3.- Requisits dels aspirants. Per poder participar en el procés selectiu serà necessari reunir els següents requisits:

Texto completo

(1)

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA DE CONSERGE DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI D’AQUEST AJUNTAMENT.

1.- Places objecte de convocatòria.

És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir una plaça de conserge, inclosa en l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament de Vic del 2008, mitjançant el procediment de selecció de concurs-oposició en la modalitat de torn lliure.

2.- Característiques de la plaça.

- Naturalesa: Personal funcionari. - Denominació: Conserge

- Grup de Classificació: Agrupació Professional - Escala: Administració General

- Subescala: Subalterna.

- Distribució de la plaça: aquesta plaça queda reservada a convocatòria lliure. - Retribucions: Les retribucions de l'aspirant que resulti seleccionat, seran les

corresponents al lloc de treball de conserge d'edificis escolars. - Jornada: Jornada ordinària.

Les funcions del lloc de treball a proveir són les següents:

a) Realitzar tasques de ontrol en diferents puts de l'escola: entrada, menjador, etc b) Vigilar entrades i sortides de professors, alumnes, pares, mares i persones que

accedeixen a l'escola.

c) Registrar l'entrada i sortida de la documentació de l'escola i distribuir la correspondència.

d) Vigilar els locals i custoriar les instal.lacions, mobiliari, maquinària, equipament i material.

e) Realitzar trasllats de material i mobiliari, així com tasques de manteniment, conservació i reparació bàsica d'instal.lacions i equipaments, com ara arreglar panys i penjadors, petites reparacions, substitució de rajoles trencades, canviar bombetes i fluorescents, etc.

f) Qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuida. 3.- Requisits dels aspirants.

Per poder participar en el procés selectiu serà necessari reunir els següents requisits: 3.1. Requisits generals:

a) Ser espanyol/a, nacional d’Estat membre de la Unió Europea, o persona inclosa en l’àmbit d’aplicació dels Tractats Internacionals celebrats per la CE i ratificats per Espanya en els que sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors, d’acord amb el que preveu l’article 56 i següents de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

b) Tenir complerts els setze anys i no excedir en l’edat màxima de jubilació forçosa.

c) El coneixement adequat del castellà per als nacionals d’altres estats. Els aspirants estrangers que no ho acreditin en el moment de presentar la instància hauran de realitzar la prova de castellà a què es refereix la base 7a.

d) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les corresponents funcions.

e) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei a l’Estat, a les Comunitats Autònomes o a les Entitats Locals, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques per sentència ferma.

(2)

Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar, a més del requisit expressat en el paràgraf anterior, no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impedeixi, en l’Estat de la que tingui nacionalitat, l’accés a la funció pública.

f) No trobar-se en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat previstes en la legislació vigent sobre la matèria.

3.2. Requisits específics:

a) Estar en possessió de la titulació acadèmica de graduat en educació secundària, graduat escolar, tècnic de cicles formatius de grau mitjà o formació professional de primer grau, equivalents o superiors.

b) Tenir el nivell B de català, equivalent o superior. Els aspirants que no ho acreditin hauran de realitzar la prova de català a què es refereix la base 7a. 3.3. Els requisits s’hauran de complir en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds previst a la base 4.3 i mantenir-los fins al moment de la presa de possessió de la plaça adjudicada.

4.- Presentació de sol·licituds i drets d’examen.

4.1. Sol·licituds. Els que desitgin prendre part en el procés selectiu hauran de presentar una instància adreçada a l’alcalde de Vic, en el model normalitzat que estarà a disposició dels interessats en el Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de Vic, en la pagina web municipal (www.vic.cat), i a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Vic, Plaça Major, núm. 1. Les sol.licituds s'han de presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol de les altres formes previstes a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

4.2. A la instància s'acompanyarà:

a) Fotocòpia compulsada del DNI i, en cas d'estrangers, fotocòpia compulsada del document d'identitat o passaport i acreditació de trobar-se en alguna de les situacions incloses a la base 3.1.a).

b) Títol exigit a la convocatòria, acompanyat del document d’homologació expedit pel Ministeri d’Educació i Cultura, en el cas de tractar-se d’un títol no expedit per les autoritats espanyoles.

c) Original o fotocòpia compulsada del pagament de l’import dels drets d’examen. d) Fotocòpia compulsada del document acreditatiu dels coneixements de l’idioma

català, per tal de quedar exempt de la prova de català

e) Els estrangers que la llengua del seu país d'origen no sigui l'espanyol, per a quedar exempts de la prova de castellà, fotocòpia compulsada del diploma bàsic d’espanyol, o superior, de l’Institut Cervantes.

f) Qualsevol altre document que es demani en les presents bases.

Les còpies dels documents hauran d’estar compulsades per l’Ajuntament de Vic o mitjançant còpia autenticada per notari.

4.3. Termini. El termini per a la presentació d’instàncies serà de vint dies naturals des de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o en el Butlletí Oficial de l’Estat.

4.4. Drets d’examen. L'import de la taxa pels drets d’examen fixat per a aquesta convocatòria, que inclou les compulses realitzades per l’Ajuntament de Vic de les fotocòpies de la documentació requerida en les presents bases, és de 7,85 euros. El pagament es podrà fer efectiu a l'OAC, mitjançant gir postal o telegràfic o per transferència bancària a la c/c, número 2013.0045.35.0500139361, oberta a nom de

(3)

l’Ajuntament de Vic a la Caixa de Catalunya, sucursal 0045, amb domicili a la plaça Major, núm. 41 de Vic, sent precís que quedi clar, davant l’entitat destinatària de la transferència, que el pagament es fa en concepte de drets d’examen.

5.- Admissió d’aspirants.

5.1. Un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies, el regidor delegat de recursos humans dictarà resolució en el termini màxim d'un mes, en la qual declararà aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, amb les causes d’exclusió, i fixarà la data, hora i lloc del començament de les proves. Aquesta resolució es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de la corporació, i a la pàgina web (www.vic.cat), tot respectant el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. En la mateixa resolució, es declararà aprovada la llista d’aspirants admesos que han de realitzar les proves de coneixement de llengua catalana i, si escau, de llengua castellana.

5.2. Els aspirants exclosos o no inclosos en la llista provisional disposaran d'un termini de deu (10) dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació de la resolució al Butlletí Oficial de la Província, per esmenar els defectes que hagin estat la causa de l'exclusió o omissió de la citada llista.

6.- Òrgan de selecció.

6.1. Es constituirà en la forma següent:

- President: El/la Secretari/a de la corporació o persona en qui delegui; - Vocals:

o Un/a a proposta de l'Escola d’Administració Pública de Catalunya. o Dos tècnics o experts, que poden ser o no personal de l’Ajuntament. - Secretari/a: Un/a funcionari/a de l'Ajuntament, amb veu i vot.

6.2. El nomenament dels membres del Tribunal haurà d'incloure el dels seus respectius suplents, i es farà en la mateixa resolució que es dicta per a l'aprovació de les llistes d'admesos i exclosos.

7.- Prova d’acreditació del coneixement d’idiomes.

7.1. Coneixement del català. Amb caràcter previ a la realització de les proves de l’oposició, els aspirants que no hagin acreditat aquests coneixements hauran de realitzar una prova de català en la qual es comprovarà que tenen el nivell de comprensió i expressió oral i escrita en aquesta llengua exigit en aquestes bases. En el cas de què s’hagi de realitzar aquesta prova, es demanarà al Centre de Normalització lingüística de la Comarca d’Osona el nomenament d’una persona que assessori el Tribunal, amb veu i sense vot.

7.2. Coneixement del castellà: També amb caràcter previ a la realització de les proves de l’oposició, els aspirants estrangers que no hagin acreditat aquests coneixements hauran de realitzar una prova de castellà en la qual es comprovarà que tenen el nivell de comprensió i expressió oral i escrita en aquesta llengua exigit en aquestes bases. En el cas de què s’hagi de realitzar aquesta prova, es nomenarà una persona especialista en llengua castellana que assessori el Tribunal, amb veu i sense vot. 7.3. Aquestes proves es qualificarà d’apte o no apte. Els aspirants que no assoleixin la qualificació d’apte quedaran eliminats del procés selectiu.

(4)

8.- Procés selectiu:

El concurs oposició constarà de les següents fases: 8.1.- Fase d’oposició:

L’oposició constarà de les següents proves, totes elles de caràcter obligatori i eliminatori:

a) Primera prova.

Consistirà en respondre per escrit, en un temps màxim d’una hora, un tema del temari de matèries comunes per a les places del Grup E (actualment AP[E]), que figura en l’annex I de les Bases Generals.

El Tribunal extraurà a l’atzar, en presència dels opositors, el tema a desenvolupar. Aquesta prova es puntuarà de 0 a 10 punts. Serà eliminat l’aspirant que no arribi a 5 punts.

b) Segona prova.

Consistirà en contestar per escrit, en un temps màxim d’una hora, un tema del temari de matèries específiques que figura en l’annex II d’aquestes bases.

El Tribunal extraurà a l’atzar, en presència dels opositors, el tema a desenvolupar. Aquesta prova es puntuarà de 0 a 10 punts. Serà eliminat l’aspirant que no arribi a 5 punts.

c) Tercera prova.

Serà pràctica i consistirà en la realització d’un supòsit pràctic o en l’execució d’un treball vinculat a les funcions pròpies de la plaça a proveir i relacionat amb les matèries del temari específic. El temps màxim per a la realització d’aquesta prova serà el que determini el tribunal, sense que pugui superar una hora.

Aquesta prova es puntuarà de 0 a 20 punts. Serà eliminat l’aspirant que no arribi a 10 punts.

8.2.- Fase de concurs i valoració.

Consistirà en la valoració dels mèrits acreditats pels aspirants d'acord amb el barem de la Taula de Mèrits que s'adjunta a les presents bases com Annex.

La puntuació de la fase de concurs només se sumarà a la de la fase d’oposició si s’han superat i aprovat totes les proves d’aquesta.

No podrà atorgar-se cap puntuació en aquesta fase referida a cap mèrit que no estigui avalat per la corresponent còpia autenticada notarialment o còpia compulsada per l’Ajuntament de Vic. La puntuació màxima que es podrà atorgar a aquesta fase serà de 10 punts.

(5)

El tribunal podrà realitzar una entrevista, si ho creu convenient, que valorarà si el perfil professional de l’aspirant és adequat a les característiques de la plaça convocada; les preguntes només podran versar sobre el perfil professional i la comprovació dels mèrits al·legats.

Aquesta fase serà avaluada amb un màxim de dos punts. 9. Ordre d’actuació.

L’ordre d’actuació dels aspirants s’iniciarà alfabèticament per l’aspirant que el seu primer cognom comenci per la lletra “t”, de conformitat amb el resultat del sorteig realitzat a l’efecte. En el supòsit que no hi hagi aspirants que el seu primer cognom comenci per la lletra “t”, l’ordre d’actuació s’iniciarà pels aspirants que el seu primer cognom comenci per la lletra “u”, i així successivament.

10. Calendari de proves.

La primera prova del procés selectiu es farà en el termini màxim de 6 mesos des de la convocatòria.

11.- Relació d'aprovats.

Una vegada acabada la qualificació dels aspirants, el Tribunal farà pública la relació d’aprovats per ordre de puntuació en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, c/ Ciutat, núm. 1, i a la pàgina web de l'Ajuntament, tot respectant el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 12.- Presentació de documents.

Els aspirants proposats hauran de presentar en el registre general de l’Ajuntament, en el termini de vint (20) dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació de la relació d’aprovats en el tauler d'edictes de l'Ajuntament, i sense previ requeriment, els documents, originals o compulsats pel propi Ajuntament, acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits exigits que es detallen tot seguit:

a) Certificat mèdic que acrediti el requisit de la base 3.1.d), expedit per l'equip mèdic que designi l'Ajuntament, prèvia revisió mèdica.

b) Una declaració responsable de no estar afectat per cap dels motius d'incompatibilitat continguts en la Llei 53/84, de 26 de desembre, o, en el seu cas, sol·licitud de compatibilitat.

c) Els aspirants seleccionats que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impedeixi, en l’Estat de la que tingui nacionalitat, l’accés a la funció pública.

Els aspirants seleccionats que dins del termini fixat, excepte casos de força major, no presentin la documentació o, si en examinar-la, es comprovés que no compleix alguns dels requisits assenyalats a les bases (generals i específiques) que regeixen la convocatòria, no podran ser nomenats i s’anul·laran les actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què hagin incorregut per falsejar la sol·licitud inicial.

En aquest cas, com també en el supòsit de renúncia de l’aspirant proposat, l’alcalde-president podrà sol·licitar al Tribunal qualificador que proposi el següent candidat, si n’hi hagués, que havent superat totes les proves de la convocatòria hagi obtingut la puntuació més alta, el qual haurà de presentar la documentació abans esmentada en el termini de vint dies naturals des de que se li notifiqui la proposta del Tribunal.

13.- Període de pràctiques.

Acabat el concurs-oposició, l’aspirant proposat pel tribunal haurà de superar un període de pràctiques dos mesos.

(6)

14.- Nomenament.

Una vegada conclòs el procés selectiu, els aspirants que l’hagin superat, el nombre dels quals no podrà excedir en cap cas del nombre de places convocades, seran nomenats com a personal funcionari de l'Ajuntament, i el seu nomenament es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província.

15.- Normes generals i impugnacions.

15.1. Normativa aplicable. Aquestes bases específiques regiran la convocatòria de les places objectes de la mateixa que convoqui aquest Ajuntament, juntament amb les bases generals aprovades per resolució de l’alcaldia de 19 de maig de 2005 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, núm.129, Annex III, de 31.05.2005. En cas de discrepància, prevaldran les bases específiques sobre les generals.

En tot allò que no estigui previst a les bases serà d’aplicació general l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el Reglament de personal al servei de les Entitats Locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol, de la Generalitat de Catalunya, i la resta de disposicions aplicables.

15.2. Impugnació. Aquestes bases i els actes administratius derivats de les mateixes i de l’actuació del Tribunal, podran ser impugnades pels interessats en els casos i en la forma prevista en la Llei 30/1992, de LRJPAC i demés normes d’aplicació.

ANNEX:

1. Temari de matèries comunes: El que figura a l’annex I de les Bases Generals per al Grup E (actualment AP).

2. Temari de matèries específiques.

Tema 1. Nocions bàsiques d'electricitat i calefacció. Enllumenat interior y exterior. Tipus de sistemes de calefacció. Treballs de manteniment a realitzar en una instalació. Comprovacions. Periodicitat i recomenacions.

Tema 2. Nocions bàsiques de fusteria –fusta, metàl.lica... – i serralleria. Tipus. Qualitats. Treballs de manteniment a realitzar. Comprovacions. Periodicitat i recomenacions.

Tema 3. Nocions bàsiques de llauneria i sanejament. Elements que composen una instal.lació. Aparells sanitaris. Tipus de reixes. Qualitats. Treballs de manteniment a realitzar. Comprovacions. Periodicitat i recomenacions.

Tema 4. Nocions bàsiques de feines de paleta i pintura. Envans i tancaments. Revestiments de paraments, sostres i terres. Tipus de pintura. Treballs de manteniment a realitzar. Comprovacions. Periodicitat i recomenacions.

Tema 5. Jardineria i sistemes de reg. Elements d'una zona ajardinada. Condicions de la base per plantacions. Espècies més comunes a la zona.

Tema 6. Nocions bàsiques sobre mesures de seguretat a adoptar en els treballs de manteniment. Equips de protecció individual. Sistemes d'extinció d'incendis. Extintors.

(7)

Classes de foc. Criteris de selecció. Treballs de manteniment a realitzar. Comprovacions.

3. Taula de mèrits

A) EXPERIÈNCIA:

Serveis prestats en un lloc de treball amb funcions relacionades amb les tasques a desenvolupar:

‰ A l’administració local .……….. 0,25 punts/mes. ‰ En altres administracions públiques

ocupant llocs en treball similars………….……… 0,15 punts/mes. PUNTUACIÓ MÀXIMA 7 PUNTS

La puntuació establerta en aquest apartat s’entendrà referida a la jornada ordinària de treball. En el cas que la jornada sigui inferior a l’ordinària, s’aplicarà la puntuació proporcional que correspongui.

L’experiència per serveis s’acreditarà mitjançant fe de vida laboral acompanyada de certificat de serveis prestats.

B) CURSOS DE FORMACIÓ:

Per curs de capacitació professional, sempre que es trobin relacionats amb les funcions del lloc objecte de la convocatòria i s'acrediti la seva durada:

- Per cursos de durada inferior a 25 hores: ... 0,10 punts - Per cursos de 26 a 50 hores: ... 0,15 punts - Per cursos de 51 a 100 hores: ... 0,25 punts - Per cursos de durada superior a 100 hores: ... 0,50 punts

Només es valoraran els impartits, organitzats, patrocinats o homologats per Organismes Públics.

PUNTUACIÓ MÀXIMA 3 PUNTS

Vic, --- de 2009. El Regidor delegat,

Figure

Actualización...

Referencias

  1. www.vic.cat