XUNTA DE GALICIA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LUGO. Anuncio

27  Download (0)

Full text

(1)

XUNTA DE GALICIA

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LUGO

Anuncio

Resolución do 29 de decembro de 2017 da Xefatura Territorial de Economia, Emprego e Industria de Lugo, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica “E/S da LAT. 132 kV. Porzún-Mondoñedo na subestación Barreiros” no concello de Barreiros. (Exp. 004/2016 A.T.)

Con data 8 de novembro de 2017, a Dirección Xeral de Enerxía e Minas ditou resolución, pola que se outorgan á empresa Viesgo Distribución Eléctrica S.L. as autorizacións administrativas previas e de construción, e se recoñece, en concreto, a utilidade pública, da instalación eléctrica E/S da LAT 132 kV. Porzún-Mondoñedo na subestación de Barreiros (DOG 30/11/2017) que afecta ao concello de Barreiros.

Esta declaración de utilidade pública, segundo o disposto no artigo 54 da Lei 24/2013 do 26 de decembro do Sector Eléctrico, implica a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e a súa urxente ocupación os efectos do artigo 52 da Lei de expropiación forzosa do 16 de decembro de 1954.

De acordo co anterior, esta xefatura territorial, en cumprimento do disposto no artigo 52 da Lei de expropiación forzosa, resolve convocar a tódalas persoas afectadas coas que non se chegou a un acordo, incluídas na relación de bens e dereitos que se insire como Anexo á presente resolución e que se expón tamén no taboleiro de anuncios do concello de Barreiros deducida da que se someteu a información pública no diario “El Progreso” do 19 de xullo de 2917, no Boletín Oficial da provincia de Lugo do 24 de xullo de 2917 e no Diario Oficial de Galicia do 18 de xullo de 2017, para que comparezan o día 12 de febreiro de 2018 no concello sinalado como punto de reunión para, de conformidade co procedemento que se establece no citado artigo, levar a cabo o levantamento das actas previas á ocupación.

Desta convocatoria darase traslado aos interesados mediante a oportuna citación individual, na cal se sinalará día e hora para o levantamento das actas previas. Así mesmo, no taboleiro de anuncios do concello de Barreiros estará exposta a data do levantamento das actas. Todos os interesados, así como as persoas que sexan titulares de calquera clase de dereitos ou intereses sobre os bens afectados, deberán acudir persoalmente ou representados pola persoa debidamente autorizada, achegando os documentos acreditativos da súa titularidade, podéndose acompañar dos seus peritos e dun notario pola súa conta (art. 52.3 da Lei de expropiación forzosa).

Asi mesmo, advírteselles a todos os interesados que poderán formular alegacións por escrito nesta xefatura territorial (Rolda da Muralla 70, Lugo) ata o momento do levantamento das actas previas, para

os únicos efectos de corrixir os posibles erros cometidos na relación de bens e dereitos afectados (artigo 56.2 do regulamento da Lei de expropiación forzosa).

Esta publicación realízase igualmente para os efectos do artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, (BOE núm. 236, de 2 de outubro) cando os titulares dos predios propostos sexan descoñecidos, non se saiba o lugar de notificación, ou ben, tentada a notificación, non se puidera realizar (sen prezuizo da correspondente publicación no BOE) e así dirixirlle ao Ministerio Fiscal as dilixencias que se produzan de conformidade co artigo 5 da Lei de expropiación forzosa, do 16 de decembro de 1954.

Lugo, 29 de decembro de 2017.- Xefa territorial de Lugo, Pilar Fernández López

(2)

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

ÁREA DE INNOVACIÓN, PARTICIPACIÓN CIDADÁ, MOCIDADE E DEPORTE

Anuncio

BOLSAS PARA DEPORTISTAS INDIVIDUAIS DA PROVINCIA DE LUGONA ANUALIDADE 2017

Para os efectos oportunos, publícase a listaxe de BOLSAS PARA DEPORTISTAS INDIVIDUAIS DA PROVINCIA DE LUGO NA ANUALIDADE 2017, aprobadas por acordo da Xunta de Goberno da Deputación de Lugo, en sesión celebrada o 29 de decembro de 2017 de “Conceder as bolsas para deportistas individuais da provincia de Lugo, na anualidade 2017, que se reflicten nas listaxes que se achegan, e aprobar a desestimación das solicitudes que así mesmo se reflicten nas listaxes anexadas á proposta”.

De acordo co punto 10 das bases da convocatoria, e ao abeiro do 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento Admnistrativo Común das Administracións Públicas, a resolución de concesión das bolsas por parte da Xunta de Goberno, será obxecto de notificación por medio de publicación no BOP e na paxina web da Deputación de Lugo www.deputacionlugo.org

LISTAXE BOLSAS PARA DEPORTISTAS INDIVIDUAIS DA PROVINCIA DE LUGO, ANUALIDADE 2017

NºREXISTRO ACTIVIDADE

DEPORTIVA APELIDOS e NOME DNI

IMPORTE BOLSA 34325 TRIATLÓN GÁMEZ BENÍTEZ CLAUDIA 78824224-G 1500

34381 TRIATLÓN RODRÍGUEZ FIDALGO CRISTOBAL 34884645-Q 1500

34323 FEDC RODRÍGUEZ MAGI MAXIMILIANO ÓSCAR 33558331-C 1500

34378 TRIATLÓN VÁZQUEZ LIZ MIREIA 34285984-E 1500

34488 TRIATLÓN VIDAL LAMAS ANDREA 34281481-G 1500

34319 ORIENTACIÓN FERNÁNDEZ SÁNCHEZ PABLO 76583836-T 1000

34574 NATACIÓN RODRÍGUEZ BALIÑA MAURO 33543733-G 1000

33886 ATLETISMO LÓPEZ LÓPEZ SARA 34306116-Y 1000

33852 ATLETISMO LÓPEZ LÓPEZ SILVIA 34286630-R 1000

34329 ATLETISMO GONZÁLEZ CARBALLADA MIGUEL 34279975-Q 1000

34800 ATLETISMO BEN MONTENEGRO ADRIÁN 35592309-Q 1000

35112 LOITA GARCÍA SARITA CARLOS YOBANI 34316160-E 1000

34822 PIRAGÜISMO FREIRE RODRÍGUEZ MANUEL 34275096-J 1000

33904 PENTATLON MODERNO FREIJE TORNEIRO AROA 34284947-C 1000

34375 SQUASH MON REAL HUGO 34283495-V 1000

34562 TIRO OLÍMPICO FRAGA CORREDOIRA NICOLÁS 34281950-J 750

34126 NATACIÓN CANDO SANTOS RAQUEL 34289515-B 750

35110 LOITA MONASTERIO PORTELA RAMÓN 76581696-E 750

33787 LOITA LÓPEZ GREDILLA NICOLÁS 34283265-V 750

34599 LOITA ARIAS NÚÑEZ LAURA 34284131-D 750

(3)

34262 PIRAGÜISMO DÍAZ QUINTIÁN NICOLÁS 34276497-B 750

34321 ATLETISMO MASEDA DORADO IVO 33561669-T 750

34487 TIRO OLÍMPICO VIDAL LAMAS LÚA 34281480-A 750

34486 ATLETISMO REIJA TORRÓN ANDREA 34290579-V 750

34884 LOITA LÓPEZ FERNÁNDEZ YAGO 79339230-V 750

35109 LOITA DÍAZ OROSA ROBERTO 76583676-R 750

33902 TIRO OLÍMPICO FREIJE TORNEIRO MARTÍN 34284948-K 750

34324 NATACIÓN CERNADAS GONZÁLEZ ANA 53521754-H 750

34567 LOITA PERNAS RÍO JONATHAN 34303522-B 750

34202 ATLETISMO SUREDA PARDO UXÍA 33556710-D 750

34530 ATLETISMO MARTÍNEZ CASANOVA HUGO 34307353-R 750

34526 ATLETISMO DÍAZ FERNÁNDEZ MATEO 33558902-Q 750

34453 KÁRATE FONTENLOS FERREIRO SAMUEL 34288554-Q 750

34827 TAEKWONDO ÁLVAREZ SUÁREZ LAURA 45163717-C 750

34826 PIRAGÜISMO RODRÍGUEZ CORTIÑAS LAURA 34274218-D 500

34266 PIRAGÜISMO CABO DOMÍNGUEZ LUCÍA 34277035-C 500

34265 PIRAGÜISMO SACO LÓPEZ ANDRÉS 34275639-G 500

34267 ATLETISMO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ CARMEN

VICTORIA 34283165-D 500

34326 JUDO GUDE VILA LIDIA 33561709-V 500

34485 LOITA PENA SILVOSA CRISTIAN 34287663-E 500

34274 ATLETISMO FERNÁNDEZ LÓPEZ SALETA 34276926-A 500

34558 ATLETISMO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ ANTÓN 34286073-L 500

34528 TIRO OLÍMPICO DÍAZ JARA JAVIER 34283662-T 500

33854 ATLETISMO LÓPEZ LÓPEZ LUCÍA 34286628-E 500

34995 ATLETISMO PÉREZ VÁZQUEZ MIGUEL 33551808-Y 500

34114 ATLETISMO BARREIRA RANDULFE DAVID 34279053-Z 500

34206 ATLETISMO VARELA MOLEJÓN LUCÍA 34278978-P 500

34259 ATLETISMO PEREIRA ALONSO UXÍA 34281120-B 500

34299 PESCA E CASTING PÉREZ TREBOLLE ALEJANDRO 34281147-S 500

34498 ATLETISMO HURTADO SANJURJO MANUEL 33349782-N 500

(4)

33838 ATLETISMO VÉLEZ BLANCO ELBA 34286573-J 500

34199 NATACIÓN ÁLVAREZ FERNÁNDEZ BORJA 34279490-Z 500

34401 ATLETISMO MENÉNDEZ MIRANDA ALEJANDRO 34287815-J 500

34647 ATLETISMO GÓMEZ ESPAÑA SARA 34307493-A 500

34611 NATACIÓN TIMIRAOS FERNÁNDEZ ANA 34279485-D 500

34602 ATLETISMO MANSO-PEDROSA GARCÍA IVÁN FAUSTO 34282675-W 500

34880 ATLETISMO RODRÍGUEZ ARES AINARA 21050515-H 500

34559 ATLETISMO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ XELA 34286074-C 500

34512 ATLETISMO BARREIRO PÉREZ ALEXANDER 34289252-R 500

34477 ATLETISMO PIÑÓN SUREDA PAULA 34284143-K 500

34476 ATLETISMO PIÑÓN SUREDA PABLO 34284141-L 500

34459 PIRAGÜISMO LANCHO LAVILLA MARÍA 34290978-W 500

34881 ATLETISMO RODRÍGUEZ ARES IRIA 21050516-L 500

35615 NATACIÓN DEVESA BLANCO LUCÍA 34285841-V 500

34666 ATLETISMO DÍAZ SALAS ALEIX 35592070-F 500

34115 ORIENTACIÓN BELLÓN SANTOS TERESA 33559184-E 500

34628 ATLETISMO CINTRÓN BELLVER MARCOS 34283125-S 500

34521 ATLETISMO VILLAVERDE MÉNDEZ ALBA 34281937-T 500

34309 ATLETISMO DÍAZ DÍAZ JOSÉ MARÍA 34282807-L 500

34508 ATLETISMO MERINO PÉREZ ALICIA 34279819-K 500

34649 NATACIÓN CERDEIRA TEIJEIRA CARLOS 34284044-Z 500

34260 ORIENTACIÓN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ CRISTINA SUSANA 34283164-P 500

34802 NATACIÓN PERNAS PERNAS CARMEN 35592313-C 500

34492 ATLETISMO CARREIRA SAMPAYO CATUXA 34286672-C 300

34509 TRIATLÓN BASANTA FOUZ ESTEBAN 34278366-V 300

34461 ATLETISMO FERNÁNDEZ GAYOSO AITOR 34305670-C 300

34505 ATLETISMO MOURELLE TEIJEIRO CARLA 34290530-Z 300

34555 KÁRATE RAMOS OSORIO PAULA 34280268-X 300

34273 ATLETISMO PÉREZ MURADO DANIEL 33557965-E 300

34276 JUDO ÁLVAREZ PÉREZ BORJA 33552296-B 300

34529 ATLETISMO MODIA RODRÍGUEZ PABLO 33558670-Z 300

(5)

33900 ATLETISMO CAUSÍN FÓRNEAS IRIA 34285870-T 300

34556 ATLETISMO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ CARMEN 34304159-G 300

34525 ORIENTACIÓN LÓPEZ GUERREIRO MARTÍN 34283182-A 300

34719 TENIS DE MESA PENA SOMOZA DIEGO 34283451-L 300

34721 TENIS DE MESA LÓPEZ SAAVEDRA SABELA 34305948-E 300

34831 ATLETISMO MÉNDEZ PIÑEIRO HENAR 35625696-F 300

34117 NATACIÓN BESTEIRO CORRAL LAURA 34278030-A 300

34310 TRIATLÓN E

PENTATLÓN MODERNO PENA CUESTA JAVIER 76584299-A 300

34604 KÁRATE OSORIO GARCÍA DANIEL 34280515-G 300

34524 ATLETISMO VALLINES FERNÁNDEZ ANA 35591141-K 300

34458 TRIATLÓN ÁLVAREZ VÁZQUEZ ALEJANDRO 33553717-Y 300

34885 TAEKWONDO FELPETO RODRÍGUEZ BEATRIZ 35625376-D 300

33851 ATLETISMO LÓPEZ LÓPEZ ÁLVARO 34286629-T 300

34560 TIRO OLÍMPICO FRAGA CORREDOIRA CARLA 34281952-S 300

34491 ATLETISMO REGO VEIGAS IVÁN 34309947-L 300

33906 ATLETISMO BLANCO MÉNDEZ INÉS 33555145-P 300

33901 NATACIÓN ROMERO REGUEIRO TANIA 34290955-W 300

34331 ATLETISMO RODRÍGUEZ LÓPEZ HÉCTOR JOSÉ 34283928-J 300

34606 KÁRATE OSORIO GARCÍA ALEJANDRO 34302448-H 300

34523 ATLETISMO VALLINES FERNÁNDEZ FERNANDO 35591143-T 300

34468 PIRAGÜISMO FERNÁNDEZ GARCÍA TANIA 33556053-L 300

34705 TAEKWONDO VARELA DE FÁTIMA ELENA 44562748-H 300

34829 ATLETISMO BARREIRA GONZÁLEZ LIDIA 21050212-Z 300

35115 TAEKWONDO GONZÁLEZ SECO RAÚL 33559064-V 300

35611 NATACIÓN PIROSCIA PONTIDE CARLA 33552385-P 300

35969 NATACIÓN SAINZ DE LA MAZA RIVAS CRISTINA 34285228-W 300

33850 ATLETISMO ANSEDE MORENO CARLOTA 33559779-L 300

34155 ATLETISMO GONZÁLEZ ESTEVEZ XIANA 34282303-K 300

34316 KÁRATE FERNÁNDEZ LOMBARDÍA CARLA 34287756-T 300

34646 PIRAGÜISMO VILLAR VARELA CARMEN 34288425-W 300

(6)

34644 TAEKWONDO CAMPELLO GONZÁLEZ TATIANA 34287952-N 300

34626 ATLETISMO ROZAS TRASTOY SANTIAGO 34283841-H 300

34564 TIRO OLÍMPICO VILA VEIGA MIREIA 34302243-C 300

34533 TIRO OLÍMPICO LÓPEZ SAAVEDRA ÓSCAR ARTURO 33561880-G 300

34452 KÁRATE FONTELOS FERREIRO MARCOS 34282808-C 300

33855 ATLETISMO NEIRA GONZÁLEZ FÁTIMA 34281040-T 300

34669 ATLETISMO MILLARES DÍAZ AARÓN 34289369-A 300

34703 CICLISMO LÓPEZ ÁLVAREZ SAÚL 34274872-L 300

34718 TENIS DE MESA MARTÍN REIJA ANDRÉS 34305438-H 300

34722 ATLETISMO KLEIN OTERO ELÍAS 34291304-Y 300

34532 TIRO OLÍMPICO LÓPEZ SAAVEDRA HÉCTOR 34290134-D 300

34520 TAEKWONDO FUENTESECA LEGIDE VALERIA 34285935-L 300

34330 JUDO LÓPEZ MARTÍNEZ SOFÍA 34283683-K 300

34462 ATLETISMO FERNÁNDEZ GAYOSO AROA 34305671-K 300

34289 ATLETISMO REY LUGILDE IVÁN 33542753-J 300

34322 ATLETISMO SEIJAS VÁZQUEZ LUCÍA 33553409-C 300

34565 TIRO OLÍMPICO VILA VEIGA MERCEDES 34279159-M 300

34613 KICKBOXING FERNÁNDEZ VILA GUILLERMO 34303796-D 300

34566 TAEKWONDO BUJÁN LÓPEZ DENÍS 34281940-A 300

34511 TAEKWONDO GARCÍA HERNÁNDEZ NURIA 48198162-Y 300

34479 KICKBOXING VÁZQUEZ SOBRADO ISMAEL 34286635-Y 300

34455 PIRAGÜISMO DEVESA FERNÁNDEZ EMMA 34285909-Q 300

34348 ATLETISMO VÁZQUEZ LÓPEZ OLIVER 34280893-Z 300

34379 TIRO OLÍMPICO CANTO CASTAÑAL BRAIS 34306571-R 300

34640 TAEKWONDO CASTRO REY UXÍA 33561074-A 300

34076 ATLETISMO VALIÑA GINZO NOA 35622591-F 300

34277 TIRO OLÍMPICO DE CANCIO DONLEBUN PELAEZ ARIADNA 33553144-P 300

34380 TRIATLÓN CANDO SANTOS MARTÍN 34289514-X 300

34570 ATLETISMO FERREIROS FERNÁNDEZ PAULA 33557619-K 300

34261 PIRAGÜISMO DÍAZ QUINTIÁN NOA 34276561-Y 300

34364 NATACIÓN SOILÁN FERNÁNDEZ RAQUEL 34303030-W 300

(7)

34801 TAEKWONDO PARDO MARTÍNEZ CARLA 34277530-D 300

35609 NATACIÓN PIROSCIA PONTIDE LUCÍA 34282999-G 300

34572 NATACIÓN MOURIZ CASANOVA SABELA 34292035-R 300

LISTAXE SOLICITUDES DESESTIMADAS OU QUE PRESENTARON DESISTENCIA DE SOLICITUDE DE PROCEDEMENTO DE BOLSAS PARA DEPORTISTAS INDIVIDUAIS DA PROVINCIA DE LUGO 2017

NºREXISTRO ACTIVIDADE

DEPORTIVA APELIDOS E NOME DNI CAUSA DESESTIMACIÓN/DESISTENCIA

34624 ATLETISMO LORENZO DÍAZ LUCAS 34282274-S

DESESTIMACIÓN POR NON ACADAR A PUNTUACIÓN SUFICIENTE PARA OBTER

BOLSA (MÁXIMO 150 BOLSAS)

34470 TIRO OLÍMPICO

CARRACEDO PRADO

YAIZA 34287116-G

DESESTIMACIÓN POR NON ACADAR A PUNTUACIÓN SUFICIENTE PARA OBTER

BOLSA (MÁXIMO 150 BOLSAS)

34803 ATLETISMO GARCÍA VÁZQUEZ

CARMEN 35592163-P

DESESTIMACIÓN POR NON ACADAR A PUNTUACIÓN SUFICIENTE PARA OBTER

BOLSA (MÁXIMO 150 BOLSAS)

34264 PIRAGÜISMO GUTIERREZ ONTIVEROS

NEREA 34299923-T

DESESTIMACIÓN POR NON ACADAR A PUNTUACIÓN SUFICIENTE PARA OBTER

BOLSA (MÁXIMO 150 BOLSAS)

34996 TAEKWONDO MORENO CAMPO SILVIA 34280792-M

DESESTIMACIÓN POR NON ACADAR A PUNTUACIÓN SUFICIENTE PARA OBTER

BOLSA (MÁXIMO 150 BOLSAS)

34308 JUDO MONTERO ÁLVAREZ

LUCÍA 34292085-M

DESESTIMACIÓN POR NON ACADAR A PUNTUACIÓN SUFICIENTE PARA OBTER

BOLSA (MÁXIMO 150 BOLSAS)

34332 TIRO

OLÍMPICO SOUTO VIGO JESÚS 34305328-T

DESESTIMACIÓN POR NON ACADAR A PUNTUACIÓN SUFICIENTE PARA OBTER

BOLSA (MÁXIMO 150 BOLSAS)

34648 TAEKWONDO PIÑEIRO LAGE PAULA 34283965-G

DESESTIMACIÓN POR NON ACADAR A PUNTUACIÓN SUFICIENTE PARA OBTER

BOLSA (MÁXIMO 150 BOLSAS)

34504 ATLETISMO MOURELLE TEIJEIRO

MARÍA 34311242-A

DESESTIMACIÓN POR NON ACADAR A PUNTUACIÓN SUFICIENTE PARA OBTER

BOLSA (MÁXIMO 150 BOLSAS)

34454 PIRAGÜISMO DEVESA FERNÁNDEZ

VÍCTOR 34289783-A

DESESTIMACIÓN POR NON ACADAR A PUNTUACIÓN SUFICIENTE PARA OBTER

BOLSA (MÁXIMO 150 BOLSAS)

34883 ATLETISMO MÉNDEZ PIÑEIRO IAN 35625697-P

DESESTIMACIÓN POR NON ACADAR A PUNTUACIÓN SUFICIENTE PARA OBTER

BOLSA (MÁXIMO 150 BOLSAS)

34580 ATLETISMO COPA PARDO LAURA 34279329-Z

DESESTIMACIÓN POR NON ACADAR A PUNTUACIÓN SUFICIENTE PARA OBTER

BOLSA (MÁXIMO 150 BOLSAS)

35108 TAEKWONDO RODRÍGUEZ GARCÍA

UXÍA 33559075-M

DESESTIMACIÓN POR NON ACADAR A PUNTUACIÓN SUFICIENTE PARA OBTER

(8)

34263 PIRAGÜISMO ÁLVAREZ VÁZQUEZ

EFRÉN 34299000-C

DESESTIMACIÓN POR NON ACADAR A PUNTUACIÓN SUFICIENTE PARA OBTER

BOLSA (MÁXIMO 150 BOLSAS)

34290 ATLETISMO ULLOA VÁZQUEZ XIANA 34283049-P

DESESTIMACIÓN POR NON ACADAR A PUNTUACIÓN SUFICIENTE PARA OBTER

BOLSA (MÁXIMO 150 BOLSAS)

34460 ATLETISMO CAEIRO MARIÑO ISABEL 34304634-L

DESESTIMACIÓN POR NON ACADAR A PUNTUACIÓN SUFICIENTE PARA OBTER

BOLSA (MÁXIMO 150 BOLSAS)

34320 PIRAGÜISMO MAYOR BAL SUSANA 34283782-M

DESESTIMACIÓN POR NON ACADAR A PUNTUACIÓN SUFICIENTE PARA OBTER

BOLSA (MÁXIMO 150 BOLSAS)

34630 TAEKWONDO CAMPELLO GONZÁLEZ

YOEL 34287951-B

DESESTIMACIÓN POR NON ACADAR A PUNTUACIÓN SUFICIENTE PARA OBTER

BOLSA (MÁXIMO 150 BOLSAS)

34527 TAEKWONDO SOTO CARBALLEIRA

SILVIA 76584407-L

DESESTIMACIÓN POR NON ACADAR A PUNTUACIÓN SUFICIENTE PARA OBTER

BOLSA (MÁXIMO 150 BOLSAS)

34510 TAEKWONDO GARCÍA HERNÁNDEZ

IAGO 48198163-F

DESESTIMACIÓN POR NON ACADAR A PUNTUACIÓN SUFICIENTE PARA OBTER

BOLSA (MÁXIMO 150 BOLSAS)

34469 TIRO OLÍMPICO

CARRACEDO PRADO

AMINA 34287117-M

DESESTIMACIÓN POR NON ACADAR A PUNTUACIÓN SUFICIENTE PARA OBTER

BOLSA (MÁXIMO 150 BOLSAS)

34531 PIRAGÜISMO MARTÍNEZ QUIROGA

MIGUEL 33553582-D

DESESTIMACIÓN POR NON ACADAR A PUNTUACIÓN SUFICIENTE PARA OBTER

BOLSA (MÁXIMO 150 BOLSAS)

34575 TENIS BASANTA DÍAZ JOSÉ 34283842-L

DESESTIMACIÓN POR NON ACADAR A PUNTUACIÓN SUFICIENTE PARA OBTER

BOLSA (MÁXIMO 150 BOLSAS)

34571 ATLETISMO CEDIEL GARCÍA JOHANN

SEBASTIAN 48116948-M

DESESTIMACIÓN POR NON ACADAR A PUNTUACIÓN SUFICIENTE PARA OBTER

BOLSA (MÁXIMO 150 BOLSAS)

35286 ATLETISMO LÓPEZ DINIZ CARMEN 76583632-A

DESESTIMACIÓN POR NON ACADAR A PUNTUACIÓN SUFICIENTE PARA OBTER

BOLSA (MÁXIMO 150 BOLSAS)

34514 TENIS VILLARABIDE VARELA

NOEL 34281904-J

DESESTIMADA- NON CUMPRIR REQUISITOS MIN. DEPORTIVOS. PUNTO 2.B DA

CONVOCATORIA

34806 TAEKWONDO LOSADA RODRÍGUEZ

ALEJANDRO 34299047-K

DESESTIMADA- NON CUMPRIR REQUISITOS MIN. DEPORTIVOS. PUNTO 2.B DA

CONVOCATORIA

34328 TIRO

OLÍMPICO SOUTO VIGO DAVID 34305329-R

DESESTIMADA- NON CUMPRIR REQUISITOS MIN. DEPORTIVOS. PUNTO 2.B DA

CONVOCATORIA

34175 ATLETISMO SAINZ MAZA VILAR

ADOLFO ANTONIO 33560971-S DESISTENCIA 34643 ATLETISMO PÉREZ CASTRO ÁLVARO 34289072-M DESISTENCIA

(9)

34642 TAEKWONDO

CASTAÑEDA FERNÁNDEZ SILVIA

LUCÍA

34282330-W

DESESTIMADA NON CUMPRIR REQUISITOS MINÍMOS DEPORTIVOS. PUNTO 2.B DA

CONVOCATORIA

34608 NATACIÓN TIMIRAOS FERNÁNDEZ

MARCO 34279486-X

DESESTIMADA- NON CUMPRIR REQUISITOS MINÍMOS DEPORTIVOS. PUNTO 2.B DA

CONVOCATORIA 34586 TAEKWONDO BUJÁN LÓPEZ IAGO 34281938-R DESISTENCIA

34457 PIRAGÜISMO LÓPEZ SÁNCHEZ LUCAS 34282818-F

DESESTIMADA- NON CUMPRIR REQUISITOS MIN. DEPORTIVOS. PUNTO 2.B DA

CONVOCATORIA

34456 PIRAGÜISMO LÓPEZ SÁNCHEZ ALICIA 34282815-G

DESESTIMADA- NON CUMPRIR REQUISITOS MIN. DEPORTIVOS. PUNTO 2.B DA

CONVOCATORIA

34667 ATLETISMO DÍAZ SALAS BRAIS 35592071-P

DESESTIMADA- NON CUMPRIR REQUISITOS MIN. DEPORTIVOS. PUNTO 2.B DA

CONVOCATORIA

34668 TAEKWONDO AREÁN GREJS DANIEL 34288374-C

DESESTIMADA- NON CUMPRIR REQUISITOS MIN. DEPORTIVOS. PUNTO 2.B DA

CONVOCATORIA

34704 TAEKWONDO VARELA JORGE

MERITXELL 34273451-R

DESESTIMADA- NON CUMPRIR REQUISITOS MINÍMOS DEPORTIVOS. PUNTO 2.B DA

CONVOCATORIA

34882 ATLETISMO PIÑEIRO RODRÍGUEZ Mª

DOLORES 33345264-W

DESESTIMADA POR SUPERAR O LÍMITE DE IDADE

34886 TAEKWONDO GONZÁLEZ VÁZQUEZ

BRUNO 76584807-M

DESESTIMADA- NON CUMPRIR REQUISITOS MINÍMOS DEPORTIVOS. PUNTO 2.B DA

CONVOCATORIA

34997 TAEKWONDO GARCÍA MARTÍNEZ

MARCO 34277195-L DESESTIMADA FÓRA DE PRAZO

35113 TAEKWONDO FERNÁNEZ PRIETO

DAVID 34302622-P

DESESTIMADA- NON CUMPRIR REQUISITOS MINÍMOS DEPORTIVOS. PUNTO 2.B DA

CONVOCATORIA

35114 TAEKWONDO POUPARIÑA NASEIRO

INÉS 34291607-X DESISTENCIA

35116 TAEKWONDO POUPARIÑA NASEIRO

ÁLEX 34291608-B DESISTENCIA

35107 TAEKWONDO REY CUADRADO

CARLOS 34298545-W DESTIMADA FÓRA DE PRAZO.

35023 KÁRATE CORTIÑAS EXPÓSITO

NOELIA 33540782-C DESTIMADA FÓRA DE PRAZO.

34377 TRIATLÓN VÁZQUEZ LIZ

ALEJANDRO 34285983-K

DESESTIMADA- NON CUMPRIR REQUISITOS MINÍMOS DEPORTIVOS. PUNTO 2.B DA

CONVOCATORIA

Contra este acordo, que pon fin á vía administrativa, e de conformidade co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, e no 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, poderase interpoñer con carácter potestativo, recurso de reposición ante o mesmo órgano que ditou o acto no prazo dun mes, a contar desde o día seguinte ao da presente publicación no BOP de Lugo, ou ben recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso Administrativo de Lugo, dentro do prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da presente publicación no BOP de Lugo.

(10)

En caso de optar polo recurso potestativo de reposición non se poderá interpoñer o recurso contencioso-administrativo ata que aquel sexa resolto expresamente ou se produza a súa desestimación por silencio administrativo.

Todo iso sen prexuízo de calquera outro recurso ou acción que estime procedente.

Lugo, 8 de xaneiro de 2018.- O Presidente, Darío Campos Conde.- O Secretario Xeral, Cristobal Víctor Fraga Bermejo

R. 0069

Anuncio

SUBVENCIÓNS DESTINADAS A ENTIDADES E CLUBS DEPORTIVOS DA PROVINCIA DE LUGO EN CONCORRENCIA COMPETITIVA, ANO 2017

Para os efectos oportunos, publícase a listaxe de subvencións concedidas en réxime de concorrencia competitiva, destinadas a entidades e clubs deportivos da provincia de Lugo, anualidade 2017, por acordo da Xunta de Goberno da Deputación de Lugo, en sesión celebrada o 29 de decembro de 2017, de “Conceder as subvencións individualizadas que se mencionan nas listaxes que se anexan así como a desestimación das subvencións que así mesmo figuran nas respectivas listaxes.”

De acordo co punto 10 das bases da convocatoria, e ao abeiro do artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento Admnistrativo Común das Administracións Públicas, a resolución de concesión das axudas por parte da Xunta de Goberno, será obxecto de notificación por medio de publicación no BOP e na paxina web da Deputación de Lugo www.deputacionlugo.org, taboleiroanuncios.deputacionlugo.org, enlace: g.tablón – Deputación de Lugo.

ENTIDADES DEPORTIVAS, CATEGORIA: ACTIVIDADE COMPETITIVA

Nº REX NOME ENTIDADE C.I.F. NOME

ACTIVIDADE SUBVENCION CONCELLO 24324 CLUB BILLAR CIRCULO

CHANTADA G27435098 BILLAR 4.000,00 CHANTADA

24662 TABOADA CLUB DE

FUTBOL G27163930 FÚTBOL 2.087,00 TABOADA

24782 CLUB CICLISTA TUZAROS G27431352 CICLISMO 1.885,00 TABOADA 24872 AGRUPACION DEPORTIVA

XUVENIL MILAGROSA G27109636 TENIS DE MESA 1.900,00 LUGO 24901 SOCIEDAD DEPORTIVA

CULTURAL GARABOLOS G27280254 FÚTBOL 969 LUGO

24904 FUTBOL VETERANOS

LAMBRUXOS SARRIA G27413368 FÚTBOL 630 SARRIA

24929 CLUB FUTBOL FRIOL G27182138 FÚTBOL 1.583,00 FRIOL

24931 SPORTING LUCENSE CLUB

DE FUTBOL G27318302 FÚTBOL 992 LUGO

24933 VIVEIRO CLUB FUTBOL G27146216 FÚTBOL 4.000,00 VIVEIRO 24934 CLUB MOO DUK KWAN -

VILLALBA G27235035 TAEKWONDO 4.000,00 VILALBA

24936 SOCIEDADE DEPORTIVA

CULTURAL ROUPAR G27125012 FÚTBOL 1.760,00 XERMADE

24937 CLUB SOCIEDADE

DEPORTIVA MUIMENTA G27109099 FÚTBOL 1.252,00 COSPEITO 25019 UNION DEPORTIVA

XOVE-LAGO G27144203 FÚTBOL 2.764,00 XOVE

25020 CLUB SARRIANA FUTBOL

VETERANOS G27425156 FÚTBOL 624 SARRIA

25023 CLUB TRASNOS FUTBOL

VETERANOS G27410687 FÚTBOL 624 SARRIA

25104 AGRUPACION DEPORTIVA

VETERANOS DE FRIOL G27343094 FÚTBOL 1.372,00 FRIOL

25106 CLUB LUCENSE DE PADEL G27440718 PÁDEL 658 LUGO

25107 CLUB DE MONTAÑA VERSO

LIBRE G27452036 MONTAÑISMO 1.500,00 LUGO

(11)

25152 CLUB DE PIRAGUISMO

ALTRUAN DE RIBADEO G27282946 PIRAGÜISMO 3.000,00 RIBADEO 25153 SOCIEDAD DEPORTIVA

CULTURAL GARABOLOS G27280254 BALONCESTO 1.000,00 LUGO 25154 CLUB DE BALONCESTO

CIDADE DE LUGO G27344423 BALONCESTO 4.000,00 LUGO

25155 SOCIEDAD DEPORTIVA

GUITIRIZ G27151505 FÚTBOL 1.676,00 GUITIRIZ

25156 CLUB BALONCESTO DO

LEA (CONST) G27431410

BALONCESTO

FEMININO 2.000,00 CASTRO DE REI 25168 CLUB SQUASH

MONSTRUIÑOS LUGO G27474501 SQUASH 2.900,00 LUGO

25172 IBERIA CLUB DE FUTBOL G27122886 FÚTBOL 1.610,00 BARREIROS 25201 CLUB CICLISTA MEIRA G27267665 CICLISMO 1.000,00 MEIRA 25269 SOCIEDADE DEPORTIVA O

PARAMO G27283902 FÚTBOL 1.783,00 PÁRAMO,O

25289 SOCIEDAD GIMNASTICA

COMERCIAL ESTUDIANTES G27032143 FÚTBOL 1.277,00 LUGO

25290 CLUB QUICELA GIMNASIA

RITMICA G27385699 XIMNASIA RÍTMICA 1.288,00 MONFORTE 25291 ASOC DEPORTIVA AIXA G27398577 XIMNASIA RÍTMICA 637 SARRIA

25292 SDAD DEPORTIVA OURAL G27041631 FÚTBOL 919 SARRIA

25293 CLUB DE FUTBOL

MONFORTE G27433853 FÚTBOL 3.486,00 MONFORTE

25294 SOCIEDAD VAL DE LEMOS

CAZA PESCA Y TIRO G27014851 PESCA 1.500,00 MONFORTE

25296 CLUB DE FUTBOL CELTA DE

BARREIROS G27238500 FÚTBOL 1.614,00 BARREIROS

25314 ESCOLA ATLETICA

LUCENSE G27236025 ATLETISMO 3.817,00 LUGO

25316 CLUB FELISA EQUINO

MARCELLE G27421502 HIPICA 4.000,00 MONFORTE

25342 ANCARES-BECERREA

FUTBOL VETERANO G27399948 FÚTBOL 1.375,00 BECERREÁ

25343 CLUB DEPORTIVO

BROLLON G27147941 FÚTBOL 1.810,00

POBRA DE BROLLÓN

25375 CLUB TENIS VILALBES G27183268 TENIS 707 VILALBA

25442 ASOCIACION DEPORTIVA CULTURAL RECREATIVA AS

CANICAS DE BEGONTE

G27438647 FÚTBOL SALA 2.908,00 BEGONTE

25443 C.B. BECERREA G27254119 BALONCESTO 2.710,00 BECERREÁ 25444 SOCIEDAD DEPORTIVA

SARRIANA G27139443 FÚTBOL 3.857,00 SARRIA

25461 MEIRA FUTBOL CLUBE G27269554 FÚTBOL 1.915,00 MEIRA

25462 AGRUPACIÓN DEPORTIVA Y CULTURAL ABADINENSE

DE VETERANOS

G27483213 FÚTBOL 1.566,00 ABADÍN

25464 CLUB DE BOLOS RIBATRA G27372267 BIRLOS 2.663,00 RIBADEO 25465 ABADIN CLUB DE FUTBOL

CULTURAL

G27283258 FÚTBOL 1.612,00 ABADÍN

25466 CLUB CIDADE DE LUGO

FUTBOL SALA G27341924 FÚTBOL SALA 1.137,00 LUGO

25467 VETERANOS SARRIA SDAD

DEPORTIVA G27407840 FÚTBOL 636 SARRIA

25468 CLUB PESCA MONFORTE G27344316 PESCA 2.022,00 MONFORTE 25469 CLUB BEGONTE FUTBOL

VETERANOS (EN CONST) G27425347 FÚTBOL 1.411,00 LUGO

25470 O INCIO TERRA BRAVA

CLUB DE FUTBOL G27470392 FÚTBOL 1.814,00 INCIO,O

(12)

25472 PRAIAS DE BARREIROS CLUB DEPORTIVO G27456573 FÚTBOL SALA 1.447,00 BARREIROS 25474 LIEDERS FUTSAL G27482520 FÚTBOL SALA FEMININO 573 LUGO

25475 CLUB MEDELA MTB. G27402965 CICLISMO 1.865,00 CERVO

25476 CLUB BOLOS XOVE.

Nº.REX.C09566 G27371988 BIRLOS 1.650,00 VIVEIRO

25477 CLUB KAYAK FOZ G27038868 PIRAGÜISMO 4.000,00 FOZ

25478 ASOC DEPORTIVA

MONDOÑEDO CIUDAD G27132679 FÚTBOL 2.227,00 MONDOÑEDO

25479 CLUB DEPORTIVO

COSPEITO G27133867 FÚTBOL 1.667,00 COSPEITO

25480 SDAD.DEPORTIVA CAZAS G27269935 FÚTBOL 1.775,00 XERMADE 25492 SDAD. CULTURAL DEPORT.

SANTA COMBA G27250026 FÚTBOL 806 LUGO

25498 CLUB DEPORTIVO RABADE

DE VETERANOS G27165828 FÚTBOL 1.760,00 RÁBADE

25503 ESCOLAS DEPORTIVAS

MUNICIPAIS DE GUITIRIZ V27330265 FÚTBOL SALA 3.000,00 GUITIRIZ 25539 CLUBE RIBEIRA SACRA

MONFORTE G27461011 VOLEIBOL 1.428,00 MONFORTE

25540 CELEIRO CLUB DEL MAR G27455682 FÚTBOL 882 VIVEIRO

25541 CLUB DEPORTIVO CLUB

GOLDANCE G27405109 BAILE DEPORTIVO 846 VALADOURO

25542 CLUB BALONCESTO VAL DE

LEMOS V27273317 BALONCESTO 4.000,00 MONFORTE

25543 ASOC DEPOTIVA PORTO DE

BURELA G27448539 FÚTBOL 4.000,00 BURELA

25546 SOCIEDAD DEPORTIVA

BECERREA G27136670 FÚTBOL 3.816,00 BECERREÁ

25565 ASOC CLUB DE TIRO CON ARCO CASTELARCO NÚM. DE REXISTRO C-09185

G27353622 TIRO CON ARCO 753 VALADOURO, O

25569 CLUB POLIDEPORTIVO

CASAS G27038686 FÚTBOL SALA 2.974,00 LUGO

25570 CLUB VIOLETA G27181577 XIMNASIA RÍTMICA 2.314,00 BEGONTE

25571 CLUB LEMOS G27157775 FÚTBOL 1.132,00 MONFORTE

25594 CLUB GIMNASIA RITMICA Y

PATINAJE BECERREA G27384148 XIMNASIA RÍTMICA 822 BECERREÁ 25596 CLUB DE ATLETISMO

VERXEL NUTRICION DEPORTIVA

G27400159 ATLETISMO 1.776,00 LUGO

25597 CLUB DH GALICIA G27421064 CICLISMO 1.709,00 SARRIA

25600 CLUB SPORTING

PONTENOVA G27138288 FÚTBOL 2.258,00 PONTENOVA,A

25602 CLUB S.D.CHANTADA G27216605 FÚTBOL 2.599,00 CHANTADA

25604 AGRUPACIÓN DEPORTIVA

VETERANOS DE BRETAÑA G27343060 FÚTBOL 653 LUGO

25606 PALAS CLUB DEPORTIVO G27193572 FÚTBOL 2.884,00 PALAS DE REI 25608 CLUBE BALONMAN LUCUS G27381789 BALONMÁN 4.000,00 LUGO 25609 CLUB CICLISTA

CORRECAMIÑOS LUGO G27236736 CICLISMO 818 LUGO

25611 CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA CULTURAL SAN

LAZARO

G27125434 FÚTBOL 818 LUGO

25622 CLUB TENIS LUCUS G27412873 PÁDEL 799 LUGO

25624 CLUB DEPORTIVO STAR

DANCE G27388867 BAILE DEPORTIVO 2.406,00 LUGO

25625 CLUB PIRAGUISMO CIUDAD

(13)

25628 SANTA ISABEL FUTBOL

SALA G27310408 FÚTBOL SALA 1.011,00 OUTEIRO DE REI 25630 CLUB DE MONTAÑA

QUIXOS G27255827 PIRAGÜISMO 4.000,00 MONFORTE

25632 CLUB TRIATLON MURALLA

DE LUGO G27263524 TRIATLÓN 1.500,00 LUGO

25654 CLUB MONTE

PENARUBIARUNNING G27439751 TRIATLÓN 1.500,00 LUGO

25660 SOCIEDAD CULTURAL

DEPORTIVA MILAGROSA G27152131 FÚTBOL 4.000,00 LUGO

25661 CLUB UNION DEPORTIVA

FERROVIARIA DE LUGO G27152149 FÚTBOL 2.886,00 LUGO

25664 CLUB MONTE

PENARUBIARUNNING G27439751

TRAIL DE

MONTAÑA 1.500,00 LUGO

25665 CLUB DEPORTIVO

SAGRADO CORAZON G27459999 BALONCESTO 3.000,00 LUGO

25666 FUTBOL CLUB BECERREA G27433812 FÚTBOL 1.593,00 BECERREÁ 25696 ASOC DEPORTIVO

CULTURAL VALLE DE ORO G27150077 FÚTBOL 1.628,00 VALADOURO, O 25698 CLUB ATLETISMO FRIOL G27450824 ATLETISMO 1.200,00 FRIOL 25699 SOCIEDADE DEPORTIVA

MONTERROSO G27170166 FÚTBOL 3.500,00 MONTERROSO

25700 AGRUPACION DEPORTIVA

VETERANOS MONTERROSO G27343524 FÚTBOL 1.000,00 MONTERROSO 25704 CLUBE DEPORTIVO

ALBENSE G27159615 FÚTBOL 597 VILALBA

25705 CLUB DEPORTIVO TERRAS

DA CHAIRA G27364512 TENIS DE MESA 962 RÁBADE

25708 RABADE FUTSAL FEMENINO G27472265 FÚTBOL SALA

FEMININO 667 LUGO

25710 AGRUPACION DEPORTIVA

A GANDARA G27040989 ATLETISMO 1.500,00 MONFORTE

25711 CLUB TENIS CHANTADA G27203306 TENIS 1.852,00 CHANTADA 25712 ESCOLAS DEPORTIVAS

CHANTADA G27211200 FÚTBOL 1.269,00 CHANTADA

25713 ESCOLAS DEPORTIVAS

CHANTADA G27211200 FÚTBOL SALA 3.684,00 CHANTADA

25718 CLUB ARCO MURALLA G27355726 TIRO CON ARCO 950 LUGO

25724 AGRUPACION DEPORTIVA

VETERANOS SARRIA V27385855 FÚTBOL 597 SARRIA

25728 CLUB PATINS LOSTREGOS

LUCUS G27267483 HOCKEY LIÑA 2.244,00 LUGO

25729 SDAD. DEPORTIVA

OUTEIRO DE REI G27255918 FÚTBOL 1.692,00 OUTEIRO DE REI 25730 CLUB TENIS MUIMENTA G27427418 TENIS 1.632,00 COSPEITO 25739 CLUB DEPORTIVO

XERMADE G27183805 FÚTBOL 1.810,00 XERMADE

25742 CD ATLETICO TABOADA G27479898 FÚTBOL 1.795,00 TABOADA 25743 AGRUPACION DEPORTIVA

VETERANOS DE SAAVEDRA G27343516 FÚTBOL 1.399,00 BEGONTE 25744 CLUB SANGIAO

TAEKWONDO G27477660 TAEKWONDO 1.230,00 OUTEIRO DE REI 25746 UNION DEPORTIVA

FOLGUEIRO G27293208 FÚTBOL 1.760,00 VICEDO,O

25747 LUGO RUNNING CLUB G27462308 ATLETISMO 1.365,00 LUGO 25748 TDM VILALBA G27425149 TENIS DE MESA 2.297,00 VILALBA

25751 HOSTAL ROMA G27243740 FÚTBOL SALA 609 SARRIA

25753 CLUB CAMPELAS G27440924 PATINAXE 1.130,00 SAVIÑAO,O

25755 CLUB DE AEROMODELISMO

LAVANCO G27147255 AEROMODELISMO 2.100,00 LUGO

(14)

25782 CLUB BALONCESTO SARRIA G27040955 BALONCESTO 4.000,00 SARRIA 25783 CLUB FILIGRANA G27432632 XIMNASIA RÍTMICA 1.358,00 LUGO 25784 AGRUPACION DEPORTIVA

MATELA G27148964 FÚTBOL 1.227,00 OUTEIRO DE REI

25785 AGRUPACION DEPORTIVA

VETERANOS A CANTEIRA G27475375 FÚTBOL 612 VILALBA

25788 CLUB PELUQUERIA MIXTA DE FRIOL

G27170638 FÚTBOL SALA 2.437,00 FRIOL

25789 ASOC SAGRADO CORAZON G27183631 FÚTBOL 2.750,00 LUGO

25791 LUME BEISBOL CLUB G27246693 BEISBOL 2.200,00 LUGO

25792 CLUB CICLISTA CIDADE DE

LUGO G27242825 CICLISMO 1.734,00 LUGO

25793 CLUB DEPORTIVO

SANTABALLES G27142686 FÚTBOL 806 VILALBA

25817 ASOC CULTURAL

DEPORTIVA A PIRINGALLA G27340256 FÚTBOL 1.566,00 LUGO 25821 ASOC. DEPORTIVA A

RETORTA FUTBOL SALA G27467042 FÚTBOL SALA 1.011,00 LUGO 25822 CLUB RIBEIRA FUTBOL

SALA G27342005 FÚTBOL SALA 2.083,00

RIBEIRA DE PIQUIN 25831 ASOCIACION DEPORTIVA

CULTURAL PADEL FEMENINO LUGO

G27439223 PÁDEL FEMININO 880 LUGO

25833 CLUB MONTAÑA ORIENTAL G27359629 FÚTBOL 1.612,00 FONSAGRADA, A 25834 FULL KARATE CLUB

GALAICO G27112333 KICKBOXING 4.000,00 LUGO

25835 FULL KARATE CLUB

GALAICO G27112333 KARATE 332 LUGO

25838 SOCIEDAD DEPORTIVA

RIBADEO G27319284 TENIS DE MESA 1.164,00 RIBADEO

25841 SOCIEDAD DEPORTIVA

RIBADEO G27319284 FÚTBOL 2.990,00 RIBADEO

25842 ASOC CULTURAL E

DEPORTIVA OS FORNOS G27352293 FÚTBOL SALA 1.480,00 PONTENOVA,A 25844 CLUB DEPORTIVO

RECECENDE FUTBOL SALA G27246933 FÚTBOL SALA 1.730,00 PONTENOVA,A 25848 RITMOLUGODANCE CLUB DEPORTIVO G27483676 BAILE DEPORTIVO 2.132,00 LUGO 25850 CLUB DEPORTIVO DE

CUBELAS, F.S. N-REG.-C-08663

G27330398 FÚTBOL SALA 774 RIBADEO

25852 CLUB CICLISTA MILAGROSA

DE LUGO G27033224 CICLISMO 752 LUGO

25857 CLUB FRANCISCANOS DE

LUGO G27039767 ATLETISMO 3.528,00 LUGO

25860 CLUB DEPORTIVO

PORTOMARIN G27260264 FÚTBOL 1.771,00 PORTOMARIN

25876 CLUB KORBIS G27448752 VOLEIBOL 2.096,00 MONFORTE

25877 RIOTORTO F.C. G27140714 FÚTBOL 1.915,00 RIOTORTO

25879 CASTELO BIKE CLUB G27464569 CICLISMO 833 MONFORTE

25881 CLUB DEPORTIVO FOZ G27126994 FÚTBOL 2.289,00 FOZ

25882 CLUB BALONCESTO RIA DE

RIBADEO G27204023 BALONCESTO 4.000,00 RIBADEO

25885 CLUB DEPORTIVO SOBER G27176676 FÚTBOL 1.696,00 SOBER 25891 CLUB DE PIRAGÜISMO

VIVEIRO G27210640 PIRAGÜISMO 3.473,00 VIVEIRO

25892 SOCIEDADE DEPORTIVA

CANDELARIA G27146000 FÚTBOL 1.213,00 CERVO

(15)

25917 CLUB CICLISTA FOZ G27107739 CICLISMO 1.049,00 FOZ 25929 AGRUPACION DEPORTIVA

RESIDENCIA G27120310 FÚTBOL 4.000,00 LUGO

25931 ATLETICO ABUIN CF G27231786 FÚTBOL 2.000,00 LUGO

25932 SOCIEDAD DEPORTIVA Y

CULTURAL SAN ROQUE G27114693 FÚTBOL 1.194,00 LUGO

25952 ASOC DEPORTIVA CLUB

FUTBOL DE BOVEDA G27207919 FÚTBOL 1.855,00 BÓVEDA

26009 CLUB CICLISTA 7 VOLTAS G27463751 CICLISMO 1.883,00 MONDOÑEDO 26010 MOTO CLUB ENDURO

MONDOÑEDO.CLUBE DEPORTIVO REX.-C-09646

G27374891 MOTOCICLISMO 620 MONDOÑEDO

26011 ASOC DEPORTIVA SALTO

DO CORO G27472596 FÚTBOL SALA 1.501,00 MONDOÑEDO

26012 CLUB TRABADA FUTSAL G27480318 FÚTBOL SALA 1.399,00 TRABADA 26013 AGRUPACION DEPORTIVA

VETERANOS DE SANTABALLES

G27343052 FÚTBOL 630 VILALBA

26015 CIRCULO RECREATIVO DE

XADREZ G27330620 XADREZ 3.000,00 CHANTADA

26016 SOCIEDAD DEPORTIVA

BURELA G27115153 FÚTBOL 1.019,00 BURELA

26018 ASOC.DEPORTIVA

SANTIAGO DE FOZ G27199413 FÚTBOL 1.457,00 FOZ

26022 CLUB CICLISTA TORRE SAN

VICENTE MONFORTE G27468867 CICLISMO 1.196,00 MONFORTE 26024 CLUB TAEKWONDO NEKA

MONFORTE G27379478 TAEKWONDO 860 MONFORTE

26025 CLUB DEPORTIVO RIO SIL G27209212 FÚTBOL 1.670,00 SOBER 26027 CLUB CICLISTA VILALBA AS

PONTES G27269158 CICLISMO 1.250,00 VILALBA

26028 CLUB NATACION

MONFORTE G27217389 NATACIÓN 3.947,00 MONFORTE

26029 FERREIRA CF G27211614 FÚTBOL 1.651,00 PANTON

26030 FOZ CLUB DE TENIS G27176999 TENIS 2.313,00 FOZ

26031 ESCOLAS DEPORTIVAS

LOURENZA G27211994 ATLETISMO 2.486,00 LOURENZÁ

26034 ESCOLAS DEPORTIVAS LOURENZA G27211994 FÚTBOL 2.926,00 LOURENZÁ 26036 CLUB SAMOS FUTBOL SALA G27298363 FÚTBOL SALA 1.492,00 SAMOS 26039 RIBADEO FUTBOL SALA G27233923 FÚTBOL SALA 1.912,00 RIBADEO 26040 CLUB DE LOITA LUGO G27378520 LOITA OLIMPICA 2.600,00 VILALBA 26041 CLUB BALONCESTO TERRA

CHA G27412683 BALONCESTO 1.387,00 VILALBA

26042 CLUB BALONCESTO

CELTAS DE FOZ G27137546 BALONCESTO 2.869,00 FOZ

26043 CLUB DEPORTIVO SAN

CIPRIAN G27032275 FÚTBOL 2.349,00 CERVO

26044 CLUB DEPORTIVO SAN

CIPRIAN G27032275 BALONCESTO 3.173,00 CERVO

26079 ESCOLA DE XIMNASIA

PORTA NORTE G27413798 XIMNASIA RÍTMICA 3.824,00 RIBADEO 26186 CLUB NATACION DE XOVE G27106749 NATACIÓN 2.479,00 XOVE 26187 SOCIEDAD DEPORTIVO

CULTURAL CABREIROS G27159029 FÚTBOL 1.787,00 XERMADE

26202 SOCIEDAD DEPORTIVA

ANTAS G27124205 FÚTBOL 4.000,00 ANTAS DE ULLA

26203 AGRUPACION DEPORTIVA

VETERANOS DE COSPEITO G27361807 FÚTBOL 994 COSPEITO

(16)

26205 CLUB DE NATACION

ESCUALOS G27470855 NATACIÓN 1.275,00 CARBALLEDO

26206 CLUB DE REMO RIBADEO G27136704 REMO 2.699,00 RIBADEO 26207 CLUB DEPORTIVO DEZ

PORTAS LUGO G27346436 TENIS DE MESA 2.329,00 LUGO 26208 CLUB RABADE TENIS DE

MESA G27325224 TENIS DE MESA 757 RABADE

26209 CLUB DE LOITA DE RABADE G27332659 LOITA OLIMPICA 4.000,00 BEGONTE 26210 VILLALBA FUTBOL SALA G27247667 FÚTBOL SALA 1.509,00 VILALBA 26218 CLUB TAEKWONDO

VALERIC G27481399 TAEKWONDO 1.112,00 VILALBA

26224 CLUBE BALONMAN VIVEIRO G27171081 BALONMÁN 4.000,00 VIVEIRO 26229 TAEKWONDO VILALBA

JANSU G27338672 TAEKWONDO 1.165,00 VILALBA

26239 CLUB DE LOITAS OLIMPICAS VILALBA G27213131 LOITA OLIMPICA: COMPETICIÓNS INTERNACIONAIS 1.800,00 VILALBA 26501 SOCIEDAD DEPORTIVA

XOVE F.S. G27396241 FÚTBOL SALA 2.268,00 XOVE

26529 CLUB XIMNASIA VIVEIRO G27462647 XIMNASIA RÍTMICA 2.297,00 VIVEIRO 26531 CLUB BALONCESTO VIVEIRO Nº RXTRO-C 09069 G27349125 BALONCESTO 4.000,00 VIVEIRO 400.000,00 DESESTIMADAS

REX NOME ENTIDADE C.I.F.

NOME

ACTIVIDADE SUBVENCION CONCELLO

MOTIVOS DENEGACIÓN

24935 SOCIEDADE

DEPORTIVA VIVEIRO G27435718 FÚTBOL 0 VIVEIRO

NON ACREDITA ACTIVIDADE COMPETITIVA FEDERADA NA TEMPADA 2016/2017 25105 CLUB DEPORTIVO

PADEL TEAM LUGO G27464023 PÁDEL 0 LUGO

PRESENTA

DESESTIMENTO DA SOLICITUDE 25151 CLUB BOLOS O

CADAVAL G27367226 BIRLOS 0 CASTRO DE REI

PRESENTA

DESESTIMENTO DA SOLICITUDE 25315 CLUB CICLISTA TERRA

CHA VILALBA G27446558 CICLISMO 0 VILALBA

PRESENTA

DESESTIMENTO DA SOLICITUDE 25463 ASOC DEPORTIVA A

PONTE COMPETICION G27403401 AUTOMOBILISMO 0 LUGO

EXCLUIDO SEGUNDO O PUNTO 3 DAS BASES REGULADORAS, ESPECIALIDADE RALLIE

25473 CIDADE DE LUGO CLUB TRIATLON FLUVIAL G27139013 EQUIPO DE TRIATLON CIDADE DE LUGO FLUVIAL

0 LUGO NON ACREDITA EMENDA E/OU ACHEGA DE DOCUMENTACIÓN DE SOLICITUDE 25544 CLUB BALONCESTO

BURELA G27164680 BALONCESTO 0 BURELA

PRESENTA

DESESTIMENTO DA SOLICITUDE 25633 CLUB DEPORTIVO MTC

TEAM G27486836 CICLISMO 0 LUGO

NON ACREDITA ACTIVIDADE COMPETITIVA FEDERADA NA TEMPADA 2016/2017

(17)

25658

SOCIEDAD CULTURAL DEPORTIVA MILAGROSA

G27152131 FÚTBOL SALA 0 LUGO

POR NON LOGRAR A PUNTUACIÓN SUFICIENTE PARA OBTER UN IMPORTE IMPORTE MÍNIMO DE 300,00 EUROS, DE ACORDO CO ESTABLECIDO NO PLAN ESTRATÉXICO DE SUBVENCIÓNS 2017-2019, APARTADO 12.1 25697 ESCOLA LUGUESA DE

XADREZ G27211960 XADREZ 0 LUGO

PRESENTA DESESTIMENTO DA SOLICITUDE 25837 ASOCIACIÓN DEPORTIVA NÚÑEZ MOTOR G27488089 MOTOCICLISMO 0 LUGO NON ACREDITA EMENDA E/OU ACHEGA DE DOCUMENTACIÓN DE SOLICITUDE 25855 CONCELLO DE BARALLA FUTBOL-SALA

G27349778 FÚTBOL SALA 0 BARALLA

NON ACREDITA EMENDA E/OU ACHEGA DE DOCUMENTACIÓN DE SOLICITUDE 25861 ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS DA PASTORIZA

G27368844 FÚTBOL SALA 0 PASTORIZA, A NON ACREDITA ACTIVIDADE COMPETITIVA FEDERADA 25894 COVIRAN QUIROGA

FUTBOL SALA G27483221 FÚTBOL SALA 0 QUIROGA

NON ACREDITA EMENDA E/OU ACHEGA DE DOCUMENTACIÓN DE SOLICITUDE 25897 CLUB KUMGANG

QUIROGA G27479278 TAEKWONDO 0 QUIROGA

NON ACREDITA EMENDA E/OU ACHEGA DE DOCUMENTACIÓN DE SOLICITUDE 25930 AGRUPACION DEPORTIVA RESIDENCIA

G27120310 FÚTBOL SALA 0 LUGO

POR NON LOGRAR A PUNTUACIÓN SUFICIENTE PARA OBTER UN IMPORTE IMPORTE MÍNIMO DE 300,00 EUROS, DE ACORDO CO ESTABLECIDO NO PLAN ESTRATÉXICO DE SUBVENCIÓNS 2017-2019, APARTADO 12.1 25942 CLUB FUTBOL SALA OS

MEIGALLOS SARRIA (C-08565)

G27326628 FÚTBOL SALA 0 SARRIA

DESESTIMADA, POR ESTAR PRESENTADA FORA DE PRAZO, O 05 DE SETEMBRO DE 2017 (FIN DO PRAZO 04 DE SETEMBRO DE 2017). 26014 CLUB XADREZ DE

CHANTADA G27317122 XADREZ 0 CHANTADA

NON ACREDITA ACTIVIDADE COMPETITIVA FEDERADA 26026 PRAIA DE AUGAS

SANTAS G27364678 BALONCESTO 0 RIBADEO

PRESENTA

DESESTIMENTO DA SOLICITUDE 26159 CLUB ATLETICO

ESCAIRON G27208115 FÚTBOL 0 SAVIÑAO,O

DESESTIMADA, POR ESTAR PRESENTADA FORA DE PRAZO, O 06 DE SETEMBRO DE 2017 (FIN DO PRAZO 04 DE SETEMBRO DE 2017).

(18)

26188 CLUB DEPORTIVO

EGOBARROS G27212968 ATLETISMO 0 VIVEIRO

POR NON LOGRAR A PUNTUACIÓN SUFICIENTE PARA OBTER UN IMPORTE IMPORTE MÍNIMO DE 300,00 EUROS, DE ACORDO CO ESTABLECIDO NO PLAN ESTRATÉXICO DE SUBVENCIÓNS 2017-2019, APARTADO 12.1 26211 C. D. CODESIDO G27194307 FÚTBOL 0 VILALBA NON ACREDITA ACTIVIDADE

COMPETITIVA FEDERADA

26353 PARGA FUTBOL CLUB G27136399 FÚTBOL 0 GUITIRIZ

DESESTIMADA, POR ESTAR PRESENTADA FORA DE PRAZO, O 07 DE SETEMBRO DE 2017 (FIN DO PRAZO 04 DE SETEMBRO DE 2017). 26536 VIVEIRO SURFING

FAMILY G27480276 SURF 0 VIVEIRO

PRESENTA DESESTIMENTO DA SOLICITUDE 26784 SOCIEDAD DEPORTIVA DE PESCA CORMORAN G27404342 PESCA DEPORTIVA 0 RIBADEO DESESTIMADA, POR ESTAR PRESENTADA FORA DE PRAZO, O 13 DE SETEMBRO DE 2017 (FIN DO PRAZO 04 DE SETEMBRO DE 2017). 26912 SOCIEDADE

DEPORTIVA PARADELA G27168699 FÚTBOL 0 PARADELA

DESESTIMADA, POR ESTAR PRESENTADA FORA DE PRAZO, O 14 DE SETEMBRO DE 2017 (FIN DO PRAZO 04 DE SETEMBRO DE 2017). ENTIDADES DEPORTIVAS, CATEGORIA: EVENTOS DEPORTIVOS

REX NOME ENTIDADE NOME ACTIVIDADE SUBVENCION CONCELLO

24375 CENTRO RECREATIVO CULTURAL Y DEPORTIVO DE BAAMONDE

TORNEO 3X3 FÚTBOL CERCUD

BAAMONDE 916 BEGONTE

24560 CLUB VOLEIBOL EMEVE COPA GALICIA DE VOLEIBOL

FEMININA 754 LUGO

24694 CLUB DE GOLF LUGO TORNEO DE GOLF DEPUTACIÓN

PROVINCIAL DE LUGO 862 LUGO

24863 CLUB NATACION PORTAMIÑA LUGO TRAVESÍA A NADO CIDADE DE

LUGO MINIUS 485 LUGO

24866 AGRUPACION DEPORTIVA XUVENIL

MILAGROSA TORNEO FESTAS MILAGROSA 300 LUGO

24870

ASOC CULTURA-DEPORTIVA "TORNEO DE FUTBOL FOZ COSTA NOVA CUP.2005/008712/1-LU

TORNEO COSTA NOVA 2017

1.293,00 FOZ 24925 SOCIEDADE DEPORTIVA VIVEIRO MEMORIAL DE FÚTBOL MARCOS

GÓMEZ PITA 431 VIVEIRO

24926 ASOC.CULT.RECREAT.DEPORT.WORLD MOO DUK KWAN

XORNADAS DE TECNIFICACIÓN

TAEKWONDO MOO DUK KWAN 1.077,00 VILALBA 24927 CLUB MOO DUK KWAN - VILLALBA CAMPUS INTERNACIONAL DE

ARTES MARCIAIS GALIBUDO 1.131,00 VILALBA 24954 CLUB HORTICELOS AVENTURA CARREIRA SOLIDARIA RIO MAO 377 BÓVEDA 25100 SOCIEDAD DEPORTIVA OUROL MARATÓN DE FÚTBOL SALA

SEMANA SANTA OUROL 970 OUROL

25102 CLUB FLUVIAL DE LUGO TROFEO DE NATACIÓN CIDADE DE

LUGO 485 LUGO

(19)

25159 SOCIEDAD DEPORTIVA GUITIRIZ TORNEO FÚTBOL BASE SD GUITIRIZ 1.023,00 GUITIRIZ 25160 CLUB CICLISTA MONFORTE MARCHA BTT SENDAS VERDES DA

POBRA 431 MONFORTE

25161 CLUB DEPORTIVO CALASANCIO TORNEO DE FÚTBOL XUVENIL

MEMORIAL JACOBO DÍAZ CAMINO 700 MONFORTE 25204 CLUB DE PIRAGUISMO ALTRUAN DE

RIBADEO

3ª REGATA COPA DEPUTACIÓN DE

LUGO 754 RIBADEO

25270 ASOC RECREATIVA Y DEPORTIVA RED COURT

BALONCESTO 4X4 PISTA ROJA

LUGO 592 LUGO

25445 CLUB KAYAK FOZ 6ª REGATA COPA DEPUTACIÓN DE

LUGO 431 FOZ

25446 ASOC AS SAN LUCAS EXHIBICIÓN DE DOMA CLÁSICA 431 MONDOÑEDO

25447 ASOC CULTURAL O PASATEMPO TORNEO DE FÚTBOL SALA O

PASATEMPO 970 MONDOÑEDO

25448 CLUB DE AJEDREZ REYES Y PEONES TORNEO COMARCAL DE XADREZ

DE CATEGORÍA PREBENXAMÍN 300 BURELA

25449 REAL CLUB NAUTICO DE RIBADEO SEMANA NAUTICA 539 RIBADEO

25450 ASOC. CULTURAL E DEPORTIVA

ECUESTRE GUITIRIZ RUTA CABALAR 808 GUITIRIZ

25452 ASOC CIVICO CULTURAL A RIBEIRA DE FOZ

INICIACIÓN Á PESCA CON

SEÑUELOS JIGGING-SPINNING 970 FOZ

25453 SOCIEDAD DEPORTIVA SARRIANA TORNEO FÚTBOL BASE SOCIEDADE

DEPORTIVA SARRIANA 592 SARRIA

25454 CLUB FUTBOL SALA "AUTOESCUELA SAN JOSE"

TORNEO VILA DE SAMOS FÚTBOL

SALA SAN BENITO 592 SARRIA

25456 CLUB TENIS VILALBES TORNEO DE TENIS SAN RAMÓN 808 VILALBA

25457 CLUB DE PADEL VILALBA TORNEO SAN RAMÓN DE PÁDEL 700 VILALBA 25458 VETERANOS SARRIA SDAD

DEPORTIVA

TORNEO INTERNACIONAL VILA DE

SARRIA DE FÚTBOL VETERANO 646 SARRIA

25459 ASOC VECIÑAL E CULT DEP PROTEC

MEDIO SANTALLA DE SISOI CAMPIONATO DE FÚTBOL SETE 693 COSPEITO

25460 CLUB MEDELA MTB. RUTA MEDELA MTB 592 CERVO

25504 ESCOLA ATLETICA LUCENSE CAMPUS ATLETISMO NAVIDADES

DEPORTIVAS 592 LUGO

25556 ASOCIACION PARA O FOMENTO DO DEPORTE PORTO DE BURELA

TORNEO DE FÚTBOL A MAROSA

CUP 970 BURELA

25559 ESCOLA DE FUTBOL DOS ANCARES CAMPUS DE FÚTBOL DE VERÁN 862 BECERREÁ 25563 SOCIEDAD DEPORTIVA BECERREA TORNEO ALEVINS E BENXAMINS 1.239,00 BECERREÁ 25566 CLUB ATLETISMO LOURENZA N DE

REXISTRO C 12141

CROSS COMARCAL DE "A MARIÑA

LUCENSE" 754 LOURENZÁ

25613 CLUB DE ATLETISMO VERXEL NUTRICION DEPORTIVA

TROFEO ATLETISMO VERXEL

NADAL 1.131,00 LUGO

25615 CLUB DH GALICIA OPEN DE ENDURO GREEN

MOUNTAIN RACE 431 SARRIA

25617

ASOC DE VECINOS CULTURAL Y DEPORTIVA DE LOS VILLARES (GUITIRIZ)

CARREIRA POPULAR 485 GUITIRIZ

25620 CENTRO DE BENQUERENCIA INSTRUCCION RECREO

CARREIRA POPULAR

BENQUERENCIA TERRA MAR 646 BARREIROS

25631 ASOC.DEPO.TRI-PENTA TERRAS DE LUGO

CAMPIONATO DO MUNDO DE

BIATLE E TRIATLE 1.670,00 LUGO

25649 CLUB DEPORTIVO SAGRADO

CORAZON CAMPUS DE BALONCESTO COMEZA 1.000,00 LUGO

25651 ASOC DEPORTIVA CULTURAL CAMPUS ALEX LLORCA

CAMPUS BALONCESTO ALEX

LLORCA 1.185,00 LUGO

25653 ASOC PRESTADORA DE SERVICIOS A

XUVENTUDE SAGRADO CORAZON MULTICAMPUS 1.131,00 LUGO

25663 SOCIEDAD CULTURAL DEPORTIVA MILAGROSA

TORNEO DE REIS FÚTBOL BASE

SCD MILAGROSA 950 LUGO

25701 ESCOLA LUGUESA DE XADREZ CIRCUITO CIDADE DE LUGO 1.400,00 LUGO 25702 SOCIEDADE DEPORTIVA

MONTERROSO

MONTERROSO PROMESAS - MEMORIAL DE FÚTBOL JOSE

MANUEL ALVERO 862 MONTERROSO

25714 ASOC DE PESCADORES PONTE DE AREAS

MEMORIAL DE PESCA RAMIRO

AMOR 646 GUNTIN

25715 AGRUPACION DEPORTIVA A GANDARA

MILLA URBANA DE MONFORTE DE

LEMOS 431 MONFORTE

25716 CLUB POLIDEPORTIVO LUCENSE CAMPUS BALONMÁN ANTONIO

VIÑAS 916 LUGO

(20)

25759 UNION DEPORTIVA FOLGUEIRO MARATÓN FÚTBOL 7 SETE

VETERÁNS 916 VICEDO,O

25769 LUGO RUNNING CLUB CONTROL LUGO RUNNING CLUB 520 LUGO

25771 PEÑA CICLISTA GRAFICAS LAR MARCHA CICLOTURISTA

CONCELLO DE VIVEIRO 377 VIVEIRO

25775 CLUB BALONCESTO SARRIA TORNEO DE BALONCESTO 3x3

"NOITE MEIGA" 754 SARRIA

25795 CLUB PELUQUERIA MIXTA DE FRIOL TORNEO CLUB PELUQUERIA MIXTA

FRIOL 1.185,00 FRIOL

25796 ASOC SAGRADO CORAZON CAMPUS DE FÚTBOL E FÚTBOL

SALA 808 LUGO

25797 CLUB CICLISTA CIDADE DE LUGO GP CICLISTA SAN FROILAN 646 LUGO 25798 CLUB ATLETISMO LUCUS TROFEO ATLETISMO CAIXA RURAL

GALEGA 916 LUGO

25801 B.T.T. LAGOA DE COSPEITO RUTA BTT LAGOA DE COSPEITO 485 COSPEITO 25814 ASOC CULTURAL DEPORTIVA A

PIRINGALLA

CAMPUS DE FÚTBOL E

MULTIDEPORTE 700 LUGO

25819 CLUB PIRAGUISMO CIUDAD DE LUGO 6ª PROBA LIGA GALEGA INFANTÍS 754 LUGO 25823 CLUB RIBEIRA FUTBOL SALA CAMPUS RIBEIRA FÚTBOL SALA 592 RIBEIRA DE

PIQUIN 25839 APA DEL COLEGIO DE LOS

FRANCISCANOS DE LUGO

PRUEBAS COMBINADAS DE

ATLETISMO 592 LUGO

25840 CLUB GOLF EL PILAR SARRIA TORNEO EL PILAR 431 SARRIA

25843 AGRUP.DEPORT.FEFEME TRIATLON MIÑO TRÍATLON DO MIÑO CLASIFICATORIO PARA O CAMPIONATO GALEGO DE TRÍATLON 754 LUGO 25845 MURALLA RUGBY CLUB CONCENTRACIÓN RUGBY BASE DE

LUGO 754 LUGO

25846 CLUB MONTAÑA ORIENTAL RUTA CICLOTURISTA DOS LOBIÑOS 539 FONSAGRADA, A 25847 ASC DEPORTIVA CULTURAL LUGO

SALA

CAMPIONATO AUTONÓMICO

FÚTBOL SALA INFANTIL E CADETE 862 LUGO 25849 ATLETISMO RIA DE FOZ (EN

CONSTITUCION)

CARREIRA POPULAR DE FOZ: RUN

FOZ FUN 700 FOZ

25851 CLUB DEPORTIVO RUGBY RIBADEO CONCENTRACIÓN DE ESCUELAS DE

RUGBY AS CATEDRAIS 862 RIBADEO

25853 SOCIEDAD DEPORTIVA RIBADEO TORNEO SD RIBADEO 1.023,00 RIBADEO 25854 ASOC CULTURAL E DEPORTIVA OS

FORNOS

TORNEO FÚTBOL SALA PONTENOVA, CATEGORIA

XUVENIL, CADETE E INFANTIL 916 PONTENOVA,A 25856 CLUB DEPORTIVO RECECENDE

FUTBOL SALA

TORNEO FÚTBOL SALA

PONTENOVA, CATEGORIA SENIOR 700 PONTENOVA,A 25858 ASOC CULTURAL VAL DE LANCARA PIRAGÜISMO POLO NEIRA 808 LÁNCARA 25864 ASOC. DEPORTIVA A RETORTA

FUTBOL SALA

TORNEO FUTBOL SALA BASE

TERRAS DO MIÑO 539 LUGO

25886 CASTELO BIKE CLUB RUTA BTT CASTELO BIKE,

CONCELLO DE MONFORTE 589 MONFORTE

25895 CLUB CEREZO BIKES ENDURO MONTE CASTELO BURELA 592 BURELA

25916 CLUB CICLISTA FOZ RUTA BTT PICO DA LEBRE 377 FOZ

25928 CLUB CICLISTA PEDALEO MARCHA CICLOTURISTA

"CONCELLO DE RIBADEO" 539 RIBADEO

26054 OS ANGUIAS BTT RUTA DE CICLISMO DA ANGUIA 700 PORTOMARIN

26055 ASOC DEPORTIVA BICICLISTAS GALEGOS

FESTA DA ORIENTACIÓN EN

GUITIRIZ 431 VILALBA

26057 TAEKWONDO VILALBA JANSU CAMPIONATO JUNIOR GALEGO

TAEKWONDO 1.077,00 VILALBA

26058 CLUB BALONCESTO TERRA CHA DIA DO BASKET EN VILALBA 485 VILALBA 26059 CLUB TAEKWONDO VALERIC TORNEO VALERICS DE

TAEKWONDO 646 VILALBA

26060 ASOC CULTURAL DEPORTIVA

BICICLISTAS GALEGOS RUTA CICLISTA PENA DE RODAS 431 VILALBA

26061 CLUB DE LOITA LUGO CAMPUS INTERNACIONAL DE TECNIFICACIÓN DE LOITAS

OLÍMPICAS 700 VILALBA

26062 FEDERACION GALLEGA DE LUCHA CAMPUS NACIONAL DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA DE LOITA

377 VIGO 26064 AGRUPACION DEPORTIVA MARTINEZ

OTERO

CARREIRA 77 ANOS MARTINEZ

OTERO 485 FOZ

26065 CLUB TORNEO LOURENZA EN XOGO TORNEO INTERNACIONAL

(21)

26066 CLUB CICLISTA VILALBA AS PONTES MARCHA MONSEIVANE EN BTT 646 VILALBA 26069 FOZ CLUB DE TENIS TORNEO VILA DE FOZ DE TENIS E

PADEL 592 FOZ

26071 PEÑA BARCELONISTA SAN MIGUEL TRAIL MONTE COMADO

970 BARREIROS 26072 ASOC "COLECTIVO CULTURAL

OLLOMAO"

CARREIRA POPULAR AO SON DO

MASMA 1.185,00 BARREIROS

26073 ESCOLAS DEPORTIVAS LOURENZA CARREIRA POPULAR "VAL DAS

FABAS" 754 LOURENZÁ

26074 CLUB XADREZ DE CHANTADA CAMPIONATO XADREZ DE

COLEXIOS 539 CHANTADA

26075 CIRCULO RECREATIVO DE XADREZ TORNEO INTERNACIONAL DE XADREZ MEMORIAL "DRAGAN PAUNOVIC"

916 CHANTADA 26076 CLUB SAMOS FUTBOL SALA TORNEO DE FÚTBOL SALA SAMOS 862 SAMOS 26077 A.D.SAN ROQUE VIVEIRO CARREIRA POPULAR MONTES DE

VIVEIRO CAMOVI 916 VIVEIRO

26078 CLUB CICLISTA 7 VOLTAS RUTA BTT REI CINTOLO

592 MONDOÑEDO 26183 ASOC XUVENIL NOV@S CHAIREG@S CAMPIONATO DE FÚTBOL 7 431 VILALBA 26184 CENTRO CULTURAL RECREATIVO EN

VILLALBA CAMPIONATO DE PÁDEL 646 VILALBA

26185 ASOC CULTURAL E RECREATIVA A

PRAVIA XORNADAS DE VELA 539 VILALBA

26189 CLUB DEPORTIVO EGOBARROS CARREIRA POPULAR CONCELLO DE

VIVEIRO 592 VIVEIRO

26190 CLUB DE LOITAS OLIMPICAS VILALBA XORNADAS DEPORTIVAS

INTERNACIONAIS DE LOITA 1.400,00 VILALBA 26191 VILLALBA FUTBOL SALA

MEMORIAL FÚTBOL SALA "FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ

VÁZQUEZ" 862 VILALBA

26192 AGRUPACIÓN POLIDEPORTIVA SAN RAMÓN DE VILALBA

TORNEO DUATLON VILA DE

SARRIA 323 VILALBA

26193 CLUB RABADE TENIS DE MESA TORNEO TENIS DE MESA XOVEN 377 RABADE 26194 ASC VETERANOS LVCUS CLUB TENIS

DE MESA

TORNEO DE VETERANOS LUCUS

TENIS DE MESA 323 LUGO

26195 CLUB TOSPINTT FEMENINO TENIS MESA

TORNEO INTERNACIONAL

FEMININO DE TENIS DE MESA 323 LUGO

26196 ASC SOCIAL DEZ PORTAS TORNEO DISCAPACITADOS TENIS

DE MESA 323 LUGO

26197 CLUB DEPORTIVO DEZ PORTAS LUGO ESCOLA DEPORTIVA TENIS DE

MESA 400 LUGO

26200 CLUB DE NATACION ESCUALOS TRAVESÍA A NADO DESAFÍO

ENCORO DE PEARES 916 CARBALLEDO

26201 SOCIEDAD DEPORTIVA ANTAS TORNEO DE FÚTBOL SALA: ANTAS

CUP 862 ANTAS DE ULLA

26533 CLUB BALONCESTO VIVEIRO Nº RXTRO-C 09069

BALONCESTO 3x3 VIVEIRO URBAN

STREET 1.023,00 VIVEIRO

85.000,00

DESESTIMADAS

REX NOME ENTIDADE NOME ACTIVIDADE Definitiva CONCELLO

MOTIVOS DENEGACIÓN 25099 CLUB DE MONTAÑA VERSO LIBRE SEMANA DA MONTAÑA DE LUGO 0 LUGO NON É UN EVENTO DEPORTIVO

(22)

25101

ASOC CULTURAL RECREATIVA E DEPORTIVA ANDRADE TAE

ACTIVATE CON ANDRADETAE (XORNADAS DEPORTIVAS) 0 VILALBA NON É UN EVENTO DEPORTIVO (O CONTIDO E DEFINICION DAS ACCIONS FORMATIVAS PREVISTAS NA MEMORIA NON ACREDITAN QUE SE TRATE DUN EVENTO DEPORTIVO, SENON ACTIVIDADES LUDICO- FORMATIVAS-DEPORTIVAS)

25298 ASOC MULLERES RURAIS OLVIDO

CURSOS DE XIMNASIA PARA

TODOS E NATACIÓN 0 POL

NON É UN EVENTO DEPORTIVO (ACTIVIDADE DESENVOLTA AO LONGO DE 9 MESES) 25451 ASOC DEPORTIVA A

PONTE COMPETICION FESTA PRESENTACIÓN EQUIPO A PONTE COMPETICIÓN 2017 0 LUGO NON É UN EVENTO DEPORTIVO (ACTIVIDADE LUDICA) 25455 ASOC PROF-COMER Y ARTESANOS DE SAMOS XORNADAS DE XOGOS POPULARES GALEGOS: TRES EN RAIA, BILLARDA, CHAPAS, A CORDA 0 SAMOS ACTIVIDADES NON RECOÑECIDAS COMO DEPORTE POLO CENTRO SUPERIOR DE DEPORTES

25554 CLUB SQUASH MURALLA LUGO

OPEN SAN FROILÁN DE

SQUASH "NOVENA EDICIÓN" 0 LUGO

NON ACREDITA EMENDA E/OU ACHEGA DE DOCUMENTACIÓN DE SOLICITUDE 25619 ASOC DE VECINOS CULTURAL Y DEPORTIVA DE LOS VILLARES (GUITIRIZ) MARCHA EN BICICLETA DE

NENOS E ADULTOS 0 GUITIRIZ

PRESENTAN DUAS SOLICITUDES PARA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS 25709 RABADE FUTSAL FEMENINO

FÚTBOL SALA FEMININO

"SEMANA SANTA" RABADE 0 LUGO

O ORZAMENTO PRESENTADO É INFERIOR A CANTIDADE MINIMA A CONCEDER, É DICIR, 300 25717 FEDERACION GALEGA DE TIRO CON ARCO

TECNIFICACIÓN ARCO

COMPOSTO 0 A CORUÑA

NON TEN SEDE OU DELEGACION NA PROVINCIA DE LUGO E NON ACREDITA EMENDA E/OU ACHEGA DE DOCUMENTACIÓN DE SOLICITUDE 25727 ASOC DE INMIGRANTES Y RETORNADOS

RIOPLATENSES

MOVÉMONOS E COÑECÉMONOS

0 LUGO NON É UN EVENTO

DEPORTIVO

25731 ASC CULTURAL ROTEIROS DE POL XORNADA DE ORIENTACIÓN A PÉ 0 POL OS GASTOS PRESENTADOS NO ORZAMENTO NON SON SUBVENCIONABLES

25761 LA UNION DE SARRIA XADREZ, BILLAR E XIMNASIA PARA TODOS/AS, OS SEÑORES DOS XOGOS NA UNIÓN ANO 2017 0 SARRIA NON É UN EVENTO DEPORTIVO (ACTIVIDADE DESENVOLTA DURANTE 90 HORAS)

(23)

25768 SOCIEDADE LUCENSE DE CANARICULTURA XXXIV CONCURSO DE CANARICULTURA 0 LUGO ACTIVIDADE NON RECOÑECIDA COMO DEPORTE POLO CENTRO SUPERIOR DE DEPORTES 25799 MORTHWEST PIRATE

DIVERS SALIDAS DE BUCEO 0 FOZ

NON É UN EVENTO DEPORTIVO, ACTIVIDADE DESENVOLTA AO LONGO DO ANO 25820

CLUB DE BRIDGE CIUDAD DE LUGO CAMPIONATO NACIONAL DE BRIDGE 0 LUGO ACTIVIDADE NON RECOÑECIDA COMO DEPORTE POLO CENTRO SUPERIOR DE DEPORTES 25859

ASOC CULTURAL VAL DE

LANCARA PESCA NO NEIRA 0 LÁNCARA

PRESENTAN DUAS SOLICITUDES PARA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS

25888 REAL AERO CLUB

INICIACIÓN AEROMODELISMO

PARA NENOS 0 LUGO

PRESENTAN TRES SOLICITUDES PARA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS

25889 REAL AERO CLUB

XORNADAS DIVULGATIVAS E

APLICACIÓNS DOS DRONS 0 LUGO

ACTIVIDADE NON RECOÑECIDA COMO DEPORTE POLO CENTRO SUPERIOR DE DEPORTES

25890 REAL AERO CLUB EXHIBICION DE DRONES 0 LUGO

PRESENTAN TRES SOLICITUDES PARA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS 25896 CLUB AUTOMOBILISTICO VILLAR RACING

COMPETICION

CONCENTRACIÓN DE RETROCLÁSICOS SAN BARTOLO

0 BARREIROS NON É UN EVENTO DEPORTIVO

26051 CLUB LIMOSA SURF

CAMPIONATO DE SURF &

BODYBOARD MACGIVVER 0 CERVO

NON ACREDITA EMENDA E/OU ACHEGA DE DOCUMENTACIÓN DE SOLICITUDE 26067 CLUB FLUVIAL DE MONFORTE IMPARTICIÓN DE CURSOS DE NATACIÓN, VOLEIBOL, PÁDEL E REALIZACIONÓN DE TORNEOS DE VERÁN, PÁDEL E VOLEI-PRAIA. TEMPADA 2017 0 MONFORTE NON É UN EVENTO DEPORTIVO (ACTIVIDADE DESENVOLTA DURANTE 150 HORAS) 26070

ASOC DEPORTIVA NTRA SRA DEL PILAR

IV QUINCENA DO DEPORTE SAUDABLE 0 FOZ NON É UN EVENTO DEPORTIVO (XOGOS, TALLES DE SOSTENIBILIDADE, ALIMENTACION SAUDABLE...) 26199 CLUB DE TENIS DE RIBADEO

TORNEO DE PÁDEL FESTAS DE

RIBADEO 0 RIBADEO NON ACREDITA EMENDA E/OU ACHEGA DE DOCUMENTACIÓN DE SOLICITUDE

(24)

26478 ASOC MULLERES RURAIS A CARBALLEIRA DE O PARAMO

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 0 PÁRAMO,O

DESESTIMADA, POR ESTAR PRESENTADA FORA DE PRAZO, O 08 DE SETEMBRO DE 2017 (FIN DO PRAZO 04 DE SETEMBRO DE 2017).

26499 MOTOCLUB AL CORTE RIBADEO. N.REX.-C-09533 CONCENTRACIÓN DE MOTOS VILLA DE RIBADEO 0 RIBADEO NON É UN EVENTO DEPORTIVO, E NON ACREDITA EMENDA E/OU ACHEGA DE DOCUMENTACIÓN DE SOLICITUDE 26537 VIVEIRO SURFING FAMILY PROBA DE SURF CANTABRICA 0 VIVEIRO PRESENTA DESESTIMENTO DA SOLICITUDE

26781 SOCIEDAD DEPORTIVA DE PESCA CORMORAN

VII CAMPIONATO DE PESCA

DEPORTIVA "CORMORAN" 0 RIBADE

DESESTIMADA, POR ESTAR PRESENTADA FORA DE PRAZO, O 13 DE SETEMBRO DE 2017 (FIN DO PRAZO 04 DE SETEMBRO DE 2017).

Contra este acordo, que pon fin á vía administrativa, e de conformidade co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, e no 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, poderase interpoñer con carácter potestativo, recurso de reposición ante o mesmo órgano que ditou o acto no prazo dun mes, a contar desde o día seguinte ao da presente publicación no BOP de Lugo, ou ben recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso Administrativo de Lugo, dentro do prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da presente publicación no BOP de Lugo.

En caso de optar polo recurso potestativo de reposición non se poderá interpoñer o recurso contencioso-administrativo ata que aquel sexa resolto expresamente ou se produza a súa desestimación por silencio administrativo.

Todo iso sen prexuízo de calquera outro recurso ou acción que estime procedente.

Lugo, 8 de xaneiro de 2018.- O Presidente, Darío Campos Conde.- O Secretario Xeral, Cristobal Víctor Fraga Bermejo.

R. 0070

ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA

XULGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA N.º 2 DE LUGO

Anuncio

D./Dª. FRANCISCO JULIAN HINOJAL GIJON, Letrado de la Administración de Justicia, del XDO. PRIMEIRA INSTANCIA N. 2 de LUGO, por el presente,

A N U N C I O:

En el presente procedimiento ordinario 1008/2016 seguido a instancia de FC LOGISTICA DEL CANALON SL frente a HECTOR JOSE CARBALLO LOPEZ se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

F A L L O

Que, estimando la demanda formulada por la entidad FC Logística del Canalón S.L., representada por la Procuradora Sra. Iglesias Penelas, contra don Héctor José Carballo López, en situación de rebeldía procesal, debo declarar y declaro la resolución del contrato suscrito por las partes en fecha 15 de julio de 2012, por incumplimiento contractual de la parte demandada; condenando a la parte demandada a que abone a la actora la cantidad de 17.000 euros, en concepto de indemnización para el resarcimiento de los daños y perjuicios irrogados; y la cantidad de 25.001,76 euros en concepto de facturas impagadas y gastos de devolución, más los intereses legales correspondientes devengados desde la interpelación judicial hasta su completo pago, incrementados en dos puntos a partir de la fecha de la presente resolución. Así como la devolución a la actora por parte del demandado de la máquina de perfilado para canalones circulares ”San Marco” de la marca RSM,

(25)

modelo REO, número de matrícula 011201, más el accesorio para dicha máquina, consistente en una devanadora portarrollos.

Con imposición de las costas a la demandada.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella podrán interponer recurso de apelación.

Así, por esta mi sentencia, juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo, MAGISTRADO-JUEZ LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Y encontrándose dicho demandado, HECTOR JOSE CARBALLO LOPEZ, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

LUGO a quince de junio de dosmil diecisiete.- EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,

R. 0061

MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DO MIÑO-SIL, O.A. COMISARÍA DE AUGAS

Anuncio

FE DE ERRATAS

En el anuncio de fecha 28 de octubre de 2016 de información pública de una concesión de un caudal de 0,0062l/s de agua, en el lugar de Bascuas, parroquia de Bascuas (Santa María), término municipal de Lugo, expediente nº A/27/25943, solicitada por Carmen Rebolo Díaz.

En donde Dice:

La captación se realiza en un pozo de barrena mediante una bomba de 1,5 CV de potencia desde el que parte una tubería hasta el depósito de distribución.

Debe decir:

Las captaciones se realizan en un pozo de barrena mediante una bomba de 1,5 CV de potencia y en un manantial, desde los que parten las tuberías que conducen las aguas hasta el depósito de distribución.

Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Lugo, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Lugo, o en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. sitas en Lugo, Ronda de la Muralla, 131 – 2ª planta, donde estará de manifiesto el expediente.

Lugo, 11 de noviembre de 2017.- LA JEFA DEL SERVICIO TERRITORIAL EN FUNCIONES, Isabel el Río López R. 0062

Anuncio

INFORMACIÓN PÚBLICA A/27/27603

Manuel Freire Cacharrón con N.I.F 33658195 H, solicita autorización para la tala de árboles que afectan al dominio público hidráulico, cuyos datos son los siguientes:

CORRIENTE: Río Miño RIBERA: ambas

Nº Y ESPECIE DE LOS ÁRBOLES A TALAR:

En el cauce: 24 chopos, 18 abedules y 3 fresnos. En la margen: 27 chopos, 3 fresnos y 2 abedules. LUGAR: A Bouza Vella, parcela 202 del polígono 224 PARROQUIA: Triabá (San Pedro)

Figure

Updating...

References

Related subjects :