Alcalde-president. Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera. Tinents d'alcalde

204  Download (0)

Full text

(1)

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el 21 d’octubre del 2002. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es relacionen, per celebrar la sessió número 9 del Ple de la Corporació, amb caràcter ordinari, en primera convocatòria.

ASSISTENTS

Alcalde-president

Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera Tinents d'alcalde

Sr. Joaquim García i Comas Sr. Ramon Fontdevila i Subirana Sr. Joan Canongia i Gerona Sr. José Luis Irujo i Fatuarte Sr. Josep Ramon Mora i Villamate Sr. Francesc Caballo i Molina Sr. Ignasi Perramon i Carrió Regidors i Regidores

Sra. Montserrat Pons i Vallès Sra. Aida Guillaumet i Cornet Sr. Josep Camprubí i Duocastella Sr. Josep Empez i García

Sra. Anna Torres i García Sr. Alain Jordà i Pempelonne Sra. Montserrat Selga i Brunet Sr. Francesc de Puig i Viladrich Sr. Antoni Llobet i Mercadé Sra. Maria Mercè Rosich i Vilaró Sr. Josep Maria Subirana i Casas Sra. Maria Rosa Riera i Monserrat Sr. Josep Maria Sala i Rovira Sr. Josep Vives i Portell

Sra. Rosa Maria Carné i Barnaus Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta Sra. Carina Rius i Díaz

Secretari general

Sr. Manuel Paz Taboada Interventor

(2)

El president obre la sessió a les 20 hores, i, un cop comprovat el quòrum d’assistència necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit al tractament dels assumptes compresos a l’ordre del dia que s’especifica a continuació:

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el 16 de setembre del 2002, que s’ha lliurat als regidors, juntament amb la convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha alguna observació a formular respecte el seu contingut.

En no formular-se’n cap, l’acta de la sessió ordinària celebrada pel Ple el 16 de setembre del 2002 queda aprovada per unanimitat dels 25 membres presents.

2. QÜESTIONS PRÈVIES

2.1 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE

LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER LA COMISSIÓ DE GOVERN EN LES SEVES SESSIONS NÚM. 37, 38, 39, 40, I 41 CORRESPONENTS ALS DIES 9, 16, 23 I 30 DE SETEMBRE I 7 D’OCTUBRE DEL 2002, RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES D’AQUESTES SESSIONS S’HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS, EN ELS TERMES DE L'ART. 22.2.A) DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D'ABRIL I ELS ART. 104 I 113.1.B) DEL RD 2568/86, DE 28 DE NOVEMBRE.

Els regidors queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la Comissió de Govern en les seves sessions núm. 37, 38, 39, 40, i 41 corresponents als dies 9, 16, 23 i 30 de setembre i 7 d’octubre del 2002, respectivament, pel repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril i els arts. 104 i 113, 1, b) del RD 2568/86, de 28 de novembre.

2.2 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA

CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS DECRETS DE L’ALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS, MITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTE, EN ELS TERMES DE L'ART. 22.2.A) DE LA LLEI 7/85, DE 2 D’ABRIL, I DELS ART. 42 I 104 DEL RD 2568/86, DE 28 DE NOVEMBRE.

Es posen a disposició dels regidors i regidores els decrets dictats per l’alcalde-president i els regidors delegats, des de l’anterior donació de compte, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD 2.568/86, de 28 de novembre.

A) ASSUMPTES CONTENCIOSOS

(3)

2.3 DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 12 DE SETEMBRE DE 2002, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 292/2002-A INTERPOSAT PER LA DELEGACIÓ DEL GOVERN A CATALUNYA, CONTRA EL DECRET DE L’ALCALDE DE 2 D’ABRIL DE 2002, QUE CONVOCAVA PROVES SELECTIVES PER A LA PROVISIÓ AMB CARÀCTER LABORAL PERMANENT DELS LLOCS DE TREBALL INCLOSOS EN L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ PER A L’ANY 2001.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la següent:

“1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals, en el recurs contenciós administratiu número 292/2002 A interposat per la DELEGACIÓN DE GOBIERNO EN CATALUNYA, contra el Decret de l’alcalde de 2 d’abril de 2002, que convocava les proves selectives per la provisió amb caràcter laboral permanent dels llocs de treball inclosos en l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’any 2001, davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de Barcelona, en qualitat de part demandada.

2n. TRAMETRE l’expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de Barcelona, tal i com preveu l’article 78.3 de la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini de nou dies, en compliment de l’article 49.1 de la Llei 29/1998. 3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat a l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyor JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director de la defensa jurídica en el recurs contenciós administratiu de referència.

4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”

2.4 DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 30 DE SETEMBRE

DE 2002, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 251/2002-C INTERPOSAT PER LA DELEGACIÓ DEL GOVERN A CATALUNYA, CONTRA EL DECRET DE L’ALCALDE DE 2 D’ABRIL DE 2002, QUE CONVOCAVA PROVES SELECTIVES PER A LA PROVISIÓ DE PLACES PER A L’ACCÉS LA FUNCIÓ PÚBLICA DE PERSONAL FUNCIONARI, INCLOSES A L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ DE L’ANY 2001.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la següent:

“1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals, en el recurs contenciós administratiu número

(4)

251/2002-C interposat per la DELEGA251/2002-CIÓN DE GOBIERNO EN 251/2002-CATALUNYA, contra el Decret de l’alcalde de 2 d’abril de 2002, que convocava les proves selectives per la provisió de places per a l’accés a la funció pública de personal funcionari, incloses en l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’any 2001, davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de Barcelona, en qualitat de part demandada.

2n. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat a l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyor JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director de la defensa jurídica en el recurs contenciós administratiu de referència.

3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”

2.5 DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 26 DE SETEMBRE

DE 2002, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 290/2002-D INTERPOSAT PER LA DELEGACIÓ TERRITORIAL DEL GOVERN, CONTRA EL DECRET DEL TINENT D’ALCALDE, REGIDOR DELEGAT D’ADMINISTRACIÓ, DE 28-9-01, DE RECONEIXEMENT DE GRAU CONSOLIDAT NIVELL 30 AL SENYOR LLUÍS GRANERO I VILARASAU.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la següent:

“1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals, en el recurs contenciós-administratiu número 290/2002-D interposat per la 290/2002-DELEGACIÓ TERRITORIAL 290/2002-DEL GOVERN contra el 290/2002-Decret del Tinent d’Alcalde, Regidor-Delegat d’Administració, de data 28-09-01, de reconeixement de grau consolidat nivell 30 al Sr. Lluís Granero i Vilarasau, davant el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 8 de Barcelona, en qualitat de part demandada.

2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 8 de Barcelona, tal i com preveu l'article 48.4 de la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini de nou dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998.

3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyor JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director de la defensa jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència. 4t.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”

(5)

2.6 DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, D’1 D’OCTUBRE DE 2002, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 189/2002-B INTERPOSAT PEL SENYOR ALBERT SERRA SERENA I ALTRES CONTRA ELS ACORDS PLENARIS DE 18 DE FEBRER DE 2002, QUE APROVAVEN L’EXPEDIENT DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER FONT DEL GAT.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la següent:

“1r. APROVAR LA PERSONACIÓ davant la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d'aquesta Administració en la primera instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals, en el recurs contenciós-administratiu que es va seguir amb el número 189/2002-B davant el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 7 de Barcelona, interposat pel Sr. ALBERT SERRA SERENA i altres contra els acords plenaris de data 18-02-02 que aprovaren l’expedient de contribucions especials per a l’execució de les obres d’urbanització del c/ Font del Gat, entre els carrers Major i l’Avinguda Bases de Manresa.

2n. NOMENAR el senyor ARTURO COT i MONTSERRAT, Procurador dels Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyor JULIÀ VIVES i VALLS, director de la defensa jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència.

3r.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”

2.7 DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 12 DE SETEMBRE

DE 2002, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 306/2002 F INTERPOSAT PEL SENYOR AURELIO RAMON DE FÁBREGAS GRACIA CONTRA EL DECRET DE L’ALCALDE DE 28-5-02, QUE DESESTIMAVA EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA RESOLUCIÓ MUNICIPAL DE DECLARACIÓ DE RUÏNA DE L’EDIFICI SITUAT A LA PLAÇA MAJOR NÚM. 20 DE MANRESA.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la següent:

“1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals, en el recurs contenciós administratiu número 306/2002 F interposat per AURELIO RAMON DE FABREGAS GRACIA, contra el Decret de l’alcalde de 28 de maig de 2002 que desestimava el recurs de reposició interposat contra la resolució municipal que aprovava la declaració de ruïna de l’edifici situat a la Plaça Major núm. 20 de Manresa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona, en qualitat de part demandada.

(6)

2n. TRAMETRE l’expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona, tal i com preveu l’article 78.3 de la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini de nou dies, en compliment de l’article 49.1 de la Llei 29/1998.

3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat a l’acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós administratiu de referència.

4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”

2.8 DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, D’1 D’OCTUBRE DE

2002, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 304/2002 E INTERPOSAT PEL SENYOR ISIDORO DE GREGORIO PASCUAL CONTRA EL DECRET DE L’ALCALDE DE 28-5-02, QUE DESESTIMAVA EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA RESOLUCIÓ MUNICIPAL DE DECLARACIÓ DE RUÏNA DE L’EDIFICI SITUAT A LA PLAÇA MAJOR NÚM. 20 DE MANRESA.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la següent:

“Primer.- APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals, en el recurs contenciós administratiu número 304/2002 E interposat per ISIDORO DE GREGORIO PASCUAL, contra el Decret de l’alcalde de 28 de maig de 2002 que desestimava el recurs de reposició interposat contra la resolució municipal que aprovava la declaració de ruïna de l’edifici situat a la Plaça Major núm. 20 de Manresa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de Barcelona, en qualitat de part demandada.

Segon.- TRAMETRE l’expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de Barcelona, tal i com preveu l’article 78.3 de la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini de nou dies, en compliment de l’article 49.1 de la Llei 29/1998.

Tercer.- NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat a l’acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós administratiu de referència.

(7)

2.9 DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 16 DE SETEMBRE DE 2002, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 299/2002 B INTERPOSAT PEL SENYOR JUAN ORTIZ BERRUEZO CONTRA EL DECRET DE L’ALCALDE DE 28-5-02, QUE DESESTIMAVA EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA RESOLUCIÓ MUNICIPAL DE DECLARACIÓ DE RUÏNA DE L’EDIFICI SITUAT A LA PLAÇA MAJOR NÚM. 20 DE MANRESA.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la següent:

“1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals, en el recurs contenciós administratiu número 299/2002 B interposat per JUAN ORTIZ BERRUEZO, contra el Decret de l’Alcalde de 28 de maig de 2002, que desestimava el recurs de reposició interposat contra la resolució municipal que aprovava la declaració de ruïna de l’edifici situat a la Plaça Major núm. 20 de Manresa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de Barcelona, en qualitat de part demandada.

2n. TRAMETRE l’expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de Barcelona, tal i com preveu l’article 78.3 de la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini de nou dies, en compliment de l’article 49.1 de la Llei 29/1998.

3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat a l’acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós administratiu de referència.

4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”

2.10 DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 25 DE SETEMBRE

DE 2002, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 307/2002 SECCIÓ B INTERPOSAT PER LA SENYORA ROSA GARCÍA IRANZO CONTRA EL DECRET DE L’ALCALDE DE 28-5-02, QUE DESESTIMAVA EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA RESOLUCIÓ MUNICIPAL DE DECLARACIÓ DE RUÏNA DE L’EDIFICI SITUAT A LA PLAÇA MAJOR NÚM. 20 DE MANRESA.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la següent:

“1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals, en el recurs contenciós administratiu número 307/2002

(8)

Secció B interposat per ROSA GARCÍA IRANZO, contra el Decret de l’alcalde de 28 de maig de 2002 que desestimava el recurs de reposició interposat contra la resolució municipal que aprovava la declaració de ruïna de l’edifici situat a la Plaça Major núm. 20 de Manresa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona, en qualitat de part demandada.

2n. TRAMETRE l’expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona, tal i com preveu l’article 78.3 de la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini de nou dies, en compliment de l’article 49.1 de la Llei 29/1998.

3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat a l’acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós administratiu de referència.

4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”

2.11 DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 25 DE SETEMBRE

DE 2002, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 311/2002 M INTERPOSAT PEL SENYOR MIGUEL DE FÁBREGAS SABATER CONTRA EL DECRET DE L’ALCALDE DE 28-5-02, QUE DESESTIMAVA EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA RESOLUCIÓ MUNICIPAL DE DECLARACIÓ DE RUÏNA DE L’EDIFICI SITUAT A LA PLAÇA MAJOR NÚM. 20 DE MANRESA.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la següent:

“1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals, en el recurs contenciós administratiu número 311/2002 M interposat per MIGUEL DE FABREGAS SABATER, contra el Decret de l’alcalde de 28 de maig de 2002 que desestimava el recurs de reposició interposat contra la resolució municipal que aprovava la declaració de ruïna de l’edifici situat a la Plaça Major núm. 20 de Manresa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Barcelona, en qualitat de part demandada.

2n. TRAMETRE l’expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Barcelona, tal i com preveu l’article 78.3 de la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini de nou dies, en compliment de l’article 49.1 de la Llei 29/1998.

3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós

(9)

administratiu esmentat a l’acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós administratiu de referència.

