• No se han encontrado resultados

FONS D ENTITATS I ASSOCIACIONS Descripció i inventari del fons

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "FONS D ENTITATS I ASSOCIACIONS Descripció i inventari del fons"

Copied!
11
0
0

Texto completo

(1)

FONS D’ENTITATS I

ASSOCIACIONS

Descripció i inventari del fons

702.- Casino Lloretense o Circulo Lloretense, i

“Club Marina” - Casinet

(2)

Descripció del fons d’entitats i

associacions

702.- Casino Lloretense o Circulo Lloretense, i “Club Marina” -

Casinet

(3)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

Tel. 972 368 457 Fax. 972 373 181 A/e. arxiu@lloret.org

FITXA DE DESCRIPCIÓ.

Codi de referència

Codi país CAT Codi arxiu SAMLM Codi 702

Títol del fons

CASINO LLORETENSE o CIRCULO LLORETENSE, i “CLUB MARINA” – CASINET.

Dates de formació 1931 - 1978 Nivell de descripció Inventari. Volum i suport 1 capsa Paper .

Nom(s) del(s) productor(s)

Casino Lloretense o Circulo Lloretense, i “Club Marina” - Casinet

Història de l´organisme/Biografia del productor

L’11 de desembre de 1858 el governador de Girona va aprovar els estatuts de la societat recreativa que portava com a nom “Casino Lloretense”. D’aquesta entitat es conserva poca informació. No se sap per quins motius es va extingir pels voltants de 1866. Però, el 28 de novembre del mateix any 1866, es reuneixen 33 socis fundadors per a crear el “Casino Industrial”. No obstant això, en el llibre més antic del casino Industrial, on s’esmenta la constitució de l’entitat, ja comença amb 14 fulls arrencats; i a més a més, a la coberta del llibre de comptabilitat hi diu “Libro de cuentas, entradas y salidas del Casino Industrial”, però a dins, hi posa “Libro de cuentas, entradas y salidas del Casino Lloretense”, i també en aquest llibre hi ha 16 pàgines arrencades. Tot plegat, fa pensar que les pàgines arrencades devien referir-se al Casino Lloretense i que, en fundar-se la nova entitat, es va aprofitar el mateix llibre per fer-hi les anotacions corresponents.

Cal tenir present que si bé l’entitat “Casino Lloretense” creada l’any 1858 fou continuada pel “Casino Industrial”; més tard, una altra entitat anomenada “Círculo Lloretense” que s’havia fundat l’any 1885, va canviar el seu nom cap a l’any 1930 i va

(4)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

Tel. 972 368 457 Fax. 972 373 181 A/e. arxiu@lloret.org

passar a anomenar-se “Casino Lloretense”, però sense que hi hagi cap mena de continuïtat entre ambdues entitats que portaven el mateix nom de “Casino Lloretense”.

El “Casino Industrial” estava situat al passeig del Mar i ocupava la planta baixa i el pis d’un senyorial immoble de la família Llobet. Amb el temps, hi hauria una segregació i el Casino Industrial pròpiament dit (o Casino de baix) quedaria instal·lat a la planta baixa, i en el primer pis hi hauria el “Casino dels senyors” o “Casino de dalt”. El nom oficial d’aquest segon era de “Circulo Lloretense”.

Els casinos tenien cura d’organitzar festes i balls. En aquesta darrera activitat, però, no tenien l’exclusiva. A Lloret hi havia en aquells temps, altres llocs: “La Nyerra”, el “Flam” i “La Solidez”.

El Casino creava una mena de comissions de joves per organitzar els balls i, sobretot, els envelats. Així es parlava de “La Juventud Lloretense” o de “La Unión Lloretense”.

La Guerra civil espanyola va trencar l’activitat del Casino Industrial justament quan aquest estava gestionant l’adquisició d’un immoble de propietat – la casa Pujol. Mentrestant, la societat s’havia separat del “Circulo Lloretense” i s’havia hostatjat al local de la Rambla Barnés, núm. 8. Tenia diverses seccions, una d’elles la teatral. El jovent que hi assistia era més aviat catalanista i progressista. Aquest fou el drama de l’esmentat casino. Perquè si bé, en esclatar la guerra civil, no va trobar cap obstacle, mentre en canvi, el “Circulo Lloretense” era mirat com a reducte carca i els revolucionaris s’incautaven aviat del local, després de la guerra succeí el contrari, i el Casino Industrial fou titllat de “rojizoide” i incautat pels franquistes. A partir d’aquell moment, el “Casino Lloretense” – continuació del “Circulo”- fou l’únic centre social de Lloret.

A finals de 1943, els germans Llobet, propietaris de l’immoble, el venen a la família Clua i aquesta el reclama. Després del plet corresponent, el Casino ha de marxar, i una colla d’afiliats contraris a l’extinció compren un local pròxim i creen l’anomenat “Casinet” o Club Marina (1955), que sobreviu encara actualment.

(extret de DOMÈNECH MONER, Joan. Lloret de Mar. Diputació de Girona – Caixa de Girona. Girona. 1992. p. 54 i 55)

Història arxivística / Dades sobre l’ingrés

L’any 1992, quan va començar a funcionar aquest servei d’arxiu municipal, aquest fons documental ja es trobava en el dipòsit de l’arxiu.

Abast i contingut informatius

Del Casino Lloretense o Circulo Lloretense només es conserven els llibres d’actes i unes actes a requeriment notarial que fan referència al plet per desallotjar-los de la seva seu i de la liquidació final d’aquesta societa.

Pel que fa al “Club Marina” – Casinet, en principi només es conserven unes fotocòpies que, actualment, presenten seriosos problemes de conservació per la desaparició de

(5)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

Tel. 972 368 457 Fax. 972 373 181 A/e. arxiu@lloret.org

les tintes. La poca entitat documental que presenta aquesta última entitat, i la vinculació històrica entre ambdues entitats (Circulo Lloretense i Club Marina) ha fet que es considerés oportú integrar aquestes fotocòpies dins els fons del Casino Lloretense; però, no obstant això, és evident que si algun dia arriba en aquest servei d’arxiu la documentació del Club Marina – Casinet, caldrà crear un fons propi per aquesta entitat.

Avaluació, tria i eliminació

No s’ha fet cap procés d’avaluació i/o eliminació de documents.

Increments

El Club Marina – Casinet és una entitat recreativa que, avui per avui, gaudeix de bona salut i que té un local social propi; no obstant això, sempre hi ha la possibilitat que aquesta entitat volgués dipositar la documentació en aquest servei d’arxiu.

Sistemes d’organització

La documentació és encapsada i es troba en bones condicions de conservació.

Condicions d’accés

La documentació d’aquest fons és d’accés públic, mentre es mantingui en bon estat de conservació.

Condicions de reproducció

Per tal d’assegurar l’adequada conservació d’aquest fons, no es permet la seva reproducció.

Llengua i escriptura

Català i castellà.

Característiques físiques i requeriments tècnics (Conservació)

La documentació es conserva en dipòsits condicionats a una temperatura de 18º C. i a una H.R. del 60%.

Instruments de descripció

Hi ha un inventari, en suport paper, que es troba disponible a la biblioteca auxiliar de l’arxiu. Tanmateix, l’inventari també es pot consultar a través d’una base de dades informàtica.

(6)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

Tel. 972 368 457 Fax. 972 373 181 A/e. arxiu@lloret.org

La documentació del Club Marina – Casinet es troba a la seu social d’aquesta entitat, al passeig Verdaguer.

Existència i localització de còpies

Unitats de descripció relacionades

Bibliografia

Domènech i Moner, Joan . Història dels casinos de Lloret. Club Marina “Casinet”. Lloret de Mar. 1982.

Domènech i Moner, Joan. Lloret de Mar. Diputació de Girona – Caixa de Girona. Girona. 1992. p. 54 i 55

Notes

Autoria i fonts

Joaquim Daban i Massana.

Regles i convencions

Data(es) de la (es) descripció(ns)

- Primera descripció: maig de 1993.

(7)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

Tel. 972 368 457 Fax. 972 373 181 A/e. arxiu@lloret.org

QUADRE DE CLASSIFICACIÓ.

702.- CASINO LLORETENSE / CIRCULO

LLORETENSE – “CLUB MARINA” -

CASINET.

701.100.- ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ

GENERAL.

110.- Llibres d’actes.

120.- Actes notarials.

130.- Diversos.

(8)

Inventari del fons d’entitats i

associacions

702.- Casino Lloretense o Circulo Lloretense, i “Club Marina” -

Casinet

(9)

FONS D'ENTITATS I ASSOCIACIONS: CASINO LLORETENSE/CIRCULO LLORETENSE - CLUB MARINA FONS LLIBRES D'ACTES SUBSECCIÓ SIG.SIST DATA ASSUMPTE

Inventari del Servei d´Arxiu Municipal de Lloret de Mar

702.110

ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ GENERAL

SECCIÓ

SIG. TOP

Servei d'Arxiu Municipal

1931-1949 Llibre d'actes de la Junta Directiva de la societat recreativa "Casino

lloretense".. . .

66.200.1

1950-1954 Llibre d'actes de la societat recreativa "Círculo lloretense".. . .

66.200.2

1955 - 1978 Llibre d'actes de la societat recreativa, cultural i esportiva "Club

Marina" - Casinet.. Fotocòpies.. .

66.200.6

(10)

FONS D'ENTITATS I ASSOCIACIONS: CASINO LLORETENSE/CIRCULO LLORETENSE - CLUB MARINA FONS ACTES NOTARIALS SUBSECCIÓ SIG.SIST DATA ASSUMPTE

Inventari del Servei d´Arxiu Municipal de Lloret de Mar

702.120

ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ GENERAL

SECCIÓ

SIG. TOP

Servei d'Arxiu Municipal

1948 Requeriment notarial de Baudili Pou Sais, en representació del

"Circulo Lloretense", . com a resposta al requeriment efectuat per la sra. Montserrat Viladrich Torredeflot.

Data: 2 de juny de 1948. 66.200.3

1954 Requeriment notarial de Josep Bofill Metge, en representació del

"Casino Lloretense", . per a liquidar els béns mobles de la dissolta societat recreativa "Casino Lloretense" o "Círculo Lloretense".

Data: 15 de desembre de 1954. 66.200.4

(11)

FONS D'ENTITATS I ASSOCIACIONS: CASINO LLORETENSE/CIRCULO LLORETENSE - CLUB MARINA FONS DIVERSOS SUBSECCIÓ SIG.SIST DATA ASSUMPTE

Inventari del Servei d´Arxiu Municipal de Lloret de Mar

702.130

ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ GENERAL

SECCIÓ

SIG. TOP

Servei d'Arxiu Municipal

1938-1949 Documents diversos (3).. . .

66.200.5

Referencias

Documento similar

La heterogeneidad clínica de esta patolo- gía hizo que se considerasen a numerosos genes de pro- teínas de la matriz extracelular (elastina, fibronectina, genes de los colágenos de

Aporta fons a EPALE per promoure l’aprenentatge de les persones adultes i l’educació i la formació professional continus.... En què es diferencia EPALE

“Catalunya, nou estat d’Europa” i amb el recolzament de tots els partits sobiranistes (CiU, ERC, ICV i CUP), dels sindicats i de diverses entitats d’arreu del país,

I: De los inicios a 1930 (Ediciones de Cultura Popular, Barcelona, 1968) i les dues obres més recents, de les quals ha estat responsable d’investigació, Fons de nitrats de la

Amb tot, la seua condició de testimoni de primera mà d’una societat profundament injusta, on la divisió entre conquistadors i indígenes perdura intacta, el retrat d’unes relacions

A la planta de dalt, on abans hi havia un saló d’actes, s’hi ha habilitat ara un espai com a sala per als més majors, la qual permet també la lectura en sala, ofereix un servei

– Infants inscrits durant l’any anterior (de 0 a 18 anys): 18 – Famílies inscrites durant l’any anterior: 20 – Voluntaris que treballen en aquesta àrea en concret:

4th International Conference of Intelligent Data Engineering and Automated Learning (IDEAL 2003) In "Intelligent Data Engineering and Automated Learning" Lecture Notes