PROCÉS SELECTIU PER FORMAR PART DE LA BORSA EXTRAORDINÀRIA DE TREBALL DE TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE FORMACIÓ D AQUEST CONSELL INSULAR DE MENORCA

Texto completo

(1)

PROCÉS SELECTIU PER FORMAR PART DE LA BORSA EXTRAORDINÀRIA DE

TREBALL DE TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE FORMACIÓ D’AQUEST CONSELL

INSULAR DE MENORCA

El resultat de la prova específica del procés selectiu per formar part de la borsa extraordinària

de treball de TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE FORMACIÓ d’aquest Consell Insular de Menorca

resten d’acord amb el següent quadre resum:

PROVA ESPECÍFICA:

* Per poder fer el % de la prova específica primer s’ha de convertir la nota obtinguda sobre 356 que és el total de punts del barem de mèrits (BOIB núm. 150 de 16 d’octubre de 2012), perquè la suma dels dos resultats estigui dins el mateix percentatge.

RESULTAT ASPIRANTS

PUNTS *CONVERSIÓ 356 55%

AGUT PELLICE VIOLANT 35114966S NP

AINSA AGUILÓ MARÍA JESÚS 41506379G NP

ALFOCEA HERNÁNDEZ OLGA 41500983J NP

ALLES COLL EULALIA 41741009B 6,2 220,72 121,40

ALSINET RODRÍGUEZ ANA MARÍA 43717206W NP

AMENGUAL MORRO ANTÒNIA 43110519D NP

AMORÓS GARAU JUANA MARÍA 34068828D NP

ANGLADA PONS TERESA 41745660Q NS**

ANTÓN ANTONA MÓNICA 72973076X NS*

ARAGÓN UHLER NOEMÍ 41509239N NP

ARNAIZ OLLER ROGER 41739706L 5,9 210,04 115,52

AYER JUAN CARLOS FREDERICK X0178310Z NP

AYUSO FERNÁNDEZ EUGENIO 04206001Z NS**

BAGUR PALLICER FRANCISCA ANA 41739730C NS*

BERNA JUAN BELÉN 41505945F NP

BOSCH LLORENS JUANA 41741887S NS*

BOSCH PONS NATALIA 41743475Q NP

CABEZUELO VERDEJO ÁNGELES 37341472Y NP

CAMPS COLL CATALINA 41744079E NP

CAPILLA GARMENDIA VANESA 53532043A NP

CARDONA PONS MARÍA DEL CARMEN 41506022S NP

CARÉ EVA X3770627F NP

CARRETERO MARÍ NÚRIA 41500325E NS*

CLADERA BONNIN ELENA MARÍA 41517165A NP

COLL FIOL LIDIA 41507954S 5,3 188,68 103,77

CONEJO SEVILLA MARÍA SALIMA 38837516S NS*

COSTEJA BONET MARTA 43449517X NS*

DE LLANOS VILLALONGA ANDREA 36526152J NP

(2)

DÍAZ DÍAZ MAGDALENA 41507229A NS*

DOMÍNGUEZ AGUADO JOSÉ ANTONIO 41497089Y NS**

FALCÓ PASCUAL MARINA 48436989R NP

FEBRER SALORD FRANCESC 78320387M NP

FERNÁNDEZ MONTERO ELENA 29123515H NS*

FERRER COLL MARÍA 41509045W 7 249,20 137,06

FERRER PONS EVA MARÍA 52796220L NP

FLORIT MOLL ANDREU 41507548T NP

FORNÉS RAMIS MARTINA 78211690Y NP

FORTUNY LLAMBIAS VERONICA 41504843D NP

FUGUET MARQUÈS MATEO 41508464L NS*

FULLANA FANER CLARA 41743373Y NP

GALLARDO GOMILA BEATRIZ 41508506S NP

GARAU LÓPEZ MARÍA MIQUELA 37336514Q NP

GARCÍA MULAS MARÍA JOSÉ 07962553E NP

GARRIDO SÁNCHEZ MÓNICA 41502029R NP

GELABERT VENEGAS ARACELI 43168376K NP

GIMÉNEZ JUÁREZ YOLANDA MARÍA 20428250H NP

GINARD GINARD MIQUELA 41521816P NS*

GÓMEZ FLORES SARA 46965998K NP

GONYALONS CABALLERO JOANA 41737097D 5,8 206,48 113,56

GUTIERREZ ARRANZ ANGELA 71102474K NP

HERNÁNDEZ GÓMEZ GEMA MARÍA 53449307K NP

IGLESIAS BLANCO MARÍA LUISA 09382419Y NP

JANER GOÑALONS MARI 41497888T NS*

JIMÉNEZ POZO MARÍA DEL CARMEN 52257719V NP

LINARES PEARCE CARLOTA ERNESTINA 41507113W 5,3 188,68 103,77

LLITERAS BOSCH MIRIAN 41744245G NP

LÓPEZ CABALLOL JUAN RAMON 43103264E 5,3 188,68 103,77

LÓPEZ CARRIEDO LAURA 71127755W NP

LORENTE TALTAVULL RITA MARIA 41741295K NP

MARQUÈS FEBRER ROSA 41743613Q NP

MÁRQUEZ PIRIS DANIEL 41504537W NP

MARTÍN GUTIERREZ LUIS MIGUEL 42087033T NS*

MARTÍNEZ BUENO INMACULADA CONCEPCIÓN 46054521B NP

MASREAL MASCARÓ MARÍA ROSA 41504871Z NS*

MÉNDEZ CHAVERO SANDRA 41503080V NS*

MÉNDEZ URTIAGA OLIVIA 50193121Z 6,9 245,64 135,10

MERCADAL CAULES JUAN 41502401M NP

MERCADAL TORRES GABRIEL 41739932S 6,3 224,28 123,35

MIRALLES GONZÁLEZ MARÍA DEL MAR 34755482K NS*

MOLL BOSCH SONIA ANGELES 41744796A NP

MOLL CASASNOVAS NATÀLIA 41738428Y 5,5 195,80 107,69

MONTALVO CÁMARA PILAR DEL PRADO 71217394X NP

MORENO PÉREZ MARINA ISIDRA 28828507P NP

MORRO PASTOR CATALINA 43090391Y NP

MORRO SALOM FRANCESCA 78216189C NP

MUDOY ROTGER ANA 43105259Q NP

(3)

OLIVARES ROMERO FRANCISCO JAVIER 43144440M NP

ORFILA JIMÉNEZ JUAN ÁNGEL 41503018R 5 178,00 97,90

ORFILA TUDURÍ ANA MARÍA 41506293X NP

ORTIZ SOLERA ADELA 41497284V NP

OVES MAYOR ENRIQUE 24440124W NP

PARÍS BORRELL EVA 47678360G NP

PASCUAL ARNAIZ MARÍA ELSA 22714634H NP

PÉREZ MARQUÈS NATALIA 41743980S NS**

PETRUS PEREA PATRICIA ROCIO 41505216Z NS*

PLANA BO MARÍA JOSÉ 20026227N NP

PLANAS CHACÓN MERITXELL 10320001N NS*

PONS GOÑALONS JUAN JOSÉ 41499013K NP

PONS MOLL MARÍA ROSA 41739593K NS*

PONSETÍ PONS LOURDES 41741974X NP

QUINTANA FORTUNY JUANA NURIA 41505765B NP

RAMON COLL ANTONIA MARIA 78216059M NP

RAMOS COBOS MARÍA JOSÉ 41502027E NP

ROCA MIR ANA 43053341D NP

RODRIGO RAMÍREZ TOMÁS 43081723D NP

ROMERO VERA ANA BELÉN 53088159L NS*

ROSILLO PARDO MANUEL 07547129R NP

ROSINES PONS ANNA 40989725E NP

ROVELLADA PONS DAVID JOSÉ 41505935C NP

SÀNCHEZ VAÑÓ ANTÒNIA 38070104K 6,1 217,16 119,44

SÁNCHEZ PONS MARÍA SOLEDAD 41498408Z NP

SÁNCHEZ - TRILLO GÓMEZ JUAN ANTONIO 05433688F NP

SEDANO DEL OLMO MIRIAM 13165276F NS*

SELLARÈS SALVANS MARÍA 52594943S NP

SERRANO SALVADOR ALMUDENA 50863000H NP

SIMÓ PONS DANIEL 41505450H NP

SINTES FEBRER DAVID 41501453T NP

SOLÀ PRAT NEUS 46779093Z NS*

SOTO PONS CECILIA ANDREA 41507189D NS**

SUÁREZ BILBAO MARÍA VICTORIA 14582196N NP

SUÁREZ CAMPS SANDRA 41507829M NS*

SUBIRATS PONS GABRIEL 41496575K 5,8 206,48 113,56

TALTAVULL FEDELICH MARÍA AUXILIADORA 41742769T NP

TORRENT CARRETERO NEUS 39169761W NP

TORRENT TALTAVULL MARÍA ANTONIA 41742286T NP

URGELLES ESCUDERO SONIA 46729406F NP

VÁZQUEZ PONS GLORIA 41501727K NP

VERGER CORTÉS JOAN IGNASI 78305884S NP

VICEDO CASANOVA RAFAEL 20423149T 5,6 199,36 109,65

VILARÓ BURGUÉS MARTA 47868578N NP

VINENT MASCARÓ JOSÉ 41503708R NS*

ZOMEÑO RODRÍGUEZ CARLOS 51407466M NP

N/S* = no supera 1a part (test) N/S** = no supera 2a part (pregunta) N/P = no presentat

(4)

Es comunica que dins un termini de 5 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data

de publicació d’aquesta llista de persones que han superat la prova específica, aquestes

han d’acreditar els mèrits al·legats en el currículum i que s’indiquen a l’annex de les bases

generals esmentades a l’encapçalament de les bases específiques, presentant els documents

originals o fotocòpies compulsades en el Registre General del Consell Insular de Menorca

(oficines d’atenció al ciutadà, situades a la plaça de la Biosfera núm. 5 de Maó, i a la plaça de

la Catedral núm. 5 de Ciutadella).

Recordar que només es valoraran els mèrits anteriors a la data de finalització de presentació

de sol·licituds per formar part de l’esmentat procés selectiu que va ser dia 19/12/2012 (inclòs).

En el moment que el tribunal hagi valorat els mèrits de les persones que han superat la prova

específica es publicarà l’ordre definitiu de la borsa.

S’estableix un termini de 10 dies hàbils, a partir del següent d’aquesta publicació, per presentar

les al·legacions que les persones interessades considerin oportunes.

La Secretària del Tribunal,

Ana Preto Camps

(5)

PROCÉS SELECTIU PER FORMAR PART DE LA BORSA EXTRAORDINÀRIA DE

TREBALL DE TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE FORMACIÓ D’AQUEST CONSELL

INSULAR DE MENORCA

El resultat de la prova específica del procés selectiu per formar part de la borsa extraordinària

de treball de TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE FORMACIÓ d’aquest Consell Insular de Menorca

resten d’acord amb el següent quadre resum:

PROVA ESPECÍFICA:

* Per poder fer el % de la prova específica primer s’ha de convertir la nota obtinguda sobre 356 que és el total de punts del barem de mèrits (BOIB núm. 150 de 16 d’octubre de 2012), perquè la suma dels dos resultats estigui dins el mateix percentatge.