4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”

2.12 DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 19 DE SETEMBRE

DE 2002, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 276/2002 INTERPOSAT PER LA SENYORA FRANCESCA SERRAMALERA SÁNCHEZ CONTRA L’ACORD PLENARI DE 20-5-02, QUE DESESTIMAVA EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA LA LIQUIDACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA DE RENOVACIÓ DELS CARRERS ÀNGEL GUIMERÀ, CANONGE MULET, CASANOVA I SANT JOAN BAPTISTA DE LA SALLE.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la següent:

“1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals, en el recurs contenciós-administratiu número 276/2002 interposat per la Sra. FRANCESCA SERRAMALERA SÁNCHEZ contra l’acord plenari de data 20-05-02, desestimatori del recurs de reposició interposat contra la liquidació acordada en l’expedient de contribucions especials per a l’execució de l’obra “renovació c/ Àngel Guimerà, c/ Canonge Mulet, c/ Casanova i c/ Sant Joan Baptista de al Salle”, davant el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 10 de Barcelona, en qualitat de part demandada.

2n. TRAMETRE l’expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 10 de Barcelona, tal i com preveu l’article 48.4 de la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini de nou dies, en compliment de l’article 49.1 de la Llei 29/1998.

3r. NOMENAR el senyor ARTURO COT i MONTSERRAT, Procurador dels Tribunals, representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyor JULIÀ VIVES i VALLS, director de la defensa jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència.

(10)

2.13 DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 23 DE SETEMBRE DE 2002, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 276/2002-B INTERPOSAT PER LA SENYORA MARÍA DOLORES GRIFELL MORERA CONTRA L’ACORD PLENARI DE 20-5-02, QUE DESESTIMAVA EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA LA LIQUIDACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA DE RENOVACIÓ DELS CARRERS ÀNGEL GUIMERÀ, CANONGE MULET, CASANOVA I SANT JOAN BAPTISTA DE LA SALLE.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la següent:

“1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals, en el recurs contenciós-administratiu número 276/2002-B interposat per la Sra. MARIA DOLORES GRIFELL MORERA contra l’acord plenari de data 20-05-02, desestimatori del recurs de reposició interposat contra la liquidació acordada en l’expedient de contribucions especials per a l’execució de l’obra “renovació c/ Àngel Guimerà, c/ Canonge Mulet, c/ Casanova i c/ Sant Joan Baptista de la Salle”, davant el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 11 de Barcelona, en qualitat de part demandada.

2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 11 de Barcelona, tal i com preveu l'article 48.4 de la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini de nou dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998.

3r. NOMENAR el senyor ARTURO COT i MONTSERRAT, Procurador dels Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyor JULIÀ VIVES i VALLS, director de la defensa jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència.

4t.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”

2.14 DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 25 DE SETEMBRE

DE 2002, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 309/2002 SECCIÓ 4 INTERPOSAT PER AMICS DEL MARROC DE MANRESA, CONTRA LA RESOLUCIÓ MUNICIPAL QUE ORDENAVA EL CESSAMENT I CLAUSURA DE L’ACTIVITAT DE BAR AL CARRER SANTA LLÚCIA NÚM. 26,BAIXOS.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la següent:

“1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als

(11)

interessos municipals, en el recurs contenciós administratiu número 309/2002 Secció 4 interposat per AMICS DEL MARROC DE MANRESA, contra la resolució municipal que ordenava el cessament i clausura de l’activitat de bar en la seu social de l’associació al c/ Santa Llúcia núm. 26 bx de Manresa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona, en qualitat de part demandada.

2n. TRAMETRE l’expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona, tal i com preveu l’article 78.3 de la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini de nou dies, en compliment de l’article 49.1 de la Llei 29/1998.

3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat a l’acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós administratiu de referència.

4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”

2.15 DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 25 DE SETEMBRE

DE 2002, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 849/2002 INTERPOSAT PEL SENYOR ANTONI ROVIRA SANCHO I 7 MÉS CONTRA EL DECRET DE L’ALCALDE DE 19-4-02, QUE DESESTIMAVA EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA DECRET RELATIU A LA MANCA DE COMPETÈNCIA DE L’AJUNTAMENT EN LA RECLAMACIÓ DE DEUTES CONTRETS PER ESCORXADOR I CÀRNIES DEL BAGES, SA.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la següent:

“1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals, en el recurs contenciós-administratiu número 849/2002 interposat per ANTONI ROVIRA SANCHO, MANUEL RUIZ BERNAL, LAUREA LAVILLA PLAYA, CAL FERRER, S.A., ESTRUCTURES METAL.LIQUES VILSA, S.L., COMERCIAL BASE CB, DOLMEN INDUSTRIAL, S.L. i SPAI RECOVER, S.A., contra el decret de l’Alcalde-President de data 19-04-02, desestimant el recurs de reposició interposat contra el decret de l’Alcalde-President de data 15-01-02, relatiu a la manca de competència de l’Ajuntament en la reclamació pels deutes contrets per l’empresa concessionària del servei públic consorciat d’Escorxador comarcal del Bages, Escorxador i Càrnies del Bages, S.A., com a conseqüència de l’impagament dels treballats prestat pels actors durant l’any 1992, davant la Secció Segona de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en qualitat de part demandada.

(12)

2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a les resolucions impugnades a la Secció Segona de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, tal i com preveu l'article 48.4 de la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini de nou dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998.

3r. NOMENAR el senyor ARTURO COT i MONTSERRAT, Procurador dels Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyor JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director de la defensa jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència.

4t.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”

2.16 DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 18 DE SETEMBRE

DE 2002, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 925/2002 INTERPOSAT PER LA SENYORA MERCÈ VILARASAU ARMENGOL CONTRA DESESTIMACIÓ DE RECLAMACIÓ FORMULADA PER LESIONS COM A CONSEQÜÈNCIA D’UNA CAIGUDA AL PASSEIG PERE III, DE MANRESA.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la següent:

“1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera instància i, en el seu cas, successives fina a aconseguir sentència favorable als interessos municipals, en el recurs contenciós-administratiu número 925/2002 interposat per la Sra. MERCÈ VILARASAU ARMENGOL contra la desestimació de la reclamació formulada el 18-07-01 per lesions, com a conseqüència d’una caiguda al Passeig de Pere III de Manresa, davant la Secció Segona de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en qualitat de part demandada.

2n. TRAMETRE l’expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada a la Secció Segona de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, tal i com preveu l’article 48.4 de la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini de nou dies, en compliment de l’article 49.1 de la Llei 29/1998.

3r. NOMENAR el senyor ARTURO COT i MONTSERRAT, Procurador dels Tribunals, representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyor JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director de la defensa jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència.

(13)

2.17 DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 12 DE SETEMBRE DE 2002, SOBRE COMPAREIXENÇA D’AQUEST AJUNTAMENT DAVANT DE LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL SUPREM EN EL RECURS DE CASSACIÓ PREPARAT PEL SENYOR MAGÍ CARBONELL LLADÓ, CONTRA SENTÈNCIA NÚM. 657 QUE RESOLIA DESESTIMAR EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 657/98 INTERPOSAT CONTRA LA RESOLUCIÓ DEL JURAT PROVINCIAL D’EXPROPIACIÓ REFERENT A L’EXPEDIENT DE PREU JUST NÚM. 5/97, DE LA FINCA NÚM. 199 DE LA CTRA. DE VIC.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la següent:

“1r.- APROVAR LA COMPAREIXENÇA de l’Ajuntament de Manresa davant de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, en el recurs de cassació preparat pel Sr. MAGÍ CARBONELL LLADÓ, contra la sentència núm. 657 de data 8 de maig de 2002, que resolia desestimar el recurs contenciós-administratiu núm. 657/98 interposat per l’actor contra la resolució del Jurat Provincial d’Expropiació, relativa a l’expedient de justpreu núm. 5/97, sobre l’expropiació de la finca núm. 199 situada a la Ctra. de Vic de Manresa.

2n.- NOMENAR el senyor SANTOS DE GANDARILLAS CARMONA, Procurador dels Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyor JULIÀ VIVES i VALLS, director de la defensa jurídica en el recurs de cassació de referència.

3r.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”

2.18 DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 27 D’AGOST DE

2002, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4560/2002 INTERPOSAT PER TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA, S.A, CONTRA DECRET DE 25-7-02 QUE RESOLIA ORDENAR L’EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA DE LA RETIRADA DE L’ESTACIÓ BASE DE TELEFONIA MÒBIL.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la següent:

“Primer. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals, en el recurs contenciós administratiu número 4560/2002 interposat per TELEFÒNICA MOVILES ESPAÑA, S.A., contra el Decret del Tinent d’alcalde d’urbanisme de 25 de juliol de 2002 que resolia ordenar l’execució subsidiària de la retirada de l’estació base de telefonia mòbil, davant la Sala de vacances del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en qualitat de part demandada.

Segon. DESIGNAR la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós administratiu de referència.

(14)

Tercer. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”

2.19 DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 10 D’OCTUBRE

DE 2002, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 788/2002 INTERPOSAT PER INOXFORMA, SL, CONTRA DECRET DE 28-1-02 QUE REQUERIA L’ADOPCIÓ DE MESURES CORRECTORES PER AJUSTAR A LA LEGALITAT LES INSTAL.LACIONS DE TALLER MECÀNIC SITUAT A L’AVINGUDA PIRELLI.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la següent:

“Primer.- APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals, en el recurs contenciós administratiu número 788/2002 interposat per INOXFORMA, S.L., contra el Decret del Tinent d’alcalde regidor delegat d’habitatge, rehabilitació i activitats de 28 de gener de 2002, que requeria l’adopció de mesures correctores per ajustar-se a la legalitat les instal·lacions de taller mecànic situat a l'av. Pirelli, davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en qualitat de part demandada.

Segon.- TRAMETRE l’expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa secció tercera, tal i com preveu l’article 78.3 de la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini de nou dies, en compliment de l’article 49.1 de la Llei 29/1998.

Tercer.- NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat a l’acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós administratiu de referència.

Quart.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”

2.20 DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 10 D’OCTUBRE

DE 2002, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 355/2002 INTERPOSAT PER EDIFICI CARRIÓ, SA, CONTRA DECRET DE 14-6-02 QUE DECLARAVA LA NO ADMISSIÓ DEL RECURS D’ALÇADA CONTRA EL REQUERIMENT DE DEFICIÈNCIES ESMENABLES EN RELACIÓ AMB LA SOL.LICITUD DE MODIFICACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES OMA 50/00.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la següent:

(15)

“Primer.- APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals, en el recurs contenciós administratiu número 355/2002 secció 5 interposat per l’EDIFICI CARRIÓ, S.A, contra el Decret de l’alcalde de 14 de juny de 2002, que declarava la no admissió del recurs d’alçada contra el requeriment de deficiències esmenables en relació a la sol.licitud de modificació de la llicència d’obres major OMA 50/00, davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona, en qualitat de part demandada.

Segon.- TRAMETRE l’expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona, tal i com preveu l’article 78.3 de la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini de nou dies, en compliment de l’article 49.1 de la Llei 29/1998.

Tercer.- NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat a l’acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós administratiu de referència.

Quart.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”

A.2) PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA

2.21 DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 16 DE SETEMBRE

DE 2002, SOBRE PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA A L’AGENT DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 622, PER TAL DE GARANTIR-LI LA DEFENSA JURÍDICA QUE CALGUI EN EL JUDICI DE FALTES 91/2002.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la següent:

“1.- PRESTAR l’assistència jurídica necessària a l’agent de la Policia Local número 622, per tal de garantir-li la defensa jurídica que calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 5 de Manresa amb el número Judici de Faltes 91/2002, i amb l’objecte de ser part en el procediment iniciat arran de la seva denúncia d’insults de què va ser objecte per part del Sr. Ignasi Bacardit Busquet, el dia 06/02/02, a l’edifici de la Florinda, en l’exercici de llurs funcions com a agent de la Policia Local, d’acord amb el que disposa l’art. 41 de la Llei 16/1991, de Policies Locals.

2.- DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, Sra. Montserrat Morros i Martínez, directora de la defensa jurídica en judici de l’agent de la policia local números 622, en el Judici de Faltes núm. 91/2002. 3.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”

(16)

2.22 DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 16 DE SETEMBRE DE 2002, SOBRE PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 588 I 635, PER TAL DE GARANTIR-LOS LA DEFENSA JURÍDICA QUE CALGUI EN EL JUDICI DE FALTES 307/2002.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la següent:

“1.- PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de policia local número 588 i 635, per tal de garantir-los la defensa jurídica que calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 4 de Manresa amb el número Judici de Faltes 307/2002, i amb l’objecte de ser part en el procediment iniciat arran de la seva denúncia d’insults de què van ser objecte per part del Sr. Lorenzo Ruiz Terrones, el dia 19/02/02, al c/ Enric Morera núm. 18, en l’exercici de llurs funcions com a agents de la Policia Local, d’acord amb el que disposa l’art. 41 de la Llei 16/1991, de Policies Locals.

2.- DESIGNAR el lletrat en exercici dels serveis jurídics municipals, Sr. Jordi Rodríguez i Fuentes, director de la defensa jurídica en judici dels agents de la policia local números 588 i 635, en el Judici de Faltes núm. 307/2002.

3.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”

2.23 DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 16 DE SETEMBRE

DE 2002, SOBRE PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA A L’AGENT DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 644, PER TAL DE GARANTIR-LI LA DEFENSA JURÍDICA QUE CALGUI EN EL JUDICI DE FALTES 407/2002.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la següent:

“1.- PRESTAR l’assistència jurídica necessària a l’agent de policia local número 644, per tal de garantir-li la defensa jurídica que calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Manresa amb el número Judici de Faltes 407/2002, i amb l’objecte de ser part en el procediment iniciat arran de la seva denúncia d’insults de què va ser objecte per part de la Sra. Núria Capella Vilurbina, el dia 07/06/02, al c/ Jaume I, en l’exercici de llurs funcions com a agent de la Policia Local, d’acord amb el que disposa l’art. 41 de la Llei 16/1991, de Policies Locals.

2.- DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, Sra. Montserrat Morros i Martínez, directora de la defensa jurídica en judici de l’agent de la policia local número 644, en el Judici de Faltes núm. 407/2002. 3.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”

(17)

2.24 DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 16 DE SETEMBRE DE 2002, SOBRE PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 573 I 621, PER TAL DE GARANTIR-LOS LA DEFENSA JURÍDICA QUE CALGUI EN EL JUDICI DE FALTES 319/2002.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la següent:

“1.- PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de policia local número 573 i 621, per tal de garantir-los la defensa jurídica que calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 4 de Manresa amb el número Judici de Faltes 319/2002, i amb l’objecte de ser part en el procediment iniciat arran de les diligències dels Mossos d’Esquadra per desobediència als agents de l’autoritat i intent d’agressió de què van ser objecte per part del Sr. M Barek El Bakkay, el dia 22/06/02, al Parc de la Seu, en l’exercici de llurs funcions com a agents de la Policia Local, d’acord amb el que disposa l’art. 41 de la Llei 16/1991, de Policies Locals.

2.- DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, Sra. Montserrat Morros i Martínez, directora de la defensa jurídica en judici dels agents de la policia local números 573 i 621, en el Judici de Faltes núm. 319/2002.

3.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”

2.25 DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 16 DE SETEMBRE

DE 2002, SOBRE PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA A L’AGENT DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 597, PER TAL DE GARANTIR-LI LA DEFENSA JURÍDICA QUE CALGUI EN EL JUDICI DE FALTES 279/2002.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la següent:

“1.- PRESTAR l’assistència jurídica necessària l’agent de policia local número 597, per tal de garantir-los la defensa jurídica que calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 5 de Manresa amb el número Judici de Faltes 279/2002, i amb l’objecte de ser part en el procediment iniciat arran de les diligències dels Mossos d’Esquadra per desobediència i intent d’agressió de què va ser objecte per part del Sr., Antoni Serra Sitjes, el dia 24/04/02, en l’exercici de llurs funcions com a agent de la Policia Local, d’acord amb el que disposa l’art. 41 de la Llei 16/1991, de Policies Locals.

2.- DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, Sra. Trinitat Capdevila i Fígols, directora de la defensa jurídica en judici de l’agent de la policia local números 597, en el Judici de Faltes núm. 279/2002.

(18)

2.26 DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 16 DE SETEMBRE DE 2002, SOBRE PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA AL SENYOR DOMÈNEC CASAS MARTÍNEZ, PER TAL DE GARANTIR-LI LA DEFENSA JURÍDICA QUE CALGUI EN EL JUDICI DE FALTES 338/2002.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la següent:

“1.- PRESTAR l’assistència jurídica necessària al Sr. DOMÈNEC CASAS i MARTÍNEZ, per tal de garantir-li la defensa jurídica que calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 5 de Manresa amb el número de Judici de Faltes 338/2002, i amb l’objecte de ser part en el procediment iniciat arran de la denúncia de què van ser objecte per part del Sr. Jorge Juan del Egido Torres, pels fets ocorreguts a l’Ajuntament el dia 4 de juny de 2002, en l’exercici de llurs funcions com a funcionari municipal, d’acord amb el que disposa l’article 43 dels acords sobre condicions econòmiques socials i de treball dels funcionaris de l’Ajuntament de Manresa 2001-2003.

2.- DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, Sra. Montserrat Morros i Martínez, directora de la defensa jurídica en judici del Sr. Domènec Casas i Martínez, en el Judici de Faltes núm. 338/2002.

3.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”

2.27 DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 10 D’OCTUBRE

DE 2002, SOBRE PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 612, 573, 640 I 644, PER TAL DE GARANTIR-LOS LA DEFENSA JURÍDICA QUE CALGUI EN EL JUDICI DE FALTES 411/2002.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la següent:

“Primer.- PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de la policia local números 612, 573, 640 i 644, per tal de garantir-los la defensa jurídica que calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Manresa amb el número Judici de Faltes 411/2002, i amb l’objecte de ser part en el procediment iniciat arran de la seva denúncia per negar-se a ser identificats contra José Vila Freixas i José Torrejon Baltar, quan estaven provocant aldarulls a la via pública (c/ Joc de la Pilota) al mateix temps que insultaven als agents, el dia 06/07/02, en l’exercici de llurs funcions com a agents de la Policia Local, d’acord amb el que disposa l’art. 41 de la Llei 16/1991, de Policies Locals.

Segon.- DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, Sra. Montserrat Morros i Martínez, directora de la defensa jurídica en judici de l’agent dels policies locals números 612, 573, 640 i 644, en el Judici de Faltes núm. 411/2002.

(19)

A.3) EXECUCIÓ DE SENTÈNCIES

2.28 DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 14 DE JUNY DE

2002, SOBRE EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA 486, DE 10 D’ABRIL DE 2002, DE LA SECCIÓ PRIMERA DE LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, EN LA QUAL S’HA FALLAT ESTIMAR EN PART EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1800/1998 INTERPOSAT PER ESPARBÉ, SA., CONTRA RESOLUCIÓ DEL JURAT D’EXPROPIACIÓ DE CATALUNYA QUE FIXAVA EL PREU JUST DE LA FINCA SITUADA A LA PLAÇA IMMACULADA NÚM. 1.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la següent:

“1r.- EXECUTAR en tots els seus extrems la sentència 486 de 10 d’abril de 2002, de la Secció Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en la qual s’ha fallat estimar en part el recurs contenciós administratiu núm. 1800/1998 interposat per Esparbé, SA, contra la resolució del Jurat d’Expropiació de 2 de juny de 1998, que fixava el preu just en 7.414.733 ptes., la qual anul·len i fixen el preu just en 19.412.725 ptes. (116.672,83 €), més els interessos legals corresponents.

2n. DONAR COMPTE d'aquesta resolució al ple de la Corporació.”

2.29 DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 12 DE SETEMBRE

DE 2002, SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA DICTADA EL 19 DE JULIOL DE 2002 PER LA SECCIÓ CINQUENA DE LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPREM, EN LA QUAL S’HA FALLAT NO DONAR LLOC AL RECURS DE CASSACIÓ INTERPOSAT PER L’AJUNTAMENT DE MANRESA, EN RELACIÓ AMB LES DESPESES DERIVADES DEL TRASLLAT DE MATERIALS EXISTENTS A LA COMUNITAT DE BÉNS SITUADA AL CARRER DE LA FONT DEL GAT, NÚM. 6.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la següent:

“1r.- EXECUTAR en tots els seus extrems la sentència de 19 de juliol de 2002, de la secció quinta de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem, en la què, s’ha fallat no donar lloc al recurs de cassació interposat per l’Ajuntament de Manresa contra la sentència de la sala Contenciosa Administrativa del Tribunal de Justícia de Catalunya de 4-03-96, amb la imposició al pagament de les costes processals.

2n. DONAR COMPTE d'aquesta resolució al ple de la Corporació.”

B) HISENDA

2.30 DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET CONJUNT DE L’ALCALDE I DEL

TINENT D’ALCALDE D’HISENDA, DE 12 DE SETEMBRE DE 2002, SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 27/2002, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

(20)

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la següent:

“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 27/2002, dins el Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la mateixa subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària de 15.025,30 €, a l’empara del que disposen l’article 160 de la llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2002, segons detall que figura en l’annex que es conté en l’expedient.

SEGON.- L’expedient, de conformitat, al disposat en l’article 160, en relació amb el 150, de la llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu. TERCER.- Del present Decret, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que es celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2002.”

PRESSUPOST 2002

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 27/2002 ESTAT DE DESPESES

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT

Partida Denominació Crèdit actual

Augment Baixa Crèdit definitiu

Causes 422.1.489 Ensenyament bàsic. Altres transferències 116.995,00 6.000,00 110.995,00 Consignació sobrant 422.1.226 Ensenyament bàsic. Despeses diverses 22.538,00 6.000,00 28.538,00 Consignació insuficient 111.0.220 Organs de Govern-Regidories. Material

d'oficina

3.793,00 450,00 4.243,00 Consignació insuficient 111.1.231 Organs de Govern-Alcaldia. Locomoció 2.160,00 450,00 1.710,00 Consignació sobrant

6.450,00 6.450,00 PRESSUPOST 2002

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 27/2002 RESUM PER CAPITOLS

El Pressupost, introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 27/2002 queda resumit per capítols de la forma següent:

ESTAT D'INGRESSOS ESTAT DE DESPESES

Capítol 1.- Impostos directes 17.254.186,00 Capítol 1.- Despeses de personal 18.765.264,63 Capítol 2.- Impostos indirectes 1.733.000,00 Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis 13.214.033,11 Capítol 3.- Taxes i altres ingressos 10.216.493,83 Capítol 3.- Despeses financeres 1.732.193,37 Capítol 4.- Transferències 12.978.350,77 Capítol 4.- Transferències 3.597.274,49 Capítol 5.- Ingressos patrimonials 808.200,00

Capítol 6.- Alienació d’inversions reals 966.200,00 Capítol 6.- Inversions reals 13.598.164,31 Capítol 7.- Transferències de capital 3.397.243,15 Capítol 7.- Transferències de capital 3.687.838,34 Capítol 8.- Actius financers 1.567.302,35 Capítol 8.- Actius financers 36.061,00 Capítol 9.- Passius financers 17.083.569,22 Capítol 9.- Passius financers 11.373.716,07 TOTAL ... 66.004.545,32 TOTAL ...………... 66.004.545,32

(21)

2.31 DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET CONJUNT DE L’ALCALDE I DEL TINENT D’ALCALDE D’HISENDA, DE 18 DE SETEMBRE DE 2002, SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 29/2002, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la següent:

“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 29/2002, dins el Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la mateixa subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària de 15.025,30 €, a l’empara del que disposen l’article 160 de la llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2002, segons detall que figura en l’annex que es conté en l’expedient.

SEGON.- L’expedient, de conformitat, al disposat en l’article 160, en relació amb el 150, de la llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu. TERCER.- Del present Decret, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que es celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2002.”

PRESSUPOST 2002

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 29/2002 ESTAT DE DESPESES

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT

Partida Denominació Crèdit actual

Augment Baixa Crèdit definitiu

Causes 422.1.489 Ensenyament bàsic - Altres transferencies 110.995,00 12.000,00 98.995,00 Consignació sobrant 422.1.212 Ensenyament bàsic - Edificis i altres

construccions

37.400,00 12.000,00 49.400,00 Obres manteniment centre d'ensenyament primari 322.1.131 Tallers d'ocupació. Laboral eventual 254.795,00 15.025,00 239.770,00 Consignació sobrant 322.1.160.00 Tallers d'ocupació. Seguretat

Social-Personal laboral

100.785,00 8.935,00 91.850,00 Consignació sobrant 322.0.230 Serveis d'ocupació.Estructura general.

-Dietes

900,00 500,00 400,00 Consignació sobrant 322.0.226 Serveis d'ocupació.Estructura general.

-Despeses diverses

9.616,00 2.690,00 12.306,00 Consignació insuficient 322.0.632 Serveis d'ocupacióEstructura general.

-Edificis i altres construccions

2.957,00 440,00 3.397,00 Contractació treballs reforma interior CIO

322.0.623 Serveis d'ocupació-Estructura general.Maquinària, instal.i utillatges

1.000,00 995,00 5,00 Consignació sobrant 322.0.625 Serveis d'ocupacióEstructura general

-Mobiliari i estris

1.500,00 700,00 800,00 Consignació sobrant 322.0.626 Serveis d'ocupació-Estructura

general-Equips per a proc.informació

3.000,00 2.000,00 5.000,00 Adquisició equipament informàtic CIO

322.5.489 Promoció de l'ocupació - Altres transferències

69.773,00 6.000,00 75.773,00 Subvenció Centre Formació Pràctica

322.5.226 Promoció de l'ocupació.Altres programes -Despeses diverses

45.820,00 15.025,00 60.845,00 Contractació estudis (Fira de l'Aixada)

622.3.131 Fires i Promoció del comerç - Laboral eventual

27.508,00 1.076,69 26.431,31 Consignació sobrant 622.3.160.00 Fires i promoció del comerç - Seguretat

Social.Personal Laboral

8.882,00 247,00 8.635,00 Consignació sobrant 622.3.226 Fires i promoció del comerç - Despeses

diverses

84.127,00 1.323,69 85.450,69 Consignació insuficient 721.0.625 Desenvolupament empresarial - Mobiliari i

estris

1.500,00 1.400,00 100,00 Consignació sobrant 721.0.626 Desenvolupament empresarial-Equips per a

processos informació

1.803,00 1.400,00 3.203,00 Adquisició equipament informàtic CEDEM

751.0.131 Turisme - Laboral eventual 46.464,00 3.050,00 43.414,00 Consignació sobrant 751.0.160.00 Turisme - Seguretat Social-Personal Laboral 15.006,00 960,00 14.046,00 Consignació sobrant 751.0.221 Turisme - Subministraments 3.005,00 2.405,00 600,00 Consignació sobrant 751.0.222 Turisme - Comunicacions 6.010,00 5.410,00 600,00 Consignació sobrant

(22)

751.0.227.00 Turisme - Neteja i higiene 3.005,00 1.505,00 1.500,00 Consignació sobrant

751.0.489 Turisme - Altres transferències 15.025,00 3.740,00 18.765,00 Consignació insuficient projecte de Turisme

751.0.226 Turisme - Despeses diverses 24.040,00 9.590,00 33.630,00 Consignació insuficient despeses programes Turisme

54.208,69 54.208,69

PRESSUPOST 2002

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 29/2002 RESUM PER CAPITOLS

El Pressupost, introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 29/2002 queda resumit per capítols de la forma següent:

ESTAT D'INGRESSOS ESTAT DE DESPESES

Capítol 1.- Impostos directes 17.254.186,00 Capítol 1.- Despeses de personal 18.735.970,94 Capítol 2.- Impostos indirectes 1.733.000,00 Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis 13.263.485,59 Capítol 3.- Taxes i altres ingressos 10.216.493,83 Capítol 3.- Despeses financeres 1.732.193,37 Capítol 4.- Transferències 12.987.974,56 Capítol 4.- Transferències 3.600.088,49 Capítol 5.- Ingressos patrimonials 808.200,00

Capítol 6.- Alienació d’inversions reals 966.200,00 Capítol 6.- Inversions reals 13.598.909,31 Capítol 7.- Transferències de capital 3.397.243,15 Capítol 7.- Transferències de capital 3.687.838,34 Capítol 8.- Actius financers 1.581.396,35 Capítol 8.- Actius financers 36.061,00 Capítol 9.- Passius financers 17.083.569,22 Capítol 9.- Passius financers 11.373.716,07 TOTAL ... 66.028.263,11 TOTAL ...………... 66.028.263,11

2.32 DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET CONJUNT DE L’ALCALDE I DEL

TINENT D’ALCALDE D’HISENDA, DE 25 DE SETEMBRE DE 2002, SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 30/2002, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la següent:

“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 30/2002, dins el Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la mateixa subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària de 15.025,30 €, a l’empara del que disposen l’article 160 de la llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2002, segons detall que figura en l’annex que es conté en l’expedient.

SEGON.- L’expedient, de conformitat, al disposat en l’article 160, en relació amb el 150, de la llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu. TERCER.- Del present Decret, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que es celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2002.”

(23)

PRESSUPOST 2002

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 30/2002 ESTAT DE DESPESES

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT

Partida Denominació Crèdit actual

Augment Baixa Crèdit definitiu

Causes 444.0.226 Medi Ambient - Despeses diverses 43.873,59 2.948,19 46.821,78 Consignació insuficient 444.0.489 Medi Ambient - Altres transferències 23.244,00 2.748,19 20.495,81 Per finançar la partida 444.0.226 444.0.625 Medi Ambient - Mobiliari i estris 200,00 200,00 0,00 Per finançar la partida 444.0.226

2.948,19 2.948,19 PRESSUPOST 2002

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 30/2002 RESUM PER CAPITOLS

El Pressupost, introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 30/2002 queda resumit per capítols de la forma següent:

ESTAT D'INGRESSOS ESTAT DE DESPESES

Capítol 1.- Impostos directes 17.254.186,00 Capítol 1.- Despeses de personal 18.735.970,94 Capítol 2.- Impostos indirectes 1.733.000,00 Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis 13.266.433,78 Capítol 3.- Taxes i altres ingressos 10.216.493,83 Capítol 3.- Despeses financeres 1.732.193,37 Capítol 4.- Transferències 12.987.974,56 Capítol 4.- Transferències 3.597.340,30 Capítol 5.- Ingressos patrimonials 808.200,00

Capítol 6.- Alienació d’inversions reals 966.200,00 Capítol 6.- Inversions reals 13.598.709,31 Capítol 7.- Transferències de capital 3.397.243,15 Capítol 7.- Transferències de capital 3.687.838,34 Capítol 8.- Actius financers 1.581.396,35 Capítol 8.- Actius financers 36.061,00 Capítol 9.- Passius financers 17.083.569,22 Capítol 9.- Passius financers 11.373.716,07 TOTAL ... 66.028.263,11 TOTAL ...………... 66.028.263,11

2.33 DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET CONJUNT DE L’ALCALDE I DEL

TINENT D’ALCALDE D’HISENDA, DE 3 D’OCTUBRE DE 2002, SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 31/2002, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la següent:

“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 31/2002, dins el Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la mateixa subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària de 15.025,30 €, a l’empara del que disposen l’article 160 de la llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2002, segons detall que figura en l’annex que es conté en l’expedient.

SEGON.- L’expedient, de conformitat, al disposat en l’article 160, en relació amb el 150, de la llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu.

(24)

TERCER.- Del present Decret, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que es celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2002.”

PRESSUPOST 2002

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 31/2002 ESTAT DE DESPESES

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT

Partida Denominació Crèdit actual

Augment Baixa Crèdit definitiu

Causes 222.0.220 Seguretat.- Material d'oficina 7.836,00 400,00 8.236,00 Consignació insuficient 222.0.226 Seguretat.- Despeses diverses 6.912,00 1.030,00 7.942,00 Consignació insuficient

222.0.624 Seguretat.- Material de transport 12.475,00 530,00 11.945,00 Per atendre partides 222.0.220 i 222.0.226 222.2.221 Centres de detenció.- Subministraments 1.900,00 500,00 1.400,00 Per atendre partides 222.0.220 i 222.0.226 222.0.625 Seguretat.- Mobiliari i estris 2.000,00 400,00 1.600,00 Per atendre partides 222.0.220 i 222.0.226 322.1.131 Tallers d'ocupació.- Laboral eventual 239.770,00 7.710,00 232.060,00 Consignació sobrant

322.5.226 Altres programes.- Despeses diverses 60.845,00 7.385,00 68.230,00 Contractació estudis (Fira de l'Aixada i c/ del Balç)

322.2.160.00 Escola Taller.- Seguretat social. Personal Laboral

47.380,00 325,00 47.705,00 Costos S.S. Treballadors ET Can Font 322.4.226 Programes de formació.- Despeses diverses 41.774,00 5.940,00 35.834,00 Consignació sobrant

322.4.131 Programes de formació.- Laboral eventual 33.310,00 4.435,00 37.745,00 Costos sou monitors formació ocupacional 322.4.160.00 Programes de formació.- Seguretat social

Personal Laboral

13.190,00 1.505,00 14.695,00 Costos S.S. Monitors formació ocupacional 452.1.221 Instal.lacions esportives.- Subministraments 123.210,00 1.700,00 121.510,00 Consignació sobrant

452.1.213 Instal.lacions esportives.- Maquinària, instal.lacions i utillatge

20.000,00 1.700,00 21.700,00 Reparació avaries enllumenat i caldera ACS C.futbol

541.0.489 Suport i extensió universitària.- Altres tranferències

32.904,00 10.870,00 43.774,00 Despeses becaris UPC, Lacetània i Gestió Industrial.

541.0.226 Suport i extensió universitària.- Despeses diverses

8.114,00 6.815,00 1.299,00 Consignació sobrant 541.1.160.00 Tecnologies i societat

informació.-Seg.Social Personal Laboral

8.379,00 90,00 8.469,00 Atendre cost S.S. AODL Noves Tecnologies 541.1.226 Tecnologies i societat

informació.-Despeses diverses

16.867,00 4.145,00 12.722,00 Consignació sobrant

27.740,00 27.740,00 PRESSUPOST 2002

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 31/2002 RESUM PER CAPITOLS

El Pressupost, introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 31/2002 queda resumit per capítols de la forma següent:

ESTAT D'INGRESSOS ESTAT DE DESPESES

Capítol 1.- Impostos directes 17.254.186,00 Capítol 1.- Despeses de personal 18.734.615,94 Capítol 2.- Impostos indirectes 1.733.000,00 Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis 13.257.848,78 Capítol 3.- Taxes i altres ingressos 10.216.493,83 Capítol 3.- Despeses financeres 1.732.193,37 Capítol 4.- Transferències 12.987.974,56 Capítol 4.- Transferències 3.608.210,30 Capítol 5.- Ingressos patrimonials 808.200,00

Capítol 6.- Alienació d’inversions reals 966.200,00 Capítol 6.- Inversions reals 13.597.779,31 Capítol 7.- Transferències de capital 3.397.243,15 Capítol 7.- Transferències de capital 3.687.838,34 Capítol 8.- Actius financers 1.581.396,35 Capítol 8.- Actius financers 36.061,00 Capítol 9.- Passius financers 17.083.569,22 Capítol 9.- Passius financers 11.373.716,07 TOTAL ... 66.028.263,11 TOTAL ...………... 66.028.263,11

(25)

2.34 DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET CONJUNT DE L’ALCALDE I DEL TINENT D’ALCALDE D’HISENDA, DE 10 D’OCTUBRE DE 2002, SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 32/2002, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la següent:

“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 32/2002, dins el Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la mateixa subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària de 15.025,30 €, a l’empara del que disposen l’article 160 de la llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2002, segons detall que figura en l’annex que es conté en l’expedient.

SEGON.- L’expedient, de conformitat, al disposat en l’article 160, en relació amb el 150, de la llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu. TERCER.- Del present Decret, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que es celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2002.”

PRESSUPOST 2002

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 32/2002 ESTAT DE DESPESES

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT

Partida Denominació Crèdit actual

Augment Baixa Crèdit definitiu

Causes 121.0.220 Administració General.- Material d'oficina 55.980,00 13.225,00 69.205,00 Consignació insuficient 121.0.227.07 Administració General.- Altres 24.040,00 13.225,00 10.815,00 Per atendre la partida 121.0.220 611.0.625 Administració Financera.- Mobiliari i estris 2.000,00 3.200,00 5.200,00 Consignació insuficient 611.0.626 Administració Financera.- Equips per a

processos d'informació

15.030,00 11.825,00 26.855,00 Consignació insuficient 611.0.226 Administració Financera.- Despeses

diverses

99.274,05 15.025,00 84.249,05 Per atendre les partides 611.0.625 i 611.0.626

453.0.224 Museus.- Primes d'Assegurances 2.400,00 500,00 1.900,00 Per atendre la partida 453.0.226 453.0.226 Museus.- Despeses diverses 26.445,00 500,00 26.945,00 Consignació insuficient

28.750,00 28.750,00

PRESSUPOST 2002

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 32/2002 RESUM PER CAPITOLS

El Pressupost, introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 32/2002 queda resumit per capítols de la forma següent:

ESTAT D'INGRESSOS ESTAT DE DESPESES

Capítol 1.- Impostos directes 17.254.186,00 Capítol 1.- Despeses de personal 18.734.615,94 Capítol 2.- Impostos indirectes 1.733.000,00 Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis 13.242.823,78 Capítol 3.- Taxes i altres ingressos 10.216.493,83 Capítol 3.- Despeses financeres 1.732.193,37 Capítol 4.- Transferències 12.987.974,56 Capítol 4.- Transferències 3.608.210,30

(26)

Capítol 5.- Ingressos patrimonials 808.200,00

Capítol 6.- Alienació d’inversions reals 966.200,00 Capítol 6.- Inversions reals 13.612.804,31 Capítol 7.- Transferències de capital 3.397.243,15 Capítol 7.- Transferències de capital 3.687.838,34 Capítol 8.- Actius financers 1.581.396,35 Capítol 8.- Actius financers 36.061,00 Capítol 9.- Passius financers 17.083.569,22 Capítol 9.- Passius financers 11.373.716,07 TOTAL ... 66.028.263,11 TOTAL ...………... 66.028.263,11

C) CONTRACTACIÓ DE PERSONAL

2.35 DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D’ALCALDE REGIDOR

DELEGAT D’ADMINISTRACIÓ, DE 30 DE SETEMBRE DE 2002, SOBRE CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL A TEMPS PARCIAL DE DURADA DETERMINADA D’INTERINITAT DEL SENYOR JUAN ANTONIO MARTÍNEZ GIMÉNEZ, COM A PROFESSOR DEL CONSERVATORI.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la següent:

“1r.- Contractar, en règim laboral a temps parcial de durada determinada d’interinitat i pel procediment de màxima urgència, al senyor JUAN ANTONIO MARTINEZ GIMENEZ (DNI 39325668-S) com a professor del Conservatori, amb una jornada d’11’66 hores setmanals prestades de la manera següent: 6 hores lectives, 2 hores d’activitats amb horari fix en el centre i 3’66 hores d’activitats relacionades amb la docència que no s’han de fer necessàriament en el centre, per tal de substituir les hores que el senyor José Maria Mangado Artigas té alliberades de la docència com a secretari del centre, pel període comprès entre el dia 1 d’octubre de 2002 i mentre el senyor Mangado exerceixi les tasques de secretari i per les retribucions següents:

Sou mensual ... 530,01 EUR Paga extraordinària de Nadal ... 530,01 EUR Paga extraordinària d’estiu ... 530,01 EUR Les pagues extraordinàries s’entenen en la part proporcional que corresponguin.

La contractació esmentada anteriorment s’efectua de conformitat amb el que disposen els art. 12 i 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de 16 de maig, l'art. 4 del RD 2720/1998, de 18 de desembre, que regula la contractació d’interinitat per substituir a treballadors amb dret a reserva del lloc de treball, així com el Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

2n.- Adscriure, als efectes econòmics, al senyor Juan Antonio Martínez Giménez al lloc de treball de professor superior del Conservatori amb núm. de codi LA20057, amb un percentatge de dedicació del 33’33%, de la Relació de Llocs de Treball aprovada pel Ple de la Corporació Municipal en sessió del dia 21 de gener de 2002.

Figure

Updating...

References

Related subjects :