DOGV - Núm Termini Trenta dies hàbils comptadors des de l endemà de la seua publicació en el Boletín Oficial del Estado.

15  Download (0)

Full text

(1)

g) ALTRES ASSUMPTES

1. Persones juridicopúbliques

Conselleria d’Obres Públiques,

Urbanisme i Transports

Informació pública del projecte bàsic de supressió del pas a nivell en el PK 08+133 de la línia 1 a la Pobla de Vallbona (València). [2000/M7296]

Aprovat per la Resolució de 28 de juliol de 2000, de la Direcció General de Transports de la Conselleria d’Obres Públiques, Urba-nisme i Transports, se sotmet a informació pública el projecte bàsic de referència, d’acord amb allò que s’ha disposat en el Decret 37/1996, del Govern Valencià, sobre regulació dels passos a nivell en les línies de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.

Objecte

Formular les observacions sobre les circumstàncies que justifi-quen la seua declaració d’interés general, sobre la seua concepció global i sobre l’estimació d’impacte ambiental.

Termini

Trenta dies hàbils comptadors des de l’endemà de la seua publi-cació en el Boletín Oficial del Estado.

Lloc d’exposició

Locals de la Conselleria d’Obres Públiques, Urbanisme i Trans-ports de l’avinguda de Blasco Ibáñez, 50, de València.

València, 1 d’agost de 2000.– El secretari general: Gaspar Peral Ribelles.

Conselleria d’Obres Públiques,

Urbanisme i Transports

Notificació de l’acord d’iniciació de diversos expedients san-cionadors.[2000/Q7321]

De conformitat amb el que estableixen els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Admi-nistracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE 285, de 27 de novembre de 1992), es fa pública notificació de l’acord d’iniciació dels expedients sancionadors que s’indiquen, instruïts pel Servei Territorial de Transports a les persones o enti-tats denunciades que a continuació s’esmenten, ja que després d’intentada la notificació en l’últim domicili conegut, aquesta no s’ha pogut realitzar.

Els corresponents expedients es troben al Servei Territorial de Transports, davant del qual tenen el dret d’al·legar per escrit el que en la seua defensa consideren convenient, amb la presentació de les proves que consideren oportunes, dins del termini de 15 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació del present edicte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Transcorregut aquest termini sense que s’haja fet ús del dret per a formular al·legacions i/o presentar proves, es dictaran les oportu-nes resolucions.

València, 24 de juliol de 2000.– L’instructor i cap del Servei Territorial de Transports de València: Antonino Muñoz Calatayud.

g) OTROS ASUNTOS

1. Personas jurídico-públicas

Conselleria de Obras Públicas,

Urbanismo y Transportes

Información pública del proyecto básico de supresión del paso a nivel en el PK 08+133 de la línea 1 en La Pobla de Vallbona (Valencia).[2000/M7296]

Aprobado por la Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Transportes, de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, se somete a información públi-ca el proyecto básico de referencia, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 37/1996, del Gobierno Valenciano, sobre regulación de los pasos a nivel en las líneas de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.

Objeto

Formular las observaciones sobre las circunstancias que justifi-quen su declaración de interés general, sobre su concepción global y sobre la estimación de impacto ambiental.

Plazo

Treinta días hábiles a contar desde el siguiente al de su publica-ción en el Boletín Oficial del Estado.

Lugar de exposición

Locales de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la avenida de Blasco Ibáñez, 50, de Valencia.

Valencia, 1 de agosto de 2000.– El secretario general: Gaspar Peral Ribelles.

Conselleria de Obras Púbicas,

Urbanismo y Transportes

Notificación del acuerdo de iniciación de diversos expedientes sancionadores. [2000/Q7321]

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación del acuerdo de iniciación de los expedientes sanciona-dores que se indican, instruidos por el Servicio Territorial de Transportes a las personas o entidades denunciadas que a continua-ción se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificacontinua-ción en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Servicio Territo-rial de Transportes, ante el cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presen-te en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán las opor-tunas resoluciones.

Valencia, 24 de julio de 2000.– El instructo y jefe del Servicio Territorial de Transportes de Valencia: Antonino Muñoz Calata-yud.

(2)

Expedient Data de la denúncia Sanció (pessetes) Article

Llei

Denunciat/ada Identificació Localitat

TRANSPORTS/040498/4016-1 20/01/1998 50.000

Article: ART 141-O LOTT, ART 198-P RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: ENRIQUE SALA PASTOR 38034947P FIGUERES

———————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040499/7916-1 13/04/1999 250.000

Article: ARTS 140-A I 90 LOTT, ART 197-A I 41 RGT. Llei: ARTS. 143 LOTT I 201 ROTT

Denunciat/ada: ARAS ZARZO, ANTONIO 19480052H BENAGUASIL

———————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/674 19/07/1999 15.000

Article: ART 142-C LOTT, A.199-C RGT.,OM 25-10-90 Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: IRVISA SL B20082517 ZUMARRAGA

———————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/1182 09/12/1999 50.000

Article: ARTS 141-B I 103 LOTT, 198-B I 158 RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: JAMONES MORENO SL B46428728 CHESTE

———————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/1397 06/08/1999 25.000

Article: ARTS. 39-4, 41 I 63-P REGLAMENT TAXI Llei: ART. 64-C REGLAMENT TAXI

Denunciat/ada: ALCAZAR RUZ JUAN BAUTISTA 29989635G VALÈNCIA

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/1515 04/11/1999 50.000

Article: ARTS 141-B I 103 LOTT, 198-B I 158 RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: ALMAFRUT, S.L. B46000857 ALGEMESÍ

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/1521 18/10/1999 50.000

Article: ART 141-O LOTT, ART 198-P RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: TRANSDIUR URGENTE, S.L. B46901328 BURJASSOT

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/1543 15/10/1999 15.000

Article: ARTS 142-A I 103 LOTT, ART 199-A RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: M.P. BALAGUER CASTILLO 07374166K CHESTE

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/1567 29/10/1999 250.000

Article: ARTS 140-A I 90 LOTT, ART 197-A I 41 RGT. Llei: ARTS. 143 LOTT I 201 ROTT

Denunciat/ada: HECTOR MANUEL MARTIN PASCUAL 09012673P SAGUNT

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/1600 15/05/1999 50.000

Article: ARTS 141-B I 103 LOTT, 198-B I 158 RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: DOLORES FERNÁNDEZ SALAZAR 24390096E VALÈNCIA

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/1660 24/11/1999 50.000

Article: ARTS 141-B I 103 LOTT, 198-B I 158 RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: Mª CARMEN CUENCA FERNÁNDEZ 22586930X VALÈNCIA

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/1677 25/10/1999 50.000

Article: ART 141-O LOTT, ART 198-P RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: SERVI RENT, S.L. 46361002V FOIOS

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/1747 15/10/1999 250.000

Article: RD 2296/83,A.90,140-A LOTT I 89,197-A RO Llei: ARTS 143 LOTT I 201 ROTT

Denunciat/ada: BUS JOVE B96608724 GODELLA

(3)

TRANSPORTS/040400/2116 14/11/1999 15.000 Article: A. 142-B LOTT,199-B ROTT I 23 OM 27-3-92

Llei: ARTS 143 LOTT I 201 ROTT

Denunciat/ada: JORGE GIRBES CAUDEL 20788543Q ALGEMESÍ

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/2367 09/11/1999 50.000

Article: OM 25-10-90,ART 141-L LOTT I 198-LL ROTT Llei: ARTS 143 LOTT I 201 ROTT

Denunciat/ada: AUTOBUSES AMABUS SL B96471057 MANISES

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/2456 02/12/1999 150.000

Article: ARTS.141-O LOTT I 198-P ROTT ARTS. 140-C LOTT I 197-C ROTT. Llei: ARTS. 143 LOTT I 201 rott

Denunciat/ada: HERMANOS BELLOCH, S.L. B46426789 VALÈNCIA

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/2472 01/11/1999 50.000

Article: ART 141-O I 102.3 LOTT,198-P I 157 ROTT ARTS.140-A LOTT I 197-A ROTT. Llei: ARTS. 143 LOTT I 201 ROTT

Denunciat/ada: PESCADOS CHOVA, S.L. B46673299 CHESTE

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/2515 15/11/1999 150.000

Article: ARTS.141-O LOTT I 198-P ROTT ARTS. 140-C LOTT I 197-C ROTT. Llei: ARTS. 143 LOTT I 201 ROTT

Denunciat/ada: RUTAS AVICOLAS JOCLEM SL B96490933 VALÈNCIA

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/2560 03/12/1999 50.000

Article: ARTS.141-Q LOTT,198-S ROTT, 7 RD.2312/85 Llei: ARTS. 143 LOTT I 201 ROTT

Denunciat/ada: P. HERNANDEZ MAGUREGUI SA A46669446 VALÈNCIA

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/2570 26/11/1999 50.000

Article: ART 141-O LOTT, 198-P ROTT,RD 74/92 31-1 ARTS.140-D LOTT I 197-D ROTT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 ROTT

Denunciat/ada: RAFIBRA SL B46673711 GUADASSUAR

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/2576 23/11/1999 150.000

Article: ARTS.141-O LOTT I 198-P ROTT ARTS. 140-C LOTT I 197-C ROTT. Llei: ARTS. 143 LOTT I 201 ROTT

Denunciat/ada: IBERAGUA LEVANTE, S.A.L. A96345798 VALÈNCIA

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/2688 13/01/2000 50.000

Article: ARTS 141-B I 103 LOTT, 198-B I 158 RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: COMERCIAL GARCIA BLANCO, S.L. B96054184 VALÈNCIA

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/2904 01/10/1999 50.000

Article: ARTS 141-B I 103 LOTT, 198-B I 158 RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: EMILIO PORCAR BARREDA 29018832P BURRIANA

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/2915 13/01/2000 50.000

Article: ARTS 141-B I 103 LOTT, 198-B I 158 RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: CARMEN FERNÁNDEZ GAVARRI D CARLET

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/2924 21/09/1999 50.000

Article: ARTS 141-B I 103 LOTT, 198-B I 158 RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: BARRIFER OBRAS I CONSTRUCCIONES SL B12397956 BENICARLÓ

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/2931 23/09/1999 250.000

Article: ARTS 140-A I 90 LOTT,ART 197-A I 41 RGT. Llei: ARTS. 143 LOTT I 201 ROTT

Denunciat/ada: FORSTEIN TRANSPORTS. INTERNACIONAL SL B46722427 VALÈNCIA

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/2939 30/11/1999 50.000

Article: ARTS 141-B I 103 LOTT, 198-B I 158 RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: JOSEFA RAMÓN OLAYA 25408734J ALCÀSSER

(4)

TRANSPORTS/040400/2940 28/11/1999 50.000 Article: ARTS 141-B I 103 LOTT, 198-B I 158 RGT.

Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: FCO. JAVIER TORRES PAREJA 24315752Z VALÈNCIA

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/2951 11/02/2000 50.000

Article: ART 141-O LOTT, ART 198-P RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: LUIS FERNÁNDEZ VERCHER 73909180ZTAVERNES DE LA VALLDIGNA

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/3016 19/02/1999 50.000

Article: ARTS 141-B I 103 LOTT, 198-B I 158 RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: ANPE INVERSIONES SL B12422184 CASTELLÓ DE LA PLANA

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/3075 09/03/2000 50.000

Article: ARTS 141-B I 103 LOTT, 198-B I 158 RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: ROSARIO CATALÁ SÁNCHEZ D VALÈNCIA

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/3173 26/03/2000 50.000

Article: ART 141-O LOTT, ART 198-P RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: KACPER KOS GUADARRAMA

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/3175 16/02/2000 50.000

Article: ART 141-O LOTT, ART 198-P RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: LEOPOLDO RUZ GONZALEZ 21995258J ELX

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/3191 21/12/1999 50.000

Article: ARTS 141-B I 103 LOTT, 198-B I 158 RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: RAMÓN PRIMO HERVAS D PICASSENT

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/3257 15/02/2000 50.000

Article: ARTS 141-B I 103 LOTT, 198-B I 158 RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: GUADAGUA SL B53050944 ALACANT

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/3304 03/02/2000 50.000

Article: ART 141-O LOTT, ART 198-P RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: Mª TERESA ROMERO FERNANDEZ 48343018P ALACANT

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/3308 04/02/2000 50.000

Article: ART 141-O LOTT, ART 198-P RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: JOSE MUÑOZ HUESCAR 27441866Z MÚRCIA

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/3328 27/01/2000 50.000

Article: ART 141-O LOTT, ART 198-P RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: INDUSTRIAS GASMIR, SL B96447875 VALÈNCIA

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/3348 26/01/2000 250.000

Article: ART 90 I 140-A LOTT,ART 109 I 197-A ROTT Llei: ARTS. 143 LOTT I 201 ROTT

Denunciat/ada: AUTOCARES HURTADO, SL B03358066 MONÒVER

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/3368 25/11/1999 50.000

Article: ARTS 141-B I 103 LOTT, 198-B I 158 RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: EUROVENDOR, SL B96205711 VALÈNCIA

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/3370 30/11/1999 250.000

Article: ARTS 140-A I 90 LOTT,ART 197-A I 41 RGT. Llei: ARTS. 143 LOTT I 201 ROTT

Denunciat/ada: FORSTEIN TRANSPORTS. INTERNACIONALES SL B46722427 VALÈNCIA

(5)

TRANSPORTS/040400/3389 15/11/1999 50.000 Article: ARTS 141-B I 103 LOTT, 198-B I 158 RGT.

Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: INSTALACIONES INDUSTRIALES GRAU B96325006 VALÈNCIA

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/3408 19/11/1999 50.000

Article: ART 141-O LOTT, ART 198-P RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: MUELLE DE LEVANTE, SL B96748215 VALÈNCIA

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/3424 07/02/2000 50.000

Article: ARTS 141-B I 103 LOTT, 198-B I 158 RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: PASCUAL SAEZ MARTINEZ 19688749J MASSAMAGRELL

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/3431 26/11/1999 50.000

Article: ARTS 141-B I 103 LOTT, 198-B I 158 RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: DECORACIONES BALDES, SL B96239892 PUÇOL

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/3436 31/01/2000 50.000

Article: ARTS 141-B I 103 LOTT, 198-B I 158 RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: JOAQUIN CORTES CORTES 19448870R BENICARLÓ

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/3448 02/03/2000 50.000

Article: ARTS 141-B I 103 LOTT, 198-B I 158 RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: C CLEMENTE IZQUIERDO 19081133B SAGUNT

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/3474 07/04/2000 50.000

Article: ARTS 141-B I 103 LOTT, 198-B I 158 RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: TRANSPORTES SENEN ALBIOL B12424941 BENICARLÓ

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/3475 04/11/1999 250.000

Article: ARTS 140-A I 90 LOTT,ART 197-A I 41 RGT. Llei: ARTS. 143 LOTT I 201 ROTT

Denunciat/ada: COOP. TRANSPORTS. VOLQUETES CS F12411021 CASTELLÓ DE LA PLANA —————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/3488 07/02/2000 50.000

Article: ARTS 141-B I 103 LOTT, 198-B I 158 RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: DECORACIONES ESCAYOLA ORQUERA B96256888 ALFARA DEL PATRIARCA

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/3491 10/12/1999 50.000

Article: ARTS 141-B I 103 LOTT, 198-B I 158 RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: ECOTOP, SL B96222914 VALÈNCIA

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/3496 17/12/1999 250.000

Article: ARTS 140-A I 90 LOTT,ART 197-A I 41 RGT. Llei: ARTS. 143 LOTT I 201 ROTT

Denunciat/ada: AVES RIVES, SL B96624697 VALÈNCIA

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/3505 02/02/2000 50.000

Article: ARTS 141-B I 103 LOTT, 198-B I 158 RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: CARMELO SARRATEA RECARTE 72658546M BÉTERA

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/3515 26/01/2000 50.000

Article: ARTS 141-B I 103 LOTT, 198-B I 158 RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: PRETERSA P. ESTRUCTURAS HORMIGON SL B50633908 SARAGOSSA

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/3530 15/12/1999 50.000

Article: ARTS 141-B I 103 LOTT, 198-B I 158 RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: SUMINISTROS SANTIAGO SANCHEZ, SA A46090247 VALÈNCIA

(6)

TRANSPORTS/040400/3541 27/01/2000 50.000 Article: ART 141-O LOTT, ART 198-P RGT.

Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: JOSE LUIS SANCHEZ LOPEZ 32028160Q VALÈNCIA

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/3557 13/12/1999 50.000

Article: ARTS 141-B I 103 LOTT, 198-B I 158 RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: FERPASI, SL B96283940 VALÈNCIA

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/3588 16/03/2000 50.000

Article: ARTS 141-B I 103 LOTT, 198-B I 158 RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: ALFONSO ALTARER MARTÍNEZ 22650090N ALBORAYA

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/3603 12/01/2000 50.000

Article: ARTS 141-B I 103 LOTT, 198-B I 158 RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: BERNARDO ESPI, SL B96604376 CARLET

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/3622 12/01/2000 50.000

Article: ARTS 141-B I 103 LOTT, 198-B I 158 RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: Mª MERCEDES ARANZUEQUE SANCHEZ 21981790T ELX

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/3626 09/12/1999 50.000

Article: ARTS 141-B I 103 LOTT, 198-B I 158 RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: COMERCIAL MURCIANA DE BEBIDAS SL B30519854 MÚRCIA

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/3628 11/01/2000 250.000

Article: ARTS 140-A I 90 LOTT,ART 197-A I 41 RGT. Llei: ARTS. 143 LOTT I 201 ROTT

Denunciat/ada: JUAN MARTIN MARTINEZ 22601954S MONCADA

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/3646 01/03/2000 50.000

Article: ARTS 141-B I 103 LOTT, 198-B I 158 RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: JUAN TORRES MAYORAL 02038701G VALÈNCIA

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/3658 25/01/2000 50.000

Article: ARTS 141-B I 103 LOTT, 198-B I 158 RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: JOSE VEGA GARCIA 52144641F CANOVELLES

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/3665 01/02/2000 50.000

Article: ART 141-O LOTT, ART 198-P RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: KHATIRI ABDELKADER SAN JAVIER

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/3668 01/03/2000 50.000

Article: ARTS 141-B I 103 LOTT, 198-B I 158 RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: DOGARTECH ACOLCHADOS, SL B96771878 ONTINYENT

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/3704 10/03/2000 50.000

Article: ART 141-O LOTT, ART 198-P RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: ENRIQUE MIGUEL GARCIA ESPI D ALCOLEJA

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/3710 02/03/2000 50.000

Article: ARTS 141-B I 103 LOTT, 198-B I 158 RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: DIEGO FERNANDEZ MONTAÑA 25122317S ALACANT

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/3807 13/04/2000 250.000

Article: ARTS 140-A I 90 LOTT,ART 197-A I 41 RGT. Llei: ARTS. 143 LOTT I 201 ROTT

Denunciat/ada: RECICLAJES K TRECE B96685086 L’ELIANA

(7)

TRANSPORTS/040400/3823 31/08/1999 250.000 Article: ART 140-A I 102-3 LOTT,197-A I 157 ROTT

Llei: ARTS. 143 LOTT I 201 ROTT

Denunciat/ada: ESTUCADOS TURIA SL B96192133 VALÈNCIA

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/3827 26/08/1999 230.000

Article: ARTS.141-Q LOTT,198-S ROTT, 7 RD.2312/85 Llei: ARTS. 143 LOTT I 201 ROTT

Denunciat/ada: RAMON ROYO BERTOMEU 40008016E TARRAGONA

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/3829 26/08/1999 50.000

Article: A. 141-P LOTT,A.198-Q ROTT I ART. 8 R (CE) 3820/85 Llei: ARTS 143 LOTT I ARTS 201 ROTT

Denunciat/ada: TESTIMA DISTRIBUCIONES SL B12340832 VILA-REAL

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/3841 28/10/1999 250.000

Article: ARTS 140-A I 90 LOTT,ART 197-A I 41 RGT. Llei: ARTS. 143 LOTT I 201 ROTT

Denunciat/ada: COOP.TRANSPORTS. VOLQUETES CAST.S.COOP D CASTELLÓ DE LA PLANA —————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/3913 20/01/2000 250.000

Article: ART 140-A I 102-3 LOTT,197-A I 157 ROTT Llei: ARTS. 143 LOTT I 201 ROTT

Denunciat/ada: PLACIDO FERRER SL B12361515 CASTELLÓ DE LA PLANA

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/3917 17/04/2000 50.000

Article: ART 141-O LOTT, ART 198-P RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: DESM. I TRANSP. MIGUEL GANDIA EHIJOS, SL B46920476 OLIVA

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/3924 26/04/2000 50.000

Article: ARTS 141-B I 103 LOTT, 198-B I 158 RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: RAMON ESCOBAR REQUENA 29160694Y ALBORAYA

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/3929 25/04/2000 50.000

Article: ARTS 141-B I 103 LOTT, 198-B I 158 RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: MANTENIMIENTOS ITACA, SL B96614680 BENIPARRELL

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/3956 11/03/2000 50.000

Article: ARTS 141-B I 103 LOTT, 198-B I 158 RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: ABDELMAJID LEMHAQUEZ D ARIZA

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/4039 28/02/2000 50.000

Article: ART 141-O LOTT, ART 198-P RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: JOSE CERVERA ALEJOS 45632633N PICASSENT

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/4067 18/04/2000 50.000

Article: ARTS 141-B I 103 LOTT, 198-B I 158 RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: INMACULADA ARANDA DUART 24380398F ALMUSSAFES

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/4070 03/04/2000 50.000

Article: ARTS 141-B I 103 LOTT, 198-B I 158 RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: ZAHHAR MOHAMMED LA VILA JOIOSA

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/4087 31/01/2000 50.000

Article: ARTS 141-B I 103 LOTT, 198-B I 158 RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: JOSE ANDREU GARCIA 22651430H TORRENT

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/4117 21/01/2000 50.000

Article: ARTS 141-B I 103 LOTT, 198-B I 158 RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: MARMOLES PONCE MIRA, SL B96787486 QUART DE POBLET

(8)

TRANSPORTS/040400/4139 11/12/1999 230.000 Article: ARTS.141-O LOTT I 198-P ROTT ARTS. 140-C LOTT I 197-C ROTT.

Llei: ARTS. 143 LOTT I 201 ROTT

Denunciat/ada: CASANOVA JIMENO, SL B80799232 MADRID

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/4141 18/04/2000 150.000

Article: ARTS.141-O LOTT I 198-P ROTT ARTS. 140-C LOTT I 197-C ROTT. Llei: ARTS. 143 LOTT I 201 ROTT

Denunciat/ada: HIDEBUR, SL B96471180 VALÈNCIA

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/4149 12/11/1999 50.000

Article: ARTS 141-B I 103 LOTT, 198-B I 158 RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: FERNANDO JOSE FILIGUEIRA AGUAS 19437695G VALÈNCIA

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/4237 28/01/2000 50.000

Article: ART 141-O LOTT, ART 198-P RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: HIDALGO MONFERRER SL B12201430 CASTELLÓ DE LA PLANA

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/4238 27/01/2000 50.000

Article: ARTS 141-B I 103 LOTT, 198-B I 158 RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: JOSE LUIS NAVARRO REUS 19484875B VALÈNCIA

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/4482 11/01/2000 50.000

Article: ARTS 141-B I 103 LOTT, 198-B I 158 RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: RAMON DOMENECH SAN 20814724T ALBERIC

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/4615 24/03/2000 50.000

Article: ART 141-O LOTT, ART 198-P RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: GESTINDAL SL B53168704 ALACANT

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/4655 16/04/2000 250.000

Article: ARTS. 140-A I 109 LOTT, 197-A I 154 ROTT RGT.. CEE 881/92 26.3.92 Llei: ARTS. 143 LOTT I 201 ROTT

Denunciat/ada: MENGOLA SL B03782505 ORIHUELA

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/4738 16/11/1999 50.000

Article: ARTS 141-B I 103 LOTT, 198-B I 158 RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: GASMAIN SL B29063419 MÀLAGA

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/4750 17/02/2000 50.000

Article: ARTS 141-B I 103 LOTT, 198-B I 158 RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: CONSTRUCCIONES CERIBE SA A03035276 CASTALLA

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/4779 14/04/2000 50.000

Article: ARTS 141-B I 103 LOTT, 198-B I 158 RGT. Llei: ARTS 143 LOTT I 201 RGT.

Denunciat/ada: PROMOCION VEHICULOS DE MURCIA SA A02054310 ALBACETE

—————————————————————————————————————————————————————

TRANSPORTS/040400/4784 19/04/2000 250.000

Article: ARTS 140-A I 90 LOTT,ART 197-A I 41 RGT. Llei: ARTS. 143 LOTT I 201 ROTT

Denunciat/ada: MC LAREN TRANSPORT SL B96808837 VALÈNCIA

—————————————————————————————————————————————————————

(9)

Expediente Fecha Denuncia Sanción (pesetas) Artículo

Ley

Denunciado/a Identificación Localidad

TTES/040498/4016-1 20/01/1998 50.000

Artículo: ART 141-O LOTT, ART 198-P RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: D. ENRIQUE SALA PASTOR 38034947P FIGUERES

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040499/7916-1 13/04/1999 250.000

Artículo: ARTS 140-A Y 90 LOTT,ART 197-A Y 41 RGTO Ley: ARTS. 143 LOTT Y 201 ROTT

Denunciado/a: ARAS ZARZO, ANTONIO 19480052H BENAGUASIL

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/674 19/07/1999 15.000

Artículo: ART 142-C LOTT, A.199-C RGTO,OM 25-10-90 Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: IRVISA SL B20082517 ZUMARRAGA

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/1182 09/12/1999 50.000

Artículo: ARTS 141-B Y 103 LOTT, 198-B Y 158 RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: JAMONES MORENO SL B46428728 CHESTE

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/1397 06/08/1999 25.000

Artículo: ARTS. 39-4, 41 Y 63-P REGLAMENTO TAXI Ley: ART. 64-C REGLAMENTO TAXI

Denunciado/a: ALCAZAR RUZ JUAN BAUTISTA 29989635G VALENCIA

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/1515 04/11/1999 50.000

Artículo: ARTS 141-B Y 103 LOTT, 198-B Y 158 RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: ALMAFRUT, S.L. B46000857 ALGEMESÍ

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/1521 18/10/1999 50.000

Artículo: ART 141-O LOTT, ART 198-P RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: TRANSDIUR URGENTE, S.L. B46901328 BURJASSOT

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/1543 15/10/1999 15.000

Artículo: ARTS 142-A Y 103 LOTT, ART 199-A RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: M.P. BALAGUER CASTILLO 07374166K CHESTE

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/1567 29/10/1999 250.000

Artículo: ARTS 140-A Y 90 LOTT,ART 197-A Y 41 RGTO Ley: ARTS. 143 LOTT Y 201 ROTT

Denunciado/a: HECTOR MANUEL MARTIN PASCUAL 09012673P SAGUNTO

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/1600 15/05/1999 50.000

Artículo: ARTS 141-B Y 103 LOTT, 198-B Y 158 RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: DOLORES FERNÁNDEZ SALAZAR 24390096E VALENCIA

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/1660 24/11/1999 50.000

Artículo: ARTS 141-B Y 103 LOTT, 198-B Y 158 RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: Mª CARMEN CUENCA FERNÁNDEZ 22586930X VALENCIA

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/1677 25/10/1999 50.000

Artículo: ART 141-O LOTT, ART 198-P RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: SERVI RENT, S.L. 46361002V FOIOS

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/1747 15/10/1999 250.000

Artículo: RD 2296/83,A.90,140-A LOTT Y 89,197-A RO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 ROTT

Denunciado/a: BUS JOVE B96608724 GODELLA

(10)

TTES/040400/2116 14/11/1999 15.000 Artículo: A. 142-B LOTT,199-B ROTT Y 23 OM 27-3-92

Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 ROTT

Denunciado/a: JORGE GIRBES CAUDEL 20788543Q ALGEMESÍ

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/2367 09/11/1999 50.000

Artículo: OM 25-10-90,ART 141-L LOTT Y 198-LL ROTT Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 ROTT

Denunciado/a: AUTOBUSES AMABUS SL B96471057 MANISES

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/2456 02/12/1999 150.000

Artículo: ARTS.141-O LOTT Y 198-P ROTT ARTS. 140-C LOTT Y 197-C ROTT. Ley: ARTS. 143 LOTT Y 201 ROTT

Denunciado/a: HERMANOS BELLOCH, S.L. B46426789 VALENCIA

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/2472 01/11/1999 50.000

Artículo: ART 141-O Y 102.3 LOTT,198-P Y 157 ROTT ARTS.140-A LOTT Y 197-A ROTT. Ley: ARTS. 143 LOTT Y 201 ROTT

Denunciado/a: PESCADOS CHOVA, S.L. B46673299 CHESTE

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/2515 15/11/1999 150.000

Artículo: ARTS.141-O LOTT Y 198-P ROTT ARTS. 140-C LOTT Y 197-C ROTT. Ley: ARTS. 143 LOTT Y 201 ROTT

Denunciado/a: RUTAS AVICOLAS JOCLEM SL B96490933 VALENCIA

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/2560 03/12/1999 50.000

Artículo: ARTS.141-Q LOTT,198-S ROTT, 7 RD.2312/85 Ley: ARTS. 143 LOTT Y 201 ROTT

Denunciado/a: D. P. HERNANDEZ MAGUREGUI SA A46669446 VALENCIA

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/2570 26/11/1999 50.000

Artículo: ART 141-O LOTT, 198-P ROTT,RD 74/92 31-1 ARTS.140-D LOTT Y 197-D ROTT. Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 ROTT

Denunciado/a: RAFIBRA SL B46673711 GUADASSUAR

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/2576 23/11/1999 150.000

Artículo: ARTS.141-O LOTT Y 198-P ROTT ARTS. 140-C LOTT Y 197-C ROTT. Ley: ARTS. 143 LOTT Y 201 ROTT

Denunciado/a: IBERAGUA LEVANTE, S.A.L. A96345798 VALENCIA

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/2688 13/01/2000 50.000

Artículo: ARTS 141-B Y 103 LOTT, 198-B Y 158 RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: COMERCIAL GARCIA BLANCO, S.L. B96054184 VALENCIA

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/2904 01/10/1999 50.000

Artículo: ARTS 141-B Y 103 LOTT, 198-B Y 158 RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: D. EMILIO PORCAR BARREDA 29018832P BURRIANA

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/2915 13/01/2000 50.000

Artículo: ARTS 141-B Y 103 LOTT, 198-B Y 158 RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: Dª. CARMEN FERNÁNDEZ GAVARRI D CARLET

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/2924 21/09/1999 50.000

Artículo: ARTS 141-B Y 103 LOTT, 198-B Y 158 RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: BARRIFER OBRAS Y CONSTRUCCIONES SL B12397956 BENICARLÓ

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/2931 23/09/1999 250.000

Artículo: ARTS 140-A Y 90 LOTT,ART 197-A Y 41 RGTO Ley: ARTS. 143 LOTT Y 201 ROTT

Denunciado/a: FORSTEIN TTES. INTERNACIONAL SL B46722427 VALENCIA

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/2939 30/11/1999 50.000

Artículo: ARTS 141-B Y 103 LOTT, 198-B Y 158 RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: Dª JOSEFA RAMÓN OLAYA 25408734J ALCÀSSER

(11)

TTES/040400/2940 28/11/1999 50.000 Artículo: ARTS 141-B Y 103 LOTT, 198-B Y 158 RGTO

Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: D. FCO. JAVIER TORRES PAREJA 24315752Z VALENCIA

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/2951 11/02/2000 50.000

Artículo: ART 141-O LOTT, ART 198-P RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: D. LUIS FERNÁNDEZ VERCHER 73909180ZTAVERNES DE LA VALLDIGNA

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/3016 19/02/1999 50.000

Artículo: ARTS 141-B Y 103 LOTT, 198-B Y 158 RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: ANPE INVERSIONES SL B12422184 CASTELLÓN DE LA PLANA

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/3075 09/03/2000 50.000

Artículo: ARTS 141-B Y 103 LOTT, 198-B Y 158 RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: Dª. ROSARIO CATALÁ SÁNCHEZ D VALENCIA

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/3173 26/03/2000 50.000

Artículo: ART 141-O LOTT, ART 198-P RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: KACPER KOS GUADARRAMA

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/3175 16/02/2000 50.000

Artículo: ART 141-O LOTT, ART 198-P RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: D. LEOPOLDO RUZ GONZALEZ 21995258J ELCHE

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/3191 21/12/1999 50.000

Artículo: ARTS 141-B Y 103 LOTT, 198-B Y 158 RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: D. RAMÓN PRIMO HERVAS D PICASSENT

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/3257 15/02/2000 50.000

Artículo: ARTS 141-B Y 103 LOTT, 198-B Y 158 RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: GUADAGUA SL B53050944 ALICANTE

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/3304 03/02/2000 50.000

Artículo: ART 141-O LOTT, ART 198-P RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: Dª Mª TERESA ROMERO FERNANDEZ 48343018P ALICANTE

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/3308 04/02/2000 50.000

Artículo: ART 141-O LOTT, ART 198-P RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: D. JOSE MUÑOZ HUESCAR 27441866Z MURCIA

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/3328 27/01/2000 50.000

Artículo: ART 141-O LOTT, ART 198-P RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: INDUSTRIAS GASMIR, SL B96447875 VALENCIA

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/3348 26/01/2000 250.000

Artículo: ART 90 Y 140-A LOTT,ART 109 Y 197-A ROTT Ley: ARTS. 143 LOTT Y 201 ROTT

Denunciado/a: AUTOCARES HURTADO, SL B03358066 MONÓVAR

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/3368 25/11/1999 50.000

Artículo: ARTS 141-B Y 103 LOTT, 198-B Y 158 RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: EUROVENDOR, SL B96205711 VALENCIA

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/3370 30/11/1999 250.000

Artículo: ARTS 140-A Y 90 LOTT,ART 197-A Y 41 RGTO Ley: ARTS. 143 LOTT Y 201 ROTT

Denunciado/a: FORSTEIN TTES. INTERNACIONALES SL B46722427 VALENCIA

(12)

TTES/040400/3389 15/11/1999 50.000 Artículo: ARTS 141-B Y 103 LOTT, 198-B Y 158 RGTO

Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: INSTALACIONES INDUSTRIALES GRAU B96325006 VALENCIA

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/3408 19/11/1999 50.000

Artículo: ART 141-O LOTT, ART 198-P RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: MUELLE DE LEVANTE, SL B96748215 VALENCIA

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/3424 07/02/2000 50.000

Artículo: ARTS 141-B Y 103 LOTT, 198-B Y 158 RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: D. PASCUAL SAEZ MARTINEZ 19688749J MASSAMAGRELL

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/3431 26/11/1999 50.000

Artículo: ARTS 141-B Y 103 LOTT, 198-B Y 158 RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: DECORACIONES BALDES, SL B96239892 PUÇOL

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/3436 31/01/2000 50.000

Artículo: ARTS 141-B Y 103 LOTT, 198-B Y 158 RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: D. JOAQUIN CORTES CORTES 19448870R BENICARLÓ

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/3448 02/03/2000 50.000

Artículo: ARTS 141-B Y 103 LOTT, 198-B Y 158 RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: D. C CLEMENTE IZQUIERDO 19081133B SAGUNTO

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/3474 07/04/2000 50.000

Artículo: ARTS 141-B Y 103 LOTT, 198-B Y 158 RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: TRANSPORTES SENEN ALBIOL B12424941 BENICARLÓ

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/3475 04/11/1999 250.000

Artículo: ARTS 140-A Y 90 LOTT,ART 197-A Y 41 RGTO Ley: ARTS. 143 LOTT Y 201 ROTT

Denunciado/a: COOP. TTES. VOLQUETES CS F12411021 CASTELLÓN DE LA PLANA

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/3488 07/02/2000 50.000

Artículo: ARTS 141-B Y 103 LOTT, 198-B Y 158 RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: DECORACIONES ESCAYOLA ORQUERA B96256888 ALFARA DEL PATRIARCA

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/3491 10/12/1999 50.000

Artículo: ARTS 141-B Y 103 LOTT, 198-B Y 158 RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: ECOTOP, SL B96222914 VALENCIA

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/3496 17/12/1999 250.000

Artículo: ARTS 140-A Y 90 LOTT,ART 197-A Y 41 RGTO Ley: ARTS. 143 LOTT Y 201 ROTT

Denunciado/a: AVES RIVES, SL B96624697 VALENCIA

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/3505 02/02/2000 50.000

Artículo: ARTS 141-B Y 103 LOTT, 198-B Y 158 RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: D. CARMELO SARRATEA RECARTE 72658546M BÉTERA

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/3515 26/01/2000 50.000

Artículo: ARTS 141-B Y 103 LOTT, 198-B Y 158 RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: PRETERSA P. ESTRUCTURAS HORMIGON SL B50633908 ZARAGOZA

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/3530 15/12/1999 50.000

Artículo: ARTS 141-B Y 103 LOTT, 198-B Y 158 RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: SUMINISTROS SANTIAGO SANCHEZ, SA A46090247 VALENCIA

(13)

TTES/040400/3541 27/01/2000 50.000 Artículo: ART 141-O LOTT, ART 198-P RGTO

Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: D. JOSE LUIS SANCHEZ LOPEZ 32028160Q VALENCIA

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/3557 13/12/1999 50.000

Artículo: ARTS 141-B Y 103 LOTT, 198-B Y 158 RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: FERPASI, SL B96283940 VALENCIA

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/3588 16/03/2000 50.000

Artículo: ARTS 141-B Y 103 LOTT, 198-B Y 158 RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: D. ALFONSO ALTARER MARTÍNEZ 22650090N ALBORAYA

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/3603 12/01/2000 50.000

Artículo: ARTS 141-B Y 103 LOTT, 198-B Y 158 RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: BERNARDO ESPI, SL B96604376 CARLET

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/3622 12/01/2000 50.000

Artículo: ARTS 141-B Y 103 LOTT, 198-B Y 158 RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: Dª Mª MERCEDES ARANZUEQUE SANCHEZ 21981790T ELCHE

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/3626 09/12/1999 50.000

Artículo: ARTS 141-B Y 103 LOTT, 198-B Y 158 RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: COMERCIAL MURCIANA DE BEBIDAS SL B30519854 MURCIA

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/3628 11/01/2000 250.000

Artículo: ARTS 140-A Y 90 LOTT,ART 197-A Y 41 RGTO Ley: ARTS. 143 LOTT Y 201 ROTT

Denunciado/a: D. JUAN MARTIN MARTINEZ 22601954S MONCADA

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/3646 01/03/2000 50.000

Artículo: ARTS 141-B Y 103 LOTT, 198-B Y 158 RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: D. JUAN TORRES MAYORAL 02038701G VALENCIA

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/3658 25/01/2000 50.000

Artículo: ARTS 141-B Y 103 LOTT, 198-B Y 158 RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: D. JOSE VEGA GARCIA 52144641F CANOVELLES

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/3665 01/02/2000 50.000

Artículo: ART 141-O LOTT, ART 198-P RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: D. KHATIRI ABDELKADER SAN JAVIER

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/3668 01/03/2000 50.000

Artículo: ARTS 141-B Y 103 LOTT, 198-B Y 158 RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: DOGARTECH ACOLCHADOS, SL B96771878 ONTINYENT

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/3704 10/03/2000 50.000

Artículo: ART 141-O LOTT, ART 198-P RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: D. ENRIQUE MIGUEL GARCIA ESPI D ALCOLEJA

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/3710 02/03/2000 50.000

Artículo: ARTS 141-B Y 103 LOTT, 198-B Y 158 RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: D. DIEGO FERNANDEZ MONTAÑA 25122317S ALACANT

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/3807 13/04/2000 250.000

Artículo: ARTS 140-A Y 90 LOTT,ART 197-A Y 41 RGTO Ley: ARTS. 143 LOTT Y 201 ROTT

Denunciado/a: RECICLAJES K TRECE B96685086 L’ELIANA

(14)

TTES/040400/3823 31/08/1999 250.000 Artículo: ART 140-A Y 102-3 LOTT,197-A Y 157 ROTT

Ley: ARTS. 143 LOTT Y 201 ROTT

Denunciado/a: ESTUCADOS TURIA SL B96192133 VALENCIA

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/3827 26/08/1999 230.000

Artículo: ARTS.141-Q LOTT,198-S ROTT, 7 RD.2312/85 Ley: ARTS. 143 LOTT Y 201 ROTT

Denunciado/a: D. RAMON ROYO BERTOMEU 40008016E TARRAGONA

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/3829 26/08/1999 50.000

Artículo: A. 141-P LOTT,A.198-Q ROTT Y ART. 8 R (CE) 3820/85 Ley: ARTS 143 LOTT Y ARTS 201 ROTT

Denunciado/a: TESTIMA DISTRIBUCIONES SL B12340832 VILLARREAL

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/3841 28/10/1999 250.000

Artículo: ARTS 140-A Y 90 LOTT,ART 197-A Y 41 RGTO Ley: ARTS. 143 LOTT Y 201 ROTT

Denunciado/a: COOP.TTES. VOLQUETES CAST.S.COOP D CASTELLÓN DE LA PLANA

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/3913 20/01/2000 250.000

Artículo: ART 140-A Y 102-3 LOTT,197-A Y 157 ROTT Ley: ARTS. 143 LOTT Y 201 ROTT

Denunciado/a: PLACIDO FERRER SL B12361515 CASTELLÓN DE LA PLANA

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/3917 17/04/2000 50.000

Artículo: ART 141-O LOTT, ART 198-P RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: DESM. Y TRANSP. MIGUEL GANDIA EHIJOS, SL B46920476 OLIVA

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/3924 26/04/2000 50.000

Artículo: ARTS 141-B Y 103 LOTT, 198-B Y 158 RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: D. RAMON ESCOBAR REQUENA 29160694Y ALBORAYA

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/3929 25/04/2000 50.000

Artículo: ARTS 141-B Y 103 LOTT, 198-B Y 158 RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: MANTENIMIENTOS ITACA, SL B96614680 BENIPARRELL

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/3956 11/03/2000 50.000

Artículo: ARTS 141-B Y 103 LOTT, 198-B Y 158 RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: D. ABDELMAJID LEMHAQUEZ D ARIZA

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/4039 28/02/2000 50.000

Artículo: ART 141-O LOTT, ART 198-P RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: D. JOSE CERVERA ALEJOS 45632633N PICASSENT

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/4067 18/04/2000 50.000

Artículo: ARTS 141-B Y 103 LOTT, 198-B Y 158 RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: Dª INMACULADA ARANDA DUART 24380398F ALMUSSAFES

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/4070 03/04/2000 50.000

Artículo: ARTS 141-B Y 103 LOTT, 198-B Y 158 RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: ZAHHAR MOHAMMED VILLAJOYOSA

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/4087 31/01/2000 50.000

Artículo: ARTS 141-B Y 103 LOTT, 198-B Y 158 RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: D. JOSE ANDREU GARCIA 22651430H TORRENT

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/4117 21/01/2000 50.000

Artículo: ARTS 141-B Y 103 LOTT, 198-B Y 158 RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: MARMOLES PONCE MIRA, SL B96787486 QUART DE POBLET

(15)

TTES/040400/4139 11/12/1999 230.000 Artículo: ARTS.141-O LOTT Y 198-P ROTT ARTS. 140-C LOTT Y 197-C ROTT.

Ley: ARTS. 143 LOTT Y 201 ROTT

Denunciado/a: CASANOVA JIMENO, SL B80799232 MADRID

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/4141 18/04/2000 150.000

Artículo: ARTS.141-O LOTT Y 198-P ROTT ARTS. 140-C LOTT Y 197-C ROTT. Ley: ARTS. 143 LOTT Y 201 ROTT

Denunciado/a: HIDEBUR, SL B96471180 VALENCIA

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/4149 12/11/1999 50.000

Artículo: ARTS 141-B Y 103 LOTT, 198-B Y 158 RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: D. FERNANDO JOSE FILIGUEIRA AGUAS 19437695G VALENCIA

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/4237 28/01/2000 50.000

Artículo: ART 141-O LOTT, ART 198-P RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: HIDALGO MONFERRER SL B12201430 CASTELLÓN DE LA PLANA

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/4238 27/01/2000 50.000

Artículo: ARTS 141-B Y 103 LOTT, 198-B Y 158 RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: D. JOSE LUIS NAVARRO REUS 19484875B VALENCIA

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/4482 11/01/2000 50.000

Artículo: ARTS 141-B Y 103 LOTT, 198-B Y 158 RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: D. RAMON DOMENECH SAN 20814724T ALBERIC

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/4615 24/03/2000 50.000

Artículo: ART 141-O LOTT, ART 198-P RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: GESTINDAL SL B53168704 ALICANTE

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/4655 16/04/2000 250.000

Artículo: ARTS. 140-A Y 109 LOTT, 197-A Y 154 ROTT RGTO. CEE 881/92 26.3.92 Ley: ARTS. 143 LOTT Y 201 ROTT

Denunciado/a: MENGOLA SL B03782505 ORIHUELA

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/4738 16/11/1999 50.000

Artículo: ARTS 141-B Y 103 LOTT, 198-B Y 158 RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: GASMAIN SL B29063419 MALAGA

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/4750 17/02/2000 50.000

Artículo: ARTS 141-B Y 103 LOTT, 198-B Y 158 RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: CONSTRUCCIONES CERIBE SA A03035276 CASTALLA

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/4779 14/04/2000 50.000

Artículo: ARTS 141-B Y 103 LOTT, 198-B Y 158 RGTO Ley: ARTS 143 LOTT Y 201 RGTO

Denunciado/a: PROMOCION VEHICULOS DE MURCIA SA A02054310 ALBACETE

—————————————————————————————————————————————————————

TTES/040400/4784 19/04/2000 250.000

Artículo: ARTS 140-A Y 90 LOTT,ART 197-A Y 41 RGTO Ley: ARTS. 143 LOTT Y 201 ROTT

Denunciado/a: MC LAREN TRANSPORT SL B96808837 VALENCIA

Figure

Updating...

References

Related subjects :