RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2016, del president de l Agència Valenciana del Turisme, per la qual es convoquen

Texto completo

(1)

Agència Valenciana del Turisme

Agència Valenciana del Turisme

RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2016, del president de l’Agència Valenciana del Turisme, per la qual es convo-quen els Premis Turisme Comunitat Valenciana 2015. [2016/842]

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2016, del presidente de la Agència Valenciana del Turisme, por la que se con-vocan los Premis Turisme Comunitat Valenciana 2015. [2016/842]

El turisme constitueix una activitat econòmica d’interés estratègic per a la Comunitat Valenciana, tant per la seua destacada aportació a la generació i distribució de riquesa i creació d’ocupació, com per la seua importància social i territorial, en tant que integradora i vertebradora de la societat i del territori.

La Comunitat Valenciana, amb una àmplia i diversa oferta turísti-ca i d’oci, és una de les destinacions de referència a Europa, com ho demostren els més de 22,8 milions de turistes que rebem en 2014, dels quals, al seu torn, més de 6,2 milions eren d’altres països, la qual cosa ens situa en tercera destinació turística d’Espanya en nombre de viatges i de pernoctacions, després d’Andalusia i Catalunya.

A la nostra variada oferta turística s’uneix l’atractiu del nostre ter-ritori, amb 226 municipis ja declarats turístics pel Consell, la qual cosa evidencia sens dubte la manifesta vocació turística del conjunt de la Comunitat Valenciana.

L’Agència Valenciana del Turisme, per mitjà de la seua afiliació a l’Organització Mundial del Turisme (OMT) el 14 de setembre de 2015, es va comprometre al desenvolupament dels corresponents principis del Codi Ètic Mundial per al Turisme i encara que aquest codi ètic no és jurídicament vinculant, l’aprovació per part de l’OMT comporta una obligació moral per als seus membres afiliats d’incorporar-lo en les seues normatives i activitats, així com de difondre els seus principis.

Tenint en compte que, de conformitat amb el que estableix l’arti-cle 10 del Codi Ètic Mundial per al Turisme, s’estableix per als agents públics el deure de cooperar en l’aplicació dels seus principis, aquesta convocatòria, tenint en compte el turisme com a instrument de desenvo-lupament personal i col·lectiu com a factor de desenvodesenvo-lupament soste-nible, com a factor d’aprofitament i enriquiment del patrimoni cultural de la humanitat, i com a activitat beneficiosa per als països i comunitats de destinació, tendirà a la consecució d’aquests fins, i els valorarà com a elements essencials en la ponderació de la documentació presentada per les distintes candidatures als Premis Turisme Comunitat Valenciana.

Per això, i en tant que és un deure dels poders públics incentivar i fomentar aquells comportaments que redunden directament o indirecta-ment en benefici del conjunt de la societat, resulta convenient promoure el reconeixement institucional a les iniciatives, propostes i actuacions que desenvolupen els distints agents turístics de la Comunitat Valenci-ana i que redunden en favor d’aquest important sector econòmic que tants beneficis aporta al poble valencià.

Així, per mitjà d’aquesta resolució, es pretén regular uns premis que expressen el reconeixement de l’Administració turística de la Genera-litat a les persones, entitats i institucions distingides per la seua labor a favor del turisme de la Comunitat Valenciana, i ordenar la seua conces-sió d’acord amb criteris objectius.

Per tot això, i d’acord amb les competències assignades per l’article 5 del Decret 209/2004, de 8 d’octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el Reglament de l’Agència Valenciana del Turisme, resolc:

Article 1. Objecte

Aquesta resolució té com a objecte regular el procediment de concessió dels Premis Turisme Comunitat Valenciana 2015, als que hagen destacat per la seua labor a favor del turisme de la Comunitat Valenciana, i distingir aquelles persones, entitats i institucions que, de manera notable, hagueren contribuït al seu desenvolupament, foment i promoció, participant o col·laborant amb l’acció de la Generalitat en pro d’aquest sector estratègic per a la nostra economia i en els quals concórreguen algun dels mèrits assenyalats en l’article següent. Article 2. Modalitats i mèrits

Els Premis Turisme Comunitat Valenciana en l’edició corresponent a 2015 tindran les modalitats següents:

1. Al conjunt de l’activitat turística.

El turismo constituye una actividad económica de interés estratégi-co para la Comunitat Valenciana, tanto por su destacada aportación a la generación y distribución de riqueza y creación de empleo, como por su importancia social y territorial, en tanto que integradora y vertebradora de la sociedad y del territorio.

La Comunitat Valenciana, con una amplia y diversa oferta turística y de ocio, es uno de los destinos de referencia en Europa, como lo demuestran los más de 22,8 millones de turistas que recibimos en 2014, de los que, a su vez, más de 6,2 millones eran de otros países, lo que nos sitúa en tercer destino turístico de España en número de viajes y de pernoctaciones, tras Andalucía y Cataluña.

A nuestra variada oferta turística se une el atractivo de nuestro terri-torio, con 226 municipios ya declarados turísticos por el Consell, lo que evidencia sin duda la manifiesta vocación turística del conjunto de la Comunitat Valenciana.

La Agència Valenciana del Turisme, mediante su afiliación a la Organización Mundial del Turismo (OMT) el 14 de septiembre de 2015, se comprometió al desarrollo de los principios del Código Ético Mundial para el Turismo de la misma y aunque este código ético no es jurídicamente vinculante, su aprobación por parte de la OMT comporta una obligación moral para sus miembros afiliados de incorporarlo en sus normativas y actividades, así como de difundir sus principios.

Teniendo en cuenta que, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Código Ético Mundial para el Turismo, se estable-ce para los agentes públicos el deber de cooperar en la aplicación de sus principios, la presente convocatoria, considerando al turismo como instrumento de desarrollo personal y colectivo, como factor de desarro-llo sostenible, como factor de aprovechamiento y enriquecimiento del patrimonio cultural de la humanidad y como actividad beneficiosa para los países y comunidades de destino, tenderá a la consecución de estos fines, valorándolos como elementos esenciales en la ponderación de la documentación presentada por las distintas candidaturas a los Premis Turisme Comunitat Valenciana.

Por ello, y en tanto que es un deber de los poderes públicos incen-tivar y fomentar aquellos comportamientos que redunden directa o indirectamente en beneficio del conjunto de la sociedad, se antoja conveniente promover el reconocimiento institucional a las iniciativas, propuestas y actuaciones que desarrollen los distintos agentes turísticos de la Comunitat Valenciana y que redunden en favor de este importante sector económico que tantos beneficios aporta al pueblo valenciano.

Así, mediante la presente resolución se pretende regular unos pre-mios que expresan el reconocimiento de la Administración turística de la Generalitat a las personas, entidades e instituciones distinguidas por su labor a favor del turismo de la Comunitat Valenciana, regulando su concesión de acuerdo con criterios objetivos.

Por todo ello, y de acuerdo con las competencias asignadas por el artículo 5 del Decreto 209/2004, de 8 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento de la Agència Valen-ciana del Turisme, resuelvo:

Artículo 1. Objeto

La presente resolución tiene como objeto regular el procedimiento de concesión de los Premis Turisme Comunitat Valenciana 2015, a quie-nes hayan destacado por su labor a favor del turismo de la Comunitat Valenciana, distinguiendo a aquellas personas, entidades e instituciones que, de manera notable hubiesen contribuido a su desarrollo, fomento y promoción, participando o colaborando con la acción de la Generalitat en pro de este sector estratégico para nuestra economía y en los que concurran alguno de los méritos señalados en el artículo siguiente. Artículo 2. Modalidades y méritos

Los Premis Turisme Comunitat Valenciana, en su edición corres-pondiente a 2015, tendrán las siguientes modalidades:

(2)

Se otorgará a quienes se hayan distinguido, a lo largo de los años, por la realización de actividades que repercutan de forma positiva en el turismo de la Comunitat Valenciana, reconociendo así los méritos de personas o colectivos que se caractericen por su esfuerzo y dedicación, tanto en el desarrollo de iniciativas empresariales o de dinamización de productos y destinos turísticos de la Comunitat Valenciana, como en el desarrollo de su profesión o actividad mediante una participación activa y participativa dentro de sus empresas, en pro de nuestro turismo.

2. A la investigación e innovación.

Se otorgará a la mejor contribución, producida durante el año 2015, en el campo de la investigación aplicada al turismo, desarrollada en el marco de entidades económicas o agentes sociales, sean de carácter público o privado, así como a quienes hayan llevado a cabo proyec-tos innovadores en el ámbito turístico, mediante la creación o gestión de empresas, creación de nuevos productos turísticos o actuaciones de índole similar que conlleven la mejora la competitividad del sector turís-tico valenciano.

3. A la mejor acción de promoción o campaña de comunicación. Se otorgará a quienes, durante el año 2015, hayan llevado a cabo acciones de promoción o campañas de comunicación turísticas nove-dosas, tanto de su empresa o producto, como de un destino, siempre que hayan supuesto una mejora clara de resultados económicos, una revitalización del destino o un incremento en el número de entradas de turistas o del gasto turístico en destino.

4. Al turismo sostenible.

Se otorgará a quienes durante 2015, hayan contribuido significativa-mente al desarrollo de iniciativas que hayan supuesto una clara mejora de la competitividad de un producto o destino turístico mediante la apli-cación de criterios de excelencia y sostenibilidad.

5. Al turismo responsable.

Se otorgará a quienes durante 2015, hayan contribuido de mane-ra directa y clamane-ra al desarrollo de actividades o iniciativas dirigidas al desarrollo del Código Ético Mundial para el Turismo, cooperando en la aplicación de sus principios, al considerar al turismo como instrumento de desarrollo personal y colectivo, como un factor de aprovechamiento y enriquecimiento del patrimonio cultural de la humanidad o como una actividad beneficiosa para los países.

6. A la accesibilidad y turismo inclusivo.

Se otorgará a quienes durante 2015, hayan contribuido significati-vamente a la implantación de la accesibilidad en todos los componentes del sector turístico, partiendo de la base de que la accesibilidad mejora la calidad de la oferta turística y le da un valor añadido y permite dis-frutar del ocio a los turistas con deficiencias en sus capacidades físicas, con disminución o pérdida de sus capacidades sensoriales auditivas o visuales, con una capacidad intelectual inferior a la considerada normal, con plurideficiencias, de edad avanzada, con lesiones temporales que reducen sus capacidades, embarazadas en avanzado estado de gestación, cuya movilidad física se encuentra temporalmente reducida y turistas que transportan coches de bebé u otros elementos que dificultan su movilidad. Artículo 3. Candidaturas

1. Podrán ser candidatos o candidatas a los Premis Turisme Comu-nitat Valenciana, las personas tanto físicas como jurídicas, entidades e instituciones, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que hayan destacado en cada una de las modalidades convocadas, por una aportación continua y relevante al desarrollo turístico de la Comunitat Valenciana.

2. Atendiendo a las directrices del Código Ético Mundial para el Turismo, se prestará especial atención a aquellas candidaturas que, de acuerdo con criterios de sostenibilidad y calidad, fomenten los valores culturales, patrimoniales, gastronómicos, sociológicos, medioambienta-les o de cualquier otro tipo de la Comunitat, contribuyendo así a hacer del turismo un sector estratégico para la economía y el empleo regional. Artículo 4. Propuesta y presentación de las candidaturas

1. La propuesta de candidatura para la concesión del premio, podrá efectuarse por el propio candidato o por quien, teniendo conocimien-to del trabajo o actividad realizada por algún posible candidaconocimien-to, así lo estime oportuno. A tal efecto, la Agència Valenciana del Turisme podrá presentar candidatura a favor de quien estime pertinente, siempre y cuando en la misma concurran las condiciones necesarias para su posi-ble participación.

S’atorgarà als que s’hagen distingit, al llarg dels anys per la realit-zació d’activitats que repercutisquen de forma positiva en el turisme de la Comunitat Valenciana, i es reconeixen així els mèrits de persones o col·lectius que es caracteritzen pel seu esforç i dedicació, tant en el desenvolupament d’iniciatives empresarials o de dinamització de pro-ductes i destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana, com en el desenvolupament de la seua professió o activitat, per mitjà d’una participació activa i participativa dins de les seues empreses en pro del nostre turisme.

2. A la investigació i innovació.

S’atorgarà a la millor contribució produïda durant l’any 2015, en el camp de la investigació aplicada al turisme, desenvolupada en el marc d’entitats econòmiques o agents socials, siguen de caràcter públic o pri-vat, així com als que hagen dut a terme projectes innovadors en l’àmbit turístic, per mitjà de la creació o gestió d’empreses, creació de nous productes turístics o actuacions d’índole semblant que comporten la millora de la competitivitat del sector turístic valencià.

3. A la millor acció de promoció o campanya de comunicació. S’atorgarà als que, durant l’any 2015, hagen dut a terme accions de promoció o campanyes de comunicació turístiques noves, tant de la seua empresa o producte com d’una destinació, sempre que hagen suposat una millora clara de resultats econòmics, una revitalització de la destinació o un increment en el nombre d’entrades de turistes o de la despesa turística en destinació.

4. Al turisme sostenible.

S’atorgarà als que durant 2015 hagen contribuït significativament al desenvolupament d’iniciatives que hagen suposat una clara millora de la competitivitat d’un producte o destinació turística per mitjà de l’aplicació de criteris d’excel·lència i sostenibilitat.

5. Al turisme responsable.

S’atorgarà als que durant 2015 hagen contribuït, de manera directa i clara, a l’exercici d’activitats o iniciatives dirigides al desenvolupament del Codi Ètic Mundial per al Turisme cooperant en l’aplicació dels seus principis, per considerar el turisme com a instrument de desenvolupa-ment personal i col·lectiu, com un factor d’aprofitadesenvolupa-ment i enriquidesenvolupa-ment del patrimoni cultural de la humanitat o com una activitat beneficiosa per als països.

6. A l’accessibilitat i turisme inclusiu.

S’atorgarà als que, durant 2015, hagen contribuït significativament a la implantació de l’accessibilitat en tots els components del sector turís-tic, partint de la base que l’accessibilitat millora la qualitat de l’oferta turística, li dóna un valor afegit i permet gaudir de l’oci als turistes amb deficiències en les seues capacitats físiques, amb disminució o pèrdua de les capacitats sensorials auditives o visuals, amb una capacitat intel-lectual inferior a la considerada normal, amb plurideficiències, d’edat avançada, amb lesions temporals que redueixen les seues capacitats, embarassades en avançat estat de gestació, la mobilitat física de les quals es troba temporalment reduïda i turistes que transporten cotxes de bebé o altres elements que dificulten la mobilitat.

Article 3. Candidatures

1. Podran ser candidats o candidates als Premis Turisme Comunitat Valenciana les persones tant físiques com jurídiques, entitats i instituci-ons, públiques o privades, nacionals o estrangeres, que hagen destacat en cada una de les modalitats convocades per una aportació contínua i rellevant al desenvolupament turístic de la Comunitat Valenciana.

2. Atenent les directrius del Codi Ètic Mundial per al Turisme, es prestarà especial atenció a aquelles candidatures que, d’acord amb cri-teris de sostenibilitat i qualitat, fomenten els valors culturals, patrimo-nials, gastronòmics, sociològics, mediambientals o de qualsevol altre tipus de la Comunitat, per tal de contribuir a fer del turisme un sector estratègic per a l’economia i l’ocupació regional.

Article 4. Proposta i presentació de les candidatures

1. La proposta de candidatura per a la concessió del premi podrà ser efectuada pel mateix candidat o per qui, tenint coneixement del treball o activitat realitzada per algun possible candidat, així ho estime oportú. A aquest efecte, l’Agència Valenciana del Turisme podrà presentar una candidatura a favor de qui estime pertinent, sempre que hi concórreguen les condicions necessàries per a la seua possible participació.

(3)

2. La candidatura, a cualquiera de las modalidades de premios con-vocadas, deberá presentarse cumplimentado el impreso oficial normali-zado, disponible en la dirección de internet www.turisme.gva.es, junto al que se deberá presentar la documentación que se especifica en el artículo siguiente.

3. En el citado impreso se indicará la modalidad de premio a la que se presenta, si bien dicha elección no es vinculante para el jurado, quien podrá adscribir la candidatura a otra modalidad distinta a la señalada si las características de la misma lo hacen oportuno.

4. Si una candidatura no especificase la modalidad a la que concu-rre, el jurado podrá optar por incluirla en la que estime más oportuna por sus características, o bien por excluirla, en caso de no reunirse los requisitos necesarios para integrarse en alguna modalidad.

5. Las candidaturas se deberán presentar en el Registro General de la Agència Valenciana del Turisme, sito en Valencia, ciudad adminis-trativa 9 d’Octubre, calle Castán Tobeñas, número 77, torre 2, planta tercera, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 5. Documentación

Junto al impreso normalizado de candidatura (contenido en el anexo I a la presente resolución) debidamente cumplimentado, se acompañará la siguiente documentación:

a) Una memoria explicativa de los méritos a valorar en la respectiva modalidad o en su caso, del conjunto de la actividad turística que opta al premio.

En ella se hará referencia detallada a las actividades o iniciativas que de manera notable hubiesen contribuido al desarrollo, fomento y promoción del turismo, participando o colaborando con la acción de la Generalitat en pro de este sector estratégico para nuestra economía, siempre en función de la modalidad a la que se presente la candidatura.

b) Cualesquiera otros documentos necesarios para acreditar la vera-cidad de la información contenida en la memoria o que se considere que deben ser valorados por el jurado.

Artículo 6. Plazo de presentación

El plazo de presentación de candidaturas se iniciará el día siguiente a la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y finalizará el 30 de abril de 2016.

Artículo 7. Tramitación de candidaturas y selección de propuestas 1. Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, no podrá presentarse documentación adicional, salvo que esta sea requerida al candidato o proponente por el jurado de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-nistrativo Común, con indicación de que, si así no lo hiciere en un plazo de 10 días, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la mencionada Ley 30/1992.

2. El estudio y la revisión de la documentación aportada será lleva-do a cabo por técnicos del Área de Conocimiento e Inteligencia Turísti-ca de la Agència Valenciana del Turisme.

Artículo 8. Jurado

1. El presidente de la Agència Valenciana del Turisme designará por resolución un jurado encargado de admitir y, en su caso, valorar las candidaturas presentadas a los Premis Turisme Comunitat Valenciana 2015. Dicho jurado tendrá ámbito autonómico y estará compuesto por nueve miembros:

a) Un presidente

· La directora de la Agència Valenciana del Turisme, como titular o el adjunto a la directora de la misma, como suplente.

b) Siete vocales

· Tres personas, una por cada provincia de la Comunitat, designadas por el presidente de la Agència de entre personalidades de reconocido prestigio en el ámbito del turismo de la Comunitat Valenciana y tres suplentes para el caso de imposibilidad de asistencia.

· Un representante y un suplente de la Universidad de Alicante, un representante y un suplente de la Universidad Jaume I de Castellón y un 2. La candidatura, a qualsevol de les modalitats de premis

convo-cades, haurà de presentar-se omplint l’imprés oficial normalitzat dis-ponible en l’adreça d’internet www.turisme.gva.es, juntament amb el qual s’haurà de presentar la documentació que s’especifica en l’article següent.

3. En el citat imprés s’indicarà la modalitat de premi a què es pre-senta, si bé la dita elecció no és vinculant per al jurat, qui podrà adscriu-re la candidatura a una altra modalitat difeadscriu-rent de l’assenyalada si les seues característiques ho fan oportú.

4. Si una candidatura no especifica la modalitat a què concorre, el jurat podrà optar per incloure-la en la que estime més oportuna per les seues característiques, o bé per excloure-la, en cas de no reunir-se els requisits necessaris per a integrar-se en alguna modalitat.

5. Les candidatures s’hauran de presentar en el Registre General de l’Agència Valenciana del Turisme, siti a València, ciutat administrativa 9 d’Octubre, carrer de Castán Tobeñas, número 77, torre 2, planta ter-cera, sense perjuí del que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Article 5. Documentació

Junt amb l’imprés normalitzat de candidatura (contingut en l’annex I a la present resolució) degudament omplit, s’acompanyarà la docu-mentació següent:

a) Una memòria explicativa dels mèrits a valorar en la respectiva modalitat o, si és el cas, del conjunt de l’activitat turística que opta al premi.

S’hi farà referència detallada a les activitats o iniciatives que de manera notable hagueren contribuït al desenvolupament, foment i pro-moció del turisme, participant o col·laborant amb l’acció de la Genera-litat en pro d’aquest sector estratègic per a la nostra economia, sempre en funció de la modalitat a què es presente la candidatura.

b) Qualssevol altres documents necessaris per a acreditar la veraci-tat de la informació continguda en la memòria o que es considere que han de ser valorats pel jurat

Article 6. Termini de presentació

El termini de presentació de candidatures s’iniciarà l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i finalitzarà el 30 d’abril de 2016.

Article 7. Tramitació de candidatures i selecció de propostes

1. Finalitzat el termini de presentació de candidatures, no podrà presentar-se documentació addicional, llevat que aquesta siga requerida al candidat o proponent pel jurat de conformitat amb el que estableix l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, amb indicació que, si així no ho fa en un termini de 10 dies, es consi-derarà que desisteix de la seua sol·licitud, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes que preveu l’article 42 de la mencionada Llei 30/1992.

2. L’estudi i la revisió de la documentació aportada serà dut a terme per tècnics de l’Àrea de Coneixement i Intel·ligència Turística de l’Agència Valenciana del Turisme.

Article 8. Jurat

1. El president de l’Agència Valenciana del Turisme designarà per resolució un jurat encarregat d’admetre i, si és el cas, valorar les candi-datures presentades als Premis Turisme Comunitat Valenciana 2015. Dit jurat tindrà àmbit autonòmic i estarà compost per nou membres:

a) Un president

· La directora de l’Agència Valenciana del Turisme, com a titular o l’adjunt a la seua directora, com a suplent.

b) Set vocals

· Tres persones, una per cada província de la Comunitat, designades pel president de l’Agència d’entre personalitats de reconegut prestigi en l’àmbit del turisme de la Comunitat Valenciana i tres suplents per al cas d’impossibilitat d’assistència.

· Un representant i un suplent de la Universitat d’Alacant, un repre-sentant i un suplent de la Universitat Jaume I de Castelló i un

(4)

represen-representante y un suplente de la Universidad Politécnica de Valencia, en calidad de expertos y relacionados profesionalmente con el sector, designados por el presidente de la Agència a propuesta de los respecti-vos rectores de las universidades.

· Un representante y un suplente de los municipios turísticos de la Comunitat Valenciana designados por el presidente de la Agència a propuesta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

c) Un secretario

· La persona que ocupe la jefatura del área de conocimiento e inte-ligencia turística de la Agència Valenciana del Turisme, como titular o la jefe del servicio de planificación y estrategia turística, como suplente.

2. En sus actuaciones, el jurado se regirá por lo dispuesto en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siendo necesario para su válida constitución la asistencia de, al menos, las dos terceras partes de sus miembros. Para la adopción de acuerdos será necesario el voto favorable de la mayoría de los asistentes. La actividad de sus miembros no será retribuida.

3. Los miembros del jurado podrán delegar, por escrito, su voto en otro miembro del jurado, si bien un mismo miembro del jurado no podrá acumular más de un voto delegado.

Artículo 9. Admisión de candidaturas

Finalizado plazo de presentación de candidaturas, el jurado se reu-nirá al objeto de, declarar admitidas aquellas candidaturas que reúnan todos los requisitos exigidos por la presente convocatoria y declarar excluidas aquellas otras que no los cumplan.

Artículo 10. Concesión de premios y publicación

1. Tras el estudio de las candidaturas admitidas, el jurado se reunirá para la valoración de las mismas. De dicha reunión se levantará el acta correspondiente en el que figurará la puntuación obtenida por cada una de ellas y la correspondiente propuesta de candidaturas a premiar.

2. El jurado solo podrá proponer la concesión de un premio por modalidad a la candidatura que mayor puntuación hubiese obtenido o a más de una, en el caso de empate en la puntuación, en este supuesto el premio se concederá ex aequo.

3. La presidenta del jurado dirimirá con su voto de calidad los posi-bles empates y elevará, al presidente de la Agència Valenciana del Turis-me, la propuesta de concesión de premios.

4. Los Premis Turisme Comunitat Valenciana 2015, se concederán mediante una resolución del presidente de la Agència Valenciana del Turisme, que se publicitará en el Diari Oficial de la Comunitat Valen-ciana.

Artículo 11. Mención especial

Con carácter extraordinario, y a propuesta de la presidencia del jura-do, podrá otorgarse una mención especial a aquella persona, institución o entidad o aquella candidatura presentada en esta convocatoria que no hubiese obtenido premio, cuando, a juicio del jurado, deba ser dis-tinguida por su importante contribución al sector turístico valenciano con carácter general o por aquellas cuestiones que sean valoradas por el mismo.

Artículo 12. Entrega y efectos de los premios

1. Los Premis Turisme Comunitat Valenciana 2015 podrán ser declarados desiertos en cualesquiera de sus modalidades en el caso de que ninguna de las propuestas para su concesión reúna los méritos sufi-cientes.

2. Los premios tienen carácter exclusivamente honorífico, por lo que no conllevarán prestación económica alguna.

3. La entrega de premios tendrá lugar en el marco de los actos orga-nizados por la Generalitat Valenciana con motivo del Día Mundial del Turismo.

4. La concesión del correspondiente premio conlleva la posibilidad de que las personas o entidades galardonadas hagan uso en su identidad corporativa de la mención Premi Turisme Comunitat Valenciana unida al año de concesión.

tant i un suplent de la Universitat Politècnica de València, en qualitat d’experts i relacionats professionalment amb el sector, designats pel president de l’Agència a proposta dels respectius rectors de les univer-sitats.

· Un representant i un suplent dels municipis turístics de la Comu-nitat Valenciana designats pel president de l’Agència a proposta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

c) Un secretari

· La persona que ocupe la direcció de l’àrea de coneixement i intel-ligència turística de l’Agència Valenciana del Turisme, com a titular o la cap del servei de planificació i estratègia turística, com a suplent.

2. En les seues actuacions, el jurat es regirà pel que disposa el capí-tol II del tícapí-tol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurí-dic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i caldrà, per a la seua vàlida constitució, l’assistència, d’almenys, les dos terceres parts dels seus membres. Per a l’adopció d’acords cal-drà el vot favorable de la majoria dels assistents. L’activitat dels seus membres no serà retribuïda.

3. Els membres del jurat podran delegar, per escrit, el seu vot en un altre membre del jurat, si bé un mateix membre del jurat no podrà acumular més d’un vot delegat.

Article 9. Admissió de candidatures

Finalitzat termini de presentació de candidatures, el jurat es reunirà per tal de declarar admeses aquelles candidatures que reunisquen tots els requisits exigits per la present convocatòria i declarar excloses aquelles altres que no els complisquen.

Article 10. Concessió de premis i publicació

1. Després de l’estudi de les candidatures admeses, el jurat es reuni-rà per a la seua. De la dita reunió s’estendreuni-rà l’acta corresponent en què figurarà la puntuació obtinguda per cada una d’aquestes i la proposta corresponent de candidatures a premiar.

2. El jurat només podrà proposar la concessió d’un premi per moda-litat a la candidatura que major puntuació haguera obtingut o a més d’una, en el cas d’empat en la puntuació, en aquest supòsit el premi es concedirà ex aequo.

3. La presidenta del jurat dirimirà, amb el seu vot de qualitat, els possibles empats i elevarà al president de l’Agència Valenciana del Turisme la proposta de concessió de premis.

4. Els Premis Turisme Comunitat Valenciana 2015 es concediran mitjançant una resolució del president de l’Agència Valenciana del Turisme, que es publicitarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valen-ciana.

Article 11. Menció especial

Amb caràcter extraordinari, i a proposta de la presidència del jurat, podrà atorgar-se una menció especial a aquella persona, institució o entitat o aquella candidatura presentada en aquesta convocatòria que no haguera obtingut premi, quan a juí del jurat haja de ser distingida per la seua important contribució al sector turístic valencià, amb caràcter general, o per aquelles qüestions que siguen valorades per aquest. Article 12. Lliurament i efectes dels premis

1. Els Premis Turisme Comunitat Valenciana 2015 podran ser decla-rats deserts en qualssevol de les seues modalitats en el cas que cap de les propostes per a la seua concessió reunisca els mèrits suficients.

2. Els premis tenen caràcter exclusivament honorífic, per la qual cosa no comportaran cap prestació econòmica.

3. El lliurament de premis tindrà lloc en el marc dels actes orga-nitzats per la Generalitat Valenciana amb motiu del Dia Mundial del Turisme.

4. La concessió del premi corresponent comporta la possibilitat que les persones o entitats guardonades facen ús en la seua identitat corpo-rativa de la menció Premi Turisme Comunitat Valenciana unida a l’any de concessió.

(5)

Artículo 13. Registro de premios y límites a su concesión

1. En la Agència Valenciana del Turisme existirá un registro debi-damente actualizado en el que se anotarán todas las concesiones de los Premis Turisme Comunitat Valenciana que se lleven a cabo.

2. Quienes obtengan el Premi Turisme Comunitat Valenciana no podrán obtener de nuevo otro en la misma modalidad en la que fueron distinguidos.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo contencioso-administrativo de Valencia, dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación y, potestati-vamente, podrá interponerse recurso de reposición ante el presidente de la Agència Valenciana del Turisme en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación; todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 107, 109, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción con-tencioso-administrativa.

Valencia, 4 de febrero de 2016.– El president: Francesc Colomer Sánchez.

Article 13. Registre de premis i límits a la seua concessió

1. En l’Agència Valenciana del Turisme existirà un registre deguda-ment actualitzat en el qual s’anotaran totes les concessions dels Premis Turisme Comunitat Valenciana que es duguen a terme.

2. Els qui obtinguen el Premi Turisme Comunitat Valenciana no podran obtindre novament un altre en la mateixa modalitat en què van ser distingits.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs contenciós administratiu davant dels jut-jats contenciosos administratius de València, dins del termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la seua publicació i, potestativa-ment, podrà interposar-se un recurs de reposició davant del president de l’Agència Valenciana del Turisme, en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la seua publicació; tot això de conformitat amb el que estableixen els articles 107, 109, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

València, 4 de febrer de 2016.– El president de l’Agència Valencia-na del Turisme: Francesc Colomer Sánchez.

(6)

AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME

DIN - A4

CHAP - IAC

02/02/16

IMPRÉS DE CANDITATURA DE PARTICIPACIÓ EN

'PREMIS TURISME COMUNITAT VALENCIANA' EDICIÓ 2015

IMPRESO DE CANDITATURA DE PARTICIPACIÓN EN

'PREMIS TURISME COMUNITAT VALENCIANA' EDICIÓN 2015

A

TIPUS DE MODALITAT SOL·LICITADA / TIPO DE MODALIDAD SOLICITADA

1. Al conjunt de l'activitat turística / Al conjunto de la actividad turística.

2. A la recerca i innovació / A la investigación e innovación

4. Al turisme sostenible / Al turismo sostenible

5. Al turisme responsable / Al turismo responsable

6. A l'accessibilitat i turisme inclusiu / A la accesibilidad y turismo inclusivo

3. A la millor acció de promoció o campanya de comunicació

A la mejor acción de promoción o campaña de comunicación

B

DADES D'IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN

DADES DE LA PERSONA O ENTITAT CANDIDATA / DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD CANDIDATA

NOM I COGNOMS O RAÓ SOCIAL / NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NIF / CIF / PASSAPORT

NIF / CIF / PASAPORTE NACIONALITAT / NACIONALIDAD DOMICILI (CARRER, NÚM. I PORTA) / DOMICILIO (CALLE, Nº Y PUERTA) LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA

DADES DEL REPRESENTANT LEGAL / DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE NIF / NIF COM A / EN CALIDAD DE

DADES DE LA PERSONA O ENTITAT PROPONENT (si és distinta del candidat) / DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD PROPONENTE (si es distinta del candidato)

NOM I COGNOMS O RAÓ SOCIAL / NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NIF / CIF / PASSAPORT

NIF / CIF / PASAPORTE NACIONALITAT / NACIONALIDAD DOMICILI (CARRER, NÚM. I PORTA) / DOMICILIO (CALLE, Nº Y PUERTA) LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA

DADES DEL REPRESENTANT LEGAL / DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE NIF COM A / EN CALIDAD DE

DOMICILI ALS EFECTES DE NOTIFICACIONS / DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

DOMICILI (CARRER, NÚM. I PORTA) / DOMICILIO (CALLE, Nº Y PUERTA) LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA DADES PERSONA DE CONTACTE / DATOS PERSONA DE CONTACTO

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI

TELÈFON / TELÉFONO CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

C

AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN

D'acord amb el que disposa l'article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic (DOCV núm. 6.376 de 14.10.2010), done la meua autorització perquè l'Administració obtinga directament la comprovació de les meues dades d'identitat (DNI) i, si és el cas, de residència.

Cas de no subscriure la corresponent autorització, la persona interessada estarà obligada a aportar els documents en els termes exigits per les normes reguladores del procediment.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el que se establecen medidas de simplificación y de reducción de cargas administrativas en los procedimientos gestionados por la Administración de la Generalitat y su sector público (DOCV nº 6.376 de 14.10.2010), doy mi autorización para que la Administración obtenga directamente la comprobación de mis datos de identidad (DNI) y, en su caso, de residencia.

Caso de no suscribir la correspondiente autorización, la persona interesada estará obligada a aportar los documentos en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento.

CANDIDAT

CANDIDATO Sí autoritze Sí autorizo No autoritze No autorizo PROPONENT, (si és diferent del candidat) PROPONENTE, (si es distinto al candidato) Sí autoritze Sí autorizo No autoritze No autorizo

D

CANDIDATURA

La persona sotasignadaDECLARA, sota la seua expressa responsabilitat, que són certes totes les dades que figuren en este imprés, així com en la documentació adjunta.PROPOSAla candidatura ressenyada iSOL·LICITAla participació en la convocatòria d'acord amb el previst en la Resolució de 21 de gener de 2016, del President de la Agència Valenciana del Turisme, per la qual es convoquen els Premis Turisme Comunitat Valenciana 2015.

La persona abajo firmanteDECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente impreso, así como en la

documentación adjunta.PROPONEla candidatura reseñada ySOLICITAla participación en la convocatoria de acuerdo con lo previsto en la Resolución de 21 de

enero de 2016, del Presidente de la Agència Valenciana del Turisme, por la que se convocan los Premis Turisme Comunitat Valenciana 2015.

, d de

Firma: Càrrec:Cargo:

Les dades de caràcter personal contingudes en l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'Art.5 de la Llei Orgànica de 15/1999, de Protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).

Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Art.5 de la Ley Orgánica de 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).

REGISTRE D'ENTRADA REGISTRO DE ENTRADA

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE Signatura i càrrec de la persona o entitat candidata/proponent o el seu representant:

Firma y cargo de la persona o entidad candidata/proponente o su representante: ANNEX I / ANEXO I

(7)

AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME

DIN - A4

CHAP - IAC

02/02/16

IMPRÉS DE CANDITATURA DE PARTICIPACIÓ EN

'PREMIS TURISME COMUNITAT VALENCIANA' EDICIÓ 2015

IMPRESO DE CANDITATURA DE PARTICIPACIÓN EN

'PREMIS TURISME COMUNITAT VALENCIANA' EDICIÓN 2015

E

DADES RELLEVANTS SEGONS MODALITAT / DATOS RELEVANTES SEGÚN MODALIDAD

En funció de la modalitat a la qual es presente la candidatura, haurà d'indicar el mèrit principal en el qual basa la seua candidatura, al costat d'una xicoteta explicació del mateix, emplenant l'apartat corresponent. Si es presenta a més d'una modalitat, haurà d'emplenar tots diferents apartats.

En función de la modalidad a la que se presente la candidatura, deberá indicar el mérito principal en el que basa su candidatura, junto a una pequeña explicación del mismo, rellenando el apartado correspondiente. Si se presenta a más de una modalidad, deberá rellenar todos distintos apartados.

1. PRINCIPALS ACTIVITATS O SERVEIS PRESTATS QUE REPERCUTEIXEN POSITIVAMENT EN EL TURISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA 1. PRINCIPALES ACTIVIDADES O SERVICIOS PRESTADOS QUE REPERCUTEN POSITIVAMENTE EN EL TURISMO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

2. FORMA DE CONTRIBUCIÓ A LA RECERCA I INNOVACIÓ DEL TURISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2. FORMA DE CONTRIBUCIÓN A LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DEL TURISMO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

3. ACTIVITATS O INICIATIVES DE PROMOCIÓ O CAMPANYES DE COMUNICACIÓ REALITZADES 3. ACTIVIDADES O INICIATIVAS DE PROMOCIÓN O CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN REALIZADAS

4. ACTIVITATS O INICIATIVES DESTACADES EN MATÈRIA DE TURISME SOSTENIBLE / ACTIVIDADES O INICIATIVAS DESTACADAS EN MATERIA DE TURISMO SOSTENIBLE

5. ACTIVITATS O INICIATIVES DESTACADES EN MATÈRIA DE TURISME RESPONSABLE 5. ACTIVIDADES O INICIATIVAS DESTACADAS EN MATERIA DE TURISMO RESPONSABLE

6. ACTIVITATS O INICIATIVES DESTACADES EN MATÈRIA ACCESSIBILITAT I TURISME INCLUSIU 6. ACTIVIDADES O INICIATIVAS DESTACADAS EN MATERIA ACCESIBILIDAD Y TURISMO INCLUSIVO

1. 2. 3. 4. 5. 6.

CRITERIS BÀSICS D'AVALUACIÓ / CRITERIOS BÁSICOS DE EVALUACIÓN

F

1. La labor a favor del turisme de la Comunitat Valenciana. / La labor a favor del turismo de la Comunitat Valenciana.

2. La contribució al desenvolupament, foment i promoció, del turisme com a sector estratègic de l'economia valenciana participant o col·laborant amb la Generalitat Valenciana.

La contribución al desarrollo, fomento y promoción, del turismo como sector estratégico de la economía valenciana participando o colaborando con la Generalitat Valenciana.

3. Haver destacat, en la corresponent modalitat de premi, per una aportació contínua i rellevant al desenvolupament turístic de la Comunitat Valenciana.

Haber destacado, en la correspondiente modalidad de premio, por una aportación continua y relevante al desarrollo turístico de la Comunitat Valenciana.

4. La sintonia amb les directrius del Codi Ètic Mundial per al Turisme, prestant especial atenció als criteris de sostenibilitat i qualitat i que fomenten els valors culturals, patrimonials, gastronòmics, sociològics, mediambientals o de qualsevol altre tipus, de la Comunitat Valenciana.

La sintonía con las directrices del Código Ético Mundial para el Turismo, prestando especial atención a los criterios de sostenibilidad y calidad y que fomenten los valores culturales, patrimoniales, gastronómicos, sociológicos, medioambientales o de cualquier otro tipo, de la Comunitat Valenciana.

5. La contribució a fer del turisme un sector estratègic per a l'economia i l'ocupació regiona

La contribución a hacer del turismo un sector estratégico para la economía y el empleo regional

Memòria explicativa dels mèrits a valorar per a la concessió del premi i en la qual es faça referència a cadascun dels criteris bàsics d'avaluació enumerats en l'apartat anterior.

Memoria explicativa de los méritos a valorar para la concesión del premio y en la que se haga referencia a cada uno de los criterios básicos de evaluación enumerados en el apartado anterior.

DOCUMENTACIÓ APORTADA / DOCUMENTACIÓN APORTADA

G

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :