Tarifes Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

57  Descargar (0)

Texto completo

(1)

Tarifes 2017

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

(2)

INDEX

pàgina

Altes . . . 1

Alta complexitat . . . 13

Prestacions bàsiques . . . 14

Electrofisiologia/hemodinàmica . . . 15

Radiologia intervencionista . . . 16

Medicina Nuclear . . . 18

Radiologia . . . 20

Laboratoris clínics . . . 27

Anatomia patològica . . . 43

Clínica del dolor . . . 49

Clínica de la son . . . 49

Broncoscòpia . . . 49

Endoscòpia digestiva . . . 50

Altres prestacions . . . 51

Patologia del llenguatge . . . 55

(3)

PRESTACIÓ PREU 2017 1-Craniotomia més grans de 17 anys amb complicació o comorbiditat 17.527,88 2-Craniotomia més grans de 17 anys sense complicació o comorbiditat 12.564,96

6-Alliberament canal carpià 2.476,40

7-Procediment quirúrgic nervis cranials i perifèrics i altres, amb complicació o comorbiditat 9.930,65 8-Procediment quirúrgic nervis cranials i perifèrics i altres sense complicació o comorbiditat 10.493,11

9-Lesions i trastorns espinals 5.322,11

10-Neoplàsies sistema nerviós amb complicació o comorbiditat 8.732,00 11-Neoplàsies sistema nerviós sense complicació o comorbiditat 4.659,22

12-Trastorns degeneratius sistema nerviós 5.305,24

13-Esclerosi múltiple i atàxia cerebel·losa 5.049,12

14-Ictus amb infart 6.746,94

15-Accidents cerebrovasculars no específics i oclusió precerebral, sense infart 5.118,61 16-Trastorns cerebrovasculars no específics amb complicació o comorbiditat 6.395,21 17-Trastorns cerebrovasculars no específics sense complicació o comorbiditat 3.445,42 18-Trastorns nervis perifèrics i cranials amb complicació o comorbiditat 5.081,64 19-Trastorns nervis perifèrics i cranials sense complicació o comorbiditat 3.300,43

21-Meningitis vírica 3.284,97

22-Encefalopatia hipertensiva 4.246,12

23-Estupor i coma no traumàtic 3.036,64

34-Altres trastorns sistema nerviós amb complicació o comorbiditat 4.722,02 35-Altres trastorns sistema nerviós sense complicació o comorbiditat 3.175,18

36-Procediment quirúrgic de retina 3.617,34

37-Procediment quirúrgic d’òrbita 5.778,26

38-Procediment quirúrgic primari iris 2.949,07

39-Procediment quirúrgic cristal·lí amb vitrectomia o sense 3.291,81 40-Procediments quirúrgics extraoculars, excepte òrbita, més grans de 17 anys 2.936,51 41-Procediments quirúrgics extraoculars, excepte òrbita, 0-17 anys 2.532,03 42-Procediments quirúrgics intraoculars, excepte retina, iris i cristal·lí 3.853,49

43-Hipema 2.340,73

44-Infeccions agudes majors ull 2.570,43

45-Trastorns neurològics ull 2.928,61

46-Altres trastorns ull, més grans de 17 anys, amb complicació o comorbiditat 3.651,79 47-Altres trastorns ull, més grans de 17 anys, sense complicació o comorbiditat 2.655,13

48-Altres trastorns ull, 0-17 anys 2.271,83

49-Procediments quirúrgics majors de cap i coll, excepte neoplàsia maligna 29.923,97

50-Sialoadenectomia 6.617,68

51-Procediment quirúrgic glàndules salivals, excepte sialoadenectomia 3.533,23

52-Procediment quirúrgic llavi leporí i paladar fes 3.760,18

53-Procediment quirúrgic sinus i mastoides, més grans de 17 anys 4.294,88

54-Procediment quirúrgic sinus i mastoides, 0-17 anys 5.489,30

55-Procediment quirúrgic miscel·lani orella, nas, boca i coll 2.712,55

56-Rinoplàstia 2.724,73

TARIFES 2017

ALTES: RELACIÓ DELS GRD *

* Les altes es facturen per procés finalitzat i els preus son segons els grups relacionats pel diagnòstic * en aquest apartat. En cas de que el cost de les pròtesis superi el 50% del preu fixat per GRD, s'incrementarà l'import per GRD amb el 50% del cost de la pròtesi.

En cas de processos d'alta complexitat en lloc del preu segons GRD s'aplicarà el preu establert en l'apartat PROCEDIMENTS DIAGNÒSTICS I TERAPÈUTICS D'ALTA COMPLEXITAT *

(4)

66-Epistaxi 2.428,31

67-Epiglotitis 2.761,72

68-Otitis mitjana amb infecció respiratòria vies altes, més grans de 17 anys, amb complicació o

comorbiditat 2.493,27

69-Otitis mitjana amb infecció respiratòria vies altes, més grans de 17 anys, sense complicació o

comorbiditat 1.658,47

70-Otitis mitjana amb infecció respiratòria vies altes, 0-17 anys 2.086,28

71-Laringotraqueitis 1.467,89

72-Traumatisme nasal amb deformitat 1.943,79

73-Altres diagnòstics orella, nas, boca i coll, més grans de 17 anys 2.630,72 74-Altres diagnòstics orella, nas, boca i coll, 0-17 anys 2.410,69

75-Procediment quirúrgic toràcics majors 10.554,49

76-Procediments quirúrgics respiratoris, excepte toràcics majors, amb complicació o comorbiditat 11.607,85 77-Procediments quirúrgics respiratoris, excepte toràcics majors, sense complicació o comorbiditat

6.497,86

78-Embolisme pulmonar 5.798,72

79-Infeccions i inflamacions respiratòries, excepte pneumònia, més grans de 17 anys, amb complicació o

comorbiditat 6.944,32

80-Infeccions i inflamacions respiratòries, excepte pneumònia, més grans de 17 anys, sense complicació

o comorbiditat 4.344,83

82-Neoplàsies respiratòries 6.867,88

83-Traumatisme toràcic major amb complicació o comorbiditat 3.839,85 84-Traumatisme toràcic major sense complicació o comorbiditat 2.450,07

85-Embassament pleural amb complicació o comorbiditat 5.681,36

86-Embassament pleural sense complicació o comorbiditat 4.010,69

87-Edema pulmonar i insuficiència respiratòria 5.416,86

88-Malaltia pulmonar obstructiva crònica 4.116,20

89-Pneumònia simple i pleuritis, més grans de 17 anys, amb complicació o comorbiditat 4.713,77 90-Pneumònia simple i pleuritis, més grans de 17 anys, sense complicació o comorbiditat 2.980,30 92-Malaltia intersticial pulmonar amb complicació o comorbiditat 5.250,68 93-Malaltia intersticial pulmonar sense complicació o comorbiditat 3.829,09

94-Pneumotòrax, amb complicació o comorbiditat 4.217,06

95-Pneumotòrax, sense complicació o comorbiditat 2.627,50

96-Bronquitis i asma, més grans de 17 anys, amb complicació o comorbiditat 3.345,29 97-Bronquitis i asma, més grans de 17 anys, sense complicació o comorbiditat 2.522,70 99-Signes i símptomes respiratoris amb complicació o comorbiditat 3.235,11 100-Signes i símptomes respiratoris sense complicació o comorbiditat 2.286,91 101-Altres diagnòstics respiratoris, amb complicació o comorbiditat 3.586,48

102-Altres diagnòstics respiratoris sense complicació 2.253,16

103-Trasplantament cardíac o implantació sistema assistència cardíaca 136.058,38 104-Procediments quirúrgics vàlvules cardíaques, amb cateterisme cardíac 32.633,45 105-Procediments quirúrgics vàlvules cardíaques, sense cateterisme cardíac 21.509,24 106-Bypass coronari amb angioplàstia cardíaca transluminal percutània 30.763,33

107-Bypass coronari amb cateterisme cardíac 25.045,23

108-Altres procediments quirúrgics cardiotoràcics 16.632,07

109-Bypass coronari sense cateterisme cardíac 17.645,59

110-Procediments quirúrgics majors cardiovasculars amb complicació o comorbiditat 17.189,19 111-Procediments quirúrgics majors cardiovasculars sense complicació o comorbiditat 16.487,06 112-Procediments quirúrgics cardiovasculars percutanis sense infart agut de miocardi, insuficiència

cardíaca o xoc 8.434,29

113-Amputació per trastorns circulatoris, excepte extremitats superiors i dits peu 19.947,57 114-Amputació per trastorns circulatoris extremitats superiors i dits peu 9.811,57 115-Implantació marcapassos cardíac permanent amb infart agut de miocardi, insuficiència cardíaca o

xoc 22.773,44

116-Altres implants marcapassos cardíac permanent 12.888,04

117-Revisió marcapassos cardíac, excepte reemplaçament generador 6.914,17

118-Reemplaçament generador de marcapassos cardíac 7.473,70

119-Lligadura i esquinçament de venes 3.193,12

120-Altres procediments quirúrgics sistema circulatori 11.535,35

121-Trastorn circulatori, amb infart agut de miocardi amb complicacions cardiovasculars, alta viu 9.283,62 122-Trastorn circulatori, amb infart agut de miocardi sense complicacions cardiovasculars, alta viu 5.862,25 123-Trastorn circulatori, amb infart agut de miocardi, amb defunció 12.563,24 124-Trastorn circulatori, excepte infart agut de miocardi amb cateterisme cardíac, amb diagnòstic complex

5.499,76 125-Trastorn circulatori, excepte infart agut de miocardi amb cateterisme cardíac, sense diagnòstic

complex 3.166,21

126-Endocarditis aguda i subaguda 16.878,53

127-Insuficiència cardíaca i xoc 5.104,25

128-Tromboflebitis venes profundes 5.108,32

(5)

129-Aturada cardíaca de causa desconeguda 9.125,60 130-Trastorns vasculars perifèrics amb complicació o comorbiditat 4.847,64 131-Trastorns vasculars perifèrics sense complicació o comorbiditat 3.211,42

132-Aterosclerosi amb complicació o comorbiditat 4.192,65

133-Aterosclerosi sense complicació o comorbiditat 2.716,15

134-Hipertensió 3.158,67

135-Trastorns cardíacs congènits i valvulars, més grans de 17 anys, amb complicació o comorbiditat

4.883,17 136-Trastorns cardíacs congènits i valvulars, més grans de 17 anys, sense complicació o comorbiditat

2.708,61

137-Trastorns cardíacs congènits i valvulars, 0-17 anys 4.519,96

138-Arítmies cardíaques i trastorns conducció amb complicació o comorbiditat 4.088,21 139-Arítmies cardíaques i trastorns conducció sense complicació o comorbiditat 2.575,45

140-Angina de pit 2.946,19

141-Síncope i col·lapse amb complicació o comorbiditat 3.534,07

142-Síncope i col·lapse sense complicació o comorbiditat 2.571,51

143-Dolor toràcic 2.103,86

144-Altres diagnòstics circulatoris amb complicació o comorbiditat 4.781,96 145-Altres diagnòstics circulatoris sense complicació o comorbiditat 2.848,57

146-Resecció rectal amb complicació o comorbiditat 13.311,54

147-Resecció rectal sense complicació o comorbiditat 11.854,52

148-Procediment quirúrgic major intestí prim i gros amb complicació o comorbiditat 11.963,96 149-Procediment quirúrgic major intestí prim i gros sense complicació o comorbiditat 8.739,41 150-Alliberament adherències peritoneals amb complicació o comorbiditat 8.552,54 151-Alliberament adherències peritoneals sense complicació o comorbiditat 6.611,67 152-Procediment quirúrgic menor intestí prim i /gros amb complicació o comorbiditat 8.135,84 153-Procediment quirúrgic menor intestí prim i gros sense complicació o comorbiditat 5.980,66 154-Procediment quirúrgic esòfag, estómac i duodè, més grans de 17 anys, amb complicació o

comorbiditat 15.414,12

155-Procediment quirúrgic esòfag, estómac i duodè, més grans de 17 anys, sense complicació o

comorbiditat 8.438,10

156-Procediment quirúrgic esòfag, estómac i duodè, 0-17 anys 8.616,72 157-Procediment quirúrgic anal i estoma amb complicació o comorbiditat 4.654,91 158-Procediment quirúrgic anal i estoma sense complicació o comorbiditat 2.364,78 159-Procediment quirúrgic hèrnia, excepte inguinal i femoral, més grans de 17 anys, amb complicació o

comorbiditat 5.176,04

160-Procediment quirúrgic hernia, excepte inguinal i femoral, més grans de 17 anys, sense complicació o

comorbiditat 3.469,47

161-Procediment quirúrgic hèrnia inguinal i femoral, més grans de 17 anys, amb complicació o

comorbiditat 4.435,63

162-Procediment quirúrgic hèrnia inguinal i femoral, més grans de 17 anys, sense complicació o

comorbiditat 2.654,77

163-Procediment quirúrgic hèrnia, 0-17 anys 2.423,28

164-Apendicectomia amb diagnòstic principal complicat, amb complicació 8.418,72 165-Apendicectomia amb diagnòstic principal complicat, sense complicació 5.397,91 166-Apendicectomia sense diagnòstic principal complicat, amb complicació 5.130,31 167-Apendicectomia sense diagnòstic principal complicat, sense complicació 3.549,16 168-Procediment quirúrgic cavitat oral amb complicació o comorbiditat 5.016,32 169-Procediment quirúrgic cavitat oral sense complicació o comorbiditat 3.136,06 170-Altres procediments quirúrgics aparell digestiu amb complicació o comorbiditat 10.787,77 171-Altres procediments quirúrgics aparell digestiu sense complicació o comorbiditat 7.099,59 172-Neoplàsies malignes digestives amb complicació o comorbiditat 7.436,02 173-Neoplàsies malignes digestives sense complicació o comorbiditat o comorbiditat 4.105,80 174-Hemorràgia gastrointestinal amb complicació o comorbiditat 5.048,62 175-Hemorràgia gastrointestinal sense complicació o comorbiditat 3.023,00

176-Úlcera pèptica complicada 3.780,64

177-Úlcera pèptica no complicada amb complicació o comorbiditat 5.922,21 178-Úlcera pèptica no complicad, sense complicació o comorbiditat 2.421,48

179-Malaltia inflamatòria intestinal 4.957,27

(6)

191-Procediment quirúrgic pàncrees, fetge i derivació amb complicació o comorbiditat 16.295,42 192-Procediment quirúrgic pàncrees, fetge i derivació sense complicació o comorbiditat 11.005,59 193-Procediment quirúrgic biliar, excepte només colecistectomia, amb complicació o comorbiditat 13.102,67 194-Procediment quirúrgic biliar, excepte només colecistectomia, sense complicació o comorbiditat

7.383,61 195-Colecistectomia oberta amb exploració colèdoc amb complicació o comorbiditat 17.389,96 196-Colecistectomia oberta amb exploració colèdoc, sense complicació o comorbiditat 11.173,66 197-Colecistectomia oberta sense exploració colèdoc, amb complicació o comorbiditat 8.936,19 198-Colecistectomia oberta, sense exploració colèdoc, sense complicació o comorbiditat 7.249,88 199-Procediment diagnòstic hepatobiliar per neoplàsia maligna 11.845,88 200-Procediment diagnòstic hepatobiliar, excepte neoplàsia maligna 8.388,53 201-Altres procediments quirúrgics hepatobiliars o pancreàtics 12.969,22

202-Cirrosi i hepatitis alcohòlica 4.924,09

203-Neoplàsia maligna sistema hepatobiliar o pàncrees 6.549,89

204-Trastorns pàncrees, excepte neoplàsia maligna 3.623,14

205-Trastorn fetge, excepte neoplàsia, cirrosi, hepatitis alcohòlica, amb complicació o comorbiditat

5.723,00 206-Trastorn fetge, excepte neoplàsia, cirrosi, hepatitis alcohòlica, sense complicació o comorbiditat

3.807,91 207-Trastorns tracte biliar amb complicació o comorbiditat 4.187,27 208-Trastorns tracte biliar sense complicació o comorbiditat 2.446,61 209-Substitució articulació major, excepte maluc, i reimplantació extremitat inferior, excepte complicació o

comorbiditat 11.769,35

210-Procediment quirúrgic maluc i fèmur, excepte articulació major, més grans de 17 anys, amb

complicació o comorbiditat 11.657,37

211-Procediment quirúrgic maluc i fèmur, excepte articulació major, més grans de 17 anys, sense

complicació o comorbiditat 7.806,04

212-Procediment quirúrgic maluc i fèmur excepte articulació major, 0-17 anys 7.549,55 213-Amputació per trastorns musculoesquelètics i teixit connectiu 12.170,11 216-Biòpsies sistema musculoesquelètic i teixit connectiu 9.602,69

217-Desbridament ferida i empelt pell, excepte mà 12.519,03

218-Procediment quirúrgic extremitat inferior i húmer, excepte maluc, fèmur i/o peu, més grans de 17

anys, amb complicació o comorbiditat 9.068,96

219-Procediment quirúrgic extremitat inferior i húmer, excepte maluc, fèmur i/o peu, més grans de 17

anys, sense complicació o comorbiditat 5.720,67

220-Procediment quirúrgic extremitat inferior i húmer, excepte maluc, fèmur i/o peu, 0-17 anys 4.958,18 221-Procediment quirúrgic genoll amb complicació o comorbiditat 6.642,85 222-Procediment quirúrgic genoll sense complicació o comorbiditat 4.086,42 223-Procediments quirúrgics majors d’espatlla o colze, o altres procediments quirúrgics extremitat

inferiors, amb complicació o comorbiditat 4.370,21

224-Procediment quirúrgic espatlla, colze o avantbraç, excepte articulacions majors, sense complicació o

comorbiditat 4.007,60

225-Procediment quirúrgic peu 4.455,00

226-Procediment quirúrgic teixits tous amb complicació o comorbiditat 7.085,14 227-Procediment quirúrgic teixits tous sense complicació o comorbiditat 3.659,21 228-Procediment quirúrgic major polze o articulació, o altres procediments de mà o canell, amb

complicació o comorbiditat 3.716,04

229-Procediment quirúrgic de mà o canell, excepte procediment quirúrgic major articulació, sense

complicació o comorbiditat 3.159,39

230-Excisió i eliminació fixació interna maluc i fèmur 4.679,32

232-Artroscòpia 4.006,64

233-Altres procediments quirúrgics sistema musculoesquelètic i teixit connectiu, amb complicació o

comorbiditat 9.919,95

234-Altres procediments quirúrgics sistema musculoesquelètic i teixit connectiu, sense complicació o

comorbiditat 5.579,44

235-Fractures de fèmur 6.740,12

236-Fractures de maluc i pelvis 5.065,13

237-Esquinçament o luxació maluc, pelvis i cuixa 3.215,73

238-Osteomielitis 6.622,39

239-Fractura patològica, amb neoplàsia musculoesquelètica i del teixit connectiu 7.315,07 240-Trastorns teixit connectiu amb complicació o comorbiditat 5.654,44 241-Trastorns teixit connectiu sense complicació o comorbiditat 5.480,26

242-Artritis sèptica 4.418,40

243-Problemes mèdics esquena 2.818,42

244-Malalties òssies i artropaties específiques amb complicació o comorbiditat 3.968,34 245-Malalties òssies i artropaties específiques sense complicació o comorbiditat 2.564,69

246-Artropaties no específiques 3.022,29

247-Signes i símptomes musculoesquelètics i teixit connectiu 2.148,36

248-Tendinitis, miositis i bursitis 2.559,66

(7)

249-Funcionament defectuós, reacció o complicació ortopèdica 4.206,65 250-Fractura, esquinçament o luxació avantbraç, mà i/o peu, més grans de 17 anys, amb complicació o

comorbiditat 3.187,73

251-Fractura, esquinçament o luxació avantbraç, mà o peu, més grans de 17 anys, sense complicació o

comorbiditat 1.788,39

252-Fractura, esquinçament o luxació avantbraç, mà o peu, 0-17 anys 1.744,96 253-Fractura, esquinçament o luxació braç i/o cama, excepte peu, més grans de 17 anys, amb

complicació o comorbiditat 4.688,29

254-Fractura, esquinçament o luxació braç i/o cama, excepte peu, més grans de 17 anys, sense

complicació o comorbiditat 2.496,13

255-Fractura, esquinçament i/o luxació braç i/o cama, excepte peu, 0-17 anys 1.831,46 256-Altres diagnòstics sistema musculoesquelètic i teixit connectiu 2.796,54 257-Mastectomia total per neoplàsia maligna amb complicació o comorbiditat 5.673,83 258-Mastectomia total per neoplàsia maligna sense complicació o comorbiditat 6.055,03 259-Mastectomia subtotal per neoplàsia maligna amb complicació o comorbiditat 4.793,44 260-Mastectomia subtotal per neoplàsia maligna sense complicació o comorbiditat 3.615,54 261-Procediment quirúrgic mama sense malignitat, excepte biòpsia i excisió local 8.046,00

262-Biòpsia i excisió local mama sense malignitat 3.110,58

263-Empelt i/o desbridament per úlcera o cel·lulitis, amb complicació o comorbiditat 10.210,66 264-Empelt i/o desbridament per úlcera o cel·lulitis, sense complicació o comorbiditat 6.934,11 265-Empelt i/o desbridament, excepte úlcera o cel·lulitis, amb complicació o comorbiditat 9.400,54 266-Empelt i/o desbridament, excepte úlcera o cel·lulitis, sense complicació o comorbiditat 5.145,88

267-Procediments quirúrgics perianals i pilonidals 2.160,21

268-Procediments plàstics pell i teixit subcutani i mama 3.488,86 269-Altres procediments pell i teixit subcutani i mama, amb complicació o comorbiditat 5.912,49 270-Altres procediments pell i teixit subcutani i mama, sense complicació o comorbiditat 3.469,47

271-Úlceres cutànies 5.313,49

272-Trastorns majors pell amb complicació o comorbiditat 5.977,45 273-Trastorns majors pell sense complicació o comorbiditat 4.596,05 274-Neoplàsia maligna mama, amb complicació o comorbiditat 7.982,62 275-Neoplàsia maligna mama, sense complicació o comorbiditat 4.000,28

276-Trastorns no malignes de mama 2.425,80

277-Cel·lulitis, més grans de 17 anys, amb complicació o comorbiditat 3.739,72 278-Cel·lulitis, més grans de 17 anys, sense complicació o comorbiditat 2.398,16

279-Cel·lulitis, 0-17 anys 2.198,49

280-Traumatisme pell, teixit subcutani i mama, més grans de 17 anys, amb complicació o comorbiditat

2.576,17 281-Traumatisme pell, teixit subcutani i mama, més grans de 17 anys, sense complicació o comorbiditat

1.562,65 282-Traumatisme pell, teixit subcutani i mama, 0-17 anys 1.844,99 283-Trastorns menors pell amb complicació o comorbiditat 3.326,45 284-Trastorns menors pell sense complicació o comorbiditat 2.028,13 285-Amputació extremitat inferior per trastorns endocrins, nutricionals i metabòlics 13.102,31

286-Procediment quirúrgic adrenals i pituitaris 8.997,95

287-Empelt pell i desbridament ferida per trastorns endocrins, nutricionals i metabòlics 7.536,50

288-Procediments gàstrics per obesitat 12.437,64

289-Procediment quirúrgic paratiroides 5.402,30

290-Procediment quirúrgic tiroides 6.905,72

291-Procediment quirúrgic tiroglossal 3.702,04

292-Altres procediments quirúrgics per trastorns endocrins, nutricionals i metabòlics, amb complicació o

comorbiditat 12.839,95

293-Altres procediments quirúrgics per trastorns endocrins, nutricionals i metabòlics, sense complicació o

comorbiditat 9.214,48

294-Diabetis més grans de 35 anys 3.343,86

295-Diabetis 0-35 anys 2.938,30

296-Miscel·lània trastorns nutricionals i metabòlics, més grans de 17 anys, amb complicació o

comorbiditat 3.784,22

297-Miscel·lània trastorns nutricionals i metabòlics, més grans de 17 anys, sense complicació o

comorbiditat 2.061,88

(8)

318-Neoplàsia ronyó i tracte urinari amb complicació o comorbiditat 5.954,84

319-Neoplàsia ronyó i tracte urinari sense complicació 2.714,00

320-Infeccions ronyó i tracte urinari, més grans de 17 anys, amb complicació o comorbiditat 3.777,04 321-Infeccions ronyó i tracte urinari, més grans de 17 anys, sense complicació o comorbiditat 2.447,32

322-Infeccions ronyó i tracte urinari, 0-17 anys 2.991,06

323-Càlcul urinari amb complicació o comorbiditat i/o litotrípsia extrac. ones xoc 2.352,94

324-Càlcul urinari sense complicació o comorbiditat 1.593,16

325-Signes i símptomes ronyó i tracte urinari, més grans de 17 anys, amb complicació o comorbiditat

3.321,96 326-Signes i símptomes ronyó i tracte urinari, més grans de 17 anys, sense complicació o comorbiditat

1.959,59 327-Signes i símptomes ronyó i tracte urinari, 0-17 anys 1.781,21 331-Altres diagnòstics ronyó i tracte urinari, més grans de 17 anys, amb complicació o comorbiditat

4.289,56 332-Altres diagnòstics ronyó i tracte urinari, més grans de 17 anys, amb complicació o comorbiditat

2.436,92 333-Altres diagnòstics ronyó i tracte urinari, 0-17 anys 3.113,80 334-Procediments quirúrgics majors pelvis masculina amb complicació o comorbiditat 8.741,33 339-Procediment quirúrgic testicle sense neoplàsia maligna, més grans de 17 anys 2.754,18 340-Procediment quirúrgic testicle sense neoplàsia maligna, 0-17 anys 2.482,50

341-Procediment quirúrgic penis 5.780,06

344-Altres procediments quirúrgics aparell reproductor masculí per neoplàsia maligna 6.136,80 345-Altres procediments quirúrgics aparell reproductor masculí excepte neoplàsia maligna 4.501,66 346-Neoplàsia maligna aparell reproductor masculí, amb complicació o comorbiditat 6.194,59

350-Inflamació sistema reproductor masculí 2.426,51

352-Altres diagnòstics sistema reproductor masculí 1.693,64

353-Evisceració pelviana, histerectomia i vulvectomia radical 10.947,83 354-Procediment quirúrgic úter i annexos amb neoplàsia maligna, excepte ovaris i/o annexos, amb

complicació o comorbiditat 6.906,28

355-Procediment quirúrgic úter i annexos amb neoplàsia maligna, excepte ovaris i/o annexos, sense

complicació o comorbiditat 4.901,81

356-Procediment quirúrgic reconstrucció aparell reproductor femení 3.433,23 357-Procediment quirúrgic úter i annexos amb neoplàsia maligna ovari i/o annexos 8.267,39 358-Procediment quirúrgic úter i annexos sense neoplàsia maligna, amb complicació o comorbiditat

5.023,14 359-Procediment quirúrgic úter i annexos sense neoplàsia maligna, sense complicació o comorbiditat

3.940,35

360-Procediment quirúrgic coll uterí, vagina i vulva 3.053,51

361-Laparoscòpia o interrupció tubàrica per incisió 3.792,52

362-Lligadura tubàrica amb endoscòpia 2.069,23

363-Dilatació i raspament, conització i radioimplant per neoplàsia maligna 3.801,81 364-Dilatació i raspament, conització sense neoplàsia maligna 2.444,10 365-Altres procediments quirúrgics aparell reproductor femení 9.976,54 366-Neoplàsia maligna aparell reproductor femení, amb complicació o comorbiditat 6.423,20 367-Neoplàsia maligna aparell reproductor femení, sense complicació o comorbiditat 3.542,32

368-Infeccions aparell reproductor femení 2.699,64

369-Trastorns menstruals i altres trastorns aparell reproductor femení 1.713,38

370-Cesària amb complicació o comorbiditat 4.219,71

371-Cesària sense complicació o comorbiditat 3.527,88

372-Part vaginal amb diagnòstics de complicació o comorbiditat 7.216,54 373-Part vaginal sense diagnòstics de complicació o comorbiditat 4.440,00 374-Part vaginal amb esterilització i/o dilatació o raspament 8.751,97 375-Part vaginal amb procediment quirúrgic, excepte esterilització, dilatació i/o raspament 7.460,40 376-Diagnòstic postpart i postavortament, sense procediment quirúrgic 2.091,05 377-Diagnòstic postpart i postavortament, amb procediment quirúrgic 4.806,64

378-Embaràs ectòpic 4.471,59

379-Amenaça avortament 3.779,98

380-Avortament sense dilatació o raspament 1.355,20

381-Avortament amb dilatació i raspament o histerotomia 2.107,45

382-Amenaça part sense deslliurament 663,24

392-Esplenectomia, més grans de 17 anys 11.997,89

393-Esplenectomia, 0-17 anys 6.012,26

394-Altres procediments quirúrgics sang i òrgans hematopoètics 6.082,25

395-Trastorns glòbuls vermells, més grans de 17 anys 3.785,66

397-Trastorns de la coagulació 4.752,89

398-Trastorns sistema reticuloendotelial i immunitari, amb complicació o comorbiditat 4.920,85 399-Trastorns sistema reticuloendotelial i immunitari, sense complicació o comorbiditat 3.059,60 401-Limfoma o leucèmia no aguda, amb altres procediments quirúrgics, amb complicació o comorbiditat

13.370,76

(9)

402-Limfoma o leucèmia no aguda, amb altres procediments quirúrgics, sense complicació o comorbiditat

6.855,68 403-Limfoma o leucèmia no aguda, amb complicació o comorbiditat 9.750,91 404-Limfoma o leucèmia no aguda, sense complicació o comorbiditat 5.382,04 406-Trastorn mieloproliferatiu o neoplàsia maligna diferenciada, amb procediment quirúrgic major, amb

complicació o comorbiditat 16.673,99

407-Trastorn mieloproliferatiu o neoplàsia maligna diferenciada, amb procediment quirúrgic major, sense

complicació o comorbiditat 10.597,38

408-Trastorn mieloproliferatiu o neoplàsia maligna diferenciada, amb altres procediments 7.283,84

409-Radioteràpia 5.682,72

410-Quimioteràpia 4.363,43

413-Altres trastorns mieloproliferatius o neoplàsia mal diferenciada, amb complicació o comorbiditat

8.428,73 414-Altres trastorns mieloproliferatius o neoplàsia mal diferenciada, sense complicació o comorbiditat

5.637,93

417-Septicèmia, 0-17 anys 4.325,79

418-Infeccions postquirúrgiques i postraumàtiques 3.090,47

419-Febre origen desconegut, més grans de 17 anys, amb complicació o comorbiditat 3.782,43 420-Febre origen desconegut, més grans de 17 anys, sense complicació o comorbiditat 2.816,27

421-Malaltia vírica, més grans de 17 anys 2.428,66

422-Malaltia vírica i febre origen desconegut, 0-17 anys 2.096,68 423-Altres diagnòstics malalties infeccioses i parasitàries 3.991,80 424-Procediment quirúrgic amb diagnòstic principal de malaltia mental 26.476,45

425-Reacció aguda adaptació i disfunció psicosocial 3.213,27

426-Neurosi depressiva 4.694,24

427-Neurosi, excepte neurosi depressiva 4.880,15

428-Trastorns personalitat i control impulsos 3.627,26

429-Alteracions orgàniques i retard mental 6.927,10

430-Psicosis 7.021,33

431-Trastorns mentals infantesa 3.791,55

432-Altres trastorns mentals 3.150,77

439-Empelts pell per lesió traumàtica 7.339,11

440-Desbridament ferida per lesió traumàtica 7.499,18

441-Procediment quirúrgic mà per lesió traumàtica 5.160,24

442-Altres procediments quirúrgics per lesió traumàtica, amb complicació 8.087,72 443-Altres procediments quirúrgics per lesió traumàtica, sense complicació o comorbiditat 3.402,00 444-Lesions traumàtiques, més grans de 17 anys, amb complicació o comorbiditat 3.002,90 445-Lesions traumàtiques, més grans de 17 anys, sense complicació o comorbiditat 2.045,01

446-Lesions traumàtiques, 0-17 anys 1.747,12

447-Reaccions al·lèrgiques, més grans de 17 anys 1.599,61

448-Reaccions al·lèrgiques, 0-17 anys 1.566,23

449-Enverinament i efectes tòxics fàrmacs, més grans de 17 anys, amb complicació o comorbiditat

3.431,42 450-Enverinament i efectes tòxics fàrmacs, més grans de 17 anys, sense complicació o comorbiditat

3.684,29

451-Enverinament i efectes tòxics fàrmacs, 0-17 anys 1.822,49

452-Complicacions tractament, amb complicació o comorbiditat 3.496,02 453-Complicacions tractament, sense complicació o comorbiditat 2.155,18 454-Altres diagnòstics lesions, enverinament i efectes tòxics, amb complicació o comorbiditat 3.359,65 455-Altres diagnòstics lesions, enverinament i efectes tòxics, sense complicació o comorbiditat 1.855,24 461-Procediment quirúrgic amb diagnòstic amb un altre contacte amb serveis sanitaris 4.071,35

462-Rehabilitació 7.433,15

463-Signes i símptomes, amb complicació o comorbiditat 4.387,53

464-Signes i símptomes, sense complicació o comorbiditat 2.202,92 465-Cures posteriors amb diagnòstic secundari de neoplàsia maligna 2.501,16 466-Cures posteriors sense diagnòstic secundari de neoplàsia maligna 1.809,48

467-Altres factors que influeixen en l’estat de salut 1.593,62

468-Procediment quirúrgic sense relació amb diagnòstic principal 21.051,43 471-Procediment quirúrgic extremitat inferior bilateral o articulacions majors múltiples 22.117,47

(10)

531-Procediment quirúrgic sistema nerviós, excepte craniotomia, amb complicació o comorbiditat major

26.552,38

532-Atac isquèmic transitori, convulsions i cefalea, amb complicació o comorbiditat major 7.540,46 533-Altres trastorns sistema nerviós, excepte atac isquèmic transitori, convulsions i cefalea, amb

complicació o comorbiditat major 15.899,55

534-Procediments quirúrgics oculars, amb complicació o comorbiditat major 12.402,89 535-Trastorns oculars, amb complicació o comorbiditat major 6.837,73 536-Procediment quirúrgic otorinolaringològic i bucal, excepte procediment quirúrgic major cap i coll, amb

complicació o comorbiditat major 21.175,52

538-Procediment quirúrgic toràcic major, amb complicació o comorbiditat major 20.843,74 539-Procediments quirúrgics respiratoris, excepte toràcic major, amb complicació o comorbiditat major

23.742,57

540-Infeccions i inflamacions respiratòries, excepte pneumònia, amb complicació o comorbiditat major

12.087,34

541-Pneumònia i altres trastorns respiratoris, excepte bronquitis i asma, amb complicació o comorbiditat

major 8.409,35

543-Trastorn circulatori, excepte infart agut de miocardi, endocarditis, insuficiència cardíaca i arítmia, amb

complicació o comorbiditat major 8.738,82

544-Insuficiència cardíaca congestiva i arítmia, amb complicació o comorbiditat major 12.272,53 545-Procediment quirúrgic valvular cardíac, amb complicació o comorbiditat major 50.724,54 546-Bypass coronari, amb complicació o comorbiditat major 33.172,26 547-Altres procediments quirúrgics cardiotoràcics, amb complicació o comorbiditat major 45.699,25 548-Implantació o revisió marcapassos, amb complicació o comorbiditat major 23.859,92 549-Procediments quirúrgics cardiovasculars majors, amb complicació o comorbiditat major 36.134,25 550-Altres procediments quirúrgics vasculars, amb complicació o comorbiditat major 20.426,35 551-Esofagitis, gatroenteritis, úlcera no complicada, amb complicació o comorbiditat major 6.569,64 552-Trastorns digestius, excepte esofagitis, gastroenteritis, úlcera no complicada, amb complicació o

comorbiditat major 11.630,82

553-Procediment quirúrgic digestiu, excepte hèrnia i procediment major estómac, amb complicació o

comorbiditat major 16.971,55

554-Procediment quirúrgic hèrnia, amb complicació o comorbiditat major 10.051,31 555-Procediment quirúrgic pàncrees, fetge i via biliar, amb complicació o comorbiditat major 32.674,35 556-Colecistectomia i altres procediments quirúrgics hepatobiliars, amb complicació o comorbiditat major

17.539,82

557-Trastorns hepatobiliar i pàncrees, amb complicació o comorbiditat major 13.522,58 558-Procediment musculoesquelètic major, amb complicació o comorbiditat major 23.413,10 559-Procediment quirúrgic musculoesquelètic no major, amb complicació o comorbiditat major 19.116,64 560-Trastorns musculoesquelètics, excepte osteomielitis i artritis sèptica i trastorn teixit connectiu, amb

complicació o comorbiditat major 8.597,41

561-Osteomielitits, artritis sèptica i trastorns teixit connectiu, amb complicació o comorbiditat major

14.889,62

562-Trastorns majors pell i mama, amb complicació o comorbiditat major 11.443,48 563-Altres trastorns pell, amb complicació o comorbiditat major 6.384,09 564-Procediment quirúrgic pell i mama, amb complicació o comorbiditat major 17.498,10 565-Procediment quirúrgic endocrí, nutricional i metabòlic, excepte amputació extremitat inferior, amb

complicació o comorbiditat major 21.294,76

566-Trastorn endocrí, nutricional i metabòlic, excepte ingesta o fibrosi quística, amb complicació o

comorbiditat major 8.533,53

567-Procediment ronyó i tracte urinari, excepte trasplantament renal, amb complicació o comorbiditat

major 25.409,69

568-Insuficiència renal, amb complicació o comorbiditat major 12.886,97 569-Trastorns. ronyó i tracte urinari, excepte insuficiència renal, amb complicació major 6.228,32 570-Trastorns aparell genital masculí, amb complicació major 6.392,34 571-Procediment quirúrgic aparell genital masculí, amb complicació o comorbiditat major 13.061,75 572-Trastorns aparell genital femení, amb complicació o comorbiditat major 7.547,64 573-Procediment quirúrgic no radical aparell genital femení, amb complicació o comorbiditat major 12.813,04 574-Trastorns sang, hematopoètics e immunològics, amb complicació o comorbiditat major 13.094,91 575-Procediment quirúrgic sang, òrgans hematopoètics i immunològics, amb complicació o comorbiditat

major 22.100,96

576-Leucèmia aguda, amb complicació o comorbiditat major 45.356,51

577-Trastorns mieloproliferatius i neoplàsia mal diferenciada, amb complicació o comorbiditat major

16.556,22

578-Limfoma i leucèmia no aguda, amb complicació o comorbiditat major 23.069,98 579-Procediment quirúrgic limfoma, leucèmia i trastorns mieloproliferatius, amb complicació o

comorbiditat major 33.125,60

580-Infecció i parasitosi sistèmica, excepte septicèmia, amb complicació o comorbiditat major 8.165,65 581-Procediment quirúrgic per infeccions i parasitosi sistèmica, amb complicació o comorbiditat major

28.770,94

(11)

582-Lesions, enverinament, drogues excepte traumatisme múltiple, amb complicació o comorbiditat major

7.694,78 583-Procediment quirúrgic per lesions, excepte traumatisme múltiple, amb complicació o comorbiditat

major 23.374,73

584-Septicèmia, amb complicació o comorbiditat major 13.694,84

585-Procediments quirúrgics majors estómac, esòfag, duodè, intestí gros i prim, amb complicació o

comorbiditat major 24.164,40

586-Trastorns otorinolaringològics i bucals, amb complicació o comorbiditat major, més grans de 17 anys

6.405,97 587-Trastorns otorinolaringològics i bucals, amb complicació o comorbiditat major, 0-17 anys 4.368,25 588-Bronquitis i asma, més grans de 17 anys, amb complicació o comorbiditat major 5.335,39 589-Bronquitis i asma, 0-17 anys, amb complicació o comorbiditat major 6.231,92

602-Nounat, pes en néixer menys de 750 g, alta amb vida 152.177,23

603-Nounat, pes en néixer menys de 750 g, èxitus 46.429,61

604-Nounat, pes en néixer 750-999 g, alta amb vida 111.825,20

605-Nounat, pes en néixer 750-999 g, èxitus 59.723,56

606-Nounat, pes en néixer 1.000-1.499 g, amb procediment quirúrgic significatiu, alta amb vida 122.174,76 607-Nounat, pes en néixer 1.000-1.499 g, sense procediment quirúrgic significatiu, alta amb vida 49.405,24

608-Nounat, pes en néixer 1.000-1.499 g, èxitus 42.622,78

609-Nounat, pes en néixer 1.500-1.999 g, amb procediment quirúrgic significatiu, amb múltiples

problemes majors 68.162,34

610-Nounat, pes en néixer 1.500-1.999 g, amb procediment quirúrgic significatiu, sense múltiples

problemes majors 21.771,13

611-Nounat, pes en néixer 1.500-1.999 g, sense procediment quirúrgic significatiu, amb problemes majors

o ventilació mecànica més de 96 hores 29.797,90

612-Nounat, pes en néixer 1.500-1.999 g, sense procediment quirúrgic significatiu, sense múltiples

problemes majors 22.493,22

613-Nounat, pes en néixer 1.500-1.999 g, sense procediment quirúrgic significatiu, amb problemes

menors 24.354,12

614-Nounat, pes en néixer 1.500-1.999 g, sense procediment quirúrgic significatiu, amb altres problemes

11.306,63

615-Nounat, pes en néixer 2.000-2.499 g, amb procediment quirúrgic significatiu, amb múltiples

problemes majors 63.362,79

616-Nounat, pes en néixer 2.000-2.499 g, amb procediment quirúrgic significatiu, sense múltiples

problemes majors 16.124,23

617-Nounat, pes en néixer 2.000-2.499 g, sense procediment quirúrgic significatiu, amb problemes majors

o ventilació mecànica més de 96 hores 17.525,77

618-Nounat, pes en néixer 2.000-2.499 g, sense procediment quirúrgic significatiu, amb problema major

9.988,51 619-Nounat, pes en néixer 2.000-2.499 g, sense procediment quirúrgic significatiu, amb problemes

menors 6.878,56

620-Nounat, diagnòstic normal, pes en néixer 2.000-2.499 g, sense procediment quirúrgic significatiu

3.583,47 621-Nounat, pes en néixer 2.000-2.499 g, sense procediment quirúrgic significatiu, amb altres problemes

7.803,81 622-Nounat, pes en néixer superior a 2.499 g, amb procediment quirúrgic significatiu, amb múltiples

problemes majors 79.734,01

623-Nounat, pes en néixer superior a 2.499 g, amb procediment quirúrgic significatiu, sense múltiples

problemes majors 12.021,73

624-Nounat, pes en néixer superior a 2.499 g, amb procediment abdominal menor 4.486,54 626-Nounat, pes en néixer superior a 2.499 g, sense procediment quirúrgic significatiu, amb problemes

majors o ventilació mecànica més de 96 hores 9.099,87

627-Nounat, pes en néixer superior a 2.499 g, sense procediment quirúrgic significatiu, amb problema

major 3.450,45

628-Nounat, pes en néixer superior a 2.499 g, sense procediment quirúrgic significatiu, amb problema

menor 4.102,12

629-Nounat, diagnòstic normal, pes en néixer superior a 2.499 g, sense procediment quirúrgic singular

1.263,18 630-Nounat, pes en néixer superior a 2.499 g, sense procediment quirúrgic singular, amb altres

(12)

641-Nounat, pes en néixer superior a 2.499 g, amb oxigenació de membrana extracorpòria 64.116,48

650-Cesària alt risc, amb complicació 7.936,08

651-Cesària alt risc, sense complicació 6.361,34

652-Part vaginal alt risc, amb esterilització i/o dilatació i raspament 10.477,06

700-Traqueostomia per infecció VIH 75.608,77

701-VIH amb procediment quirúrgic, amb ventilació mecànica o suport alimentari 40.278,09 702-VIH amb procediment quirúrgic, amb infeccions majors múltiples relacionades 37.297,44 703-VIH amb procediment quirúrgic, amb diagnòstic relacionat major 20.648,50 704-VIH amb procediment quirúrgic, sense diagnòstic relacionat major 13.443,26 705-VIH amb infeccions majors múltiples relacionades, amb tuberculosi 24.992,97 706-VIH amb infeccions majors múltiples relacionades, sense tuberculosi 23.892,58

707-VIH amb ventilació mecànica o suport alimentari 24.716,98

708-VIH amb diagnòstic relacionat major, alta voluntària 8.010,61 709-VIH amb diagnòstics majors relacionats, amb diagnòstics majors múltiples o significatius, amb

tuberculosi 14.599,98

710-VIH amb diagnòstics majors relacionats, amb diagnòstics majors múltiples o significatius, sense

tuberculosi 11.971,41

711-VIH amb diagnòstics majors relacionats, sense diagnòstics majors múltiples o significatius, amb

tuberculosi 10.382,57

712-VIH amb diagnòstics majors relacionats, sense diagnòstics majors múltiples o significatius, sense

tuberculosi 8.733,79

713-VIH amb diagnòstic relacionat significatiu amb alta voluntària 5.210,49

714-VIH amb diagnòstic relacionat significatiu 6.749,80

715-VIH amb altres diagnòstics relacionats 4.241,10

716-VIH sense altres diagnòstics relacionats 2.677,24

730-Craniotomia per traumatisme múltiple significatiu 31.979,08

731-Procediments quirúrgics columna, maluc, fèmur o extremitats per traumatisme múltiple significatiu

21.978,22

732-Altres procediments quirúrgics per traumatisme múltiple significatiu 20.794,01 733-Diagnòstics de traumatisme múltiple significatiu de cap, tòrax i extremitat inferior 8.219,49 734-Altres diagnòstics de traumatisme múltiple significatiu 8.426,10

737-Revisió derivació ventricular, 0-17 anys 6.534,10

738-Craniotomia, 0-17 anys, amb complicació o comorbiditat 22.466,22 739-Craniotomia, 0-17 anys, sense complicació o comorbiditat 10.106,13

740-Fibrosi quística 7.503,84

743-Abús o dependència opiacis, alta voluntària 2.500,80

744-Abús o dependència opiacis, amb complicació o comorbiditat 5.307,51 745-Abús o dependència opiacis, sense complicació o comorbiditat 5.022,06 746-Abús o dependència cocaïna o altres drogues, alta voluntària 2.125,92 747-Abús o dependència cocaïna o altres drogues, amb complicació o comorbiditat 4.973,22 748-Abús o dependència cocaïna o altres drogues, sense complicació o comorbiditat 4.993,07

749-Abús o dependència alcohol alta voluntària 2.160,15

750-Abús o dependència alcohol, amb complicació o comorbiditat 6.210,08 751-Abús o dependència alcohol, sense complicació o comorbiditat 4.837,05

753-Rehabilitació per trastorn compulsiu nutricional 9.428,62

755-Fusió vertebral excepte cervical, amb complicació o comorbiditat 16.801,58 756-Fusió vertebral excepte cervical, sense complicació o comorbiditat 12.245,60 757-Procediment quirúrgic esquena i coll, excepte fusió espinal, amb complicació o comorbiditat 6.954,73 758-Procediment quirúrgic esquena i coll, excepte fusió espinal, sense complicació o comorbiditat 4.202,44

759-Implants coclears multicanal 33.085,12

760-Hemofília factors VIII i IX 8.039,33

761-Estupor i coma traumàtics, coma més d’1 hora 6.534,82

762-Commoció, lesió intracranial, amb coma menys d’1 hora, 0-17 anys 1.625,90 763-Estupor i coma traumàtics, coma menys d’1 hora, 0-17 anys 3.516,56 764-Commoció, lesió intracranial amb coma menys d’1 hora, més grans de 17 anys, amb complicació o

comorbiditat 3.279,62

765-Commoció, lesió intracranial, amb coma menys d’1 hora, més grans de 17 anys, sense complicació o

comorbiditat 1.737,42

766-Estupor i coma traumàtics, coma menys d’1 hora, més grans de 17 anys, amb complicació o

comorbiditat 6.267,44

767-Estupor i coma traumàtics, coma menys d’1 hora, més grans de 17 anys sense complicació o

comorbiditat 3.471,26

768-Convulsions i cefalea, 0-17 anys, amb complicació o comorbiditat 6.742,08

769-Convulsions i cefalea, 0-17 anys, sense complicació 2.801,92

770-Infeccions i inflamacions respiratòries, excepte pneumònia, 0-17 anys, amb complicació o

comorbiditat 6.122,45

771-Infeccions i inflamacions respiratòries, excepte pneumònia, 0-17 anys, sense complicació o

comorbiditat 4.087,14

772-Pneumònia simple i pleuritis, 0-17 anys, amb complicació o comorbiditat 3.263,47

(13)

773-Pneumònia simple i pleuritis, 0-17 anys, sense complicació o comorbiditat 2.462,40 774-Bronquitis i asma, 0-17 anys, amb complicació o comorbiditat 4.191,01 775-Bronquitis i asma, 0-17 anys, sense complicació o comorbiditat 2.284,03 776-Esofagitis, gastroenteritis i miscel·lània digestiva, 0-17 anys, amb complicació o comorbiditat 4.041,91 777-Esofagitis, gastroenteritis i miscel·lània digestiva, 0-17 anys, sense complicació o comorbiditat

2.267,52 778-Altres diagnòstics digestius, 0-17 anys, amb complicació o comorbiditat 4.865,80 779-Altres diagnòstics digestius, 0-17 anys, sense complicació o comorbiditat 1.583,10 780-Leucèmia aguda, sense procediment quirúrgic major, 0-17 anys, amb complicació o comorbiditat

19.669,79

781-Leucèmia aguda, sense procediment quirúrgic major, 0-17 anys, sense complicació o comorbiditat

7.492,72 782-Leucèmia aguda, sense procediment quirúrgic major, més grans de 17 anys, amb complicació o

comorbiditat 23.510,36

783-Leucèmia aguda, sense procediment quirúrgic major, més grans de 17 anys, sense complicació o

comorbiditat 7.994,82

784-Anèmia hemolítica adquirida o crisi cèl·lules falciformes, 0-17 anys 3.438,24

785-Altres trastorns glòbuls vermells, 0-17 anys 2.977,06

786-Procediments quirúrgics majors cap i coll per neoplàsia maligna 17.160,70 787-Colecistectomia laparoscòpica, amb exploració colèdoc 9.600,06 789-Revisió de substitució articulació major extremitat inferior * per complicació o comorbiditat 18.343,56 790-Desbridament ferida i empelt pell per ferida oberta, trastorn muculoesquelètic, excepte mà 4.803,14

791-Desbridament ferida per lesions amb ferida oberta 4.908,66

792-Craniotomia per traumatisme múltiple significatiu, amb complicació o comorbiditat major no

traumàtica 44.411,53

793-Procediment quirúrgic per traumatisme múltiple significatiu, excepte craniotomia, amb complicació o

comorbiditat major no traumàtica 43.395,76

794-Diagnòstic de traumatisme múltiple significatiu, amb complicació o comorbiditat major no traumàtica

21.889,57

796-Revascularització extremitat inferior, amb complicació o comorbiditat 13.802,87 797-Revascularització extremitat inferior, sense complicació o comorbiditat 10.399,47

798-Tuberculosi, amb procediment quirúrgic 16.712,46

799-Tuberculosi, alta voluntària 9.357,56

800-Tuberculosi, amb complicació o comorbiditat 12.444,44

801-Tuberculosi, sense complicació o comorbiditat 9.264,25

802-Pneumocistosi 8.540,71

803-Trasplantament al·logènic moll d’os 84.876,60

804-Trasplantament autòleg moll d’os 54.979,65

806-Fusió vertebral anterior i posterior combinada, amb complicació o comorbiditat 25.545,31 807-Fusió vertebral anterior i posterior combinada, sense complicació o comorbiditat 15.569,01 808-Procediments quirúrgics cardiovasculars percutanis amb infart agut de miocardi, insuficiència

cardíaca o xoc 9.693,49

809-Altres procediment quirúrgic cardiotoràcics amb diagnòstic principal d’anomalia 22.302,66

810-Hemorràgia intracranial 9.222,25

811-Altres implants de sistema d’assistència cardíaca 55.073,68

812-Mal funcionament, reacció o complicació o comorbiditat cardiovascular 4.824,67 813-Gastroenteritis no bacteriana i dolor abdominal, més grans de 17 anys, amb complicació o

comorbiditat 3.137,49

814-Gastroenteritis no bacteriana i dolor abdominal, més grans de 17 anys, sense complicació o

comorbiditat 1.753,57

815-Gastroenteritis no bacteriana i dolor abdominal, 0-17 anys, amb complicació o comorbiditat 2.470,29 816-Gastroenteritis no bacteriana i dolor abdominal, 0-17 anys, sense complicació o comorbiditat 1.667,80 817-Revisió o substitució de maluc per complicació o comorbiditat 15.312,40

818-Reemplaçament maluc, excepte per complicacions 12.945,82

819-Creació, revisió o retirada de dispositiu accés renal 7.613,67 820-Mal funcionament, reacció o complicació genitourinari 4.664,96 823-Cremades gruix total, amb empelt o lesió per inhalació, amb complicació o comorbiditat 30.807,48 824-Cremades gruix total, amb empelt o lesió per inhalació, sense complicació o comorbiditat 16.114,18 825-Cremades gruix total, sense empelt ni lesió per inhalació, amb complicació o comorbiditat 9.695,64

(14)

839-Procediments quirúrgics vasculars extracranials, sense complicació o comorbiditat 9.144,25 849-Desfibril·lador amb cateterisme cardíac, amb infart agut de miocardi, insuficiència cardíaca o xoc

44.208,02

850-Desfibril·lador amb cateterisme cardíac, sense infart agut de miocardi, insuficiència cardíaca o xoc

39.207,85

851-Implant desfibril·lador sense cateterisme cardíac 33.973,32

852-Procediment quirúrgic cardiovascular percutani amb stent no alliberador de fàrmac, sense infart agut

de miocardi 7.462,57

853-Procediment quirúrgic cardiovascular percutani, amb stent alliberador de fàrmac, amb infart agut de

miocardi 11.566,22

854-Procediment quirúrgic cardiovascular percutani, amb stent alliberador de fàrmac, sense infart agut de

miocardi 8.998,66

864-Fusió vertebral cervical, amb complicació o comorbiditat 14.936,60 865-Fusió vertebral cervical, sense complicació o comorbiditat 10.628,06 866-Excisió local i extracció dispositiu, excepte maluc i fèmur, amb complicació o comorbiditat 8.447,39 867-Excisió local i extracció dispositiu, excepte maluc i fèmur, sense complicació o comorbiditat 4.140,61 874-Limfoma i leucèmia, amb procediment quirúrgic major, amb complicació o comorbiditat 14.116,91 875-Limfoma i leucèmia, amb procediment quirúrgic major, sense complicació o comorbiditat 7.473,70 876-Quimioteràpia amb diagnòstic de leucèmia aguda o alta dosi d’agent quimioteràpic 5.528,84 877-Oxigenació per membrana extracorpòria o traqueostomia amb ventilació mecànica superior a 96

hores o sense diagnòstic otorinolaringològic, amb procediment quirúrgic major 173.737,69 878-Traqueostomia amb ventilació mecànica superior a 96 hores o sense diagnòstic otorinolaringològic,

sense procediment quirúrgic major 107.004,12

879-Craniotomia amb implant antineoplàstic o diagnòstic del sistema nerviós central complex 30.958,22 880-Accident isquèmic agut, amb utilització d’agent trombolític 12.303,03 881-Diagnòstic respiratori, amb ventilació mecànica superior a 96 hores 38.577,27 882-Diagnòstic respiratori, amb ventilació mecànica inferior a 96 hores 16.661,86

883-Apendicectomia laparoscòpica 4.277,69

884-Fusió espinal,, excepte cervical, amb curvatura de columna vertebral, neoplàsia maligna, infecció

vertebral o 9 fusions vertebrals o més 27.367,30

885-Altres diagnòstics abans del part, amb procediment quirúrgic 2.847,14 886-Altres diagnòstics abans del part, sense procediment quirúrgic 2.183,54 887-Infeccions bacterianes i tuberculosi del sistema nerviós 8.751,02 888-Infeccions no bacterianes del sistema nerviós, excepte meningitis vírica 7.913,35 889-Convulsions, més grans de 17 anys, amb complicació o comorbiditat 3.842,36 890-Convulsions, més grans de 17 anys, sense complicació o comorbiditat 2.954,09

891-Cefalea, més grans de 17 anys 2.753,82

892-Procediment de stent artèria coronària 12.679,61

893-Procediments cranials o facials 9.606,18

894-Trastorns majors esòfag 3.588,63

895-Trastorns majors gastrointestinals i infeccions peritoneals 3.273,87

896-Procediments majors de bufeta 12.268,64

897-Diagnòstic hematològic o immunològic major, excepte crisi de malaltia de cèl·lules falciformes i

coagulació 5.347,60

898-Infeccions i parasitosi amb procediment quirúrgic 10.916,18

899-Infeccions postoperatòries o posttraumàtiques amb procediment quirúrgic 8.676,80 900-Septicèmia, amb ventilació mecànica superior a 96 hores, més grans de 17 anys - 901-Septicèmia, sense ventilació mecànica superior a 96 hores, més grans de 17 anys 6.218,27

(15)

PRESTACIÓ PREU 2017

Tractament de les malalties inflamatòries intestinals: leucocitoafèresi 9.968,00

Tractament quirúrgic del Càncer d’esòfag 33.260,93

Tractament quirúrgic del Cirurgia Càncer d’estómac 18.110,00

Tractament quirúrgic del Càncer de pàncrees 27.228,00

Tractament quirúrgic del Càncer de recte 15.119,00

Tractament quirúrgic de tumors benignes i malignes de cervell 18.795,68

Tractament quirúrgic del càncer de pulmó 15.472,28

Tractament quirúrgic epilèpsia 16.477,25

Tractament quirúrgic espasticitat severa 15.624,96

Tractament quirúrgic metàstasi hepàtiques 18.174,00

Tractament quirúrgic Parkinson-casos nous 41.555,89

Tractament quirúrgic Parkinson-recanvis 19.819,31

Trasplantament cardíac 134.655,36

Trasplantament de còrnia 3.613,97

Trasplantament de medul·la òssia al·logènic *

Trasplantament de medul·la òssia autòleg *

Implants auditius: Implant coclear 35.325,20

Implants auditius: Implant osteointegrat 12.631,90

Implants auditius: Renovació del processador 6.720,00

Tractament radioteràpia de complexitat 0 861,31

Tractament radioteràpia de complexitat I 861,31

Tractament radioteràpia de complexitat II 2.430,20

Tractament radioteràpia de complexitat III 3.679,16

Tractament radioteràpia de complexitat IV 4.988,87

Tractament quirúrgic de l'obesitat mòrbida 15.000,00

Tractament cardiopatia estructural mitraclips 40.639,00

Tractament cardiopatia estructural Tavi 37.499,00

Cirurgia Cardíaca Valvular 27.643,20

Cirurgia Cardíaca Coronària 22.320,00

Cirurgia Plàstica - Linfedema 13.902,00

Cirurgia Plàstica - DIEPPs 20.000,00

Cirurgia Plàstica - DIEPPs revisió 3.500,00

* Trasplantament de medul.la òssia en ADULTS:

Trasplantament de medul·la òssia al·logènic - adults donant no emparentat 108.000,00

Trasplantament de medul·la òssia al·logènic - adults 85.000,00

Trasplantament de medul·la òssia autòleg - adults 59.000,00

* inclou controls ambulatoris pre-trasplantament, trasplantament 45 dies hospitalització, excepte autòleg 40 dies, i controls ambulatoris posteriors *. No inclou estudi familiars. No inclou complicacions. No inclou radioteràpia.

*Trasplantament de medul·la òssia en NENS:

Trasplantament de medul·la òssia al·logènic - nens donant no emparentat 178.000,00

Trasplantament de medul·la òssia al·logènic - nens 148.000,00

Trasplantament de medul·la òssia autòleg - nens 59.000,00

PROCEDIMENTS DIAGNÒSTICS I TERAPÈUTICS D'ALTA COMPLEXITAT

* inclou controls ambulatoris pre-trasplantament, trasplantament, 80/70/45 dies hospitalització en funció de si és al.logènic o autòleg,emparentat o no, i controls ambulatoris posteriors *. No inclou estudi familiars. No inclou complicacions. No inclou radioteràpia.

(16)

PRESTACIÓ PREU 2017

Cirurgia menor ambulatòria 282,24

Visites primeres 160,16

PRIMERA VISITA COMITÈ 160,16

1ªVISITA CONSELL GENÈTIC 160,16

1ªVISITA PSICOTERÀPIA 160,16

CONSULTA ALTA RESOLUCIÓ 240,00

CONSULTA ALTA RESOLUCIÓ PEDIATRIA 240,00

Hospital de dia 253,12

Hospital de dia observació 253,12

INICI TRASTORNS ALIMENTACIÓ 253,12

CONTINUITAT HD TRASTORNS ALIMENTACIÓ 253,12

HOSPITAL DE DIA - VALOR-ASSIS.D'INFERMERIA 253,12

Urgències 207,20

Urgències 207,20

Visites successives 80,08

VISITA - SESSIÓ ESPECIAL. C. 80,08

VISITA - SESSIÓ ESPECIAL I. 80,08

VISITA SUCCESSIVA 80,08

VISITA SUCCESSIVA 80,08

VISITA SUCCESSIVA 80,08

VISITA SUCCESSIVA COMITÈ 80,08

2ªVISITA CONSELL GENÈTIC 80,08

PRESTACIÓ PREU 2017

Estada llit especial * 1.085,13

Estada llit de crítics: UCI, U.Coronària, U.Crítics Post-Operatori 1.783,47

Estada llit convencional 560,00

PRESTACIONS BÀSIQUES

PREU PER ESTADA D'HOSPITALITZACIÓ

(17)

PRESTACIÓ PREU 2017

ABLACIÓ A/ TÈCNIQUES STANDARD 3.726,98

ABLACIÓ A/ SISTEMA DE NAVEGACIÓ 7.453,85

ABLACIÓ FIBRIL·LACIÓ AURICULAR 7.563,15

ACTP-STENT 4.969,23

ACTP-STENT FÀRMAC-ACTIU 4.969,23

ACTP-STENT I ALTRES DISPOSITIUS 6.211,49

ALTRES INTERVENCIONS + 6.157,62

ALTRES PROCEDIMENTS DIAGNÒSTICS 1.840,34

ANGIOPLÀSTIA * 4.969,23

BIÒPSIA CARDÍACA 1.840,34

CATETERISME AMB BIÒPSIA 1.840,34

CATETERISMES CARDÍACS 1.840,34

ESTUDI DIAGNÒSTIC ELECTROFISIOLOGIA 1.490,69

RESINCRONITZACIÓ CARDÍAC 3.105,90

VALVULOPLÀSTIA 6.211,49

* no inclou pròtesis, que es facturaran individualitzadament.

ELECTROFISIOLOGIA / HEMODINÀMICA

(18)

PRESTACIÓ PREU 2017

ACCÉS A VIES CENTRALS 1.000,00

ALCOHOLITZACIÓ TUMORAL O QUÍSTICA 1.800,00

ANGIOPLÀSTIA DE VASOS BRAQUIOCEFÀLICS AMB STENT ARTÈRIA SUBCLÀVIA 5.000,00 ANGIOPLÀSTIA DE VASOS BRAQUIOCEFÀLICS SENSE STENT ARTÈRIA SUBCLÀVIA 5.000,00

ANGIOPLÀSTIA INTRACRANIAL AMB STENT 7.300,00

ANGIOPLÀSTIA SENSE STENT 5.000,00

ANGIOPLÀSTIA VASOS BRAQUIOCEFÀLICS AMB STENT ARTÈRIA CARÒTIDA 5.000,00

AORTOARTERIOGRAFIA MMII PER VIA AXIL·LAR 2.200,00

AORTOARTERIOGRAFIA MMII PER VIA FEMORAL 2.200,00

AORTOGRAFIA 2.800,00

ARTERIOGRAFIA BRONQUIAL 1.800,00

ARTERIOGRAFIA CAROTIDEA PER CATETERISME FEMORAL 1.300,00

ARTERIOGRAFIA CEREBRAL PER CATETERISME FEMORAL 1.500,00

ARTERIOGRAFIA CERVICAL 2.300,00

ARTERIOGRAFIA DE MMII PER VIA CONTRALATERAL 2.500,00

ARTERIOGRAFIA D'EXTREMITATS SUPERIORS 2.500,00

ARTERIOGRAFIA ESPLÈNICA 2.400,00

ARTERIOGRAFIA EXTREMITATS INFERIORS 1.600,00

ARTERIOGRAFIA MEDUL·LAR 3.100,00

ARTERIOGRAFIA MESENTÈRICA 1.900,00

ARTERIOGRAFIA PÈLVICA 2.500,00

ARTERIOGRAFIA RENAL 1.600,00

ARTERIOGRAFIA VERTEBRAL PER CATETERISME AXIL·LAR 1.200,00

ARTERIOGRAFIA VERTEBRAL PER CATETERISME FEMORAL 1.700,00

BIÒPSIA DE FETGE PERCUTÀNIA GUIADA PER ECOGRAFIA 2.400,00

BIÒPSIA TRANSJUGULAR O TRANSFEMORAL 2.600,00

CATETERISME SELECTIU PER MESURAR RENINA O CATECOLAMINES SUPRARRENALS 1.500,00

CATETERISME SI PETRÓS 2.700,00

CAVOGRAFIA 1.600,00

COL·LOCACIÓ PRÒTESIS BILIAR 2.100,00

COLANGIOGRAFIA TRANSPARIETOHEPÀTICA 1.700,00

COMPROVACIÓ DRENATGE VIA BILIAR 1.600,00

DACRIOCISTOGRAFIA 700,00

DILATACIÓ VIA BILIAR 1.900,00

DRENATGE ABSCESSOS HEP 800,00

DRENATGE BILIAR INTERN-EXTERN 2.400,00

EMBOLITZACIÓ ANEURISMA 4.500,00

EMBOLITZACIÓ ARTÈRIA HEPÀTICA 2.300,00

EMBOLITZACIÓ BRONQUIAL 3.300,00

EMBOLITZACIÓ MALFORMACIÓ VASCULAR 3.100,00

EMBOLITZACIÓ MALFORMACIÓ VASCULAR * 1.300,00

EMBOLITZACIÓ MALFORMACIÓ VASCULAR * 3.600,00

EMBOLITZACIÓ RONYÓ * 2.400,00

EMBOLITZACIÓ TUMOR 2.600,00

EMBOLITZACIÓ TUMOR RENAL 2.700,00

EMBOLITZACIÓ TUMOR VASCULAR 3.800,00

EMBOLITZACIÓ ÚLCERA SANGRANT 2.900,00

EMBOLITZACIÓ VARIUS 1.800,00

EMBOLITZACIÓ VENA PORTA 3.500,00

EXTRACCIÓ COS ESTRANY 2.200,00

FIBRINÒLISI ARTERIAL VENOSA 2.200,00

FILTRE VENA CAVA PERMANENT 1.000,00

FILTRE VENA CAVA TEMPORAL 1.500,00

FLEBOGRAFIA D'EXTREMITATS SUPERIORS 2.000,00

GASTROSTOMIA PERCUTÀNIA 1.400,00

HEMODINÀMICA HEPÀTICA 900,00

OCLUSIÓ ARTERIAL 3.400,00

PORTOGRAFIA 2.200,00

PRÒTESIS VASCULAR STENT AUTOEXPANDIBLE 5.400,00

PRÒTESIS VASCULAR STENT EXPANDIBLE AMB BALÓ 3.900,00

QUIMIOEMBOLITZACIÓ HEPÀTICA 2.600,00

RADIOFREQÜÈNCIA HEPÀTICA 3.100,00

TEST D'OCLUSIÓ CAROTÍDIA 4.300,00

RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA

(19)

TIPSS 5.700,00

TRACT. ENDOVASCULAR D'ANEURISMES EXTRACRANIALS 4.200,00

TRACT. ENDOVASCULAR DE FÍSTULA DURAL CRANIAL VIA VENOSA 8.700,00

TRACT. ENDOVASCULAR DE LESIONS FACIALS 4.600,00

TRACT. ENDOVASCULAR DE TUMORS DE LES COBERTES 4.200,00

TRACT. ENDOVASCULAR D'ANEURISMES INTRACRANIALS EMBOLITZACIÓ AMB COILS 6.000,00 TRACT. ENDOVASCULAR D'ANEURISMES INTRACRANIALS EMBOLITZACIÓ AMB COILS AMB AJUD 7.300,00 TRACT. ENDOVASCULAR DE LESIÓ ENDOVASCULAR DE COLUMNA/ TUMOR ESPINAL COLUMNA CERV4.200,00 TRACT. ENDOVASCULAR DE MALFORMACIONS ARTERIOVENOSES INTRACRANIALS 7.800,00

TRACT. PER PUNCIÓ DIRECTA DE LESIONS FACIALS 4.600,00

VERTEBROPLASTIA 2.500,00

* no inclou pròtesis, que es facturaran individualitzadament.

(20)

PRESTACIÓ PREU 2017

SINOVIORTESI RADIOISOTÒPICA 576,87

TRACT. DOLOR OSSI AMB RADI *<70 7.600,00

TRACT. DOLOR OSSI AMB RADI *>70 15.000,00

TRACT. TUMORS NEUROENDOCRINS AMB LUTECI 21.750,00

TRACTAMENT AMB 131I-MIBG 5.692,47

TRACTAMENT DEL LIMFOMA 18.102,21

TRACTAMENT DOLOR OSSI AMB SAMARI 1.568,28

TRACTAMENT DOLOR OSSI ESTRONCI 2.315,99

TRACTAMENT HIPERTIROÏDISME 358,79

TRACTAMENT NEOPLÀSIES TIROÏDALS 896,39

TRACTAMENT POLICITÈMIA VERA 464,94

PRESTACIÓ PREU 2017

ANGIOGAMMAGRAFIA TESTICULAR 149,73

CAPTACIÓ TIROÏDAL DE IODE 119,18

CISTERNOGAMMAGRAFIA 605,43

CISTOGAMMAGRAFIA DIRECTA 270,80

CISTOGAMMAGRAFIA INDIRECTA 365,09

DACRIOGAMMAGRAFIA 220,50

DETECCIÓ DE GANGLI SENTINELLA 251,27

DETECCIÓ QUIRÚRGICA DE GANGLI SENTINELLA 131,67

ESTUDI DE VIABILITAT TUMORAL SPECT-TC 268,17

FILTRAT GLOMERULAR 406,98

GAMMAGRAFIA AMB GAL·LI DE COS SENCER 561,96

GAMMAGRAFIA AMB GAL·LI SPECT-TC 224,18

GAMMAGRAFIA AMB OCTREOTIDE SPECT-TC 274,58

GAMMAGRAFIA DE MUCOSA GÀSTRICA SPECT-TC 257,78

GAMMAGRAFIA DEL BUIDAMENT GÀSTRIC 361,73

GAMMAGRAFIA DEL REFLUX GASTROESOFÀGIC 236,46

GAMMAGRAFIA DEL TRÀNSIT ESOFÀGIC 215,78

GAMMAGRAFIA D'HEMORRÀGIA DIGESTIVA 421,16

GAMMAGRAFIA HEPATOBILIAR 337,37

GAMMAGRAFIA HEPATOESPLÈNICA AMB HEMATIES 291,38

GAMMAGRAFIA HEPATOESPLÈNICA PLANAR 175,67

GAMMAGRAFIA HEPATOESPLÈNICA SPECT-TC 149,31

GAMMAGRAFIA MEDUL·LAR MACROFÀGICA 235,10

GAMMAGRAFIA MIOCARDÍACA AMB PIROFOSFATS 170,21

GAMMAGRAFIA MIOCARDÍACA MIBG 1.136,10

GAMMAGRAFIA MIOCARDÍACA MIBG SPECT-TC 218,82

GAMMAGRAFIA MORT ENCEFÀLICA 293,79

GAMMAGRAFIA MUCOSA GÀSTRICA ECTÒPICA * 268,49

GAMMAGRAFIA ÒSSIA DE COS SENCER 200,87

GAMMAGRAFIA ÒSSIA EN TRES FASES 238,88

GAMMAGRAFIA PIROFOSFATS SPECT-TC 190,79

GAMMAGRAFIA PLANAR AMB LEUCÒCITS MARCATS 471,66

GAMMAGRAFIA PLANAR PARATIROÏDAL 283,82

GAMMAGRAFIA PULMONAR AMB 67Ga 366,35

GAMMAGRAFIA PULMONAR DE PERFUSIÓ 182,18

GAMMAGRAFIA PULMONAR DE PERFUSIÓ QUANTIF 182,18

GAMMAGRAFIA PULMONAR DE VENTILACIÓ 182,49

GAMMAGRAFIA RENAL AMB DMSA 178,40

GAMMAGRAFIA RENAL TOMOGRÀFICA SPECT-TC 189,11

GAMMAGRAFIA SALIVAL 253,68

GAMMAGRAFIA SUPRARENAL CORTICAL 709,59

GAMMAGRAFIA SUPRARENAL CORTICAL POSTFRENACIÓ 748,65

GAMMAGRAFIA TIROÏDAL AMB 131IODE 256,83

MEDICINA NUCLEAR TRACTAMENTS MEDICINA NUCLEAR

(21)

GAMMAGRAFIA TIROÏDAL AMB 99M TECNECI 133,25

HEPATOESPLÈNICA AMB HEMATIES SPECT-TC 203,49

LIMFOGAMMAGRAFIA PLANAR 305,66

LIMFOGAMMAGRAFIA TOMOGRÀFICA SPECT-TC 243,50

LOCALITZACIÓ RADIOGUIADA * 131,67

LOCALITZACIÓ RADIOGUIADA LESIONS OCULTES* 198,35

PDE 472,50

PET NEUROLÒGICA AMB 18F-FDG 840,95

PET-TC AMB CONTRAST PER PLANIFICACIÓ RAD 1.216,74

PET-TC METABOLISME CARDÍAC AMB 18F-FDG 938,81

PET-TC NEUROLÒGICA AMB 18F-FDG I CONTRAST 885,57

PET-TC NEUROLÒGICA AMB AMILOÏDE 2.240,70

PET-TC ONCOLÒGIC AMB 18F-FDG 1.134,53

PET-TC ONCOLÒGIC AMB 18F-FDG I CONTRAST 1.184,40

PET-TC ONCOLÒGIC AMB COLINA 1.573,95

PET-TC PERFUSIÓ CARDÍACA 835,59

PET-TC PERFUSIÓ CARDÍACA/ANAT.CORONÀRIA 991,94

PET-TC PLANIFICACIÓ RADIOTERÀPIA 1.197,53

RASTREIG GAMMAGRÀFIC 131l I TSH RECOMBINANT 972,51

RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB 123I-MIBG 1.361,96

RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB 131I 361,10

RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB 67Ga 461,79

RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB SPECT-TC 261,24

RASTREIG GAMMAGRÀFIC RECEPTORS SOMATOSTATINA 1.289,61

RENOGRAMA ISOTÒPIC 352,70

RENOGRAMA ISOTÒPIC AMB DIÜRÈTIC 397,53

RENOGRAMA ISOTÒPIC AMB IECA 231,32

SPECT CEREBRAL AMB NEUROACTIVACIÓ 386,51

SPECT CEREBRAL DE PERFUSIÓ 350,49

SPECT CEREBRAL DE PERFUSIÓ POST FÀRMAC 386,51

SPECT CEREBRAL REC.DOPAMINA * 1.334,97

SPECT CEREBRAL TR.DOPAMINA * 1.370,67

SPECT DE PERFUSIÓ AMB FÀRMAC I GATING 358,16

SPECT MIOCÀRDIC AMB ESTIMULACIÓ DE FÀRMA 358,16

SPECT MIOCÀRDIC DE PERFUSIÓ AMB GATING 326,76

SPECT MIOCÀRDIC DE PERFUSIÓ EN ESFORÇ 320,57

SPECT MIOCÀRDIC DE PERFUSIÓ EN REPÓS 268,38

SPECT PULMONAR DE PERFUSIÓ 149,42

SPECT-TC 123I-MIBG 242,97

SPECT-TC LEUCÒCITS MARCATS 180,08

SPECT-TC MIOCARD.DE PERFUSIÓ EN ESFORÇ 320,57

SPECT-TC OSSI 170,31

SPECT-TC PARATIROÏDAL 168,32

SPECT-TC VIABILITAT TUMORAL 201TAL·LI 393,86

VENTRICULOGRAFIA ISOTÒPICA AMB VEST 419,58

VENTRICULOGRAFIA ISOTÒPICA DE PRIMER PAS 265,65

VENTRICULOGRAFIA ISOTÒPICA EN ESFORÇ 344,30

VENTRICULOGRAFIA ISOTÒPICA EN REPÒS 305,66

VENTRICULOGRAFIA ISOTÒPICA SOTA FÀRMAC 356,79

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :