORIT V 09/09/2005

31/05/2005

2004/015281 003 M.P.G. SECTOR AV. EUROPA, AV.ROMA, AV.ESPANYA I CASTELLÓ A MONTFLORIT V 28/06/2005

03/06/2005

2005/017815 251 MODIF. P.P. PARC TECNOLÒGIC, RESSIGNACIÓ USOS PART...EQUIPAMENT V 20/07/2005

09/06/2005

2005/017576 012 NORMES COMPLEMENT. PGM PER A USOS OFICINES BANCÀRIES N 24/08/2005

13/07/2005

2004/015082 251 P.P.U. CAN SOLÀ - TEXT REFÓS (SCU-Ce) V 04/11/2005

28/07/2005 22/09/2005

(21)

20/09/2005

2004/014882 003 M.P.G. ÀMBITS CENTRE DIRECCIONAL CERDANYOLA, L'HOSPITALET I EL PRAT H 04/11/2005 (PR-CE-HO)

22/09/2005

2005/019099 020 MODIF. P.P. CENTRE DIRECCIONAL H 27/01/2006

20/10/2005

2005/019340 271 P.E. ÚS I VOLUMS CAMÍ ANTIC DE SANT CUGAT, 103 V 13/02/2006

16/11/2005

2004/015282 271 P.E. PARC URBÀ JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE CAN OLIVÉ V 15/03/2006

22/12/2005

2005/020581 272 MODIF. P.E.U. REGULACIÓ ÚS APARCAMENT EN SUBSÒL V 23/03/2006

12/01/2006

2005/019338 003 M.P.G. ILLA C/ SALVADOR ESPRIU, C/ DE LA FONT I CTRA. DE BARCELONA V 07/03/2006

26/01/2006 02/03/2006

2006/021607 025 E.D. PTGE. D'AVELLANERS Nº 10 V

06/03/2006

2000/002591 003 M.P.G. SECTOR REDOSA (Ri-Mc-Ce) H Veure 2005/20168

15/06/2006

2006/022096 003 M.P.G. SECTOR SUD REORDENACIÓ NOVA ESCOLA PARC DEL TURONET V 12/07/2006

07/07/2006

2006/022070 003 M.P.G. AISCONDEL, EQUIP. RESIDENCIAL...(7B/hd) A LA CLOTA I...FONT FRARE V 23/11/2006

28/09/2006

2006/023498 020 MODIF. P.P. ÀREA TECNOLÓGICA VALLÈS, ART. 24, C/ BOTERS, ANTIGA BP - 1413 V 15/12/2006

26/10/2006 14/12/2006

2006/025304 025 E.D. C/ VICTOR CATALÀ, 39 V

31/10/2006

2006/022094 003 M.P.G. DISCONTINU URALITA - PARC CORDELLES, REUBICAR CENTRE DISTRIBUCIÓ V 30/11/2006

14/12/2006

2006/022973 272 MODIF. P.E.R.I. SECTOR SUD V 06/03/2007

14/12/2006

2006/025063 020 MODIF. P.P. ÀREA TECNOLÓGICA CONNEXIÓ AV. PARC TECNOLÒGIC (BP - 1413) V 09/03/2007

25/01/2007

2006/021890 271 P.E. VIALITAT ÀMBITS A1 i A4, CAN FATJÓ DELS URONS I BAIXADOR SANT JOAN V 30/04/2007 (CE-SCU) anul·lat

25/01/2007 29/03/2007

2007/026417 025 E.D. FINCA C/ SANTA ENGRÀCIA, 8 V

22/02/2007

(22)

21/03/2007

2006/023834 022 MODIF. P.E.R.I. CONCRECIÓ USOS I EDIFICACIÓ TERRENYS U.A.B. FRONT AP-7 V 11/05/2007

29/03/2007 31/05/2007

2007/027621 025 E.D. HABITATGE UNIFAMILIAR C/ CANALETES, 22 SECTOR MONTFLORIT V

24/04/2007

2006/025791 003 M.P.G. ÚS ESTABLIMENTS CONCURRÈNCIA PÚBLICA...CATÀLEG ESPECTACLES N 22/05/2007

26/04/2007 21/06/2007

2007/028007 025 E.D. C/ SANTA ENGRÀCIA, 31 V

19/07/2007 2007/028003 012 NORMES COMPLEMENTARIES...OFICINES, MÈDICS I COMERCIALS EIX CENTRAL H

24/04/2008

2007/029657 003 MPG DISCONTINU CAN JERONI MARTÍ I C/ SALCILLO V 02/07/2008

29/05/2008

2008/031699 020 MODIF. PUNTUAL P.P. CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS H 16/10/2008

03/07/2008

2008/031086 281 PMU ORD.DE VOL.I ASSIGNACIÓ SERVEIS ST04 AL CENTRE COGENERACIÓ VIAL EIX 3 A2 V 24/11/2008

09/07/2008

2008/031515 003 MPG C/ LES VINYES, 4 i JAUME MIMÓ I LLOBET (CIRCUMVAL·LACIÓ) V 12/08/2008

23/07/2008

2008/031811 003 MPG NOMBRE I GRANDÀRIA HABITATGES PROTEGITS P.P. CENTRE DIRECCIONAL H 12/08/2008

25/09/2008

2007/029932 003 MPG PARCEL·LA CTRA. BARCELONA, 175-177 V 31/10/2008

21/11/2008

2008/034203 003 MPG REGULANT USOS OFICINES I SANITARI A L'EIX CENTRAL V 02/12/2008

27/11/2008 29/01/2009

2008/035241 025 E.D. FINCA C/ VÍCTOR CATALÀ, 28 V

12/01/2009

2005/020168 003 MODIF.PUNT. DEL PGM DEL SECTOR DISCONTINU REDOSA-VALLENÇANA BAIXA H 30/01/2009

13/03/2009 2008/034073 01 P.D.U. ÀREES ESTRATÈGIQUES RESIDENCIALS ÀMBIT VALLÈS OCCIDENTAL - ARES

CERDANYOLA DEL VALLÈS

V 22/06/2009 Desestimat (MC-BV-Ce)

General

02/04/2009

2009/036079 271 P.E.U. VOLUMS I ÚS EQUIPAMENT EDUCATIU CEIP LA SÍNIA, C/ DILUVI I SANT LLUÍS V 03/06/2009

14/05/2009

2009/036303 271 P.E. REORDENACIÓ DE VOL. I ASSIGNACIÓ D'ÚS DE L'EQUIPAMENT EDUCATIU CEIP XARAU V 31/08/2009

21/07/2009

(23)

21/07/2009 2009/036720 271 P.E. USOS EQUIPAMENTS C/ POMPEU FABRA A MIRASOL I AV. ROQUETES A CAN MAGÍ

(SCU - Ce)

V 25/08/2009

15/04/2010

2010/040250 271 PE D'USOS I VOLUMS DE L'EQUIPAMENT DE LA FLOR DE MAIG V 20/05/2010

27/04/2010

2008/032384 003 MODIF. PUNT. PGM ORD. EQUIP. EDUCATIUS, ESPORTIUS, ESPAIS LLIURES AL C/ RIU SEC V 13/05/2010

13/05/2010

2010/039963 003 MODIF. PUNTUAL MPG DE LES ALINEACIONS DEL CARRER CAMÍ ANTIC DE SANT CUGAT V 18/06/2010

23/11/2010

2010/041601 003 M.P.G ORDENACIÓ I REAJUSTAMENT EQUIPAMENTS ENTORN MERCAT SERRAPARERA V 14/12/2010

14/07/2011

2011/044611 252 MODIF. DEL P.P. D'ORDENACIÓ. DEL SECTOR CAN SOLÀ (SCU-Ce) V 29/09/2011

09/11/2011

2011/043658 003 MODIF.PUNTUAL DEL P.G.M. DEL SECTOR REDOSA-VALLENÇANA BAIXA (MC,Ri,Ce) V 09/12/2011

19/06/2012 2012/046689 020 MODIF.PUNT. PP ÀREA TECNOLÒGICA, REORDENACIÓ CEMENTIRI,ESGLÈSIA VELLA DE

SANT MARTÍ I DELS SERVEIS FUNERARIS

V 27/06/2012

24/12/2012

2012/046686 003 MPG EQUIP.EDUCATIU R.FUSTER I PARC BONAIGUA-CAN DOMÈNEC A L'EMB BELLATERRA V 04/04/2013

14/02/2013

2010/041881 251 P.P. DE L'ÀMBIT DISCONTINU REDOSA-VALLENÇANA DE RI,Mc ,Ce V 23/04/2013 Correcció d'errades D.O.G.

2013/05/09 Data AD 2012/07/20

26/03/2013

2012/049076 003 P.G.M. EN L'ÀMBIT DISCONTINU CAN XARAU I LA BÒBILA DE CERDANYOLA V 24/05/2013

26/03/2013 2012/049689 003 MODIF.PUNT.PGM ENTORN DE L'ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ I DE LA MARE DE DÉU DEL

ROSER

V 24/05/2013

26/03/2013

2012/049694 003 MODIF.PUNTUAL DEL PGM EN L'ÀMBIT DE L'AV.JOAN FÀBREGAS,32-34 DE BELLATERRA V 28/05/2013

26/03/2013

2013/049817 003 MODIF.PUNTUAL DEL PGM EN L'ÀMBIT DELS CS/SANTA ANNA DEL REMEI I EL RIU SEC V 27/05/2013

25/07/2013

2013/050684 271 P.E. PER A L'ASSIGNACIÓ DE NOUS USOS EN L'ÀMBIT DE L'EQUIPAMENT MUNICIPAL ALTIS V 23/10/2013

09/12/2013 2013/050090 271 P.E. D'ASSIGNACIÓ D'USOS A DIVERSOS EQUIPAMENTS DE L'AV. ROQUETES I ALTRES

(SCU-Ce)

V 27/02/2014

28/04/2014 2012/049607 01 PLA DIRECTOR URBANÍSTIC PER A LA DELIMITACIÓ I ORDENACIÓ DEL CENTRE

DIRECCIONAL

V 04/06/2014

17/07/2014

(24)

17/07/2014 2014/054278 272 MODIF.PUNT.DEL PERI UNIVERSITAT AUTÒNOMA,PER A USOS DE ZONA III,RESIDENCIAL

UNIVERSITÀRIA

V 02/10/2014

23/03/2015

2014/055726 003 MODIFICACIÓ DE LES NNUU DEL PGM PER A LA REGULACIÓ DE L'ÚS RECREATIU N 29/04/2015

25/04/2016 2012/049291 003 MODIF. PUNTUAL DEL PGM A L'ÀMBIT DE LA VIA CORNISA, VESSANT NORD DE COLLSEROLA

(CE-Mr-Scu)

V 19/05/2016

27/09/2016

2011/043576 271 P.E. DE PROTECCIÓ I MILLORA DE L'ÀMBIT CAN VALLDAURA V 12/12/2016

27/09/2016 2016/060884 022 PE PER REGULAR LES CONDICIONS D'EMPLAÇAMENT DELS CLUBS DE FUMADORS DE

TABAC,CÀNNABIS, SUBSTÀNCIES TÒXIQUES….LEGALMENT PERMESES

V/G 02/11/2016

09/12/2016 2014/055695 271 PEU AUTÒNOM D'INFRAESTRUCTURES CONNEXIONS EXTERNES PARC DE L'ALBA AMB

L'AP-7 I LA B-30

V

14/12/2016 2015/058774 271 PEU TITULARITAT, TIPUS D'EQUIPAMENT, ORDENACIÓI EDIFICACIÓ DEL CENTRE ESCOLAR

RAMON FUSTER AL C/ ESCULTOR VALLMITJANA EMD BELLATERRA

Figure

Updating...

References

Related subjects :