• No se han encontrado resultados

a) La instal lació de quioscos en la via pública, o terrenys del comú especificada a la tarifa primera.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "a) La instal lació de quioscos en la via pública, o terrenys del comú especificada a la tarifa primera."

Copied!
6
0
0

Texto completo

(1)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.15

Taxa per l’ocupació de la via pública i terrenys del comú Article 1.- Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 57 i 20.3.l) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa que es regirà per la present Ordenança fiscal.

Article 2.- Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa regulada per aquesta Ordenança, la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local quan es derivi de:

a) La instal·lació de quioscos en la via pública, o terrenys del comú especificada a la tarifa primera.

b) L'ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions i indústries ambulants, rodatges, especificada a la tarifa segona.

c) L'ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa especificada a la tarifa tercera.

Article 3.- Subjecte Passiu

1.- Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributaria, a favor de les quals s’atorguin les llicències o concessions administratives, o els qui es beneficiïn de la utilitat derivada de la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local, si es que es va produir sense l’autorització corresponent.

2.- Estan solidàriament obligats al pagament els propietaris o arrendataris dels elements col·locats a la via pública o terrenys d'ús públic.

Article 4.- Responsables

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tal a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

3.- En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.

4.- Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles, respondran subsidiàriament dels deutes següents:

a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.

b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.

(2)

c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions tributàries pendents en la data de cessament.

5.- La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei General Tributària.

6.- Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que hagin sol·licitat la llicència per a gaudir dels aprofitaments especials en exercici d’explotacions i activitats econòmiques, podran exigir-se a les persones que succeeixin al deutor en l’exercici de l’activitat econòmica.

7.- L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, prèvia conformitat del titular actual, podrà sol·licitar de l’Ajuntament certificació dels deutes per taxes dimanants de l’exercici de l’explotació esmentada. Cas que la certificació s’expedeixi amb contingut negatiu, el sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels deutes existents en la data d’adquisició de l’explotació econòmica.

Article 5.- Beneficis fiscals

1.- L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligats al pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per l gaudir de la utilització privativa o dels aprofitaments especials del domini públic local referits a l’article 1 d’aquesta Ordenança, sempre que siguin necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.

2.- No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. Tampoc es concedirà cap exempció en l’exacció de la taxa.

Article 6.- Quota tributària

1.- La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats següents, en funció del temps de durada de l'aprofitament, de la superfície i dels metres lineals d'ocupació autoritzada en virtut de la llicència, o la realment ocupada, si fóra major.

DESCRIPCIÓ TARIFA

Tarifa primera

Epígraf

1.- Quioscos dedicats a la venda de begudes alcohòliques, cafès, refrescos, etc.

Per m2 o fracció i mes 16,50

2.- Quioscos dedicats a la venda de premsa, llibres, expenedoria de tabac, loteria,llaminadures, brolleries, flors i d'altres articles no inclosos en l'anterior punt.

Per m2 o fracció i mes 14,00

Tarifa segona

Epígraf

1.- Llocs de venda al mercat del divendres:

a) Parada de venda de productes comestibles - màxim ocupació 12 mts.

Amb reserva, per metre lineal o fracció i trimestre 24,00

Sense reserva, per metre lineal o fracció i dia 2,90

b) Parada de venda d'altres articles no inclosos en el punt anterior- màxim ocupació 10 mts.

Amb reserva, per metre lineal o fracció i trimestre 18,00

Sense reserva, per metre lineal o fracció i dia 2,60

c) Connexió electricitat a la xarxa d’enllumenat

Amb reserva per trimestre 19,50

Sense reserva, per dia 2,00

2.- Fires d’atraccions:

(3)

a) Parada o atracció de superfície fins a 10 m2.

Per metre quadrat o fracció i setmana 11,00

b) Per cada m2 que superi els 10 m2. fins a 100 m2.

Per metre quadrat o fracció i setmana 5,80

c) Per cada m2 de superfície superior a 100 m2.

Per metre quadrat o fracció. i setmana 2,50

3.- Fires:

a) Fires i Mercats especials de Nadal, Reis, Festa del Llibre, etc.,

Per metre quadrat o fracció i dia 1,30

4.- Altres ocupacions:

a) Qualsevol altre ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic amb parades de venda, degustació, jocs, exposició o qualsevol altre activitat no especificada en altres epígrafs:

Per metre lineal o fracció i dia 1,30

5.- Circs, envelats o classes per balls, concerts i altres espectacles similars amb fins de lucre:

L'espai que ocupen les taquilles i les caravanes habitatge o similars serà considerat també com a superfície de l'atracció

A.-) Curta Durada (menys 1 mes) Per cada m2 o fracció i dia

1ª categoria – Resta Casc Urbà 0,15

2ª categoria- Urbanitzacions i Polígons 0,10

3ª categoria- Disseminats 0,05

B.-) Llarga Durada (igual o mes 1 mes) Per cada m2 o fracció i mes

1ª categoria – Resta Casc Urbà 0,60

2ª categoria- Urbanitzacions i Polígons 0,35

3ª categoria- Disseminats 0,20

Tarifa tercera

Epígraf

1.- Instal·lació de taules, cadires expositors i elements auxiliars:

Per metre quadrat o fracció de superfície ocupada per TEMPORADA o fracció en funció categoria carrer

A.- TEPORADA ESTIU (Del 1 d’abril al 31 d’octubre)

-Categoria especial (Àrea Central - Passeig Europa Nacions) 33,25

1ª categoria – Resta Casc Urbà 25,20

2ª categoria- Urbanitzacions i Polígons 18,20

3ª categoria- Disseminats 12,60

B- TEPORADA HIVERN (els no inclosos en l’apartat anterior)

Categoria especial (Àrea Central - Passeig Europa Nacions) 4,75

1ª categoria – Resta Casc Urbà 3,60

2ª categoria- Urbanitzacions I Polígons 2,60

3ª categoria- Disseminats 1,80

2.- Instal·lació de casetes per a la venda de productes de pirotècnia:

Per metre quadrat o fracció de superfície ocupada i dia 7,30

2.- Normes particulars d’aplicació de les tarifes:

a) Si el nombre de metres quadrats de l'aprofitament no fóra sencer, s'arrodonirà per excés per a obtenir la superfície ocupada.

b) Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzin procediments de licitació pública, l’import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la que recaigui la concessió, autorització o adjudicació.

(4)

c) Si, com a conseqüència de la col·locació de veles, marquesines, separadors, barbacoes i altres elements auxiliars, es delimita una superfície més gran que la que ocupen les taules i les cadires, es prendrà la superior com a base de càlcul.

d)Els autoritzats tindran l’obligació de constituir un dipòsit per tal de respondre de les despeses de reparació dels desperfectes en el paviment, en el cas que aquesta no s’hagués fet en la forma deguda. Aquest dipòsit es fixa d’acord amb l’escalat que hi ha en l’ordenança nº 18 , art. 11 de la Taxa per obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda del paviment o voreres a la via pública.

e) Els aprofitaments poden ser anuals, quan s’autoritzin per a tot l’any natural, i temporals, quan el període comprengui una part de l’any natural. Tots els aprofitaments realitzats sense autorització administrativa es consideren anuals.

f) L’Ajuntament es reservarà el dret de disposar de l’espai autoritzat per l’ocupació, quan ho consideri convenient, previ avís als interessats i adequació de la taxa al temps efectiu d’utilització privativa.

Article 7-. Acreditament

1.- La taxa regulada en aquesta Ordenança s’acredita i neix l'obligació del seu pagament:

A) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments de la via pública o terrenys d’ús públic, en el moment de l'obtenció de la corresponent llicència.

B) Tractant-se de concessions d'aprofitaments ja autoritzats, el primer dia de cadascun dels períodes naturals de temps assenyalats a la tarifa.

2.- Quan es produeixi la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local sense sol·licitar llicència, l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.

Article 8-. Declaració

1.- Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta Ordenança hauran de sol·licitar prèviament la corresponent llicència, i formular declaració en la que hi consti la superfície de l'aprofitament, acompanyant un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seva situació dins del municipi.

2.- Els serveis tècnics d'aquest Ajuntament comprovaran i investigaran les declaracions formulades pels interessats, concedint-se les autoritzacions de no trobar diferències amb les peticions de llicències; si es donessin diferències, es notificaran les mateixes als interessats i es giraran, en el seu cas, les liquidacions complementàries que procedeixin, concedint-se les autoritzacions una vegada esmenades les diferències pels interessats i, en el seu cas, realitzats els ingressos complementaris que procedeixin.

3.- No es consentirà l'ocupació de la via pública fins que s'hagi obtingut la corresponent llicència pels interessats i satisfeta la taxa. L' incompliment d'aquest mandat podrà donar lloc a la no concessió de la llicència, sense perjudici del pagament de la taxa i de les sancions i recàrrecs que procedeixin.

4.- Una vegada autoritzada l'ocupació s'entendrà prorrogada mentre no s'acordi la seva caducitat o es presenti baixa justificada per l'interessat o pels legítims representants en cas de mort. La presentació de la baixa sortirà efectes a partir del dia primer del període natural de temps següent assenyalat a l'epígraf de la tarifa que correspongui. Sigui la que sigui la causa que s’al·legui en contra, la no presentació de la baixa determinarà l'obligació de continuar abonant la taxa.

(5)

5.- Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ésser cedides o rellogades a tercers.

L,'incompliment d'aquest mandat donarà lloc a l’anul·lació de la llicència.

Article 9-. Liquidació i ingrés

1.- Les taxes regulades en les tarifes primera i tercera d'aquesta Ordenança són independents i compatibles entre sí.

2.- Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pels períodes naturals de temps assenyalats en els respectius epígrafs.

3.- El pagament de la taxa es farà:

A) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe a la Tresoreria Municipal, abans de retirar la corresponent llicència.

B) Tractant-se de concessions d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, una vegada inclosos als padrons o matrícules d'aquesta taxa, per mesos naturals de forma anticipada a les oficines de la Recaptació Municipal.

Article 10 Infraccions i sancions

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i l’Ordenança General.

Article 11-. Gestió per delegació

1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.

2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.

3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Disposició final

Aquesta ordenança aprovada pel ple en sessió celebrada a Llinars del Vallès a 30 d’octubre de 2014 i queda definitivament aprovada en 31 de desembre de 2014, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2015 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.

Llinars del Vallès, a 31 de desembre de 2014 La secretària accidental

(6)

Referencias

Documento similar

d) que haya «identidad de órgano» (con identidad de Sala y Sección); e) que haya alteridad, es decir, que las sentencias aportadas sean de persona distinta a la recurrente, e) que

Ciaurriz quien, durante su primer arlo de estancia en Loyola 40 , catalogó sus fondos siguiendo la división previa a la que nos hemos referido; y si esta labor fue de

Fuente de emisión secundaria que afecta a la estación: Combustión en sector residencial y comercial Distancia a la primera vía de tráfico: 3 metros (15 m de ancho)..

que hasta que llegue el tiempo en que su regia planta ; | pise el hispano suelo... que hasta que el

dente: algunas decían que doña Leonor, "con muy grand rescelo e miedo que avía del rey don Pedro que nueva- mente regnaba, e de la reyna doña María, su madre del dicho rey,

Entre nosotros anda un escritor de cosas de filología, paisano de Costa, que no deja de tener ingenio y garbo; pero cuyas obras tienen de todo menos de ciencia, y aun

Consecuentemente, en el siglo xviii hay un cambio en la cosmovi- sión, con un alcance o efecto reducido en los pueblos (periferia), concretados en vecinos de determinados pueblos

La campaña ha consistido en la revisión del etiquetado e instrucciones de uso de todos los ter- mómetros digitales comunicados, así como de la documentación técnica adicional de