EXTRACTE DELS ACORDS DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2017.

Download (0)

Full text

(1)

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2017.

1. Aprovació, si és procedent, de l’acta de la Junta de Govern Local celebrada amb data 15-12-2017 (sessió ordinària)

2. INTERVENCIÓ I PRESSUPOSTOS

2.1. Modificación de crédito al Presupuesto Municipal de 2017 por ampliación, exp.: 3.06.2017/98.

2.2. Modificación de crédito al Presupuesto Municipal de para 2017 por transferencias, exp.: 4.40.2017/99A.

2.3. Aprovació de les fases comptables contingudes en la relació núm. Q/2017/48.

2.4. Dació de compte de l'aprovació de les fases comptables contingudes en la relació núm. C/2017/48.

3. BENESTAR SOCIAL

3.1. APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN OTORGADA MEDIANTE CONVENIO ENTRE LA ASOCIACIÓN ASHA PROTAGONISTES D’ALCOI (ASHPROAL) Y EL AYUNTAMIENTO DE ALCOY PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA “PROGRAMA PROTAGONISTAS 2017”

3.2. APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN OTORGADA MEDIANTE «BASES DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG) QUE REALICEN PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL AÑO 2017» A LA ONG KANIMAMBO REFERENTE AL PROYECTO DE COOPERACIÓN «APOYO A LA MANUTENCIÓN Y EDUCACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES CON VIH DEL HOSPITAL EL CARMELO».

3.3. APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN OTORGADA MEDIANTE «BASES DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG) QUE REALICEN PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL AÑO 2017» A LA ONG PROYDE REFERENTE AL PROYECTO DE COOPERACIÓN «APOYO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS CAMPESINOS EN LA ESCUELA DE POZO COLORADO».

4. CONTRACTACIÓ

4.1. Certificació núm. 1 (OCTUBRE 2017) 18.807,90 euros de les obres de “REFORMA INTERIOR DE L’EDIFICI DE VESTUARIS DE LA PISTA D’ATLETISME DEL POLIESPORTIU FCO. LAPORTA C.984”

4.2. DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DEL CONTRACTE “PROJECTE DE CLIMATITZACIÓ DEL CENTRE CULTURAL MARIO SILVESTRE C.786

(2)

5. CULTURA

5.1. Aprobación justificación de subvención otorgada mediante convenio de colaboración entre la entidad Orquesta Sinfónica Alcoyana, en representación de la Comisión de Santa Cecilia y el Ayuntamiento de Alcoi con motivo de la organización de las fiestas en honor a Santa Cecilia.

5.2. Aprobación Convenio de colaboración entre la Asociación Acció Cultural del País Valencià y el Ayuntamiento de Alcoy con motivo de mantener y potenciar su sede permanente en la ciudad de Alcoi, el Centre Cultural Ovidi Montllor – Anualitat 2017.

5.3. Sol·licitud de col·laboració econòmica a CulturArts Generalitat, per a la cogestió de la programació cultural de l’Ajuntament d’Alcoi (primer quadrimestre de 2018).

6. DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I GESTIÓ ESTRATÈGICA

6.1. APROBACIÓN CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, A EMPRESAS COMERCIALES Y DE SERVICIOS PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE ADECUACIÓN EN LOCALES DEL CENTRO DE ALCOY.PERIODO 2017

6.2. APROBACIÓN PREMIOS A LA DECORACIÓN DE ESCAPARATES NAVIDEÑOS EN ALCOY. 2017

7. ESPORTS

7.1. JUSTIFICACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT D’ALCOI I EL CENTRE EXCURSIONISTA ALCOI PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ESPORTIVES DURANT LA TEMPORADA 2017.

7.2. JUSTIFICACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT D’ALCOI I EL CLUB DEPORTIVO APER ALCOY PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ESPORTIVES DURANT LA TEMPORADA 2017.

7.3. JUSTIFICACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT D’ALCOI I LA UNIÓN CICLISTA ALCOY PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ESPORTIVES DURANT LA TEMPORADA 2017.

7.4. JUSTIFICACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT D’ALCOI I EL CLUB DEPORTIVO SANTA ROSA PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ESPORTIVES DURANT LA TEMPORADA 2016/2017.

7.5. Aprovació de la justificació del Conveni entre l'Ajuntament d'Alcoi i l'esportista alcoiana S.P.R. per a la participació en competicions esportives durant la temporada 2017

7.6. JUSTIFICACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT D’ALCOI I EL CLUB NATACIÓN ALCOY PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ESPORTIVES DURANT LA TEMPORADA 2017.

7.7. JUSTIFICACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT D’ALCOI I EL TRIALCOY CLUB DE TRIATLÓN PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ESPORTIVES DURANT LA TEMPORADA 2017.

(3)

8. FESTES

8.1. PAGO DEL PREMIO AL MEJOR CARTEL ANUNCIADOR DE LA CXXXIII CABALGATA DE LOS REYES MAGOS DE ALCOY PARA EL AÑO 2018

9. INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES

9.1. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA PER LA QUAL S'ANUL·LA LA DISPOSICIÓ DE DESPESA 920170015384

10. MEDI AMBIENT

10.1. Aprovació de la justificació de subvenció atorgada mitjançant conveni entre l’entitat Colla Ecologista La Carrasca i l’Ajuntament d’Alcoi. Exercici 2017

10.2. Aprovació de la justificació de subvenció atorgada mitjançant conveni entre l’Associació al Servei de la Pol·linització Forestal (ASAF) i l’Ajuntament d’Alcoi. Exercici 2017

10.3. Aprovació de la justificació de subvenció atorgada mitjançant conveni entre CLUB D’AMICS DELS 27 MHZ 30 CHARLY ALFHA i l’Ajuntament d’Alcoi, exercici 2017,

11. MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE I QUALITAT

11.1. Proposta d'autorització de suspensió temporal de l'Autorització (llicència) número 12 de Taxi de l'Àrea de Prestació Conjunta de l'Alcoià-El comtat.

12. MUSEU

12.1. Préstec temporal de fòssils sol·licitats per l’Asociación Paleontológica Alcoyana Isurus i el Museu Paleontològic i de les Ciències d’Alcoi,

13. PARTICIPACIÓ CIUTADANA

13.1. APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN OTORGADA A LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE BARCHELL PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, AÑO 2017

13.2. APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN OTORGADA A LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL CENTRO DE ALCOY PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, AÑO 2017

14. PERSONAL

14.1. Bases específiques per a la convocatòria per a proveir cinc places d’Agent de la Policia Local

15. REGIMEN INTERIOR

(4)

N.º 74 DICTADA EN EL P.O. 531/2013 SEGUIT AL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 3 D’ALACANT,

16. SALUT PÚBLICA I CONSUM

16.1. CONCESIÓN DE LICENCIA ADMINISTRATIVA PARA LA TENENCIA DE ANIMAL POTENCIALMENTE PELIGROSO. EXP. 12293/2017

16.2. CONCESIÓN DE LICENCIA ADMINISTRATIVA PARA LA TENENCIA DE ANIMAL POTENCIALMENTE PELIGROSO. EXP. 12296/2017

16.3. AUTORIZACIÓN REALIZACIÓN MERCADILLO SOLIDARIO. EXPTE 13692/2017

16.4. CONCESIÓN DE LICENCIA ADMINISTRATIVA PARA LA TENENCIA DE ANIMAL POTENCIALMENTE PELIGROSO. EXP. 12336/2017

16.5. CONCESIÓN DE LICENCIA ADMINISTRATIVA PARA LA TENENCIA DE ANIMAL POTENCIALMENTE PELIGROSO. EXP. 12332/2017

16.6. JUSTIFICACIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL CONVENIO DE LA SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS DE ALCOY Y EL AYUNTAMIENTO DE ALCOI PARA LA GESTIÓN DEL ALBERGUE CANINO MUNICIPAL.

17. TECNICA I SERVEIS

17.1. Autorització de la Llicència d’Obertura de l’Activitat de CAFETERIA - CERVESERIA, situada en C/ SABADELL, N.º 2 BAIX. Expt. 10677/2017.

18. URBANISME

18.1. Proposta d'aprovació del Projecte d'Urbanització dels accessos a garatge en el carrer Donya Amàlia, núm. 44. E/771.09.00002/10

18.2. Concedir llicència d'obres per a DEMOLICIÓ D´UN HABITATGE UNIFAMILIAR -C/.CALDERON 8. E/ 771.01.00106/17

18.3. Concedir llicència d'obres per a ENDERROCAMENT D'EDIFICI ENTRE MITGERES -C/.VISTABELLA 16. E/ 771.01.00122/17

18.4. Concedir llicència d'obres per a REPARACIÓ EN FAÇANA PRINCIPAL: VOLADA -CORNISA en C/.SANT ELOI 16B. E/ 771.01.00127/17

18.5. Concedir llicència d'obres per a REMODELACIÓ DEL SERVICI DE BUGADERIA EN SOTERRANI - C/.CARAMANXEL S/N. E/ 771.01.00131/17

18.6. Concedir llicència d'obres per a REPARACIÓ DE FAÇANA - C/.SANT VICENT FERRER 61. E/ 771.01.00142/17

18.7. Concedir llicència d'obres per a REPARACIÓ DE FAÇANES I COBERTA EN EDIFICI DE VIVENDES PLURIFAMILIAR - C/.RECONQUESTA 36. E/ 771.01.00143/17

18.8. Concedir llicència d'obres per a REHABILITACIÓ I PINTAT DE FAÇANA - C/.MESTRE ESPI 35. E/ 771.01.00146/17

(5)

DESPATXOS EXTRAORDINARIS

1. CULTURA- Aprovació conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Alcoi, l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) i la Fundació de la Comunitat Valenciana Obra Social de Caixa Mediterrani, per a la rehabilitació, equipament, gestió, manteniment, ús i explotació del Centre d’Art d’Alcoi (CADA).

PRECS I PREGUNTES

No se formulan por parte de los asistentes. L’alcalde

Antonio Francés Pérez Alcoi, 2 de gener de 2018

Figure

Updating...

References

Related subjects :