Plec de Prescripcions Tècniques per al contracte d ús dels sistemes de rentat d endoscopis de les unitats de digestiu i urologia de l'hospital

14  Descargar (0)

Texto completo

(1)

1

Plec de Prescripcions Tècniques per al

contracte

d’ús

dels

sistemes de rentat

d’endoscopis de les unitats de digestiu i

urologia de l'Hospital Universitari de Girona Dr.

Josep Trueta

(2)

2

1. Objecte del contracte ... 3

2. Durada del contracte... 4

3. Característiques generals del sistema de rentat a disposar ... 4

4. Equipament complementari... 6

5. Actualització dels equips posats a disposició ... 7

6. Manteniment integral de l’equipament posat a disposició ... 7

7. Condicions d’instal·lació del sistema ... 8

8. Pla de Formació ... 9

9. Desinstal·lació dels equips posats a disposició ... 10

10. Pressupost i preu del contracte ... 10

11. Oferta econòmica ... 11

12. Pagament preu per cicle i facturació... 11

13. Normativa obligatòria ... 13

14. Altres ... 13

(3)

3

1. Objecte del contracte

1.1. L’objecte del contracte té com a finalitat adjudicar l’ús dels sistemes de rentat d’endoscopis de les unitats de digestiu i urologia de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta.

1.2. Per a poder aconseguir aquesta finalitat, l’objecte del contracte haurà de comprendre, com a mínim, la realització de les prestacions següents:

a) La posada a disposició dels sistemes de rentats específics per al rentat dels endoscopis de les unitats de digestiu i urologia. La posada a disposició de l’equipament inclou la instal·lació, calibració i ajustament abans de la posada en funcionament i la realització de les proves d’acceptació corresponents.

b) Sistema de traçabilitat de l’equipament que es posa a disposició integrat amb els sistemes d’informació de l’Hospital Trueta segons es detalla en l’apartat número 4.

c) L’actualització del sistema, inclòs hardware i software, que el contractista posi a disposició, d’acord amb el que s’estableix en el punt 5.

d) El manteniment integral a tot risc de l’equipament i dels perifèrics associats d’ús exclusiu amb l’esmentat equipament, per tal de garantir la seva màxima disponibilitat d’ús. Aquesta prestació comprendrà les tasques de gestió d’inventari, manteniment preventiu, correctiu, predictiu i tècnic legal, amb els requisits mínims fixats en el punt 6. e) L’execució dels treballs d’instal·lació es detallen en l’apartat 7:

• Instal·lació elèctrica d’acord amb la legislació vigent i altres normatives aplicables (BT025, etc.).

• Subministrament, connexió i adequació dels quadres elèctrics necessaris.

• Interconnexió de tots els elements que formen els equips.

• Totes aquelles operacions no detallades anteriorment que calgui realitzar per a la correcta instal·lació i posada en funcionament de l’equip.

(4)

4 • El licitador pot efectuar qualsevol consulta o comprovació in situ per

a adequar millor la seva oferta.

• Els interconnexionats de tipus elèctric i de control entre el quadre elèctric i el propi equip anirà a càrrec del proveïdor.

f) La formació dels professionals per garantir un coneixement de maneig eficient del sistema, segons Pla de formació detallat en el punt 8. g) La desinstal·lació i retirada, prèvia autorització, dels equips que

configuren el sistema a l’acabament o resolució del contracte, d’acord amb el que s’estableix en el punt 9.

2. Durada del contracte

El contracte s’iniciarà el dia 1 de gener de 2018, o en la data de la formalització si aquesta fos posterior. En un termini màxim de 3 mesos des de la formalització del contracte, el contractista haurà d’haver començat el servei amb la posada a disposició del sistema. L’equip instal∙lat es considerarà disponible a partir del primer dia del quart mes, sempre i quan disposi del Certificat de Conformitat. El termini d’execució del contracte tindrà una durada de 48 mesos.

3. Característiques generals del sistema de rentat a disposar

El sistema de rentat específic per als endoscopis de les unitats de digestiu i urologia.

Els requeriments mínims són:

a) Rentadores desinfectadores

• Capacitat per a rentar 5 endoscopis al mateix temps (2 màquines de dos endoscopis i 1 màquina d’un endoscopi) – rentadora per a digestiu.

• Capacitat per a rentar 2 endoscopis al mateix temps- rentadora per a urologia.

• Rentat dels 2 endoscopis de forma sincrònica

• Control automàtic de les variacions de tensió de la xarxa

• Temps de cicle de reprocessament total de rentat no ha de ser superior a 40 minuts

(5)
(6)

6

b) Característiques dels líquids:

Detergent

• Indicacions: Neteja de dispositius mèdics en rentadora desinfectadora automàtica.

• Característiques i composició: Detergent no abrasiu pel material a netejar i desinfectar. Composat de tensioactius no iònics. Mínima activitat escumosa.

• Toxicitat: No classificat com a perillós per a la salut ni el medi ambient segons la normativa 1999/45/CE.

Desinfectant

• Indicacions: Per la desinfecció del material d’endoscòpia en rentadora desinfectadora automàtica. Espectre microbiològic: bactericida, micobactericida, fungicida, virucida i esporicida.

• Característiques i composició: Desinfectant d’alt nivell, lliure d’aldehids. Compliment de la normativa 93/42/CE. Composat d’àcid peracètic amb una concentració no superior al 5%.

• Toxicitat: No classificat com a perillós per a la salut ni el medi ambient segons la normativa 1999/45/CE.

*Si no es disposa de la infraestructura suficient a la consulta externa per instal·lar una màquina d’aquestes característiques, existeixen al mercat altres alternatives de desinfecció/esterilització de volum reduït i que es poden ubicar al damunt del taulell de la consulta.

4. Equipament complementari a) Resta d’instal·lacions:

- Quadres elèctrics, SAI, quadre de transformadors separadors, mesuradors d’aïllament i repetidor d’alarmes de fuites a control.

(7)

7

5. Actualització dels equips posats a disposició

Amb l’objectiu de garantir les condicions del servei dels equips posats a disposició, es realitzaran com a mínim les actualitzacions que el fabricant obligui i recomani per a la millora del sistema o que siguin necessàries per a la prestació del servei. Aquestes actualitzacions seran tan tecnològiques (d’equips i aparells) com dels sistemes informàtics (hardware i software associat al sistema) en les seves funcions clínica, tècnica i de seguretat.

6. Manteniment integral de l’equipament posat a disposició

El manteniment integral te com a finalitat que els equips estiguin sempre en perfecte estat de funcionament, i comporta la realització dels manteniments següents:

- preventiu - correctiu - predictiu i - tècnico‐legal

de tot el sistema a disposar, segons configuració indicada en l’apartat número 3 d’aquest plec.

D’acord amb l’objectiu de garantir la màxima disponibilitat dels equips, el contractista haurà d’organitzar les tasques de manteniment fora de l’horari de funcionament del sistema o en els moments en què menys s’interfereixi en l’activitat assistencial, sempre que això sigui possible.

El manteniment integral a tot risc de l’equipament posat a disposició implica que l’adjudicatari assumeix totes les tasques de manteniment inherents al sistema, substitució de peces i recanvis, inclosos el tub i el detector. Igualment, totes aquelles reparacions que siguin motivades per qualsevol mena d’accident, incident, ús inadequat, etc. i siguin ocasionats per qualsevol agent, restaran coberts i l’adjudicatari assumirà la seva reparació, bé sigui mitjançant una assegurança específica contractada per l’adjudicatari o bé per ell mateix. No s'aplicarà en aquells supòsits en que existeixi una imprudència greu o maltractament en l'ús dels equips ni tampoc en casos de força major o actes vandàlics. El licitador haurà de presentar un pla de manteniment preventiu, correctiu, predictiu i tècnico‐legal el qual haurà de garantir com a mínim els següents ítems:

(8)

8 a. Assegurar el funcionament ininterromput dels equips i sistemes associats minimitzant les possibles aturades per avaria i assolint un alt índex de disponibilitat.

b. La disminució del temps de resposta davant una avaria, aplicant totes les mesures tecnològiques disponibles, entre d’altres, la gestió remota del manteniment.

c. La garantia d’una seguretat integral sobre els elements que conformen el sistema d’acord amb les condicions de fabricació, per a la qual cosa es controlaran els principals paràmetres de forma periòdica.

d. La gestió, manteniment i posada a disposició del responsable del contracte dels següents informes:

- Relació inventariada de tots els components del sistema. - Històrics d’avaries i incidències.

- Planificació del manteniment preventiu

- Indicadors de disponibilitat i indicadors de qualitat del servei prestat - Revisions tècnic‐legals.

7. Condicions d’instal·lació del sistema

La instal·lació del sistema ha d’incloure:

• Instal·lació elèctrica d’acord amb la legislació vigent i altres normatives aplicables (BT025, etc.).

• Interconnexió de tots els elements que formen els equips.

• Totes aquelles operacions no detallades anteriorment que calgui realitzar per a la correcta instal·lació i posada en funcionament de l’equip.

• El licitador pot efectuar qualsevol consulta o comprovació in situ per a adequar millor la seva oferta.

L’oferta ha de preveure la instal·lació completa de l’equip d’acord amb les directrius de la direcció de manteniment del centre adjudicatari. El subministrament, instal·lació i posada en funcionament dels equipaments objecte d’aquest expedient, van a càrrec de l’adjudicatari i estaran incloses en el preu de licitació.

(9)

9 L’adjudicatari haurà de presentar un calendari de les diferents fases de la instal·lació de l’equip. En cap cas la instal·lació dels equips pot incidir, negativament, en l’atenció als pacients. Per això, es tindrà especialment cura dels aspectes com: els horaris de treball, la programació, el soroll i la seguretat.

L’empresa adjudicatària, una vegada instal∙lat l’equip, haurà de realitzar les proves d’acceptació corresponents. Les proves es realitzaran en presència del personal, tècnicament qualificat, autoritzat pel centre.

Prèviament a la posada en funcionament de l’equip, l’adjudicatari haurà lliurar un informe amb els resultats de les proves d’acceptació efectuades, que serviran de referència per a establir el nivell de qualitat base de rendiments de l’equip. En el sobre de la documentació tècnica del concurs, els licitadors hauran d’incloure el protocol amb les proves a realitzar per a l’acceptació de l’equip. Les despeses que generin la realització de les proves d’acceptació prèvies a la posada en funcionament de l’equip, va a càrrec de l’adjudicatari de l’equip.

Els equips descrits en les ofertes s’han de subministrar amb tots aquells dispositius, elements d’interconnexió i accessoris necessaris per a un total i correcte funcionament.

La revisió i supervisió de les instal·lacions s’hauran d’efectuar amb caràcter previ a la recepció formal dels equips per part de l’òrgan contractant.

8. Pla de Formació

L’objectiu del Pla de Formació és aconseguir la màxima qualitat i obtenir una alta productivitat, que permeti cobrir de manera eficient la demanda de realització de proves i procediments, així com garantir la seguretat dels pacients i professionals. La formació estarà orientada a la millora de la qualitat assistencial i la rendibilització de la tecnologia. Haurà de contemplar, mínimament:

• Accions formatives inicials en l’ús del sistema per tal d’optimitzar el rendiments dels equips que el composen i obtenir una eficiència òptima, així com garantir la seguretat dels pacients i professionals. • Accions formatives específiques continuades en el maneig de les

modalitats i les aplicacions.

• Accions formatives regulars adreçades a nous i futurs usuaris de les modalitats i aplicacions.

(10)

10 • Accions formatives en qualsevol àmbit que redundin en la qualitat de l’atenció i en la satisfacció del pacient i el professional. El pla de formació haurà de ser impartit per personal qualificat, especialistes d’aplicacions, emprant els mitjans idonis. Preferentment, els cursos es duran a terme al mateix Hospital. Com a mínim, s’haurà de donar formació al personal facultatiu, personal d’infermeria de la unitat de digestiu i d’urologia, informàtics, facultatius i personal del servei de manteniment d’equips electromèdics.

9. Desinstal·lació dels equips posats a disposició

Durant el termini d’execució del contracte, els equips del sistema de rentat posats a disposició de l’Hospital seran propietat del contractista i l’Hospital n’ostentarà un dret d’ús sobre els mateixos. Amb tres mesos d’antelació a l’acabament del contracte, l’adjudicatari presentarà un informe sobre la situació del sistema posat a disposició en termes de desgast per l’ús, disponibilitat mitjana durant els últims 12 mesos, incidències de manteniment i informació d’activitat. A més, presentarà una planificació per a la retirada i desmuntatge de tot l’equipament a partir de la data d’acabament del contracte. La fase de retirada i desmuntatge tindrà una durada màxima d’un mes i anirà a càrrec de l’adjudicatari, sigui quina sigui, finalment, la facturació del servei en base a l’activitat que s’hagi produït. Per tant, no s’acceptaran ofertes que incloguin costos de retirada. Les instal·lacions associades en el punt 7 seran propietat de l’Hospital en acabar el contracte.

10. Pressupost i preu del contracte

El preu del contracte mensual es calcularà en base al nombre de cicles realitzats a la Unitat de digestiu i a la unitat d’urologia amb l’equipament adjudicat. La previsió anual és de:

• Digestiu: 7.000 endoscopis • Urologia: 1.000 endoscopis

Total: 8.000 endoscopis, com a màxim, que suposa una facturació màxima de 52.000,00 euros anuals, sense IVA (62.920 euros anuals, amb IVA).

(11)

11

Any Descripció Quantitat

Preu unitari sense IVA Preu unitari IVA inclòs Total import sense IVA Total import IVA inclós 2018 Endoscopis 8.000 6,50 7,86 52.000,00 62.920,00 2019 Endoscopis 8.000 6,50 7,86 52.000,00 62.920,00 2020 Endoscopis 8.000 6,50 7,86 52.000,00 62.920,00 2021 Endoscopis 8.000 6,50 7,86 52.000,00 62.920,00

2018-2021 Total import licitació 208.000,00 251.680,00 El preu del contracte inclou la posada a disposició de l’equipament i de totes les prestacions descrites en aquest plec. No es contempla, atesa la naturalesa del contracte, la revisió de preus.

11. Oferta econòmica

Els licitadors hauran de presentar la seva oferta d’acord amb el format que es transcriu seguidament i que s’adjunta com a model d’oferta econòmica en annex 5 del Plec de Clàusules Administratives:

12. Pagament preu per cicle i facturació

El sistema de facturació serà mensual i basat en el nombre de cicles realitzats mensualment.

Aquest nombre de cicles s’extraurà, en qualsevol cas, dels sistemes de registres que el proveïdor haurà d’explicitar clarament a la seva oferta i que es validaran amb els sistemes d’informació de l’ICS.

(12)

12

13. Criteris d’adjudicació de valoració automàtica a. oferta econòmica: màxim 60 punts. (sobre 3)

La valoració econòmica es farà pel sistema de proporció inversa segons la fórmula següent:

V = (60) x preu licitador a valorar (sense IVA) preu mínim ofertat (sense IVA)

b. documentació tècnica (sobre 2)

Els licitadors hauran d’incloure obligatòriament la següent documentació. La no presentació d’algun d’aquests documents serà motiu d’exclusió:

1. S’haurà d’adjuntar pla de manteniment preventiu programat durant el període de garantia i sota contracte.

2. S’adjuntarà un pla de formació al personal usuari de l’equipament. Aquest pla haurà d’incloure el programa de formació, contingut, tipus d’usuaris, temps de docència, cronograma, etc.

c. oferta tècnica: 40 punts (sobre 2)

La valoració de l'oferta tècnica es farà segons els següents criteris i valoracions següents:

• El temps de cicle de reprocessament total de rentat no sigui superior als 30 minuts. Es valorarà segons la fórmula següent (10 punts):

V = (10) x temps de cicle mínim ofertattemps de cicle a valorar

• Carcassa exterior i interior d’acer inoxidable. (10 punts)

• Detergent enzimàtic per tal de destruir la matèria orgànica que pugui estar adherida a l’interior dels tubs. Cal aportar fitxa tècnica del detergent que s’utilitzarà especificant la composició.(10 punts)

• Compatibilitat del sistema de traçabilitat automàtic de la màquina rentadora desinfectadora amb la història clínica del pacient. (10 punts).

(13)

13

14. Normativa obligatòria

Tots els components del sistema hauran de complir amb el que estableix la legislació espanyola i comunitària vigent que sigui d’aplicació, així com altres normes aplicables obligatòriament:

• Reial Decret 414/1996, d’1 de març, relatiu a la regulació de productes sanitaris (Directiva 93/42/CEE relativa a productes sanitaris).

• CEI 601.1 (UNE 606061.1), sobre els nivells de Seguretat Elèctrica • Reial Decret 842/2.002, de 2 d’agost, per el que s’aprova el

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió • Marca CE

• Compliment de les normes UNE-EN ISO 15883 en relació als requeriments per a rentadores desinfectadores destinades a la desinfecció química d’endoscopis. Cal aportar documentació acreditativa.

15. Altres

Documentació tècnica complementària: Amb el subministrament de l’equip, el proveïdor ha d’incloure la següent documentació redactada en català i/o en castellà:

 2 manuals complets d’instruccions de funcionament amb totes les possibles utilitzacions de les seves diferents parts, incloent‐hi la preparació, posada en marxa, precaucions i mesures en cas d’avaries.  2 manuals d’instal·lació, amb totes les instruccions de regulació,

incloent‐hi les instruccions de muntatge d’accessoris i la seva aplicació.  2 manuals d’instruccions de manteniment que ha de contenir les

instruccions següents: Instruccions de manteniment preventiu, Plànols i esquemes, amb dimensions.

• Relació de components i recanvis que calgui canviar amb més freqüència

• Esquema tècnic sobre el muntatge dels accessoris i recanvis, Instruccions de manteniment correctiu, incloent‐hi la relació d’avaries més usuals i la seva solució.

(14)

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :