L eòlica a l Alt Empordà Tan fàcil com fer-ho des del consens

Download (0)

Full text

(1)

L’eòlica a l’Alt Empordà

Tan fàcil com Tan fàcil com Tan fàcil com Tan fàcil com fer

fer fer

fer----ho des del ho des del ho des del ho des del consens

consens consens

consens

(2)

EL MAPA DE L’ENERGIA EÒLICA : ANTECEDENTS EL MAPA DE L’ENERGIA EÒLICA : ANTECEDENTS EL MAPA DE L’ENERGIA EÒLICA : ANTECEDENTS EL MAPA DE L’ENERGIA EÒLICA : ANTECEDENTS

L’energia eòlica és una font d’obtenció d’energia elèctrica neta, ja que, a diferèn- cia de les centrals tèrmiques i nuclears, no produeix emissions atmosfèriques ni residus. La seva contribució en la disminució de l’emissió de gasos d’efecte hi- vernacle i el fet que sigui una energia renovable, és a dir, inesgotable, fan que la seva implementació sigui un objectiu prioritari dins les polítiques energètiques dels responsables públics.

En aquesta línia la Generalitat de Catalunya va aprovar el 2005 el Pla d’Energia de Catalunya 2006-2012 que preveu arribar a una potència instal·lada d’energia eòlica de 3.500 MW el 2015.

Per a fer-ho possible l’any 2009 el Govern va aprovar el Decret regulador de la tramitació dels parcs eòlics i fotovoltaics que havia de permetre la tramitació dels parcs i la delimitació de les zones de desenvolupament prioritari (ZDP) on s’ha d’impulsar la seva construcció.

El febrer de 2012 la Direcció General d’Energia i Mines va presentar l’esborrany de les zones de desenvolupament prioritari previstes. En total es delimitaven vuit zones i , entre elles, la ZDP de l’Alt Empordà, amb una potència prevista de 200 MW.

Aquest passat mes de juliol la Direcció General d’Energia de la Generalitat ha notificat als ajuntaments el tràmit de consultes i d’informació pública de la ver- sió preliminar del Pla de determinació de les ZDP per a la implantació de parcs eòlics a Catalunya i l’informe de sostenibilitat ambiental.

Mapa de la implementació dels parcs eòlics a l’Alt Empordà.

Inclou els parc eòlics tramitats a Portbou i Colera.

(3)

EL POSICIONAMENT D’ERC : CONSENS AMB EL TERRITORI EL POSICIONAMENT D’ERC : CONSENS AMB EL TERRITORI EL POSICIONAMENT D’ERC : CONSENS AMB EL TERRITORI EL POSICIONAMENT D’ERC : CONSENS AMB EL TERRITORI

La implementació de parcs eòlics –com altres infraestructures– en el territori és causa de conflictes, com molt bé demostren els parcs que s’han tramitat en les carenes de Portbou i Colera.

Esquerra ha mantingut i defensat sempre una línia de coherència: la sensibilitat la sensibilitat la sensibilitat la sensibilitat del territori, el respecte a la seva gent, requereix que els responsables pú- del territori, el respecte a la seva gent, requereix que els responsables pú-del territori, el respecte a la seva gent, requereix que els responsables pú- del territori, el respecte a la seva gent, requereix que els responsables pú- blics actuïn des de la pràctica del consens.

blics actuïn des de la pràctica del consens.blics actuïn des de la pràctica del consens.

blics actuïn des de la pràctica del consens.

L’any 2006 va ser Esquerra qui va incorporar en el pacte de govern de la Generalitat l’elaboració del Pla d’Energia com una forma per a racionalitzar i consensuar la necessària implantació d’energia eòlica al nostre país i evi- tar la imposició d’aquestes infraestructures com s’estava fent amb la nor- mativa anterior.

L’any 2010 Esquerra alertava dins el Govern que una qüestió tan delicada com aquesta només podia ser desenvolupada des d’una interlocució seriosa i acurada amb el territori, si aquest desplegament no sortia amb un con- sens territorial ampli, es posava en entredit el seu èxit i, per tar tant, la pla- nificació eòlica i el compliment dels seus objectius.

Esquerra sempre ha denunciat l’excessiva dependència i poca fermesa d’alguns partits polítics davant els criteris de rendibilitat econòmica que vo- len fer prioritzar algunes empreses.

Des d’Esquerra s’ha donat suport al territori, en aquest cas l’Alt Empordà, per a que sigui escolat i tingut en compte en el marc de les decisions que els afecta.

(4)

EL MATEIX TERRITORI APORTA SOLUCIONS EL MATEIX TERRITORI APORTA SOLUCIONS EL MATEIX TERRITORI APORTA SOLUCIONS EL MATEIX TERRITORI APORTA SOLUCIONS

En matèria d’energia eòlica ha estat el mateix territori afectat qui ha aportat so- lucions i ha demostrat que aquestes existeixen.

El febrer de l’any 2010 es va presentar l’estudi “Ordenació i integració dels parcs eòlics a l’Alt Empordà” , redactat per l’Institut Cerdà i promogut pel CILMA i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Aquest estudi analitza fins a set sectors del territori on implementar-hi els parcs eòlics i , després de desestimar els dos que afecten directament els espais PEIN i Xarxa Natura 2000, determina com a més viable i de consens el sector 2.

Aquest sector concentra els parcs al llarg del corredor de l’AP7, per tant sense impacte en sobre espais naturals, disposa d’una xarxa de camins i senders d’accés i és proper a la xarxa elèctrica i subestacions existents per a l’evacuació de l’energia.

El càlcul sobre la potència total que permetria la implantació de parcs eòlics en aquest sector aporta entre 195 i 265 MW, per tant, totalment suficients per assu- mir els 180 MW que es volen aconseguir en aquesta comarca.

Els ajuntaments i altres ens locals de l’Alt Empordà han assumit aquest proposta com a pròpia i van manifestar que aquesta era l’opció de consens que volien mit- jançant les al·legacions al mapa de les ZDP presentades el 2010.

Per tant, la Generalitat disposa d’una proposta treballada, tècnicament viable i de consens amb el territori.

(5)

EL CONSENS ÉS POSSIBLE: PRACTIQUEM EL CONSENS ÉS POSSIBLE: PRACTIQUEM EL CONSENS ÉS POSSIBLE: PRACTIQUEM EL CONSENS ÉS POSSIBLE: PRACTIQUEM----LO LO LO LO

Volem recordar que Esquerra ha demostrat sobradament que estem per la implantació de l’energia eòlica i que s’ha fet molta feina des del partit, ja sigui al Parlament o des dels nostres representants als ens locals i estructures co- marcals, per a que la Generalitat formuli una proposta de ZDP’s consensuada amb el territori i respectuosa amb aquest.

Volem que quedi clar el sentit de responsabilitat i coherència que han mani- festat sempre els nostres alcaldes i regidors, com també els càrrecs comar- cals del partit a l’Alt Empordà, que han actuat demostrat que és possible fer- ho sense demagògia i amb suficient solidaritat territorial respecte el país.

Demanem la retirada dels projectes que s’han tramitat fora de l’actual norma- tiva i que col·lideixen amb els criteris de racionalització i de respecte a l’entorn que defineixen l’objecte del mapa d’energia eòlica de Catalunya.

Demanem a la Generalitat que respecti la feina que ha fet el mateix territori, continguda en les al·legacions de l’any 2010 i en les que ara es presenten. Un territori que ha demostrat la màxima responsabilitat i sensatesa per a formu- lar propostes viables.

Farem costat als nostres alcaldes i la gent del territori en la tramitació de les al·legacions que ara es presenten en el tràmit d’informació pública del Pla de determinació de les Zones de Desenvolupament Prioritari per a la implantació de parcs eòlics a Catalunya.

Continuarem defensant, dins l’ideari programàtic del partit i en les nostres actuacions en el Parlament, el desplegament de l’eòlica i les altres energies renovables i netes, però sempre des del consens amb el territori i defugint dels models de màniga ampla que acaben deixant a mans del sector privat la presa de decisions.

La comarca de l’Alt Empordà ha demostrat , amb la presentació d’al·legacions formulades des de l’objectivitat tècnica, que és possible arribar a un consens en matèria d’infraestructures sensibles. Ara volem demanar a la Generalitat que també faci aquest mateix exercici.

Figure

Updating...

References

Related subjects :