Hebreos ד ב ר א ל ינ ו ל ק ץ ה י מ ין ה א ל ה ע ל פ י ה ב ן א ש ר ש מ ה ו ל ב ע ל נ ח ל ה ב כ ל ו א ש ר ב ו ע ש ה ג ם ש מ י ם ו א ר ץ

26  15  Descargar (0)

Texto completo

(1)

Hebreos

ה תוֹב ַר םי ִמ ָע ְּפ וּני ֵתוֹב ֲא־ל ֶׁא ם ֶׁד ֶׁק ִמ ר ֶׁב ִד־ר ֶׁש ֲא םי ִהלֹ ֱאָ ׃םי ִאי ִבְּנ ַה י ֵדְּי־ל ַע םיִנֹׁש םיִנ ָפ ְּבוּ ל ַע ַב ְּל וּה ָמ ָש ר ֶׁש ֲא ן ֵב ַה י ִפ־ל ַע ה ֶׁל ֵא ָה ןי ִמָי ַה ץ ֵק ְּל וּני ֵל ֵא ר ֶׁב ִד ׃ץ ֶׁר ָאָו םִי ַמ ָש־םַג ה ָש ָע וֹב ר ֶׁש ֲאַו לֹׁכ ַב ה ָל ֲחַנ ר ֶׁש ֲא י ֵר ֲח ַאְּו וֹר ָב ְּד ַחֹׁכ ְּב לֹׁכ־א ֵשֹׁנְּו ויָנ ָפ ם ֶׁל ֶׁצְּו וֹדוֹב ְּכ ר ַהֹׁז אוּהְּו ׃םוֹר ָמ ַב ה ָל ֻד ְּג ַה וֹל ר ֶׁש ֲא ןי ִמי ִמ ב ַשָי וּני ֵתאֹׁט ַח ֵמ וֹש ְּפַנ ְּב וּנ ָתֹׁא ר ֵה ִט ׃ם ֶׁה ֵמ א ָשִנְּו ם ָר ם ֵש וֹל הָנ ָק ר ֶׁש ֲאַכ םי ִכ ָא ְּל ַמ ַה־ן ִמ ה ָל ְּע ַמ ְּל הּ ַב ְּג ִיַו םירבע 1:1-4

(2)

Hebreos 1:1

4

1 Ο Θεός, αφού ελάλησε το πάλαι προς τους πατέρας ημών διά των προφητών πολλάκις και πολυτρόπως, 2 εν ταις εσχάταις ταύταις ημέραις ελάλησε προς ημάς διά του Υιού, τον οποίον έθεσε κληρονόμον πάντων, δι' ου έκαμε και τους αιώνας· 3 όστις ων απαύγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού, και βαστάζων τα πάντα με τον λόγον της δυνάμεως αυτού, αφού δι' εαυτού έκαμε καθαρισμόν των αμαρτιών ημών, εκάθησεν εν δεξιά της μεγαλωσύνης εν υψηλοίς, 4 τοσούτον ανώτερος των αγγέλων γενόμενος, όσον εξοχώτερον υπέρ αυτούς όνομα εκληρονόμησε.

(3)

https://libertadenverdad.org/estudio-libro-de-hebreos/

Facebook: @libertadenverdad

WhatsApp: +505-8484-4600

(4)

Porque

Estudiar

Escribe tres motivos por lo cual

quieres estudiar las Escrituras.

1.

2.

(5)

Calentamiento

Escribe ahorita un resumen

del tema de Hebreos.

Escribe dos versículos conocidos

del libro de Hebreos.

(6)

Esdras 7:10

Porque Esdras había

preparado su corazón

para inquirir la ley de

Jehová y para cumplirla,

y para enseñar en Israel

sus estatutos y decretos.

(7)

Esdras 7:10

La cadena

Nota el orden…

Preparado su corazón

Para inquirir

Para cumplir

Para enseñar

(8)

Tarea #1

Esdras 7:10

Definir las palabras:

Ley de Jehová

Estatutos

(9)

Estudio del

libro de

Hebreos

Propósito

con

Pista

Es imposible entender por completo lo

profundo del libro de Hebreos sin

conocer el Antiguo Testamento.

El autor era muy conocedor del Antiguo

Testamento y por eso pudo proveer

todos los enlaces y hacer todas las

conexiones.

Yo le doy gracias a Jehová por el libro de

Hebreos que me ayuda a conocer mas a

mi Señor Jesucristo y entender lo amplio

de su obra a mi favor.

(10)

Hebreos 1:1

4

1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de

muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,

2 en estos postreros días nos ha hablado por el

Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo;

3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la

imagen misma de su sustancia, y quien

sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas,

4 hecho tanto superior a los ángeles, cuanto

heredó más excelente nombre que ellos.

(11)

Introducción

1 Dios, habiendo hablado

muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,

Anota lo que le viene a la mente…

(12)

Introducción

1 Dios, habiendo hablado

muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,

Moisés – Ley Elías – Profetas

(13)

Introducción

2 en estos postreros días nos ha

hablado por el Hijo,

Anota lo que le viene a la mente…

(14)

Introducción

2 en estos postreros días nos ha

hablado por el Hijo,

Jesús – Gracia

(15)

Introducción

1 Dios, habiendo hablado

muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,

2 en estos postreros días nos ha

hablado por el Hijo,

Anota lo que le viene a la mente…

(16)

Introducción

1 Dios, habiendo hablado

muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,

2 en estos postreros días nos ha

hablado por el Hijo,

Parábola de la vina…

Enviaré a mi hijo

(17)

Introducción

2 … el Hijo, a quien constituyó

heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo;

3 … y quien sustenta todas las

cosas con la palabra de su poder,

Anota lo que le viene

a la mente…

(18)

Introducción

2 … el Hijo, a quien constituyó

heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo;

3 … y quien sustenta todas las

cosas con la palabra de su poder,

Juan 1:3

Colosenses 1:16 – 17

(19)

Introducción

3 el cual, siendo el resplandor

de su gloria, y la imagen misma de su sustancia,

Anota lo que le viene a la mente…

(20)

Introducción

3 el cual, siendo el resplandor

de su gloria, y la imagen misma de su sustancia,

Juan 1:1, 14, 18 Colosenses 1:15 1 Timoteo 3:16

(21)

Introducción

3 habiendo efectuado la

purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo,

Anota lo que le viene a la mente…

(22)

Introducción

3 habiendo efectuado la

purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo,

Filipenses 2:6 – 8

(23)

Introducción

3 se sentó a la diestra de la

Majestad en las alturas,

4 hecho tanto superior a los

ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos.

Anota lo que le viene a la mente…

(24)

Introducción

3 … se sentó a la diestra de la

Majestad en las alturas,

4 hecho tanto superior a los

ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos.

Filipenses 2:9 – 11

(25)

Tarea #2

Hebreos

Lectura:

Seguida

Audiencia

Resumen

(26)

https://libertadenverdad.org/estudio-libro-de-hebreos/

Facebook: @libertadenverdad

WhatsApp: +505-8484-4600

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :