Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Texto completo

(1)

Resolució de 20 de març de 2017, del Servei Territorial d’Indústria i Energia d’Alacant, per la qual es convo-ca l’alçament d’actes prèvies a l’ocupació de determi-nades finques afectades pel projecte de la línia elèctrica aèria-subterrània de transport secundari, denominada San Miguel de Salinas Sur - Torrevieja 220 kV, D/C, en els termes municipals de San Miguel de Salinas, Orihue-la, Torrevieja, expedients ATLINE/2009/416/03 i ATLI-RE/2011/46/03. Expedient d’expropiació forçosa JUEX-PR/2016/8/03. [2017/2783]

Resolución de 20 de marzo de 2017, del Servicio Terri-torial de Industria y Energía de Alicante, por la que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por el proyecto de la línea eléctrica aérea-subterránea de transporte secunda-rio, denominada San Miguel de Salinas Sur - Torrevieja 220 kV, D/C, en los términos municipales de San Miguel de Salinas, Orihuela, Torrevieja, expedientes ATLI-NE/2009/416/03 y ATLIRE/2011/46/03. Expediente de expropiación forzosa JUEXPR/2016/8/03. [2017/2783]

Amb data 27 d’octubre de 2016, per la Direcció General d’Indústria i Energia d’Alacant, es va dictar una resolució per la qual es va autorit-zar a Red Eléctrica de España, SAU, es va declarar, en concret, la utilitat pública i es van aprovar els projectes tècnics d’execució de la línia elèc-trica aèria-subterrània de transport secundari, denominada San Miguel de Salinas Sur – Torrevieja 220 kV, D/C, en els termes municipals de San Miguel de Salinas, Orihuela i Torrevieja.

La dita declaració d’utilitat pública d’acord amb el que disposa el Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica, porta implícita la necessitat d’ocupació dels béns i drets afectats i implica la urgent ocupació d’aquests, sent-los d’aplicació el procediment d’urgèn-cia que determina l’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa, de 16 de desembre de 1954.

En virtut d’això aquest Servei Territorial d’Indústria i Energia d’Alacant, en compliment del que disposa el mencionat article 52 de la Llei d’expropiació forçosa, ha resolt convocar les persones titulars dels béns i drets afectats en l’ajuntament on radiquen les finques afec-tades, com a punt de reunió per a, de conformitat amb el procediment que establix l’esmentat article, dur a terme l’alçament d’actes prèvies a l’ocupació i, si procedira, les d’ocupació definitiva.

Totes les persones interessades o titulars de qualsevol classe de dret o interés sobre els béns afectats, hauran d’acudir personalment o repre-sentades per mitjà de la deguda autorització, aportant els documents acreditatius de la seua titularitat i l’últim rebut de la contribució, podent-se acompanyar de persones que periten i un/a notari/a, si ho estimen oportú, amb despeses a costa seu.

L’alçament d’actes tindrà lloc el pròxim dia 9 de maig a partir de les 9.00 h en l’Ajuntament d’Orihuela, el mateix dia 9 de maig a partir de les 13.00 h en l’Ajuntament de Torrevieja i els dies 10 i 11 de maig a partir de les 09.00 h en l’Ajuntament de San Miguel de Salinas.

L’ordre d’alçament d’actes es comunicarà per mitjà de l’oportuna cèdula de citació, figurant la relació de les persones titulars convocades en el tauler d’edictes dels ajuntaments assenyalats i en l’annex.

És de significar que aquesta publicació es realitza igualment, als efectes que determina l’article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, de notificació de la present resolució als titulars desconeguts o amb domi-cili ignorat o a aquells en què, intentada la notificació, no s’haguera pogut practicar.

En l’expedient expropiatori Red Eléctrica de España, SAU, assumi-rà la condició de beneficiària.

Alacant, 20 de març de 2017.– El cap del Servei Territorial d’Indús-tria i Energia: Matías P. Mas Gisbert.

Con fecha de 27 de octubre de 2016, por la Dirección General de Industria y Energía de Alicante, se dictó resolución por la que se autori-zó a Red Eléctrica de España, SAU, se declaró, en concreto, la utilidad pública y se aprobaron los proyectos técnicos de ejecución de la línea eléctrica aérea-subterránea de transporte secundario, denominada San Miguel de Salinas Sur – Torrevieja 220 kV, D/C, en los términos muni-cipales de San Miguel de Salinas, Orihuela y Torrevieja.

Dicha declaración de utilidad pública de acuerdo con lo dispuesto en el Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctri-ca, lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos, siéndoles de aplicación el procedimiento de urgencia que determina el artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

En su virtud este Servicio Territorial de Industria y Energía de Ali-cante, en cumplimiento de lo dispuesto en el mencionado artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa, ha resuelto convocar a las personas titulares de los bienes y derechos afectados en el ayuntamiento donde radican las fincas afectadas, como punto de reunión para, de conformi-dad con el procedimiento que establece el citado artículo, llevar a cabo el levantamiento de actas previas a la ocupación y, si procediera, las de ocupación definitiva.

Todas las personas interesadas o titulares de cualquier clase de dere-cho o interés sobre los bienes afectados, deberán acudir personalmente o representadas mediante la debida autorización, aportando los documen-tos acreditativos de su titularidad y el último recibo de la contribución, pudiéndose acompañar de personas que periten y un/a notario/a, si lo estiman oportuno, con gastos a su costa.

El levantamiento de actas tendrá lugar el próximo día 9 de mayo a partir de las 09.00 h en el Ayuntamiento de Orihuela, el mismo día 9 de mayo a partir de las 13.00 h en el Ayuntamiento de Torrevieja y los días 10 y 11 de mayo a partir de las 09.00 h en el Ayuntamiento de San Miguel de Salinas.

El orden de levantamiento de actas se comunicará mediante la opor-tuna cédula de citación, figurando la relación de las personas titulares convocadas en el tablón de edictos de los ayuntamientos señalados y en el anexo.

Es de significar que esta publicación se realiza igualmente, a los efectos que determina el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-bre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, de notificación de la presente resolución a los titulares des-conocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.

En el expediente expropiatorio Red Eléctrica de España, SAU, asu-mirá la condición de beneficiaria.

Alicante, 20 de marzo de 2017.– El jefe del Servicio Territorial de Industria y Energía: Matías P. Mas Gisbert.

(2)

ANNEX

Relació concr

eta i individualitzada de béns i dr

ets afectats pel pr

ojecte de la línia elèctrica aèria-subterrània de transport secundari,

denominada San Miguel de Salinas Sur – T

orr

evieja 220 kV

, D/C, en els termes municipals de San Miguel de Salinas, Orihuela, T

orr evieja Tram subterrani Finca T.M. Pol. Par c. Titular Domicili Servitud Ocup. temporal (m²) Naturalesa Data i hora Canalització Registr es Longitud (m) Superfície (m²) Núm. Superfície (m²) 61 Torrevieja 2 74 Explotaciones Agrícolas La Ceñuela, SL

Finca La Ceñuela Av. Cartagena, 03185 Punta Prima

– T orrevieja 292 1179 15 120 2558 Cítrics 09.05.2017 13.00 60 Orihuela 11 4 11 2 Torrevalle Agrícola, SL

Ctra. de Madrid km 389 30100 Espinardo (Murcia)

40 160 1 5 400 Garriga i camí 09.05.2017 9.00 1.ª Orihuela 83322 1 Ajuntament d’Orihuela C/ Marqués de Arneva, 1 03300 Orihuela 1 Erm 09.05.2017 11.00 2.ª Orihuela 83322 2 Ajuntament d’Orihuela C/ Marqués de Arneva, 1 03300 Orihuela 3 Erm 09.05.2017 11.00 3.ª Orihuela 83322 5 Ajuntament d’Orihuela C/ Marqués de Arneva, 1 03300 Orihuela 122 541 3, 4 i trapa 9 1274 Erm 09.05.2017 11.00 4.ª Orihuela 84283 4 Ajuntament d’Orihuela C/ Marqués de Arneva, 1 03300 Orihuela 23 146 trapa 271 Erm 09.05.2017 11.00 5.ª Orihuela 85338 2 Ajuntament d’Orihuela C/ Marqués de Arneva, 1 03300 Orihuela 4 213 Erm 09.05.2017 11.00

(3)

ANNEX

Relació concr

eta i individualitzada de béns i dr

ets afectats pel pr

ojecte de la línia elèctrica aèria-subterrània de transport secundari,

denominada San Miguel de Salinas Sur – T

orr

evieja 220 kV

, D/C, en els termes municipals de San Miguel de Salinas, Orihuela, T

orr evieja Tram aeri Finca T.M. Pol. Par c. Titular Domicili Servitud Ocup. Temporal (m²) Naturalesa Data i hora Vo l

Suports i anell posada terra

Longitud (m) Pr ojecció (m²) Núm. Superfície (m²) 3 San Miguel de Salinas 3 6

Tomás Pastor Morales

C/ del Mar , 35 – 2n C 03181 T orrevieja 33 407 Agres regadiu 10.05.2017 09.00 V

icente Pina Caselles

C/

Acarretos, 1 – 1r I

03181 T

orrevieja

María Hernández Rebollo

6

San Miguel de

Salinas

3

29

José Antonio Casanova Mula C/ Brazal Nuevo, 2-A 30130 Beniel (Ap. Corr

. 85) 56 752 Llimeres 10.05.2017 12.00 Hereusde Antonia Pérez Valero

C/ Maestro Rodrigo, 23 03193 San Miguel de S.

1000

San Miguel de

Salinas

3

56

Frutas Beri, SA.

C/ Brazal Nuevo, 2-A

30130

Beniel (A. C. 85)

1143

Llimeres i camí de terra 10.05.2017 12.30 M.ª Elena Ruiz Ayala C/ Antonete Gálvez, 2–6.º A 30006 Murcia 8 San Miguel de Salinas 3 55

José Antonio Casanova García C/ Nicolás de las Peñas, 12 30130 Beniel

315 6748 2 139 1367 Llimeres 10.05.2017 12.00

C/ Brazal Nuevo, 2-A 30130 Beniel (Ap. Corr

. 85) 10 San Miguel de Salinas 3 59

José Antonio Casanova García C/ Nicolás de las Peñas, 12 30130 Beniel

177 4252 3 159 1486 Llimeres 10.05.2017 12.00

C/ Brazal Nuevo, 2-A 30130 Beniel (Ap. Corr

. 85) 11 San Miguel de Salinas 3 60

José Antonio Casanova García C/ Nicolás de las Peñas, 12 30130 Beniel

45

766

Llimeres

10.05.2017 12.00

C/ Brazal Nuevo, 2-A 30130 Beniel (Ap. Corr

. 85) 15 San Miguel de Salinas 3 61

Hereus de Joaquín Torres Marín C/ Calvo Sotelo. 17 03193 San Miguel de Salinas

65

825

170

Llimeres

11.05.2017 13.00

C/ San Miguel, 13 03193 San Miguel de Salinas

17 San Miguel de Salinas 3 62 Gesama, SL.

C/ Joaquín Ortuño, 4 03193 San Miguel de S.

192 4046 4 89 1222 Llimeres 10.05.2017 09.30

C/ San Miguel, 13 03193 San Miguel de S.

18

San Miguel de

Salinas

3

9020

Ajuntament de San Miguel de Salinas C/ 19 de abril, 36 03193 San Miguel de S.

20

448

Camí asfaltat

(4)

24 San Miguel de Salinas 3 71 Francisco Aniorte Martínez Av . Marineros, 4 – 5.º C 03182 T orrevieja 38 277 Llimeres 10.05.2017 10.00 27 San Miguel de Salinas 4 9025

Ajuntament de San Miguel de Salinas C/ 19 de abril, 36 03193 San Miguel de S.

9 162 Camí asfaltat 11.05.2017 13.00 29 San Miguel de Salinas 4 37 Hereus Alfredo Gómez García

C/ Joaquín Ortuño, 45 03193 San Miguel de S.

32

335

Llimeres

11.05.2017 12.30

David Pérez Soto i Luis E. Pérez Gómez C/ San Narciso, 28 03193 San Miguel de S.

30

San Miguel de

Salinas

4

92

María Ángeles Rodríguez Muñoz C/ La Gineta, 8 30626 Fortuna (Murcia)

72 1479 6 159 1486 Llimeres 10.05.2017 10.30 32 San Miguel de Salinas 4 9024

Ajuntament de San Miguel de Salinas C/ 19 de abril, 36 03193 San Miguel de S.

6 108 Camí asfaltat 11.05.2017 13.00 34 San Miguel de Salinas 4 93

José Antonio Casanova García C/ Nicolás de las Peñas, 12 30130 Beniel

196

4450

Llimeres

10.05.2017 12.00

C/ Brazal Nuevo, 2-A 30130 Beniel (Ap. Corr

. 85) 36 San Miguel de Salinas 4 9007

Ajuntament de San Miguel de Salinas C/ 19 de abril, 36 03193 San Miguel de S.

8 123 Camí 11.05.2017 13.00 37 San Miguel de Salinas 4 156

Ángel Ruiz Pérez

Desconegut 7 10 81 Cítrics 10.05.2017 11.00 39 San Miguel de Salinas 4 157 Agro Balviva, SRL C/ Mayor , 1 1 – 3.º – 03190 Pilar de la Horadada 341 6240 7 i 8 163 2312 Fruiter regadiu 10.05.2017 11.30

Agrícola del Segura, SA/ Agro San Miguel

Ctra. T orrevieja-Orihuela km 1203310 Jacarilla 40 San Miguel de Salinas 4 154

Mariano Barcelona Andreu C/ 19 de abril, 56 – 03193 San Miguel de Salinas

43 223 Cítrics 11.05.2017 09.00 41 San Miguel de Salinas 4 152

Miguel Barcelona Andreu C/ Galant Delgado, 21 03193 San Miguel de S.

98 1649 9 74 521 Garriga 11.05.2017 09.00 42 San Miguel de Salinas 4 153

Carmen Barcelona Andreu C/ Galant Delgado, 19 03193 San Miguel de S.

160 2882 Garriga 11.05.2017 09.30 1001 San Miguel de Salinas 4 150 Urbanizadora S-14, SL Av . de la Libertad, 2 03181 T orrevieja 1244 Erm 11.05.2017 10.00 51 San Miguel de Salinas 5 15

Joaquín Martínez Bascuñana

Av . de España, 10 03300 Orihuela 73 2166 Llimeres 11.05.2017 10.30 52 San Miguel de Salinas 5 19

Compañía Levantina Fomento Edificaciones

Av . de las Brisas, 8 03189 Orihuela Costa 36 249 Erm 11.05.2017 11.00

Encarna Cánovas Ruiz

C/ Encarna Sánchez, 6–2.º

A

30007 Murcia

Francisco Manuel Marín Cánovas

Av . Región de Murcia, 52 30579 T orreagüera 53 San Miguel de Salinas 5 17

Joaquín Martínez Bascuñana

Av . de España, 10 03300 Orihuela 191 4291 14 11 7 3312 Tarongers 11.05.2017 10.30

(5)

54

San Miguel de

Salinas

5

18

Agustín Martínez Bascuñana

Plaza Circular , 7 30008 Murcia 260 621 1 Llimeres 11.05.2017 11.30 57 San Miguel de Salinas 5 24

Gloria Sala Costa

C/ Cascajo Ruiz, 5 03193 San Miguel de S.

75

1494

Labor regadiu

11.05.2017 12.00

Rita Sala Costa

San Miguel, 22 03193 San Miguel de S.

58

Orihuela

11

4

4

Promoción y Fomento Turístico, SA

Av . de las Brisas, 8 03189 Orihuela Costa 374 8539 15 89 3163 Labor regadiu 09.05.2017 10.00

Gloria Sala Costa

C/ Cascajo Ruiz, 5 03193 San Miguel de S.

Rita Sala Costa

San Miguel, 22 03193 San Miguel de S.

59

Orihuela

11

4

6

Promoción y Fomento Turístico, SA

Av . de las Brisas, 8 03189 Orihuela Costa 502 8832 16 i 17 206 5103 Llimeres 09.05.2017 10.00 60 Orihuela 11 4 11 2 Torrevalle Agrícola, SL

Ctra. Madrid km 389 30100 Espinardo (Murcia)

919 17473 18, 19, 20 i 21 421 9127 Llimeres 09.05.2017 09.00 1004 Orihuela 11 4 14

Federico Lizón Lozano

C/ V alencia, 19 03300 Orihuela 1228 Camí de terra 09.05.2017 10.30 * * * * *

(6)

ANEXO

Relación concr

eta e individualizada de bienes y der

echos afectados por el pr

oyecto de la línea eléctrica aér

ea-subterránea de transporte secundario,

denominada San Miguel de Salinas Sur – T

orr

evieja 220 kV

, D/C, en los términos municipales de San Miguel de Salinas, Orihuela, T

orr evieja Tramo subterráneo Finca T.M. Pol. Par . Titular Domicilio Servidumbr e Ocup. temporal (m²) Naturaleza Fecha y hora Canalización Registr os Longitud (m) Superficie (m²) Núm. Superficie (m²) 61 Torrevieja 2 74 Explotaciones Agrícolas La Ceñuela, SL

Finca La Ceñuela Av. Cartagena, 03185 Punta Prima

– T orrevieja 292 1179 15 120 2558 Cítricos 09.05.2017 13.00 60 Orihuela 11 4 11 2 Torrevalle Agrícola, SL

Ctra. de Madrid km 389 30100 Espinardo (Murcia)

40

160

1

5

400

Monte bajo y camino 09.05.2017 9.00 1.ª Orihuela 83322 1 Ayuntamiento de Orihuela C/ Marqués de Arneva, 1 03300 Orihuela 1 Erial 09.05.2017 11.00 2.ª Orihuela 83322 2 Ayuntamiento de Orihuela C/ Marqués de Arneva, 1 03300 Orihuela 3 Erial 09.05.2017 11.00 3.ª Orihuela 83322 5 Ayuntamiento de Orihuela C/ Marqués de Arneva, 1 03300 Orihuela 122 541 3, 4 y foso 9 1274 Erial 09.05.2017 11.00 4.ª Orihuela 84283 4 Ayuntamiento de Orihuela C/ Marqués de Arneva, 1 03300 Orihuela 23 146 foso 271 Erial 09.05.2017 11.00 5.ª Orihuela 85338 2 Ayuntamiento de Orihuela C/ Marqués de Arneva, 1 03300 Orihuela 4 213 Erial 09.05.2017 11.00

(7)

ANEXO

Relación concr

eta e individualizada de bienes y der

echos afectados por el pr

oyecto de la línea eléctrica aér

ea-subterránea de transporte secundario,

denominada San Miguel de Salinas Sur – T

orr

evieja 220 kV

, D/C, en los términos municipales de San Miguel de Salinas, Orihuela, T

orr evieja Tramo aéreo Finca T.M. Pol. Par . Titular Domicilio Servidumbr e Ocup. temporal (m²) Naturaleza Fecha y hora Vuelo

