ACORDS PRESOS PER LA COMISSIÓ ACADÈMICA DE CONSELL DE GOVERN

35  Download (0)

Full text

(1)

CACG 23/03/2017 Aprovada per CACG 31/05/2017

(Acta num. 207) 23 de març de 2017

ACORDS PRESOS PER LA COMISSIÓ ACADÈMICA DE CONSELL DE GOVERN

DATA DE LA REUNIÓ:

3. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ DE TÍTOLS DEL CURS 2017-2018

S’acorda informar favorablement i elevar a Consell de Govern, previ informe de la Junta Consultiva i posterior tramesa, si escau, a Consell Social, l’aprovació de la modificació de la programació de títols del curs 2017-2018 , tal com consta a l’annex 1.

04/04/2017 26/04/2014 APROVACIÓ PER CONSELL DE GOVERN DE DATA: APROVACIÓ PER CONSELL SOCIAL DE DATA:

4. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA

La vicerectora d’Ordenació Acadèmica presenta la proposta de calendari marc dels ensenyaments de la Universitat de Barcelona per al curs 2017-2018.

S’acorda informar favorablement i elevar a Consell de Govern l’aprovació del calendari marc dels ensenyaments oficials de grau i màster i del títol propi de graduat en Investigació Privada del curs 2017-2018 tal com consta a l’annex 2.

04/04/2017 APROVACIÓ PER CONSELL DE GOVERN DE DATA:

5. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CALENDARI DE REUNIONS DE LA COMISSIÓ ACADÈMICA DEL CONSELL DE GOVERN DE L’ANY 2017

S’acorda aprovar el calendari de reunions de la comissió Acadèmica de Consell de Govern de l’any 2017 tal com consta a l’annex 3.

6. APLICACIÓ EXCEPCIONAL DE LA NORMA “MODELS PER CURSAR A LA UB ENSENYAMENTS OFICIALS DE GRAU DE MANERA SIMULTÀNIA” ALS ESTUDIANTS QUE CURSEN L’ITINERARI SIMULTANI DINS EL PROGRAMA MIF

Atès que l’article 3 de la normativa estableix que l’accés als itineraris simultanis ha de ser per preinscripció, s’afegeix una nota a peu de pàgina per permetre, de manera excepcional, que els alumnes que cursen l’itinerari simultani d’Educació infantil i Educació Primària, dins el programa MIF, puguin accedir demanant plaça directament al centre sempre que se’ls reconeguin 41,25 crèdits i compleixin els requisits d’admissió específics.

S’acorda aprovar l’aplicació excepcional de la norma “Models per cursar a la UB ensenyaments oficials de grau de manera simultània” als estudiants que cursen l’itinerari simultani dins el programa MIF tal com consta a l’annex 4.

7. APROVACIÓ DE LA “NORMATIVA REGULADORA PER ACCEDIR ALS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU DE LA UB PER A PERSONES MÉS GRANS DE QUARANTA ANYS MITJANÇANT L’ACREDITACIÓ D’EXPERIÈNCIA LABORAL O PROFESSIONAL”

S’ha revisat la normativa per tal d’adaptar-la al procediment actual en què és l’Oficina d’Accés a la Universitat qui estableix part del calendari, la documentació a presentar i fa la inscripció a les proves (31 inscrits aquest any).

S’acorda informar favorablement i elevar a Consell de Govern l’aprovació de la “Normativa reguladora per accedir als ensenyaments universitaris oficials de grau de la UB per a persones més grans de quaranta anys mitjançant

l’acreditació d’experiència laboral o professional” tal com consta a l’annex 5.

04/04/2017 APROVACIÓ PER CONSELL DE GOVERN DE DATA:

8. MODIFICACIÓ DELS “CRITERIS GENERALS PER RESOLDRE L’ADMISSIÓ A ENSENYAMENTS DE GRAU PER CANVI D’UNIVERSITAT I/O D’ESTUDIS UNIVERSITARIS”

S’han revisat els criteris per adaptar-los a les directrius de és l’Oficina d’Accés a la Universitat, que estableixen que els estudiants amb una titulació universitària estrangera que han obtingut, d’acord al nou RD 967/2014, una resolució d’equivalència a nivell acadèmic universitari oficial han d’accedir per preinscripció universitària igual que els estudiants que han homologat el seu títol.

S’acorda informar favorablement i elevar a Consell de Govern la modificació dels “Criteris generals per resoldre l’admissió a ensenyaments de grau per canvi d’Universitat i/o d’estudis universitaris” que s’adjunten com a annex 6.

04/04/2017 APROVACIÓ PER CONSELL DE GOVERN DE DATA:

8.a) Aprovació i/o modificació de memòries de titulacions de grau

S’acorda informar favorablement i elevar a Consell de Govern, previ informe de la Junta Consultiva i posterior tramesa, si escau, a Consell Social, l’aprovació de la memòria de la titulació de grau en Empresa Internacional, tal com consta a l’annex 7

04/04/2017 25/04/2017 APROVACIÓ PER CONSELL DE GOVERN DE DATA: APROVACIÓ PER CONSELL SOCIAL DE DATA:

Página 1 de 2 dimecres, 11 / octubre / 2017

(2)

CACG 23/03/2017 Aprovada per CACG 31/05/2017 9.b.1) Aprovació del pla d’estudis de grau

S’acorda informar favorablement i elevar a Consell de Govern, previ informe de la Junta Consultiva i posterior tramesa, si escau, a Consell Social, l’aprovació del pla d’estudis del grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats, tal com consta a l’annex 8.

04/04/2017 25/04/2017 APROVACIÓ PER CONSELL DE GOVERN DE DATA: APROVACIÓ PER CONSELL SOCIAL DE DATA: 9.b.2) Aprovació de calendari d’implantació

S’acorda informar favorablement i elevar a Consell de Govern l’aprovació del calendari d’implantació del grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats , tal com consta a l’annex 9.

04/04/2017 APROVACIÓ PER CONSELL DE GOVERN DE DATA:

9.c) Oferta d’assignatures optatives

S’acorda aprovar l’oferta d’assignatures optatives del Centre Adscrit de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals (ESCAC) de la titulació de Grau en Cinema i Mitjans Audiovisuals (TG1061) en procés d'extinció per al curs2017-18, tal com consta a l’annex 10.

10.a) Aprovació i/o modificació de memòries de titulacions de màster

S’acorda informar favorablement i elevar a Consell de Govern, previ informe de la Junta Consultiva i posterior tramesa, si escau, a Consell Social, l’aprovació de la memòria de la titulació de diversos ensenyaments de màster, tal com consta a l’annex 11.

04/04/2017 25/04/2017 APROVACIÓ PER CONSELL DE GOVERN DE DATA: APROVACIÓ PER CONSELL SOCIAL DE DATA: 10.b.1) Aprovació de plans d’estudis

S’acorda informar favorablement i elevar a Consell de Govern, previ informe de la Junta Consultiva i posterior tramesa, si escau, a Consell Social, l’aprovació de del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster, tal com consta a l’annex 12.

04/04/2017 25/04/2017 APROVACIÓ PER CONSELL DE GOVERN DE DATA: APROVACIÓ PER CONSELL SOCIAL DE DATA: 10.b.2) Aprovació d’itineraris d’extinció

S’acorda informar favorablement i elevar a Consell de Govern l’aprovació de l’extinció definitiva de cara al curs 2017-2018 dels màsters que s’indiquen a continuació:

- Erasmus Mundus en Qualitat en els Laboratoris Analítics (M1203) - Química Orgànica Experimental i Industrial (M2303)

04/04/2017 APROVACIÓ PER CONSELL DE GOVERN DE DATA:

Página 2 de 2 dimecres, 11 / octubre / 2017

(3)

En color vermell s’indiquen els canvis respecte a la programació aprovada per CACG el 6 de febrer de 2016 

PROGRAMACIÓ DE TÍTOLS DE GRAU ‐  CURS 2017‐18 

 

CENTRE 

 

NOU TÍTOL 

(Universitat coordinadora – 

Universitats participants) 

CRÈDITS 

TÍTOL QUE EXTINGEIX 

OBSERVACIONS 

FACULTAT DE BELLES ARTS 

Conservació‐Restauració  de  Béns 

Culturals 

 

180 

Grau en Conservació‐ Restauració de Béns Culturals  (240 crèdits)  Màster integrat Especialització  en Conservació‐Restauració de  Béns Culturals (implantació  1819)    Justificació  exclusió  programació 

S’ajorna  la  reverificació  per  obrir  un  procés  de  reflexió  entorn  el  mapa  de  titulacions  del centre 

FACULTAT DE BIOLOGIA 

Ciències Biomèdiques  

240 

Grau en Ciències Biomèdiques  

(240 crèdits)  Reverificació  Ajornat del curs 2016‐17 al  curs 2017‐18 

Bioinformàtica 

UPF (ESCII) / UB ‐ UAB

 

180 

Grau en Bioinformàtica  UPF (ESCII) / UB  Reverificació 2017‐18 per  incorporació UAB    Exclós de la programació 2017‐ 18 per la UPF   (JCIC 16 de març 2017) 

FACULTAT 

D’ECONOMIA 

EMPRESA 

Empresa 

Internacional 

International Business

  

180 

Grau en Empresa Internacional  (240 crèdits)  Reverificació  Màster integrat– International  Business / Empresa  Internacional  

Empresa 

Internacional 

amb 

intensificació 

International 

Business ?????? 

 

240 

  El grau complementa el grau en 

Empresa  Internacional  de  180  ECTS  amb  60  ECTS  suplementaris  que  atorgaran  una  intensificació  en  professionalització  i/o  en  mobilitat internacional. 

(4)

En color vermell s’indiquen els canvis respecte a la programació aprovada per CACG el 6 de febrer de 2016 

CENTRE 

 

NOU TÍTOL 

(Universitat coordinadora – 

Universitats participants) 

CRÈDITS 

TÍTOL QUE EXTINGEIX 

OBSERVACIONS 

Aquest  grau  no  sortirà  a  preinscripció universitària, sinó  que  accediran  els  estudiants  del  Grau  en  Empresa  Internacional  (180  ECTS)  que  així  ho  desitgin  obtenir  les  intensificacions previstes.   

S’exclou  de  la  programació  de  títols  a  implantar  en  el  curs  2017‐18. 

 

Justificació de l’exclusió: obrir una  reflexió  sobre  la  pertinència  i  l’oportunitat  de  la  programació  del  grau  amb  intensificació  a  240  ECTS per més endavant, un cop la  proposta  a  180  ECTS  estigui  aprovada per AQU 

 

FACULTAT DE FILOLOGIA 

Estudis Àrabs i Hebreus 

240 

Grau en Estudis Àrabs i Hebreus  (240 crèdits) 

Reverificació 

S’exclou  de  la  programació  de  títols  a  implantar  en  el  curs  2017‐18. 

 

Justificació  de  l’exclusió:  aquest  grau està en procés de modificació  del  seu  pla  d’estudis  de  cara  a  la  seva  futura  reverificació  d’acord  amb  les  instruccions  de  l’informe  definitiu  de  l’acreditació  per  part  de l’AQU Catalunya. 

  

FACULTAT DE FILOSOFIA 

Filosofia 

180 

Grau en Filosofia 

(240 crèdits) 

Màster integrat  Estudis Avançats en Filosofia  

(5)

En color vermell s’indiquen els canvis respecte a la programació aprovada per CACG el 6 de febrer de 2016 

CENTRE 

 

NOU TÍTOL 

(Universitat coordinadora – 

Universitats participants) 

CRÈDITS 

TÍTOL QUE EXTINGEIX 

OBSERVACIONS 

(implantació 1819)   

CPOA 21 setembre 2016 i JCIC  13 d’octubre 2016 

ESCOLA  SUPERIOR  DE  CINEMA  I 

AUDIOVISUALS  DE  CATALUNYA 

(ESCAC) 

Cinematografia 

Mitjans 

Audiovisuals  

180 

Grau en Cinema i Mitjans  Audiovisuals   (240 crèdits)  Màster integrat  Cinematografia (implantació  2021)    CANVI DENOMINACIÓ JCIC 13  octubre 2016 

 

(6)

En color vermell s’indiquen els canvis respecte a la programació aprovada per CACG el 6 de febrer de 2016 

PROGRAMACIÓ DE TÍTOLS DE MÀSTER UNIVERSITARI ‐ CURS 2017‐18

 

CENTRE 

 

NOU TÍTOL 

Universitat coordinadora /  Universitats  participants

CRÈDITS 

TÍTOL/S QUE EXTINGEIX

 

OBSERVACIONS 

FACULTAT DE BELLES ARTS 

Estudis Avançats en Disseny –

Barcelona

 

 

UPC / UB  60    Nou títol 

FACULTAT DE BIOLOGIA 

Biologia, Genòmica i 

Biotecnologia Vegetals / Plant 

Biology, Genomics and 

Biotechnology 

 

UAB / UB  60    Nou títol  Consta en programació CPOA  14.7.206 com a aprovat per DGU     

FACULTAT DE FILOSOFIA 

Formació de Professorat 

d’Educació Secundària 

Obligatòria i Batxillerat, 

Formació Professional i 

Ensenyament d'Idiomes 

 

Especialitat de Filosofia  

60 

  Nou títol    No consta en programació DGU  CPOA 14.7.2016  No consta en programació DGU  CPOA 21.9.2016    Segueix sense aparèixer en  programació JCIC 13 octubre 2016    No autoritzat per DGU   (JCIC 13 octubre 2016) 

FACULTAT D’ECONOMIA I EMPRESA 

Empresa Internacional / 

International Business

 

60 

  Màster integrat amb el Grau en  Empresa Internacional (180 crèdits) 

Erasmus Mundus de Mercats 

Globals, Creativitats Locals / 

Global Markets, Local 

120 

  Nou títol Erasmus +       

(7)

En color vermell s’indiquen els canvis respecte a la programació aprovada per CACG el 6 de febrer de 2016 

CENTRE 

 

NOU TÍTOL 

Universitat coordinadora /  Universitats  participants

CRÈDITS 

TÍTOL/S QUE EXTINGEIX

 

OBSERVACIONS 

Creativities  

 

The University of Glasgow / UB ‐  Georg‐August Universität  Göttingen – Erasmus Universiteït  Rotterdam 

FACULTAT DE FARMÀCIA I CIÈNCIES 

DE L’ALIMENTACIÓ 

Farmàcia Industrial i Galènica 

120 

  Nou títol    Justificació exclusió programació  S’ajorna  la  verificació  per  obrir  un  procés  de  reflexió  entorn  el  mapa  de titulacions del centre  

FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA 

TERRA 

Paleobiologia Evolutiva / 

Evolutionary Paleobiology 

 

UAB / UB  60    Nou títol  Consta en programació CPOA  14.7.206 aprovat per DGU     

FACULTAT DE FÍSICA 

Erasmus Mundus de Física 

Nuclear 

Universitat de Sevilla / UB – UAM –  UCM – U.Salamanca – Università  degli Studi di Padova (Itàlia) ‐  Università degli Studi di Catania  (Itàlia) – Université de Caen Basse ‐ Normandie (França) 

120 

  Nou títol Erasmus +     

FACULTAT D’EDUCACIÓ 

Formació de Professorat 

d’Educació Secundària 

Obligatòria i Batxillerat, 

Formació Professional i 

Ensenyament d'Idiomes.  

60

    Nou títol       

(8)

En color vermell s’indiquen els canvis respecte a la programació aprovada per CACG el 6 de febrer de 2016 

CENTRE 

 

NOU TÍTOL 

Universitat coordinadora /  Universitats  participants

CRÈDITS 

TÍTOL/S QUE EXTINGEIX

 

OBSERVACIONS 

 

Especialitat de Geografia, 

Història i Història de l’Art 

 

UB / UAB – UPF ‐ UOC 

FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES 

DE LA SALUT 

 

 

Innovació i Emprenedoria en 

Enginyeria Biomèdica

 

90 

  Nou títol  Màster intercentre: Física /  Medicina / Economia i Empresa  Es canvia centre responsable de  Física a Medicina 

FACULTAT DE PSICOLOGIA 

Erasmus Mundus de Psicología 

del Treball, de les 

Organitzacions i dels Recursos 

Humans / Erasmus Mundus on 

Work, Organizational and 

Personnel Psychology 

 

U.València  /  UB  –  Alma  Mater  Studiorum  U.Bologna  –  U.de  Coimbra 

120 

Erasmus Mundus en Psicología del  Trabajo, de las Organizaciones y de  los Recursos Humanos/Erasmus  Mundus on Work, Organizational  and Personnel Psychology  U.València / UB – Alma Mater  Studiorum U.Bologna – U.de  Coimbra – U. Paris V Descartes    Nou títol Erasmus +  Extingeix el màster impartit des del  curs 2006‐2007     

INEFC 

Enginyeria de l’Esport 

 

UVic‐UCC / UB 

60 

  Nou títol  Títol ajornat del curs 2015‐16 al  2016‐17 i del 2016‐17 al curs 2017‐ 18  Ajornat del curs 2017‐18 al 2018‐ 19  CPOA 2 març 2017  

Psicologia de l’Esport i de 

l’Activitat Física 

 

90 

  Nou títol  Consta aprovat en programació  DGU CPOA 14.7.2016  ANNEX 1 - CACG - ACTA 207

(9)

En color vermell s’indiquen els canvis respecte a la programació aprovada per CACG el 6 de febrer de 2016 

CENTRE 

 

NOU TÍTOL 

Universitat coordinadora /  Universitats  participants

CRÈDITS 

TÍTOL/S QUE EXTINGEIX

 

OBSERVACIONS 

UAB / UB (INEFC)

ESCOLA SUPERIOR DE RELACIONS 

PÚBLIQUES 

Gestió de la Responsabilitat 

Social 

60 

Nou títol    Exclusió de la programació del curs  2017‐18  Justificació de l’exclusió:  revisar la proposta i orientar‐la als  nous enfocaments previstos en la  normativa que s’està debatent i  per tal d’aplicar les tendències i  instruments que permetin millorar  el model d’inserció laboral dels  egresats 

ENTI 

Producció i Emprenedoria de 

Continguts Digitals 

60 

Títol previst per al curs 2016‐17,  s’ajorna la implantació al curs  2017‐18 

CENTRE D’ESTUDIS 

INTERNACIONALS 

  (en procés d’adscripció) 

Diplomàcia i Funció Pública 

Internacional 

 

UB / UAB 

60 

Nou títol  Prové d’un títol propi anterior   

(10)

En color vermell s’indiquen els canvis respecte a la programació aprovada per CACG el 6 de febrer de 2016 

SUSPENSIONS TEMPORALS, SUPRESSIONS I OFERTA BIENNAL DE PLACES ‐ CURS 2017‐18 

CENTRE 

Màster 

Observacions CACG 

FACULTAT DE FILOSOFIA 

Filosofia Analítica 

 

UB / UAB – UPF ‐ UdG  A proposta del centre     Supressió del títol a partir del curs 2018‐19   

FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA 

SALUT 

Atenció i Cures pal∙liatives 

Supressió del títol La UB va aprovar la suspensió temporal per al curs 2016‐ 17 i deixar de participar en el curs 2017‐18  

FACULTAT DE BIBLIOTECONOMIA I 

DOCUMENTACIÓ 

Gestió de Continguts Digitals 

 

UB / UPF 

Supressió 1718 La UPF deixa de participar   

FACULTAT D’EDUCACIÓ 

Educació en Territoris Rurals 

Supressió del títol

 

Exclusió de la programació per obrir un procés de reflexió  del mapa de titulacions del centre 

Joventut i Societat 

Oferta biennal de places

JCIC 16 març 2017 

ESCOLA SUPERIOR DE CINEMA I 

AUDIOVISUALS DE CATALUNYA – ESCAC 

Cinematografia 

Supressió del títol   Reordenació global dels ensenyaments que ofereix  l'ESCAC, amb la previsió de passar a un model integrat  format per un Grau de 180 crèdits en el curs 2017‐18 i un  Màster de 120 crèdits que començaria el curs 20‐21 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11)

En color vermell s’indiquen els canvis respecte a la programació aprovada per CACG el 6 de febrer de 2016 

OFERTA DIFERENCIADA D’ESTUDIS UNIVERSITARIS OFICIALS ADREÇADA A ESTUDIANTS D’ALTRES PAÏSOS 

CENTRE 

TÍTOL A MODIFICAR 

ACORD 

Centro  Universitario  Internacional  de  Barcelona  (UNIBA) 

 

Atès que tant pel que resta de curs 15‐16  com per al curs 16‐17 la majoria dels centres de la Universitat de Barcelona  hauran  de  simultaniejar  un  procés  d’acreditació  de  les  seves  titulacions  amb  un  procés  de  reordenació   de  la  seva  oferta acadèmica tant a la reforma de centres i estructures de la UB, com  al marc del RD 43/2015, el Vicerectorat de  Política Acadèmica, Estudiants i Qualitat de la Universitat de Barcelona ha decidit no programar nous ensenyaments  oficials en modalitat online per al curs 17‐18, inclosa l'oferta d'UNIBA. 

(12)

Aprovat per: ‐ Comissió Acadèmica de Consell de Govern de 23 de març de 2017  ‐ Consell de Govern de 4 d'abril de 2017

 

 

CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, 

I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA 

 

Curs 2017‐2018 

 

  PREAMBUL 

 

  Aquest calendari estableix de manera molt clara l’estructura semestral de l’organització docent com a  plantejament  general  de  la  Universitat  de  Barcelona,  si  be  no  s’exclou  l’estructura  anual  per  aquells  centres que per les seves especials característiques adoptin aquesta organització docent.    S’ha integrat tot el període de docència i avaluació, sense separar‐los en trams absolutament diferents,  per tal d’afavorir l’organització de les diverses activitats docents i l’avaluació continuada.     El Calendari que es presenta és un calendari marc i seran els centres que hauran de fixar el calendari  per als ensenyaments adscrits.   El calendari del centre ha d’incloure el període de reavaluació dels ensenyaments oficials de grau i de  màster  per  a  cada  semestre  i  el  període  d’avaluació  que  contempla  l’article  13.2.  de  les  “Normes  reguladores  d’avaluació  i  de  la  qualificació  dels  aprenentatges”  per  als  estudiants  del  Graduat  en  Investigació Privada. També ha de fixar  les festes patronals i ponts. 

Els centres han de donar coneixement a la Comissió Acadèmica del Consell de Govern, com a màxim el  15 de juny de 2017, dels períodes de reavaluació dels ensenyaments de grau i màster,  i de les festes  patronals  i  ponts  que  hagin  fixat.  També  han  de  presentar  a  l’esmentada  comissió  per  a  la  seva  aprovació  qualsevol  excepció  a  les  dates  d’inici  i  finalització  de  la  docència,  avaluació  i  matrícula  establertes en aquest calendari marc. 

Així  mateix,  cal  destacar  que  en  tot  moment  es  tracta  del  calendari  acadèmic  i  no  pas  del  calendari  laboral del personal docent i d’administració i serveis. 

(13)

Aprovat per: ‐ Comissió Acadèmica de Consell de Govern de 23 de març de 2017  ‐ Consell de Govern de 4 d'abril de 2017  

 

 

A) CALENDARI DE DOCÈNCIA I AVALUACIÓ 

 

 

PRIMER SEMESTRE  Docència   Inici: 12 de setembre de 2017   Final: 31 de gener de 2018  Avaluació continuada  Del 12 de setembre de 2017 al 31 de gener de 2018  Avaluació única  Del  8 de gener al  31 de gener de 2018  Reavaluació  El centre estableix el període de reavaluació  SEGON SEMESTRE  Docència  Inici: Del 5 al 12 de febrer de 2018  Final: 22 de juny de 2018  Avaluació continuada  Del 5 de febrer al  29 de juny de 2018  Avaluació única  De l’1 al 29  de juny de 2018  Reavaluació  El centre estableix el període de reavaluació 

 

 

En el cas que el centre hagi previst una presentació oral dels treballs de fi de grau o de fi de màster, el  període d’avaluació pot ampliar‐se el mínim de dies necessaris per poder encabir l’avaluació de tots els  treballs.   

El  centre  estableix  el  procediment  per  tal  que,  d’acord  amb  el  que  estableix  l’article  15.3.  de  la  normativa  reguladora  dels  plans  docents  de  les  assignatures  i  de  l’avaluació  i  la  qualificació  dels  aprenentatges , els estudiants que a l’inici del curs acadèmic els resti un màxim d’un 10 % dels crèdits  corresponents  per  finalitzar  l’ensenyament,  tinguin  dret  a  una  convocatòria  extraordinària  de  final  d’estudis.      

B) CALENDARI D’AVALUACIÓ PER AL TÍTOL DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA 

  La Facultat de Dret aprovarà per la seva Junta de Centre les dates d’avaluació que contempla l’article  13.2 de les “Normes reguladores de l’avaluació i de la qualificació dels aprenentatges” aprovada per  Consell  de  Govern  de  6  de  juliol  de  2006,  i  les  comunicarà  a  la  Comissió  Acadèmica  de  Consell  de  Govern per a la seva aprovació definitiva.   

Com a màxim es podran programar proves d’avaluació dins de les dates que s’indiquen a continuació:   Primer semestre: com a màxim el 6 de juliol de 2018 

 Segon semestre: com a màxim el 7 de setembre de 2018 

 

(14)

Aprovat per: ‐ Comissió Acadèmica de Consell de Govern de 23 de març de 2017  ‐ Consell de Govern de 4 d'abril de 2017        

C) CALENDARI DE MATRÍCULA 

 

La UB arbitra els mecanismes de planificació i organització dels processos de matriculació adequats per  un correcte desenvolupament de la matrícula dintre dels terminis establerts a aquest calendari marc.  Per tal de garantir la igualtat de drets de tots els estudiants, la matrícula ha d’haver finalitzat dintre dels  terminis que estableix aquest calendari.   

Els  nous  ensenyaments  de  màster  universitari  en  procés  de  verificació  únicament  podran  matricular  estudiants quan acompleixin les dues condicions següents:  

1. Haver obtingut la Resolució de verificació favorable del Consejo de Universidades.  2. Haver resolt les deficiències detectades per la Direcció General d’Universitats, relatives 

al  compliment  dels  requisits  vinculats  al  procediment  d’implantació  (espais  docents,  professorat i altres aspectes legals).    ANUAL I PRIMER SEMESTRE  Matrícula juliol    Del 13 al 28 de juliol de 2017    Dates calendari Generalitat (alumnes de Grau de nou accés i del títol propi Graduat  en investigació privada)*:   del 13 al 18 de  juliol : primera preferència   18 de juliol : Incidències i renúncies   del 25 al 27 de juliol : resta de preferències  Matrícula setembre/  octubre    Del 4 de setembre al 23 d’octubre de  2017 

Dates  calendari  Generalitat  (alumnes  de  Grau  de  nou  accés  i  màster  de  secundària)*:   7 i 8 de setembre: reclamacions    15 de setembre: segona reassignació juny   21 de setembre: tercera reassignació juny   26 de setembre: assignats setembre   Del 28 de setembre al 2 d’octubre: màster de secundària   9 d’octubre: primera reassignació màster de secundària   10 d’octubre: matrícula octubre    AMPLIACIÓ DE MATRÍCULA I SEGON SEMESTRE  Matrícula febrer    De l’1 de febrer al 23 de febrer de 2018    

Dates  calendari  Generalitat  (alumnes  de  Grau  de  nou  accés  i  màster  de  secundària)*: 

 14 i 15 de febrer: assignats en preinscripció de febrer   

(15)

Aprovat per: ‐ Comissió Acadèmica de Consell de Govern de 23 de març de 2017  ‐ Consell de Govern de 4 d'abril de 2017  Les dates del calendari de la Generalitat són provisionals. Seran les que finalment es defineixin. 

 

 

 

D) TERMINI PER A DEMANAR EL TRASLLAT D’EXPEDIENT A UN ENSENYAMENT OFICIAL DE 

GRAU 

  Cada centre aprovarà per la seva Junta de Centre el termini al que hauran d’ajustar‐se els alumnes per  a  sol∙licitar  el  trasllat  d’expedient  si  volen  accedir  a  un  ensenyament  oficial  de  Grau,  d’acord  amb  el  que  estableixen  l’article  29.1  del  RD  412/2014,  de  6  de  juny  i  els  criteris  generals  per  resoldre  l’admissió  a  ensenyaments  de  grau  per  canvi  d’Universitat  i/o  d’estudis  universitaris  aprovats  pel  Consell de Govern. 

 

E) CALENDARI DE VACANCES 

 

Nadal: del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018  Setmana Santa: del 26 de març al 2 d’abril de 2018    11 de setembre (dilluns)  12 d’octubre (dijous)  1 de novembre (dimecres)  6 de desembre (dimecres)  8 de desembre (divendres)  1 de maig (dimarts)  24 de juny (diumenge)    A més, els patrons de les localitats que corresponguin i els dies festius que assenyali la Generalitat     Les festes de la ciutat de Barcelona són:    25 de setembre de 2017 (dilluns)  21 de maig de 2018 (dilluns) (segona pasqua)    FESTES INSTITUCIONALS 

 

23 d’abril, Sant Jordi (dilluns) (dia no lectiu)      Cada centre podrà fixar un dia del calendari acadèmic com a festa institucional, el qual haurà de ser  comunicat a la Comissió Acadèmica de Consell de Govern. 

 

(16)

COMISSIÓ ACADÈMICA DE CONSELL DE GOVERN 

CALENDARI 2017 

  (sessió de 23 de març de 2017) 

 

 

COMISSIÓ ACADÈMICA CG 

CONSELL DE GOVERN 

23 de març (dijous) 

5 d’abril 

30 de maig  (dimarts)

        

14 de juny 

22 de juny (dijous) 

12 de juliol 

27 de setembre (dimecres) 

11 d’octubre  

20 de novembre (dilluns) 

5 de  desembre 

(17)

Revisió lingüística: 29/06/2010

1

 

MODELS PER CURSAR A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA ENSENYAMENTS OFICIALS DE 

GRAU DE MANERA SIMULTÀNIA 

Aprovat per Consell de Govern de 25 de maig de 2010     

Seguint la tradició de la Universitat de Barcelona de permetre als seus estudiants que puguin 

cursar,  de  manera  simultània,  més  d’un  ensenyament,  aquest  document  estableix  unes 

directrius  per  fer  possible  aquesta  simultaneïtat  en  els  estudis  oficials

 

de  grau  a  través  de 

dos models diferents: l’oferta d’itineraris dobles a proposta de la Universitat i la possibilitat 

de cursar simultaneïtat d’estudis per iniciativa de l’estudiant. 

 

Aquestes directrius pretenen especificar clarament els drets i deures d’aquests estudiants i 

de  la  Universitat  en  aquestes  situacions,  sempre  d’acord  amb  allò  que  estableixen  el  Reial 

decret 1393/2007, de 29 d’octubre (BOE de 30 d’octubre de 2007), que regula l’ordenament 

dels estudis universitaris oficials, i el Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre (BOE de 24 

novembre de 2008), que regula les condicions per a l’accés als estudis universitaris oficials 

de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles. 

 

Article  1.  La  Universitat  de  Barcelona  reconeix  el  dret  als  seus  estudiants  de  cursar,  de 

manera  simultània,  estudis  per  obtenir  més  d’un  títol  oficial  de  grau,  sempre  d’acord  amb 

allò  que  estableixen  aquestes  directrius  i  amb  els  acords  que  pugui  prendre  el  Consell  de 

Govern. 

 

Itineraris dobles a proposta de la Universitat 

 

Article 2. La Universitat de Barcelona podrà organitzar itineraris específics que facilitin a un 

estudiant cursar simultàniament dos ensenyaments de grau, anomenats itineraris dobles.  

 

2.1. Un itinerari doble consisteix en una organització temporal que permeti a l’estudiant 

compaginar  les  activitats  formatives  dels  dos  ensenyaments  i  complir  els  requisits 

establerts  per  obtenir  els  dos  títols  de  grau,  d’acord  amb  el  que  estableixen  els  plans 

d’estudis  respectius,  a  través  de  la  superació  d’un  màxim  de  420  crèdits  i  sumant 

assignatures dels dos plans d’estudis. Aquest màxim de 420 crèdits es podrà superar en 

cas que algun dels dos ensenyaments de grau sigui de més de 240 crèdits. 

 

2.2.  Per  a  l’establiment  d’un  itinerari  doble  serà  preceptiu  que  les  juntes  dels  centres 

responsables dels dos graus i el Consell de Govern aprovin la documentació següent: 

 

a)  Una  llista  de  les  assignatures  que  s’han  de  cursar  i  superar  en  cadascun  dels 

dos ensenyaments.  

 

b)  Una  llista  d’equivalències  entre  cadascuna  de  les  assignatures  (o  grup 

d’assignatures)  cursades  en  cada  ensenyament  i  aquella  assignatura  (o  grup 

ANNEX 4 - CACG - ACTA 207

(18)

Revisió lingüística: 29/06/2010

2

d’assignatures)  que  poden  ser  objecte  de  reconeixement  i  que  formen  part  del 

pla d’estudis de l’altre ensenyament. 

 

c)  Totes  les  especificacions  necessàries  en  aplicar  aquests  reconeixements  pel 

que  fa  a  l’obtenció  d’alguna  menció,  si  és  el  cas,  en  cadascun  dels  dos  plans 

d’estudis. 

 

d) Una programació temporal de com es garantirà que aquests estudiants tinguin 

la  possibilitat  de  cursar  de  manera  simultània  els  dos  ensenyaments.  Aquesta 

programació  ha  d’incloure,  com  a  mínim,  la  previsió  sobre  grups,  horaris, 

tutoració, proves d’avaluació i coordinació entre els dos ensenyaments. 

 

Article 3. Accés 

 

3.1. L’estudiant només podrà accedir a un itinerari doble a través d’una oferta de places 

específiques  de  nou  accés  a  l’Oficina  de  Preinscripció  Universitària.  Aquest  nombre  de 

places l’haurà d’aprovar el Consell Interuniversitari de Catalunya. 

1

 

 

3.2. La nota de tall per a l’accés a un itinerari doble no podrà ser, en cap cas, inferior a la 

nota de tall per a l’accés a cap dels dos ensenyaments oficials de grau que formen part 

de l’itinerari doble. 

 

Article 4. Matrícula 

 

4.1. Un cop concedida la plaça, l’estudiant haurà de matricular‐se necessàriament als dos 

ensenyaments oficials de grau que formen part de l’itinerari doble. 

 

4.2. Cada centre serà el responsable de la gestió i interlocució, tant administrativa com 

acadèmica, amb relació a tot allò que faci referència al seu ensenyament. 

 

4.3.  L’estudiant  que  es  matriculi  en  un  d’aquests  itineraris  dobles  haurà  de  satisfer  els 

preus públics establerts al Decret de preus i a

 

la normativa de matrícula de la Universitat 

de Barcelona. 

 

4.4. L’estudiant que cursi un itinerari doble podrà sol∙licitar, en el moment que consideri 

oportú,  i  sempre  d’acord  amb  el  calendari  i  procediment  establerts  a  cada  centre,  el 

reconeixement d’assignatures derivat de l’aplicació de les equivalències a què es refereix 

l’article 2.2b. 

 

1 Excepcionalment,  els  estudiants  que  hagin  iniciat  l’itinerari  doble  de  Mestre  en  Educació  Infantil  i  Mestre  en  Educació 

Primària en el marc del programa de Millora i Innovació de la Formació de Mestres (MIF), en les universitats UdL, UdG, URV,  i UVic‐UCC, podran accedir a aquest mateix itinerari doble ofert per la UB sol∙licitant l’accés directe al centre, sempre que  tinguin reconeguts un mínim de 41,25 crèdits i compleixin els requisits d’admissió específics.

(19)

Revisió lingüística: 29/06/2010

3

4.5.  En  el  cas  que  l’estudiant  vulgui  abandonar  un  dels  dos  ensenyaments,  haurà  de 

comunicar‐ho  als  dos  centres.  Aquest  abandonament  es  farà  efectiu  i  tindrà  efectes  a 

partir  de  la  matrícula  següent  en  l’ensenyament  no  abandonat.  Aquest  abandonament 

implica la renúncia a cursar aquest itinerari específic. 

 

 

 

Article 5. Drets i deures 

 

5.1. Un cop matriculat, l’estudiant tindrà la consideració, a tots els efectes, d’estudiant 

dels  dos  ensenyaments  i,  per  tant,  disposarà  dels  mateixos  drets  i  deures  que  tot 

estudiant  matriculat  a  qualsevol  dels  dos  ensenyaments.  En  particular,  té  dret  a 

participar en les eleccions a qualsevol dels òrgans de govern i gestió que preveu l’Estatut 

de la Universitat de Barcelona i a ser candidat en qualsevol d’aquestes eleccions. 

 

Article 6. Normativa de permanència 

 

6.1. Per l’aplicació de la normativa de permanència, i a efectes del còmput de crèdits per 

matricular  i  de  crèdits  per  superar,  es  considerarà  l’itinerari  doble  com  un  únic 

ensenyament.  

 

La disposició addicional tercera de la normativa de permanència de la universitat d’aplicació a partir del curs 2012‐ 2013,  aprovada  en  el  Consell  Social  de  26  de  juliol  de  2012,  modifica  l’apartat  6.1,  a  l’establir  el  que  s’indica  a  continuació: 

 

“En el cas d’estudis de grau amb itineraris simultanis, les condicions de matrícula són les que assenyala el pla d’estudis 

dels  itineraris  aprovats  per  la  Universitat  i  se’ls  apliquen  les  condicions  de  permanència  considerant  cada  grau  per  separat”. 

 

6.2. Si l’estudiant abandona un dels dos ensenyaments, d’acord amb l’article 4.5, també 

se li aplicarà la normativa de permanència d’acord amb la nova situació. 

 

Article 7. Beques 

 

7.1. A efectes de la sol∙licitud de beques, es consideraran com a crèdits matriculats i/o 

superats,  la  suma  dels  crèdits  matriculats  i/o  superats  en  qualsevol  dels  dos 

ensenyaments que formen part de l’itinerari doble.  

 

Article 8. Sol∙licitud del títol 

 

8.1.  L’estudiant  d’un  itinerari  doble  podrà  sol∙licitar  qualsevol  dels  dos  títols  en  el 

moment  en  què  compleixi  els  requisits  establerts  al  pla  d’estudis  per  fer‐ho,  tenint  en 

compte tant les assignatures superades com aquelles reconegudes d’acord amb l’article 

2.2b. 

 

(20)

Revisió lingüística: 29/06/2010

4

8.2.  Si  l’estudiant  sol∙licita  un  dels  dos  títols  abans  de  completar  l’altre  passa  a  ser 

considerat, de manera automàtica, estudiant només de l’altre ensenyament. 

 

8.3. Cal tenir present que l’itinerari previst comporta que l’estudiant de l’itinerari doble 

obtindrà els títols en un temps superior a altres estudiants que han iniciat els estudis en 

el mateix moment que ell, atès que està cursant dues titulacions. 

 

 

 

Simultaneïtat d’estudis per iniciativa de l’estudiant 

 

Article 9. S’adopta com a criteri general permetre als estudiants cursar simultàniament més 

d’un  ensenyament  oficial  de  grau  sempre  que  hagi  estat  admès  als  ensenyaments  que 

permeten  obtenir  aquests  títols  per  qualsevol  de  les  vies  considerades  al  Reial  decret 

1892/2008,  de  14  de  novembre,  i  sense  cap  restricció  addicional  més  enllà  dels  requisits 

acadèmics exigibles a la resta d’estudiants d’aquests ensenyaments. 

 

Article 10. Accés 

 

10.1. L’estudiant que estigui cursant un ensenyament oficial de

 

grau i desitgi accedir a un 

altre ensenyament haurà d’obtenir la plaça d’acord amb la normativa vigent. 

 

10.2.  L’estudiant,  un  cop  obtinguda  la  plaça,  haurà  de  comunicar  la  intenció  de  cursar 

simultàniament  dos  ensenyaments,  d’acord  amb  el  calendari  i  procediment  que 

estableixi cada centre, i l’autorització serà automàtica, amb l’excepció de les limitacions 

que puguin establir‐se per acord del Consell de Govern. 

 

Article 11. Matrícula 

 

11.1. L’estudiant que estigui matriculat en més d’un ensenyament oficial de grau haurà 

de matricular‐se de manera independent en els dos ensenyaments i complir amb tots els 

requisits establerts per a cadascuna de les matrícules. 

 

11.2.  En  qualsevol  moment  l’estudiant  podrà  sol∙licitar  el  reconeixement  d’aquelles 

assignatures que siguin equivalents en aplicació d’allò que estableix l’article 6 del Reial 

decret 1393/2007, de 29 d’octubre, sobre reconeixement i transferència de crèdits.  

 

Article 12. Drets i deures 

 

12.1. L’estudiant que cursi de manera simultània més d’un ensenyament oficial de grau 

tindrà  els  mateixos  drets  i  deures  que  la  resta  d’estudiants  de  cadascun  dels 

ensenyaments en què estigui matriculat. 

 

 

(21)

Revisió lingüística: 29/06/2010

5

Article 13. Normativa de permanència 

 

13.1. L’estudiant que estigui cursant de manera simultània diversos ensenyaments haurà 

de  complir  amb  allò  que  estableix  la  normativa  de  permanència  per  a  cadascun  dels 

ensenyaments. 

 

Article 14. Beques 

 

14.1.  L’estudiant  que  estigui  cursant  de  manera  simultània  diversos  ensenyaments 

oficials  de  grau  només  podrà  sol∙licitar  beca  general  o  de  mobilitat  per  a  un  dels 

ensenyaments. 

 

Article 15. Sol∙licitud del títol 

 

15.1. L’estudiant podrà sol∙licitar qualsevol dels dos títols en el moment en què compleixi 

els requisits establerts al pla d’estudis per fer‐ho, tenint en compte tant les assignatures 

superades com aquelles reconegudes. 

 

15.2.  Si  l’estudiant  sol∙licita  un  dels  dos  títols  abans  de  completar  l’altre  haurà  de 

comunicar si té la intenció o no de continuar els seus estudis, d’acord amb el calendari i 

procediment  que  hagi  establert  cada  centre,  i  a  fi  i  efecte  de  garantir  la  informació 

adequada a l’hora d’emetre el suplement europeu del títol.  

 

(22)

Revisió lingüística: 29/06/2010

6

ANNEX  –  MATRÍCULA  PER  CURSAR  ENSENYAMENTS  OFICIALS  DE  GRAU  DE  MANERA 

SIMULTÀNIA 

   

 

Efectes acadèmics

 

Efectes econòmics 

Beca 

  Itinerari doble    Matrícula en cadascun dels dos  ensenyaments    Reconeixement d’assignatures  derivat de l’equivalència entre els  dos graus, a sol∙licitud de  l’estudiant    L’abandonament serà efectiu i  tindrà efectes en la matrícula  següent.      Normativa de permanència:  Per al còmput de crèdits per  matricular i superar es considera  cada grau per separat2      Els imports de la matrícula es  calcularan aplicant el Decret de  preus i la normativa de la UB de  manera independent a cadascun  dels ensenyaments.     Les despeses de gestió  d’expedient, d’infraestructura i de  material docent i l’assegurança  obligatòria només es paguen en la  matrícula d’un dels dos  ensenyaments.        La beca general o de  mobilitat només es pot  sol∙licitar per un dels dos  ensenyaments.     Als efectes de beca es  consideren com a crèdits  matriculats o superats la  suma de crèdits matriculats  o superats als dos  ensenyaments que formen  l’itinerari doble.     Simultaneïtat  d’estudis     Matrícula a cadascun dels dos  ensenyaments     Normativa de permanència:  S’haurà de complir el que estableix  la normativa de permanència per a  cadascun dels ensenyaments.        Els imports de la matrícula es  calcularan aplicant el Decret de  preus i la normativa de la UB de  manera independent a cadascun  dels ensenyaments.     La beca general o de  mobilitat només es pot  sol∙licitar per a un dels dos  ensenyaments i els  requisits s’han de complir  en l’ensenyament per al  qual s’ha demanat la beca.               

 

2Establert per La disposició addicional tercera de la normativa de permanència de la universitat d’aplicació a partir del curs  2012‐2013, aprovada en el Consell Social de 26 de juliol de 2012

(23)

 

NORMATIVA 

REGULADORA 

PER 

ACCEDIR 

ALS 

ENSENYAMENTS 

UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA PER A 

PERSONES  MÉS  GRANS  DE  QUARANTA  ANYS  MITJANÇANT  L’ACREDITACIÓ 

D’EXPERIÈNCIA LABORAL O PROFESSIONAL 

    Article 1. Règim jurídic      L’accés a la Universitat de Barcelona per a les persones més grans de quaranta anys es regeix pel que  estableix a l’article 16 del Reial decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s’estableix la normativa bàsica  dels procediments d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau, pels acords que prengui  la Comissió Tècnica d’Accés del Consell Interuniversitari de Catalunya i pel que es disposa en aquesta  Normativa.    Es reservarà l'1% de les places de l'ensenyament de grau ofert per les universitats per als candidats  que hagin superat l'accés. Les places s'adjudicaran segons la qualificació global obtinguda.    Article 2. Requisits per sol∙licitar l’accés    Per concórrer a l’accés per a més grans de quaranta anys s’han de complir els requisits següents:    1. Tenir o complir quaranta anys l’any natural de començament del curs acadèmic.  2. No posseir cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la Universitat mitjançant altres vies.  3. Acreditar experiència laboral i professional en relació amb l’ensenyament universitari oficial de  grau sol∙licitat.    En el cas d'estudis estrangers, que aquests no permetin l'accés a la universitat en el seu país.    Article 3. Calendari i convocatòria    L'accés per a més grans de 40 anys es convoca una vegada a l'any i només es pot sol∙licitar per un únic  centre d'estudi de les universitats catalanes.   

El  calendari  anual  dels  processos  que  regula  aquesta  normativa  s’haurà  d’elaborar  atenent  els  calendari que estableixi l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat del Consell Interuniversitari  de Catalunya. La Universitat de Barcelona fa públic el calendari  al web. 

 

Article 4. Inscripció a la prova   

Les  persones  interessades  han  de  formalitzar  la  preinscripció/matrícula  a  l’Oficina  d’Accés  a  la  Universitat,  a  través  del  portal accesnet.gencat.cat  ,  en  el  termini  i  adjuntant  la  documentació  que 

estableixi la convocatòria.    

La documentació s’ha de justificar dins del termini de presentació de la sol∙licitud. No es valoren els  mèrits del currículum que no quedin acreditats. 

(24)

  Article 5. Estructura    L’accés a la Universitat per a les persones més grans de quaranta anys amb acreditació d’experiència  laboral i professional s’estructura en dues fases:    PRIMERA FASE. VALORACIÓ DEL CURRÍCULUM    Els mèrits es valoren d’acord amb el barem següent:     a) Experiència laboral i professional    La Comissió Avaluadora valora que l’experiència laboral i professional s’hagi desenvolupat en les  famílies  professionals  adscrites  a  la  branca  de  coneixement  a  la  qual  es  vincula  l’ensenyament  universitari oficial de grau triat. 

 

Aquest apartat es qualifica amb un màxim de sis punts, amb una qualificació numèrica expressada  amb tres decimals. 

 

En  particular,  es  valora  l’experiència  adquirida  i  demostrable  en  treballs  que  es  relacionin  específicament amb l’ensenyament universitari oficial de grau sol∙licitat: fins a un màxim de 0,05  punts per mes complet d’experiència professional, i fins a un màxim de 0,025 punts per mes complet  per a l’experiència no específica en les famílies professionals adscrites a la branca de coneixement  a la qual es vinculi l’ensenyament universitari oficial de grau triat.    b) Formació    La formació es qualifica amb un màxim de dos punts, amb una qualificació numèrica expressada  amb tres decimals.    Es valoren els cursos de formació i perfeccionament amb continguts directament relacionats amb  l’ensenyament  universitari  oficial  de  grau  sol∙licitat,  de  durada  igual  o  superior  a  quinze  hores,  d’acord amb l’escala següent: 0,002 punts per hora.  

 

Així  mateix,  es  valoren  els  cursos  de  formació  i  perfeccionament  amb  continguts  inclosos  en  les  famílies professionals adscrites a la branca de coneixement però no directament relacionats amb  l’ensenyament universitari oficial de grau sol∙licitat, de durada igual o superior a quinze hores, amb  0,001 punts per hora.    c) Coneixement de català    El coneixement del català es valora amb un punt com a màxim, d’acord amb l’equivalència següent:    — Certificat de nivell elemental (A):    0,300 punts  — Certificat de nivell intermedi (B):    0,600 punts  — Certificat de nivell de suficiència (C):  0,900 punts  — Certificat de nivell superior (D):    1,000 punts    Únicament es puntua el nivell més alt obtingut. 

(25)

 

d) Coneixement de terceres llengües 

  

El  coneixement  de  terceres  llengües  es  valora  en  total  amb  un  punt  com  a  màxim,  d’acord  amb  l’equivalència següent:    — Certificat de nivell A2:   0,100 punts  — Certificat de nivell B1:  0,300 punts  — Certificat de nivell B2:  0,500 punts  — Certificat de nivell C1:  0,800 punts  — Certificat de nivell C2:  1,000 punts    Únicament es puntua el nivell més alt obtingut en cada llengua.    Resultat de la primera fase de valoració    El resultat final d’aquesta primera fase de valoració té una puntuació quantitativa entre zero i deu  punts, expressada amb tres decimals. Els candidats que obtenen una qualificació inferior a cinc punts  no superen la prova d’accés, i els que obtenen una puntuació igual o superior a cinc punts tenen dret  a l’entrevista personal.    La superació d’aquesta primera fase no té cap tipus d’equivalència amb l’ensenyament secundari.      SEGONA FASE. ENTREVISTA PERSONAL    Una vegada superada la primera fase, la Comissió Avaluadora convoca la persona sol∙licitant a una  entrevista personal. El lloc, el dia i l’hora es fan públics a través del web de la Universitat de Barcelona  (www.ub.edu), a l’apartat de Futurs Estudiants – Admissions.    No assistir a l’entrevista personal en el lloc, el dia i l’hora assenyalats fa decaure tots els drets de la  persona sol∙licitant.    En l’entrevista personal es valora i aprecia la maduresa i idoneïtat de la persona candidata per seguir  amb  èxit  l’ensenyament  universitari  oficial  de  grau  triat.  En  aquesta  segona  fase  es  qualifica  el  candidat com a Apte o No apte. Obtenir la qualificació de No apte vol dir no haver superat la prova  d’accés per a les persones més grans de quaranta anys a la Universitat de Barcelona.      Article 6. Qualificació final de l’accés a la Universitat per a les persones més grans de quaranta anys    El resultat final és la qualificació quantitativa obtinguda en la primera fase (valoració), sempre que la  Comissió Avaluadora hagi avaluat el candidat com a Apte en la segona fase (entrevista personal).         

(26)

Article 7. Comissió Avaluadora    Per organitzar i gestionar el desenvolupament de l’accés per a les persones més grans de quaranta  anys mitjançant l’acreditació d’experiència laboral i professional, la Universitat de Barcelona nomena  una comissió avaluadora per a cada una de les branques de coneixement en què s’ofereixen graus.    Aquesta comissió està formada per:    — un president  — un secretari  — un vocal    Cadascun d’aquests membres ha de pertànyer a algun dels àmbits de coneixement següents:     arts i humanitats   ciències   ciències de la salut   ciències socials i jurídiques   enginyeria i arquitectura   

Per  a  comunicacions,  i  per  a  qualsevol  altra  incidència,  la  Comissió  té  la  seu  a  la  unitat  de  Gestió  Acadèmica  –  Afers  Generals  i  Accés  (travessera  de  les  Corts,  131‐159,  Pavelló  Rosa,  recinte  de  la  Maternitat, 08028 Barcelona). El funcionament de la Comissió Avaluadora s’ha d’adaptar a les normes  establertes en el capítol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.    Perquè aquesta via d’accés es desenvolupi correctament, es tenen en compte els criteris recollits en  aquesta Normativa.   

A  més,  s’ha  de  vetllar  perquè  s’adoptin  les  mesures  adequades  per  garantir  el  secret  de  la  documentació aportada per les persones interessades.      Article 8. Reclamacions    La persona interessada pot presentar una reclamació sobre la qualificació final obtinguda. El termini  de  presentació  és  de  tres  dies  hàbils,  a  comptar  de  la  data  de  publicació  de  les  qualificacions.  La  reclamació s’ha de presentar a l’Oficina del Registre del Pavelló Rosa o a qualsevol dels registres de la  Universitat de Barcelona i s’ha d’adreçar al president de la Comissió Avaluadora de l’accés per a les  persones més grans de quaranta anys corresponent. 

 

Transcorregut  el  termini  de  presentació  de  reclamacions  i  una  vegada  resoltes  —en  el  cas  que  se  n’hagin presentat—, es publica la relació definitiva de qualificacions. Contra aquesta resolució que  esgota la via administrativa, la persona interessada pot interposar recurs contenciós administratiu  davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini  de  dos  mesos,  a  comptar  de  la  data  de  publicació  d’aquesta  resolució,  sens  perjudici  que  pugui  interposar‐ne qualsevol altre que consideri pertinent, d’acord amb el que disposa la Llei 30/1992, de  26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu  comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. 

 

(27)

 

Article 9. Compatibilitat amb altres vies d’accés   

Les persones que puguin accedir a la Universitat per la via de més grans de vint‐i‐cinc anys, més grans  de  quaranta  anys  i  més  grans  de  quaranta‐cinc  anys  i  vulguin  fer  ús  de  les  tres  vies  poden  fer‐ho  formalitzant la inscripció corresponent a cadascuna de les proves, i abonant els preus corresponents  a les tres inscripcions.      Disposició final. Entrada en vigor    Aquesta Normativa entra en vigor el dia que s’aprova.

 

 

 

 

(28)

Aprovat per: ‐ Comissió Acadèmica de Consell de Govern de26 de març de 2015  ‐ Consell de Govern de 20 d'abril de 2015 

Criteris generals per resoldre l’admissió a ensenyaments 

de grau per canvi d’Universitat i/o d’estudis universitaris 

 

El  Reial  Decret    412/2014,  de  6  de  juny,  pel  qual  s’estableix  la  normativa  bàsica  dels  procediments d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau, regula en l’article 29  les  condicions  a  que  s’han  d’ajustar  les  universitats  per  a  resoldre  les  sol∙licituds  d’admissió  d’estudiants amb estudis oficials espanyols iniciats que canvien d’Universitat i/o d’ensenyament  i se’ls hi reconegui un mínim de 30 crèdits ECTS.  Així mateix, l’article 30 determina les condicions  respecte a la resolució de les sol∙licituds d’admissió dels estudiants amb estudis  universitaris  oficials estrangers, parcials o totals que no hagin obtingut l’homologació del títol a Espanya i als  que es reconegui un mínim de 30 crèdits ECTS.   

En  tots  dos  articles  s’atribueix  al  Rector  de  la  Universitat  la  competència  per  resoldre  les  sol∙licituds d’admissió, d’acord amb els criteris que sobre aquesta matèria  determini el Consell  de Govern de la universitat. En el cas d’estudiants amb estudis estrangers estableix que en tot  cas s’ha de tenir en compte l’expedient acadèmic.    A més, l’article 9 estableix que les Universitats poden fixar procediments generals d’admissió  per aquest col∙lectiu d’estudiants, i l’article 10 determina els criteris generals de valoració que  han d’utilitzar.   

Per  tal  de  recollir  en  un  únic  document  les  condicions  i  criteris  generals  establerts  pel  Reial  Decret 412/2014 i establir els criteris bàsics a què s’han d’ajustar els centres en el cas d’oferir  places per a l’admissió per canvi d’Universitat i/o d’estudis en alguns dels ensenyaments de grau  que imparteixen,    S’ACORDA:    1.‐ Poden sol∙licitar l’admissió a un estudi de grau de la Universitat de Barcelona per aquesta  via:    a) Estudiants amb estudis universitaris oficials espanyols parcials.   b) Estudiants amb estudis universitaris estrangers parcials.  

c) Estudiants  amb  estudis  universitaris  estrangers  totals  sempre  que no  hagin  obtingut  la  credencial  d’homologació  del  seu  títol    o  el  certificat  d’equivalència  a  nivell  acadèmic  universitari oficial a  Espanya.    En tots tres supòsits s’ha de complir el requisit de tenir reconeguts un mínim de 30 crèdits en  l’estudi de grau al qual es vol accedir.    2.‐ La Junta de Centre, o la comissió en qui delegui, ha d’aprovar anualment l’oferta de  places  per accedir per aquesta via als ensenyaments de grau que imparteix. En el cas que n’ofereixi, ha  d’aprovar la convocatòria, que, com a mínim, ha de contenir la següent informació.     ‐ Termini per a la presentació de sol∙licituds  ‐ Oferta de places per a cada ensenyament 

‐ Criteris  específics  per  la  valoració  de  les  sol∙licituds,  segons  s’estableix  en  l’apartat  3  d’aquest document 

(29)

Aprovat per: ‐ Comissió Acadèmica de Consell de Govern de26 de març de 2015  ‐ Consell de Govern de 20 d'abril de 2015  ‐ Documentació que cal adjuntar a la sol∙licitud per a cada col∙lectiu     Aquesta informació s’ha de fer pública en les pàgines web dels centres abans de començar el  termini de presentació de sol∙licituds.   

3.‐  El  Reial  Decret    412/2014,  de  6  de  juny,  pel  qual  s’estableix  la  normativa  bàsica  dels  procediments d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau, determina en l’article  10.2. els criteris generals de valoració següents : 

 

a) Qualificació  final  obtinguda  en  els  ensenyaments  cursats  i/o  en  mòduls  o  matèries  concretes.  b) Relació entre els currículums de les titulacions anteriors i els títols universitaris sol∙licitats.  c) Formació acadèmica o professional complementària.  d) Estudis superiors cursats amb anterioritat.    A més l’esmentat reial decret regula, de forma excepcional, que  es poden establir avaluacions  específiques de coneixements i competències.    4.‐ Per a establir els criteris específics per a la valoració de les sol∙licituds, la Junta de la Facultat  del  Centre  podrà  concretar  un  o  alguns  dels  criteris  generals  de  l’apartat  anterior,  tenint  en  compte que en les sol∙licituds d’alumnes estrangers en tot cas s’haurà de valorar  l’expedient  universitari tal com estableix l’article 30 del RD 412/2015. 

 

5.‐ Els interessats presentaran la sol∙licitud d’admissió al centre corresponent.    

6.‐  La  resolució  d’aquestes  sol∙licituds  correspon  al  Rector  o  persona  en  qui  delegui  i  només   tindrà validesa per al curs en què s’ha concedit la plaça.  

 

7.‐ Els estudiants amb estudis universitaris espanyols parcials que accedeixen per aquesta via  han de sol∙licitar el trasllat d’expedient a la universitat d’origen.   

 

(30)

Ensenyaments de Grau

Aprovació de memòries de verificació

CACG de 23 de març de 2017

Es publicarà la documentació a la carpeta de CACG del BSCW

Ensenyament Informació acord

G1089 Empresa

Internacional/International Business

S’acorda informar favorablement i elevar a Consell de Govern, previ informe de la Junta Consultiva i posterior tramesa, si escau, a Consell Social, l’aprovació de la memòria de verificació de la titulació de Graduat o Graduada en Empresa Internacional/International Business, tal com consta a l’annex.

(31)

Ensenyaments de Grau

Aprovació de plans d'estudis

CACG de 23 de març de 2017

Es publicarà la documentació a la carpeta de CACG del BSCW

Ensenyament Informació acord

G1069 Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats

S’acorda Informar favorablement i elevar a Consell de Govern, previ informe de la Junta Consultiva i posterior tramesa, si escau, a Consell Social, l’aprovació del pla d’estudis de la Titulació de Graduat o Graduada en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats, tal com consten en els documents que s’adjunten com a annex.

(32)

Ensenyaments de Grau

Aprovació de calendaris d'implantacio

CACG de 23 de març de 2017

Es publicarà la documentació a la carpeta de CACG del BSCW

Ensenyament Informació acord

G1069 Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats

S'acorda informar favorablement i elevar a Consell de Govern, l'aprovació del calendari d'implantació de la Titulació de Graduat o Graduada en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats, tal com consten en els documents que s’adjunten com a annex.

(33)

Ensenyaments de Grau

Oferta assignatures optatives

CACG de 23 de març de 2017

Es publicarà la documentació a la carpeta de CACG del BSCW

Ensenyament Informació acord

G1061 Cinema i Mitjans Audiovisuals S’acorda aprovar l’oferta d’assignatures optatives del Centre Adscrit de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals (ESCAC) de la titulació de Grau en Cinema i Mitjans Audiovisuals (TG1061) en procés d'extinció per al curs 2017-18, tal i com consta a l'annex adjunt.

Figure

Updating...

References