ESTUDIS D INSTAL LACIONS ESPORTIVES

Download (0)

Full text

(1)

ESTUDIS D’INSTAL∙LACIONS ESPORTIVES 

   

Pla d’Autoprotecció (PAU) 

Estudi  que  recull  les  actuacions  necessàries  per  fer  front  a  les  emergències  que  puguin  esdevenir  en  les  instal∙lacions  d’acord  amb  la  seva  activitat  i  mitigar‐ne  les  conseqüències  sobre les persones i els béns. 

 

Documentació necessària 

 Plànols de la instal∙lació esportiva: plantes, alçats i seccions.* 

 Activitats: Planilla d'usos setmanals ordinaris i vacances (amb aforaments); Activitats  extraesportives.* 

 Personal responsable. 

 Pla d'autocontrol (en piscines cobertes). Descripció sistema tractament aigua.** 

 

Nota: Convé contrastar l’obligatorietat de disposar‐ne segons el Decret 30/2015, de 3 de març,  pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i  es fixa el contingut d'aquestes mesures. 

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/paus_hermes/ 

   

Pla Inicial de Manteniment (PIM) 

Estudi  que  permet  elaborar  el  pressupost  d’inversions  i  de  manteniment  preventiu  i  que  predimensiona  els  recursos  necessaris  per  garantir  el  manteniment  d’una  instal∙lació  en  acceptables condicions d’ús. 

 

Documentació necessària 

 Plànols de la instal∙lació esportiva: plantes, alçats i seccions.* 

 Contractes de manteniment obligatori vigents. Inspeccions obligatòries.* 

 Projecte elèctric o esquemes elèctrics. 

 Sistema calefacció/climatització i aigua calenta sanitària.  

 Inventari de béns mobles. 

 Activitats: Planilla d'usos setmanals ordinaris i vacances (amb aforaments); Activitats  extraesportives. 

 Compte de resultats anual. 

 Factures manteniment preventiu, correctiu en els darrers 2 anys. 

 Pla d'autocontrol (en piscines cobertes). Descripció sistema tractament aigua.** 

   

   

(2)

Pla d’Estalvi Energètic (PEE) 

Estudi  que  caracteritza  els  consums  energètics  de  les  instal∙lacions  esportives  i  defineix  les  actuacions  que  permetin  estalvis  energètics  a  curt  i  mitjà  termini.  Inclou  certificació  energètica. 

 

Documentació necessària 

 Plànols de la instal∙lació esportiva: plantes, alçats i seccions.* 

 Factures consums aigua, electricitat i gas, mensuals en els darrers 2 anys.* 

 Projecte elèctric o esquemes elèctrics. 

 Sistema calefacció/climatització i aigua calenta sanitària.  

 Activitats: Planilla d'usos setmanals ordinaris i vacances (amb aforaments); Activitats  extraesportives. 

 Compte de resultats anual. 

 Pla d'autocontrol (en piscines cobertes). Descripció sistema tractament aigua.** 

 

Reial Decret 235/2013 pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència  energètica dels edificis. http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE‐A‐2013‐3904 

   

Estudi Bàsic de Gestió (EBG) 

Estudi que analitza la gestió de la instal∙lació esportiva i proposa actuacions de millora en els  quatre  àmbits  bàsics  de  la  gestió  esportiva:  gestió  funcional,  d’activitats,  manteniment  i  consums i la econòmic‐financera. 

 

Documentació necessària 

 Activitats: Planilla d'usos setmanals ordinaris i vacances (amb aforaments); Activitats  extraesportives.* 

 Compte de resultats anual.* 

 Plànols de la instal∙lació esportiva: plantes, alçats i seccions. 

 Entitats esportives. Usuaris. 

 Contractes de manteniment obligatori urgents. Inspeccions obligatòries. 

   

Estudi de Viabilitat (EV) 

Estudi  que  analitza  els  condicionants  de  l'actuació  prevista  a  fi  i  efecte  d'avaluar  la  seva  viabilitat  social,  esportiva  i  econòmica,  justificant  la  decisió  final  i  les  característiques  de  la  intervenció, cas de produir‐se. 

 

Documentació necessària 

 Activitats: Planilla d'usos setmanals ordinaris i vacances (amb aforaments); Activitats  extraesportives.* 

 Compte de resultats anual.* 

 Plànols  de  la  instal∙lació  esportiva  o  dels  terrenys  on  s’ubicarà:  plantes,  alçats  i  seccions. 

 Entitats esportives. Usuaris actuals o previsió. 

 Contractes  de  manteniment  obligatori.  Inspeccions  obligatòries.  (per  a  instal∙lacions  existents) 

 

*Documentació imprescindible per a activar l’estudi. 

**Documentació necessària només per a piscines cobertes. 

(3)

ÍNDEX DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ (PAU) 

 

1. Identificació de la instal∙lació. Inventari, anàlisi i avaluació del risc  1.1. Dades bàsiques de la instal∙lació. 

1.1.1. Identificació de la instal∙lació i de la raó social. 

1.1.2. Identificació de la persona titular, dels responsables i dades en cas d'emergència. 

1.2. Emplaçament: descripció i plànols, coordenades UTM de l’establiment. 

1.3. Accessibilitat per a ajuda externa: descripció i plànols. 

1.4. Descripció de la instal∙lació. 

1.5. Ocupació. 

1.5.1. Plantilla. 

1.5.2. Quadres de presència en les diferents hores del dia de personal i ocupants. 

1.5.3. Organigrama. 

1.6. Anàlisi del risc. 

1.6.1. Risc intern. 

1.6.2. Risc laboral (referència limitada als riscos que poden originar emergències). 

1.6.3. Risc extern. 

1.6.4. Descripció o identificació de les condicions d’evacuació. 

1.6.5. Avaluació de les condicions de confinament. 

1.6.6. Diagrama de persones per zones. 

1.6.7. Elements vulnerables. 

1.7. Plànols. 

1.7.1. Zones de risc. 

1.7.2. Zones vulnerables. 

1.7.3. Plànols de les instal∙lacions i àrees on es realitza l’activitat. 

1.7.4. Identificació del control (clau de pas) dels subministraments bàsics (aigua, gas,  electricitat). 

 

2. Inventari i descripció dels mitjans i mesures d’autoprotecció  2.1. Mitjans materials disponibles. 

2.2. Mitjans humans disponibles. 

2.3. Mesures correctores de risc i d’autoprotecció. 

2.4. Plànols. 

2.4.1. Sectorització. 

2.4.2. Instal∙lacions de detecció, d’extinció d’incendis i d’extracció de fums. 

2.4.3. Senyalització d’emergències i sistemes interns d’avís. 

2.4.4. Vies d’evacuació. 

2.4.5. Àrees de confinament. 

 

3. Manual d’actuació  3.1. Objecte. 

3.2. Identificació i classificació de les emergències. 

3.3. Equips d’emergència. 

3.4. Accions a realitzar (per a cada risc). 

3.5. Llista de fitxes d’actuació (desenvolupades a l’annex 4). 

3.6. Integració en plans d’àmbit superior. 

 

4. Implantació, manteniment i actualització 

4.1. Responsabilitat, organització i planificació de les accions d'implantació. 

4.1.1. Planificació, programa i terminis d'accions de formació i divulgació. 

4.1.2. Planificació, programa i terminis de simulacres. 

(4)

4.1.3. Planificació, programa i terminis de manteniment. 

4.2. Actualització i revisió del pla. 

 

ANNEXOS 

Annex 1. Directori de comunicacions 

Annex 2. Formularis per a la gestió de les emergències  Annex 3. Plànols 

Annex 4. Fitxes d’actuació 

 

   

(5)

ÍNDEX DEL PLA INICIAL DE MANTENIMENT (PIM) 

 

1. Introducció   

2. Objecte   

3. Descripció de l’equipament municipal  3.1. Dades generals i usos 

3.2. Descripció constructiva   

4. Normativa   

5. Manteniment correctiu 

5.1. Classificació de les actuacions 

5.2. Contingut de les fitxes correctores de deficiències, incidències i/o manteniment  5.3. Relació de fitxes de manteniment correctiu 

5.4. Valoració del manteniment correctiu 

5.5. Resum d’actuacions de manteniment correctiu   

6. Estructura actual del manteniment 

6.1. Proposta d’organigrama municipal del manteniment als equipaments  6.2. Descripció funcional dels actuals llocs de treball 

6.3. Empreses externes, OCA i altres eines de suport  6.4. Proposta de circuits d’ordres de treball 

 

7. Estat  actual  de  compliment  de  contractes  de  manteniment,  revisions  i  inspeccions  periòdiques obligatòries 

7.1. Estat  actual  de  compliment  de  contractes  de  manteniment,  revisions  i  inspeccions  periòdiques obligatòries 

 

8. Metodologia de càlcul per a l’avaluació econòmica del manteniment  8.1. Previsió de despesa de manteniment per als propers cinc anys  8.2. Estimació pressupostària global 

 

9. Resum d’operacions de manteniment de la zona esportiva   

10. Seguretat i salut   

11. Recomanacions  per  a  la  realització  de  les  operacions  de  manteniment  correctiu  i  preventiu programades 

 

12. Indicadors de manteniment   

13. Recull de documentació 

         

(6)

ÍNDEX DEL PLA D’ESTALVI ENERGÈTIC (PEE) 

 

1. Abast de l’estudi i dades de la instal∙lació esportiva 

Abast de l’estudi 

Objectius de l’estudi   

2. Dades generals de la instal∙lació esportiva 

Descripció de la instal∙lació esportiva 

Programa de funcionament   

3. Anàlisi de consums 

Consideracions prèvies 

Comportament energètic actual  o Consum d’electricitat  o Consum de gas natural  o Consum d’aigua   

4. Anàlisi de la contractació energètica 

Contractació elèctrica 

o Anàlisi energia reactiva  o Anàlisi potència elèctrica 

o Estudi nova potència contractada   

5. Propostes d’estalvi 

Mesures d’estalvi valorades 

Taula resum de les actuacions   

6. Document d’Informació Bàsica   

7. Annexos   

 

   

(7)

ÍNDEX DE L’ESTUDI BÀSIC DE GESTIÓ (EBG) 

 

1. Municipi: 

- Localització del municipi i àmbit d’influència  - Dades demogràfiques 

- Hàbits esportius 

- Dades sòcio‐demogràfiques  - Entitats esportives 

 

2. Instal∙lació esportiva: 

- Descripció  de  l’equipament  (any  de  construcció,  ampliacions  i/o  reformes,  responsable, dimensions) 

- Programa: espais esportius, espais complementaris i espais auxiliars. m2. 

 

3. Gestió funcional: 

- Estructura organitzativa  - Model de gestió 

- Recursos humans (jornades, tasques, costos)  - Recursos materials  

- Manteniment  - Imatge i comunicació   

4. Gestió d’activitats: 

- Activitats en setmana tipus, setmana tipus temporada d’estiu i activitats puntuals   

5. Programació i usos: 

- Horari d’obertura de l’equipament  - Previsió d’usuaris 

- Previsió d’usos  - Potencial d’ús   

6. Gestió econòmica: 

- Política de preus. Definició de preus i tarifes  - Previsió d’ingressos 

- Previsió de despeses. Amortitzacions  - Compte d’explotació 

 

7. Indicadors de gestió: 

- Establir objectius, valors esperats i programació (nivells de tolerància)    

8. Annexos: 

- Planilles d’activitats  - Consums 

- Política de preus  - Recursos humans  - Plànols  

       

(8)

ÍNDEX DE L’ESTUDI DE VIABILITAT (EV) 

 

FASE 1: DIAGNOSI   

1. Presentació 

1.1. Antecedents 

1.2. Objectius municipals. Finalitat de l’estudi. Durada. 

1.3. Àmbit d’estudi. Descripció gràfica i escrita d’instal∙lacions esportives. 

1.4. Metodologia de treball. Definició. Programa d’accions. 

 

2. Anàlisi de serveis esportius principals i usuaris actuals 

2.1. Identificació dels serveis, anàlisi del volum i característiques de les persones que en  fan  ús.  Anàlisi  econòmic  i  diagnosi  dels  serveis  en  funció  de  la  intensitat  d’ús  i  la  seva rendibilitat econòmica, esportiva i social. 

2.1.1. Identificació dels serveis actuals que ofereix la instal∙lació.  

2.1.2. Classificació segons àmbits i característiques del PPTP clàusula 3. 

2.1.3. Resultats  del  treball  de  camp  per  valorar  la  intensitat  d’ús  dels  diferents  espais i serveis. 

2.1.4. Caracterització  de  persones  destinatàries  dels  serveis.  Identificació,  quantificació, ubicació, preferències. 

2.2. Anàlisi  econòmic  i  diagnosi  dels  serveis  en  funció  de  la  intensitat  d’ús  i  la  seva  rendibilitat econòmica, esportiva i social. 

2.3. Identificació dels recursos principals destinats a oferir els serveis. Anàlisi econòmica  de l’explotació dels serveis i la seva rendibilitat. 

2.4. Quantificació  de  persones  abonades  i  inscrites  als  serveis  esportius  municipals  d’Igualada.  

2.5. Identificació  de  possibles  fonts  d’informació  per  a  captació  d’antics  clients. 

Escenaris.  

2.6. Anàlisi  i  proposta  de  noves  tecnologies  aplicades  al  seguiment  de  l’ús  de  la  instal∙lació. 

2.7. Resum econòmic d’estructura d’ingressos. 

 

3. Anàlisi de recursos interns 

3.1. Anàlisi de recursos humans i organigrama, horaris i retribucions segons PPT, apartat  9. Estructura organitzativa dels serveis concedits. 

3.2. Anàlisi  de  manteniment,  neteja  i  eficiència  energètica  de  la  instal∙lació  esportiva: 

contractacions, recursos humans, eines informàtiques, registres. 

3.3. Estudis previs d’inversions de reposició. Descripció Quadre d’amortitzacions. 

3.4. Altres serveis: servei de bar i restauració. 

3.5. Estudi de costos de financers. 

3.6. Resum econòmic d’estructura de despeses. 

 

4. Diagnosi i resum executiu   

FASE 2: ESTUDI DE VIABILITAT   

1. Antecedents. Recollida i síntesi de la documentació de la fase prèvia   

2. Objectius de l’estudi de viabilitat. Metodologia. Vigència de propostes de treball   

3. Anàlisi de l’oferta de serveis de l’àrea d’influència 

(9)

3.1. Catàleg de serveis esportius actual en instal∙lacions esportives de l’àrea d’influència. 

Activitats, règim d’accés i preus.  

3.2. Càlcul  o  estimació  de  persones  d’Igualada  que  actualment  fan  ús  de  serveis  esportius de l’àrea d’influència. 

3.3. Estimació  de  projeccions  de  creixement  de  nous  serveis  en  l’àrea  d’influència  a  partir de l’anàlisi de plans d’equipaments esportius dels municipis. 

 

4. Diagnosi de la situació actual i pla de millora segons àmbits  4.1. Els serveis esportius i els usuaris. 

4.2. L’estructura i dimensió dels recursos humans. 

4.3. Estat de l’edificació, material i instal∙lacions tècniques.   

 

5. Identificació de usuaris al nou horitzó i proposta de nous serveis (actuals i nous)   

6. Estudi econòmic 

6.1. Programa d’actuacions i estimacions econòmiques. 

6.2. Escenaris de projecció d’ingressos. 

6.3. Ingressos per conceptes. Criteris i quantificació. 

6.4. Despeses per conceptes. Criteris i quantificació. 

6.5. Aportació municipal. Criteris i quantificació. 

6.6. Determinació de costos d’inversió, cost de disponibilitat, fons de reserva. Llicència  ambiental, legalitzacions, impostos, altres despeses. 

6.7. Compte d’explotació provisional. Escenaris.  

6.8. Equilibri econòmic financer. Casos a considerar. 

6.9. Risc i ventura. Casos a considerar. 

6.10. Estudi del deute del concessionari. 

6.11. Identificació  econòmica  de  riscos  i  anàlisi  de  possible  simultaneïtat:  risc  de  construcció, de demanda i de disponibilitat.  

6.12. Escenari definitiu de contractació, amb ajust d’inversions proposades, finançament  públic,  previsions  econòmiques  de  disponibilitat  i  fons  de  reserva.  Repercussió  en  els comptes de l’Ajuntament: ordinària i extraordinària. 

 

7. Anàlisi dels plecs i contracte actuals  7.1. Anàlisi i quantificació econòmica. 

7.2. Propostes de millora. Definició d’un nou escenari viable. 

7.3. Processos a activar. 

 

8. Determinació d’eines de desplegament  8.1. Auditoria econòmica.  

8.2. Persones que utilitzen la instal∙lació. Evolució. Anàlisi quantitativa i qualitativa. 

8.3. Avaluació  de  la  satisfacció  de  persones  que  en  fan  ús.  Protocol  de  queixes  i  suggeriments. Anàlisi d’incidències. Mecanismes de correcció. 

8.4. Promoció de l’activitat física i l’esport. Pla de comunicació dels serveis. Revisió. 

8.5. Gestió de la informació. Base de dades. Propietat i gestió de la informació. 

8.6. Recursos  humans.  Seguiment  d’organigrama,  responsables,  persones  que  hi  treballen. Condicions necessàries i suficients. 

8.7. Consums. Estudi energètic i sistema de seguiment. 

8.8. Pla inicial de manteniment. Seguiment.  

8.9. Pla d’inversions. Revisió. 

8.10. Política de preus. Revisió. 

8.11. Criteris per a la identificació de períodes amb paràmetres fora del previst. Mesures  correctores. 

Figure

Updating...

References

Related subjects :