BASES PER A L ADJUDICACIÓ D UN HABITATGE DE LLOGUER PER A PERSONES EN RISC D EXCLUSIÓ SOCIAL

11  Descargar (0)

Texto completo

(1)

“BASES PER A L’ADJUDICACIÓ D’UN HABITATGE DE LLOGUER PER A PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL

1. OBJECTE

És objecte de les presents bases, regular les condicions i requisits per a l’adjudicació d’1 habitatge destinat a persones amb greus dificultats econòmiques per accedir a l’habitatge.

L’habitatge objecte de la present convocatòria està ubicat a:

Carretera Reial,1 4t 5a (pis cedit per l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya. EXP.:AUM 2006/108) de 40 m2 de superfície.

2. CONDICIONS DEL CONTRACTE DE LLOGUER

1.- L’arrendament s’atorga per un termini d’un any, a comptar des de la data de signatura del contracte d’arrendament, prorrogable anualment fins a un màxim de 5 anys, sempre que la persona adjudicatària acompleixi les condicions establertes en aquestes bases, en el contracte d’arrendament i en la normativa vigent.

La persona arrendatària haurà de comunicar a l’arrendador, amb una antelació mínima de 2 mesos, la necessitat o voluntat de deixar l'habitatge abans del termini de finalització del contracte de lloguer o de qualsevol de les seves pròrrogues.

2.- La renda inicial serà com a màxim la determinada a l’annex 1 i es podrà actualitzar anualment en funció de les variacions percentuals de l'Índex Preus al Consum que publica anualment l’Institut Nacional d’Estadística.

Anualment es revisarà la situació econòmica de la persona beneficiària, abans de procedir, si s’escau, a la pròrroga del contracte. No obstant això, en qualsevol moment, d’ofici o a instància de part, es podrà revisar aquesta situació en el cas que la situació econòmica de la persona beneficiària hagi millorat substancialment.

A la renda anual, caldrà afegir:

 Les despeses de la comunitat de propietaris que inclou els serveis de neteja i manteniment d'espais comunitaris, aigua comunitària, llum comunitari, ascensor, antena TV, porter electrònic, extintors, assegurances, reparacions, administració de finques, etc.

 Repercussió IBI

3.- Destinar l’habitatge exclusivament a residència habitual i permanent. La persona adjudicatària disposa d’un termini d’1 mes per a ocupar l’habitatge un cop signat el contracte d’arrendament.

4.- Els serveis d’aigua, gas, electricitat i telèfon aniran a compte de la persona llogatera, que els haurà de contractar al seu càrrec amb les empreses subministradores. Anirà també al seu compte l’adquisició i reparació dels comptadors

(2)

corresponents, les despeses de conservació de les instal·lacions dels subministraments i el cost de les modificacions que s’hi hagin de fer per determinació de les companyies subministradores, organisme o autoritat competent.

5.- L’habitatge ha d’estar ocupat per la unitat convivencial sol·licitant, que haurà d’empadronar-se en ell.

La persona arrendatària no podrà cedir ni sotsarrendar a tercers persones, ni totalment ni parcial, l’habitatge objecte del contracte d’arrendament.

6.- Durant tota la durada del contracte d’arrendament, les persones ocupants de

l’habitatge han de tenir vincles de consanguinitat fins a tercer grau, i complir tot allò que faci referència i sigui pertinent en aquest context al Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat, per al pis adjudicat que és el següent:

- Carretera Reial 1 4t 5a d’una habitació

7.- La persona arrendatària haurà de respectar les normes mínimes de convivència i respecte envers la resta de veïnat, establertes a l’annex 2 de les presents bases. L’esmentat annex formarà part integrant del contracte d’arrendament i l’incompliment de qualsevol dels seus punts pot donar lloc a la suspensió o extinció del contracte de lloguer.

8.- La persona arrendatària haurà de conservar la finca en l’estat en què la rep durant tot el temps de durada del contracte i retornar-la en el mateix estat de conservació. Les petites reparacions que exigeixi el desgast pel seu ús ordinari aniran a càrrec de la persona arrendatària. Així mateix, aniran al seu càrrec les reparacions dels deterioraments que li siguin imputables.

9.- La persona arrendatària no podrà realitzar, sense el consentiment de l’arrendador, expressat per escrit, cap tipus d’obra, i més particularment aquelles que modifiquin la configuració de l’habitatge o dels seus accessoris.

10.- Per garantir el compliment íntegre de totes les obligacions legals o pactades derivades del contracte d’arrendament, el dia de la signatura de l’esmentat contracte la persona arrendatària haurà de dipositar una fiança, import que correspondrà a una mensualitat de la renda.

3. REQUISITS PER ACCEDIR A L’ HABITATGE

L’habitatge s’adjudicarà per barem de puntuació entre totes les persones sol·licitants i per sorteig públic entre totes les persones sol·licitants que hagin empatat en puntuació. Podran prendre part en el concurs les persones físiques de nacionalitat espanyola, o que tenint qualsevulla altra nacionalitat ostentin el permís de residència vigent, i que reuneixin les condicions següents:

a. Residència

La persona sol·licitant haurà d’acreditar la residencia continuada a Sant Just Desvern mitjançant l’empadronament en el municipi en els darrers 3 anys, a comptar des de la data d’inici del termini de recollida de sol·licituds.

(3)

b. Membres de la unitat familiar

A tots els efectes del concurs, es considera com a unitat familiar el conjunt de persones que hagin d’ocupar l’habitatge al qual concursa la persona sol·licitant i que fins al moment de la sol·licitud convisquin en el mateix domicili.

Els membres d’una mateixa unitat familiar només podran participar en el sorteig d’un habitatge.

c. Propietat

Les persones sol·licitants i membres de la unitat familiar que optin a aquest habitatge no podran ser titulars de ple domini o d’un dret real d’ús o gaudi sobre algun altre habitatge, o solar del tipus que sigui, llevat que se n’hagi perdut l’ús com a conseqüència d’una situació de separació matrimonial legal o de fet, o estiguin sotmesos a un procés judicial en el qual s’hagi acordat l’embargament i/o desnonament de l’habitatge.

Excepcionalment es podran admetre altres situacions en què no se’n pugui fer ús de l’habitatge o no sigui viable la permanència en ell per qualsevol altra situació.

Aquests casos hauran d’estar acreditats per la persona sol·licitant i validats per la Comissió d’admissions que revisarà anualment , amb caràcter obligatori, els canvis que s’hagin produït i que poden proposar la no renovació del contracte anual.

d. Edat

La persona sol·licitant ha de tenir la majoria d’edat en el moment de la sol·licitud. e. Tributs

La persona sol·licitant haurà d’estar al corrent en el pagament dels tributs i/o qualsevol altre deute municipal, tant de Sant Just Desvern com del municipi on resideixen actualment, durant tot l’any immediatament anterior al de la convocatòria.

Excepcionalment, hi podran accedir aquelles persones amb deutes tributaris municipals que tinguin un pla de pagament i hi hagi constància de compliment.

No seran vàlids els plans de pagament amb data posterior a la de la sol·licitud. f) Altres requisits de caràcter obligatori

1. No haver estat morós d’un habitatge de PROMUNSA.

2. Que en cap cas hagin rebutjat l’oferta laboral d’un pla de ocupació municipal.

3. No haver estat beneficiària de pisos socials municipals a Sant Just Desvern en els últims 5 anys.

4. Les persones aturades han de estar inscrites en el Servei d’Ocupació de Catalunya (S.O.C.) i el Servei d’Ocupació Municipal.

(4)

Podran accedir les unitats familiars que obtinguin ingressos mensuals iguals o inferiors a l’IRSC, vigent (569,12 €/ mensuals i 7.967,68€/anuals per l’any 2014) per definir els límits econòmics màxims.

En el cas dels ingressos mínims d’accés, el càlcul de la unitat familiar s’efectuarà a partir de l’import de la pensió no contributiva vigent (364,90 €/mensuals i 5.108,60€ anuals per a l’any 2014).

Ingressos de la unitat familiar màxims per accedir a la promoció:

A partir de l’import de l’IRSC vigent (569,12€/mes i 7.967,68€/anuals per a l’any 2014 ) afegint l’import anual per cada membre fins a quatre.

Un membre o família monoparental amb menors a càrrec Dos membres sense menor a càrrec Tres membres o dues persones adultes amb un menor Quatre membres o més o dues persones adultes amb menors a càrrec

7.967,68€ 15.935,36€ 23.903,04€ 31.870,72€

Ingressos mínims de la unitat familiar per accedir a la promoció:

El 80% de l’import de les pensions no contributives vigents (365,90 €/mensuals i 5.122,60€ anuals per a l’any 2014)

Un membre o família monoparental amb menors a càrrec Dos membres sense menor a càrrec Tres membres o dues persones adultes amb un menor Quatre membres o més o dues persones adultes amb menors a càrrec

4.098,08€ 8.196,16€ 12.294,24€ 16.392,32€

5. ALTRES REQUISITS A TENIR EN COMPTE

1. Tenir expedient obert en els Serveis Socials municipals amb un antiguitat mínima de sis mesos i un compliment dels acords del pla de treball.

El compliment d’aquest requisit pot atorgar una puntuació de fins a 10 punts més en la valoració total.

2. No tenir antecedents de manca de convivència coneguts amb la comunitat de veïns i veïnes on s’ha residit amb anterioritat.

6. SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Les sol·licituds es faran mitjançant el model establert i aniran acompanyades de la documentació exigida per acreditar cadascuna de les situacions generals i particulars d’accés al sorteig en les seves diferents fases.

No s’admetrà cap sol·licitud que no porti la documentació complerta i no vagi signada per la persona interessada.

(5)

La documentació a presentar és:

 Certificat d’empadronament on figurin tots els membres de la unitat familiar.  Documentació que acrediti que s’està al dia del pagament dels tributs municipals

o pla de pagament amb data anterior a la de la sol·licitud.

 Declaració de renda dels membres de la unitat familiar a partir de 18 anys l’any 2013 o nòmines i/o justificacions de les pensions emeses per l’administració competent dels sis mesos anteriors a la data de la sol·licitud.

Si fos el cas, import de la manutenció en cas de separació i/o divorci.  Per a les persones aturades, còpia del justificant d’estar inscrites al SOC.

 Per a les persones de més de 18 anys que no estiguin estudiant, còpia del justificant d’inscripció al SOC o a l’Oficina d’Ocupació Municipal.

 Si s’escau, document de l’Oficina d’Ocupació Municipal on consti que no ha rebutjat cap de les ofertes realitzades per aquest servei.

La Comissió d’admissions demanarà la documentació dels sol·licitants que estigui disponible en l’administració sempre que sigui possible.

7. INFORMACIÓ PÚBLICA

D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança municipal d’atorgament de subvencions i formalització de convenis, es publicarà un anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’edictes de la Corporació,

www.seu.cat/santjust.

També es donarà publicitat a aquestes bases al Butlletí Municipal.

Es distribuirà el Full de PROMUNSA a tots els habitatges de Sant Just Desvern.

Les bases estaran a disposició de les persones interessades al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a PROMUNSA, en horari d’oficina.

També es podran consultar a la web de PROMUNSA :

http://www.santjust.cat/promunsa

8. TERMINI DE PRESENTACIÓ I RECEPCIÓ DE DOCUMENTACIÓ

Les sol·licituds es podran presentar dels dies

30 de gener al 2 de març de 2015

ambdós inclusivament, a les oficines de PROMUNSA : Carretera Reial, 106 locals 6-7 (Edifici Walden 7).

(6)

Horari d’atenció al públic

de dilluns a divendres de 9,00 a 14 hores

de dilluns a dimecres de 16 a 18 hores

9. COMISSIÓ D’ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS

La Comissió per a l’assignació de l’habitatge és un òrgan col·legiat que està format pels membres següents:

1. Una persona representant de l’empresa pública municipal PROMUNSA 2. Cap d’Àrea de Serveis a la Persona.

2. Cap de Benestar Social

4.Una persona administrativa de l’Àrea de Serveis a la Persona. Aquesta Comissió té com a funcions les següents:

- Revisió de totes les sol·licituds i verificació del compliment dels requisits previstos en aquestes bases.

- Elaboració de la llista provisional de persones admeses i excloses, amb la puntuació corresponent de cada persona sol·licitant.

- Proposta de resolució de les reclamacions formulades contra la llista provisional de persones admeses i excloses.

- Elaboració de la llista definitiva.

10. ADMISSIÓ PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS

La relació provisional de persones admeses es farà pública a les oficines de PROMUNSA, al tauler d’anuncis de l'Ajuntament (www.seu.cat/santjust) i a la web de PROMUNSA el 16 de març de 2015 i estarà exposada fins al 20 de març de 2015 ambdós inclusivament.

L’ordenació de les llistes de persones admeses es farà seguint l’ordre de puntuació obtinguda per l’aplicació del barem.

11. RECLAMACIÓ DE L’ADMISSIÓ PROVISIONAL

Les persones sol·licitants podran efectuar reclamacions davant la Comissió per l’assignació de l’habitatge durant el termini d’exposició pública, del 16 fins al 20 de març de 2015

Les reclamacions s’hauran de presentar, mitjançant el formulari que es facilitarà a tal efecte a les oficines de PROMUNSA durant l’horari d’oficines.

12. ADMISSIÓ DEFINITIVA DE SOL·LICITUDS

La Comissió per a l’assignació de l’habitatge resoldrà les reclamacions presentades i establirà la relació definitiva de persones admeses, ordenada per puntuació de major a menor.

(7)

La relació definitiva de persones admeses es farà pública al tauler d’anuncis de l'Ajuntament, a les oficines de PROMUNSA i a la web de PROMUNSA el dia 27 de març de 2015

13. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

L’assignació de l’habitatge es farà per ordre de puntuació obtinguda per l’aplicació del barem (consulteu annex 3).

L’ordre serà de major a menor puntuació i tindran prioritat les persones amb més puntuació.

En cas d’empat a punts, es farà un sorteig el dia 7 d’abril entre les persones amb igualtat de puntuació, davant la Secretària de l’Ajuntament o persona en qui delegui. El lloc i data per a l’adjudicació de l’ habitatge es comunicarà per escrit a la persona admesa, a l’adreça que hagi fet constar a la sol·licitud.

També es farà públic a la web de PROMUNSA.

Abans de començar el sorteig es faran públiques les característiques del pis objecte d’adjudicació.

14. MECÀNICA DE L’ADJUDICACIÓ :

1.- Es cridarà a les persones per ordre de la puntuació obtinguda.

2.- En cas d’empat a punts, en el mateix moment es procedirà a fer un sorteig entre les persones empatades per establir l’adjudicació de l’habitatge.

Per a possibles substitucions en cas de renúncia de la persona adjudicatària la persona beneficiaria serà la segona amb més puntuació.

En cas d’absència de la persona adjudicatària o del/de la seu/seva representant, autoritzat mitjançant escrit amb signatura original i el DNI original de l’adjudicatària, s’entendrà que renuncía a l’adjudicació i traspassa el dret a escollir a la següent persona de la llista, seguint rigorosament l’ordre de sortida en el sorteig, i així successivament a la persona següent fins a l’adjudicació de l’habitatge.

15. ADJUDICACIÓ

L’adjudicació definitiva la farà la Comissió per a l’assignació de l’ habitatge el 7 d’abril de 2015

El resultat de l’adjudicació es farà públic al tauler d’anuncis de l'Ajuntament, al web de PROMUNSA i a les oficines de PROMUNSA, el 10 d’abril de 2015

16. CONDICIONS DE L’ADJUDICACIÓ

(8)

a) La persona sol·licitant que accedeixi a l’ habitatge haurà de destinar-lo a domicili habitual i permanent i ocupar-lo en el termini d’un mes a partir del lliurament de les claus.

Aquesta obligació s’estén a tots els membres de la unitat familiar que hagin servit de base per participar en la selecció i adjudicació.

b) Tots els requisits per accedir a aquest habitatge hauran de complir-se durant tot el procés de l’adjudicació, des de la presentació de la sol·licitud fins a la signatura del contracte de lloguer.

17. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE LLOGUER

L’adjudicatària estarà obligada a la formalització del contracte de lloguer, en el termini de 15 díes hàbils desprès d’haver rebut la notificació de PROMUNSA de l’adjudicació corresponent.

18. DESPESES

La persona adjudicatària de l’habitatge assumirà el pagament de les despeses que es derivin del contracte de lloguer.

19. RESOLUCIÓ CONTRACTUAL

El falsejament de les dades recollides a la documentació o l’incompliment d’alguna de les condicions establertes en aquestes bases donarà lloc a l’exclusió en la selecció i/o sorteig o a la nul·litat de l’adjudicació.

20. INFORMACIÓ ADDICIONAL

Les persones sol·licitants pel fet de presentar el FULL DE SOL·LICITUD, apoderen i faculten PROMUNSA per tal de :

- Comprovar que compleixen els requisits exigits a efectes d’empadronament, possessió d’habitatges i deutes amb el municipi, per als casos de sol·licituds que ho requereixen.

- Exposar i publicar el seu nom i cognoms a la llista de persones participants que s’exposaran a les oficines de PROMUNSA, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Sant Just Desvern i a la web de PROMUNSA.

- Les dades personals, així com la documentació que aporti la persona sol·licitant i les informacions addicionals que rebi PROMUNSA amb motiu del present sorteig només s‘utilitzaran per aquesta finalitat i, si escau, per a tramitar documentació davant les administracions i entitats competents.

(9)

ANNEX 1

LLOGUER SUBSIDIAT

LLOGUER NO

SUBSIDIAT

€/Mensuals

1r any

2n any

3r any

4rt any

5è any

Adreça

Descripció habitatge

Lloguer

I.B.I.

Comunitat

Total

80%

50%

30%

100%

100%

Superficie m

2

Habitacions

Crta. Reial, 1 4t 5a

40

1

171,34 € 25,94 €

30,00 € 227,28 € 45,46 € 115,91 € 236,46 € 241,19 € 246,02 €

ANOTACIONS.-

1

Les quotes de Comunitat son

aproximades.

2

Hi ha un increment teoric del lloguer del

2% anyal.

(10)

ANNEX 2

NORMES D’ÚS DELS HABITATGES LLOGATS

Les persones usuàries de l’habitatge objecte d’adjudicació han d’observar una conducta basada en el mutu respecte i tolerància. Les normes mínimes de comportament que s’expressen a continuació han de permetre al veïnat respectar-se i entendre's entre ells.

Capítol 1.- NORMES DE CONVIVÈNCIA.

1.- Queda terminantment prohibit utilitzar els serveis i elements comuns de forma contrària al seu destí.

2.- El trencament o deteriorament d'un element comú per ús indegut o contrari a la seva destinació, donarà lloc a l'exigència econòmica de l'import de la factura de reparació d'aquest element comú.

3.- Es prohibeix llençar deixalles des de les finestres i terrasses (per exemple, espolsar estovalles o catifes).

4.- Queda prohibit desenvolupar activitats que produeixin sorolls i molèsties al veïnat de les 10 del vespre i fins a les 8 del matí.

5.- Queda prohibit jugar a les zones comunes o realitzar qualsevol altra activitat que generi soroll i/o pugui molestar al veïnat.

6.- S’han de respectar les dependències privades i comunes.

7.- S’ha de realitzar la neteja de l’escala segons els torns establerts per la comunitat de veïns, si fos el cas.

8.- S’ha de tenir cura de l'habitatge i de les zones comunes, responent dels desperfectes que s'hagin pogut ocasionar a les mateixes per un ús inadequat.

9.- S’ha de respectar qualsevol altra norma que, en atenció a les circumstàncies que concorrin a cada cas concret, s'estableixi expressament.

Capítol 2.- NORMES A SEGUIR PER LES PERSONES PROPIETÀRIES D'ANIMALS.

1.- Només es podrà tenir un gos o gat per família. Els gossos han d'anar sempre lligats amb corretja i morrió (en especial les races de gossos catalogats com a potencialment perilloses), sota cap concepte han d'anar solts per les zones comunes de la Comunitat.

2.- S'evitarà totalment que els animals facin les seves funcions fisiològiques a les zones comunes de la Comunitat.

3.- Els animals han d'estar proveïts de la corresponent documentació sanitària.

4.- La persona propietària ha d'evitar que es produeixin lladrucs durant les hores de descans (de les 10 del vespre i fins a les 8 del matí).

(11)

ANNEX 3

CRITERIS I BAREM DE PUNTUACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ D’UN HABITATGE DE LLOGUER PER A PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL

Les persones que compleixin els requisits d’admissió establerts a les bases es puntuaran fins un màxim de 20 punts a partir dels criteris següents:

1. Família monoparental amb menors a càrrec fins a 6 punts 2. Compromís amb el Pla d’intervenció de Serveis socials fins a 10 punts 3. Situacions que puguin produir desemparament

familiar o d’algun dels seus membres fins a 5 punts

Criteris econòmics fins 10 punts:

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :