Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 3 Desembre de 1997

Texto completo

(1)BUTLLETÍ Butlletí Oficial de la Universitat Jaume I. SUMARI. 1. DESENVOLUPAMENT NORMATIU GENERAL 1.1 Òrgans de govern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Junta de Govern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Consell Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.2 Ordenació Acadèmica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plans d’Estudi Convocatòries de places de professors associats i ajudants . . . . . . . . . . Plantilla del PDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doctorat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 6 7 7. 1.4 Formació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Cursos de formació del PAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.5 Administració i gestió . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Pressupost de la Universitat Jaume I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2. ELECCIONS 2.1 Convocatòries i proclamacions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Juntes de Centre i ITC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Departaments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Estudiants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 2.2 Representants en òrgans col·legiats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Consell Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17. Any I • Número 3 • Desembre de 1997.

(2) Núm. 3 • Desembre de 1997. 2 3. NOMENAMENTS / CÀRRECS ACADÈMICS. 3.1 Cessaments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Centres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 3.2 Nomenaments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Centres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Comissions del Claustre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Cossos Docents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22. 4 ALTRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26.

(3) Núm. 3 • Desembre de 1997. 3. 1. DESENVOLUPAMENT NORMATIU GENERAL. 1. DESENVOLUPAMENTNORMATIU GENERAL 1.1. Òrgans de Govern Junta de Govern ACORD de la sessió núm. 11 de la Junta de Govern en funcions, de 16 de desembre de 1997, pel qual s’aprova la Normativa sobre pro cediment abreujat per a resoldre les necessi tats de les transformacions/contractacions del PDI amb caràcter urgent. Introducció L’objectiu d’aquesta Normativa és la d’establir un procediment abreujat que possibilite la màxima agilitat en la selecció de PDI per a la cobertura temporal de llocs de treball, quan es produïsca una situació de necessitat docent d’urgència. Les contractacions derivades per la utilització d’aquest procediment respectaran en tot cas els principis de mèrits, capacitat i publicitat. Article 1 1.1 Quan un departament detecte la necessitat de contractació/transformació produïda com a conseqüència d’una incidència no prevista, ha de sol·licitar, mitjançant escrit motivat adreçat al Vicerectorat competent en la matèria, la contractació/transformació a realitzar, indicant la dedicació (nombre de crèdits), així com el perfil de la docència (assignatures, horaris, perfil lingüístic, si n’hi ha, etc.) que ha de cobrir-se. També ha de proposar al Vicerectorat el nom dels representants del departament i de l’àrea de coneixement que hagen d’actuar, en el cas de cobrir una plaça de professorat per concurs públic de mèrits.. 1.2 Les necessitats de personal docent sol·licitades pel departament podran cobrir-se, per contractació de professorat, mitjançant la realització d’un concurs de mèrits, o mitjançant la transformació de contractes de professor associat 3 h (tipus I), pertanyents a l’àrea de coneixement, a professor associat 6 h (tipus I). 1.3 Si durant els dotze mesos anteriors al moment en què es produïsca la incidència, s’haguera convocat un concurs públic de mèrits per a la contractació de professorat en l’àrea de coneixement implicada, el vicerector, després d’escoltar el Departament, podrà proposar, atès el procediment abreujat, la contractació del primer aspirant en ordre de puntuació que no hi va obtenir una plaça de PDI. Si aquesta persona renuncia, es podrà proposar la contractació del següent aspirant en ordre de puntuació. Si s’hagueren produït diversos concursos de mèrits, es farà ús de les borses d’aspirants a les diferents figures de PDI. Article 2 Totes les noves contractacions resultants del procediment abreujat s’han de fer en la figura de professor associat, amb la dedicació temporal que hi corresponga. Article 3 3.1 Quan s’haja de fer una nova contractació, per concurs públic de mèrits, el Vicerectorat competent en la matèria, farà pública la convocatòria de la plaça, mitjançant suport físic, en el tauler d’anuncis del Servei de Recursos Humans, i en el Servei d’Informació del Campus (SIC) mitjançant suport informàtic. També es podrà publicitar la convocatòria en algun del mitjans de comunicació..

(4) 4 3.2 Així mateix, el Vicerectorat adreçarà una còpia de la convocatòria de la plaça en qüestió al Departament corresponent perquè siga exposada, durant el temps que dure el termini de presentació de sol·licituds, al seu tauler d’anuncis. Article 4 El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptadors des del dia següent al de la publicació de la convocatòria de la plaça. Les sol·licituds s’hauran de presentar al Registre General de la Universitat Jaume I utilitzant el model d’instància-currículum corresponent. Article 5 5.1 La Comissió de Contractació, pel que fa a la seua composició i funcionament, s’atendrà al que marquen els apartats 3.1, 3.3 i 3.4. del Document de Carrera Docent de la Universitat Jaume I. 5.2 Aquesta Comissió de Contractació actuarà amb caràcter d’urgència, per la qual cosa resoldrà el concurs convocat en un temps màxim de 3 dies hàbils a partir del tancament del termini de presentació de sol·licituds. Article 6 El barem general utilitzat per les comissions de contractació serà el de professor associat de la Universitat Jaume I, i atendran allò que marca l’apartat 3.3 del Document de Carrera Docent de la Universitat Jaume I. Article 7 El termini per a la presa de possessió serà de 3 dies hàbils des de la publicació de la resolució de la Comissió de Contractació en el tauler d’anuncis del Servei de Recursos Humans. Una vegada transcorregut aquest termini, la candidatura proposada perdrà el seus drets, llevat que hi haja una causa justificada que impedisca la referida presa de possessió.. Núm. 3 • Desembre de 1997 Article 8 8.1 La provisió de llocs de treball, temporalment vacants, o per necessitats docents com a consequències d’incidències no previstes, es farà només per als períodes lectius; en aquests sentit, no es substituiran les baixes que es produïsquen entre el 15 de maig i el 15 de setembre. 8.2 En el cas de substitució per baixa no prevista, els departaments podran sol·licitar-la quan la durada d’aquesta siga de sis setmanes com a mínim. En el cas que la baixa s’haguera previst, la sol·licitud es farà davant el Vicerectorat corresponent amb, almenys, un mes d’anticipació i sempre que la durada d’aquesta siga igual o superior a un mes. 8.3 Totes les contractacions realitzades pel procediment abreujat tindran caràcter temporal, ja sia fins a la data de la incorporació de la persona substituïda, o fins a la finalització de la incidència, o fins que la plaça es cobrisca per concurs públic de mèrits d’acord amb el procediment habitual. Article 9 Des del moment en què es produïsca la incidència i fins que finalitze el procés de contractació o transformació pel procediment abreujat establit en aquesta Normativa, el Departament implicat, assumirà la docència que quede descoberta com a conseqüència de l’esmentada incidència.. ACORD de la sessió núm. 11 de la Junta de Govern en funcions, de 16 de desembre de 1997, pel qual s’aprova la modificació de la normativa sobre estudis de doctorat referida a terminis per a la lectura i pròrrogues. El punt 9 «Terminis per a la lectura i pròrrogues» de la Normativa sobre estudis de doctorat de la Universitat Jaume I queda de la següent forma:.

(5) Núm. 3 • Desembre de 1997 9. Terminis per a la lectura i pròrrogues La tesi doctoral s’haurà de presentar en un termini màxim de cinc anys, des de l’admissió en un programa de doctorat. Es distingeixen els següents casos pel que fa al còmput d’aqueix període: a) Alumnes que hagen iniciat el doctorat en aquesta Universitat: es computarà el termini des de la seua admissió en el primer programa. b) Alumnes que s’hagen incorporat per trasllat: 1) Amb suficiència investigadora. Es computarà des de l’inici a la universitat d’origen. Els alumnes hauran de presentar la pròrroga en vigència de la seua universitat d’origen; altrament se’ls regularà la seua situació i se’ls computarà des de la universitat d’origen. 2) Sense suficiència investigadora. Es computarà des de l’admissió en aquesta universitat sempre que, com a conseqüència de la convalidació l’alumne haja de matricular-se com a mínim de setze crèdits en un programa d’aquesta universitat. En cas contrari es computarà el termini des de l’inici a la universitat d’origen. 3) Els alumnes de tercer cicle que van realitzar els Cursos Monogràfics de Doctorat i s’incorporaren per trasllat a aquesta universitat, sempre que tinguen vigent la corresponent pròrroga per a la lectura de la tesi, podran sol·licitar la concessió d’una última ampliació d’un any (és a dir, fins al setembre de 1994). Si en aqueixa data no s’ha produït l’aprovació de la seua tesi doctoral hauran d’adaptar-se als programes vigents en aquesta universitat a través de convalidació. Amb caràcter general, no s’admetran trasllats d’estudiants procedents de cursos monogràfics llevat que s’incorporen a un programa d’aquesta universitat mitjançant una convalidació. Sense perjudici de tot l’anterior, el termini de presentació de la tesi serà ampliable, per un període de 5 anys, sempre que l’alumne haja inscrit el projecte de tesi, per la Comissió. 5 d’Investigació i Doctorat, amb l’informe previ del departament corresponent i del director de la tesi, per a la qual cosa el doctorad haurà de sol·licitar una sola pròrroga dins de l’últim any del període legal de presentació de la tesi doctoral. Finalitzat el termini sense que s’haja produït l’aprovació de la tesi doctoral amb la qualificació d’apte, el doctorand haurà d’abandonar els estudis en aquesta universitat, tot i que es podrà traslladar a una altra i convalidar els crèdits obtinguts.. Consell Social ACORD de la sessió plenària del Consell de Participació Social de la Universitat Jaume I, de 22 de desembre de 1997, pel qual s’aprova per unanimitat el pressupost de la Universitat per a 1998, en els mateixos termes en què s’ha presentat, per un import anivellat d’ingressos i despeses de 8.990 milions de pessetes. 1.2 Ordenació Acadèmica Plans d’Estudi ACORD de la sessió núm. 11 de la Junta de Govern en funcions, de 16 de desembre de 1997, pel qual s’aprova la composició de la Comissió Acadèmica Universitària que ha d’elaborar el pla d’estudis de la titulació d’Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica. Composició de la Comissió Acadèmica de la Universitat José Antonio López Ortí, director de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals. Enrique Cervera Mateu (Informàtica), representant de l’àrea de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial. Cristina Chiralt Monleón (Matemàtiques), representant de l’àrea de Matemàtica Aplicada..

(6) Núm. 3 • Desembre de 1997. 6 Germà Garcia Belmonte (Ciències Experimentals), representant de l’àrea de Física Aplicada. Pedro Company Calleja (Tecnologia), representant de l’àrea d’Expressió Gràfica en l’Enginyeria. Juan Saura Barreda (Tecnologia), representant de l’àrea de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica. Antonio Pérez González (Tecnologia), representant de l’àrea d’Enginyeria Mecànica. Enrique Torrella Alcaraz (Tecnologia), representant de l’àrea de Màquines i Motors Tèrmics. M. José Oltra Mestre (Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques), representant de l’àrea d’Organització d’Empreses. Diego Ignacio Castaño-Rogel Aparicio, representant del Consell d’Estudiants. Santiago Posteguillo Gómez, invitat com a rePlaces 2 1 1 1. Categoria (*) AEU AF AST1 6H AST1 6H. presentant de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, de l’àrea de Filologia Anglesa.. Convocatòries de places de professors associats i ajudants ACORD de la sessió núm. 11 de la Junta de Govern en funcions, de 16 de desembre de 1997, pel qual s’aproven les contractacions de PDI per a cobrir les necessitats docents durant el 2n semestre del curs acadèmic 1997-98. RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 1997 del rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló per la qual es convoca concurs públic de mèrits per a cobrir places de professors associats i ajudants d’escola universitària. Codi núm 5289 5291 5292 5293. Àrea de coneixement Dret del Treball i de la Seguretat Social Dret Processal Organització d’Empreses Psicologia Bàsica. 3. AST1 3H. 5294. 1 1. AST1 6H AST1 6H. 5295 5296. Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics Didàctica de la Llengua i de la Literatura Traducció i Interpretació. 1 1 1 1. AST1 6H AST1 6H AST1 6H AST1 6H. 5297 5298 5299 5300. Traducció i Interpretació Traducció i Interpretació Traducció i Interpretació Traducció i Interpretació. 1. AST1 TC. 5301. Traducció i Interpretació. 1 1 1. AST3 3H AST1 6H AST1 6H. 5302 5303 5304. Traducció i Interpretació Filologia Espanyola Química Física. Perfil de la Plaça. Horari: matí i vesprada Substitució per baixa per malaltia Horari: matí i vesprada Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics Substitució per baixa per maternitat Traducció General Francès-Català i Llenguatge Especialitzat Traducció General Francès-Català Traducció Especialitzada Espanyol-Català Traducció Alemany-Espanyol Traducció General Espanyol-Català. Substitució per baixa per maternitat Llengua Alemanya. Substitució per baixa per maternitat Traducció Català-Anglès Literatura Espanyola Química Física. Substitució per reducció per càrrec acadèmic. (*) AST1 6H: Professor Associat tipus 1, 6 hores; AST1 3H: Professor Associat tipus 1, 3 hores; AST1 T.C.: Professor Associat tipus 1, temps complet; AST3 3H.: Professor Associat tipus 3, 3 hores; AF: Ajudant de Facultat de primer període, temps complet, AEU: Ajudant d’Escola Universitària, temps complet.

(7) Núm. 3 • Desembre de 1997 Requisits: Les condicions que han de posseir els aspirants són les establertes en la legislació vigent: Llei de Reforma Universitària (BOE d’1 de setembre de 1983), Reial Decret 1200/86, de 13 de juny, (BOE de 25 de juny), Reial Decret 1086/89, de 28 d’agost (BOE de 9 de setembre). Presentació de sol·licituds: Les sol·licituds s’hauran de presentar al Registre General de la Universitat Jaume I, Campus de la Penyeta Roja, on es podrà sol·licitar un model d’instància-currículum (horari: de dilluns a divendres des de les 9 h fins a les 14 i vesprades de 17h fins 19h). Hauran d’adjuntar-se a la sol·licitud fotocòpies dels mèrits al·legats amb els certificats corresponents i, si escau, exemplar de les publicacions. Només es considerarà la documentació que siga presentada dins del termini de presentació de sol·licituds. Les persones que opten a més d’una plaça hauran de presentar una sol·licitud independent per a cada una d’aquestes, acompanyada en cada cas de la documentació complementària. Termini de presentació de les sol·licituds: Des del 29 de desembre de 1997, fins a les 14 hores del dia 22 de gener de 1998. Accés electrònic: Es pot accedir a tota la informació de la convocatòria per Internet «http://sic.uji.es». Resolució del concurs: La llista de candidats s’exposarà als taulers d’anuncis del Rectorat. Contra aquesta resolució es podrà interposar reclamació en el termini que oportunament s’indicarà. El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat. Vicent Climent Jordà. Castelló de la Plana, 16 de desembre de 1997.. Plantilla del PDI ACORD de la sessió núm. 11 de la Junta de. 7 Govern en funcions, de 16 de desembre de 1997, pel qual s’aprova el canvi de figura con tractual d’ajudant de facultat de 2n període en associat a temps complet tipus III, en l’àrea de coneixement d’Enginyeria Química.. Doctorat ACORD de la sessió núm. 11 de la Junta de Govern en funcions, de 16 de desembre de 1997, pel qual s’aprova la proposta de reno vació del Curs de Postgrau d’Especialista (curs d’especialització) i de conversió en Màster en Estudis per a la Pau i el Desenvo lupament .. ACORD de la sessió núm. 11 de la Junta de Govern en funcions, de 16 de desembre de 1997, pel qual s’aprova el Curs de Postgrau (curs d’especialització) «Llenguatge total: les tècniques dramàtiques en l’educació» .. ACORD de la sessió núm. 11 de la Junta de Govern en funcions, de 16 de desembre de 1997, pel qual s’aprova el Curs de Postgrau «Curs de formació contínua en educació se cundària de persones adultes. Propostes didàc tiques» .. 1.4 Formació Cursos de formació del PAS CURSOS de Valencià Elemental (3A2). Grau elemental I: Data de començament 7 de gener de 1998 Data d’acabament: 27 de març de 1998 (80 hores).

(8) Núm. 3 • Desembre de 1997. 8 Horari 8-9,30 hores, de dilluns a divendres Lloc: D209 Campus de la Penyeta Roja. Grau elemental II Data de començament: 7 de gener de 1998 Data d’acabament: 27 de març de 1998 (80 hores) Horari: 15-16,30 hores, de dilluns a divendres Lloc: B2007-B2008 Campus del Riu Sec Presentació d’instàncies fins al dia 12 de desembre. CURS de Llenguatge Administratiu (5B4). Llenguatge Administratiu Data de començament: 12 de gener de 1998 Data d’acabament: 11 de febrer (30 hores) Horari: 16-19 hores dilluns i dimecres Lloc: D210 Campus de la Penyeta Roja Presentació d’instàncies fins al dia 12 de desembre.. 1.5 Administració i gestió Pressupost de la Universitat Jaume I ACORD de la sessió núm. 11 de la Junta de Govern en funcions, de 16 de desembre de 1997, pel qual s’aproven els expedients de mo dificació pressupostària del 35 al 42. Expedient núm. 35 36 37 38 39 40 41 42. Tipus. Import. Transferència de crèdit 4.247.853 Crèdits generats per ingressos 13.499.593 Baixes per anul·lació 2.749.000.000 Crèdits generats per ingressos 5.177.415.477 Incorporació romanents de crèdit 1.282.962 Transferència de crèdit 2.396.875 Crèdits generats per ingressos 15.397.673 Crèdits generats per ingressos 20.000.000. ACORD de la sessió núm. 11 de la Junta de Govern en funcions, de 16 de desembre de 1997, pel qual s’aprova el projecte del pres supost de l’exercici de l’any 1998 i les direc trius generals per a la seua execució i gestió, contingudes en la Memòria. RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 1997, del Rector de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual s’acorda fer públic el pressupost d’aquesta Universitat per a l’exercici econòmic de 1998. El Consell de Participació Social de la Universitat Jaume I de Castelló, en la seua sessió plenària del dia 22 de desembre de 1997, va acordar l’aprovació del pressupost d’aquesta Universitat per a 1998 i les seues bases d’execució i de gestió, en compliment de l’article 146 dels vigents Estatuts d’aquesta Universitat i de l’article 14.2 de la Llei Orgànica 11/1983, de 25 d’agost, de Reforma Universitària (Butlletí Oficial de l’Estat d’1 de setembre de 1983). Per tot això, i per donar compliment a allò que estableix l’article 54.2 de la Llei Orgànica 11/1983, aquest Rectorat ha resolt: Fer públic en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el pressupost d’aquesta Universitat pera 1998, juntament amb les bases d’execució i de gestió, i també els documents que integren l’expedient, el resum del qual figura per capítols en l’annex d’aquesta resolució. El rector, Fernando Romero Subirón Castelló de la Plana, 23 de desembre de 1997 Publicat en el DOGV núm. 3.162, de 15 de gener de 1998.

(9) Núm. 3 • Desembre de 1997. 9 ANNEX. UNIVERSITAT JAUME I PRESSUPOST D’INGRESSOS I DESPESES PER A1998 RESUM PER CAPÍTOLS I. ESTAT D’INGRESSOS CAP. 3 4 5 6 7 9. DENOMINACIÓ Taxes i altres ingressos Transferències corrents Ingressos patrimonials Alienació d’edificis i altres Transferències de capital Passius financers Total Ingressos. IMPORTPESSETES 899.387.652 4.122.582.348 17.000.000 250.000.000 450.030.000 3.256.000.000 8.990.000.000. Total programa. IMPORTPESSETES 3.296.246.413 707.670.264 350.157.045 116.008.528 3.725.082.417 8.195.164.667. Total programa. IMPORTPESSETES 15.858.366 125.039.551 835.004 31.757.087 621.345.325 794.835.333. Total programa 422.D. Ensenyaments Universitaris Total programa 541.A. Investigació Científica i Tècnica Total pressupost de despeses. 8.195.164.667 794.835.333 8.990.000.000. II. ESTATDE DESPESES PROGRAMA422.D. Ensenyaments Universitaris CAP. 1 2 3 4 6. DENOMINACIÓ Despeses de personal Despeses de funcionament Despeses financeres Transferències corrents Inversions reals. PROGRAMA541.A. Investigació Científica i Tècnica CAP. 1 2 3 4 6. DENOMINACIÓ Despeses de personal Despeses de funcionament Despeses financeres Transferències corrents Inversions reals. RESUM PER PROGRAMES.

(10) 10. Núm. 3 • Desembre de 1997. 2. ELECCIONS 2.1 Convocatòries i proclamacions Termini per a presentar impugnacions: 5 i 6 de maig de 1998 Juntes de Centre i ITC Proclamació definitiva: 7 de maig de 1998 Notes: ACORD de la sessió núm. 11 de la Junta de 1. El vot anticipat es podrà presentar entre Govern en funcions, de 16 de desembre de 72 i 24 hores abans de les eleccions 1997, pel qual s’aprova la proposta de calen 2. Quan siga necessària la realització d’una dari per a les eleccions de les Juntes de Centre segona volta s’haurà de realitzar entre les 48 i i la proposta de calendari per a les eleccions de 72 hores posteriors a la primera elecció. l’Institut de Tecnologia Ceràmica. Calendari per a les eleccions a l’Institut Calendari pera les eleccions de les Juntes de Tecnologia Ceràmica de Centre de la Universitat Jaume I Presentació de candidatures de representants Presentació de candidatures: del 17 al 19 de del PAS: 7 de gener de 1998 febrer de 1998 Proclamació provisional i termini d’impugProclamació provisional de candidatures: 20 nacions: 8 de gener de 1998 de febrer de 1998 Resolució i proclamació definitiva: 9 de geTermini per a presentar reclamacions: del 20 ner de 1998 al 23 de febrer de 1998 Elecció de representants del PAS: 13 de geProclamació de candidatures: 24 de febrer ner de 1998 de 1998 Proclamació provisional i termini d’impugCampanya electoral i vot anticipat: del 2 al nacions: 14 de gener de 1998 4 de març de 1998 Resolució i proclamació definitiva: 15 de geRealització de les eleccions: 5 de març de ner de 1998 1998 Constitució del Consell de l’Institut: del 16 Proclamació provisional: 6 de març de 1998 al 18 de febrer 1998 Termini per a presentar impugnacions: 9 i 10 Presentació de candidatures a la Direcció: de març de 1998 18 i 19 de febrer de 1998 Proclamació definitiva: 11 de març de 1998 Proclamació provisional: 20 de febrer de Constitució de la Junta de Centre: del 23 al 1998 27 de març de 1998 Termini per a presentar impugnacions: 23 de Presentació de candidatures al Deganat: 30 febrer de 1998 de març al 2 d’abril de 1998 Proclamació definitiva de candidats: 24 de Proclamació provisional de candidatures: 3 febrer de 1998 d’abril de 1998 Elecció a la Direcció de l’Institut: 2 o 3 de Termini per a presentar impugnacions: 6 i març de 1998 7 d’abril de 1998 Segona volta, si escau: del 4 al 6 de març de 1998 Proclamació definitiva: 8 d’abril de 1998 Proclamació provisional: 9 de març de 1998 Eleccions a degà/na i director/a: del 28 al 30 Termini per a presentar impugnacions: 10 de d’abril de 1998 març de 1998 Proclamació provisional: 4 de maig de 1998 Proclamació definitiva: 11 de març de 1998.

(11) Núm. 3 • Desembre de 1997 Departaments PROCLAMACIÓ definitiva el 29 de de sembre de 1997, per part de la Junta Electoral, dels representants del PDI a temps parcial, PAS i estudiantat en els consells de departament i unitats predepartamentals. Departament de Ciències Experimentals PDI: Lluís Álvarez Rodríguez Llorenç Monferrer Pons Joaquim Josep Queralt Gimeno PAS: Querubina Meroño de Larriva Ana Isabel Terraes Huerta Mercedes Campos García Mª Concepción Triguero Bascuñán UPd’Enginyeria Química PDI: María Monzó Fuster Sergio Mestre Beltrán PAS: Catalina Torlá Barrachina Estudiantat de 2n Cicle: José Luis Rovira Ferreres Basilio López Moner UPd’Informàtica PDI: Javier Llach Mollón Pablo Recatalá Mollá Christine Setrín Roberto Solana Montero Luis Miguel Blasco Pitarch Héctor Adolfo Gentile Mª del Carmen Moliner Ruiz Mª Pilar Ramo Alegre Julio Pacheco Aparicio PAS: Gustavo Edo Aparici Mª Isabel Gil Ruiz Eva María Guarino Guzmán UPde Matemàtiques PDI: Francisco González Martínez Jordi Pasqual García Seguí. 11 Floreal Gracia Alcaine PAS: Alfredo Andrés Bou Victoria Eugenia Pozo León UPde Química Inorgànica i Orgànica PDI: José Antonio Badenes Mar Manuel Collado Lozano Rosa Salvador Tena PAS: Elena Marqués Verdú UPde Tecnologia PDI: Salvador Mondragón Donés José Esteve Fernández de Córdoba Mª Carmen Pesudo Chiva PAS: Mª Ángeles Ibáñez Marín Josep Ortega Herreros Arcadi Sanz Moliner Estudiantat de 1r Cicle: Mª José García Celades Marcelo López Lorente Emilio Barrachina Gascó Noemí Cano Gimeno Raúl Garzón Soriano Estudiantat de 2n Cicle: Germán Adsuara López Rubén Monfort Nadal Departament d’Educació PDI: Mª Ángeles Remolar Arnau Isabel M. Gallardo Fernández Antonio José Bellver Torlá Roberto García Antolín Joaquín Ortells Agramunt PAS:Mª José Ferré Doménech Mª Dolores Muyor González UPde Filosofia i Sociologia PDI: Juan Manuel Ros Cherta Salvador Seguí Cosme PAS:Mª Jesús Sales Sebastiá Estudiantat de 1r Cicle: Francesc Salido Sorlí.

(12) Núm. 3 • Desembre de 1997. 12 Estudiantat de 2n Cicle: Juan Pruñonosa Chiva Departament d’Història, Geografia i Art PDI: Salvador Broseta Perales Joan Feliu Franch PAS:María Esther Amiguet Soldevila Estudiantat de 1r Cicle: Enric Navarro Martí Eva Palmer Esteban Eduard Soliva Renau Estudiantat de 2n Cicle: Cristian Linares Bayo Estudiantat de 3r Cicle: Mª Mar Adell Garzón Departament de Filologia Anglesa i Romànica PDI: Esther Usó Juan Mª Victoria Oliver Guasp Kaye Saunders Berry Vicent Barberá Manrique Monserrat Ferrer Ripollés Juan J. Peraire Ibáñez PAS:Silvia Martínez Saborido Mª Jesús Pastor Bellmunt Estudiantat de 1r Cicle: Eva Palmer Estevan Enric Navarro i Martí Pilar Escuder Mollón Estudiantat de 2n Cicle: Cristian Linares Bayo Rubén Cansino Bou Andreu Vidal Soriano UP de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia De Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia, queda pendent la proclamació de candidats, atès que no s’ha presentat l’acta de l’elecció.. UP de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia PDI: Rosa Mª Paradells Romero Rosana Peris Pichastor Susana Sorribes Membrado PAS:M. Consuelo Gutiérrez Secades Estudiantat de 1r Cicle: Ana Isabel Garcés Cara UP de Traducció i Comunicació PDI: Cristina García del Toro María Calzada Pérez Jesús Molina i Miralles PAS:Isabel Vicent Soriano-Canós Estudiantat de 1r Cicle: César García Plaza M. Roser Abad García-Berlanga Estudiantat de 2n Cicle: Raquel Burgos Pastor Carlos Reverte Gracia UP d’Administració d’Empreses i Màrqueting PDI: Joaquín Aznar Unzo PAS:Estíbaliz Gómez Pitarch Estudiantat de 2n Cicle: Lluís Prats Ramón José Luís Simarro Aparici Estudiantat de 3r Cicle: Raquel Domínguez Rubio UP de Dret Privat PDI: José Vicente Malo Concepción Mª Jesús Domingo Archelós PAS:Nuria Viciano Pradas Estudiantat de 3r Cicle: Santiago Salazar Bort UP de Dret Públic PDI: Miguel Ángel Guillén Galindo Mª Carmen Lázaro Guillamón Vicent Ortells Rubert.

(13) Núm. 3 • Desembre de 1997. 13. PAS:Vicent M. Llop Molés Francisca Valls Yepes Estudiantat de 2n Cicle: Víctor Mollón Ventura Erika García Gumbau. PAS:Mª Fe Sebastián Gago Sergio Dembilio Sifres. UP de Dret del Treball i Seguretat Social i Eclesiàstic de l’Estat PDI: Josefina Rodríguez García Sara Ruano Albertos PAS:Mª Dolores González Rubio. UPde Finances i Comptabilitat PAS:Josefina Merino Montero Estudiantat de 2n Cicle: Ferran Barberan Galmes La Junta Electoral. Estudiants UPd’Economia PDI: Mª Ángeles Ares Vázquez Mª Reyes Beltrán Felip Eva Camacho Cuenca Carlos Abel Molina Puertas. PROCLAMACIÓ definitiva el 2 de desem bre de 1997, per part de la Junta Electoral, dels delegats i delegades de l’estudiantat.. Campus de la Penyeta Roja TITULACIÓ Eng. Tèc. en Disseny Industrial Eng. Tèc. en Disseny Industrial Eng. Tèc. En Disseny Industrial Eng. Tèc. en Disseny Industrial Eng. Tèc. en Disseny Industrial Eng. Tèc. en Informàtica de Gestió Eng. Tèc. en Informàtica de Gestió Eng. Tèc. en Informàtica de Gestió Eng. Tèc. en Informàtica de Gestió Eng. Tèc. en Informàtica de Gestió Eng. Tèc. en Informàtica de Gestió Enginyeria Industrial Enginyeria Industrial Enginyeria Industrial Enginyeria Industrial Enginyeria Industrial Enginyeria Informàtica Enginyeria Informàtica Enginyeria Informàtica Enginyeria Informàtica. GRUP 1B 1A 2B 2A 3 1B 1C 1A 2B 2A 3 1B 1A 2A 3 4 1B 1A 2 3. DELEGAT/DA Néstor Ruiz Redondo Consolación Carretero García Javier Conill Piquer Pendent de realització Mª José García Celades Rafael Carrión Verdés Sergio A. Andrés Torres Pendent de realització Rubén Gumbau Roda Luis Fdo. Ferreres Mangriñán Javier Domingo Navarro Mª Teresa Martínez Lendra Carlos Ruiz Benlloch Emilio Barrachina Gascó Diego I.Castaño-Rogel Aparicio Germán Adsuara López Frco. José Luengo López Joaquín Torres Sospedra Paulo Vilá Sánchez Manuel Canseco Suárez. SUBDELEGAT/DA F.Javier Arroyo Martínez Blas Javier Palemic Lozano Rafael M. Badenes Manzano Pendent de realització Jorge Edo Feliu Mª Teresa Arnau Catalá Lucía Andreu Mateu Pendent de realització Francisca Blasco Nogués Aurelio José Cardona Zamora Rafael Vidal Sempere Juan Rosendo Vicente Garcés Silvia Monferrer Bueno Néstor Aparicio Marín Luís Ferri Vidal Vanesa Galmés Oral Sergio Izquierdo Díaz Carlos J. Moreno Asensio Mary Christine Ainslie Ramón Sabater Amela.

(14) Núm. 3 • Desembre de 1997. 14 TITULACIÓ Enginyeria Informàtica Enginyeria Informàtica Enginyeria Química Enginyeria Química Enginyeria Química Enginyeria Química Llicenciatura en Química Llicenciatura en Química Llicenciatura en Química Llicenciatura en Química Llicenciatura en Química. GRUP 4 5 1 2 3 4 1B 1A 2 3 4. DELEGAT/DA Roberto Campos Aliaga Oscar Herrero Martínez Manolo Banegas Pichastor Noelia López Saez José Luis Rovira Ferrer Vanesa Moreno Huerta Mónica Viciano Miralles Pendent de realització Mª Carmen Herrera Mundina Rosa Piedad Mata Pavía Mª Angeles Izquierdo Arcusa. SUBDELEGAT/DA Mª Teresa Lozano Albalate Inma Solsona Castillo Noelia Mingarro Plá Basilio López Moner Raul Aldea Goterris Noelia Oliver Cabedo Juan M. Parrillas García Pendent de realització Óscar García Catalán Ramón Adell i Aparicio. Campus de Borriol TITULACIÓ Filologia Anglesa Filologia Anglesa Filologia Anglesa Filologia Anglesa Humanitats Humanitats Humanitats Humanitats Mestre (Ed. Física) Mestre (Ed. Física) Mestre (Ed. Física) Mestre (Ed. Infantil) Mestre (Ed. Infantil) Mestre (Ed. Infantil) Mestre (Ed. Musical) Mestre (Ed. Musical) Mestre (Ed. Primària) Mestre (Ed. Primària) Mestre (Ed. Primària) Psicologia Psicologia. GRUP 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1A 1B. DELEGAT/DA Patricia Andrés Edo Esther Gómez Bricio Pascual Canos Enrique Berta Escura Manrique Margarita Leida Fernández Ignasi García Felip José Antonio Martín Moya Pendent de realització Miguel Lorite Ortiz M. Alberto González Alguacil Pendent de realització Levi Rull Bernat Francisca Gallardo Alcántara Patricia Herranz García Reme Niubó Villalba Miguel Angel Ferri Gandía Pendent de realització Manolo Rosell Ribalta Mª Luisa Teresa Fenollosa Pendent de realització Marta Nieves García Burguillo. SUBDELEGAT/DA José Luis Arrufat Alonso Antonio J. Romero López Myriam Kanaan Izquierdo Pilar Boti Jover Rosana Bermúdez Torrente Mª Lledó Claramunt Barreda Josep Lluís Darás I Darás Pendent de realització Raquel Santibáñez Güde José Luis Gómez Galindo Pendent de realització Nuria Blasco Simón Ana Mancho Montesinos Esther Cepero Díez Eva Gloria Millán Sánchez Pendent de realització Juan Camilo Roda Vila Rafael Poveda Noguera Pendent de realització Moisés Carmona Monferrer.

(15) Núm. 3 • Desembre de 1997 TITULACIÓ Psicologia Psicologia Psicologia Psicologia Psicologia Trad. i Interpretació Trad. i Interpretació Trad. i Interpretació Trad.i interpretació. 15 GRUP 2B 2A 3A 3B 4 1 2 3 4. DELEGAT/DA Sergio Castelló Pérez Pendent de realització Verónica Fernández Guillén Elisenda Vilasalo Salsar Mª José Edo Tarín Pau López Manzano Luis Guillermo de Felipe Vila Ana Rodriguez Medina Olga Masina. SUBDELEGAT/DA Yolanda Falomir Ramos Pendent de realització Sonia Fabregat Prats Mónica Escamilla Fortanet Carmen Asensio Sansano David Gil Oliva Marta Renau Michavila Antonio Guillot Farnós Manuel Hernández. Campus del Riu Sec TITULACIÓ ADEM ADEM ADEM ADEM ADEM ADEM ADEM ADEM ADEM C. Empresarials C. Empresarials C. Empresarials C. Empresarials C. Empresarials C. Empresarials C. Empresarials C. Empresarials C. Empresarials C. Empresarials Dret Dret Dret Dret Dret. GRUP 1B 1A 1C 2B 2A 3B 3A 4A 4B 1B 1C 1D 1A 2B 2C 2A 3B 3C 3A 1A 2B 2C 2A 3B. DELEGAT/DA Marta Roca Trilles José Angel Pérez Rubio Yolanda Nájera Pérez Rubén García Peñarroja Sergio Larios Saura Rubén Santiago Artés Jesús Cuevas Boix Fermín Mallén Broch Ferran Barberan Galmes Elisabet Andreu Sánchez Pendent de realització Amadeo Quintana Gascó Teresa Araceli Vila Valero José Manuel Valentín González Sergio Alba Cuevas Ruth Godos Ballester Bibiana Gimeno Gil Jordi Martínez Domingo Jose Luis Cortes Navalón Javier Vidal Arnau Pedro Carrasco Jimenez Jose Luis Dols Portero Manuel Villaasana Tena Ausias Heras Colón. SUBDELEGAT/DA Sergio López González Alejandro Martínez Morcillo Lledó Centelles Castell Jordi Usó Martínez Cristina Darsa Adell Sergi Mateu Jaimejuan Jose P. Cantavella Ibáñez Alberto Archela Peiró Elena Beltrán Serrano Alejandro Morales Querol Pendent de realització Rosa Mª Guillamón Gimeno Gaspar García Font Marian Puig De La Rosa Cristina Cantavella Barberá Beatriz Archela Peiró Silvia Vilar Matínez Silvia Escutia Escrig Luis López Molina Fernando Peris Alcantud Jorge Jaime Pardo Solber Hector Escrig Leganes Sonia Sanz Alegre David Salvador Monfort.

(16) Núm. 3 • Desembre de 1997. 16 TITULACIÓ Dret Dret Dret Dret Dret GAP GAP GAP GAP R. Laborals R. Laborals R. Laborals R. Laborals R. Laborals R. Laborals R. Laborals R. Laborals R. Laborals Turisme. GRUP 3A 4B 4A 1B 1C 1A 1B 2 3 1B 1C 1D 1A 2B 2C 2A 3B 3A 1. DELEGAT/DA Manuel Baena López Erika García Gumbau Laura Sales Pallares Juan Manuel Díaz Pérez Fausto Valentín Martínez Gonzalo Álvarez Arroyo Pendent de realització Jaume Arnau Alfonso Elena Sánchez Ballester Paula Tel, Jose Miguel Vicente Ortells Bachero Jose Manuel Soria Mesas Carmelo Marín Saez Rocío Ruiz García Carlos Serret Prats Isabel Vera Zabala Pendent de realització Enric Juan Miralles Carmen Pérez Luis. SUBDELEGAT/DA Isabel Prades Linares Alvaro Montero Nebot Raquel Valls Veiga Silvia Sanz Negre Raquel Saualde Álvarez Lourdes Guzmán Sánchez Pendent de realització Jaime Serra Miquel Ana Arcos Fuertes Juan Luis Sanahuja Caballer Frco. Escudero Escudero María Ruiz Pérez Montse Valls Roca Jose García Pons Beatriz López Almenar S.Mauro Barea-Pérez Feliu Pendent de realització Vicente Ramón Peris Pilar Gallego Gil. La Junta Electoral. PROCLAMACIÓ definitiva el 29 de de sembre de 1997, per part de la Junta Electoral, dels delegats/delegades i subdelegats/subdele gades de l’estudiantat dels grups que van ha ver de repetir les eleccions. Relacions Laborals. Grup 3B Delegat: Manuel Alcaraz Muñoz Subdelegada: Trini Llisó i Esteve Ciències Empresarials. Grup 1C Delegat: David Ibáñez Ocaña Subdelegat: Félix Ortuño Ramón Gestió i Administració. Grup 1B. Delegada: Laura Suárez Tortosa Subdelegats: No hi ha subdelegat Psicologia. Grup 2A En virtut de reclamació presentada, queda pendent de repetir l’elecció Enginyeria. Tècnica en Disseny Industrial. Grup 2A Delegada: Rocío González Peñalvert Subdelegat: José Juan Maestro Moyano Psicologia. Grup 1A Delegat: Jorge Moya Higueras Subdelegat: Víctor Museros Ortiz.

(17) Núm. 3 • Desembre de 1997. 17. Mestre en Educació primària Delegat: Alejandro Clausell Edo Subdelegat: Pedro Luís Portillo Brea Llicenciatura en Químiques. Grup 1A Delegat: Pedro Blasco Torruella Subdelegat: Jorge Escorihuela Fuentes. No s’ha pogut repetir l’elecció perquè el professor està de viatge. La Junta Electoral. 2.2 Representants en òrgans col·legiats Llicenciatura en Humanitats. Grup 4 Delegat: Tomás Segarra Arnau Subdelegat: Pau Josep Ferrando i Tárrega Mestre en Educació física. Grup 3 No s’ha pogut repetir l’elecció. Es farà en tornar els estudiants de pràctiques (març). Enginyeria Tècnica d’Informàtica de Gestió. Grup 1A. Consell Social ACORD de la sessió núm. 11 de la Junta de Govern en funcions, de 16 de desembre de 1997, pel qual queden elegits com a vocals del Consell Social els següents membres de la Junta de Govern en funcions: Domingo García Marzá, Francisco Toledo Lobo i Ferran Barberá Galmes.. 3. NOMENAMENTS. 3.1. Cessaments Centres RESOLUCIÓ del Rectorat de 30 de de sembre de 1997 per la qual es disposa el ces sament del senyor Andrés Marzal Varó com a secretari de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals.. Marzal Varó, amb efectes del dia 30 de novembre de 1997. Aquest Rectorat li agraeix els serveis prestats. El rector Fernando Romero Subirón Castelló de la Plana, 30 de desembre de 1997. 3.2. Nomenaments D’acord amb el que estableix l’article 65.1 g) dels Estatuts de la Universitat Jaume I, aprovats pel Decret 5/1997, de 28 de gener del Govern Valencià, Aquest Rectorat, a proposta del director de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, RESOL: Disposar el cessament en el càrrec de secretari de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, a petició pròpia, del Sr. Andrés. Centres RESOLUCIÓ del Rectorat de 30 de de sembre de 1997 per la qual es nomena el se nyor Vicente José Esteve Cano secretari de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals. D’acord amb el que estableix l’article 65.1.g) dels Estatuts de la Universitat Jaume I, aprovats.

(18) 18 pel Decret 5/1997, de 28 de gener, del Govern Valencià, Aquest Rectorat, a proposta del director de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, RESOL: N o m e n a re lS r. Vicente José Esteve Cano secretari de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals. Aquest nomenament tindrà efectes des del dia 1 de desembre de 1997. El rector Fernando Romero Subirón Castelló de la Plana, 30 de desembre de 1997. Comissions de Claustre RESOLUCIÓ del Rectorat de 22 de de sembre de 1997 per la qual es nomena la se nyora Asunción Ventura Franch presidenta de la Comissió per a elaborar la Normativa Electoral i el Reglament del Claustre.. Núm. 3 • Desembre de 1997 nyor Vicente García Edo membre de la Comissió per a elaborar la Normativa Electoral i el Reglament del Claustre. D’acord amb els resultats de les eleccions dels membres de la Comissió per a elaborar la normativa electoral i el Reglament del Claustre, que va tenir lloc en la sessió núm. 5 de la reunió del Claustre del dia 3 de novembre de 1997, Aquest Rectorat RESOL: Nomenar el Sr. Vicente García Edo com a membre de la Comissió per a elaborar la normativa electoral i el Reglament del Claustre. El rector Fernando Romero Subirón Castelló de la Plana, 22 de desembre de 1997. RESOLUCIÓ del Rectorat de 22 de de sembre de 1997 per la qual es nomena la se nyora Amparo Garrigues Giménez membre de la Comissió per a elaborar la Normativa Electoral i el Reglament del Claustre.. D’acord amb els resultats de les eleccions dels membres de la Comissió per a elaborar la normativa electoral i el Reglament del Claustre, que va tenir lloc en la sessió núm. 5 de la reunió del Claustre del dia 3 de novembre de 1997, Aquest Rectorat RESOL: Nomenar la Sra. Asunción Ventura Franch com a presidenta de la Comissió per a elaborar la normativa electoral i el Reglament del Claustre. El rector Fernando Romero Subirón Castelló de la Plana, 22 de desembre de 1997. D’acord amb els resultats de les eleccions dels membres de la Comissió per a elaborar la normativa electoral i el Reglament del Claustre, que va tenir lloc en la sessió núm. 5 de la reunió del Claustre del dia 3 de novembre de 1997, Aquest Rectorat RESOL: Nomenar la Sra. Amparo Garrigues Giménez com a membre de la Comissió per a elaborar la normativa electoral i el Reglament del Claustre. El rector Fernando Romero Subirón Castelló de la Plana, 22 de desembre de 1997. RESOLUCIÓ del Rectorat de 22 de de sembre de 1997 per la qual es nomena el se -. RESOLUCIÓ del Rectorat de 22 de de sembre de 1997 per la qual es nomena el se -.

(19) Núm. 3 • Desembre de 1997. 19. nyor Vicente Sanz Rozalén membre de la Comissió per a elaborar la Normativa Electoral i el Reglament del Claustre.. nyor Joan Verdegal Cerezo membre de la Comissió per a elaborar la Normativa Electoral i el Reglament del Claustre.. D’acord amb els resultats de les eleccions dels membres de la Comissió per a elaborar la normativa electoral i el Reglament del Claustre, que va tenir lloc en la sessió núm. 5 de la reunió del Claustre del dia 3 de novembre de 1997, Aquest Rectorat RESOL: Nomenar el Sr. Vicente Sanz Rozalén com a membre de la Comissió per a elaborar la normativa electoral i el Reglament del Claustre. El rector Fernando Romero Subirón Castelló de la Plana, 22 de desembre de 1997. D’acord amb els resultats de les eleccions dels membres de la Comissió per a elaborar la normativa electoral i el Reglament del Claustre, que va tenir lloc en la sessió núm. 5 de la reunió del Claustre del dia 3 de novembre de 1997, Aquest Rectorat RESOL: Nomenar el Sr. Joan Verdegal Cerezo com a membre de la Comissió per a elaborar la normativa electoral i el Reglament del Claustre. El rector Fernando Romero Subirón Castelló de la Plana, 22 de desembre de 1997. RESOLUCIÓ del Rectorat de 22 de de sembre de 1997 per la qual es nomena la se nyora Leonor Lapeña Barrachina membre de la Comissió per a elaborar la Normativa Electoral i el Reglament del Claustre.. RESOLUCIÓ del Rectorat de 22 de de sembre de 1997 per la qual es nomena el se nyor Juan-Luis Gómez Colomer membre de la Comissió per a elaborar la Normativa Electoral i el Reglament del Claustre.. D’acord amb els resultats de les eleccions dels membres de la Comissió per a elaborar la normativa electoral i el Reglament del Claustre, que va tenir lloc en la sessió núm. 5 de la reunió del Claustre del dia 3 de novembre de 1997, Aquest Rectorat RESOL: Nomenar la Sra. Leonor Lapeña Barrachina com a membre de la Comissió per a elaborar la normativa electoral i el Reglament del Claustre. El rector Fernando Romero Subirón Castelló de la Plana, 22 de desembre de 1997. D’acord amb els resultats de les eleccions dels membres de la Comissió per a elaborar la normativa electoral i el Reglament del Claustre, que va tenir lloc en la sessió núm. 5 de la reunió del Claustre del dia 3 de novembre de 1997, Aquest Rectorat RESOL: Nomenar el Sr. Juan-Luis Gómez Colomer com a membre de la Comissió per a elaborar la normativa electoral i el Reglament del Claustre. El rector Fernando Romero Subirón Castelló de la Plana, 22 de desembre de 1997. RESOLUCIÓ del Rectorat de 22 de de sembre de 1997 per la qual es nomena el se -. RESOLUCIÓ del Rectorat de 22 de de sembre de 1997 per la qual es nomena el se -.

(20) 20. Núm. 3 • Desembre de 1997. nyor Enrique Bigné Alcañiz membre de la Comissió per a elaborar la Normativa Electoral i el Reglament del Claustre.. nyora Solima Ten Bachero membre de la Comissió per a elaborar la Normativa Electoral i el Reglament del Claustre.. D’acord amb els resultats de les eleccions dels membres de la Comissió per a elaborar la normativa electoral i el Reglament del Claustre, que va tenir lloc en la sessió núm. 5 de la reunió del Claustre del dia 3 de novembre de 1997, Aquest Rectorat RESOL: Nomenar el Sr. Enrique Bigné Alcañiz com a membre de la Comissió per a elaborar la normativa electoral i el Reglament del Claustre. El rector Fernando Romero Subirón Castelló de la Plana, 22 de desembre de 1997. D’acord amb els resultats de les eleccions dels membres de la Comissió per a elaborar la normativa electoral i el Reglament del Claustre, que va tenir lloc en la sessió núm. 5 de la reunió del Claustre del dia 3 de novembre de 1997, Aquest Rectorat RESOL: Nomenar la Sra. Solima Ten Bachero com a membre de la Comissió per a elaborar la normativa electoral i el Reglament del Claustre. El rector Fernando Romero Subirón Castelló de la Plana, 22 de desembre de 1997. RESOLUCIÓ del Rectorat de 22 de de sembre de 1997 per la qual es nomena el se nyor Antonio Barba Juan membre de la Comissió per a elaborar la Normativa Electoral i el Reglament del Claustre.. RESOLUCIÓ del Rectorat de 22 de de sembre de 1997 per la qual es nomena el se nyor Rafael Velasco Llorente membre de la Comissió per a elaborar la Normativa Electoral i el Reglament del Claustre.. D’acord amb els resultats de les eleccions dels membres de la Comissió per a elaborar la normativa electoral i el Reglament del Claustre, que va tenir lloc en la sessió núm. 5 de la reunió del Claustre del dia 3 de novembre de 1997, Aquest Rectorat RESOL: Nomenar el Sr. Antonio Barba Juan com a membre de la Comissió per a elaborar la normativa electoral i el Reglament del Claustre. El rector Fernando Romero Subirón Castelló de la Plana, 22 de desembre de 1997. D’acord amb els resultats de les eleccions dels membres de la Comissió per a elaborar la normativa electoral i el Reglament del Claustre, que va tenir lloc en la sessió núm. 5 de la reunió del Claustre del dia 3 de novembre de 1997, Aquest Rectorat RESOL: Nomenar el Sr. Rafael Velasco Llorente com a membre de la Comissió per a elaborar la normativa electoral i el Reglament del Claustre. El rector Fernando Romero Subirón Castelló de la Plana, 22 de desembre de 1997. RESOLUCIÓ del Rectorat de 22 de de sembre de 1997 per la qual es nomena la se -. RESOLUCIÓ del Rectorat de 22 de de sembre de 1997 per la qual es nomena el se -.

(21) Núm. 3 • Desembre de 1997 nyor Cristià Linares Bayo membre de la Comissió per a elaborar la Normativa Electoral i el Reglament del Claustre. D’acord amb els resultats de les eleccions dels membres de la Comissió per a elaborar la normativa electoral i el Reglament del Claustre, que va tenir lloc en la sessió núm. 5 de la reunió del Claustre del dia 3 de novembre de 1997, Aquest Rectorat RESOL: Nomenar el Sr. Cristià Linares Bayo com a membre de la Comissió per a elaborar la normativa electoral i el Reglament del Claustre. El rector Fernando Romero Subirón Castelló de la Plana, 22 de desembre de 1997. RESOLUCIÓ del Rectorat de 22 de de sembre de 1997 per la qual es nomena la se nyora Inmaculada Orozco Ripoll membre de la Comissió per a elaborar la Normativa Electoral i el Reglament del Claustre. D’acord amb els resultats de les eleccions dels membres de la Comissió per a elaborar la normativa electoral i el Reglament del Claustre, que va tenir lloc en la sessió núm. 5 de la reunió del Claustre del dia 3 de novembre de 1997, Aquest Rectorat RESOL: Nomenar la Sra. Inmaculada Orozco Ripoll com a membre de la Comissió per a elaborar la normativa electoral i el Reglament del Claustre. El rector Fernando Romero Subirón Castelló de la Plana, 22 de desembre de 1997. 21 RESOLUCIÓ del Rectorat de 22 de desem bre de 1997 per la qual es nomena la senyora Ruth Bel Tur membre de la Comissió per a ela borar la Normativa Electoral i el Reglament del Claustre. D’acord amb els resultats de les eleccions dels membres de la Comissió per a elaborar la normativa electoral i el Reglament del Claustre, que va tenir lloc en la sessió núm. 5 de la reunió del Claustre del dia 3 de novembre de 1997, Aquest Rectorat RESOL: Nomenar la Sra. Ruth Bel Tur com a membre de la Comissió per a elaborar la normativa electoral i el Reglament del Claustre. El rector Fernando Romero Subirón Castelló de la Plana, 22 de desembre de 1997. RESOLUCIÓ del Rectorat de 22 de de sembre de 1997 per la qual es nomena la se nyora Mónica Nebot Perales membre de la Comissió per a elaborar la Normativa Electoral i el Reglament del Claustre. D’acord amb els resultats de les eleccions dels membres de la Comissió per a elaborar la normativa electoral i el Reglament del Claustre, que va tenir lloc en la sessió núm. 5 de la reunió del Claustre del dia 3 de novembre de 1997, Aquest Rectorat RESOL: Nomenar la Sra. Mónica Nebot Perales com a membre de la Comissió per a elaborar la normativa electoral i el Reglament del Claustre. El rector Fernando Romero Subirón Castelló de la Plana, 22 de desembre de 1997.

(22) 22 Cossos Docents RESOLUCIÓ del Rectorat de 14 de no vembre de 1997 per la qual es nomena la se nyora María del Carmen Agut García profes sora titular d’universitat en l’àrea de coneixement de Dret del Treball i de la Seguretat Social, adscrita al Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social i Eclesiàstic de l’Estat. D’acord amb la proposta formulada per la Comissió constituïda per a jutjar el concurs públic convocat per Resolució de la Universitat Jaume I de 31 de gener de 1997 (BOE de 22 de febrer) per a la provisió de la plaça de professor titular d’universitat de l’àrea de coneixement de Dret del Treball i de la Seguretat Social (concurs núm. 20/1996) i després que la concursant ha acreditat que reuneix els requisits a què fa referència l’apartat 2 de l’article 5è del Reial Decret 1888/84, de 26 de setembre, Aquest Rectorat, en ús de les atribucions conferides per l’article 42 de la Llei 11/1983, de 25 d’agost, de Reforma Universitària, i l’article 13.1 del Reial Decret esmentat, ha resolt nomenar la Sra. María Carmen Agut García, professora titular d’universitat en l’àrea de coneixement de Dret del Treball i de la Seguretat Social, adscrita al Departament de Dret del Treball i Seguretat Social i Eclesiàstic de l’Estat. El rector Fernando Romero Subirón Castelló de la Plana, 14 de novembre de 1997 Publicat en el BOE núm. 293, de 8 de de sembre de 1997 Presa de possessió en data 9 de desembre de 1997. RESOLUCIÓ del Rectorat de 21 de no vembre de 1997 per la qual es nomena el se -. Núm. 3 • Desembre de 1997 nyor Andrés Piqueras Infante professor titular d’Universitat en l’àrea de coneixement de Sociologia, adscrit al Departament de Filosofia i Sociologia. D’acord amb la proposta formulada per la Comissió constituïda per a jutjar el concurs públic convocat per Resolució de la Universitat Jaume I de 31 de gener de 1997 (BOE de 22 de febrer) per a la provisió de la plaça de professor titular d’universitat de l’àrea de coneixement de Sociologia (concurs núm. 22/1996) i després que el concursant ha acreditat que reuneix els requisits a què fa referència l’apartat 2 de l’article 5è del Reial Decret 1888/84, de 26 de setembre, Aquest Rectorat, en ús de les atribucions conferides per l’article 42 de la Llei 11/1983, de 25 d’agost, de Reforma Universitària, i l’article 13.1 del Reial Decret esmentat, ha resolt nomenar el Sr. Andrés Piqueras Infante, professor titular d’universitat en l’àrea de coneixement de Sociologia, adscrit al Departament de Filosofia i Sociologia. El rector Fernando Romero Subirón Castelló de la Plana, 21 de novembre de 1997 Publicat en el BOE núm. 299, de 15 de de sembre de 1997 Presa de possessió en data 16 de desembre de 1997. RESOLUCIÓ del Rectorat de 26 de no vembre de 1997 per la qual es nomena el se nyor José Joaquín Gual Arnau professor ti tular d’Universitat en l’àrea de coneixement de Geometria i Topologia, adscrit al Departament de Matemàtiques. D’acord amb la proposta formulada per la Comissió constituïda per a jutjar el concurs públic convocat per Resolució de la Universitat.

(23) Núm. 3 • Desembre de 1997 Jaume I de 31 de gener de 1997 (BOE de 22 de febrer) per a la provisió de la plaça de professor titular d’universitat de l’àrea de coneixement de Geometria i Topologia (concurs núm. 26/1996) i després que el concursant ha acreditat que reuneix els requisits a què fa referència l’apartat 2 de l’article 5è del Reial Decret 1888/84, de 26 de setembre, Aquest Rectorat, en ús de les atribucions conferides per l’article 42 de la Llei 11/1983, de 25 d’agost, de Reforma Universitària, i l’article 13.1 del Reial Decret esmentat, ha resolt nomenar el Sr. José Joaquín Gual Arnau, professor titular d’universitat en l’àrea de coneixement de Geometria i Topologia, adscrit al Departament de Matemàtiques. El rector Fernando Romero Subirón Castelló de la Plana, 26 de novembre de 1997 Publicat en el BOE núm. 307, de 24 de de sembre de 1997 Presa de possessió en data 26 de desembre de 1997. RESOLUCIÓ del Rectorat de 26 de no vembre de 1997 per la qual es nomena la se nyora María Amparo Garrigues Giménez pro fessora titular d’Escola Universitària en l’àrea de coneixement de Dret del Treball i de la Seguretat Social, adscrita al Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social i Eclesiàstic de l’Estat. D’acord amb la proposta formulada per la Comissió constituïda per a jutjar el concurs públic convocat per Resolució de la Universitat Jaume I de 31 de gener de 1997 (BOE de 22 de febrer) per a la provisió de la plaça de professor titular d’escola universitària de l’àrea de coneixement de Dret del Treball i de la Seguretat Social (concurs núm. 31/1996) i després que la. 23 concursant ha acreditat que reuneix els requisits a què fa referència l’apartat 2 de l’article 5è del Reial Decret 1888/84, de 26 de setembre, Aquest Rectorat, en ús de les atribucions conferides per l’article 42 de la Llei 11/1983, de 25 d’agost, de Reforma Universitària, i l’article 13.1 del Reial Decret esmentat, ha resolt nomenar la Sra. María Amparo Garrigues Giménez, professora titular d’escola universitària en l’àrea de coneixement de Dret del Treball i de la Seguretat Social, adscrita al Departament de Dret del Treball i Seguretat Social i Eclesiàstic de l’Estat. El rector Fernando Romero Subirón Castelló de la Plana, 26 de novembre de 1997 Publicat en el BOE núm. 308, de 25 de de sembre de 1997 Presa de possessió en data 26 de desembre de 1997. RESOLUCIÓ del Rectorat de 2 de desem bre de 1997 per la qual es nomena el senyor José Manuel Iñesta Quereda professor titu lar d’Universitat en l’àrea de coneixement de Llenguatges i Sistemes Informàtics, adscrit al Departament d’Informàtica. D’acord amb la proposta formulada per la Comissió constituïda per a jutjar el concurs públic convocat per Resolució de la Universitat Jaume I de 31 de gener de 1997 (BOE de 22 de febrer) per a la provisió de la plaça de professor titular d’universitat de l’àrea de coneixement de Llenguatges i Sistemes Informàtics (concurs núm. 24/1996) i després que el concursant ha acreditat que reuneix els requisits a què fa referència l’apartat 2 de l’article 5è del Reial Decret 1888/84, de 26 de setembre, Aquest Rectorat, en ús de les atribucions conferides per l’article 42 de la Llei 11/1983, de 25 d’agost, de Reforma Universitària, i l’article 13.1.

(24) 24 del Reial Decret esmentat, ha resolt nomenar el Sr. José Manuel Iñesta Quereda, professor titular d’universitat en l’àrea de coneixement de Llenguatges i Sistemes Informàtics, adscrit al Departament d’Informàtica. El rector Fernando Romero Subirón Castelló de la Plana, 2 de desembre de 1997 Publicat en el BOE núm. 310, de 27 de de sembre de 1997 Presa de possessió en data 29 de desembre de 1997. RESOLUCIÓ del Rectorat de 15 de de sembre de 1997 per la qual es nomena la se nyora María Cristina Campos Sancho profes sora titular d’Escola Universitària en l’àrea de coneixement de Llenguatges i Sistemes Infor màtics, adscrita al Departament d’Informàtica. D’acord amb la proposta formulada per la Comissió constituïda per a jutjar el concurs públic convocat per Resolució de la Universitat Jaume I de 31 de gener de 1997 (BOE de 22 de febrer) per a la provisió de la plaça de professor titular d’escola universitària de l’àrea de coneixement de Llenguatges i Sistemes Informàtics (concurs núm. 35/1996) i després que la concursant ha acreditat que reuneix els requisits a què fa referència l’apartat 2 de l’article 5è del Reial Decret 1888/84, de 26 de setembre, Aquest Rectorat, en ús de les atribucions conferides per l’article 42 de la Llei 11/1983, de 25 d’agost, de Reforma Universitària, i l’article 13.1 del Reial Decret esmentat, ha resolt nomenar la Sra. María Cristina Campos S a n c h o, professora titular d’escola universitària en l’àrea de coneixement de Llenguatges i Sistemes Informàtics, adscrita al Departament d’Informàtica. El rector. Núm. 3 • Desembre de 1997 Fernando Romero Subirón Castelló de la Plana, 15 de desembre de 1997 Publicat en el BOE núm. 310, de 27 de de sembre de 1997 Presa de possessió en data 29 de desembre de 1997. RESOLUCIÓ del Rectorat de 15 de de sembre de 1997 per la qual es nomena el se nyor José Joaquín Alcarria Jaime professor ti tular d’Universitat en l’àrea de coneixement d’Economia Financera i Comptabilitat, ads crit al Departament de Finances i Comp tabilitat. D’acord amb la proposta formulada per la Comissió constituïda per a jutjar el concurs públic convocat per Resolució de la Universitat Jaume I de 31 de gener de 1997 (BOE de 22 de febrer) per a la provisió de la plaça de professor titular d’universitat de l’àrea de coneixement d’Economia Financera i Comptabilitat (concurs núm. 23/1996) i després que el concursant ha acreditat que reuneix els requisits a què fa referència l’apartat 2 de l’article 5è del Reial Decret 1888/84, de 26 de setembre, Aquest Rectorat, en ús de les atribucions conferides per l’article 42 de la Llei 11/1983, de 25 d’agost, de Reforma Universitària, i l’article 13.1 del Reial Decret esmentat, ha resolt nomenar el Sr. José Joaquín A l c a r r i a Jaime, professor titular d’universitat en l’àrea de coneixement d d’Economia Financera i Comptabilitat, adscrit al Departament de Finances i Comptabilitat. El rector Fernando Romero Subirón Castelló de la Plana, 15 de desembre de 1997 Publicat en el BOE núm. 310, de 27 de de sembre de 1997 Presa de possessió en data 29 de desembre.

(25) Núm. 3 • Desembre de 1997 de 1997 RESOLUCIÓ del Rectorat de 15 de de sembre de 1997 per la qual es nomena el se nyor Manuel Roberto Contero González pro fessor titular d’Universitat en l’àrea de coneixement d’Expressió Gràfica en l’Enginyeria, adscrit al Departament de Tecnologia. D’acord amb la proposta formulada per la Comissió constituïda per a jutjar el concurs públic convocat per Resolució de la Universitat Jaume I de 31 de gener de 1997 (BOE de 22 de febrer) per a la provisió de la plaça de professor titular d’universitat de l’àrea de coneixement d’Expressió Gràfica en l’Enginyeria (concurs núm. 29/1996) i després que el concursant ha acreditat que reuneix els requisits a què fa referència l’apartat 2 de l’article 5è del Reial Decret 1888/84, de 26 de setembre, Aquest Rectorat, en ús de les atribucions conferides per l’article 42 de la Llei 11/1983, de 25 d’agost, de Reforma Universitària, i l’article 13.1 del Reial Decret esmentat, ha resolt nomenar el Sr. Manuel Roberto Contero G o n z á l e z, professor titular d’universitat en l’àrea de coneixement d’Expressió Gràfica en l’Enginyeria, adscrit al Departament de Tecnologia. El rector Fernando Romero Subirón Castelló de la Plana, 15 de desembre de 1997 Publicat en el BOE núm. 310, de 27 de de sembre de 1997 Presa de possessió en data 29 de desembre de 1997. RESOLUCIÓ del Rectorat de 15 de de sembre de 1997 per la qual es nomena la se nyora Ana María Lluch Peris professora titu -. 25 lar d’Universitat en l’àrea de coneixement de Geometria i Topologia, adscrita al Departament de Matemàtiques. D’acord amb la proposta formulada per la Comissió constituïda per a jutjar el concurs públic convocat per Resolució de la Universitat Jaume I de 31 de gener de 1997 (BOE de 22 de febrer) per a la provisió de la plaça de professor titular d’universitat de l’àrea de coneixement de Geometria i Topologia (concurs núm. 25/1996) i després que la concursant ha acreditat que reuneix els requisits a què fa referència l’apartat 2 de l’article 5è del Reial Decret 1888/84, de 26 de setembre, Aquest Rectorat, en ús de les atribucions conferides per l’article 42 de la Llei 11/1983, de 25 d’agost, de Reforma Universitària, i l’article 13.1 del Reial Decret esmentat, ha resolt nomenar la Sra. Ana María Lluch Peris, professora titular d’universitat en l’àrea de coneixement de Geometria i Topologia, adscrita al Departament de Matemàtiques. El rector Fernando Romero Subirón Castelló de la Plana, 15 de desembre de 1997 Publicat en el BOE núm. 310, de 27 de de sembre de 1997 Presa de possessió en data 29 de desembre de 1997. RESOLUCIÓ del Rectorat de 15 de de sembre de 1997 per la qual es nomena el se nyor Juan Vicente Sancho Llopis professor ti tular d’Universitat en l’àrea de coneixement de Química Analítica, adscrit al Departament de Ciències Experimentals. D’acord amb la proposta formulada per la Comissió constituïda per a jutjar el concurs pú-.

(26) Núm. 3 • Desembre de 1997. 26 blic convocat per Resolució de la Universitat Jaume I de 31 de gener de 1997 (BOE de 22 de febrer) per a la provisió de la plaça de professor titular d’universitat de l’àrea de coneixement de Química Analítica (concurs núm. 18/1996) i després que el concursant ha acreditat que reuneix els requisits a què fa referència l’apartat 2 de l’article 5è del Reial Decret 1888/84, de 26 de setembre, Aquest Rectorat, en ús de les atribucions conferides per l’article 42 de la Llei 11/1983, de 25 d’agost, de Reforma Universitària, i l’article 13.1. del Reial Decret esmentat, ha resolt nomenar el Sr. Juan Vicente Sancho Llopis, professor titular d’universitat en l’àrea de coneixement de Química Analítica, adscrit al Departament de Ciències Experimentals. El rector Fernando Romero Subirón Castelló de la Plana, 15 de desembre de 1997 Publicat en el BOE núm. 310, de 27 de de sembre de 1997 Presa de possessió en data 29 de desembre de 1997. 4. ALTRES. ACORD de la sessió núm. 11 de la Junta de Govern en funcions, de 16 de desembre de 1997, pel qual s’aprova la proposta d’adopció d’una política mediambiental a la Universitat. «La Universitat Jaume I de Castelló es compromet a portar a terme totes les seues activitats amb el respecte que cal a la protecció del medi ambient i a millorar progressivament les seues pràctiques mediambientals, tal com reconeix en els seus Estatuts (Article 4 i disposició addicional 4ª). En la materialització d’aquest compromís es proposa desenvolupar una política de gestió mediambiental en uns nivells de concreció homologables als establerts en les normes ISO 14000 i en el sistema comunitari de gestió i auditoria mediambiental del reglament 1836/93 de la Unió Europea dins del procediment obert a serveis no industrials 96/C75/19» . En la declaració hi ha diversos aspectes: a) La manifestació de la Universitat a través del seu òrgan màxim de govern, de la seua intenció de portar a terme totes les seues activitats amb respecte envers el medi ambient emprant « bones pràctiques» mediambientals. b) Però les intencions, encara que importants,. necessiten d’un COMPROMÍS. El fet de fer públiques les intencions, ja suposa en si mateix un cert compromís i històricament així ha estat en l’àmbit de les grans empreses multinacionals de tipus químic fonamentalment que volien desmarcar-se, per exemple, de catàstrofes tan greus com les de l’isocianat del Bhopal o del mercuri de Bahia de Minamata. Arran de la Conferència Mundial de Medi Ambient de Rio en 1992, el Bussines Council for Sustainable Development, va subratllar que « les empreses i indústries estaven necessitades de ferramentes que ajudaren a valorar les seues actuacions mediambientals i que permeteren desenrotllar unes sòlides tècniques de gestió mediambiental» c) Aquest compromís fet públic cal materialitzar-lo i no únicament fer-lo públic. A la Unió Europea i, en general, en el món industrial, s’han desenvolupat uns mecanismes de materialització d’aquests compromisos. La ISO (International Standart Organization) ja havia desenvolupat « sistemes de normalització» pel que fa inicialment als compromisos en la qualitat de la producció (normes ISO2000) a més a més d’altres iniciatives com el compromís de.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...