Requeriments d interoperabilitat per a sistemes, dispositius i serveis

Texto completo

(1)

Requeriments

d’interoperabilitat per a

sistemes, dispositius i

serveis

Homologació per PACS

Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat

Versió: 1

Editat Revisat Aprovat

Nom: Manel Domingo Nom:Catherine Amarantinis Nom: Carlos Gallego Data: 07/02/2012 Data: 08/02/2012 Data: 08/02/2012

(2)

Requeriments d’interoperabilitat per a sistemes, dispositius i serveis Homologació per PACS

Sumari

1. Introducció ... 3

2. Definicions ... 3

3. Requeriments d’interoperabilitat ... 3

(3)

Requeriments d’interoperabilitat per a sistemes, dispositius i serveis Homologació per PACS

1. Introducció

El present document recull les especificacions tècniques de detall: defineix un conjunt de requeriments d’interoperabilitat que especifiquen de quina manera un sistema, dispositiu o servei ha de complir amb els requeriments funcionals definits prèviament. Així, aquest document té com a base el Document de requeriments funcionals, que és a on s’estableixen les necessitats i objectius de requeriments a nivell funcional.

Cada requeriment d’interoperabilitat definit en el present document, estarà referenciat amb el seu corresponent requeriment funcional, així, la prioritat de cadascun dels requeriments d’interoperabilitat vindrà definida directament pel seu corresponent requeriment funcional. Alhora, els requeriments d’interoperabilitat definits donaran lloc al/s document/s Manual/

Guia d’implementació, que és a on s’expliquen i/o s’especifiquen les restriccions sobre el

format de dades i/o el/s procés/os interoperables a complir.

2. Definicions

PIMED: Pla per la Digitalització de la Imatge Mèdica a Catalunya.

HC3: Historia clínica compartida de Catalunya.

PACS: Sistema d’ emmagatzematge i distribució d’imatge mèdica. RCIM: Repositori central d’imatge mèdica.

3. Requeriments d’interoperabilitat

Llista de requeriments d’interoperabilitat que han de garantir l’homologació del sistema, dispositiu o servei.

La taula que s’adjunta a continuació es composa dels següents camps:

- ID Requeriment Interoperabilitat: camp a informar obligatòriament. S’ha d’assignar un identificador únic del tipus “IXXX”. Un requeriment d’interoperabilitat només pot fer referència a un requeriment funcional.

- ID Requeriment Funcional: camp a informar obligatòriament. L’identificador del requeriment funcional fa referència al requeriment d’interoperabilitat que s’està especificant. Un requeriment funcional pot estar referenciat per un o varis requeriments d’interoperabilitat.

- Descripció del requisit: camp a informar obligatòriament. Ha d’especificar, prou detalladament, com i sota quins formats/missatges estàndards s’ha de dur a terme el requeriment funcional referenciat.

(4)

Requeriments d’interoperabilitat per a sistemes, dispositius i serveis Homologació per PACS

- Documentació relacionada: camp a informar opcionalment. En el cas d’informar aquest camp, s’ha d’especificar el nom concret del document relacionat amb el requeriment d’interoperabilitat que s’està definint. Un o varis requeriments d’interoperabilitat poden tenir informat aquest camp, fent referència a la mateixa documentació.

Taula de requeriments d’interoperabilitat

ID Requeriment Inter-operabilitat ID Requeriment Funcional

Descripció del requisit Documentació relacionada

I0001 F0001 Perquè el PACS dels centres puguin mantenir la sincronització entre les imatges locals i les del backup de seguretat, ha d’implementar les transaccions:

- Còpia segura de les imatges al sistema de backup.

- Registre de les imatges a iHC3. Mitjançant la crida a un WebService o el servei IAN de DICOM, s’envia la informació dels estudis copiats, així com de la seva estructura i localització a RCIM (path).

20110401 - RCIM-iHC3 - Publicació Imatge HCCC v1.1

I0002 F0002 El model de Backup de Imatge Mèdica en un recurs compartit (NAS) a través d'IPSEC, un protocol segur sobre IP (Internet Protocol) aplicat sobre la capa 3 del model OSI. L'autenticació es realitza mitjançant certificació digital d’aplicació (PACS) i de servidor (Backup d'Imatges, Bi).

Els servidors de backup estan muntats sobre servidors Microsoft Windows, i publiquen els seus sistemes de fitxers a través del protocol NETBios sobre TCP/IP

20110401 - RCIM-iHC3 - Publicació Imatge HCCC v1.1

(5)

Requeriments d’interoperabilitat per a sistemes, dispositius i serveis Homologació per PACS

(NetBT). En cas de PACS que treballin sobre altres sistemes operatius que no operin amb NetBT de forma nativa, caldrà implantar aquest protocol (per exemple, en el cas de UNIX, s’implantarà un servei SAMBA per accedir-hi).

I0003 F0003 La infraestructura física de RCIM està dissenyada per treballar en format multi-site.

La connexió amb RCIM es realitza en tots els casos a través de l'Anella TICSALUT.

Les comunicacions amb RCIM es fan de forma segura per tal de garantir l'autenticitat, integritat i confidencialitat de les dades.

20110401 - RCIM-iHC3 - Publicació Imatge HCCC v1.1

I0004 F0004 L'espai de disc del que els centres disposen al backup està configurat com un recurs compartit de xarxa, al que s'hi accedeix mitjançant usuari i password, de tal manera que el PACS pot desar imatges a la carpeta de backup com si es trobés en el seu propi sistema de fitxers local.

20110401 - RCIM-iHC3 - Publicació Imatge HCCC v1.1

I0005 F0005 Per garantir que els centres disposaran d’una còpia de les imatges que publiquin a HC3, utilitzaran el model de Backup d’imatge descrit en el requeriment d’interoperabilitat “I0002”.

20110401 - RCIM-iHC3 - Publicació Imatge HCCC v1.1

I0006 F0006 El procés que han de realitzar els PACS dels centres per copiar les imatges consta dels següents passos:

- El PACS del centre copia les imatges al backup

- El PACS estableix una connexió segura amb el sistema de backup i copia les

20110401 - RCIM-iHC3 - Publicació Imatge HCCC v1.1

(6)

Requeriments d’interoperabilitat per a sistemes, dispositius i serveis Homologació per PACS

imatges a un recurs compartit de xarxa amb accés restringit per usuari i password

Per últim, el sistema de backup autentica al PACS del centre i autoritza l'escriptura al recurs compartit

I0007 F0007 Registrar un estudi consisteix en comunicar a RCIM quines imatges s'han copiat i la seva localització. Per tal d'implementar aquest missatgeria, els Centres disposen de 2 possibilitats:

 Implementar el servei IAN de DICOM

 Implementar un Web Service que rep un string d'entrada amb la informació de l'estudi a registrar.

La connexió es realitza mitjançant el protocol https i es fan servir Certificats Digitals d'Aplicació y de Servidor en els dos extrems de la comunicació.

Un resum de la informació bàsica que es comunica és el següent:

 Identificador de l'estudi al PACS local, habitualment l'ACCESSION NUMBER

 Codi de centre a la plataforma Història Clínica Compartida de Catalunya (HCCC), per tal d’assegurar la no coincidència d'identificadors d'estudi entre centres, RCIM fa servir la combinació Codi de Centre + Accession Number.

 Estructura de l'estudi, s'ha de

20110401 - RCIM-iHC3 - Publicació Imatge HCCC v1.1

(7)

Requeriments d’interoperabilitat per a sistemes, dispositius i serveis Homologació per PACS

proporcionar tota la informació DICOM per tal d'agrupar les imatges en el seu estudi (UIDs d'estudi, sèrie i instàncies, SOP class de cada sèrie)

 Ubicació de les imatges (path a RCIM)

I0008 F0008 El procés que a de dur a terme el HIS/RIS d’un centre per publicar un estudi a de constar de:

- El HIS del centre publica a HCCC els estudis prèviament copiats al backup i registrats a iHC3

- El HIS/RIS del centre consumeix un WebService que li permet informar a HCCC dels estudis disponibles per ser compartits a través d'aquest sistema.

20110401 - RCIM-iHC3 - Publicació Imatge HCCC v1.1

I0009 F0009 Per a que els sistemes PACS puguin garantir les imatges que pertanyen a cada estudi, agafaran l’Accession Number i/o StudyInstaceUID com identificador clau per poder enllaçar les mateixes.

20110401 - RCIM-iHC3 - Publicació Imatge HCCC v1.1

I0010 F0010 El RIS/HIS del centre garantirà la pertinença dels estudis respecte als pacients a traves del CIP dels mateixos.

20110401 - RCIM-iHC3 - Publicació Imatge HCCC v1.1

(8)

Requeriments d’interoperabilitat per a sistemes, dispositius i serveis Homologació per PACS

4. Documentació relacionada

Aquest document fa referència als documents:

- “Requeriments funcionals per l’homologació d’interoperabilitat per a sistemes, dispositius i serveis. Homologació per PACS. Versió 1”.

- Document: RCIM-iHC3 - Publicació Imatge HCCC. Versió 1.1.

A partir d’aquest document es generen els següents:

- Document “Criteris de conformitat per l’homologació d’interoperabilitat per a sistemes, dispositius i serveis. Homologació per PACS. Versió 1.”

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :