• No se han encontrado resultados

Decàleg per a l'educació plurilingüe

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Decàleg per a l'educació plurilingüe"

Copied!
16
0
0

Texto completo

(1)

DECÀLEG PER A

L’EDUCACIÓ

PLURILINGÜE

Grup de recerca Plurilingüismes escolars i aprenentatge de

llengües (PLURAL)

(2)

Han col·laborat en la traducció:

Encarnación Carrasco; Alessia Corsi; Xiaoyan Guo;

Núria Sánchez-Quintana; Kevin Steil

(3)

Aquest decàleg és la síntesi de moltes reflexions que s’han posat sobre la taula en diverses trobades. La pre- gunta inicial era la següent: ¿com hem de promoure noves actituds i nous sabers en els contextos de diver- sitat lingüística i cultural que caracteritzen avui molts centres educatius? La resposta, com és lògic, no pot ser tancada, però sí que ha d’estar orientada. A partir de la iniciativa del grup PLURAL1 de la Universitat de Bar- celona, diferents docents de tots els nivells educatius han col·laborat en la seva concreció. Amb aquesta pu- blicació volem posar un primer esglaó perquè aquestes reflexions augmentin, perquè es pugui sentir la veu de tots aquells que aspirem a construir un món sense fron- teres, ni murs, entre cultures i llengües.

Barcelona, 26 de setembre de 2022

1 Grup de recerca Plurilingüismes Escolars i Aprenentatge de Llengües (PLURAL), amb l’ajut de la convocatòria TRANSFER 2022 per a les activitats de transferència i divul- gació de la facultat d’Educació de la UB; del projecte EDU2015-69332-R. Desarrollo de las competencias para la educación plurilingüe. (2016-2018); i del projecte 2017ARMIF 00014. L’acolliment lingüístic: La immersió i l’educació plurilingüe e intercultural (2018- 2020).

(4)

1

Fer visibles les llengües dels alumnes.

Les llengües familiars de cada infant són un dels aspectes més valuosos que aporta l’infant a l’escola. Prescindir d’elles, fer com si no existissin, és menys- tenir part de la manera de ser de cadascú. Saber-ne el nom, alguna paraula i voler aprendre’n la seva pronúncia, és demostrar interès per la seva vida.

Dar visibilidad a las lenguas de los alumnos.

La lengua familiar de cada niño o niña es uno de los aspectos más va- liosos que aporta a la escuela. Prescindir de ellas, hacer como si no exis- tieran, es menospreciar parte de la forma de ser de cada uno. Saber su nombre, alguna palabra y querer aprender su pronunciación, es demostrar interés por su vida.

Rendre visibles les langues des élèves.

Les langues familières de chaque enfant sont l’un des aspects les plus précieux que l’enfant apporte à l’école. S’en passer, faire comme si elles n’existaient pas, c’est sous-estimer une partie de la manière d’être de cha- cun. Connaître leur nom, un mot et vouloir apprendre leur prononciation, c’est montrer de l’intérêt pour la vie des apprenants.

Make the student´s languages visible.

The family language of every child is one of the most valuable aspects the child can bring to the classroom. To neglect the existence of these languages is an act of belittling the sense of being. Learning their name or a word from their language with a desire to pronounce it correctly demon- strates genuine interest for the student´s wellbeing.

2

Fer visibles les llengües dels alumnes.

La llengua familiar de cada infant és un dels aspectes més valuosos que aporta l’infant a l’escola. Prescindir d’elles, fer com si no existissin, és menystenir part de la manera de ser de cadascú. Saber-ne el nom, alguna paraula i voler aprendre’n la seva pronúncia, és demostrar interès per la seva vida.

Dar visibilidad a las lenguas de los alumnos.

La lengua familiar de cada niño o niña es uno de los aspectos más valiosos que aporta a la escuela. Prescindir de ellas, hacer como si no existieran, es menospreciar parte de la forma de ser de cada uno. Saber su nombre, alguna palabra y querer aprender su pronunciación, es demostrar interés por su vida.

Rendre visibles les langues des élèves. La langue familiale de chaque enfant est l’un des aspects les plus précieux que l’enfant apporte à l’école. S’en passer, faire comme si elles n’existaient pas, c’est sous-estimer une partie de la manière d’être de chacun. Connaître leur nom, un mot et vouloir apprendre leur prononciation, c’est montrer de l’intérêt pour la vie des apprenants.

Make the student´s languages visible.

The familial language of every child is one of the most valuable aspects the child can bring to the classroom. To neglect the existencse of these languages is an act of belittling the sense of being. Learning their name or a word from their language with a desire to pronounce it correctly demonstrates genuine interest for the student´s wellbeing.

ھ ا ﻟﻠ ﻐﺎ ت ا ﻟﺘ ث ﮭﺎ اﻟ ﻣﯿ

ﺬ.واﺟ اﻟرﻛﺛ أن ﻣلﻔطلﻛ ﻟ ﻓﺔ ﻟوﻣﺄاﻟﺔ ﻐ اﻟﻠد ﺗﻌ ﻧ

ب ﻗ ﯾﻣ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﯾ ﺟ ﻠﺑ ﮭﺎ اﻟ ط ﻔ ل إﻟ ﻰ اﻟ ﻣ د ر ﺳ ﺔ.

ا ﻻ ﺳ ﺗﻐ ﻧﺎ ء ﻋ ﻧﮭ

ﺎ، د.وﺟواﻟﺔ ﯾﻘرطن ﻣءزﺟنﺄﺷن ﻣلﯾﻘﻠﻟﺗ اوھ ﺎ،ھدوﺟو دمﻌ ﺑر ﺎھظﻟﺗوا

Rendi visibili le lingue degli studenti.

La lingua familiare di ogni bambino è uno degli aspetti più preziosi che il bambino porta a scuola.

Farne a meno, fingere che non esistano, è sminuire una parte del modo di essere di ognuno.

Conoscerne il nome, alcune parole e voler imparare la loro pronuncia è mostrare interesse per la loro vita.

重视视学学生生的的母母语语。。

母语,是每个孩子带给学校最有魅力的价值之一。如果忽略和无视母语的存在,

就是对孩子自身的一种轻视。知道孩子们的名字,知道他们母语中某个词的意思 和发音,是老师对孩子生活感兴趣的展现。

Rendi visibili le lingue degli studenti.

Le lingue familiari di ogni bambino sono uno degli aspetti più preziosi che il bambino porta a scuola. Farne a meno, fingere che non esistano, è sminuire una parte del modo di essere di ognuno. Conoscerne il nome, alcune parole e voler imparare la loro pronuncia è mostrare interesse per la loro vita.

(5)

重视学生的母语。

母语,是每个孩子带给学校最有魅力的价值之一。如果忽略和无视母语 的存在,就是对孩子自身的一种轻视。知道孩子们的名字,知道他们母 语中某个词的意思和发音,是老师对孩子生活感兴趣的展现。

2

Interessar-se per la manera com cada alumne viu el seu plurilingüisme. Fo- mentar espais perquè els infants puguin expressar les experiències i pràc- tiques plurilingües ajuda a prendre consciència del repertori lingüístic de cadascú i a reconèixer que aquest és dinàmic i canviant al llarg de la vida.

Interesarse por la forma en que cada alumno vive su plurilingüismo.

Fomentar espacios para que los niños y niñas puedan expresar sus expe- riencias y prácticas plurilingües ayuda a tomar conciencia del repertorio lingüístico de cada uno ya reconocer que este es dinámico y cambiante a lo largo de la vida.

Intéressez-vous à la manière dont chaque élève vit son plurilinguisme.

Favoriser des espaces permettant aux enfants d’exprimer des expériences et des pratiques plurilingues aide à prendre conscience du répertoire linguistique de chaque personne et à reconnaître qu’il est dynamique et changeant tout au long de la vie.

Be interested in the way each student perceives their plurilingualism.

Create spaces in which the students can express their own plurilingual experiences with the intention of helping the students to become more aware of their and other´s linguistic repertoire. Also, to recognize that plurilingual experiences are dynamic and will happen throughout life.

3

Interessar-se per la manera com cada alumne viu el seu plurilingüisme. Fomentar espais perquè els infants puguin expressar les experiències i pràctiques plurilingües ajuda a prendre consciència del repertori lingüístic de cadascú i a reconèixer que aquest és dinàmic i canviant al llarg de la vida.

Interesarse por la forma en que cada alumno vive su plurilingüismo.

Fomentar espacios para que los niños y niñas puedan expresar sus experiencias y prácticas plurilingües ayuda a tomar conciencia del repertorio lingüístico de cada uno ya reconocer que este es dinámico y cambiante a lo largo de la vida.

Intéressez-vous à la manière dont chaque élève vit son plurilinguisme.

Favoriser des espaces permettant aux enfants d’exprimer des expériences et des pratiques plurilingues aide à prendre conscience du répertoire linguistique de chaque personne et à reconnaître qu’il est dynamique et changeant tout au long de la vie.

Be interested in the way each student perceives their plurilingualism.

Create spaces in which the students can express their own plurilingual experiences with the intention of helping the students to become more aware of their and other´s linguistic repertoire. Also, to recognize that plurilingual experiences are dynamic and will happen throughout life.

ﻛﻦ ﺘﻤًﮭ ﺑﺎ ﯾﻘ اﻟ ﻌﯿ ﮭﺎ ط ﺎﻟ ﺘﻌ ﺪد ا ﻟﻠ ﻐﺎ

ت ﻦﻋﺮﺒﯿﺘﻌ ﻟﻠلﻔﺎطﻸ ﻟتﺎﺣﺎﺴﻤ اﻟﺰﯾﺰ ﺗﻌ. ﺗ ﺠ ﺎ ر ﺑﮭ ﻢ

، اﻟ ﻤ ﻤﺎ ر ﺳ ﺎ ت ﺗ ﺴ ﺎ ﻋ ﺪ اﻟﺘ ﻌ ﺪ دﯾ ﺔ اﻟﻠ ﻐ ﻮ ﯾﺔ ﻋ ﻠ ﻰ إ د ر ا ك اﻟ ﺬ ﺧ ﯿ ﺮ ة اﻟﻠ ﻐ ﻮ ﯾﺔ ﻟ ﻜ ﻞ وا ﺣ ﺪ ﻋ ﻠ ﻰ ﺣ ﺪا

. ة.ﯿﺎﺤ اﻟﻞﺣاﺮ ﻣلﻮطﻰﻠﻋﺮﯿﺘﻐ ﻣوﻲ ﯿﻜﺎﻣﯾﻨ دنﻮﻜ ﯾﻞﻤﻟﻌ ا اﺎدھن أكرﺪ ﻧن أﺐﺠﯾو

关心心每每个个孩孩子子的的多多语语种种环环境境。。

为孩子提供环境,让他们表达他们使用多语言的经历和实践体验。这有助于提高 对他们的语言丰富度的认识,但要知道这种语言储备是不断变化的。

Interessarsi al modo in cui ogni studente vive il proprio plurilinguismo.

Favorire spazi nei quali i bambini possano esprimere esperienze e pratiche plurilingue aiuta a prendere coscienza del repertorio linguistico di ognuno e a riconoscere che questo è dinamico e mutevole nel corso della vita.

(6)

关心每个孩子的多语种环境。

为孩子提供环境,让他们表达他们使用多语言的经历和实践体验。这有 助于提高对他们的语言丰富度的认识,但要知道这种语言储备是不断变 化的。

3

Debatre sobre la jerarquització social de les llengües.

No hi ha llengües pitjors ni millors per comunicar-se. Totes les llengües contenen coneixement i en produeixen de nou, però en cada context hi ha llengües considerades de més prestigi que altres. Cal crear espais per aprendre la història de les llengües de l’aula i entendre les relacions d’ús social que s’estableixen.

Debatir sobre la jerarquización social de las lenguas.

No hay lenguas peores ni mejores para comunicarse. Todas las lenguas suponen y producen conocimiento, pero en cada contexto hay lenguas consideradas de mayor prestigio que otras. Es necesario crear espacios para aprender la historia de las lenguas del aula y entender las relacio- nes de uso social de estas.

Discutez de la hiérarchie sociale des langues.

Il n’y a pas de langues meilleures que d’autres pour communiquer.

Toutes les langues véhiculent des connaissances et servent à en produire, mais dans chaque contexte, il y a des langues considérées plus prestigieuses que d’autres. Il est nécessaire de créer des espaces pour apprendre l’histoire des langues de la classe et comprendre les relations d’usage social qui s’établissent.

Discuss social hierarchy of languages.

There is no one language better than the other. All languages are vessels for knowledge and producing new knowledge. However, in certain con- texts some languages are recognized as more prestigious. It is necessary to create spaces to learn about all the languages in the classroom to un- derstand their established social use.

(7)

4

Debatre sobre la jerarquització social de les llengües. No hi ha llengües pitjors ni millors per comunicar-se. Totes les llengües contenen coneixement i en produeixen de nou però en cada context hi ha llengües considerades de més prestigi que altres. Cal crear espais per aprendre la història de les llengües de l’aula i entendre les relacions d’ús social que s’estableixen.

Debatir sobre la jerarquización social de las lenguas.

No hay lenguas peores ni mejores para comunicarse. Todas las lenguas suponen y producen conocimiento, pero en cada contexto hay lenguas consideradas de mayor prestigio que otras. Es necesario crear espacios para aprender la historia de las lenguas del aula y entender las relaciones de uso social de estas.

Discutez de la hiérarchie sociale des langues. Il n’y a pas de langues meilleures que d’autres pour communiquer. Toutes les langues véhiculent des connaissances et servent à en produire, mais dans chaque contexte, il y a des langues considérées plus prestigieuses que d’autres. Il est nécessaire de créer des espaces pour apprendre l’histoire des langues de la classe et comprendre les relations d’usage social qui s’établissent.

Discuss social hierarchy of languages.

There is no one language better than the other. All languages are vessels for knowledge and producing new knowledge. However, in certain contexts some languages are recognized as more prestigious. It is necessary to create spaces to learn about all the languages in the classroom to understand their established social use.

ﻧﺎ ش ا ﻟﺗ ل ا ﻟﮭ ر ا ﺗﻣ ﻠﻐ

ت. لﺻا ﺗو ﻟىرﺧﻷ ان ﻣنﺳﺣاﺔ ﻟﻐد ﺟو ﺗﻻ. ﻛ

ل ا ﻟﻠ ﻐﺎ

ت ﻛﻲ ﻓنﻛوﻟد دﯾﺟن ﻣﮭﺎﺟﻧﺗوﺗ ﻓﺔرﻌﻟﻣ اﻰﻠﻋي ﺗوﺣﺗ ل

ﺳ ﯾﺎ ق ھ ﻧﺎ ك ﻟ ﻐﺎ ت ﺗ ﻌﺗ ﺑ ر أ ﻛﺛ ر ﺗ دا و ل ﻣ

ن .ھﺎ ﺎؤﺷﻧ إ ﺗم ﻲ اﻟﺗ ﯾﺔﻋﺎ ﺗﻣﺟﻻﺗﺎﻗﺎﻼﻌاﻟم ﻓﮭو تﺎ ﻟﻐ اﺦﯾرﺎ ﺗﻠم ﺗﻌ ﻟتﺎﺣﺎﺳ ﻣ ﺎءﺷﻧﺑﺈﺟﯾ. ھﺎرﯾﻏ

讨论论语语言言的的社社会会等等级级制制度度。。

不同的语言在交流方面并无优劣之分,所有语言都能传递信息和知识。但在每种 语境中,都会有一些语言比其他语言更贴近讲述者想表达的实际内涵。老师有必 要在课堂上创造空间来让学生学习相关语言史,了解该语言在社会关系中所起到 的作用。

Discutere la gerarchia sociale delle lingue.

Non ci sono lingue peggiori o migliori per comunicare. Tutte le lingue contengono sapere e ne producono di nuovo, ma in ogni contesto ci sono lingue ritenute più prestigiose di altre. È necessario creare spazi per ap- prendere la storia delle lingue dell’aula e per comprendere le relazioni di uso sociale che si instaurano.

讨论语言的社会等级制度。

不同的语言在交流方面并无优劣之分,所有语言都能传递信息和知识。

但在每种语境中,都会有一些语言比其他语言更贴近讲述者想表达的实 际内涵。老师有必要在课堂上创造空间来让学生学习相关语言史,了解 该语言在社会关系中所起到的作用。

4

A l’escola ha d’haver-hi espais que permetin descobrir altres maneres de parlar, d’escriure i de conviure.

Adonar-se i compartir que hi ha altres llengües, altres alfabets, altres maneres de saludar, de menjar, de vestir, de celebrar esdeveniments: en definitiva, altres maneres de viure, ha d’ajudar a obrir la ment, a evitar malentesos culturals i a conviure en la diferència.

En la escuela debe haber espacios que permitan descubrir otras formas de hablar, de escribir y de convivir.

Darse cuenta y compartir que hay otras lenguas, otros alfabetos, otros mo- dos de saludar, de comer, de vestir, de celebrar acontecimientos, en definiti- va, otros modos de vivir, debe ayudar a abrir la mente, a evitar malentendi- dos culturales y a convivir en la diferencia.

À l’école, il doit y avoir des espaces qui permettent de découvrir d’autres façons de parler, d’écrire et de vivre ensemble.

Réaliser et partager le fait qu’il existe d’autres langues, d’autres alphabets, d’autres façons de saluer, de manger, de s’habiller, d’organiser des événe-

(8)

ments, bref, d’autres façons de vivre, devrait aider à ouvrir l’esprit, à éviter les malentendus culturels et à vivre ensemble dans la diversité.

There must be spaces in the school that allow for the discovery of alterna- tive ways to speak, write, and coexist.

Realizing and sharing the fact that there are other languages, alphabets, greetings, eating habits, dressing customs, festivities. In short, a realiza- tion of other ways of living helps open the mind of the students to avoid cultural misunderstandings and to cohabitate with others from different backgrounds.

5

A l’escola ha d’haver-hi espais que permetin descobrir altres maneres de parlar, d’escriure i de conviure. Adonar-se i compartir que hi ha altres llengües, altres

alfabets, altres maneres de saludar, de menjar, de vestir, de celebrar esdeveniments, en definitiva, altres maneres de viure, ha d’ajudar a obrir la ment, a evitar malentesos culturals i a conviure en la diferència.

En la escuela debe haber espacios que permitan descubrir otras formas de hablar, de escribir y de convivir. Darse cuenta y compartir que hay otras lenguas, otros alfabetos,

otros modos de saludar, de comer, de vestir, de celebrar acontecimientos, en definitiva, otros modos de vivir, debe ayudar a abrir la mente, a evitar malentendidos culturales y a convivir en la diferencia.

À l’école, il doit y avoir des espaces qui permettent de découvrir d’autres façons de parler, d’écrire et de vivre ensemble. Réaliser et partager le fait qu’il existe d’autres

langues, d’autres alphabets, d’autres façons de saluer, de manger, de s’habiller, d’organiser des événements, bref, d’autres façons de vivre, devrait aider à ouvrir l’esprit, à éviter les malentendus culturels et à vivre ensemble dans la diversité.

There must be spaces in the school that allow for the discovery of alternative ways to speak, write, and coexist. Realizing and sharing the fact that there are other

languages, alphabets, greetings, eating habits, dressing customs, festivities. In short, a realization of other ways of living helps open the mind of the students to avoid cultural misunderstandings and to cohabitate with others from different backgrounds.

ب أ ن و ن ھ ﻧﺎ ك ت ا ﻟﻣ د ر ﺎﻛ ف ط ر ق أ ر

ىﻐﺎ ﻟكﻧﺎھنأ ﻌﺎ ﻣكرﺎﺷوﻧكرد ﻧن أبﺟ.ﯾﻌﺎ ﻣشﯾﻟﻌوا ﺑﺔﺗﺎﻟﻛواثدﺣﻠﺗ ﻟ ت

أ ﺧ ر ى ، أ ﺑ ﺟ دﯾ ﺎ

تﯾﺎﺣﻟ اقرط ،رﺎﺻﺗﺧﺎ ﺑ ،ثداﺣﻷﻻﺎﺗﻔﺣﻻ ا ،سﺑﻼ ﻟﻣ ا ،لﻛﻷ ا ، ﯾﺔﺣﻠﺗ ﻟىرﺧ أقرط ،ىرﺧأ ة .ﻌًﺎ ﻣشﯾ ﻟﻌواﻲﻓﻘﺎ اﻟﺛم ﮭﻟﻔ اءوﺳبﻧﺟﺗ ﻟ ،رﻛﻟﻔ ارﯾرﺣ ﺗﻲﻓد ﻋﺎﺳ ﺗن أبﺟ ﯾ ،ىرﺧﻷا Nella scuola devono esserci spazi che permettano scoprire altri modi di parlare, scrivere e convivere. Comprendere e condividere che ci sono altre lingue, altri alfabeti,

altri modi di salutare, mangiare, vestirsi, celebrare eventi, in definitiva altri modi di vivere, deve aiutare ad aprire la mente, a evitare malintesi culturali e a convivere nella differenza.

学校应该有包容性,允许使用其他语言对话、写作以及包容其他文化和生活方式。

要意识到学校存在其他语言、字母、问候方式、饮食、着装、节日庆祝,总而言 之就是包容其他的生活方式并能乐在其中。这样能帮助学生打开文化隔阂,避免 因文化差异而产生误解,创造一个和睦和谐的环境。

Nella scuola devono esserci spazi che permettano scoprire altri modi di parlare, scrivere e convivere.

Comprendere e condividere che ci sono altre lingue, altri alfabeti, altri modi di salutare, mangiare, vestirsi, celebrare eventi, in definitiva altri modi di vivere, deve aiutare ad aprire la mente, a evitare malintesi cultu- rali e a convivere nella differenza.

学校应该有包容性,允许使用其他语言对话、写作以及包容其他文化和 生活方式。

要意识到学校存在其他语言、字母、问候方式、饮食、着装、节日庆 祝,总而言之就是包容其他的生活方式并能乐在其中。这样能帮助学生 打开文化隔阂,避免因文化差异而产生误解,创造一个和睦和谐的环 境。

5

L’estudi de les llengües també s’ha de promoure a través del contrast en- tre l’àmbit lingüístic, el social i el pragmàtic.

El fet de transitar entre llengües i cultures no l’hem d’associar ni a una superposició, ni a accions esporàdiques, ni a cap tipus d’imposició, sinó a un estímul per al pensament i en especial per a la reflexió metalingüística.

(9)

Les llengües no es fan nosa unes a les altres si sabem establir passarel·les entre elles.

El estudio de las lenguas también debe promoverse a través del contras- te entre el ámbito lingüístico, el social y el pragmático.

No debemos asociar el hecho de transitar entre lenguas y culturas a una superposición, a acciones esporádicas, ni a ningún tipo de imposición, sino a un estímulo para el pensamiento y, en especial, para la reflexión metalingüística. Las lenguas no se molestan entre ellas si sabemos construir pasarelas entre ellas.

L’étude des langues devrait également être encouragée par le contraste entre les sphères linguistique, sociale et pragmatique.

Le fait de passer d’une langue à l’autre et d’une culture à l’autre ne doit pas être associé à des superpositions, à des actions sporadiques ou à une quelconque imposition, mais plutôt comme un moyen de sti- muler pensée et surtout la réflexion métalinguistique. Les langues ne constituent pas des obstacles les unes par rapport aux autres mais, au contraire, des passerelles.

The study of languages must also be promoted through linguistic, social, and pragmatic spheres.

The fact of transitioning between languages should be viewed as a stimulus for thought and especially for metalinguistic reflection rather than an association of sporadic interaction or any type of imposition.

Languages do not belong to us, on the contrary languages belong between us.

6

L’estudi de les llengües també s’ha de promoure a través del contrast entre l’àmbit lingüístic, el social i el pragmàtic. El fet de transitar entre llengües i cultures no l’hem d’associar ni a una superposició, ni a accions esporàdiques, ni a cap tipus d’imposició, sinó a un estímul per al pensament i en especial per a la reflexió metalingüística. Les llengües no es fan nosa unes a les altres, tot al contrari constitueixen passarel·les entre elles.

El estudio de las lenguas también debe promoverse a través del contraste entre el ámbito lingüístico, el social y el pragmático. No debemos asociar el hecho de transitar entre lenguas y culturas a una superposición, a acciones esporádicas, ni a ningún tipo de imposición, sino a un estímulo para el pensamiento y, en especial, para la reflexión metalingüística. Las lenguas no se molestan entre ellas, al contrario, constituyen pasarelas entre ellas.

L’étude des langues devrait également être encouragée par le contraste entre les sphères linguistique, sociale et pragmatique. Le fait de passer d’une langue à l’autre et d’une culture à l’autre ne doit pas être associé à des superpositions, à des actions sporadiques ou à une quelconque imposition, mais plutôt comme un moyen de stimuler pensée et surtout la réflexion métalinguistique. Les langues ne constituent pas des obstacles les unes par rapport aux autres mais, au contraire, des passerelles.

The study of languages must also be promoted through linguistic, social, and pragmatic spheres.The fact of transitioning between languages should be viewed as a stimulus for thought and especially for metalinguistic reflection rather than an association of sporadic interaction or any type of imposition. Languages do not belong to us, on the contrary languages belong between us.

ب أ ﺿًﺎ ﺗﻌ زﯾ ز د را اﻟﻠ ﻐﺎ ت ن ل اﻟ ﺗﻧ ﺎﻗ ض ن ھ و و ي و إ ﺗﻣ و ﻣﺎ ھ و ﺑر ﻣﺎ

. ﻛﻌﺎﻟ ﺑل ﺑ ىرﺧﻷ ابﺎﺳﺣﻰﻠﻋ دةﺣا ﻟو اضرﻔ ﺗن أبﺟﯾﻻتﻓﺎﻘﺎﻟﺛواتﻐﺎﻟﻠ انﯾ ﺑلﺧداﻟﺗ ا ﻘﺔﻘﯾﺣ س

بﺟ ﯾﻻتﻐﺎﻟﻠ ا .تﻐﺎﻟﻠ اددﻌ ﺗرﺎط إلﺧدا ﺗﺎﺻﺎﺧورﯾﻔﻛ ﻟﻠﺗ ﻊدﻓ ﯾﻲﯨرﻛ ﻓزﻔﺣ ﻣكﻧﺎھنوﻛ ﯾن أبﺟﯾ أ ن ﯾ ﻛ و ن ھ ﻧﺎ ك ﻋ ﺎﺋ ق ﻓ ﻲ ﻣﺎ ﺑ ﯾﻧ ﮭ م ﺑ ل ا ﻟﻌ ﻛ س ﯾ ﺟ ب أ ن ﺗ ﻔﺗ ﺢ ﺑ وا ﺑﺎ ت ﺣ ﯾ ث ﯾ ﻛ و ن ھ ﻧﺎ ك ﺗ وا ﺻ ل د اﺋ م.

Lo studio delle lingue deve essere promosso anche attraverso il contrasto tra l’ambito linguistico, sociale e pragmatico. Il fatto di transitare tra lingue e culture non va associato ad una sovrapposizione, né ad azioni sporadiche, né ad alcun tipo di imposizione, ma ad uno stimolo per il ragionamento e soprattutto per la riflessione metalinguistica. Le lingue non si infastidiscono le une alle altre, al contrario costituiscono passerelle tra di loro.

对语语言言的的研研究究也也应应通通过过语语言言、、社社会会和和语语用用领领域域的的对对比比来来促促进进。。

Lo studio delle lingue deve essere promosso anche attraverso il contrasto tra l’ambito linguistico, sociale e pragmatico.

Il fatto di transitare tra lingue e culture non va associato ad una sovrapposizione, né ad azioni sporadiche, né ad alcun tipo di imposizione, ma ad uno stimolo per il ragionamento e soprattutto per la riflessione metalinguistica. Le lingue non si infastidiscono le une alle altre, al contrario costituiscono passerelle tra di loro.

(10)

对语言的研究也应通过语言、社会和语用领域的对比来促进。

我们不应该将在不同语言和文化间的切换看成是一种重复或偶然的行为,

亦或者是被强加的行为,而是将之看成对思想的一种刺激,尤其是对元语 言反思的刺激。不同语言之间互相不会构成干扰,相反,却彼此相通。

Promoure situacions comunicatives significatives per tal que l’alumnat

6

faci ús de la llengua meta.

En les activitats que es proposen al dia a dia a les aules cal que l’ús de la llengua meta, ja sigui per a la interacció, la recepció, la producció o la mediació, tingui sentit, de manera que els alumnes s’impliquin en el seu aprenentatge i ús.

Promover situaciones comunicativas significativas con el fin de que el alumnado haga uso de la lengua meta.

En las actividades que se proponen en el día a día en las aulas es necesa- rio que el uso de la lengua meta -ya sea para la interacción, la recepción, la producción o la mediación- tenga sentido, de modo que los alumnos se impliquen en el aprendizaje y uso de esta.

Promouvoir des situations de communication significatives afin que les élèves puissent utiliser la langue cible.

Dans les activités proposées au quotidien en classe, il est nécessaire que l’utilisation de la langue cible, que ce soit pour l’interaction, la réception, la production ou la médiation, ait du sens, afin que les élèves soient impli- qués dans son apprentissage et son utilisation.

Promote significant communicative situations that allow for the students to use the target language.

In the proposed daily activities for the classroom the target language must be used, either for interaction, reception, production, or mediation, in a meaningful way. So that students get involved in its learning and use.

8

Promoure situacions comunicatives significatives per tal que l’alumnat faci ús de la llengua meta. En les activitats que es proposen al dia a dia a les aules cal que l’ús de la

llengua meta, ja sigui per a la interacció, la recepció, la producció o la mediació, tingui sentit, de manera que els alumnes s’impliquin en el seu aprenentatge i ús.

Promover situaciones comunicativas significativas con el fin de que el alumnado haga uso de la lengua meta.

En las actividades que se proponen en el día a día en las aulas es necesario que el uso de la lengua meta -ya sea para la interacción, la recepción, la producción o la mediación- tenga sentido, de modo que los alumnos se impliquen en el aprendizaje y uso de esta.

Promouvoir des situations de communication significatives afin que les élèves puissent utiliser la langue cible. Dans les activités proposées au quotidien en classe, il

est nécessaire que l’utilisation de la langue cible, que ce soit pour l’interaction, la réception, la production ou la médiation, ait du sens, afin que les élèves soient impliqués dans son apprentissage et son utilisation.

Promote significant communicative situations that allow for the students to use the target language.In the proposed daily activities for the classroom the target language

must be used, either for interaction, reception, production, or mediation, in a meaningful way. So that students get involved in its learning and use.

ﻗﻢ ﯿ ا ﻟﻤ ﻮا ا ﻟﺘ ﻮا ﻠﯿ اﻟ ﮭﺎ دﻓ ﺘﻤ ا ب ا ﺘﻔ ﺎد

ة اﻟﻲ ﻓﻲﻣﻮ ﯾسﺎﺳ أﻰﻠﻋ ﮭﺎﺣاﺮﻗﺘ اﺘﻢ ﯾﻲ اﻟﺘﺔ ﻄﺸﻧﻷ اﻲ ﻓ .دةﻮﺸﻤﻨاﻟﺔ ﻠﻐ اﻟﻦﻣ ﻔ

ﺼ ﻮ ل اﻟ ﺪ ر ا ﺳ ﯿﺔ ﻣ

ﻦﻤﻌﻠ ﺗﻲ ﻓبﻼﻄ اﻟكرﺎﺸ ﯾﺚﯿﺤ ﺑ ،تارﻮاﺤ اﻟو أﻞﻋﻔﺎ ﻟﻠﺘء ﻮاﺳ دةﻮﺸﻤﻨاﻟﺔ ﻐ اﻟﻠم ﺪاﺨﺘﺳاروﺮﻀاﻟ

ﮭﺎ ﺎ. ﻟﮭﻤﺎ ﺘﻌﺳوا

Promuovere situazioni comunicative significative in modo che gli studenti utilizzino la lingua target. Nelle attività proposte quotidianamente nelle aule, l'uso della lingua

target, sia per l'interazione, la ricezione, la produzione o la mediazione, deve avere un senso, in modo che gli studenti siano coinvolti nel suo apprendimento e uso.

促进进有有意意义义的的交交流流环环境境,,以以便便学学习习者者使使用用目目标标语语言言。。

在日常的教学活动中,使用目标语言进行语言交流,输入,输出和协调,要有明

确的目的。这样才能使学习者充分参与到语言学习和运用中。

(11)

Promuovere situazioni comunicative significative in modo che gli studenti utilizzino la lingua target.

Nelle attività proposte quotidianamente nelle aule, l’uso della lingua tar- get, sia per l’interazione, la ricezione, la produzione o la mediazione, deve avere un senso, in modo che gli studenti siano coinvolti nel suo appren- dimento e uso.

促进有意义的交流环境,以便学习者使用目标语言。

在日常的教学活动中,使用目标语言进行语言交流,输入,输出和协调,

要有明确的目的。这样才能使学习者充分参与到语言学习和运用中。

7

La implicació de les famílies amb la institució escolar és fonamental.

Incloure les famílies en el projecte del centre és indispensable per pro- moure una experiència de creixement dels infants respectuós i compartit.

En aquest sentit, és necessari ampliar el model convencional de relacions entre escola i famílies, i oferir espais que facilitin la participació.

La implicación de las familias con la institución escolar es fundamental.

Incluir a las familias en el proyecto del centro es indispensable para promover una experiencia de crecimiento de los niños y niñas respetuoso y compartido. En ese sentido, es necesario ampliar el modelo convencional de relaciones entre escuela y familias, así como ofrecer espacios que faciliten la participación.

L’implication des familles dans l’institution scolaire est essentielle.

Inclure les familles dans le projet d’établissement est essentiel pour promouvoir une expérience respectueuse et partagée du développement des enfants. En ce sens, il est nécessaire d’élargir le modèle conventionnel de relations entre l’école et les familles et d’offrir des espaces qui facilitent la participation.

Inclusion of families in the educational institution is fundamental.

Including families in projects with educational institutions has an indispensable value for promoting the growth of respectful and generous children. In other words, it is necessary to broaden the conventional model for relationships between families and schools. As well as for schools to offer space for family participation.

(12)

9

La implicació de les famílies amb la institució escolar és fonamental. Incloure les famílies en el projecte del centre és indispensable per promoure una experiència de creixement dels infants respectuós i compartit. En aquest sentit, és necessari ampliar el model convencional de relacions entre escola i famílies, i oferir espais que facilitin la participació.

La implicación de las familias con la institución escolar es fundamental.

Incluir a las familias en el proyecto del centro es indispensable para promover una experiencia de crecimiento de los niños y niñas respetuoso y compartido. En ese sentido, es necesario ampliar el modelo convencional de relaciones entre escuela y familias, así como ofrecer espacios que faciliten la participación.

L’implication des familles dans l’institution scolaire est essentielle. Inclure les familles dans le projet d’établissement est essentiel pour promouvoir une expérience

respectueuse et partagée du développement des enfants. En ce sens, il est nécessaire d’élargir le modèle conventionnel de relations entre l’école et les familles et d’offrir des espaces qui facilitent la participation.

Inclusion of families in the educational institution is fundamental.

Including families in projects with educational institutions has an indispensable value for promoting the growth of respectful and generous children. In other words, it is necessary to broaden the conventional model for relationships between families and schools. As well as for schools to offer space for family participation.

ﺎر اﻟ ﻌﺎ ت ا ﻟﻤ اﻟ ر ﯿﺔ أ أ

لﻔﺎطﻷ اﻊﻣﺔ ﻛﯿرﺎﺸﺗوﺔ ﻣﺮﺘﺤ ﻣﺑﺔﺮﺠ ﺗﻖﻠﺨ.ﻟ . ﻓ ﻲ ھ ﺬا اﻟ ﻤﻨ ﺤ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟ ﻀ ﺮ و ر ﯾﺘ ﻮ ﺳ ﯿ ﻊ اﻟ ﻨﻤ ﻮ ذ ج اﻟ ﺘﻘ ﻠﯿ ﺪ ي ﻟﻠ ﻌ ﻼ ﻗﺎ ت ﺑ ﯿ ﻦ اﻟ ﻤ ﺪ ر ﺳ ﺔ وا ﻟﻌ ﺎﺋ ﻼ ت ، و ﺗ ﻮ ﻓﯿ

ﺮ ﺔ.ﻛرﺎﺸﻤ اﻟﻞﮭﯿﺴﻠﺘﺎﺗﺣﺎﺴﻣ

Il coinvolgimento delle famiglie con l'istituzione scolastica è fondamentale. Includere le famiglie nel progetto del centro è fondamentale per promuovere un'esperienza rispettosa e condivisa di crescita dei bambini. In questo senso è necessario ampliare il modello convenzionale di relazione tra scuola e famiglie, e offrire spazi che facilitino la partecipazione.

Il coinvolgimento delle famiglie con l’istituzione scolastica è fondamentale.

Includere le famiglie nel progetto del centro è fondamentale per promuo- vere un’esperienza rispettosa e condivisa di crescita dei bambini. In questo senso è necessario ampliare il modello convenzionale di relazione tra scuo- la e famiglie, e offrire spazi che facilitino la partecipazione.

La interrelació de l’escola amb la comunitat, més enllà de les famílies, ha

8

de permetre fer permeables les llengües que s’aprenen a l’escola amb les que es viuen en l’entorn.

No es pot ignorar el coneixement de l’entorn en què conviuen els alumnes i quines llengües s’hi usen. Per ampliar la reflexió i l’ús de la llengua més enllà de l’escola cal comptar amb els agents culturals del barri que esti- guin compromesos amb l’educació dels infants i joves.

La interrelación de la escuela con la comunidad, más allá de las familias, debe favorecer la permeabilidad entre las lenguas que se aprenden en la escuela y aquellas con las que el alumnado vive en el entorno.

No se puede ignorar el conocimiento del entorno en el que conviven los alumnos y las lenguas que allí se usan. Para ampliar la reflexión y el uso de la lengua más allá de la escuela es necesario contar con los agentes culturales del barrio que estén comprometidos con la educación de los niños, niñas y jóvenes.

L’interrelation entre l’école et la communauté, au-delà des familles, doit permettre de rendre perméables les langues apprises à l’école avec celles de l’environnement. La connaissance du contexte dans lequel vivent les apprenants et des langues utilisées ne peut être ignorée. Pour élargir la réflexion et l’utilisation de la langue au-delà de l’école, il est nécessaire d’avoir les agents culturels du quartier qui s’engagent dans l’éducation des enfants et des jeunes.

(13)

The interrelationship between schools and communities beyond families permeates the learning process of a target language with those used in the inhabited linguistic environment.

Knowledge of the linguistic environment the students live in and the lan- guages they use must not be ignored. To expand on the reflection and use of languages beyond the curriculum it is necessary to consider the social agents in local communities who can impact students’ education and learning.

10

La interrelació de l’escola amb la comunitat, més enllà de les famílies, ha de permetre fer permeables les llengües que s’aprenen a l’escola amb les que es viuen en l’entorn. No es pot ignorar el coneixement de l’entorn en què conviuen els alumnes i quines llengües s’hi usen. Per ampliar la reflexió i l’ús de la llengua més enllà de l’escola cal comptar amb els agents culturals del barri que estiguin compromesos amb l’educació dels infants i joves.

La interrelación de la escuela con la comunidad, más allá de las familias, debe favorecer la permeabilidad entre las lenguas que se aprenden en la escuela y aquellas con las que el alumnado vive en el entorno.

No se puede ignorar el conocimiento del entorno en el que conviven los alumnos y las lenguas que allí se usan. Para ampliar la reflexión y el uso de la lengua más allá de la escuela es necesario contar con los agentes culturales del barrio que estén comprometidos con la educación de los niños, niñas y jóvenes.

L’interrelation entre l’école et la communauté, au-delà des familles, doit permettre de rendre perméables les langues apprises à l’école avec celles de l’environnement.

La connaissance du contexte dans lequel vivent les apprenants et des langues utilisées ne peut être ignorée. Pour élargir la réflexion et l’utilisation de la langue au-delà de l’école, il est nécessaire d’avoir les agents culturels du quartier qui s’engagent dans l’éducation des enfants et des jeunes.

The interrelationship between schools and communities beyond families permeates the learning process of a target language with those used in the inhabited linguistic environment.

Knowledge of the linguistic environment the students live in and the languages they use must not be ignored. To expand on the reflection and use of languages beyond the curriculum it is necessary to consider the social agents in local communities who can impact students’ education and learning.

ب أ ن و ن ا ﻟﻌ اﻟ ﻣﺗ ﺑﺎ دﻟ ﺑﯾ ن ا ﻟﻣ د ر وا ﻟﻣ ﺗﻣ ، ﺎر ج ط ق ا ر

ةاﻟﺗﺔ ﯾﺋﻟﺑ اﻲ ﻓلودا ﻟﻠﺗﺔ ﺎﺑﻠ ﻗنوﻛ ﺗنأﺔ ﺳرد ﻟﻣ اﻲ ﻓﮭﺎﻣﻌﻠ ﺗﺗم ﯾﻲﻟﺗ اتﺎ ﻠﻐ ﻟحﻣﺎﺳﻟ ا ﻲ

ﯾ ﻌﯾ ﺷ و ن ﻓ ﯾﮭ ﺎ و ﻓ

ﻲ رﯾ ﻔﻛﻟﺗ اﻊﯾﺳوﻟﺗ كدﻟو طﺳ ﻟو اسﻔ ﻧﻲ ﻓﺔ ﻣﻠ ﺗﻌﺳ ﻟﻣ اتﻐﺎﻟﻠ اﻰﻠﻋعﻼطﻹ ابﺟﯾ. تﻗ ﻟو اسﻧﻔ وا ﺳ ﺗ ﺧ دا م اﻟﻠ ﻐ ﺔ أﻛ ﺛ ر ﺧ ﺎ ر ج ا ﻟﻣ د ر ﺳ ﺔ, ﺗ ﺣ ﺗﺎ ج إ ﻟ ﻰ ا ﻻ ﻋ ﺗﻣ ﺎد ﻋ ﻠ ﻰ ا ﻟو ﻛ ﻼ ء ا ﻟﺛ ﻘﺎ ﻓﯾ ﯾ ن ﻟ ﻠ ﺣ ﻲ ا ﻟﻣ و ﺟ و دﯾ

ن .بﺑﺎﺷﻟوالﻔﺎطﻷام ﻠﯾ ﺗﻌ ﺑنوﻣزﻠﺗ ﻟﻣ اكﻧﺎھ

L'interrelazione tra la scuola e la comunità, al di là delle famiglie, deve permettere di rendere permeabili le lingue che si imparano a scuola con quelle che si vivono nell'ambiente. Non si può ignorare il sapere degli ambienti in cui vivono gli studenti e le lingue che vengono utilizzate. Per ampliare la riflessione e l'uso della lingua oltre la scuola, è necessario contare sugli agenti culturali del quartiere coinvolti nell'educazione dei bambini e dei giovani.

L’interrelazione tra la scuola e la comunità, al di là delle famiglie, deve permettere di rendere permeabili le lingue che si imparano a scuola con quelle che si vivono nell’ambiente.

Non si può ignorare il sapere degli ambienti in cui vivono gli studenti e le lingue che vengono utilizzate. Per ampliare la riflessione e l’uso della lingua oltre la scuola, è necessario contare sugli agenti culturali del quar- tiere coinvolti nell’educazione dei bambini e dei giovani.

9

Saber explicar a les famílies i a la societat quines són les opcions edu- catives i lingüístiques de l’escola, i saber escoltar les seves aportacions.

A partir d’un diàleg obert i constant amb les famílies i amb les comu- nitats de l’entorn, per explicar-nos, escoltar-nos i debatre concepcions i sentiments, cal construir projectes junts que engresquin i permetin un millor coneixement i ús de les llengües. Aquests projectes, a vegades petits, a vegades grans, ens ajudaran a reconèixer les diverses identitats en bé d’un enriquiment mutu basat en el respecte i la solidaritat.

(14)

Saber explicar a las familias y a la sociedad cuáles son las opciones educa- tivas y lingüísticas de la escuela, y saber escuchar las aportaciones de estas.

A partir de un diálogo abierto y constante con las familias y con las comu- nidades del entorno -para explicarnos, escucharnos y debatir concepciones y sentimientos- es necesario construir proyectos juntos que involucren y permitan un mejor conocimiento y uso de las lenguas. Estos proyectos – pe- queños o de mayor alcance- nos ayudarán a reconocer las diversas identi- dades para un enriquecimiento mutuo basado en el respeto y la solidaridad.

Savoir expliquer aux familles et à la société quelles sont les options édu- catives et linguistiques de l’école, et savoir écouter leurs contributions.

Sur la base d’un dialogue ouvert et constant avec les familles et les communautés environnantes, pour s’expliquer, s’écouter et discuter des conceptions et des sentiments, il est nécessaire de construire ensemble des projets qui encouragent et permettent une meilleure connaissance et utilisation des langues. Ces projets, qu’ils soient grands ou petits, nous ai- deront à reconnaître différentes identités dans un souci d’enrichissement mutuel fondé sur le respect et la solidarité.

Know how to explain to families and the community what linguistic ed- ucational options are offered by the school, and to know how to listen to their contributions.

From consistent open dialogue for explanations ideas, conceptual dis- course, and discussion of feelings with families and close communities, it is necessary to build projects together. These projects can be small or large and can contribute to the recognition of various identities for the sake of mutual enrichment through respect and solidarity.

11

Saber explicar a les famílies i a la societat quines són les opcions educatives i lingüístiques de l’escola, i saber escoltar les seves aportacions. A partir d’un diàleg obert i constant amb les famílies i amb les comunitats de l’entorn, per explicar-nos, escoltar-nos i debatre concepcions i sentiments, cal construir projectes junts que engresquin i permetin un millor coneixement i ús de les llengües. Aquests projectes, a vegades petits, a vegades grans, ens ajudaran a reconèixer les diverses identitats en bé d’un enriquiment mutu basat en el respecte i la solidaritat.

Saber explicar a las familias y a la sociedad cuáles son las opciones educativas y lingüísticas de la escuela, y saber escuchar las aportaciones de estos.

A partir de un diálogo abierto y constante con las familias y con las comunidades del entorno -para explicarnos, escucharnos y debatir concepciones y sentimientos- es necesario construir proyectos juntos que involucren y permitan un mejor

conocimiento y uso de las lenguas. Estos proyectos – pequeños o de mayor alcance- nos ayudarán a reconocer las diversas identidades para un enriquecimiento mutuo basado en el respeto y la solidaridad.

Savoir expliquer aux familles et à la société quelles sont les options éducatives et linguistiques de l’école, et savoir écouter leurs contributions. Sur la base d’un dialogue ouvert et constant avec les familles et les communautés environnantes, pour s’expliquer, s’écouter et discuter des conceptions et des sentiments, il est nécessaire de construire ensemble des projets qui encouragent et permettent une meilleure connaissance et utilisation des langues. Ces projets, qu’ils soient grands ou petits, nous aideront à reconnaître différentes identités dans un souci d’enrichissement mutuel fondé sur le respect et la solidarité.

Know how to explain to families and the community what linguistic educational options are offered by the school, and to know how to listen to their contributions.

From consistent open dialogue for explanations ideas, conceptual discourse, and discussion of feelings with families and close communities, it is necessary to build projects together. These projects can be small or large and can contribute to the recognition of various identities for the sake of mutual enrichment through respect and solidarity.

ﻛﯿ ﻔﯿ اﻟ ح وا ﻟﻤ ﺘﻤ ھ ﯿﺔ ا ﯿﺎ را ت اﻟ ﺘﻌ ﻠﯿ ﻤﯿ ﺔ وا ﻟﻐ ﻮ ﯾﺔ د ا ﺧ ﻞ اﻟ ﻤ ﺪ ر ﺳ ﺔ

، و ﻣ ﻌ ﺮ

فﺔ ﻄﯿﺤﻤ اﻟتﻌﺎ ﺘﻤﺠ ﻟﻤواتﻼﺋﻌﺎ اﻟﻊ ﻣﺮ ﺘﻤﺴﻣوحﻮﻔﺘ ﻣرﻮاﺣ ﻖﻠﺧ ﻢ. ﺗﮭﻤﺎھﺎﺴ ﻣﻰ إﻟعﺎ ﺘﻤﺳﻻاﺔ ﻔﯿﻛﯿ ﻟﺘ ﻮ ﺿ ﯿ ﺤ ﺎﻟ ﺘ ﺴ ﺎﺋ ﻼ ت

، ﻧ ﺴ ﺘﻤ ﻊ إﻟ ﻰ ﺑ ﻌ ﻀ ﻨﺎ اﻟ ﺒﻌ ﺾ و ﻧﻨ ﺎﻗ ﺶ اﻟ ﻤﻔ ﺎ ھ ﯿﻢ وا ﻟﻤ ﺸ ﺎ ﻋ ﺮ , ﻧ ﺤ ﺘﺎ ج إﻟ ﻰ ﺑ ﻨﺎ ء ﻣ ﺸ ﺎ ر ﯾ

ﻊ ﻲﻓﺎ ﺪﻧﻋﺎﺴﺗ ،، تﻐﺎ ﻟﻠﻞﻀأﻓم ﺪاﺨﺘﺳوا ﻓﺔﺮﻌﻤ ﺑﺢﻤﺴﺔﺗﻌﺠﺸﻣة ﺮﺒﯿ ﻛ أوة ﺮﻐﯿﺻﺖﻧﻛﺎء ﻮاﺳ ﻌﺎﻣ اﻟﺘ ﻌ ﺮ ف ﻋ ﻠ ﻰ اﻟ ﮭ ﻮ ﯾﺎ ت اﻟ ﻤ ﺨ ﺘﻠ ﻔﺔ ﻓ ﯿﺈ ﺛ ﺮ اء ﻣ ﺘﺒ ﺎد ل ﯾ ﻘ ﻮ م ﻋ ﻠ ﻰ ا ﻻ ﺣ ﺘ ﺮ ام وا ﻟﺘ ﻀ ﺎﻣ ﻦ .

Saper spiegare alle famiglie e alla società quali sono le opzioni educative e linguistiche della scuola e saper ascoltare la loro contribuzione. Sulla base di un dialogo aperto e costante con le famiglie e con le comunità circostanti, per spiegare, ascoltare e discutere concezioni e sentimenti, è necessario costruire insieme progetti che incoraggino e

Saper spiegare alle famiglie e alla società quali sono le opzioni educative e linguistiche della scuola e saper ascoltare la loro contribuzione.

Sulla base di un dialogo aperto e costante con le famiglie e con le comu- nità circostanti, per spiegare, ascoltare e discutere concezioni e sentimen- ti, è necessario costruire insieme progetti che incoraggino e consentano una migliore conoscenza e uso delle lingue. Questi progetti, a volte piccoli,

(15)

a volte grandi, ci aiuteranno a riconoscere le diverse identità per un arric- chimento reciproco basato sul rispetto e sulla solidarietà.

懂得与家庭和社会沟通的方法,去解释学校所选择的教育和语言,并懂 得如何听取他们的意见。

与家庭和周边社区进行公开和持续性的对话,在此基础上倾听解答疑 惑,交换彼此看法。三方有必要共同建设一些让学生们更好的了解和使 用目标语言的举措。这些大大小小的举措,都将帮助我们更加充分的认 识学生的文化背景和差异,在彼此尊重的基础上求同存异。

10

Saber explicar a les famílies i a la societat quines són les opcions educati- ves i lingüístiques de l’escola, i saber escoltar les seves aportacions.

A partir d’un diàleg obert i constant amb les famílies i amb les comunitats de l’entorn, per explicar-nos, escoltar-nos i debatre concepcions i senti- ments, cal construir projectes junts que engresquin i permetin un millor coneixement i ús de les llengües. Aquests projectes, a vegades petits, a vegades grans, ens ajudaran a reconèixer les diverses identitats en bé d’un enriquiment mutu basat en el respecte i la solidaritat.

Saber explicar a las familias y a la sociedad cuáles son las opciones edu- cativas y lingüísticas de la escuela, y saber escuchar las aportaciones de estos.

A partir de un diálogo abierto y constante con las familias y con las comu- nidades del entorno -para explicarnos, escucharnos y debatir concepcio- nes y sentimientos- es necesario construir proyectos juntos que involucren y permitan un mejor conocimiento y uso de las lenguas. Estos proyectos – pequeños o de mayor alcance- nos ayudarán a reconocer las diversas identidades para un enriquecimiento mutuo basado en el respeto y la so- lidaridad.

Savoir expliquer aux familles et à la société quelles sont les options édu- catives et linguistiques de l’école, et savoir écouter leurs contributions.

Sur la base d’un dialogue ouvert et constant avec les familles et les communautés environnantes, pour s’expliquer, s’écouter et discuter des

(16)

conceptions et des sentiments, il est nécessaire de construire ensemble des projets qui encouragent et permettent une meilleure connaissance et utilisation des langues. Ces projets, qu’ils soient grands ou petits, nous ai- deront à reconnaître différentes identités dans un souci d’enrichissement mutuel fondé sur le respect et la solidarité.

Know how to explain to families and the community what linguistic ed- ucational options are offered by the school, and to know how to listen to their contributions.

From consistent open dialogue for explanations ideas, conceptual dis- course, and discussion of feelings with families and close communities, it is necessary to build projects together. These projects can be small or large and can contribute to the recognition of various identities for the sake of mutual enrichment through respect and solidarity.

13

Els conceptes del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües han de ser objecte de debat al claustre: multilingüisme i plurilingüisme, competència parcial, repertori i interllengua, entre d’altres.

La formació no es dona mai per acabada, la professió de mestre es conjuga en gerundi, sempre s’està fent.

Los conceptos del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas deben ser objeto de debate en el claustro: multilingüismo y plurilingüismo, competencia parcial, repertorio e interlengua, entre otros.

La formación nunca se da por terminada, la profesión de docente se conjuga en gerundio, siempre aprendiendo.

Les concepts émanant du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues doivent être débattus au sein des équipes pédagogiques : multilinguisme et plurilinguisme, compétences partielles, répertoire et interlangue, entre autres.

La formation n’est jamais finie, le métier d’enseignant est en constante construction.

The concepts of the Common European Framework of Reference for Languages must be subject to debate: multilingualism, plurilingualism, partial competence,

repertoire, and interlanguage, among others.

Education is a continuous process that results in the profession of a teacher to be better described as teaching because it is never finished.

أ ن ن ﻔﺎ ھ ﯿﻢ ا ط ﺎر ا و ر و ا ﻟﻤ ا ﻟﻤ ﻟﻠ ﻐﺎ

ت عﺎ ﺘﻤﺟ اﻲ ﻓشﺎﻨﻘ اﻟعﻮﺿﻮ ﻣﻮھ. اﻟﺒ ﺪا ﻗ ﻮ ﺟ ﯿ ﻲ , اﻟﻨ ﺎ ط ﻖ ﺑ ﻠﻐ ﺎ ت ﻣ ﺘﻌ ﺪ دة , اﻟ ﺒﻠ ﺪ ﻣﺘ ﻌ ﺪ د اﻟﻠ ﻐﺎ ت

، وا ﻟﻜ ﻔﺎ ء ة اﻟ ﺠ ﺰ ﺋﯿ ﺔ , اﻟﻠ ﻐ ﺔ اﻟ ﻤﺘ ﺪا وﻟ ﺔ, اﻟ ﻤ ﺨ ﺰ و

ن ﺮ ﺘﻤﺴﻣء ﻨﺎ ﺑﻲﻓﻢ ﻌﻠﻤاﻟﺔ ﮭﻨﻣ، ﺔ ﺎﯾ ﻧﮭﮫ ﻟﺲﯿ ﻟﺲﯾرﺪ اﻟﺘ. يﻮﻐاﻟ. I concetti del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle Lingue devono essere oggetto di dibattito nella comunità docente: multilinguismo e plurilinguismo, competenza parziale, repertorio e interlingua, tra gli altri. La

formazione non si considera mai terminata, la professione di insegnante si coniuga nel gerundio, è sempre in svolgimento.

校委委会会应应讨讨论论欧欧洲洲语语言言共共同同参参考考框框架架的的概概念念::多多语语和和多多语语制制、、部部分分竞竞争争力力、、语语言言 储

储存存和和中中介介语语等等。。ll

理无专在,而学无止境也。为师,更亦如此。

Saper spiegare alle famiglie e alla società quali sono le opzioni educative e linguistiche della scuola e saper ascoltare la loro contribuzione.

Sulla base di un dialogo aperto e costante con le famiglie e con le comuni- tà circostanti, per spiegare, ascoltare e discutere concezioni e sentimenti, è necessario costruire insieme progetti che incoraggino e consentano una mi- gliore conoscenza e uso delle lingue. Questi progetti, a volte piccoli, a volte grandi, ci aiuteranno a riconoscere le diverse identità per un arricchimento reciproco basato sul rispetto e sulla solidarietà.

懂得与家庭和社会沟通的方法,去解释学校所选择的教育和语言,并懂 得如何听取他们的意见。

与家庭和周边社区进行公开和持续性的对话,在此基础上倾听解答疑 惑,交换彼此看法。三方有必要共同建设一些让学生们更好的了解和使 用目标语言的举措。这些大大小小的举措,都将帮助我们更加充分的认 识学生的文化背景和差异,在彼此尊重的基础上求同存异。

Referencias

Documento similar

Al desarrollarse las partes más nobles del cerebro, adquirimos dominio sobre nosotros mismos y lloramos mucho menos que en la infancia; no obstante, es cierto que aun

La música és molt important en la meva vida i, juntament amb el joc, és un dels millors recursos que podem utilitzar perquè els infants aprenguin d’una manera divertida,

Anomenarem, per tant, educació plurilingüe i pluricultural aquella que es proposa, inde- pendentment de la procedència lingüística, cultural i socioeconòmica dels alumnes i les

Aquests mètodes han facilitat una recol·lecció d'informació per extreure resultats que són els següents: la integració a través de procediments i successos

El nuevo Decreto reforzaba el poder militar al asumir el Comandante General del Reino Tserclaes de Tilly todos los poderes –militar, político, económico y gubernativo–; ampliaba

El Harvard Family Research Project (1983-2017) elabora y evalúa programas de participación de las familias y la comunidad en el éxito académico de todo el alumnado desde la

Tras establecer un programa de trabajo (en el que se fijaban pre- visiones para las reuniones que se pretendían celebrar los posteriores 10 de julio —actual papel de los

LIJ; Educació Literària; Àlbum; Educació per a la pau; Lectura i Gènere; Formació inicial de Mestres; Qualitat literària i estètica. JUSTIFICACIÓ PERSONAL DE L'ELECCIÓ DEL MEU

Pero lo más inquietante son estas cinco cuestiones radi- cales que el texto nos plantea: la que se refiere a la falta de sentido si Cervantes hubiera apostado por el sistema

Caminos Ilustrados es un proyecto que combina arte y educación tomando como base los conceptos “límite/conexión”, a partir de la exploración de metodologías creativas y

Para ampliar los conocimientos que faciliten el desarrollo de estos lineamientos, entidades como el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Trabajo están

Una universitat amb un model d'aprenentatge 100 % en línia Transformant l'educació superior en l'era digital... Una universitat oberta a

The article presented by la Erstad (University of Oslo) explores, based on the 'learning lives project' (2009-2013) in a community in Oslo, the link between learning

Activitat 2.1 Mapa de la migració del poble gitano MATERIAL DE SUPORT3. Font: Fundación

Per a Plumier, el guardó va significar un reconeixement no sols del client, sinó tam- bé de les institucions a la seua tasca, encara que, segons Casado: «És un premi no només a

Los dos procedimientos más utilizados para garantizar la participación de los pa- dres en el sistema educativo son, por una parte, la existencia de asociaciones de padres y, por

MUSEU INTERACTIU DEL POBLE GITANO Elaborat pel grup de 5é del CEIP La Coma.. ✔ Inauguració: Dilluns 8 d’abril, a les 16:00 A

- “Y finalmente yo creo que también en ese reconocimiento la comisión de la verdad como en un compromiso a seguir incluyendo a la población LGBTI y a las mujeres víctimas

La producció editorial d’Eumo mereix un lloc destacat en l’àmbit pedagògic i educatiu amb algunes fites i línies de treball importants: la col·lecció «Apunts», que

La educación deviene, así, un espacio para potenciar el desarrollo moral de sociedades que tengan en cuenta las necesidades humanas más profundas de las mujeres y de los hombres;

Aquest àmbit inclou la reorganització del Servei d’Informació i Atenció Ciutadana, les actuacions que cal seguir per millorar la coordinació amb les diferents unitats i els

Cap part d'aquesta publicació, incloent-hi el disseny general i la coberta, no pot ser copiada, reproduïda, emmagatzemada o transmesa de cap manera ni per cap mitjà, tant si és

6 José Carlos Rovira, en su estudio Léxico y creación poética en Miguel Hernández, expone lo que para él simboliza la figura del rayo: “El poeta es rayo que no cesa,