I NFORME SOBRE ELS CENTRES PÚBLICS DE FORMACIÓ D’ADULTS A BARCELONA

14  Download (0)

Full text

(1)

                                                   

I

NFORME SOBRE ELS CENTRES PÚBLICS

DE FORMACIÓ D’ADULTS A BARCELONA

17 de març de 2015

(2)

   

 

ÍNDEX

1.- Introducció. L’educació de les persones adultes 2.- Marc normatiu

3.- Estat actual dels centres d’educació d’adults a Barcelona 3.1. Oferta d’ensenyaments

3.2. Oferta de places i matrícula

 

4.- El Consorci d’Educació de Barcelona i la construcció del nou model d’educació d’adults de la ciutat.

5.- Mesures de planificació

5.1. Transformació d’Aules (AFA) en Centres (CFA). 5.2. Millora de les instal·lacions dels centres

5.3. Aules pendents de trasllat a un nou edifici i de posterior creació 5.4. Altres actuacions

Annexos:

- Oferta centres d’educació d’adults 2014-2015 - Evolució de la matrícula 2011-2015                                          

(3)

1.- INTRODUCCIÓ. L’EDUCACIÓ DE LES PERSONES ADULTES  

En els darrers anys s’ha passat d’una concepció de l’educació d’adults de caire assistencial, amb l’objectiu de l’alfabetització i de la socialització de determinats col·lectius d’adults, a una visió molt més àmplia, lligada a la idea de “l’aprenentatge al llarg de la vida”, on s’estimula la millora i l’aprenentatge continu per tal d’avançar en la societat del coneixement i en una major cohesió social.

 

Des d’aquest punt de vista, s’ha de treballar per tal d’aconseguir un model d’educació d’adults integrada en el territori, que treballi en xarxa amb la resta d’agents que actuen en l’àmbit de l’educació d’adults. D’aquesta manera, treballant de forma coordinada amb els diferents agents que actuen al territori, es podrà donar resposta a les diferents demandes i necessitats de les persones adultes.       2.- MARC NORMATIU  

La Llei 12/2009 de 10 de juliol, d’educació, estableix que: “l’educació d’adults té per finalitat fer efectiu el dret a l’educació en qualsevol etapa de la vida, a través de programes i accions formatives que garanteixin:

 

a) L’educació general i l’accés al sistema educatiu  

b) L’educació per a adquirir competències transprofessionals c) L’educació per a la cohesió i la participació social.

Per fer realitat el precepte de la Llei, cal disposar d’una xarxa de centres que asseguri l’oferta en el territori, la coherència i coordinació d’aquesta oferta, evitant buits i duplicitats, i la capacitat d’adaptar-se a noves necessitats en un context acceleradament canviant. Cal, en definitiva, adoptar mesures de planificació de l’oferta d’educació d’adults a la ciutat.

 

Cal tenir present que fins el maig de 2004 les competències en matèria d’educació de persones adultes corresponien al Departament de Benestar i Família. El traspàs de competències al Departament d’Educació ha permès plantejar de forma més adient els reptes de la integració de l’educació d’adults en el sistema educatiu i la corresponent adequació de la xarxa de centres i aules a les necessitats formatives que tenen avui les persones adultes.

L’Acord de Govern GOV/232/2006, de 27 de desembre (DOGC núm. 4806, de 24-01-07) relatiu a l’educació de persones adultes, assenyala que el model prioritari de centre és un centre específic d’educació de persones adultes que 

fa l’oferta educativa prevista per aquest àmbit del sistema educatiu, en qualsevol de les modalitats de formació establerta.

(4)

   

La Ciutat de Barcelona gaudeix d’un règim especial. D’acord amb aquest règim, disposa del Consorci d’Educació de Barcelona que, com a administració educativa, exerceix les competències que li atorga la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona.

 

El Consorci d’Educació de Barcelona té competències sobre les activitats i serveis relacionats amb l’educació d’Adults i ha assumit la gestió dels centres i aules de formació d’Adults des de l’1 de gener de 2009.

   

3.- SITUACIÓ ACTUAL DELS CENTRES D’EDUCACIÓ D’ADULTS A BARCELONA

 

3.1. Oferta d’ensenyaments  

L’oferta educativa actual pel curs 2014-2015, s’organitza en els quatre grans àmbits abans esmentats: llengües, formació bàsica, preparació per a les proves d’accés i competències per a la societat de la informació.

 

3.2. Oferta de places i matrícula  

Actualment a la ciutat, hi ha 23 Centres de Formació d’Adults (CFA) i 4 Aules de Formació d’Adults (AFA). 2 centres estan ubicats a les presons d’homes i dones de Barcelona. Si descomptem aquests dos, l’oferta educativa dels altres vint-i-cinc Centres i Aules és de 617 grups i 14.001 places en les diferent tipus d’ensenyaments i 12.775 alumnes matriculats.  

    DADES DE L’OFERTA EDUCATIVA I DE LA PLANTILLA    25 aules i centres*    2009‐10    2010‐11    2011‐12    2012‐13    2013‐14    2014‐15    Grups  488 497 545 576 603  617 Places ofertes  10 512 10.706 12.653 13.222 14.111  14.001 Matrícula  10.210 10.649 12.259 15.018 14.593   Plantilla  Professorat  primària  117,5  114,5 116,5 115,5 107,5  97 Professorat  secundària  61,5  65,5 84,5 85,5 92,5  103 Total  179  180          201 201       200        200 * Els dos centres que provenen del Departament de Justícia no s’inclouen en aquest document. La plantilla d’aquests  dos centres és en total de 21 professors i professores. Total 221 professors/es.  El curs 2011‐2012, es va incorporar a la xarxa de Centres d’Adults el CFA Can Batlló 

(5)

4.- EL CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA I LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU MODEL D’EDUCACIÓ D’ADULTS DE LA CIUTAT

 

A partir de l’assumpció de la gestió dels centres d’Educació d’Adults per part del Consorci d’Educació de Barcelona a 1 de gener de 2009, s’ha endegat el procés d’ordenació i planificació progressiva de l’oferta educativa de la formació d’adults de la ciutat en una xarxa única, en la línia d’assegurar la distribució territorial, la coherència i la coordinació d’aquesta oferta, per tal d’evitar buits i duplicitats.

 

Aquesta ordenació i planificació s’ha treballat en el marc d’una comissió en què hi participen a més de personal tècnic del Consorci d’Educació de Barcelona, directors/es i professorat de Centres i Aules de Formació d’Adults de la Ciutat. A partir del consens en el marc d’aquesta comissió es van endegant les diverses mesures.

 

Aquesta planificació progressiva, que ha d’adaptar l’oferta educativa actual a les necessitats educatives de la ciutat de Barcelona, té com a principals objectius els següents:

 

Atendre el col·lectiu de la ciutat com a una xarxa que permeti la circulació de les persones adultes

 

Orientar i donar suport a l’acreditació de competències. Treballar conjuntament amb l’Institut Català de Qualificacions Professionals

 

Donar suport al desenvolupament del projecte personal  

Desenvolupar una formació que fomenti la cohesió i la participació social

 

Apropar la formació per a la incorporació als cicles formatius Garantir l’oferta de grups per a obtenir el Graduat de Secundària  

Potenciar i atendre les demandes i donar les eines per que puguin disposar d’autonomia personal

 

Fomentar la metodologia de l’autoformació  

Donar suport als Programes de Qualificació Professional Inicial Potenciar les competències per l’assoliment de les llengües i la seva acreditació

Potenciar les competències per l’assoliment de les l’ús de les TIC i acreditar aquesta formació

(6)

 

Fer que els centres d’educació d’adults d’un districte, siguin els eixos vertebradors de l’educació d’adults, de forma que es faciliti als ciutadans l’accés a l’educació

 

La distribució de l’oferta ha de tenir en compte les necessitats pròpies de la població de cada territori

 

Des d’aquest punt de vista, hi ha factors que poden determinar la distribució dels centres i la seva oferta formativa. Entre ells els nivell educatiu, les característiques socioeconòmiques i socioculturals de la població del territori.

 

S’ha d’establir un sistema d’orientació eficaç i específic per a la població adulta que permeti racionalitzar l’oferta i oferir un servei de qualitat a totes les persones per tal de fer formació al llarg de la vida. Tots els Centres i Aules tindran aquest servei.

   

5. MESURES DE PLANIFICACIÓ  

 

5.1. Transformació d’Aules de Formació d’Adults (AFA) en Centres de Formació d’Adults (CFA).

   

El primer pas ha estat la definició del model de centre de formació d’adults per tal de donar servei a la població de la ciutat de Barcelona. S’ha de potenciar l’orientació, la definició dels itineraris professionals, la definició dels plans de treball i la suma de les sinèrgies formals i no formals per tal de treballar coordinadament amb el territori

 

Per tal d’assolir aquest objectiu ha estat necessària la transformació progressiva de les Aules de Formació d’Adults encara existents a la ciutat en Centres de Formació d’Adults. Al passar d’AFA a CFA els centres assoleixen un nivell d’homologació suficient per tal de portar endavant el seu projecte educatiu.

Un Centre de Formació d’Adults garanteix l’oferta educativa prevista en cada etapa formativa. A més poden articular aquesta oferta de formació d’una manera més flexible i dinàmica per adaptar-se a les necessitats d’educació dels adults del seu territori. Per altra banda, compten amb un equip directiu que lidera el centre i pot establir relació en xarxa amb la resta d’agents que realitzen educació d’adults al territori.

En aquest sentit, el Consell de Direcció del Consorci el 2 de novembre de 2009 i el 18 de febrer de 2010, va aprovar l’inici dels tràmits per a la creació de centres de Formació d’Adults (CFA) com a resultat de la transformació d’Aules de Formació d’Adults (AFA).

(7)

Amb data 31 de desembre de 2014, l’estat de creació dels centres és el següent:

 

   

Ciutat Vella: CFA Barceloneta Creat el 29 novembre 2012

CFA Francesc Layret Creat l’1 de setembre 2012

Gràcia-Sarrià: CFA Rius i Taulet Creat el 7 d’abril de 2011

Horta-Guinardó: CFA Torrent d’en Melis Creat el 7 d’abril de 2011 Nou Barris: CFA Madrid Creat el 29 novembre 2012

CFA Prosperitat Creat el 29 d’agost de 2014

Sant Andreu: CFA Pegaso Creat el 7 d’abril de 2011

Sant Martí: CFA El Clot Creat el 19 novembre 2013

CFA La Verneda Creat el 7 d’abril de 2011

CFA Martinet de Nit Creat el 29 d’agost de 2014

 

Les creacions dels centres, es van publicar als DOGC 5854 de 7 d’abril de 2011, DOGC 6264 de 29 novembre de 2012 i DOGC 6696 de 29 d’agost de 2014.

De la proposta inicial de creació de centres, el CFA Ciutat Meridiana, no s’ha pogut crear per estar pendent de trasllat a un altre edifici.

Nou Barris: AFA Ciutat Meridiana No creat (pendent edifici) S’ha iniciat el tràmit per la creació d’un altre Centre Municipal d’adults el CFA La Pau.

(8)

 

5.2. Millora de les instal·lacions dels centres  

El Consorci està duent a terme un pla de millora dels equipaments (canvis de seus) que, com a conseqüència de les ampliacions d’espais, suposa també un increment de l’oferta de places:

Canvis d’edifici efectuats des del setembre de 2010:  

CFA La Verneda, traslladat a l’edifici de l’antic IES Sant Martí de Provençals. Pont del Treball 15

(15 setembre 2010)

CFA Palau de Mar, traslladat a una nova seu, al carrer Urgell 187, edifici 20 (7 novembre de 2010)

CFA Barri Gòtic traslladat a l’antiga Escola Drassanes. Passatge de Gutenberg, 6

(15 setembre 2011)

CFA Francesc Layret, traslladat a un nou edifici (Palau Alòs). C/Sant Pere Més Baix, 55

(25 maig 2011)

CFA Prosperitat traslladat a l’edifici rehabilitat de C/Joaquim Valls, 82 (1 de febrer 2012) (Iniciats els tràmits de creació de Centre)

CFA Maria Rúbies traslladat a la Rambla del Raval 29-35, 1r (edifici UGT) (1 juny 2012)

CFA Manuel Sacristán traslladat a Via Laietana 16-18, 8é (edifici CCOO) (15 setembre 2012)

CFA Canyelles traslladat a un edifici annex a l’Escola Tomàs Moro. C/ Juan Ramon Jiménez, 14

(15 setembre 2013)

CFA Martinet de Nit, traslladat a la Rambla de Poblenou nº 128 (15 setembre 2013)

(9)

5.3. Aules pendents de trasllat a un nou edifici i de posterior creació - L’AFA Pere Calders, a partir de setembre de 2015 tindrà una nova seu al remodelat edifici de l’antiga ONCE al carrer Calabria 67-78. El Centre estarà ubicat a la primera planta.

- AFA Les Corts, tindrà una nova seu, a l’antiga fàbrica del vidre del carrer Anglesola 1, al Districte de Les Corts. S’han iniciat les obres.

- AFA Ciutat Meridiana, es traslladarà a un altre edifici. En estudi. Es prendrà la decisió el primer trimestre de 2015.

- AFA Bon Pastor es traslladarà a un nou local al Passeig Mollerussa 10, situat a pocs metres de l’actual. S’ha de concretar el futur d’aquesta AFA. Encara no s’han iniciat les obres.

La permanent del Consell de Direcció del 2 de febrer de 2015, acorda iniciar els tràmits per a la creació dels quatre centres anteriors per transformació de les AFA.

5.4. Altres actuacions

- CFA La Verneda es traslladarà a l’antic edifici de l’Escola Arc de Sant Martí. S’han iniciat les obres de condicionament. La data prevista del trasllat és, setembre de 2015.

     

(10)

     

Annexos:

1. Oferta centres d’educació d’adults 2014-2015 2. Evolució de la matrícula 2011-2015

(11)

SOCIETATDELAINFORMACIÓ APROVESD’ACCÉS

INFORMÀTICA

.

COMPETIC

d’educació d'adults de Barcelona

LLENGU A CASTELL A N A I NFORMÀTICA . COMPETIC INICIAL CICLE DE FORMACIÓ INSTRUMENT AL L LENGU A ESTR ANGER A FR ANCÈS CICLE D ' EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ACICLES FORMA TIUS DE GR A U MITJÀ A LA UNIVRERSIT A T PER A MAJORS DE 25 ANYS

D Aules i centres públics Adreça Telèfon 1 2 3 1 2 3 1 I II III 2 2 3 1 2 3

CFA BARCELONETA C. Balboa 11, 2n 93 268 4542 V V V V ATV M/T/V T T V T V M/V M/V M/V

DT 1 CFA BARRI GÒTIC Passatge de Gutenberg, 6 93 412 5741 M/V V V M/T M/T M/T AMT M/T M M M B M/T T/V M/V V

CFA FRANCESC LAYRET (3) C. Sant Pere Més Baix, 55 93 317 0044 T V T T AMT M/T M/T M M/T A, B, C T M/V V M/T M/T M/V

CFA MANUEL SACRISTAN (1)(3)(4) Via Laietana, 18, 8è 93 481 2767 M V M M/T V AMV M/V M/T T M/T A, B, C M/V M/T M/T M/T V

CFA MARIA RUBIES (2)(4) Rambla del Raval, 29 - 35, 1r pis 93 310 3094 M T M M M T AFT M/T M/T M M/T A, B, C, D M/T M M/T

DT 2 CFA PALAU DE MAR C. Comte d'Urgell, 187. Edifici 20 93 229 2130 M V M/V M M AFM M/T T/V T T M/T M M/T M/T M/T

CFA CAN BATLLÓ C. Comte d'Urgell, 187. Edifici 20 93 229 2132 M/T A, B, C, D M/T

AFA PERE CALDERS C. Calàbria, 25 93 424 6917 M T T V V AMT M/T M M/T T M/T B, C M/T M/V M/T M/T

DT 3 CFA SANTS/SANT RAMON P. Pg. de la Zona Franca, 56, 2n 93 223 3393 V M M AMT M/V M M M M/V V M/T M/T M

DT 4 AFA LES CORTS C. Dolors Masferrer i Bosch, 33-35 93 291 6489 M M M M AM M/T T M M/T B, C M M/T M M M M

DT 5 CFA RIUS I TAULET Av. Príncep d'Astúries, 23-27 93 237 1309 T T T T AMT M/T T M V M/T M/T M/T T V

DT 7 CFA EL CARMEL C. Farnés, 54 93 420 0268 M M V M T AM M/T M M T T T T/V V M/V T

CFA TORRENT D'EN MÈLIS Av. Mare de Déu de Montserrat, 78 93 450 4837 T V T T T V AMT M/T T V T/V T/V M/T M/T

CFA CANYELLES C. Juan Ramón Jiménez, 14 93 428 5904 M AT T M M A, C T V M/T V T

AFA CIUTAT MERIDIANA C. Perafita, 1-3 93 359 4566 V T T T V V AMV M/T T T T T V V V M

DT 8 CFA FREIRE (1)(3)(4) Via Favència, 254 93 353 4419 M M AMT M/T T M/V V M/V T M/T M/T M/T T

CFA MADRID C. Peñalara, 19-55 93 407 1431 V V V V ATV T/V T T T V T V V V

CFA PROSPERITAT C. Joaquim Valls, 82 93 354 5216 T T M/T T T AMT M/T M M V T V M/T M/T M

DT 9 CFA PEGASO C. Segadors, 2, 2n 93 346 4362 M T T V V AMV M/T T T T M/V M/T M M/T T M/T T T

AFA BON PASTOR C. Mollerussa, 5-21 93 346 1665 T M M T AM M/T T T T T M/T M/T V

CFA TRINITAT VELLA C. Madriguera, 38-42 93 311 9357 T/V V V T/V T/V T/V AT T T T T T V V V

CFA EL CLOT C. Bilbao, 214 93 307 5245 V AM M/T M/V M M/T A, B, C M/V M/T M M/T M M

DT 10 CFA LA PAU C. Pere Vergès, 1, 4t 93 314 7078 M M M T AMT M/T T B, C V M M/V T

CFA LA VERNEDA C. Pont del Treball, 15 93 278 1193 T T T AT T M/V M M/V M T M/T M

CFA MARTINET DE NIT Rbla. Prim, 87-89, 3r 93 256 4935 T T T T T T T

Rbla. del Poblenou, 128-130 93 250 5580 M M M M M T AT M M M M M T T M M T T

LLENGU A C A TA L ANA LLENGU A ESTR ANGER A CAM . CURS D ' ACCÉS DIRECTE A CFGM A CICLES FORMA TIUS DE GR A U SUPERIOR OPCIONS PA R T ESPECÍFICA CFGS L LENGU A ESTR ANGER A ANGLÈS LLENGU A ESTR ANGER A ANGLÈS

(1) Punt de suport del IOC.

(2) Centre d’autoformació presencial. (3) Centre col·laborador ACTIC.

Opcions de la part específica CFGS: Llengua estrangera: A (Anglès). F (Francès)

Opció A Matèries: Dibuix tècnic, Física, Tecnologia. Opció B Matèries: Biologia, CTMA, Química M: Matí, T: Tarda, V: Vespre Opció C Matèries: Economia, Geografia, Psicologia, Segona llengua est. Opció D Matèries: Educació física i Biologia o CTMA o Química

(12)

CFA Ba

rc

e

lone

ta

CFA Barrri Gòtic CF

A Francesc Layret CFA Ma nue l S a c ris n CFA Ma ria Rubie s CFA P a la u de Ma r CFA Ca n Ba tlló AFA P e re Ca lde rs CFA S a nts -S a nt Ra imo

19/01/2015 CIUTAT VELLA EIXAMPLE SANTS-M.

2011-15

© grups 11_12 grups 12_13 grups 13_14 grups 14_15 grups 11_12 grups 12_13 grups 13_14 grups 14_15 grups 11_12 grups 12_13 grups 13_14 grups 14_15 grups 11_12 grups 12_13 grups 13_14 grups 14_15 grups 11_12 grups 12_13 grups 13_14 grups 14_15 grups 11_12 grups 12_13 grups 13_14 grups 14_15 grups 11_12 grups 12_13 grups 13_14 grups 14_15 grups 11_12 grups 12_13 grups 13_14 grups 14_15 grups 11_12 grups 12_13 grups 13_14 grups 14_15

Català 1 1 1 1 1 3 3 3 2 3 0,3 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Català 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0,7 1 1 0 0 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Català 3 1 1 1 0 0 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 Castellà 1 1 1 1 1 7 5 4 5 6 3 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0,3 1 1 1 1 1 1 Castellà 2 1 1 1 1 5 6 3 3 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0,7 1 1 1 1 0 Castellà 3 4 4 1 1 1 1 1 Anglès 1 1 2 1 2 3 2 4 4 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 Francés 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Competic ini. 2 2 2 3 2 2 2 2 5 4 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 4 4 4 2 2 2 2 3 3 3 3 Nivell I 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0,5 0,5 Nivell II 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0,5 1 Nivell III 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 GES GES I 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 GES II 0 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 CAM 2 1 1 1 1 1 1 1 GM 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 GS comunes 1 1 1 1 5 5 5 5 2 2 2 3 3 3 3 3 6 6 6 6 2 3 3 3 CS específ. 2 2 2 2 6 8 10 10 3 5 5 6 4 4 2 2 12 12 12 20 4 4 4 4 U 25 anys 1 1 1 1 3 3 3 3 6 6 6 6 Competic 1 3 3 2 4 1 1 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 Competic 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 Competic 3 0 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 Anglès 2 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 2 4 4 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 Anglès 3 1 1 2 2 1 1 4 2 1 2 1 1 1 2 Francés 2 1 12/03/2015 18 19 19 22 29 27 34 34 37 35 38 40 31 33 35 33 27 27 25 25 21 23 25 24 24 24 24 32 23 26 28 29 20 21 20 19,5 Ensenyaments inicials i bàsics CFI(Instrumental) Preparació a Proves d'Accés Comp.Societat Informació

(13)

19/01/2015

2011-15

© Català 1 Català 2 Català 3 Castellà 1 Castellà 2 Castellà 3 Anglès 1 Francés 1 Competic ini. Nivell I Nivell II Nivell III GES GES I GES II CAM GM GS comunes CS específ. U 25 anys Competic 1 Competic 2 Competic 3 Anglès 2 Anglès 3 Francés 2 12/03/2015 Ensenyaments inicials i bàsics CFI(Instrumental) Preparació a Proves d'Accés Comp.Societat Informació AFA Le s Corts CFA Rius i Ta ule t. CFA E l Ca rme l

CFA Torrent d'en Melis CFA Ca

ny e lle s AFA Ciuta t Me ridia n a CFA Fre ire CFA Ma drid AFA P ros pe rita t

LES CORTS SARRIÀ HORTA-GUINARDÓ NOU BARRIS

grups 11_12 grups 12_13 grups 13_14 grups 14_15 grups 11_12 grups 12_13 grups 13_14 grups 14_15 grups 11_12 grups 12_13 grups 13_14 grups 14_15 grups 11_12 grups 12_13 grups 13_14 grups 14_15 grups 11_12 grups 12_13 grups 13_14 grups 14_15 grups 11_12 grups 12_13 grups 13_14 grups 14_15 grups 11_12 grups 12_13 grups 13_14 grups 14_15 grups 11_12 grups 12_13 grups 13_14 grups 14_15 grups 11_12 grups 12_13 grups 13_14 grups 14_15

1 1 1 1 2 1 1 0,3 0,3 1 1 1 0,3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0,3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,7 1,4 1 1 1 0,7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,7 1 1 1 2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 0 1 2 1 1 1 1 1 0,6 0,6 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,3 0,3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,4 1,4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0,7 0,7 1 1 1 1 0 1 1 1 2 2 2 1 3 3 3 3 1 1 1 1 2 2 2 4 1 2 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 3 3 3 2 4 4 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 6 6 5 5 4 4 4 3 2 3 3 2 3 4 4 4 1 0 0 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 1 0 0 2 2 2 1 1 1 0 2 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 4 4 2 2 2 2 4 5 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3 3 1 2 2 2 1 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 1 1 2 3 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 25 26 29 23 21 24 23 24 19 22 20 20 16 18 22 24 17 18 20 19 23 23 24 24 29 30 29 26 12 13 16 16 17 21 22 22

(14)

19/01/2015

2011-15

© Català 1 Català 2 Català 3 Castellà 1 Castellà 2 Castellà 3 Anglès 1 Francés 1 Competic ini. Nivell I Nivell II Nivell III GES GES I GES II CAM GM GS comunes CS específ. U 25 anys Competic 1 Competic 2 Competic 3 Anglès 2 Anglès 3 Francés 2 12/03/2015 Ensenyaments inicials i bàsics CFI(Instrumental) Preparació a Proves d'Accés Comp.Societat Informació AFA Bon P a s tor CFA P e ga s o CFA Trinit at Vella AFA E l Clot CFA La V e rne d a AFA Ma rtine t de Nit CFA LA P A U

SANT ANDREU SANT MARTÍ

grups 11_12 grups 12_13 grups 13_14 grups 14_15 grups 11_12 grups 12_13 grups 13_14 grups 14_15 grups 11_12 grups 12_13 grups 13_14 grups 14_15 grups 11_12 grups 12_13 grups 13_14 grups 14_15 grups 11_12 grups 12_13 grups 13_14 grups 14_15 grups 11_12 grups 12_13 grups 13_14 grups 14_15 grups 11_12 grups 12_13 grups 13_14 grups 14_15 grups 11_12 grups 12_13 grups 13_14 grups 14_15

1 1 1 1 0,7 0,7 1 1 1 2 2 2 0,3 0,3 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 27 25 28 23 1 1 1 1 1,3 1,3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0,7 0,7 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 22 21 24 22 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0,5 0 0 0 1 23 24 22 18 1 1 1 1 0,3 0,3 1 1 2 2 2 2 0 0 1 2 2 2 2 2 1 1 1 34 30 29 25 1 1 1 0,7 0,7 1 1 2 2 2 2 1 1 0 1 2 2 2 1 1 1 1 26 32 24 23 1 2 2 1 1 0 0 13 12 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 39 40 43 46 1 1 0 4 4 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 5 5 5 6 67 71 64 62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 10 10 10 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 17 14 12 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 15 15 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 17 20 20 20 1 1 1 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 17 19 21 24 1 1 1 1 0 0 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 23 12 9 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 2 2 1 0 1 1 1 37 39 38 41 6 6 6 6 2 2 0 0 2 2 4 48 54 53 65 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 18 18 18 18 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 4 3 3 3 46 45 50 52 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 22 28 30 32 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7 10 13 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 32 39 32 39 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 23 25 0 0 0 1 14 15 16 17 25 27 28 28 18 19 21 21 27,5 28,5 30 29 17,5 18,5 17 17 16 17 20 26 18 19 20 23 545 576 604 617 +72 →

Figure

Updating...

References

Related subjects :