RESULTAT ASPIRANTS

PUNTS *CONVERSIÓ 356 55%

AGUT PELLICE VIOLANT 35114966S NP

AINSA AGUILÓ MARÍA JESÚS 41506379G NP

ALFOCEA HERNÁNDEZ OLGA 41500983J NP

ALLES COLL EULALIA 41741009B 6,2 220,72 121,40

ALSINET RODRÍGUEZ ANA MARÍA 43717206W NP

AMENGUAL MORRO ANTÒNIA 43110519D NP

AMORÓS GARAU JUANA MARÍA 34068828D NP

ANGLADA PONS TERESA 41745660Q NS**

ANTÓN ANTONA MÓNICA 72973076X NS*

ARAGÓN UHLER NOEMÍ 41509239N NP

ARNAIZ OLLER ROGER 41739706L 5,9 210,04 115,52

AYER JUAN CARLOS FREDERICK X0178310Z NP

AYUSO FERNÁNDEZ EUGENIO 04206001Z NS**

BAGUR PALLICER FRANCISCA ANA 41739730C NS*

BERNA JUAN BELÉN 41505945F NP

BOSCH LLORENS JUANA 41741887S NS*

BOSCH PONS NATALIA 41743475Q NP

CABEZUELO VERDEJO ÁNGELES 37341472Y NP

CAMPS COLL CATALINA 41744079E NP

CAPILLA GARMENDIA VANESA 53532043A NP

CARDONA PONS MARÍA DEL CARMEN 41506022S NP

CARÉ EVA X3770627F NP

CARRETERO MARÍ NÚRIA 41500325E NS*

CLADERA BONNIN ELENA MARÍA 41517165A NP

COLL FIOL LIDIA 41507954S 5,3 188,68 103,77

CONEJO SEVILLA MARÍA SALIMA 38837516S NS*

COSTEJA BONET MARTA 43449517X NS*

DE LLANOS VILLALONGA ANDREA 36526152J NP

(6)

DÍAZ DÍAZ MAGDALENA 41507229A NS*

DOMÍNGUEZ AGUADO JOSÉ ANTONIO 41497089Y NS**

FALCÓ PASCUAL MARINA 48436989R NP

FEBRER SALORD FRANCESC 78320387M NP

FERNÁNDEZ MONTERO ELENA 29123515H NS*

FERRER COLL MARÍA 41509045W 7 249,20 137,06

FERRER PONS EVA MARÍA 52796220L NP

FLORIT MOLL ANDREU 41507548T NP

FORNÉS RAMIS MARTINA 78211690Y NP

FORTUNY LLAMBIAS VERONICA 41504843D NP

FUGUET MARQUÈS MATEO 41508464L NS*

FULLANA FANER CLARA 41743373Y NP

GALLARDO GOMILA BEATRIZ 41508506S NP

GARAU LÓPEZ MARÍA MIQUELA 37336514Q NP

GARCÍA MULAS MARÍA JOSÉ 07962553E NP

GARRIDO SÁNCHEZ MÓNICA 41502029R NP

GELABERT VENEGAS ARACELI 43168376K NP

GIMÉNEZ JUÁREZ YOLANDA MARÍA 20428250H NP

GINARD GINARD MIQUELA 41521816P NS*

GÓMEZ FLORES SARA 46965998K NP

GONYALONS CABALLERO JOANA 41737097D 5,8 206,48 113,56

GUTIERREZ ARRANZ ANGELA 71102474K NP

HERNÁNDEZ GÓMEZ GEMA MARÍA 53449307K NP

IGLESIAS BLANCO MARÍA LUISA 09382419Y NP

JANER GOÑALONS MARI 41497888T NS*

JIMÉNEZ POZO MARÍA DEL CARMEN 52257719V NP

LINARES PEARCE CARLOTA ERNESTINA 41507113W 5,3 188,68 103,77

LLITERAS BOSCH MIRIAN 41744245G NP

LÓPEZ CABALLOL JUAN RAMON 43103264E 5,3 188,68 103,77

LÓPEZ CARRIEDO LAURA 71127755W NP

LORENTE TALTAVULL RITA MARIA 41741295K NP

MARQUÈS FEBRER ROSA 41743613Q NP

MÁRQUEZ PIRIS DANIEL 41504537W NP

MARTÍN GUTIERREZ LUIS MIGUEL 42087033T NS*

MARTÍNEZ BUENO INMACULADA CONCEPCIÓN 46054521B NP

MASREAL MASCARÓ MARÍA ROSA 41504871Z NS*

MÉNDEZ CHAVERO SANDRA 41503080V NS*

MÉNDEZ URTIAGA OLIVIA 50193121Z 6,9 245,64 135,10

MERCADAL CAULES JUAN 41502401M NP

MERCADAL TORRES GABRIEL 41739932S 6,3 224,28 123,35

MIRALLES GONZÁLEZ MARÍA DEL MAR 34755482K NS*

MOLL BOSCH SONIA ANGELES 41744796A NP

MOLL CASASNOVAS NATÀLIA 41738428Y 5,5 195,80 107,69

MONTALVO CÁMARA PILAR DEL PRADO 71217394X NP

MORENO PÉREZ MARINA ISIDRA 28828507P NP

MORRO PASTOR CATALINA 43090391Y NP

MORRO SALOM FRANCESCA 78216189C NP

MUDOY ROTGER ANA 43105259Q NP

(7)

OLIVARES ROMERO FRANCISCO JAVIER 43144440M NP

ORFILA JIMÉNEZ JUAN ÁNGEL 41503018R 5 178,00 97,90

ORFILA TUDURÍ ANA MARÍA 41506293X NP

ORTIZ SOLERA ADELA 41497284V NP

OVES MAYOR ENRIQUE 24440124W NP

PARÍS BORRELL EVA 47678360G NP

PASCUAL ARNAIZ MARÍA ELSA 22714634H NP

PÉREZ MARQUÈS NATALIA 41743980S NS**

PETRUS PEREA PATRICIA ROCIO 41505216Z NS*

PLANA BO MARÍA JOSÉ 20026227N NP

PLANAS CHACÓN MERITXELL 10320001N NS*

PONS GOÑALONS JUAN JOSÉ 41499013K NP

PONS MOLL MARÍA ROSA 41739593K NS*

PONSETÍ PONS LOURDES 41741974X NP

QUINTANA FORTUNY JUANA NURIA 41505765B NP

RAMON COLL ANTONIA MARIA 78216059M NP

RAMOS COBOS MARÍA JOSÉ 41502027E NP

ROCA MIR ANA 43053341D NP

RODRIGO RAMÍREZ TOMÁS 43081723D NP

ROMERO VERA ANA BELÉN 53088159L NS*

ROSILLO PARDO MANUEL 07547129R NP

ROSINES PONS ANNA 40989725E NP

ROVELLADA PONS DAVID JOSÉ 41505935C NP

SÀNCHEZ VAÑÓ ANTÒNIA 38070104K 6,1 217,16 119,44

SÁNCHEZ PONS MARÍA SOLEDAD 41498408Z NP

SÁNCHEZ - TRILLO GÓMEZ JUAN ANTONIO 05433688F NP

SEDANO DEL OLMO MIRIAM 13165276F NS*

SELLARÈS SALVANS MARÍA 52594943S NP

SERRANO SALVADOR ALMUDENA 50863000H NP

SIMÓ PONS DANIEL 41505450H NP

SINTES FEBRER DAVID 41501453T NP

SOLÀ PRAT NEUS 46779093Z NS*

SOTO PONS CECILIA ANDREA 41507189D NS**

SUÁREZ BILBAO MARÍA VICTORIA 14582196N NP

SUÁREZ CAMPS SANDRA 41507829M NS*

SUBIRATS PONS GABRIEL 41496575K 5,8 206,48 113,56

TALTAVULL FEDELICH MARÍA AUXILIADORA 41742769T NP

TORRENT CARRETERO NEUS 39169761W NP

TORRENT TALTAVULL MARÍA ANTONIA 41742286T NP

URGELLES ESCUDERO SONIA 46729406F NP

VÁZQUEZ PONS GLORIA 41501727K NP

VERGER CORTÉS JOAN IGNASI 78305884S NP

VICEDO CASANOVA RAFAEL 20423149T 5,6 199,36 109,65

VILARÓ BURGUÉS MARTA 47868578N NP

VINENT MASCARÓ JOSÉ 41503708R NS*

ZOMEÑO RODRÍGUEZ CARLOS 51407466M NP

N/S* = no supera 1a part (test) N/S** = no supera 2a part (pregunta) N/P = no presentat

(8)

Es comunica que dins un termini de 5 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data

de publicació d’aquesta llista de persones que han superat la prova específica, aquestes

han d’acreditar els mèrits al·legats en el currículum i que s’indiquen a l’annex de les bases

generals esmentades a l’encapçalament de les bases específiques, presentant els documents

originals o fotocòpies compulsades en el Registre General del Consell Insular de Menorca

(oficines d’atenció al ciutadà, situades a la plaça de la Biosfera núm. 5 de Maó, i a la plaça de

la Catedral núm. 5 de Ciutadella).

Recordar que només es valoraran els mèrits anteriors a la data de finalització de presentació

de sol·licituds per formar part de l’esmentat procés selectiu que va ser dia 19/12/2012 (inclòs).

En el moment que el tribunal hagi valorat els mèrits de les persones que han superat la prova

específica es publicarà l’ordre definitiu de la borsa.

S’estableix un termini de 10 dies hàbils, a partir del següent d’aquesta publicació, per presentar

les al·legacions que les persones interessades considerin oportunes.

La Secretària del Tribunal,

Ana Preto Camps

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :