SERVEI D ACOLLIDA PER A PERSONES IMMIGRADES

10  Descargar (0)

Texto completo

(1)

Ofereix informació individual sobre com tramitar: v Autoritzacions de residència i treball

v Reagrupament familiar v Règim general inicial

v Circumstàncies excepcionals: arrelament social v Estudiants v Nacionalitat v Ajudes i prestacions

SERVEI

D’ACOLLIDA

PER A PERSONES

IMMIGRADES

SERVEI D’ASSESSORAMENT JURÍDIC

EN MATÈRIA D’ESTRANGERIA I

PRESTACIONS

Inclou 3 àrees principals d’atenció individualitzada amb cita prèvia i també accions de formació com cursos i tallers sobre diferents temàtiques.

(2)

a) Organitza cursos i tallers en grup:

v Sessions d’acollida en grup sobre els recursos i el

funcionament de la ciutat de Montcada i Reixac, en particular, i la societat d’acollida, en general, per a persones nouvingudes

v Classes de català i castellà i coneixement de l’entorn v Classes de català i àrab per als infants de 6 a 12 anys v Classes de carnet de conduir i competències

lingüístiques

v Curs d’auxiliar de cuina

v Curs sobre legislació laboral bàsica v Altres cursos

b) Ofereix informació individual sobre: v L’empadronament

v El model sanitari v La xarxa educativa v La vivenda i les ajudes v Els serveis socials v El mercat de treball v Altres temes

SERVEI CONSTRUIR L’ENTORN

Tots els serveis s’atenen amb cita prèvia Regidoria Integració, Cooperació i Solidaritat

Edifici Kursaal C. Masia, 37-39 (Can Sant Joan). Tel. 935 647 183

Les persones que compleixen els requisits per a poder tramitar un arrelament social i no poden acreditar vincles amb Espanyols o residents legals han de demanar l’informe d’arrelament.

Aquest informe s’obté en funció d’uns requisits i un cop realitzada una entrevista personal amb un tècnic del servei que elabora el corresponent informe favorable si s’arriba a la puntuació mínima exigida.

SERVEI D’ELABORACIÓ D’INFORMES

D’ARRELAMENT SOCIAL

(3)

Informations individuelles sur la façon de faire des démarches:

v Permis de séjour et de travail v Regroupement familial v Régime général

v Circonstances exceptionnelles: l’attachement social v Les élèves v Nationalité v Subventions et avantages

SERVICE

D’ACCUEIL POUR

LES IMMIGRANTS

1) SERVICE DE CONSEILS JURIDIQUES

EN MATIÈRE D’IMMIGRATION ET

AVANTAGES

Comprend 3 principaux domaines d’attention individuelle sur rendez-vous ainsi que des cours de formation et des ateliers sur différents sujets.

(4)

a) Organiser des cours et des ateliers en groupe:

v Sessions d’accueil en groupe sur les ressources et le

fonctionnement de la ville de Montcada, en

particulier, et de la société d’accueil, en général, pour les nouveaux arrivants.

v Cours de catalan et espagnol et connaissance sur

l’environnement.

v Catalan et arabe pour les enfants de 6 à 12 ans. v Cours de permis de conduire et de compétences

linguistiques.

v Cours d’assistant de cuisine. v Cours sur la législation du travail. v D’autres cours.

b) Informations individuelles sur:

v Le recensement

v Le modèle des soins de santé v Le réseau d’enseignement v Le logement et le soutien v Services sociaux v Marché du travail v Autres questions

SERVICE “CONSTRUIRE

L’ENVIRONNEMENT”

Tous les services sont réalisés par rendez-vous.

Département de l’Intégration, de Coopération et de la Solidarité Edifici Kursaal C. Masia, 37-39 (Can Sant Joan). Tél. 935 647 183

Les personnes pouvant demander un attachement social et qui n’ont pas des liens avec des résidents espagnols ou des résidents légaux doivent demander le rapport d’attachement.

Ce rapport est obtenu en fonction des besoins et après un entretien personnel avec un service technique qui met au point le rapport correspondant favorable si vous obtenez le score minimum requis.

(5)

Ofrece información individual sobre cómo tramitar: v Autorizaciones de residencia y trabajo

v Reagrupamiento familiar v Régimen general inicial

v Circunstancias excepcionales: arraigo social v Estudiantes v Nacionalidad v Ayudas y prestaciones

SERVICIO

DE ACOGIDA

PARA PERSONAS

INMIGRADAS

SERVICIO DE ASESORAMIENTO

JURÍDICO EN MATERIA DE

EXTRANJERÍA Y PRESTACIONES

Incluye 3 áreas principales de atención individualizada con cita previa y también acciones de formación, como cursos y talleres sobre diferentes temáticas.

(6)

a) Organiza cursos y talleres en grupo:

v Sesiones de acogida en grupo sobre los recursos y el

funcionamiento de la ciudad de Montcada i Reixac, en particular, y la sociedad de acogida, en general, para personas recién llegadas

v Clases de catalán y castellano y conocimiento del

entorno

v Clases de catalán y árabe para niños de 6 a 12 años v Clases de carnet de conducir y competencias

lingüísticas

v Curso de auxiliar de cocina

v Curso sobre legislación laboral básica v Otros cursos

b) Ofrece información individual sobre: v El empadronamiento

v El modelo sanitario v La red educativa v La vivienda y las ayudas v Los servicios sociales v El mercado de trabajo v Otros temas

SERVICIO CONSTRUIR L’ENTORN

Todos los servicios se atienden con cita previa Concejalía de Integración, Cooperación y Solidaridad

Edificio Kursaal C/ Masia, 37-39 (Can Sant Joan). Tlf. 935 647 183

Las personas que cumplen los requisitos para poder tramitar un arraigo social y no pueden acreditar vínculos con españoles o residentes legales deben solicitar el informe de arraigo.

Este informe se obtiene en función de unos requisitos y una vez realizada una entrevista personal con un técnico del servicio que elabora el correspondiente informe favorable si se llega a la puntuación mínima exigida.

SERVICIO DE ELABORACIÓN DE

INFORMES DE ARRAIGO SOCIAL

(7)

v v v v v v v

(8)

v v v v v v v v v v v v v v

Regidoria Integració, Cooperació i Solidaritat

(9)

Personalised information on how to apply for: v Residence and work permits

v Family regrouping

v Initial social security general regime

v In exceptional circumstances: Social integration v Students

v Nationality

v Help and financial aid

WELCOMING

SERVICE FOR

IMMIGRANTS

LEGAL ADVICE ON FOREIGN

MATTERS AND BENEFITS

This includes 3 main areas of personalised attention, prior appointment required, as well as training activities such as courses and workshops on different topics.

(10)

a) Courses and group workshops:

v Group welcoming sessions about local resources and

how the city of Montcada works and, for

newcomers, about the welcoming society in general.

v Spanish and Arabic classes and getting to know the

social environment

v Catalan and Arabic classes for children 6-12 v Driving license and linguistic competence classes v Kitchen assistant course

v Basic work legislation course v Other courses

b) Personalised information on: v Registering

v The health system v The educational network v Accommodation and benefits v Social services

v The job market v Other issues

SETTLEMENT AND INTEGRATION

SERVICES

All the services offered require a prior appointment. Integration, Cooperation and Solidarity Department

Kursaal Building Masia Street 37-39 (Can Sant Joan) Tel. 935 647 183

People who comply with the requirements for social integration but cannot prove family links to Spaniards or legal residents will have to ask for an integration report. Such a report may be obtained according to a number of requirements and once a personal interview has been carried. The corresponding favourable report will then be issued providing the minimum required mark has been obtained.

3) SERVICE FOR THE ISSUING OF

SOCIAL INTEGRATION REPORTS

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :