• No se han encontrado resultados

AUXILIARS DE CONVERSA CURS INFORMACIÓ PER A CENTRES. Benvinguts/des al Programa d auxiliars de Conversa per al curs

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "AUXILIARS DE CONVERSA CURS INFORMACIÓ PER A CENTRES. Benvinguts/des al Programa d auxiliars de Conversa per al curs"

Copied!
7
0
0

Texto completo

(1)

Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació Servei d'Educació Plurilingüe

Av. Campanar, 32 46015 València

AUXILIARS DE CONVERSA – CURS 21-22 INFORMACIÓ PER A CENTRES

Benvinguts/des al Programa d’auxiliars de Conversa per al curs 2021-22.

Cap a la segona quinzena de setembre tindrà lloc una reunió informativa per a equips directius dels centres als quals s’assigna un/una auxiliar de conversa per a explicar el funcionament del programa. Seria convenient que el tutor/a de l’auxiliar hi acudisca també.

En primer lloc, es interessant que comenceu a familiaritzar-vos amb la nostra web on trobareu els documents bàsics del programa: www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-en- lenguas/auxiliares-de-conversacion, dins de l’apartat PROGRAMA D’AUXILIARS DE CONVERSA_CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT (Centres de Primària ESO, FP, FPA). Destaquem d’entre altres:

- Guia de centres i tutor/a.

- Guia ràpida OVICE per a centres educatius.

- Preguntes freqüents centres.

1. Comunicació amb Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Tema Via de comunicació: Servei d'Educació Plurilingüe Tràmits

administrati us

OVICE (Oficina Virtual de la Conselleria d’Educació). Per a la comunicació de la previsió d’arribada de l’auxiliar, l’arribada efectiva (data

d’incorporació), lliurament de documentació, seguiment, etc.

Suport didàctic i

atenció general

Correu electrònic: auxiliars@gva.es

Telèfons: 961 970 050 (Pilar); 961 970 106 (Maite); 961 970 459 (Sandra) Documents informatius i models diversos d'horari, domiciliació

bancària, etc: web del Servei d'Educació Plurilingüe:

www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-en-lenguas/auxiliares-de-conversacion

(2)

ABANS DE L’ARRIBADA DE L’AUXILIAR DE CONVERSA

1. Primer contacte amb l’auxiliar i nomenament de tutor/a

El primer contacte amb l’auxiliar de conversa es realitzarà per correu electrònic (teniu aquesta informació a la carta de nomenament que heu rebut al correu del centre).

Posteriorment li podeu demanar el telèfon. No obstant això, el més probable és que l’auxiliar faça el primer contacte amb vosaltres telefònicament o per correu.

L'auxiliar haurà de comptar amb un/a tutor/a que l'oriente en les seues comeses i li oferisca assistència tant a nivell professional com personal. Aquest tutor/a pot ser qualsevol docent del centre, preferiblement un/a docent que vehicule la seua assignatura en la llengua meta i que l’auxiliar de conversa col·labore en la tasca assignada.

Se sol·licita al centre -preferiblement a través del tutor/a o de la directiva- que donen suport a l'auxiliar per a:

- buscar un allotjament d'acord amb els seus recursos. Cal tenir en compte que es tracta de joves que, en molts casos, ixen del seu país per primera vegada i que no tenen contactes i recursos per a aconseguir allotjament per un preu assequible.

- iniciar tràmits administratius des del seu país, per exemple, cita prèvia per a l’obtenció del NIE en oficines d’estrangeria espanyoles.

2. Primera comunicació OVICE: Tràmit 1 Previsió d’incorporació

La Direcció del centre ha de comunicar tota la informació mitjançant els tràmits que trobarà a l’oficina tàctica OVICE. El primer tràmit a emplenar, quan es faça el primer contacte, serà el de previsió d’incorporació. Es donarà una d’aquestes situacions:

- introduir la data prevista d’incorporació de l’auxiliar (demane al seu auxiliar el dia que té pensat arribar),

o

- introduir la renúncia inicial, si és el cas.

Si l’auxiliar comunica que no pot arribar l’1 d’octubre per qualsevol motiu, però que sí que accepta incorporar-se al centre, se li contestarà que serà benvingut/da quan puga

(3)

incorporar-s’hi. No hi ha cap problema si ve posteriorment a l’1 d’octubre, però cal recordar- li que el 1r dia efectiu d’inici del seu programa serà el dia que es persone al centre per començar.

Si no s’aconsegueix contactar amb l’auxiliar, cal insistir-hi fins a l’1 d’octubre. Arribat eixe dia, si no ho ha aconseguit, cal comunicar-ho en OVICE i marcar-lo com a renúncia.

A L’ARRIBADA DE L’AUXILIAR DE CONVERSA

3. Els primers dies de l'arribada

L'auxiliar de conversa s'incorporarà al centre a partir de l’1 d’octubre de 2021 i cessarà en les seues funcions el 31 de maig de 2022.

Es prega que el centre done ajuda en les gestions que ha de realitzar a la seua arribada, especialment per a per a obtindre el NIE (Número d'Identitat d'Estranger) si no el té, i per obrir un compte bancari amb este NIE, requisits que són imprescindibles per a percebre la subvenció mensual.

4. Segona comunicació OVICE: Tràmit 2 Incorporació

La Direcció del centre ha de comunicar per tràmits de l’oficina tàctica OVICE – les dades d’incorporació:

- la data real d’arribada de l’auxiliar al centre.

- dades de l’auxiliar de conversa.

- horari.

- dades del tutor/a.

És important realitzar aquest tràmit ràpidament perquè la Conselleria d’Educació, Cultura

(4)

i Esport puga enviar, a l’adreça del centre, una targeta sanitària a nom de l’auxiliar de conversa.

Si l’auxiliar ha comunicat que arribarà després de l’1 d’octubre, la Direcció haurà de comunicar-ho igualment per OVICE i indicarà si ha fet el contacte inicial amb l’auxiliar i la data prevista d’arribada.

Si encara no ha aconseguit contactar amb l’auxiliar, cal indicar en aquest tràmit una data de renúncia.

5. Període d’observació

És obligatori que abans de començar a desenvolupar les seues funcions, l'auxiliar assistisca a les classes com a observador/a per un període de dues setmanes a fi d'aclimatar-se a l'entorn escolar, familiaritzar-se amb els interessos i el nivell de coneixements de l'alumnat, i per a aprendre estratègies de correcció d'errors, atenció a la diversitat, control de la gestió d’aula, etc.

És important recordar que l’auxiliar no podrà entrar a les classes sense haver presentat el certificat negatiu de delictes de naturalesa sexuals.

6. Funcions de l'auxiliar de conversa i horari

L'auxiliar de conversa és un/a llicenciat/da o un/a estudiant universitari/a d'últim curs al qual no es poden atribuir les responsabilitats pròpies del/de la professor/a titular, per la qual cosa no podrà romandre sol a l'aula. Sempre farà la seua tasca acompanyat/da d'un/a docent.

A la Guia de l’auxiliar de conversa i a la Guia de centres i tutor/a teniu desenvolupades les funcions de l’auxiliar així com les tasques que no li són pròpies.

La dedicació horària de l'auxiliar en el centre assignat no podrà excedir les 16 hores setmanals. D'aquestes hores, almenys 12 seran d'atenció directa a l'aula juntament amb el docent del grup corresponent i almenys 1 de coordinació amb el/a tutor/a i/o docents implicats. És interessant recordar que segons la Resolució de 5 de febrer de 2021 de la

(5)

Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació, l’auxiliar haurà d’estar assignat preferentment al/als docents que vehiculen continguts en llengua estrangera. Teniu més indicacions per a l’elaboració de l’horari també en la Guia de l’auxiliar i en la Guia del centre i tutor/a.

7. Tercer tràmit OVICE: Tràmit 3 Pagament

El centre comunicarà i enviarà per tràmit OVICE - dades de pagament, tots els documents necessaris per a poder fer el pagament de la subvenció de l’auxiliar. Farà el tràmit quan tinga tots els documents, no abans.

L'auxiliar rebrà, en concepte de subvenció, una retribució mensual per transferència bancària. L’ingrés el rebrà durant els primers dies del mes següent. És habitual que el primer pagament es produïsca amb un retard major a causa de la complexitat de la tramitació de l'expedient i que per consegüent, l'auxiliar reba la subvenció en la 2a o 3a setmana del mes de novembre. L’auxiliar disposa d’aquesta mateixa informació sobre el pagament. Es prega que el centre preste a l'auxiliar el suport necessari per completar tota la documentació. La mensualitat corresponent al mes de maig s'abonarà els primers dies de juny.

8. Vacances i permisos

L'auxiliar gaudirà dels dies festius i vacances estipulades en el calendari escolar del centre.

La Direcció del centre podrà concedir permisos per assumptes particulars, sense comunicar-ho a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport si es tracta de períodes d'una setmana o inferiors. L'auxiliar haurà d'acordar amb el professorat al qual dona suport, i sempre amb el vistiplau de la direcció del centre, un pla de recuperació de classes. L’auxiliar pot acumular un total de 20 dies per permisos. En aquest cas, no se li descomptarà de la subvenció.

(6)

9. Assistència sanitària

L'auxiliar es posarà en contacte amb la companyia asseguradora quan necessite assistència mèdica. No cal que ho comunique a Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

10. Absències de l’auxiliar de conversa

L’auxiliar comunicarà a la direcció del centre, immediatament, qualsevol incidència que li impedisca acomplir amb el seu horari: malaltia, indisposició, accident, etc. A més ho haurà de justificar degudament. Els casos que la direcció del centre considere que estan correctament justificats, no repercutiran en la subvenció de l’auxiliar.

11. Quart tràmit OVICE: Tràmit 4 Seguiment

El centre comunicarà, mitjançant tràmit OVICE - seguiment, aquests casos:

1. Informe final mensual favorable (es farà quan l’auxiliar ha complit amb l’horari i té tots els retards i absències justificades).

2. Informe final no favorable, cal comunicar alguna d’aquestes incidències que afecten el pagament de la subvenció:

- Absències i retards injustificats.

- No realització correcta de les funcions encomanades.

- Malaltia prolongada, malaltia greu o hospitalització (es recomana comunicar-ho també per telèfon).

4. Casos que entorpeixen el correcte funcionament del programa i que requereixen el suport de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Es recomana que es comunique també per telèfon.

5. Renúncia durant el curs.

(7)

12. Informes i certificacions finals

El centre lliurarà a l'auxiliar un “certificat acreditatiu dels serveis prestats” amb indicació del nombre d'hores setmanals i dates d'inici i cessament amb el model que es proposa en la nostra pàgina web.

Per a la certificació com a tutor/a de l’auxiliar, caldrà completar la formació que la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport determina al curs per a tutors/es a la plataforma Moodle. Caldrà lliurar-hi una tasca oral duta a terme amb la col·laboració de l’auxiliar, així com un informe final sobre el seu rendiment i la valoració del programa amb la col·laboració de l’equip directiu.

Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació Servei d'Educació Plurilingüe

Referencias

Documento similar

 En aquesta fase, corresponen a les unitats de gestió la custòdia i el control de la documentació, així com l'accés, fins que és transferida a l'arxiu central.. Per

S’ ha de tenir en compte que l’ empresa haurà d’ afrontar la inversió inicial de compra del tren turístic, ja sigui considerant el finançament corresponent, i per tant assumir

-Annex III amb la relació de participants signat per la direcció del centre (un per cada curs escolar).. -Conveni de subvenció signat per

A través d’aquest tràmit el centre comunicarà si s’ha contactat amb l’auxiliar i si accepta participar en el programa o si, en cas contrari, renuncia. En cas d’acceptar,

Per a Plumier, el guardó va significar un reconeixement no sols del client, sinó tam- bé de les institucions a la seua tasca, encara que, segons Casado: «És un premi no només a

Organitzat per l’Associació d’Editors del País Valencià, ha comptat amb el patrocini de la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques de la Generalitat Valenciana i

Denominació/Denominación: Familía/Familia: IMP Curs/Curso: Primer curs / Primer Curso SERVEIS AUXILIARS DE PERRUQUERIA / SERVICIOS AUXILIARES DE PELUQUERÍA..

S'estarà al que estableix la normativa de calendari escolar vigent per al curs 2019-2020, segons la Resolució de 10 de juny de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal