ORGANITZACIÓ ECONÒMICA MUNDIAL CONCEPTES ECONÒMICS

28 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Texto completo

(1)

ORGANITZACIÓ ECONÒMICA

MUNDIAL

(2)

L'activitat econòmica

és el conjunt d'activitats

fetes pels homes per satisfer les seves

necessitats.

Produir béns (distribuir-los i vendre'ls) Prestar serveis

(3)

El procés econòmic:

La producció de béns: Béns de consum o finals Béns de producció o intermedis Serveis Comercialitzacióm (distribució) Distribució

Venda (a l'engròs o al detall)

Consum

(l'economia estudia aquests aspectes)

(4)

Béns de consum o finals:

(5)

Béns de producció o intermedis:

(6)

Serveis:

educació, sanitat, transports públics,

informació (TV, radio, Internet,...)

(7)

Comercialització:

distribució i venda

VENDA A L'ENGRÒS

VENDA AL DETALL

(8)

Consum:

es la compra de béns i serveis.

(9)

Copia les preguntes i respon-les a la llibreta:

Per a què serveixen les activitats econòmiques? Quina diferència hi ha entre la producció de

béns i la de serveis?

Quina diferència hi ha entre la venda a l'engròs i la venda al detall?

Escriu els nom de 5 béns de consum i 3 de producció.

(10)

3. QUI INTERVÉ EN L'ACTIVITAT ECONÒMICA?

Els agents econòmics

Són les persones, grups i institucions que intervenen en el funcionament de l'activitat econòmica. És a dir, els que s'encarreguen de produir, intercanviar i

consumir. N'hi ha 3 d'essencials:

Les famílies Les empreses L'Estat

(11)

Les famílies:

Són un dels principals agents del consum. Gasten seus diners per cobrir les seves necessitats.

(12)

Les empreses:

Són l'agent principal de producció i distribució.

Una empresa és la unitat econòmica que per mitjà del treball i el capital, fabrica i distribueix béns i serveis.

Productes produïts =

COST

PREU VENDA

Al preu de cost se li afegeix

la plusvàlua o benefici

(13)

Les empreses es classifiquen:

Segons la seva dimensió:

Multinacionals, mitjanes i petites Segons la seva activitat:

Sector primari (agricultura, ramaderia, pesca i silvicultura)

Sector secundari (indústria i construcció)

Sector terciari (sector serveis – sanitat – educació- transports)

(14)

L'Estat o sector públic:

L'últim dels agents econòmics és l'Estat, també anomenat sector públic. Les seves activitats i iniciatives les realitza gràcies al pagament

d'impostos. Ciutadans Ciutadans i i empreses empreses Impostos directes:

per nivell d'ingressos (IRPF)

Impostos indirectes:

per consum (tabac, Alcohol, benzina...) Paguen

Per mantenir:

L'administració pública (govern central, autonomies, ajuntaments...) Promoure l'activitat econòmica (construcció de carreteres, escoles, hospitals, biblioteques...)

Oferir serveis públics (sanitat, ensenyament, seguretat...) Oferir prestacions socials (atur, Jubilacions, baixes...)

(15)

ACT. 5. Què i quins són els agents

econòmics?

ACT. 7. Com és classifiquen les empreses?

(completa l'esquema)

Copia les preguntes i respon-les a la llibreta:

Com actua l'Estat? Com obté el capital i què fa amb ell?

Defineix què són els impostos?

(16)

Per produir béns i serveis necessitem:

Els factors productius

Treball

Recursos Naturals Capital

(17)

Treball:

És qualsevol activitat humana que

serveix per produir béns i subministrar serveis.

Normalment trobem:

Treball per compte d'altri Treball autònom

Empleat i empresari negociem les

condicions de treball i s'especifiquen al

Contracte de treball

(Vegeu glossari, pàg. 118)

(18)

Els sindicats i les organitzacions

empresarials.

Són les associacions formades per a la defensa col·lectiva dels drets dels treballadors i dels empresaris.

D'una banda tenim als sindicats (Comissions obreres, Unió general de Treballadors, Confederació General del treball...)

Patronal (CEOE), Foment del Treball i PIMEC

(19)

Recursos naturals:

Un recurs és un bé natural que pot tenir algun interès per a l’ésser humà.

N'hi ha de dos tipus:

Renovables: la llum solar, la força del vent o la força hidràulica

No Renovables: vegetació, petroli, urani, minerals, animals, aigua dolça, etc.

(20)

Capital

S'entén per capital tots el recursos no

naturals que s'empren per produir béns i serveis

No tan sols els diners (capital financer), sinó també els edificis, les instal·lacions, les màquines o les

tecnologies (capital físic) i el capita humà (qualificació dels treballadors)

L'excedent és la part que sobra de la producció d'un producte.

(21)

Copia les preguntes i respon-les a la llibreta:

Què és un recurs natural?

Esmenta 5 recursos naturals renovables i 5 de no renovables?

Què és el treball? Quina diferència hi ha entre el treball autònom i el treball per compta d'altri? Què és el capital? I l'excedent?

(22)

1. La desocupació

El problema de l'atur:

Es coneix com a deslocalització al d’una fenomen que

consisteix a traslladar els centres de producció a països en vies de desenvolupament que ofereixen:

Mà d’obra abundant i barata Lleis laborals toves

Inexistència de lleis medi ambientals Pressió fiscal molt baixa o nul·la Suficient nivell d'infraestructures Possibilitat d’obtenir molts beneficis.

4. ELS FACTORS PRODUCTIUS

Quatre grans problemes laborals (pàg. 118 i 119)

(23)

Quins d'aquest recursos són renovables i quins no són renovables?

(24)

El mercat laboral:

L'oferta i la demanda de treball constitueixen el

mercat de treball

o laboral.

La població activa la integren les persones ocupades o que es troben disposades a fer-ho. Inclou les que es

troben a l'atur o busquen feina per primera vegada.

L'ocupació per sectors econòmics depèn de cada país. A Catalunya i Espanya hi ha més gent que es dedica al

sector terciari, mentre que el secundari queda en segon lloc i el primari el tercer.

(25)

Copia les preguntes i respon-les a la llibreta:

Quines persones integren la població activa? Explica, en paraules teves, el procés de la

deslocalització.

Per què serveixen els sindicats? Què és el dret de vaga? Quins són els principals sindicats a Catalunya o l'Estat Espanyol?

(26)

Conceptes previs

L'economia de mercat:

L'economia de mercat actual, majoritària al món, és el capitalisme. I es basa en el lliure joc de l'oferta i la demanda.

Funcionament del Mercat:

MERCAT-PRODUCTES Venedor = màxim benefici Comprador = Minim cost Oferta Demanda Preu: Si hi ha molts Productes = preu baix

Si hi ha pocs Productes = preu alt

(27)

La llei de l'oferta i la demanda:

Es el punt d'equilibri entre el preu i la quantitat de productes venuts.

L'oferta i la demanda d'un producte però pot veure's modificada per la publicitat i la

propaganda.

(28)

Copia les preguntes i respon-les a la llibreta:

Busca a l'enciclopèdia què és el capitalisme.

Explica el funcionament del mercat (venedor, comprador, preu, oferta i demanda)

Com afecta la publicitat a l'oferta i la demanda? Busca una petita biografia d'Adam Smith.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :