Aplicacions on-line i eines de suport per a l explotació de biomassa forestal. Eines i models ORGEST

Texto completo

(1)

Aplicacions on-line i eines de suport per a

l’explotació de biomassa forestal

Eines i models ORGEST

Jornada tècnica

Ribes de Freser, 30 d’abril de 2013

(2)

Objectiu de les ORGEST és establir les eines i models de suport a la planificació i gestió forestals adaptades a les actuals condicions de canvi global, que integrin la multifuncionalitat, la biodiversitat i les principals pertorbacions naturals que afecten el mediterrani.

És necessari disposar d’uns tractaments silvícoles que tinguin en compte:

ORGEST (Orientacions de gestió forestal sostenible de Catalunya)

- La complexitat de la gestió forestal degut a gran variabilitat de situacions i de tipus de masses, l’amenaça dels grans incendis forestals i del canvi climàtic.

- L’assignació més eficient dels recursos.

- La reduïda rendibilitat i l’elevada multifuncionalitat, amb diferents demandes per part de la societat.

(3)
(4)

ORGEST

 Estudi elaborat pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i el Centre de la Propietat Forestal

 Realitzat en base científica i participat pel sector forestal català. Recull l’experiència dels gestors

 Els models presentats es troben en fase de millora continuada, a partir de proves realitzades sobre el terrenys i per l’adecuació a nous requeriments tècnics, de mercat i/o ambientals

(5)

5 E S T R U C T U R A O R G E S T

TIPOLOGIES FORESTALS DE CATALUNYA

Tipologies forestals arbrades Formacions forestals i qualitat d’estació

Tipologies arbustives i herbàcies Formacions forestals i producció

FORMACIONS FORESTALS OBJECTIUS PREFERENTS MODELS DE GESTIÓ

Boscos de pi roig

àmbit pirinenc, central i meridional

Producció de fusta i prevenció de grans incendis forestals

M_Ps01 M_Ps02

.... M_Ps17

Producció de fusta i bolets M_Ps18

Producció fusta i pastura M_Ps0s

Producció fusta i protecció fauna M_Ps0l

Pinedes de pi blanc litorals i continentals

Producció de fusta i prevenció de grans

incendis forestal M_Ph01M_Ph02

.... Alzinars

litorals i muntanyencs Producció de fusta i prevenció de grans incendis forestals M_Qii01.... Boscos de pinassa

Àmbit prepirinenc, central i meridional Producció fusta i prevenció de gransincendis forestals .... Altres Formacions Producció fusta i prevenció de gransincendis forestals ...

PARÀMETRES I INDICADORS DE SUPORT A LA GESTIÓ FORESTAL

Integració del risc de grans incendis (GIF) en la gestió forestal Capacitat farratgera de les tipologies arbrades i no arbrades Capacitat productiva dels bolets

(6)

Estructura

ORGEST

. Tipologies forestals arbrades

Formacions forestals: 191 formacions. Masses pures i mixtes

Qualitat d’estació: alta, mitjana o baixa. Determinada a partir de variables ecològiques

Boscos en general 158 formacions forestals (26 pures, 118 mixtes,14 despècies minoritàries)

Boscos de ribera 5 formacions forestals

(7)
(8)
(9)
(10)

Estructura

ORGEST.

Objectius preferents

Objectius preferents

-Producció de fusta/suro/pastures

-Producció de fusta/suro i augment resistència al foc (GIF) -Augment resistència al foc (GIF)

-Producció de fusta i producció de bolets (Boscos de pi roig)

-Producció, augment resistència foc, eficiència en l’ús de l’aigua

(11)

Estructura

ORGEST.

Paràmetres a tenir en compte en la gestió forestal

Paràmetres en estudi

- Integració del risc de grans incendis forestals en la gestió forestal - Producció micològica dels boscos

- Recursos hídrics en els ecosistemes forestals - Capacitat farratgera dels ecosistemes

(12)

Estructura

ORGEST.

Paràmetres a tenir en compte en la gestió forestal

- Integració del risc de grans incendis forestals en la gestió forestal

(13)

Estructura

ORGEST.

Paràmetres a tenir en compte en la gestió forestal

- Integració del risc de grans incendis forestals en la gestió forestal

VULNERABILITAT MODERADA (B) VULNERABILITAT BAIXA (C) VULNERABILITAT ALTA (A)

(14)

Estructura

ORGEST.

Objectius preferents i

(15)

Estructura

ORGEST

Tipologia forestal Espècie/s i qualitat d’estació Tipologia forestal (Formació forestal i potencial productiu) + Vulnerabilitat als incendis forestals Orientacions de gestió sostenible (ORGEST) per

a la producció forestal i reducció del risc de GIF

Incendis tipus Risc d’incendi per una

àrea determinada Tipus estructurals Vulnerabilitat al foc de capçades de les estructures

(16)

Estructura

ORGEST.

Models de gestió forestal

 S’estableixen en funció de la tipologia forestal i els objectius preferents de la unitat, d’acord amb l’anàlisi dels

diferents paràmetres que afecten a aquella unitat

 Els models existents superen el 80% del recobriment de les espècies arbrades totals de Catalunya

 S’ha obtingut els models pels boscos de pi roig i pinassa, per les pinedes de pi blanc, alzinars, carrascars i rouredes, per les suredes, fagedes i boscos de castanyer

(17)
(18)
(19)

2

Fcc.i: 60-80% Vul.Incendis: A D.i: 904 peus/ha AB.i: 35 m2/ha V.i: 239 mcc/ha Fcc.f: 60-70% Vul. Incendis: C D.f: 690 peus/ha AB.f: 28 m2/ha V.f: 195 mcc/ha

Massa pura de pi blanc Qualitat d’estació alta

Zona dalt risc dincendi forestal

Augment resistència foc capçades Model de gestió Ph06

(20)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :