• No se han encontrado resultados

Anàlisi del context de l'alumnat de quart d'ESO: curs 2021-2022 (2023)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Anàlisi del context de l'alumnat de quart d'ESO: curs 2021-2022 (2023)"

Copied!
123
0
0

Texto completo

L'estudi de context pretén esbrinar quines són les variables ambientals que influeixen en els resultats acadèmics dels alumnes de quart d'Educació Secundària. La informació del qüestionari de context que es detalla en aquesta publicació ha de contribuir a la interpretació dels resultats acadèmics dels alumnes de quart d'ESO a partir de la seva realitat.

Elaboració i contingut del qüestionari

8 L'alumnat no ha de respondre mai totes les preguntes, ja que el qüestionari funciona de manera lògica i per tant, en funció de les seves respostes, se n'ometen algunes. La informació recollida en el qüestionari inclou dades personals i acadèmiques, el context familiar, les actituds i estratègies davant l'estudi, el suport a l'aprenentatge, el clima escolar i les expectatives acadèmiques de l'alumnat.

Població i mostra avaluada

És possible contrastar la validesa de la mostra comparant els resultats obtinguts en les proves de competències bàsiques dels 3.519 alumnes que van participar en el qüestionari de context amb les puntuacions de les proves del conjunt d'alumnes de quart d'ESO a Catalunya del curs Taula 1.2.7). Tenint en compte el marge d'error de l'enquesta, es conclou que les diferències entre els resultats dels alumnes de la mostra i els del conjunt de Catalunya no ho són.

Consideracions metodològiques

Recollida de la informació

Gènere

Any de naixement

Titularitat i complexitat del centre

Dimensions del municipi

Dimensions del centre

Proporció d’alumnat estranger

Origen geogràfic de l’alumnat nascut a l’estranger

Edat d’arribada a Catalunya

Així mateix, com que en els qüestionaris de context de 2019 i 2021 els períodes d'arribada a Catalunya demanats als alumnes difereixen lleugerament dels d'enguany (gràfic 2.8.2), no es pot contrastar adequadament amb les dades entre les diferents despeses. D'aquesta manera, el percentatge d'estudiants que van venir fa menys de 5 anys el 2019 va ser del 50,7%.

Repetició de curs

Canvi de centre a educació primària i secundària

Lloc de naixement

Mare o tutor legal (n=2.764) Pare o tutor legal (n= 2.776) Catalunya Altres comunitats d'Espanya Fora d'Espanya.

Origen geogràfic de les mares i dels pares nascuts a l’estranger

Nivell màxim d’estudis acabats de les mares i dels pares

De la mateixa manera, s'observa un augment de la proporció de mares amb educació secundària obligatòria, tot i que en el cas de la formació professional la dada és 1,5 punts percentuals inferior a la del curs passat. Finalment, el percentatge de mares amb estudis secundaris ha augmentat lleugerament, mentre que el percentatge de mares sense estudis o només primària, com els pares, ha disminuït respecte a onades anteriors.

Professió de les mares i dels pares

Estructura familiar

Dades socioeconòmiques familiars

L'evolució de les puntuacions mitjanes de quart curs de l'avaluació d'ESO segons el gènere de l'alumnat. L'evolució de les puntuacions mitjanes de l'avaluació de quart d'ESO segons la complexitat del centre.

Interès, esforç importància de l’alumnat per les matèries

Clima escolar

La majoria dels alumnes se senten integrats al centre: el 94,1% afirma tenir-hi amics; El 87,8% creu que en formen part i el 85,3% no està d'acord amb l'afirmació "Em sento sol al centre". Tanmateix, la diferència entre els percentatges anteriors i els corresponents a tenir una situació desagradable amb els companys ascendeix al 27,1%. Pel que fa a les activitats grupals, el 54,4% dels alumnes enquestats considera que sempre es tenen en compte a l'hora de realitzar aquestes activitats i, de nou, el percentatge més baix (6,4%) és el d'alumnes que afirmen que mai no es té en compte.

46 Gràfic 4.2.2.1 Amb quina freqüència durant aquest curs has viscut les situacions següents en relació amb alguns companys. Tanmateix, es detecta una tendència a la millora de la relació entre companys. Van prendre o destruir algunes de les meves coses (n=3.287) Em van colpejar o em van empènyer (n=3.159) Van difondre rumors desagradables sobre mi.

Actituds, hàbits i estratègies d’estudi

48 Gràfic 4.3.1.1 Amb quina freqüència s'han produït les situacions següents sense un motiu vàlid durant les últimes dues setmanes completes de classes? Comparant aquestes dades amb les obtingudes en les dues onades anteriors es constata un augment de l'absentisme i la puntualitat. Així, si aquest any més de la meitat dels enquestats (57,7%) afirma no haver perdut ni un sol dia d'escola durant les dues últimes setmanes prèvies a l'enquesta, aquest percentatge serà del 62,2% el 2021 (gràfic 4.3.1.2).

De la mateixa manera, la falta de puntualitat també ha empitjorat respecte a les dues onades anteriors. En les últimes dues setmanes completes de classe, amb quina freqüència s'han produït les situacions següents sense cap motiu vàlid. Mentre que al voltant d'un 40% dels estudiants diu dedicar una mitjana de més de dues hores a la setmana fent els deures o estudiant fora de l'horari escolar, el 60% restant dedica menys de dues hores (gràfic 4.3.2.1).

Fora de l'escola, de mitjana, quant de temps vas dedicar a fer els deures o a estudiar la setmana passada?

Autoconcepte i expectatives acadèmiques i laborals

Evolució de les puntuacions mitjanes de l'avaluació de quart d'ESO segons la repetició d'un curs d'educació primària o secundària.

ÍNDEXS ESTADÍSTICS: ELABORACIÓ I RELACIONS

Elaboració d’índexs estadístics

Relació entre els índexs estadístics

Per tal de comprovar quina relació s'ha establert entre els diferents índexs desenvolupats, s'han realitzat estudis de correlació entre ells (taula 5.2.1). En un primer moment, destaca la relació entre ISEC i IHA, que demostra que com més gran és el capital econòmic i cultural de la família (ISEC), més assistència i puntualitat presenten els alumnes al centre educatiu (IHA). Pel que fa a la implicació familiar (FNF), és evident que es relaciona positivament amb la resta d'índexs, tot i que és en el comportament de l'alumnat a l'aula (ICA), on el coeficient de correlació és més elevat.

Finalment, l'índex que inclou les expectatives dels estudiants, tant acadèmiques com professionals (IEAP), mostra una correlació positiva amb la resta d'índexs, tot i que destaca l'associació amb ISEC. Aquesta relació pot suggerir que tant la formació acadèmica que esperen assolir els estudiants com les seves qualificacions professionals estan vinculades a les dels seus pares. En aquest apartat es descriuen els resultats de l'avaluació de la mostra de quart d'ESO que va participar en el qüestionari de context 2022, així com la relació entre aquestes puntuacions i algunes variables i índexs del context de l'alumnat.

Resultats globals de l’avaluació de quart d’ESO

Resultats de l’avaluació de quart d’ESO segons el gènere

Resultats de l’avaluació de quart d’ESO segons l’origen de l’alumnat

Resultats de l’avaluació de quart d’ESO segons la repetició de curs

Resultats de l’avaluació de quart d’ESO segons la complexitat del centre 63

64 L'evolució dels resultats (gràfic 6.5.2) mostra que la competència matemàtica ha empitjorat, sobretot als centres de complexitat baixa i mitjana (-6 i -5 punts, respectivament), respecte a la mostra de 2021. D'altra banda. D'altra banda, la competència en llengua anglesa ha disminuït, principalment en centres d'alta complexitat (-3,3 punts). El gràfic 6.6.3 mostra la relació entre ISEC i les puntuacions de competència obtingudes en centres d'alta complexitat.

Tanmateix, al contrari del que s'observa al gràfic 6.6.1, la relació entre les dues variables en centres d'alta complexitat (gràfic 6.6.3), només "mapeja una escala" en llengua anglesa i en competència científica i tecnològica, la qual cosa mostra que els millors resultats en aquestes habilitats sempre corresponen a estudiants amb un ISEC més alt. En relació als centres de complexitat mitjana (gràfic 6.6.4), la relació entre ISEC i els punts obtinguts mostra una proporció en totes les capacitats avaluades, de manera que els valors més alts corresponen sempre als millors alumnes. capital socioeconòmic i cultural. Finalment, la correlació de puntuacions amb ISEC entre els alumnes de centres de baixa complexitat (gràfic 6.6.5) ho demostra tot i els valors més alts.

En aquest tipus de centres, els alumnes amb el nivell ISEC més baix són els que obtenen les puntuacions més altes respecte als resultats dels centres de complexitat mitjana i baixa.

Resultats de l’avaluació de quart d’ESO segons l’IIF

La taula 6.8.1 mostra com es correlaciona positivament l'índex d'hàbits de l'alumnat amb les puntuacions de l'avaluació de competències bàsiques a quart d'ESO. En aquest apartat s'analitza la relació entre els resultats de les competències d'ESO a quart de primària i l'índex de comportament de l'alumnat a l'aula (ICA). Les expectatives acadèmiques actuals dels alumnes de quart d'ESO segueixen una tendència similar a la observada el 2019.

Més de la meitat de l'alumnat (56,4%) gaudeix d'aprendre molt o molt, un percentatge similar al detectat el 2021. L'assistència dels estudiants (IHA) té un impacte significatiu en l'assoliment de les competències bàsiques, especialment en la llengua anglesa, la competició. En centres d'alta complexitat, els efectes de l'ICA en l'assoliment de les competències bàsiques són més evidents que en altres tipus de centres.

D'altra banda, la participació i el compromís dels estudiants a classe (ICA) no mostra cap correlació estadísticament significativa amb ISEC.

Resultats de l’avaluació de quart d’ESO segons l’IHA

Resultats de l’avaluació de quart d’ESO segons l’ICA

Resultats de l’avaluació de quart d’ESO segons l’IEAP

Una possible explicació podria ser que dos terços dels estudiants de la mostra diguin que volen anar a la universitat, mentre que, com en estudis anteriors, la majoria dels estudiants nascuts a l'estranger provenen de Centre i Sud-amèrica. El 30,2% dels estudiants de l'estudi diu no fer mai activitats familiars, percentatge que ha augmentat significativament en comparació amb

Les puntuacions de competència dels estudiants repetidors són, de mitjana, 14 punts inferiors a les dels estudiants no repetidors, tot i que la diferència en llengua anglesa és de gairebé 20 punts. Quan es comparen les puntuacions dels alumnes de centres de complexitat mitjana amb els de complexitat baixa, les disparitats observades en els resultats són la meitat de les detectades entre els centres de complexitat baixa i els d'alta complexitat. L'ICA, l'índex que recull variables relacionades amb el comportament dels alumnes a l'aula, incideix positivament en l'assoliment de les competències, encara que en la competència matemàtica, científica i tecnològica i la llengua anglesa.

Les variables que hem descobert són: l'assistència dels alumnes al centre (IHA), la seva participació, implicació i puntualitat a classe (ICA) i les seves expectatives acadèmiques i professionals (IEAP).

ANNEX A. ÍNDEXS ESTADÍSTICS

Matriu de components IIF Component La família l'ajuda amb els deures 0,687 La família agraeix els seus esforços 0,760 La família l'ajuda en les dificultats 0,836 La família l'anima i confia en ell 0,824 Quan té dificultats demana ajuda als seus pares 0,564.

ANNEX B. QÜESTIONARI DE CONTEXT

Quin tipus de feina fa la teva mare o tutor legal (o feia, si no treballa actualment) en la seva ocupació principal. Consulteu les categories professionals en aquest enllaç i els exemples de professions que s'hi donen. Pensa bé quin grup ocupacional s'adapta millor a la feina que fan els teus pares.

Quin tipus de feina fa el vostre pare o tutor legal (o fa, si no treballa actualment) com a ocupació principal. A quina comunitat autònoma va néixer una de les vostres mares (o tutor legal) o un dels vostres pares (o tutor legal)? Quin és el nivell d'estudis més alt de la teva mare, pare o tutor legal?

Quin tipus de feina fa o ha realitzat la teva mare, pare o tutor legal, si no treballa actualment, en la seva ocupació principal? Consulteu les categories de professions en aquest enllaç i els exemples de professions que s'hi donen. Reflexiona sobre la teva experiència amb mitjans i dispositius tecnològics: Fins a quin punt estàs d'acord amb les afirmacions següents?

Referencias

Documento similar

També Martín Moreno i de Miguel (1982: 60, 125 i s.) parlen de la burocratització com d’una solució a la distribució mercantilista dels serveis professionals bàsics,

Petición de decisión prejudicial — Cour constitutionnelle (Bélgica) — Validez del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por

Sin embargo, dado que los tipos legales –establecidos para la protección de dicho bien jurídico colectivo– han sido estructurados como delitos de peligro abstracto, para afirmar

Activitat 2.1 Mapa de la migració del poble gitano MATERIAL DE SUPORT3. Font: Fundación

Si és la primera vegada que accedix al sistema l'usuari podrà iniciar una nova sol·licitud des del botó Crear nova sol·licitud.. També pot iniciar una nova sol·licitud una

Biología / Biologia En el curs 2022-2023 els continguts i estructura de l'examen de l'assignatura Biologia seran iguals que els del present curs 2021- 2022 (excepte si canviaren en

MUSEU INTERACTIU DEL POBLE GITANO Elaborat pel grup de 5é del CEIP La Coma.. ✔ Inauguració: Dilluns 8 d’abril, a les 16:00 A

El contar con el financiamiento institucional a través de las cátedras ha significado para los grupos de profesores, el poder centrarse en estudios sobre áreas de interés