• No se han encontrado resultados

BIBLIOTECA DA USC

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "BIBLIOTECA DA USC"

Copied!
36
0
0

Texto completo

(1)

ANÁLISE TRANSVERSAL Curso 01-02

Datos das enquisas de opinión do II Plan de Calidade das

Universidades

(2)

Análise transversal 2001-02

Nas gráficas que se presentan a continuación, reflíctese o nivel de satisfacción dos profesores e alumnos da USC cos recursos e servicios dos que dispoñen. Os datos para a realización das mesmas foron obtidos a partir das enquisas do II Plan de Calidade das Universidades.

(3)

TITULACIÓNS AVALIADAS

Campus Santiago

! Filoloxía Galega

! Filoloxía Francesa

! Filoloxía Inglesa

! Filoloxía Hispánica

! Enxeñería Química

! Mestre. Ed. Primaria

! Mestre. Ed. Infantil

! Mestre. Lingua Estranxeira

! Mestre. Ed. Musical

Campus Lugo

! Filoloxía Hispánica

! Química Industrial

! Mestre. Ed. Primaria

! Mestre. Ed. Infantil

! Mestre. Lingua Estranxeira

! Mestre. Ed. Física

(4)

BIBLIOTECA DA USC

Puntos avaliados

Atención do persoal

Fondos

Horario

Na gráfica adxunta

representamo-la valoración media da biblioteca, no seu conxunto. A escala de

valoración vai de 1 a 5.

3,53 3,48

3,73

1 2 3 4 5

XERAL ALUMNOS PROFESORES

Valoración da biblioteca

(5)

BIBLIOTECA – Atención do persoal Valoración dos alumnos

5% 14%

33% 29%

19%

Moi pouco satisfeito Pouco satisfeito Medianamente satisfeito Bastante satisfeito Moi satisfeito

(6)

BIBLIOTECA – Atención do persoal Valoración dos profesores

4% 8%

16%

34%

38%

Moi pouco satisfeito Pouco satisfeito Medianamente satisfeito Bastante satisfeito Moi satisfeito

(7)

BIBLIOTECA – Atención do persoal Valoración xeral

5% 12%

27%

33%

23%

Moi pouco satisfeito Pouco satisfeito Medianamente satisfeito Bastante satisfeito Moi satisfeito

3,92

3,56 3,47

1 2 3 4 5

XERAL ALUMNOS PROFESORES

(8)

BIBLIOTECA – Fondos bibliográficos Valoración dos alumnos

6%

19%

33%

32%

10%

Moi pouco satisfeito Pouco satisfeito Medianamente satisfeito Bastante satisfeito Moi satisfeito

(9)

BIBLIOTECA – Fondos bibliográficos Valoración dos profesores

7%

17%

33%

29%

14%

Moi pouco satisfeito Pouco satisfeito Medianamente satisfeito Bastante satisfeito Moi satisfeito

(10)

BIBLIOTECA – Fondos bibliográficos Valoración xeral

7%

18%

32%

32%

11%

Moi pouco satisfeito Pouco satisfeito Medianamente satisfeito Bastante satisfeito Moi satisfeito

3,21 3,20 3,25

1 2 3 4 5

XERAL ALUMNOS PROFESORES

(11)

BIBLIOTECA – Horario Valoración dos alumnos

2% 10%

24%

38%

26%

Moi pouco satisfeito Pouco satisfeito Medianamente satisfeito Bastante satisfeito Moi satisfeito

(12)

BIBLIOTECA – Horario

Valoración dos profesores

3% 4%

18%

36%

39%

Moi pouco satisfeito Pouco satisfeito Medianamente satisfeito Bastante satisfeito Moi satisfeito

(13)

BIBLIOTECA – Horario Valoración xeral

2% 9%

23%

37%

29%

Moi pouco satisfeito Pouco satisfeito Medianamente satisfeito Bastante satisfeito Moi satisfeito

3,82 3,77

4,02

1 2 3 4 5

XERAL ALUMNOS PROFESORES

(14)

ANÁLISE TRANSVERSAL DATOS 02-03

A PARTIR DAS ENQUISAS DO II PLAN DE CALIDADE DAS

UNIVERSIDADES

(15)

Análise transversal 2002-03

Nas gráficas que se presentan a continuación, recollémo-las opinións de profesores e alumnos das titulacións avaliadas dentro do II Plan de Calidade das Universidades, sobre os recursos e servicios da USC.

(16)

Análise transversal 2002-03

Titulacións avaliadas no curso 2002-2003

! Lic. Historia

! Lic. Historia da Arte

! Lic. Humanidades

! Lic. Pedagoxía

! Lic. Psicopedagoxía

! Dip. Educación Social

(17)

VALORACIÓN DE RECURSOS E SERVICIOS

ALUMNOS DA USC CURSO 2002-2003

(18)

Biblioteca da USC

Puntos avaliados:

Capacidade

Condicións ambientais

Fondos bibliográficos

Sistema de consulta

Atención ó usuario

Horario

Na gráfica adxunta representamo-la valoración media da biblioteca, no seu conxunto. A escala de valoración vai de 1 a 4.

2,78 2,73

3,04

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

XERAL ALUMNOS PROFESORES

(19)

Biblioteca – Capacidade Valoración dos alumnos

6%

25%

52%

17%

Nada satisfeito Pouco satisfeito Bastante satisfeito Moi satisfeito

(20)

Biblioteca – Capacidade Valoración dos profesores

4%

19%

62%

15%

Nada satisfeito Pouco satisfeito Bastante satisfeito Moi satisfeito

(21)

Biblioteca – Capacidade Valoración xeral

5%

24%

54%

17%

Nada satisfeito Pouco satisfeito Bastante satisfeito Moi satisfeito

2,82 2,87

2,81

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

XERAL ALUMNOS PROFESORES

(22)

Biblioteca – Condicións ambientais Valoración alumnos

8%

35%

46%

11%

Nada satisfeito Pouco satisfeito Bastante satisfeito Moi satisfeito

(23)

Biblioteca – Condicións ambientais Valoración profesores

5%

24%

50%

21%

Nada satisfeito Pouco satisfeito Bastante satisfeito Moi satisfeito

(24)

Biblioteca – Condicións ambientais Valoración xeral

8%

34%

45%

13%

Nada satisfeito Pouco satisfeito Bastante satisfeito Moi satisfeito

2,64 2,60

2,87

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

XERAL ALUMNOS PROFESORES

(25)

Biblioteca – Fondos bibliográficos Valoración alumnos

6%

22%

58%

14%

Nada satisfeito Pouco satisfeito Bastante satisfeito Moi satisfeito

(26)

Biblioteca – Fondos bibliográficos Valoración profesores

3%

26%

53%

18%

Nada satisfeito Pouco satisfeito Bastante satisfeito Moi satisfeito

(27)

Biblioteca – Fondos bibliográficos Valoración xeral

5%

23%

58%

14%

Nada satisfeito Pouco satisfeito Bastante satisfeito Moi satisfeito

2,809 2,796 2,868

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

XERAL ALUMNOS PROFESORES

(28)

Biblioteca – Sistema de consulta Valoración alumnos

7%

26%

55%

12%

Nada satisfeito Pouco satisfeito Bastante satisfeito Moi satisfeito

(29)

Biblioteca – Sistema de consulta Valoración profesores

3% 11%

46%

40%

Nada satisfeito Pouco satisfeito Bastante satisfeito Moi satisfeito

(30)

Biblioteca – Sistema de consulta Valoración xeral

2,80 2,73

3,24

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

XERAL ALUMNOS PROFESORES 6%

24%

54%

16%

Nada satisfeito Pouco satisfeito Bastante satisfeito Moi satisfeito

(31)

Biblioteca – Atención ó usuario Valoración alumnos

5%

26%

55%

14%

Nada satisfeito Pouco satisfeito Bastante satisfeito Moi satisfeito

(32)

Biblioteca – Atención ó usuario Valoración profesores

3% 12%

42%

43%

Nada satisfeito Pouco satisfeito Bastante satisfeito Moi satisfeito

(33)

Biblioteca – Atención ó usuario Valoración xeral

10%

29%

46%

15%

Nada satisfeito Pouco satisfeito Bastante satisfeito Moi satisfeito

2,66 2,53

3,27

XERAL ALUMNOS PROFESORES

(34)

Biblioteca – Horario Valoración alumnos

5%

16%

59%

20%

Nada satisfeito Pouco satisfeito Bastante satisfeito Moi satisfeito

(35)

Biblioteca – Horario Valoración profesores

6%

12%

49%

33%

Nada satisfeito Pouco satisfeito Bastante satisfeito Moi satisfeito

(36)

Biblioteca – Horario Valoración xeral

6%

15%

58%

21%

Nada satisfeito Pouco satisfeito Bastante satisfeito Moi satisfeito

2,943 2,937

3,092

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

XERAL ALUMNOS PROFESORES

Referencias

Documento similar

O termino e-learning definido pola Comisión Europea como o emprego de tecnoloxías multimedia e internet para mellorar a calidade do

PI-05 Xestión dos recursos materiais e servizos PI-06 Organización e procedementos administrativos PI-05 Xestión documental. PI-07 Medición e mellora dos programas de estudo e

a) As materias troncais, obrigatorias e optativas no caso das titulacións 1º e 2º ciclo das titulacións reguladas polo RD 1487/1987 e as horas de teoría e práctica que, segundo

Aprofundamento das destrezas fonéticas e ortográficas. Aprofundamento da competência ativa no vocabulário fundamental do português. Aquisição do sistema verbal e da

Memoria de Calidade da Facultade de Ciencias Políticas e Sociais 2018-19 Novembro - 2020 [Dada a magnitude do impacto da Covid-19 no proceso formativo, algunhas das accións

O Documento de Personalización recolle unha relación detallada dos criterios de reparto empregados para aqueles casos nos que non se puideron relacionar os custos con

Tomando como referencia a política de calidade da USC (enmarcada dentro do despregamento do seu plan estratéxico) a Escola elabora a súa política marcando como

O desenvolvemento destes apartados farase tendo en conta as guías e indicacións, respecto da súa organización e contidos, dos órganos e institucións responsables da súa avaliación