• No se han encontrado resultados

Presentació: Incorporació Escoles Oficials d’IdiomesAdmissió curs 2019/20SIGE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Presentació: Incorporació Escoles Oficials d’IdiomesAdmissió curs 2019/20SIGE"

Copied!
69
0
0

Texto completo

(1)

Presentació:

Incorporació Escoles Oficials d’Idiomes Admissió curs 2019/20

SIGE

v 5.0

(2)

Centre de connexió en ITACA

(3)

ÍNDEX

 Sistema educatiu de l’ensenyament idiomes: tipus d’ensenyaments i modalitats.

 Configuració d’aules, ofertes horàries en el curs 2019/20.

– Canvi al curs 2019/20.

– Aules i les seues ubicacions en seccions oficials.

– Ofertes horàries i assignació de grups ja creats.

 Configuració de grups en el curs 2019/20.

– Creació i configuració general

– Introducció de vacants (diurn/ordinari i intensiu).

– Ràtios màximes.

– Continguts impartits.

– Ordenació i filtrat dels grups.

– Llistat de grups.

 Llistat de vacants.

 Fases del processos d’escolarització i d’admissió.

 Assistent telemàtic.

 Pantalla de gestió dels usuaris de l’assistent telemàtic.

 Precs i preguntes.

(4)

Sistema educatiu de l’ensenyament Idiomes.

(5)

Sistema educatiu

El sistema educatiu de l’ensenyament IDIOMES està format per dos tipus d’ensenyaments:

-Ensenyament formal: cursos curriculars

-Ensenyament no formal: resta de cursos

(6)

Sistema educatiu

L’ensenyament formal s’organitza en:

- Idiomes: alemany, anglés, That’s English…

- Nivells per idioma: A2, B1, B2, C1 i C2.

- Cursos per nivell: 1A2, 2B2...

ENSENYAMENT FORMALML

(7)

Sistema educatiu

L’ensenyament no formal s’organitza en:

- Idiomes: alemany, anglés…

- Cursos per idioma:

• Complementari Tipus A: 60 h

• Complementari Tipus B: 30 h

• ...

ENSENYAMENT NO FORMALML

(8)

Sistema educatiu

Les modalitats disponibles per a l’ensenyament idiomes són:

- Diurn/Ordinari: cursos presenciales de 120 h anuals.

- Intensiu: curs presencial que imparteix les 120 h anuals en menys d’un any acadèmic (quadrimestre).

- A distància EOI: curs que desenvolupa el seu horari lectiu fóra de les aules.

En ITACA les modalitats disponibles s’anomenen torns.

MODALITATSML

(9)

Sistema educatiu

(10)

Configuració d’aules i ofertes horàries en

el curs 2019/20

(11)

Canvi al curs 2019-2020

IMPORTANT: La configuració relativa a l’admissió s’ha de fer en el curs 2019-2020.

(12)

Canvi al curs 2019-2020

IMPORTANT: La configuració relativa a l’admissió s’ha de fer en el curs 2019-2020.

(13)

Aules

(14)

Aules

(15)

Aules

Exemple de configuració d'una aula:

Exemple de possibles ubicacions:

(16)

Aules

Si l’EOI només imparteix classe en la seu principal (no té seccions oficials), l’aspecte de la pantalla canvia lleugerament:

De qualsevol manera, s’ha d’indicar la ubicació de l’aula.

(17)

Aules

- Les aules no depenen de l’any acadèmic.

- Només és possible crear aules en ubicacions donades d’alta en el Registre de Centres (XACEN).

- La capacitat d’una aula associada a un grup limitarà el nombre d’alumnes que es poden matricular en eixe grup.

- Per a editar o eliminar una aula ja creada, s’ha de seleccionar, fer les modificacions y guardar. El codi no pot modificar-se.

- És possible ordenar les aules creades si premeu la capçalera de cada columna.

(18)

Aules

Exemple d'aules ordenades per nom:

(19)

Ofertes horàries

(20)

Ofertes horàries

- Una vegada definida el seu nom es crea automàticament.

Exemple: DL/DC(09:00-11:15) (Diurn/Ordinari)

- S’han de crear tantes ofertes horàries com agrupacions de franges «lectives» es tinguen.

- Només cal crear ”Ofertes horàries” dels torns “diurn/ordinari” i

“intensiu”.

(21)

Ofertes horàries

Creació d’una oferta horària:

(22)

Ofertes horàries

(23)

Ofertes horàries

(24)

Ofertes horàries

(25)

Ofertes horàries

(26)

Ofertes horàries

(27)

Ofertes horàries

- Per a modificar una oferta horaria ja creada s'ha de fer doble click sobre ella.

- No serà possible eliminar ni modificar una oferta horària associada a algun grup amb alumnes matriculats.

- De cara a l’admissió per ITACA només cal crear les ”Ofertes horàries” que afecten els torns diurn/ordinari i intensiu.

- És possible assignar una oferta horària a diversos grups.

- Per a poder assignar una oferta a un grup han de tindre el mateix torn.

(28)

Ofertes horàries

- Assignació de ofertes a grups:

(29)

Ofertes horàries

- Assignació de ofertes a grups: Un exemple

(30)

Ofertes horàries

- No és possible modificar una sessió d’una oferta horària. L’única possibilitat és eliminar la sessió que no és correcta i crear la nova.

Per a eliminar-la s´ha de seleccionar la sessió i prèmer el botó

”Eliminar sessions franja”.

- -

(31)

Configuració de grups en el curs 2019/20

(32)

Grups

Creació d’un grup:

(33)

Grups

Consideracions prèvies a la configuració d’un grup (I):

- Els asteriscos en roig són els camps que com a mínim s’han de cumplimentar.

- El codi del grup ha de tindre el següent format:

Abrev. idioma (en valencià) + Abrev. curs (en valencià) + Caràcters lliures

Exemples:

Codi d'un grup de 1B1 d'anglés: ANG1B1_1 Codi d'un grup de 1C1 de valencià: VAL1C1123

Codi d'un grup d'un curs complementari de tipus A de xinés: XINNCA_1

- El codi del grup pot tindre com a molt 10 caracters.

(34)

Grups

Consideracions prèvies a la configuració d’un grup (II):

+ Ensenyament formal:

+ Ensenyament no formal:

- No cal memoritzar aquestos codis ja que si no s'introdueixen correctament es mostra un avís:

- Cada EOI ha de crear en ITACA tots els grups que té autoritzats.

(35)

Grups

Configuració d’un grup (I): Dades

(36)

Grups

Configuració d’un grup (II): Dades

(37)

Grups

Els passos 10 i 11 no cal fer-los al crear el grup!

(38)

Grups

Conf. d’un grup (III): Dades (Capacitat màxima i actual del grup)

(39)

Grups

Conf. d’un grup (IV): Dades (Ràtio i vacants en conv. ordinària)

(40)

Ràtios màximes

Nivell Torn Idioma Ratio

A2 A distància That’s English 50

A2 Diurn/Ordinari - Intensiu Tots (menys That’s English) 35

B1 A distància That’s English 50

B1 Diurn/Ordinari - Intensiu Tots (menys That’s English) 30

B2 A distància That’s English 60

B2 A distància Anglés 40

B2 Diurn/Ordinari - Intensiu Tots (menys That’s English) 30

C1 A distància Valencià 35

C1 A distància Anglés 35

C1 Diurn/Ordinari - Intensiu Tots 25

C2 Diurn/Ordinari - Intensiu Tots 25

(41)

Grups

Conf. d’un grup (IV): Dades (Vacants en conv. extraordinària)

(42)

Grups

Conf. d’un grup (IV): Consideracions relatives a l'oferta d'un grup en l'assistent telemàtic d'admissió.

- Només les vacants dels grups curriculars dels torns

“Diurn/ordinari” i “Intensiu” s'oferiran als estudiants en l'assistent telemàtic d'admissió. L'admissió a That's English, València en línia i Anglés en línia es realitzarà sense utilitzar aquest assistent telemàtic.

- A banda del camps obligatoris, per a ofertar un horari d'un grup en l'assistent telemàtic d'admissió, a més de tindre una oferta horària assignada, ha de tindre un nombre de vacants major a 0.

(43)

Grups

Conf. d’un grup (V): Continguts impartits (enseny. formal)

(44)

Grups

Conf. d’un grup (VI): Continguts impartits (enseny. no formal)

(45)

Grups

Ordenació i filtrats

(46)

Grups

Ordenació i filtrats

(47)

Grups

Ordenació i filtrats: Exemples de filtrats

Filtre dels grups el codi dels quals conté “1A2” i el torn conté

“diurn”:

Filtre dels grups el nom dels quals conté “Secció 1”:

(48)

Grups

Ordenació i filtrats: Exemples de filtrats Filtre del grups d'ensenyament “no formal”:

Filtre del grups d'ensenyament “formal”. S'utilitza el símbol ! que en aquest cas significa negació: es filtrarà tot el que no continga la seqüència “no” en la columna d'ensenyament.

(49)

Grups

Llistat de grups

(50)

Grups

Llistat de grups

(51)

Llistat de vacants

(52)

Llistat de vacants

Llistat amb el nombre de grups, vacants i sol·licituds de cada oferta horària, idioma, curs i ubicació.

(53)

Llistat de vacants

L’informe estarà disponible en pdf i en xls (full de càlcul).

El seu aspecte serà:

(54)

Fases del procés d’escolarització i admissió

(55)

Fases d’escolarització i admissió

Les fases són les següents per a cada una de les dues convocatóries (Ord/ Ext.):

Fases d’escolarització:

- Gravació en centres

- Publicació de vacants provisionals (per Serveis Centrals) - Sol·licitud de modificacions (només en conv. ord.)

Fases d’admissió:

- Apertura de l’assistent telemàtic - Adjudicació de les vacants

- Matrícula per admissió

(56)

Fases d’escolarització i admissió

Dintre de cada convocatòria i en cada fase es poden realitzar unes accions en funció del perfil d’usuari.

Fases d’escolarització convocatòria Ordinària:

- Gravació en centres → Creació de grups + introducció de vacants

- Publicació de vacants provisionals (per Serveis Centrals) - Sol·licitud de modificacions → El nombre de grups es

podrà ajustar, però no es podrà afegir nova oferta que haja sigut ofertada en l’assistent telemàtic.

(57)

Fases d’escolarització i admissió

Fases d’escolarització convocatòria Extraordinària:

- Gravació en centres → Creació de grups. Els centres no han d’introduir vacants en esta fase.

- Publicació de vacants provisionals (per Serveis Centrals)

El servei de Planificació i Inspecció supervisarà la introducció de dades en tot el procés

Al llarg del procés el sistema realitza validacions com ara no permetre modificar grups amb matrícula, etc per tal d’evitar errades humanes.

(58)

Fases d’escolarització i admissió

Cronologia simplificada de la Convocatòria Ordinària:

- Gravació en centres de grups i vacants

- Publicació de vacants provisionals (per Serveis Centrals) - Apertura d’assistent telemàtic. Els usuaris graven

sol·licituds.

- Modificació de grups i vacants (amb restriccions) - Adjudicació de vacants

- Matrícula de l’alumnat admés

En la convocatòria extraordinària es repeteix a excepció del pas de modificar grups.

(59)

Assistent telemàtic

(60)

Assistent telemàtic

A continuació mostrem algunes captures de l’assistent en convocatòria ordinària:

(61)

Assistent telemàtic

Es podrà sol·litar un màxim de 3 idiomes.

(62)

Assistent telemàtic

En funció de les respostes efectuades s’identifica el col·lectiu al que pertany l’usuari. Algunes de les possibles respostes són:

(63)

Assistent telemàtic

Els possibles col·lectius són:

Prioritat Col·lectiu

8 Oficial presencial

7 That's English que sol·licita canvi a presencial

6 Pialp oficial presencial

5 A1/A2 amb prova homologada d'IES 4 Pialp Nou Funcionari de carrera

3 Pialp Nou Funcionari interi

2 Pialp Nou Funcionari de centres concertats

1 Trasllat

0 Nou

(64)

Assistent telemàtic

A més, l’usuari podrà indicar el requisit aportat:

(65)

Gestió dels usuaris de l’assistent telemàtic

des d’ITACA

(66)

Gestió d’usuaris de l’assistent

Des d’ITACA és possible canviar el correu electrònic associat al document d’un usuari que acredite físicament la seua identitat.

(67)

Gestió d’usuaris de l’assistent

Si s’ha suplantat la identitat d’un usuari, a més de canviar el seu correu electrònic, serà possible eliminar les sol·licituds presentades en la convocatòria seleccionada.

(68)

PRÒXIMAMENT

 Llistats d’adjudicació

 Procediment de matrícula d’alumnat admés

 Procediment de matrícula d’alumnat nou i per trasllat de matrícula viva

 Formalització de la matrícula de l’ensenyament d’idiomes

 Generació d’horaris

 Mòdul docent

 Web Família

 etc….

(69)

GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ.

PREGUNTES?

Referencias

Documento similar

1a23de6df84bd2c8d2c149d97f7b0e8f

D’antuvi, l’anàlisi de la cobertura mediàtica a partir de les portades de la premsa permet estructurar el cicle informatiu sobre la crisi final de RTVV en quatre

Para ello, trabajaremos con una colección de cartas redactadas desde allí, impresa en Évora en 1598 y otros documentos jesuitas: el Sumario de las cosas de Japón (1583),

Entre nosotros anda un escritor de cosas de filología, paisano de Costa, que no deja de tener ingenio y garbo; pero cuyas obras tienen de todo menos de ciencia, y aun

En un congrés, convé disposar d’un pla o full de ruta per tal de garantir la igualtat d’accés de totes les persones, tant ponents com participants.. Comunicació : Tant si el

 En aquesta fase, corresponen a les unitats de gestió la custòdia i el control de la documentació, així com l'accés, fins que és transferida a l'arxiu central.. Per

Per a Plumier, el guardó va significar un reconeixement no sols del client, sinó tam- bé de les institucions a la seua tasca, encara que, segons Casado: «És un premi no només a

En cas de necessitar-ho, hauran de crear diferents plantilles que permetan la introducció de totes les sessions: plantilla de cursos curriculars en seu principal, plantilla de