Apoyos y anillo puesta tierra

Longitud (m) Pr oyección (m²) Núm. Superficie (m²) 3

San Miguel de Salinas

3

6

Tomás Pastor Morales

C/ del Mar , 35 – 2.º C 03181 T orrevieja 33 407 Agrios regadío 10.05.2017 09.00 V

icente Pina Caselles

C/

Acarretos, 1 – 1.º I

03181 T

orrevieja

María Hernández Rebollo

6

San Miguel de Salinas

3

29

José Antonio Casanova Mula C/ Brazal Nuevo, 2-A 30130 Beniel (Ap. Corr

. 85) 56 752 Limoneros 10.05.2017 12.00 Hdros. de Antonia Pérez Valero

C/ Maestro Rodrigo, 23 03193 San Miguel de S.

1000

San Miguel de Salinas

3

56

Frutas Beri, SA

C/ Brazal Nuevo, 2-A

30130

Beniel (A. C. 85)

1143

Limoneros y camino tierra 10.05.2017 12.30 M.ª Elena Ruiz Ayala C/ Antonete Gálvez, 2–6.º A 30006 Murcia 8

San Miguel de Salinas

3

55

José Antonio Casanova García C/ Nicolás de las Peñas, 12 30130 Beniel

315 6748 2 139 1367 Limoneros 10.05.2017 12.00

C/ Brazal Nuevo, 2-A 30130 Beniel (Ap. Corr

. 85)

10

San Miguel de Salinas

3

59

José Antonio Casanova García C/ Nicolás de las Peñas, 12 30130 Beniel

177 4252 3 159 1486 Limoneros 10.05.2017 12.00

C/ Brazal Nuevo, 2-A 30130 Beniel (Ap. Corr

. 85)

11

San Miguel de Salinas

3

60

José Antonio Casanova García C/ Nicolás de las Peñas, 12 30130 Beniel

45

766

Limoneros

10.05.2017 12.00

C/ Brazal Nuevo, 2-A 30130 Beniel (Ap. Corr

. 85)

15

San Miguel de Salinas

3

61

Hdros. de Joaquín Torres Marín C/ Calvo Sotelo. 17 03193 San Miguel de Salinas

65

825

170

Limoneros

11.05.2017 13.00

C/ San Miguel, 13 03193 San Miguel de Salinas

17

San Miguel de Salinas

3

62

Gesama, SL

C/ Joaquín Ortuño, 4 03193 San Miguel de S.

192 4046 4 89 1222 Limoneros 10.05.2017 09.30

(8)

18 San Miguel de Salinas

3

9020

Ayuntamiento de San Miguel de Salinas C/ 19 de abril, 36 03193 San Miguel de S.

20

448

Camino asfaltado 11.05.2017 13.00

24

San Miguel de Salinas

3 71 Francisco Aniorte Martínez av . Marineros, 4 – 5.º C 03182 T orrevieja 38 277 Limoneros 10.05.2017 10.00 27

San Miguel de Salinas

4

9025

Ayuntamiento de San Miguel de Salinas C/ 19 de abril, 36 03193 San Miguel de S.

9

162

Camino asfaltado 11.05.2017 13.00

29

San Miguel de Salinas

4

37

Hdros.

de Alfredo

Gómez García

C/ Joaquín Ortuño, 45 03193 San Miguel de S.

32

335

Limoneros

11.05.2017 12.30

David Pérez Soto y Luis E. Pérez Gómez C/ San Narciso, 28 03193 San Miguel de S.

30

San Miguel de Salinas

4

92

María Ángeles Rodríguez Muñoz C/ La Gineta, 8 30626 Fortuna (Murcia)

72 1479 6 159 1486 Limoneros 10.05.2017 10.30 32

San Miguel de Salinas

4

9024

Ayuntamiento de San Miguel de Salinas C/ 19 de abril, 36 03193 San Miguel de S.

6

108

Camino asfaltado 11.05.2017 13.00

34

San Miguel de Salinas

4

93

José Antonio Casanova García C/ Nicolás de las Peñas, 12 30130 Beniel

196

4450

Limoneros

10.05.2017 12.00

C/ Brazal Nuevo, 2-A 30130 Beniel (Ap. Corr

. 85)

36

San Miguel de Salinas

4

9007

Ayuntamiento de San Miguel de Salinas C/ 19 de abril, 36 03193 San Miguel de S.

8

123

Camino

11.05.2017 13.00

37

San Miguel de Salinas

4

156

Ángel Ruiz Pérez

Desconocido 7 10 81 Cítricos 10.05.2017 11.00 39

San Miguel de Salinas

4 157 Agro Balviva, SRL C/ Mayor , 1 1 – 3.º – 03190 Pilar de la Horadada 341 6240 7 y 8 163 2312 Frutales regadío 10.05.2017 11.30

Agrícola del Segura, SA/Agro San Miguel

Ctra. T

orrevieja-Orihuela

km

12 – 03310 Jacarilla

40

San Miguel de Salinas

4

154

Mariano Barcelona Andreu C/ 19 de abril, 56 – 03193 San Miguel de Salinas

43

223

Cítricos

11.05.2017 09.00

41

San Miguel de Salinas

4

152

Miguel Barcelona Andreu C/ Galant Delgado, 21 03193 San Miguel de S.

98 1649 9 74 521 Monte bajo 11.05.2017 09.00 42

San Miguel de Salinas

4

153

Carmen Barcelona Andreu C/ Galant Delgado, 19 03193 San Miguel de S.

160

2882

Monte bajo

11.05.2017 09.30

1001

San Miguel de Salinas

4 150 Urbanizadora S-14, SL av . de la Libertad, 2 03181 T orrevieja 1244 Erial 11.05.2017 10.00 51

San Miguel de Salinas

5

15

Joaquín Martínez Bascuñana

av . de España, 10 03300 Orihuela 73 2166 Limoneros 11.05.2017 10.30 52

San Miguel de Salinas

5

19

Compañía Levantina Fomento Edificaciones

av . de las Brisas, 8 03189 Orihuela Costa 36 249 Erial 11.05.2017 11.00

Encarna Cánovas Ruiz

C/ Encarna Sánchez, 6–2.º

A

30007 Murcia

Francisco Manuel Marín Cánovas

av

. Región de Murcia, 52

30579 T

(9)

53 San Miguel de Salinas

5

17

Joaquín Martínez Bascuñana

av . de España, 10 03300 Orihuela 191 4291 14 11 7 3312 Naranjos 11.05.2017 10.30 54

San Miguel de Salinas

5

18

Agustín Martínez Bascuñana

Plaza Circular , 7 30008 Murcia 260 621 1 Limoneros 11.05.2017 11.30 57

San Miguel de Salinas

5

24

Gloria Sala Costa

C/ Cascajo Ruiz, 5 03193 San Miguel de S.

75

1494

Labor regadío

11.05.2017 12.00

Rita Sala Costa

San Miguel, 22 03193 San Miguel de S.

58

Orihuela

11

4

4

Promoción y Fomento Turístico, SA

av . de las Brisas, 8 03189 Orihuela Costa 374 8539 15 89 3163 Labor regadío 09.05.2017 10.00

Gloria Sala Costa

C/ Cascajo Ruiz, 5 03193 San Miguel de S.

Rita Sala Costa

San Miguel, 22 03193 San Miguel de S.

59

Orihuela

11

4

6

Promoción y Fomento Turístico, SA

av . de las Brisas, 8 03189 Orihuela Costa 502 8832 16 y 17 206 5103 Limoneros 09.05.2017 10.00 60 Orihuela 11 4 11 2 Torrevalle Agrícola, SL

Ctra. Madrid km 389 30100 Espinardo (Murcia)

919 17473 18, 19, 20 y 21 421 9127 Limoneros 09.05.2017 09.00 1004 Orihuela 11 4 14

Federico Lizón Lozano

C/ V alencia, 19 03300 Orihuela 1228 Camino tierra 09.05.2017 10.30

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :