PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE L ARRENDAMENT DEL SERVEI DE BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CIUTADELLA DE MENORCA.

Descargar (0)

Texto completo

(1)

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ

DE L’ARRENDAMENT DEL SERVEI DE BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CIUTADELLA DE MENORCA.

1.- És objecte del contracte la prestació del servei per a la gestió de la Banda Municipal de música de Ciutadella de Menorca amb els criteris que definirà l’Ajuntament.

2.- Aquesta prestació es realitzarà en base als següents normes:

1. Acompanyar al consistori en els actes en que l’Ajuntament ho cregui adient.

2. Realitzar els diferents concerts i cercaviles que es realitzen en motiu de les festes de Sant Joan de Ciutadella.

3. En definitiva realitzar la prestació d’aquest servei de música amb la major qualitat possible en totes les activitats previstes en aquest plec i en les que l’Ajuntament cregui oportunes.

3.- Els beneficiaris d’aquest servei seran tots els ciutadans del terme de Ciutadella.

4.- Per tal d’aconseguir els objectius indicats es desenvoluparà, com mínim, el programa que es detalla en aquest Plec de Condicions Tècniques, que constarà de les següents actuacions:

Actes oficials i/o institucionals:

Festivitat de Sant Antoni Abat: Misa de la diada, processó i cercavila per acompanyar a la corporació des de la catedral fins a les cases consistorials.

Festivitat de Nostra Sra. del Carme: assistència a la processó al port d’acord amb el programa d’actes organitzat per la confraria de pescadors de Ciutadella.

Altres actuacions:

Vespre dels Reis Mags: un cercavila que acompanyarà la cavalcada. Un concert de primavera (lloc i data a convenir).

(2)

o Un concert el dia des Be

o “Jaleo” el dissabte de Sant Joan a la plaça des Born o “Jaleo” el dia de Sant Joan al pla de Sant Joan.

o Concert el dissabte de Sant Joan a la casa del caixer senyor. o Concert el dia de Sant Joan a la casa del caixer capellà.

o Cercavil·les per acompanyar, en l’anada i la tornada, als caixer a la catedral el dia de Sant Joan.

o Cercavil·la per acompanyar a la corporació municipal al pla i la tornada a l’Ajuntament.

En totes aquestes ocasions s’ha de solucionar els problemes d’espai amb la reserva de lloc senyalitzada.

El Divendres Sant acompanyant la processó. El dia del Corpus Christi acompanyant la processó.

Un concerts durant les festes de Nadal i Any Nou. (Amb un mínim de trenta dies d’antelació els responsables de la programació cultural de l’Ajuntament decidiran el lloc i data d’aquest concert, estudiant la proposta que haurà d’haver presentat l’adjudicatari).

Les actuacions de la banda no definides en aquest plec de condicions les decidiran els responsables municipals, juntament amb el director, d’acord amb l’establert a la clàusula segona.

5.- El programa de les actuacions de la banda en els actes oficials i/o institucional serà aprovat per l’alcalde president de la corporació municipal o persona en qui delegui.

6.- Revisió de preus. Finalitzat el primer any de vigència del contracte es realitzarà la revisió del preu mitjançant l’aplicació de l’IPC corresponent al darrer any.

7.- Les despeses que es generin de la SGAE (Societat General d’Autors) per totes les actuacions conveniades aniran a càrrec de l’Ajuntament.

8.- El servei constarà com a mínim del director de la banda i d’un mínim de 35 músics. El director de la banda municipal garantizarà el nombre mínim de músics per el correcte desenvolupament de cada una de les actuacions.

(3)

Tots els components de la banda actuaran segons les directrius establertes a la clàusula segona.

9.- Per tal de complir les actuacions esmentats, a més dels elements que l’Ajuntament posarà a disposició de l’adjudicatari, el qual serà responsable de la seva correcta conservació, es disposarà també a costa de l’Ajuntament, dels següents tipus de material en la mida de les necessitats:

Instruments (que es podran cedir a alguns membres de nova incorporació que encara no disposin del seu propi)

Programes de les diferents actuacions. Material d’oficina.

Material per a biblioteca especialitzada en obres musicals La titularitat d’aquest materials serà de l’Ajuntament..

Prèviament a la compra de qualsevol d’aquests materials l’Ajuntament haurà d’aprovar la seva adquisició prèvia presentació per part del director de la banda del corresponent pressupost.

10.- Els components de la banda als que se’ls deixi qualque instrument hauran de tenir cura d’ell i l’hauran de retornar en perfecte estat quan deixin l’activitat. Quan un component utilitzi un instrument de propietat municipal serà el responsable del seu adequat us i conservació i haurà de realitzar les feines de conservació que l’instrument requereixi.

11.- Cada membre de la banda rebrà un uniforme complert, cada membre tindrà cura d’aquest i serà responsable del seu manteniment.

L’Ajuntament haurà de subministrar aquests uniformes i canviar-los quan es produeixin problemes de talla.

Quan un membre de la Banda deixi de formar part d’aquesta haurà de retornar la vestimenta a l’Ajuntament.

(4)

12.- Per fer el seguiment del bon funcionament de la banda i estudiar la incorporació de nous membres, es celebrarà una reunió bimensual conjunta, com a mínim, amb:

El màxim responsable de l’empresa o associació que resulti adjudicatària. El director de la banda municipal

El regidor de l’àrea que gestiona el servei o persona en qui delegui.

13.- Tant en totes les actuacions com en la difusió de les actuacions objecte d’aquest contracte la banda es presentarà sota el nom de Banda Municipal de Ciutadella. També es presentarà de la mateixa manera sempre que l’adjudicatari actuï amb la vestimenta de la banda cedida per l’Ajuntament i/o utilitzant els instruments cedits per aquest Ajuntament.

A tota la difusió impresa d’aquestes actuacions figurarà, a un lloc ben visible, el logotip de l’Ajuntament de Ciutadella

14.- El servei tindrà una durada de quatre anys des de la data de l’adjudicació. Aquest termini és improrrogable.

15.- L’horari dels assaigs, que hauran d’ésser d’un mínim de tres hores setmanals, s’establirà a proposta del contractista i amb el vist i plau del regidor responsable del servei.

La ubicació del servei pels assaigs serà en un local adequat per aquest efecte en el lloc que l’Ajuntament posi a disposició de l’adjudicatari, essent el manteniment i conservació del mateix a càrrec de l’Ajuntament així com la dotació del mobiliari adient.

16.- La direcció Tècnica del Servei anirà a càrrec del director de la banda baix la supervisió del regidor responsable del servei o persona en qui delegui.

17.- Seran responsabilitat del regidor responsable de l’àrea o persona en qui delegui les següents funcions:

Supervisió i aprovació de qualsevol tipus de material i document imprès que hagi de tenir projecció pública.

(5)

18.- El director de la banda tindrà les següents funcions Seguiment del pla de treball.

Elaborar el repertori de les obres a interpretar (El repertori de la banda en actes oficials i/o institucionals haurà de ser aprovat per l’alcalde president de la corporació municipal o persona en qui delegui).

Exigir el compliment i fer respectar els horaris d’assaigs i/o actuacions als membres de la banda.

Tenir cura de la disciplina i el bon funcionament de la banda durant els assaigs i les actuacions d’aquesta.

Actuar com a representant de la Banda Municipal de Música sempre que l’Ajuntament ho requereixi.

19.- En un termini de quinze dies després de la finalització de cada any de servei, l’adjudicatari ha de presentar memòria escrita, i en format digital, descriptiva i valorada de les activitats on també s’haurà d’especificar com a mínim:

Repercussió del Servei i prospecció fent-hi constar els estudis estadístics pertinents. Els canvis realitzats a la programació al llarg de l’any, especificant motius i circumstàncies. Memòria econòmica justificativa del pressupost.

20.- El pressupost municipal anual per aquest servei és de 50.000 euros, IVA inclòs. 21.- L’import del treball serà satisfet a l’adjudicatari de la següent forma:

Dotze pagaments anuals corresponents a cada uns dels mesos vençuts de servei.

22.- L’adjudicatari presentarà trimestralment a l’Ajuntament el programa d’activitats musicals incloses en aquest Plec de Condicions Tècniques que pensi portar a terme.

Abans de dur-lo a terme, aquest programa haurà d’estar aprovat per part de l’Ajuntament.

23.- En el cas que, per motius diversos no es pogués realitzar la totalitat del servei, el pressupost es modificarà proporcionalment en base als mateixos criteris pels quals s’ha fet. Igualment en cas que fos necessari ampliar aquest servei.

(6)

24.- L’adjudicatari amb anterioritat a la firma del contracte, haurà de contractar una assegurança de responsabilitat civil. Com a mínim amb les següents cobertures:

Propis del personal a càrrec de l’adjudicatari

Danys a tercers per la utilització de locals instal·lacions per activitats.

Danys als membres de la banda i a tercers per les diferents activitats tant en locals tancats com a l’aire lliure.

25.- Els criteris que serviran de base per a l’adjudicació del contracte d’acord amb el que preveu l’article 134 de la LCSP seran:

CRITERIS NO AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES (MÀXIM 40 PUNTS): La valoració tècnica de cada oferta es valorarà segons els següents criteris:

1.- Pla de treball per a la realització del servei. La ponderació és d’un 40% del total de la puntuació. Es valorarà amb un màxim de 40 punts i s’ha d’especificar:

3.1. Memòria de l’oferta presentada.

3.2. Nombre i funcions de les persones encarregades del Servei.

3.3. Programació, objectius, activitats, mètode de treball i temporalització.

CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES (MÀXIM 60 PUNTS): La valoració mitjançant fórmules es valorarà segons els criteris següents:

2. Oferta econòmica: Màxim de 60 punts. La ponderació és d’un 60% del total de la puntuació.

Es donarà la màxima puntuació a l’oferta més baixa, i la resta d’ofertes es puntuaran proporcionalment en funció del preu que ofereixin d’acord amb la fórmula següent:

P= (PM*min)/Of

P és la puntuació obtinguda

PM és la puntuació màxima (60 punts) “min” és l’oferta mínima

(7)

Tindran preferència en l’adjudicació els licitadors que acreditin tenir en plantilla un nombre de treballadors minusvàlids no inferior al 2%, sempre que aquestes proposicions igualin en els seus termes la més profitosa des del punt de vista dels criteris objectius d’adjudicació (disposició addicional sisena de la LCSP).

En cas d’ofertes econòmiques amb valors anormals o desproporcionats (baixa temerària) s’aplicarà l’establert a l’article 136 de la LCSP.

26.- El responsable del bon funcionament del servei, en tots els serveis contractats en aquests plec de condicions, serà l’adjudicatari.

Ciutadella de Menorca, a 14 de desembre de 2010 Fdo.-

Director de l’àrea de Cultura Ajuntament de Ciutadella

Figure

Actualización...

Referencias