D I C T A M E N APROVACIÓ, SI S ESCAU, DE LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS I COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Texto completo

(1)

D I C T A M E N

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS I COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.

Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, de data 30 de març, el passat dia 24 de maig, i constituït el nou Ajuntament, es fa necessari procedir, d’acord amb la legislació vigent i amb els articles 83, següents i concordants del Reglament Orgànic Municipal, a la creació i composició de les Comissions Informatives de caràcter permanent d’aquest Ajuntament com a òrgans complementaris de caràcter assessor i per fer efectiu el dret que l’article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, atorga a tots els Grups Municipals integrants de la Corporació. Atesa la necessitat de constituir comissions d’estudi, informe o consulta en els municipis de més de 3.000 habitants, de conformitat amb l’article 60 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

Atès que en conformitat amb el que disposa la normativa autonòmica, constituïda per l’article 60 i 100 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, correspon al Ple de cada Corporació determinar el nombre i la denominació d’aquestes Comissions Informatives d’estudi i dictamen, tant quan neixin amb vocació de permanència per obeir a l’estructura de l’àmbit competencial de l’Ajuntament, com quan neixin amb caràcter temporal amb l’objecte de tractar temes específics.

Atès que en conformitat amb el precepte esmentat, aquestes Comissions estaran integrades pels membres que designin els diferents Grups Polítics que formen part de la Corporació, en proporció a la seva representativitat en aquest Ajuntament.

Vist l’article 26 b) del Reglament Orgànic Municipal, segons el qual correspon al Ple la creació i composició de les Comissions Informatives.

Vistos els articles 83 i següents del Reglament Orgànic Municipal i els articles 157 i següents del mateix Reglament.

Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent

ACORD:

Primer. Crear les Comissions Informatives de caràcter permanent següents: 1) Comissió Informativa de Presidència i Seveis a les Persones.

2) Comissió Informativa de Promoció i Territori.

(2)

que es relacionen a continuació:

1) Comissió Informativa de Presidència i Serveis a les Persones. S’adscriu l’Àrea del mateix nom.

2) Comissió Informativa de Promoció i Territori. S’adscriu l’Àrea del mateix nom.

Tercer. Establir que el règim jurídic de les Comissions Informatives Permanents serà el següent:

Caràcter: Són comissions informatives permanents les que es constitueixen amb caràcter general, distribuint-se entre elles les matèries que s'han de sotmetre al Ple. El seu nombre i denominació inicials, així com qualsevol variació de les mateixes durant el mandat corporatiu es decidirà mitjançant acord adoptat pel Ple de la Corporació a proposta de l’Alcalde, procurant en allò possible, la seva correspondència amb el nombre i denominació de les grans àrees en que s’estructura els serveis corporatius.

Composició: Les Comissions són integrades pels membres següents:

President: La presidència de les comissions informatives correspondrà a l’Alcalde que podrà delegar-la puntualment o bé de forma general al corresponent Vice-president.

Vocals: Seran designats pels diferents grups polítics que formen part de la Corporació. El nombre de membres és igual a cada grup, aplicant-se el sistema de vot ponderat.

Un cop determinat el nombre, denominació i composició de les comissions informatives permanents, l’alcalde, mitjançant decret, procedirà a efectuar els nomenaments dels presidents delegats que consideri oportuns, i a adscriure els regidors que hagin de ser els seus vocals, prèvia proposta efectuada per escrit per cadascun dels grups polítics municipals, a través del seu portaveu, que tindrà caràcter vinculant.

A aquests efectes, cada grup, dins dels cinc dies següents a la celebració de la sessió plenària en què es determini el nombre, denominació i composició de les comissions informatives permanents, elevarà escrit a l’Alcaldia proposant el nom o noms dels seus representants en cada comissió informativa, i els dels seus respectius suplents. Si dins d’aquest termini algun grup no ha comunicat la seva decisió, s’entendran designats, en funció del nombre de representants que els corresponguin en cada comissió, els regidors i regidores que figurin en la seva llista electoral, pel seu ordre, els quals actuaran com a vocals de totes les comissions informatives en representació del seu grup, fins que el portaveu d’aquest acompleixi el previst en el paràgraf anterior.

(3)

En el cas del Grup Mixt, cas que al llarg de la legislatura n’hi hagués, l’ordre s’establirà per l’ordre cronològic de la seva integració al grup, i si aquesta hagués estat simultània, per ordre alfabètic.

En el cas dels regidors no adscrits, cas que al llarg de la legislatura n’hi hagués, aquests formaran part de totes les comissions informatives.

Convocatòria: Les comissions Informatives celebrarà sessions ordinàries amb la periodicitat que acordi el Ple en el moment de constituir-les, en els dies i hores fixats per l’Alcalde o respectiu President. Poden, no obstant això, tenir sessions extraordinàries quan llur President ho decideix o quan ho demani la quarta part almenys del nombre legal de membres. Als efectes d’aquest càlcul es tindrà amb compte la representació del grup en el si del Ple de la corporació. En aquest darrer supòsit, la celebració de la mateixa comissió no podrà demorar-se per més de quinze dies hàbils des que va ser sol·licitada, no podent-se incorporar l’assumpte al ordre del dia d’una comissió ordinària o d’una altra extraordinària amb més assumptes, si no ho autoritzen expressament els sol·licitants de la convocatòria. Si el President no convoqués la Comissió Extraordinària sol·licitada pel nombre de regidors indicat ,quedarà automàticament convocada pel desè dia hàbil següent al de la finalització de dit termini, a les 12 hores, la qual cosa serà notificada pel Secretari de la Comissió a tots els membres de la mateixa al dia següent de la finalització del termini citat anteriorment.

Les convocatòries de les Comissions Informatives correspondran a l’Alcalde o President de la Comissió i seran notificades pel Secretari de la Comissió a tots els membres de la mateixa amb una antelació de dos dies hàbils, llevat les urgents. En tot cas s’acompanyarà l’ordre del dia.

Quòrum: La vàlida celebració de les sessions requereix la presencia de la majoria absoluta dels seus components de la Comissió, ja siguin titulars o suplents, en primera convocatòria i un mínim de tres membres en segona convocatòria una hora més tard. Als efectes del càlcul d’aquest quòrum es tindrà en compte la representació de cada grup en el Ple de la corporació.

Atribucions: Correspon a aquestes comissions l’estudi i el dictamen previs dels assumptes que s’han de sotmetre a la decisió de Ple o de la Junta de Govern Local quan actuï per delegació d’aquest. També poden intervenir en relació amb els assumptes que s’han de sotmetre a la Junta de Govern Local quan aquest òrgan els demani dictamen.

Igualment informaran aquells assumptes de la competència pròpia de la Junta de Govern Local i del Alcalde que li siguin sotmès al seu coneixement per expressa decisió d’aquells.

Finalment, les Comissions Informatives faran la funció de les comissions d’estudi que, d’acord amb la normativa vigent, s’hagin de crear per a la implantació de serveis municipals o per l’elaboració de disposicions de caràcter general, comissió a la qual es podrà incorporar, en el punt de l’ordre del dia en què es debatin els esmentats acords i en qualitat d’assessors, aquells tècnics municipals que es consideri necessària la seva presència.

(4)

Funcionament: Els dictàmens de les Comissions informatives tenen caràcter preceptiu i no vinculant. En supòsits d’urgència, el Ple o la Junta de Govern Local, podrà adoptar acords sobre assumptes no dictaminats per la corresponent Comissió Informativa, però, en aquest supòsits, de l’acord adoptat haurà de donar-se compte a la Comissió Informativa en la primera sessió que es celebri. A proposta de qualsevol dels membres de la Comissió Informativa, l’assumpte haurà de ser inclòs en l’ordre del dia del següent Ple amb l’objecte que aquest deliberi sobre la urgència acordada, en exercici de les atribucions de control i fiscalització.

Cap comissió podrà deliberar sobre assumpte de la competència d’altra, llevat que es tracti de problemes comuns en quin cas podrà convocar-se pel President de la Corporació, a proposta dels de les respectives comissions, una sessió conjunta.

El President/a dirigeix i ordena, al seu prudent arbitri, respectant els principis generals que regeixen els debats plenaris, els debats de la Comissió.

El President de cada comissió podrà requerir la presencia, en les seves sessions, de personal o membres de la Corporació als efectes informatius. De cada sessió de les Comissions Informatives s’aixecarà acta amb el contingut establert a l’article 110 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril i transcrit al llibre d’actes corresponent d’acord amb allò que disposar l’article 111 del mateix text legal.

Votació: Els dictàmens s’aprovaran sempre per majoria simple dels presents, decidint els empats el/la president/a amb vot de qualitat.

El dictamen de la Comissió podrà limitar-se a mostra la seva conformitat amb la proposta que li sigui sotmesa pels serveis administratius competents o be formular una alternativa.

Els membres de la Comissió que dissenteixin del dictamen aprovat per aquesta, podran demanar que consti el seu vot en contra o formular vot particular per la seva defensa davant el Ple. Els altres membres de la Corporació hi poden formular també esmenes abans que l’assumpte se sotmeti a debat i votació del Ple.

Tercer. La Comissió Informativa de Presidència i de Serveis a les Persones realitzarà les seves sessions, amb caràcter ordinari, a la Sala de Juntes de la Casa Consistorial a les 18:00 hores del dilluns anterior a la realització de Ple ordinari o de conformitat amb el calendari de sessions del Ple aprovat si es realitza en un altre dia de la setmana, i sense perjudici de la realització de convocatòries extraordinàries.

Quart. La Comissió Informativa de Presidència i de Serveis a les Persones estarà integrada pels membres següents:

(5)

President:

Sr. Miquel Forns i Fusté Presidents Delegats:

A determinar per Decret de l’Alcalde un cop aprovat el present Acord. Vocals titulars i suplents:

Formarà part de la Comissió Informativa un representant de cada grup polític municipal i un suplent per cadascú, si s’escau, designats per Decret de l’Alcalde a proposta de cada grup polític municipal, formulada per escrit dirigit a l’Alcaldia dins dels cinc dies següents a l’adopció del present acord.

En defecte de comunicació es procedirà de conformitat amb l’article 88.2 del Reglament Orgànic Municipal

Secretari titular:

El Secretari General de l’Ajuntament, el Vicesecretari o funcionari en qui delegui.

Cinquè. La Comissió Informativa de Promoció i Territori realitzarà les seves sessions, amb caràcter ordinari, a la Sala de Juntes de la Casa Consistorial, a les 19:00 hores del dilluns anterior a la realització de Ple ordinari o de conformitat amb el calendari de sessions del Ple aprovat si es realitza en un altre dia de la setmana i sense perjudici de la realització de convocatòries extraordinàries.

Sisè. La Comissió Informativa de Promoció i Territori estarà integrada pels membres següents:

President:

Sr. Jordi Mas Castella Presidents delegats:

A determinar per Decret de l’Alcalde un cop aprovat el present Acord. Vocals titulars i suplents:

Formarà part de la Comissió Informativa un representant de cada grup polític municipal i un suplent per cadascú, si s’escau, designats per Decret de l’Alcalde a proposta de cada grup polític municipal, formulada per escrit dirigit a l’Alcaldia dins dels cinc dies següents a l’adopció del present acord.

En defecte de comunicació es procedirà de conformitat amb l’article 88.2 del Reglament Orgànic Municipal

Secretari titular:

(6)

Setè. Es crea la Comissió Especial de Comptes, la qual, de conformitat amb l’article 90 del Reglament Orgànic Municipal s’integrarà en la Comissió Informativa de Presidència, la qual es constituirà com a Comissió Especial de Comptes, tant en les reunions preparatòries que es puguin convocar a instància del seu President o a petició de la quarta part dels seus membres, com en la reunió en la que es rendeixi definitivament el seu informe.

Vuitè. La Comissió Especial de Comptes assumirà les competències que l’article 116 de la Llei 7/1985 en concordança amb l’article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, atribueix a la Comissió Especial de Comptes, constituint-se a aquests efectes per a les esmentades funcions, com a Comissió Especial de Comptes, d’acord amb el règim jurídic següent:

Corresponen a la Comissió Especial de Comptes les funcions següents:

 L’examen, estudi i informe dels comptes anuals de la corporació. Aquests queden integrats pel compte general del pressupost, el compte d’administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars de pressupost i els comptes d’entitats o organismes municipals de gestió.

 Informar en relació amb les modificacions de contractes, encara que fossin successives, que impliquin conjuntament o aïlladament alteracions en quantia igual o superior al 10 per cent del preu primitiu del contracte, sempre que aquesta sigui igual o superior al 20% dels recursos ordinaris de la corporació.

 Els informes o consultes que els facin arribar l’Alcaldia o altres òrgans municipals.

La Comissió Especial de Comptes s’ha de reunir necessàriament abans del dia 1 de juny de cada any per examinar els comptes generals de la corporació, juntament amb els seus justificants i antecedents i emetre informes. Pot, no obstant això, tenir reunions preparatòries si el seu president ho acorda o si ho demana un nombre de membres de la Comissió Especial de Comptes, que d’acord amb el sistema ponderat, signifiqui una quarta part almenys dels membres de la Comissió.

El règim de funcionament de la Comissió Especial de Comptes serà el següent:  Els comptes general i la documentació complementària seran formats per la

intervenció. Aquesta documentació ha d’estar a disposició dels membres de la Comissió perquè els puguin examinar i consultar, com a mínim quinze dies abans de la primera de les reunions. Per efectuar aquesta consulta podran acompanyar-se dels tècnics municipals o assessors externs que creguin oportuns.

 El compte general amb l’informe de la Comissió Especial de Comptes serà exposat al públic per termini de quinze dies, durant els quals i vuit més els interessats podran presentar reclamacions, objeccions o observacions. Examinats aquests per la Comissió i efectuades quantes comprovacions cregui necessàries, emetrà un nou informe.

(7)

reclamacions i objeccions formulades, se sotmetrà al Ple de la corporació perquè, si s’escau pugui ser aprovat abans de l’1 d’octubre. Un cop aprovat es remetrà còpia al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes.

Novè. Comunicar aquest acord als diferents Grups Polítics Municipals, fent-los constar que hauran de designar els seus representants en cada Comissió en la forma exposada per procedir al seu nomenament per Decret de l’Alcalde.

Sitges, a 25 de juny de 2015 L’Alcalde

Sr. Miquel Forns i Fusté

El Secretari General

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :