FONS D ENTITATS I ASSOCIACIONS Descripció i inventari del fons

43  Download (0)

Full text

(1)

FONS D’ENTITATS I

ASSOCIACIONS

Descripció i inventari del fons

(2)

Descripció del fons d’entitats i

associacions

(3)

FITXA DE DESCRIPCIÓ.

Codi de referència

Codi país CAT Codi arxiu SAMLM Codi 706 Títol del fons

GREMI D’HOTELERS DE LLORET DE MAR Dates de formació 1991 - 2002 Nivell de descripció Inventari. Volum i suport 53 capses (6 m.l.) Paper .

Nom(s) del(s) productor(s)

La documentació ha estat produïda pel Gremi d’Hotelers, però la major part dels documents fan referència a l’Escola de Formació del Gremi.

Història de l´organisme/Biografia del productor

Història arxivística

La documentació es trobava a la seu que el Gremi d’Hotelers tenia al C. Enric Granados. A finals de l’any 2003, el gerent i el president d’aquesta entitat, senyors Josep Franch i Enric Doltra, es van posar en contacte amb aquest servei d’arxiu per sol·licitar l’ingrés de la seva documentació al servi d’arxiu, perquè canviaven de local i a les noves dependències no disposaven de l’espai suficient per a conservar el seu fons documental.

Dades sobre l’ingrés

La documentació ingressà a l’arxiu a finals de l’any 2003. Durant el mes de maig del 2004 es va procedir a netejar-la i a fer una primera classificació i descripció d’aquest fons documental. La major part de la documentació fa referència a l’Escola de

(4)

2005 es va fer un acte públic de cessió d’aquest fons documental i del fons del Gremi de Bars i Restaurants.

Abast i contingut informatius

Aquest fons documental abraça del 1991 al 2002. Bona part del fons documental fa referència a l’Escola de Formació del Gremi d’Hotelers: subvencions pels diferents cursos, contractació de professors, correspondència relacionada amb l’organització dels cursos, comptes, control d’assistència, organització de cursos, memòries, borsa de treball...

Avaluació, tria i eliminació

No s’ha fet cap procés d’avaluació i/o eliminació de documents. Increments

Hi ha la possibilitat que pugui ingressar la resta de documentació referida al Gremi d’Hotelers de Lloret de Mar.

Sistemes d’organització

La documentació és encapsada i es troba en bones condicions de conservació. Condicions d’accés

Atès que es tracta de documentació generada per un ens privat, on apareixen dades molt recents i de caràcter privat, es requereix una autorització del propi Gremi d’Hotelers per tal que qualsevol ciutadà pugui accedir en aquest fons documental. Condicions de reproducció

Atès que es tracta de documentació generada per un ens privat, on apareixen dades molt recents i de caràcter privat, es requereix una autorització del propi Gremi d’Hotelers per tal que qualsevol ciutadà pugui reproduir algun document d’aquest fons documental.

(5)

Instruments de descripció

Hi ha un inventari, en suport paper, que es troba disponible a la biblioteca auxiliar de l’arxiu. Tanmateix, l’inventari també es pot consultar a través d’una base de dades informàtica.

Existència i localització dels originals

Existència i localització de còpies

Unitats de descripció relacionades

Bibliografia

Notes

Autoria i fonts Jordi Padilla Delgado. Regles i convencions

Data(es) de la (es) descripció(ns) Maig del 2004

(6)

QUADRE DE CLASSIFICACIÓ.

706.- GREMI D’HOTELERS DE LLORET DE MAR.

706.1.- ADMINISTRACIÓ

706.1.1.- PATRIMONI

706.1.2.- CONVENIS AMB ENTITATS

706.1.3.- SOL·LICITUDS I SUBVENCIONS

706.1.4.- PERSONAL

706.1.5.- CORRESPONDÈNCIA

706.1.6.- PLA QUALITAT TURÍSTICA COSTA BRAVA SUD

706.2.- HISENDA

706.2.1.- COMPTABILITAT

706.2.1.1.- PLA QUALITAT TURÍSTICA COSTA BRAVA SUD

706.2.2.- TRIBUTACIÓ

(7)

706.3.- FORMACIÓ

706.3.1.- PROGRAMES I ORGANITZACIÓ

706.3.1.1.- INSCRIPCIONS I ASSISTÈNCIES

706.3.1.2.- FULLS ADHESIÓ EMPRESES

706.3.1.3.- DIPLOMES

706.3.2- CERTIFICACIONS EXECUCIÓ ACCIÓ FORMATIVA

706.3.3- MEMÒRIES I INCIDÈNCIES

706.3.4.- CORRESPONDÈNCIA

706.4.- DINAMITZACIÓ PROFESSIONAL

(8)

Inventari del fons d’entitats i

associacions

(9)

PATRIMONI SUBSECCIÓ DATA ASSUMPTE SECCIÓ SIG. TOP 1993 / 1998 Pòlisses assegurança Escola i documentació de " leasing ". . .

56.267.1

1992 Projecte tècnic condicionament local com a escola i centre

formació immoble C/ Sant Pere cantonada C/ Esperança 15. . .

(10)

CONVENIS AMB ENTITATS SUBSECCIÓ DATA ASSUMPTE SECCIÓ SIG. TOP 1997 Conveni Activitats Gremi Hotelers i IDFO Institut Desenvolupament

Formació i Ocupació UGT-FCTESE per impartir cursos. . .

56.302.2

1995 / 1997 Convenis de formació signats amb altres entitats. . .

(11)

SOL·LICITUDS I SUBVENCIONS SUBSECCIÓ DATA ASSUMPTE SECCIÓ SIG. TOP 1999 Cursos Pla Forcem F19991785 UGT núm. 1 : sol·licitud i

justificació. . .

56.283.2

1999 Cursos Pla Forcem F19991793 CC OO núm. 2 : sol·licitud i

justificació. . .

56.283.3

2000 Cursos Pla Forcem F20004577 CC OO : sol·licitud i justificació. . .

56.284.1

1997 - 1998 Justificació per a Forcem cursos impartits , ajuts rebuts i

inspeccions avaluatives. . .

56.268.8

2000 Sol·licitud a Departament Treball Generalitat cursos a aturats. . .

56.252.4

2000 Sol·licitud centre col·laborador : requeriments i acreditació

exempció deutes. . .

56.291.3

2000 Sol·licitud centre col·laborador i organització cursos pla F20004577

CC OO. . .

56.285.1

2000 Sol·licitud homologació centre col·laborador en Formació

Ocupacional. . .

56.252.3

1992 - 1993 Sol·licitud homologació com a centre col·laborador Departament

Treball Generalitat : estatuts Associació Formació Professional

Treballadors Hostaleria AFPTH i Activitats Gremi Hotelers , matriu 56.286.3

2000 Sol·licitud inscripció centre col·laborador en Formació

Ocupacional. . .

(12)

SOL·LICITUDS I SUBVENCIONS SUBSECCIÓ DATA ASSUMPTE SECCIÓ SIG. TOP 1992 / 1995 Sol·licitud inscripció registre cooperatives Generalitat . . .

56.267.2

1997 Sol·licitud organització cursos AFPTH Associació Formació

Professional Treballadors Hostaleria a Departament Treball

Generalitat. . . 56.275.4

1996 Sol·licitud organització cursos AFPTH Associació Formació

Professional Treballadors Hostaleria a Forcem Pla F19961670. . .

56.278.1

1995 - 1996 Sol·licitud organització cursos Associació Formació Professional

Treballadors Hostaleria de Lloret AFPTH al Departament Treball

Generalitat. . . 56.270.1

1993 / 1996 Sol·licitud subvencions. . .

56.256.5

1993 Sol·licitud subvencions Departament Treball Generalitat : rebuts de

justificació. . .

56.269.3

1994 Sol·licitud subvencions Departament Treball Generalitat mitjançant

el BEX Banc Exterior Espanya. . .

56.269.2

1995 Sol·licituds i justificació cursos a Generalitat. . .

(13)

PERSONAL SUBSECCIÓ DATA ASSUMPTE SECCIÓ SIG. TOP 1993 / 1998 Contractes treballadors : altes , baixes i convenis. . .

56.296.2

1995 - 1996 Fitxes i currículums professors i experts. . .

56.252.1

1997 / 1999 Fitxes professors i experts. . .

(14)

CORRESPONDÈNCIA SUBSECCIÓ DATA ASSUMPTE SECCIÓ SIG. TOP 1999 / 2001 Convocatòries a les sessions Comissió Formació Gremi

Hotelers. . .

56.283.4

2000 Correspondència : Forcem , normativa de procediment a les

accions formatives presencials. . .

56.257.12

1995 Correspondència : Servei Català Col·locació. . .

56.276. 1992 / 1994 Correspondència entrant. . . 56.286.4 1996 / 1997 Correspondència entrant. . . 56.261.8 1998 Correspondència entrant. . . 56.302.3 2000 Correspondència entrant : Forcem. . .

56.258.7

1995 - 1996 Correspondència entrant i sortint. . .

(15)

CORRESPONDÈNCIA SUBSECCIÓ DATA ASSUMPTE SECCIÓ SIG. TOP 2002 Correspondència entrant i sortint : Associació Empresaris

Hostaleria Costa Brava Centre AEHCBC. . .

56.261.4

1999 Correspondència entrant i sortint : Ceprom CC OO Federació

Comerç Hostaleria i Turisme Catalunya FCHTC. . .

56.290.5

1999 Correspondència entrant i sortint : fax. . .

56.269.4

2000 Correspondència entrant i sortint : fax. . .

56.288.3

2001 Correspondència entrant i sortint : fax. . .

56.269.5

2002 Correspondència entrant i sortint : fax. . .

56.273.3

2001 Correspondència entrant i sortint : fax , pla de dinamització turística

Baix Empordà i Aula Gastronòmica Empordà. . .

56.273.2

1997 Correspondència entrant i sortint : Forcem UGT-FCTESE. . .

56.290.1

1992 / 1994 Correspondència entrant i sortint : notes remeses. . .

56.293.2

1995 / 1998 Correspondència entrant i sortint : Servei Català de Col·locació

SCC. . .

(16)

CORRESPONDÈNCIA SUBSECCIÓ DATA ASSUMPTE SECCIÓ SIG. TOP 1998 Correspondència sortint. . . 56.302.4 1997 Correspondència sortint : Federació Hostaleria Girona. . .

56.258.2

2001 Correspondència sortint : Federació Hostaleria Girona. . .

56.258.8

2001 Correspondència sortint : hotels participants a accions

formatives. . .

56.258.4

2002 Correspondència sortint : nous cursos. . .

56.258.1

2000 - 2001 Documentació enviada per justificar execució accions formatives :

fulls TC1 i TC2 assistents . . .

56.259.1

1999 Requeriments i citacions Inspecció de Treball. . .

(17)

PLA QUALITAT TURÍSTICA COSTA BRAVA SUD SUBSECCIÓ DATA ASSUMPTE SECCIÓ SIG. TOP 2000 Correspondència : comunicats i circulars Pla Qualitat Turística

Costa Brava Sud. . .

56.281.1

1996 - 1997 Pla qualitat indústria turística : esborranys i elaboració, fotocòpia

final. . .

(18)

COMPTABILITAT SUBSECCIÓ DATA ASSUMPTE SECCIÓ SIG. TOP 1991 - 1993 Comptabilitat del Gremi Hotelers : justificants i balanços. . .

56.253.3

1995 - 1996 Memòria i comptabilitat. . .

(19)

COMPTABILITAT / PLA QUALITAT TURÍSTICA COSTA BRAVA SUD SUBSECCIÓ DATA ASSUMPTE SECCIÓ SIG. TOP 1998 Comptabilitat Pla Qualitat Turística : justificants i balanços. . .

(20)

TRIBUTACIÓ SUBSECCIÓ DATA ASSUMPTE SECCIÓ SIG. TOP 1995 / 1998 Documentació Associació Formació Professional Treballadors

Hostaleria AFPTH : tributació , contractació , correspondència

Forcem , assegurances , cotitzacions Seguretat Social. . . 56.299.1

1999 Documentació tributària : requeriments i notificacions IRPF i altres

tributs Activitats Gremi Hotelers. . .

56.298.1

1995 / 1998 Documentació tributària Activitats Gremi Hotelers : requeriments

IRPF , altres tributs , correspondència amb Agència Tributària. . .

(21)

SOL·LICITUD DE CRÈDIT SUBSECCIÓ DATA ASSUMPTE SECCIÓ SIG. TOP 1993 / 1997 Sol·licituds i pòlisses crèdits bancaris. . .

(22)

JUSTIFICANTS DE PAGAMENT SUBSECCIÓ DATA ASSUMPTE SECCIÓ SIG. TOP 1999 / 2002 Facturació cursos subcontractats a empresa GAM i control

hores. . .

56.283.5

2000 Facturació i pagaments a professors i experts mitjançant empresa

Educatur SL. . .

56.281.2

2000 Factures de pagament a proveïdors i consum electricitat. . .

56.264.2

1999 Factures emeses pels professors. . .

56.261.3

1998 - 1999 Factures i justificants de pagament. . .

56.257.7

1997 Factures i justificants despeses. . .

56.284.2

1999 Factures i justificants despeses i pagaments a proveïdors. . .

56.284.3

1998 Factures i justificants despeses Sr. Albert Guerra Murciano. . .

(23)

JUSTIFICANTS DE PAGAMENT SUBSECCIÓ DATA ASSUMPTE SECCIÓ SIG. TOP 1999 Pressupostos i catàlegs mobiliari oficina per a l' Escola. . .

56.273.4

1993 / 1995 Relació de factures. . .

(24)

NÒMINES SUBSECCIÓ DATA ASSUMPTE SECCIÓ SIG. TOP 1992 / 1994 Control professors : hores impartides i rebuts pagament. . .

56.270.2

1997 - 1998 Fitxes i nòmines professors i experts. . .

56.275.3

1995 / 1996 Horaris professors i sous pendents de pagament. . .

56.254.2

1997 Nòmines i factures pagades als professors per part d' Activitats del

Gremi Hotelers. . .

56.278.4

2000 Nòmines pagades al personal administartiu. . .

56.290.6 1993 / 1997 Nòmines personal. . . 56.295.3 1999 Nòmines personal. . . 56.258.6 1995 / 1996 Nòmines personal i professors. . .

(25)

ORGANITZACIÓ SUBSECCIÓ DATA ASSUMPTE SECCIÓ SIG. TOP 1993 - 1994 Curs Noves tècniques de cuina : organització. . .

56.288.2

2000 circa Curs Prevenció riscos laborals : fulls avaluació del curs per als

alumnes. . .

56.257.3

1998 Cursos Associació de Titulars de Bars i Restaurants ATBiR

Ceprom : llistat empreses agrupades. . .

56.280.4

1999 Cursos diversos : fulls inici acció formativa. . .

56.268.6

1998 Cursos diversos : material didàctic Atenció al client , Direcció

hotelera , Departament pisos i altres. . .

56.296.1

1998 circa Cursos diversos : material didàctic Higiene alimentària , Prevenció

riscos laborals. . .

56.294.6

2001 Cursos diversos : material didàctic i apunts. . .

56.287.1

2002 Cursos específics personal Hotels Rovira de Tossa de Mar. . .

56.256.2

1993 - 1994 Cursos Manipulador aliments : llistat assistents. . .

56.288.1

1998 Cursos Prevenció de riscos laborals hotels diversos : fulls annexos

enviats a Federació Hostaleria Girona. . .

(26)

ORGANITZACIÓ SUBSECCIÓ DATA ASSUMPTE SECCIÓ SIG. TOP 2001 Llistat cursos i recull premsa. . .

56.257.10

1998 circa Llistat treballadors hostaleria interessats a participar a cursos. . .

56.268.2

1995 - 1996 Programes i plans estudis. . .

(27)

ORGANITZACIÓ : INSCRIPCIONS I ASSISTÈNCIES SUBSECCIÓ DATA ASSUMPTE SECCIÓ SIG. TOP 1993 Curs Alemany I : fulls assistència. . .

56.290.7

1999 Curs Alemany I gener a febrer : inscripcions i certificats. . .

56.250.9

1998 Curs Anglès I setembre a octubre : inscripcions i fulls

assistència. . .

56.250.11

1997 Curs Atenció al client Hostaleria Pla forcem novembre :

inscripcions. . .

56.251.2

1997 Curs Bufets Hostaleria Forcem juliol a setembre : inscripcions. . .

56.251.4

1998 Curs Cocteleria i vins Associació Bars i Restaurants : inscripcions ,

fulls assistència i diplomes. . .

56.264.1

1997 Curs Governanta Hostaleria Forcem juny i juliol : inscripcions. . .

56.251.3

1997 Curs Higiene alimentària Hostaleria Forcem abril a maig :

inscripcions. . .

56.251.5

1999 Curs Informàtica I gener a febrer : inscripcions. . .

56.250.8

1999 Curs Informàtica I i II gener a febrer : inscripcions i certificats. . .

(28)

ORGANITZACIÓ : INSCRIPCIONS I ASSISTÈNCIES SUBSECCIÓ DATA ASSUMPTE SECCIÓ SIG. TOP 1998 Curs Informàtica I setembre a octubre núm. pla Forcem

F19982434 : inscripcions i certificats. . .

56.250.12

1999 Curs Informàtica II Associació Comerciants febrer a març :

inscripcions i fulls assistència. . .

56.250.1

1999 Curs Informàtica II febrer a març : inscripcions i fulls assistència. . .

56.250.4

1999 Curs Informàtica II març : inscripcions i certificats. . .

56.250.6

1997 Curs Manteniment Hostaleria Forcem octubre : inscripcions. . .

56.250.14

1997 Curs Neteja habitacions Hostaleria Forcem juliol : inscripcions. . .

56.251.6

2002 Curs Ofimàtica febrer a març : inscripcions , fulls assistència i

factures. . .

56.257.5

2001 Curs pràctic introduccióa l' Euro : inscripcions i quaderns

exercicis. . .

(29)

ORGANITZACIÓ : INSCRIPCIONS I ASSISTÈNCIES SUBSECCIÓ DATA ASSUMPTE SECCIÓ SIG. TOP 1999 Curs Rus II gener a març : inscripcions , fulls assistència i

certificats. . .

56.250.7

1999 Curs Tècniques venda en alemany a hostaleria Departament

Treball Generalitat : certificats assistència. . .

56.278.2

1998 Cursos CDD específics per a treballadors hotels Cala Giverola de

Tossa i Esmeralda , Luna Park , Sanco , Magnolia i Bonsol de

Lloret : inscripcions i fulls assistència. . . 56.282.4

1997 Cursos CDD Gestió hotelera grup 36 , desembre : inscripcions i

fulls assistència. . .

56.260.3

1997 Cursos CDD Gestió hotelera grup 38 , desembre : inscripcions i

fulls assistència. . .

56.260.4

1997 Cursos CDD Tècnica tast vins grup 39 , desembre : inscripcions i

fulls assistència. . .

56.260.5

1997 Cursos Ceprom CC OO F19972663 específics personal Hotel

Selvamar : inscripcions , fulls assistència i diplomes. . .

56.261.9

1997 Cursos diversos : certificacións execució acció formativa i

inscripcions. . .

56.272.1

1998 / 1999 Cursos diversos : inscripcions. . .

56.257.11

1998 / 2000 Cursos diversos : inscripcions. . .

(30)

ORGANITZACIÓ : INSCRIPCIONS I ASSISTÈNCIES SUBSECCIÓ DATA ASSUMPTE SECCIÓ SIG. TOP 2000 circa Cursos diversos : inscripcions. . .

56.257.4

2002 circa Cursos diversos : inscripcions. . .

56.257.9

1997 Cursos diversos : inscripcions i impresos DS 15 certificacions

execució acció formativa. . .

56.290.4

1998 Cursos diversos CDD : inscripcions. . .

56.281.3

1997 / 1999 Cursos diversos hostaleria , Alemany , Anglès i altres Hotel

Olympic : inscripcions i diplomes. . .

56.260.2

1998 Cursos diversos Hostaleria Pla Forcem i Ceprom CC OO : atenció

al client , idiomes , informàtica , inscripcions i certificats. . .

56.251.1

1997 Cursos diversos Pla agrupat Forcem UGT-FCTESE : inscripcions i

fulls adhesió empreses. . .

56.256.4

1999 Cursos diversos pla F19991793 : certificacions execució acció

formativa DS-15 , inscripcions , fulls assistència. . .

(31)

ORGANITZACIÓ : INSCRIPCIONS I ASSISTÈNCIES SUBSECCIÓ DATA ASSUMPTE SECCIÓ SIG. TOP 1996 Cursos diversos Programa de formació continuada aprenentatge

Pla agrupat : inscripcions empreses interessades. . .

56.267.4

1996 Cursos diversos UGT-FCTESE Pla F19961670 : inscripcions i fulls

assistència. . .

56.277.

2000 Cursos específics Forcem personal Hotels Athene i Ifa , curs

Bufets : inscripcions. . .

56.257.2

1997 Cursos específics personal Hotels Olympic i Maria del Mar , Anglès

i Rus : inscripcions i fulls assistència. . .

56.259.2

1997 Cursos específics treballadors Hotel Don Juan CC OO Pla

F19972663 : inscripions. . .

56.297.1

1998 Cursos específics treballadors Hotel Samba pla Forcem

F19983774 Formació mediambiental i Atenció al client :

inscripcions i fulls assistència. . . 56.272.2

1998 Cursos específics treballadors hotels diversos : Anabel - Atenció al

client , La Palmera - Cuina Original . Rigat Park - Rus i altres

idiomes : inscripcions i fulls assistència. . . 56.301.2

1998 Cursos específics treballadors Hotels Rigat Park i Alexis , Rus

turístic : inscripcions , fulls assistència i certificacions. . .

56.274.2

1998 - 1999 Cursos Gremi Agències Viatges Informàtica : inscripcions i fulls

assistència. . .

56.275.2

1997 Cursos Hostaleria CC OO Ceprom Pla agrupat F19972663 , cursos

diversos : inscripcions cursos núms. 1 a 7. . .

(32)

ORGANITZACIÓ : INSCRIPCIONS I ASSISTÈNCIES SUBSECCIÓ DATA ASSUMPTE SECCIÓ SIG. TOP 1997 Cursos Hostaleria CC OO Pla agrupat F19972663 , cursos

Idiomes : inscripcions. . .

56.265.7

1991 / 1992 Cursos Recepcionista Generalitat : inscripcions i fulls

assistència. . .

56.292.4

1995 / 1996 Cursos Recepcionista Generalitat : inscripcions i fulls

assistència. . .

56.299.3

1995 Documentació cursos IDFO Institut Desenvolupament Formació i

Ocupació UGT : factures , programes , fulls assistència. . .

56.292.2

1997 Documentació enviada a CDD per justificar accions formatives :

inscripcions , fulls assistència i certificacions execució accions

formatives. . . 56.297.2

1998 Documentació enviada a CDD per justificar execució accions

formatives : inscripcions , fulls assistència i certificacions execució

acció formativa. . . 56.298.2

1997 Sol·licituds cursos CC OO : inscripcions. . .

(33)

ORGANITZACIÓ : FULLS ADHESIÓ EMPRESES SUBSECCIÓ DATA ASSUMPTE SECCIÓ SIG. TOP 1997 Cursos Associació Titulars Bars i Restaurants : fulls adhesió

empreses. . .

56.260.8

1999 Cursos Ceprom Associació Comerciants : fulls adhesió

empreses. . .

56.262.2

1997 Cursos diversos : fulls adhesió empreses. . .

56.285.4

1997 - 1998 Cursos diversos : fulls adhesió empreses. . .

56.268.9

1998 Cursos diversos Hostaleria : fulls adhesió empreses. . .

56.252.5

1998 Cursos diversos Hostaleria Ceprom : fulls adhesió empreses. . .

56.280.5

1998 Cursos diversos Pla agrupat CDD : fulls adhesió empreses. . .

56.282.1

1999 Cursos diversos Pla agrupat CDD per a Gremi Agències Viatges

GAV : fulls adhesió empreses. . .

56.282.2

1998 - 1999 Cursos diversos pla Federació Hostaleria Girona : fulls adhesió

empreses. . .

56.299.3

1998 Cursos diversos Pla propi Associació Comerciants : fulls adhesió

empreses i llistat empreses adherides. . .

(34)

ORGANITZACIÓ : FULLS ADHESIÓ EMPRESES SUBSECCIÓ DATA ASSUMPTE SECCIÓ SIG. TOP 1998 Cursos diversos Pla propi Comerç Associació Comerciants

Ceprom CC OO : fulls adhesió empreses. . .

56.255.1

1998 Cursos diversos Pla propi Comerç Associació Comerciants Forcem

UGT : fulls adhesió empreses. . .

56.255.1

1997 Cursos diversos pla propi Federació Hostaleria Girona Forcem :

impresos DS 9 i DS 15 , fulls adhesió empreses i justificació de

despesa subvenció. . . 56.286.1

1998 Cursos diversos pla propi Hostaleria F19982434 UGT : impresos

DS 9 i DS 15 , fulls adhesió empreses. . .

56.285.3

1998 Cursos Gremi Agències Viatges GAV , pla propi CDD : fulls

adhesió empreses. . .

56.280.3

1997 Cursos Hostaleria : fulls adhesió empreses. . .

56.260.7

1999 Cursos Hostaleria CDD Pla F19992145 : fulls adhesió empreses. . .

56.265.6

1999 Cursos Hostaleria CDD Pla Federació Hostaleria Girona : fulls

adhesió empreses. . .

(35)

ORGANITZACIÓ : FULLS ADHESIÓ EMPRESES SUBSECCIÓ DATA ASSUMPTE SECCIÓ SIG. TOP 1999 Cursos Hostaleria Pla Forcem F19992145 UGT : fulls adhesió

empreses. . .

56.265.2

1999 Cursos Hostaleria Pla Forcem F19992145 UGT i CC OO : fulls

adhesió empreses. . .

56.265.4

1999 Cursos Pla agrupat Forcem : fulls adhesió Cadena Guitart. . .

(36)

ORGANITZACIÓ : DIPLOMES SUBSECCIÓ DATA ASSUMPTE SECCIÓ SIG. TOP 1999 Curs Informàtica I març : certificats i diplomes. . .

56.250.5

1992 Curs UPC Tècniques de motivació : diplomes. . .

56.268.3

1999 Cursos Ceprom : diplomes. . .

56.256.3

1993 / 1996 Cursos diversos : diplomes. . .

56.290.3

1995 circa Cursos diversos : diplomes en blanc. . .

56.268.5

1997 / 1999 Cursos diversos : diplomes pendents entrega. . .

56.291.1

1997 Cursos diversos CC OO i Federació Hostaleria Girona : llistat

diplomes entregats i certificacions assistència. . .

56.274.3

1995 - 1996 Cursos diversos Departament Treball Generalitat : diplomes. . .

(37)

ORGANITZACIÓ : DIPLOMES SUBSECCIÓ DATA ASSUMPTE SECCIÓ SIG. TOP 1996 Cursos diversos Forcem : diplomes. . .

56.279.2

1998 Cursos específics personal Hotel La Palmera , curs Rus Turístic I :

diplomes. . .

56.257.1

1998 Cursos específics treballadors Hotel Anabel , Governanta , Pla

Qualitat i Atenció al client : llistat diplomes entregats i certificacions

assistència. . . 56.275.1

1992 Cursos Generalitat : diplomes. . .

56.261.1

1993 Cursos Generalitat : diplomes. . .

56.261.2

1999 Cursos Prevenció de riscos laborals i Bufets : diplomes. . .

56.257.13

1997 Cursos Rus turístic : diplomes. . .

56.268.4

1997 Cursos UGT-FCTESE Forcem : diplomes. . .

(38)

CERTIFICACIONS EXECUCIÓ ACCIÓ FORMATIVA SUBSECCIÓ DATA ASSUMPTE SECCIÓ SIG. TOP 1997 - 1998 Cursos diversos Forcem CC OO : factures , justificants i

certificacions execució acció formativa. . .

56.301.1

1998 Cursos Forcem F19982434 , Alemany Grup 13 Acció 2 : impresos

DS 15 , certificació execució acció formativa. . .

56.289.5

1998 Cursos Forcem F19982434 , Anglès Grup 8 Acció 3 : impresos DS

15 , certificació execució acció formativa. . .

56.289.3

1998 Cursos Forcem F19982434 , Atenció al client Grup 10 Acció 5 :

impresos DS 15 , certificació execució acció formativa. . .

56.289.10

1998 Cursos Forcem F19982434 , Atenció al client Grup 2 Acció 5 :

impresos DS 15 , certificació execució acció formativa. . .

56.289.9

1998 Cursos Forcem F19982434 , Atenció al client Grup 4 Acció 5 :

impresos DS 15 , certificació execució acció formativa. . .

56.294.2

1998 Cursos Forcem F19982434 , Atenció al client Grup 5 Acció 5 :

impresos DS 15 , certificació execució acció formativa. . .

56.294.3

1998 Cursos Forcem F19982434 , Atenció al client Grup 6 Acció 5 :

impresos DS 15 , certificació execució acció formativa. . .

(39)

CERTIFICACIONS EXECUCIÓ ACCIÓ FORMATIVA SUBSECCIÓ DATA ASSUMPTE SECCIÓ SIG. TOP 1998 Cursos Forcem F19982434 , Informàtica Grup 12 Acció 4 :

impresos DS 15 , certificació execució acció formativa. . .

56.294.1

1998 Cursos Forcem F19982434 , Informàtica Grup 14 Acció 4 :

impresos DS 15 , certificació execució acció formativa. . .

56.289.1

1998 Cursos Forcem F19982434 , Rus Grup 1 Acció 1 : impresos DS

15 , certificació execució acció formativa. . .

56.289.7

1998 Cursos Forcem F19982434 , Rus Grup 14 Acció 1 : impresos DS

15 , certificació execució acció formativa. . .

56.289.8

1998 Cursos Forcem F19982434 , Rus Grup 16 Acció 1 : impresos DS

15 , certificació execució acció formativa. . .

56.289.4

1998 Cursos Forcem F19982434 , Rus Grup 7 Acció 1 : impresos DS

15 , certificació execució acció formativa. . .

56.289.2

1993 / 1995 Documentació enviada a Departament Treball Generalitat per

justificar cursos : justificació accions formatives. . .

56.292.1

1991 / 1992 Documentació enviada per justificar execució accions

formatives. . .

56.295.1

1995 DocumentacIó enviada per justificar execució accions formatives :

nòmines assistents. . .

56.261.5

1997 / 1998 Impresos DS 15 , certificacions execució accions formatives. . .

(40)

CERTIFICACIONS EXECUCIÓ ACCIÓ FORMATIVA SUBSECCIÓ DATA ASSUMPTE SECCIÓ SIG. TOP 1999 Justificació per a Forcem cursos impartits plans agrupats

F19991785 i 1793 , ajuts rebuts i inspeccions avaluatives. . .

(41)

MEMÒRIES I INCIDÈNCIES SUBSECCIÓ DATA ASSUMPTE SECCIÓ SIG. TOP 1999 Comunicació incidències cursos. . .

56.260.9

1995 Curs Bufets febrer i març : memòria final justificativa. . .

56.261.7

1995 - 1996 Cursos diversos : memòria final. . .

56.297.3

1998 - 1999 Organització , justificació execució accions formatives i memòries

cursos diversos UGT-FCTESE i CDD. . .

(42)

CORRESPONDÈNCIA SUBSECCIÓ DATA ASSUMPTE SECCIÓ SIG. TOP 1999 Curs Costos salarials : organització i correspondència. . .

56.278.3

1998 Cursos Associació de Titulars de Bars i Restaurants ATBiR :

correspondència i organització. . .

56.280.1

1998 Cursos Gremi Agències Viatges GAV : sol·licituds i

correspondència. . .

(43)

BORSA DE TREBALL SUBSECCIÓ DATA ASSUMPTE SECCIÓ SIG. TOP 1997 Borsa de treball : currículums. . .

56.266.2

1995 Borsa de treball : currículums i sol·licituds. . .

56.279.1

2000 Borsa de treball : currículums i sol·licituds. . .

56.269.6

1995 / 1996 Borsa de treball : currículums validats per al Servei Català

Col·locació. . .

56.300.

1999 - 2000 Borsa de treball : demandes d' empreses interessades. . .

Figure

Updating...

References

Related subjects :