Canvis rellevants en la nova normativa de gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants

56  Download (0)

Full text

(1)

Generalitat de Catalunya

Departament d'Agricultura,

Ramaderia, Pesca i Alimentació

Canvis rellevants en la nova normativa

de gestió de les dejeccions ramaderes i

altres fertilitzants

(2)

Nova normativa de gestió de les dejeccions

ramaderes i altres fertilitzants

1. Projecte de Decret gestió dejeccions

ramaderes, fertilització I programa actuació

zones vulnerables.

2. Us de GPS.

3. Balanç de nitrogen a l'explotació ramadera

(porcí)

4. RD condicionalitat

5. DUN 2018

(3)

Situació nitrats a les aigües: Programa actuació reforçat

nitrats mg / L

1960

2017

2025

(4)

Trets generals del projecte de Decret

Ampliacions de granges i noves explotacions

Actuacions a l’explotació ramadera

Fertilització

Aspectes administratius

(5)

Trets generals nou decret

Programa d’actuació reforçat

Alguns articles s’han passat als annexos

o

Pel seu elevat detall tècnic

Es concreten articles que formen el programa

d’actuació

Es faculta Conseller/a del DARP per modificar

determinats annexes

(6)

Trets generals del projecte de Decret

Ampliacions de granges i noves explotacions

Actuacions a l’explotació ramadera

Fertilització

Aspectes administratius

(7)

ICR

=

N bestiar intensiu

/

N orgànic aplicable

Càlcul per a cada municipi

– Intervenen municipis adjacents

– Amb reducció N per dietes

– Terres amb usos SIGPAC fertilitzables

(8)

ZV-A:

o

Municipis amb ICR superior a 0,8

o

Municipis amb ICR entre 0,5 i 0,8 però amb elevats nitrats a les

aigües subterrànies (> 50 ppm)

ZV-B: resta de municipis en zona vulnerable

ZNV: zona no vulnerable

(9)
(10)

Superfície (ha)

Cap. Recepc. Kg N

Generació kg N Std.

Nombre

granges

ZNV

373.089

65.925.468

23.290.404

7.149

ZV

548.359

82.479.319

75.421.785

11.448

ZV-A

287.101

45.286.508

55.370.758

7.961

ZV-B

261.259

37.192.811

20.051.027

3.487

Total Catalunya

921.448

148.404.787

98.712.189

18.597

Superfície (ha)

Cap. Recepc. Kg N

Generació kg N Std.

Nombre

granges

ZV-A - ICR> 1,2

45.378

7.550.347

14.746.143

2.219

(11)

Moratòria ampliacions bestiar

En municipis d’ICR superior a 1,2

o

Afecta 66 municipis a Catalunya (llistats a l’annex)

(12)

Ampliacions i noves explotacions

ZV-A amb

ICR >1.2

COMARCA

MUNICIPI

Garrigues

Puiggròs

Noguera

Bellmunt d'Urgell

Pla d'Urgell

Golmés

Pla d'Urgell

Miralcamp

Pla d'Urgell

Mollerussa

Pla d'Urgell

Vilanova de Bellpuig

(13)

Limitació increment bestiar en ZV (I)

Només es pot aplicar en ZV el N-ref

o

N-ref: nitrogen de dejeccions que s’aplica en ZV segons el

pla de gestió vigent a l’entrada en vigor del decret

Excepcions: poden aplicar en ZV per sobre del N-ref:

o

Explotacions ecològiques o extensives

o

Terres cultivades pel ramader

o

Aplicació a terres de ZV-B si els sòls tenen menys de 80

(14)

Limitació increment bestiar en ZV (II)

Reducció N per dietes: NO permet augmentar el

bestiar

Es pot incrementar bestiar en ZV

Aplicant les dejeccions en terres fora de ZV

Aplicant les dejeccions en terres cultivades pel ramader

Tractant dejeccions per eliminar N o produir fertilitzants

comercials

Trasllats bestiar per tancament d’altra granja (mateix titular)

Lliurant a gestor de residus

(15)

Increment bestiar en ZV: comparació

Major restricció a les ampliacions amb el nou decret

En ZV-A el projecte de decret permet menys

possibilitats d’ampliar respecte al Decret 136/2009:

o

Opcions d’ampliar bestiar que desapareixen:

− Explotació agrària prioritària

− Dietes reductores de l’excreció nitrogenada

− Ampliar pel fet d’estar en un pla de gestió conjunt on altres

granges disminueixen

o

En ZV-B el projecte de decret preveu restriccions a les

(16)

Trets generals del projecte de Decret

Ampliacions de granges i noves

Actuacions a l’explotació ramadera

Fertilització

Aspectes administratius

(17)

Actualització coeficients vedell engreix

o

Decret vigent: 28,97 kg N/plaça i any

o

Nou decret:

Engreix (mamó):

22 kg N/plaça i any

Engreix (pastero):

28 kg N/plaça i any

Actualització coeficients avicultura engreix

o

Decret vigent:

0,22 kg N/plaça i any

o

Nou decret:

0,166 kg N/plaça i any

(18)

Continuen vigents les reduccions actuals (nivells

1, 2 i 3)

S’està desenvolupant actualment el Pla pilot del

mètode del balanç de N

o

S’implementarà per Ordre

El decret possibilita aplicar el balanç de N per a

altres espècies

(19)

Emmagatzematge dejeccions

Basses en destinació

o

Només per aplicació agrícola

o

A més de 5 km de la granja

o

Les dejeccions han d’estar sota cobert

Oví i cabrum

o

Comptabilitza el terra de la nau

o

Ha de ser impermeable i amb jaç

o

Certificat tècnic

(20)

Pla gestió: només per al bestiar estabulat

Exempció per a granges petites

Conversió de plans conjunts a centres de gestió

o

Cada granja, pla individual

o

Gestió conjunta: a través del centre de gestió

(optimització de la gestió conjunta)

o

Període transitori 2 anys

(21)

Trets generals del projecte de Decret

Ampliacions de granges i noves explotacions

Actuacions a l’explotació ramadera

Fertilització

Aspectes administratius

(22)

Disposar (acreditar) assessorament en fertilització si:

o

Més de 3 ha d’hortícoles

o

Més de 10 ha de regadiu

o

Més de 20 ha de secà

Exempció: agricultor amb titulació adient

Planificació detallada de la fertilització

o

Per a cada unitat homogènia de cultiu (UHC)

(23)

Concentració N en dejeccions

No es pot dir que fertilitzem si no sabem riquesa en N

Cal estimar riquesa: kg N/t o kg N/m

3

Anàlisis laboratori, conductímetres o NIR (purins),

referències bibliogràfiques adients, etc.

Per defecte: kg N teòrics / volum o massa real

(mesurats) de dejeccions

(24)

Dosi màxima de N a aplicar (ZV)

Màxim adobatge orgànic (fems, purins, etc.)

o

Límit general 170 kg N / ha i any

o

Agricultura ecològica: 170 només per a dejeccions

Superació límit 170 kg N/ha i any

o

Cal autorització explícita Comissió Europea

(25)

Dosi màxima N a aplicar (ZV)

Límit actual dejeccions en cereal d’hivern: 170 kg

N/ha i any (secà i reg)

Nous límits en secans semiàrids: 130 kg N/ha

o

Segrià, Pla d’Urgell, Urgell, Garrigues

Mecanisme per augmentar dosi de fertilitzant

(mineral o orgànic) en cas d’altes productivitats

(26)

Èpoques aplicació dejeccions ramaderes

ZV: més restricció en adobatge de fons

o

Fems: permès 2 mesos abans sembra (ara 2,5)

o

Purins i gallinasses: permès 1,5 mesos abans sembra (ara 2)

ZV: permès purí al canyot de blat de moro

o

Anàlisi nitrats al sòl

ZNV: limitació d’èpoques aplicació

(27)

Prohibició vano

Transitorietat:

o

En 6 mesos: cisternes noves

o

En 1 any (aplicacions

ZV) o 2 anys (aplicacions

ZNV)

– Cisternes de més de 15 m

3

, o

– Aplicació a càrrec d’empreses de serveis

o

En 5 anys: resta de casos

(28)

Conductímetre en cisternes purins (obligatori)

Transitorietat (

igual que prohibició vano

)

o

En 6 mesos: cisternes noves

o

En 1 any (aplicacions

ZV) o 2 anys (aplicacions

ZNV)

– Cisternes de més de 15 m

3

, o

– Aplicació a càrrec d’empreses de serveis

o

En 5 anys: resta de casos

(29)

Altres aspectes de l'aplicació

Distàncies a cursos aigua en aplicar dejeccions

o

Simplificació i reducció de distàncies a respectar

No aplicar dejeccions entre 15 h de divendres i 24 h

de diumenge, ni en festius, a menys de 500 m de:

o

Nuclis de població

o

Centres de treball (no agraris)

o

Àrees de lleure

(30)

Apilament temporal

Apilament temporal dins de finca

o

Màxima quantitat

La necessària per la campanya agrícola

200 t / apilament (abans eren 100 t)

(31)

Intermediari entre granges i agricultors

Ha de tenir un pla de gestió amb base agrícola

Pot tenir o no emmagatzematge

No pot tractar dejeccions (passaria a ser gestor de

residus)

(32)

Altres aspectes

Document acompanyament dejeccions

o

No exigible (tot i que seria recomanable per

seguretat jurídica del propi ramader)

Fangs depuradora urbanes: en el conjunt de la

ZV-A, no superar anualment les quantitats aplicades

el 2008

(33)

Trets generals del projecte de Decret

Ampliacions de granges i noves explotacions

Actuacions a l’explotació ramadera

Fertilització

Aspectes administratius

(34)

Llibre gestió fertilitzants nitrogenats

Ampliació a tots els agricultors

o

Excepte petita dimensió

o

ZV i ZNV

o

Anotar totes les aplicacions de fertilitzants N

(35)

Declaració anual gestió fertilitzants

Dades anuals a enviar telemàticament al DARP

Declaració ramaders

o

N i dejeccions generats

o

Tractaments realitzats (i N eliminat, si s’escau)

o

Quantitat entregada a explotació agrícola, gestor de residus o

a centre de gestió

Declaració agricultors

o

N aplicat a cada cultiu, indicant tipus de fertilitzant i origen

Limitació entrada bestiar si insuficient capacitat de

(36)

Lliurar al DARP en temps real les dades GPS del

transport:

o

Des d’entrada en vigor: aplicacions a més de 10 km

o

En 6 mesos:

Transports per empreses de serveis

Transports cap a emmagatzematges en destinació o

apilaments temporals

Transports a gestors de residus

Transports d’explotacions situades en ZV cap a terres en

ZNV

(37)

Revisió del programa d’actuació en ZV

Revisió en el termini de 6 mesos des de la

propera modificació o ampliació de les

designacions de zones vulnerables

Si passat aquest termini no s’ha revisat, el

programa continuarà vigent

PERÒ no es

permetran noves granges ni ampliacions que

apliquin dejeccions en ZV

(38)

Nova normativa de gestió de les dejeccions

ramaderes i altres fertilitzants

1. Projecte de Decret gestió dejeccions

ramaderes, fertilització I programa actuació

zones vulnerables.

2. Us de GPS.

3. Balanç de nitrogen a l'explotació ramadera

(porcí)

(39)

1. Ordre GPS: Normativa

Normativa vigent:

Ordre AAM/312/2014: Obliga a utilitzar GPS en traçabilitat.

Granja aplicant a camp a més de 10 km.

Ordre AAM/66/2015: Estableix les dades que s’han de guardar

en excel. Poden ser requerides pel DARP.

Ordre ARP/210/2017: Obliga a aportar les dades al DARP en

temps real. Utilització de la plataforma de recepció de dades

(PRD). Publicada 18/09/2017 – aplicació 19/03/2018 .

Objectiu DARP:

(40)

3. Ordre GPS: Sistema actual

Software gestió

Explotacions

GPS

Gestió Sector

Empreses

Software

DARP

GPS

Software GPS DARP

(PRD)

SSGMPA Camp Ramaders Aplicadors dejeccions ramaderes

(41)

Aspectes administratius

Software gestió

Explotacions

Gestió Sector

GPS

Empreses

Software

Plataforma recepció de

dades GPS DARP (PRD)

Camp Ramaders

GPS

(42)

5. Ordre GPS: Que han de fer les empreses de

software

• Crear un software de traçabilitat d’aplicació

de dejeccions amb GPS.

– Respectar les especificacions tècniques de la

plataforma en temps real.

• Firmar una autorització per divulgar les

seves dades de contacte / compromís de no

manipulació de dades.

(43)

6. Ordre GPS: Que han de fer els ramaders:

1.

Sol·licitar donar-se d’alta al servei:

(Titular granja – tràmit

telemàtic)

Al DARP li donarà un codi per verificar el seu consentiment

en l’enviament de les dades. (veure “dades en origen” més

endavant).

Opció 1: Contractar una empresa de software GPS:

Les empreses subministren el hardware necessari i l’instal·len.

Es poden adaptar sistemes de gestió existents dels grangers.

Sistema de pagament per equip d'aplicació de dejeccions:

- Variable segons empreses, però es parla de 100-200 €/cisterna,

10-25€/cisterna.

Opció 2: Crear un software propi i una instal·lació pròpia.

Crear un software que compleixi les especificacions tècniques del

DARP.

(44)

7. Ordre GPS: Funcionament sistema

• Els ramaders (aplicadors) han d’identificar:

– L’origen

(característiques dejeccions)

– El destí

1.

ORIGEN: “Càrrega” cisterna/remolc

– Han deposar totes les dades d’origen (veure desprès) (dades que ja eren

obligatòries abans).

– La PRD verifica que totes les dades son vàlides i tenen el format adequat.

Si la verificació automàtica és “OK”

la PRD els hi dóna un codi d’inici*.

“identificador de traça”.

Si la verificació automàtica és “errònia”

“La PRD l’indica quins són els

errors i no li deixa continuar. Ha d’esmenar les dades.

2.

DESTÍ: “Aplicació”

– Han de posar les dades obligatòries de destí (veure després) + el codi d’inici*.

- Si “ok”

“codi destí de l’aplicació correcte”. (codi fi)

(45)

8. Ordre GPS: Dades en origen

Codi ramader (DARP)

NIF aplicador

Matrícula vehicle aplicador

Coordenades x, y

Error de precisió GPS

Data / hora

Tipus origen (granja) “actualment un únic origen possible”

Identificador d’origen (marca oficial)

Element utilitzat (Puri/fem...)

(46)

Codi d’inici: (Identificador d’origen o codi de traça) La PRD li

dóna en el moment de fer l’origen.

Coordenades destí (X, Y)

Error de precisió GPS

Data / hora

Tipus destí (camp)

“actualment un únic destí possible”

Descripció de destí (recinte SP)

(47)

10. Ordre GPS: Funcionament PRD

PRD (plataforma de recepció de dades) “No és una web”

És una porta oberta a unes bases de dades del DARP.

Tècnicament són serveis web, on les empreses de software poden

posar les dades en temps real.

A la PRD:

Han de registrar origen / destí

(3 hores marge, 24h origen-destí).

Poden modificar un origen

(3 hores després).

Poden Eliminar origen / destí.

Poden sol·licitar l’identificador de l’origen si l’han perdut.

o

En l’origen i destí

és valida la informació.

o

Hi ha avisos bloquejants : no permeten continuar si no s’esmena.

(informació obligatòria)

(48)

Nova normativa de gestió de les dejeccions

ramaderes i altres fertilitzants

1. Projecte de Decret gestió dejeccions

ramaderes, fertilització I programa actuació

zones vulnerables.

2. Us de GPS.

3. Balanç de nitrogen a l'explotació ramadera

(porcí)

(49)

Balanç de nitrogen a l'explotació ramadera

(porcí)

• Pla pilot 2017

247(190) granges

(50)
(51)

Comparació generació de N (mesurat i calculat) de 6

engreixades

(52)

Balanç de nitrogen a l'explotació ramadera

(porcí)

• Finalització Pla pilot : Gener 2018

• Publicació Ordre balanç :primavera 2018

• Obligatori totes granges porcí

• Aplicatiu informàtic

• Obligació us : setembre 2018

• Protecció reduccions actuals: període

transitori

(53)

Nova normativa de gestió de les dejeccions

ramaderes i altres fertilitzants

1. Projecte de Decret gestió dejeccions

ramaderes, fertilització I programa actuació

zones vulnerables.

2. Us de GPS.

3. Balanç de nitrogen a l'explotació ramadera

(porcí)

(54)

RD condicionalitat

• Afecta la condicionalitat dels ajuts de la

PAC

• Entra en vigor el 1 de gener del 2018.

• Regula aplicacions puri en vano i enterrat

dels fems solids.

• Les CCAA , dins del que preveu el RD,

poden establir excepcions

(55)

Nova normativa de gestió de les dejeccions

ramaderes i altres fertilitzants

1. Projecte de Decret gestió dejeccions

ramaderes, fertilització i programa actuació

zones vulnerables.

2. Us de GPS.

3. Balanç de nitrogen a l'explotació ramadera

(porcí)

4. RD condicionalitat

(56)

Generalitat de Catalunya

Departament d'Agricultura,

Ramaderia, Pesca i Alimentació

Figure

Updating...

References

Related subjects :