XUNTA DE GALICIA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA DE LUGO. Anuncio

58  Download (0)

Full text

(1)

XUNTA DE GALICIA

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA DE LUGO

Anuncio

Resolución do 14 de marzo de 2011 da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se somete a información pública a petición de autorización da instalación eléctrica no Concello de Lugo (Expediente IN407A 2010/169-2-7749-AT)

Para os efectos previstos na Lei 54/1997 do 27 de novembro e no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, sométese a información pública a petición de autorización da instalación eléctrica que se cita:

- Solicitante: BEGASA

- Domicilio Social: R/ CIDADE DE VIVEIRO, 4, 1º, 27002 LUGO

- Denominación: DESVÍO DE INSTALACIÓNS A-54 TRAMO NADELA-VILAMOURE - Situación: CONCELLO DE LUGO

- Características Técnicas:

Modificación da LMT San Juan del Campo, tramo CT Chalet – CT Carballal a 20KV no PK 100+200 – 100+400, consistente no soterramento con orixe no apoio metálico proxectado denominado 4 e final no apoio metálico proxectado denominado 5, cunha lonxitude de 160 metros en conductor RHZ1-150mm, sustituense ademais os apoios 2,3,6,7 e 8.

Modificación da LMT San Juan del Campo tramo CT Urb. Lamablanca – CT Coeses a 20Kv no PK 102+000 – 102+100, consistente en intercalar dous apoios metálicos nº 6 e 7 para o cruzamento coa A-54, cunha lonxitude de 78 metros de conductor tipo LA-30.

Modificación da LMT San Juan del Campo tramo CT Coeses – CT Villalvite a 20Kv no PK 103+300 – 103+400, consistente en intercalar dous apoios metálicos nº 5 e 6 para o cruzamento coa A-54,cunha lonxitude de 88 metros de conductor tipo LA-30.

Modificación da LMT San Juan del Campo, derivación a CT Cabanas a 20Kv no PK 104+200 – 104+300, consistente no recuamento da liña para a instalación dun novo CT de intemperie sobre apoio metálico tipo C- 3000/14.

Modificación da LMT Tablicia tramo CT San Juan Pena 1 – CT Tablicia a 20Kv no PK 105+400 – 105+600, consistente no soterramento da liña a realizar entre os apoios metálicos a intercalar nº 4 e 5 para o cruzamento coa A-54, cunha lonxitude de 210 metros de conductor tipo RHZ-400mm.

Modificación da LMT Nadela tramo CT Gasolinera – CT Nadela 2 a 20Kv no PK 106+200 – 106+300, consistente no soterramento da liña a realizar entre os apoios metálicos a intercalar nº 2 e 3 para o cruzamento coa A-54, cunha lonxitude de 200 metros de conductor tipo RHZ-150mm.

Modificación da LMT Nadela tramo CT Nadela Mueble – CT Quintela a 20Kv no PK 106+500 – 106+600, consistente no soterramento da liña a realizar entre os apoios metálicos a intercalar nº 2 e 3 para o cruzamento coa A-54, cunha lonxitude de 130 metros de conductor tipo RHZ-150mm.

Modificación da LMT San Juan del Campo, derivación a CT Fonte Mouro a 20Kv no PK 200+900 – 201+000, consistente na realización dun cruce aéreo sobre a A-54 sobre apoios metálicos tipo C-2000/16, cunha lonxitude de 54 metros en conductor LA-30.

(2)

Retranqueo do CTI Cabanas, sobre torre metálica tipo C-3000/14, cunha potencia proxectada de 160Kvas, unha potencia inicial de 100Kvas e unha relación de transformación de 20.000/400-230V.

Modificación da RBT do CT Carballal no PK 100+200 – 100+ 400, cunha lonxitude de 280 metos en conductor tipo RV-95.

Modificación da RBT do CT Cabanas no PK 104+200 – 104+ 300, cunha lonxitude de 210 metos en conductor tipo RV-95

Modificación da RBT do CT Nadela 2 no PK 106+000 – 106+ 100, cunha lonxitude de 80 metos en conductor tipo RV-150

Modificación da RBT do CT Nadela 2 no PK 106+400 – 106+ 500, cunha lonxitude de 120 metos en conductor tipo RV-50

Modificación da RBT do CT Fonte Mouro no PK 201+000 – 201+ 000, cunha lonxitude de 155 metos en conductor tipo RV-50

Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presentar as súas alegacións nesta xefatura territorial, no prazo de vinte días.

Lugo, 14 de marzo de 2011.- O xefe territorial, José Manuel Vázquez Leirado

R. 1556

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS DE LUGO

Anuncio

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas autorizou o pagamento das expropiacións dos terreos ocupados con motivo das obras de:

DEPÓSITOS PREVIOS: PROXECTO MODIFICADO NÚMERO 1 DA OBRA DE ADAPTACIÓN DA ESTRADA LU-641 AO PLAN DE BAIXA INTENSIDADE MEDIA DIARIA (IMD) DE VEHÍCULOS. TREITO: SANTA MARÍA DO MAO-O INCIO.

TERMO MUNICIPAL DE O INCIO CLAVE: LU/08/090.02 M1 Esta xefatura territorial resolveu:

Sinalar a data de pagamento, segundo a relación de afectados que se achega e coa asistencia do representante da administración, alcalde e secretario do citado concello.

Día: 13 de abril de 2011 Hora: de 12:00 a 13:00 h Lugar: Concello de O INCIO

Lugo, 15 de marzo de 2011.- O xefe territorial, José María López Vega CONCELLO DE O INCIO

INFORME DE ENDEREZOS dos predios expropiados con motivo das obras do

“PROXECTO MODIFICADO NÚMERO 1 DA OBRA DE ADAPTACIÓN DA ESTRADA LU-641 AO PLAN DE BAIXA INTENSIDADE MEDIA DIARIA (IMD) DE VEHÍCULOS. TREITO: SANTA MARÍA DO MAO - O INCIO” para Pagos de Depósitos Previos

CLAVE LU/08/090.02.M1

PROPIETARIO PREDIOS

CASAS FERNANDEZ MANUEL 37, 62, 103 RU PEREGRINO 31 Pl:2 Pt:B SARRIA 27600

CASTRO BLANCO JAIME 140, 177

LG BARRIO, O - TOLDAOS 1 O INCIO 27636

CASTRO RIGUEIRO EMILIA 114, 116, 121, 154, 167, 168, 170

LG BARRIO-TOLDAOS 1 O INCIO 27636

CORTIÑAS RODRIGUEZ ANTONIO 137, 138, 159, 169, 175

(3)

LG RENDAR ROMARIZ O INCIO 27346

DARRIBA NUÑEZ JOSE 191, 229, 230, 245

LG SIRGUEIRO GODRAL O INCIO 27346

DIAZ LOPEZ AUGUSTO 238

PQ RENDAR O INCIO 27346

DOMINGUEZ SOUTO MANUEL 125, 144, 162-A, 179, 180

LG TOLDAOS 6 O INCIO 27636

EN INVESTIGACION, ARTIGO 47 DA LEI 33/2003 17, 141, 198, 228, 236, 239, 252, 253

FERNANDEZ CORTIÑA ANTONIO CASTO 155 LG PEDRO SACO 32 Pl:2 Pt:IZ SARRIA 27600

FERNANDEZ RODRIGUEZ MANUEL 21 PQ REBOIRO SANTA MARIA O INCIO 27636

GOMEZ PERFECTA 94

PQ TOLDAOS O INCIO 27636

GONZALEZ MACEDA DELFINA 90 CL CALVO SOTELO 186 Pl:3 Pt:D SARRIA 27600

GONZALEZ VALCARCEL EMILIO 147

LG TOLDAOS 4 O INCIO 27636

LOPEZ GONZALEZ MANUEL 60

LG PACIO-TOLDAOS 2 O INCIO 27346

LOPEZ NEIRA DICTINO 41, 66

LÓPEZ NEIRA JOSÉ

CL BENIGNO QUIROGA 1 Pl:5 Pt:A SARRIA 27600

MACEDA PEREZ BENIGNA 79

LG REBOIRO nº6 27636

PEREIRO NEIRA MANUEL 243

PQ STA. CRUZ O INCIO 27346

POMBO GONZALEZ MARIA 130 CL FLORIDA BLANCA Nº 44 2º 2ª L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 08906

QUIROGA LOPEZ (HDOS.) ASUNCION 89

LG REBOIRO O INCIO 27636

TROBO PÉREZ CONCEPCIÓN 139 VILAMOR, SAN SALVADOR DE MAO 27346

VILA MACEDA ROSA MARY 75 CL DANIEL CASTELAO 7 Pl:2 Pt:D OLEIROS 15179

R. 1587

Anuncio

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas autorizou o pagamento das expropiacións dos terreos ocupados con motivo das obras de:

DEPÓSITOS PREVIOS: ADAPTACIÓN DA ESTRADA LU-641 AO PLAN DE BAIXA INTENSIDADE MEDIA DIARIA (IMD) MELLORADA. 2ª FASE, P.K. 0+000 ao 6+630

TERMO MUNICIPAL DE O INCIO CLAVE: LU/10/035.02

Esta xefatura territorial resolveu:

Sinalar a data de pagamento, segundo a relación de afectados que se achega e coa asistencia do representante da administración, alcalde e secretario do citado concello.

(4)

Día: 13 de abril de 2011 Hora: de 12:00 a 13:00 h Lugar: Concello de O INCIO

Lugo, 15 de marzo de 2011.- O xefe territorial, José María López Vega

CONCELLO DE O INCIO

INFORME DE ENDEREZOS dos predios expropiados con motivo das obras do proxecto de “ADAPTACIÓN DA ESTRADA LU-641 AO PLAN DE BAIXA INTENSIDADE MEDIA DIARIA (IMD) MELLORADA. 2ª FASE, P.K. 0+000 AO 6+630” para Pagos de Depósitos Previos

CLAVE LU/10/035.02

PROPIETARIO PREDIOS GARCIA GONZALEZ EUGENIO 89

PQ MAO SANTA MARIA O INCIO

GARCÍA DE LA FUENTE OLGA 77

LEBÓN Nº 6 O INCIO 27346

REGUEIRO VILA ESTRELLA 82

PQ HOSPITAL O INCIO

R. 1554

Anuncio

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas autorizou o pagamento das expropiacións dos terreos ocupados con motivo das obras de:

DEPÓSITOS PREVIOS: ADAPTACIÓN DA ESTRADA LU-641 AO PLAN DE BAIXA INTENSIDADE MEDIA DIARIA (IMD) MELLORADA. 2ª FASE, P.K. 0+000 AO 6+630

TERMO MUNICIPAL DE SAMOS CLAVE: LU/10/035.02

Esta xefatura territorial resolveu:

Sinalar a data de pagamento, segundo a relación de afectados que se achega e coa asistencia do representante da administración, alcalde e secretario do citado concello.

Día: 13 de abril de 2011 Hora: de 10:30 a 11:00 h Lugar: Concello de SAMOS

Lugo, 15 de marzo de 2011.- O xefe territorial, José María López Vega

CONCELLO DE SAMOS

INFORME DE ENDEREZOS dos predios expropiados con motivo das obras de

“ADAPTACIÓN DA ESTRADA LU-641 AO PLAN DE BAIXA INTENSIDADE MEDIA DIARIA (IMD) MELLORADA. 2ª FASE, P.K. 0+000 AO 6+630” para Pagos de Depósitos Previos

CLAVE LU/10/035.02

PROPIETARIO PREDIOS ARIAS ANTONIO 30

PQ SAMOS SAMOS

ARIAS PEREZ EMILIA 11

CL ROUPEIRO 59 Pl:2 Pt:F VIGO 36201

ARMESTO DIAZ ANGEL 3

LG TEIVILIDE 2 SAMOS 27635

CASTRO RODRIGUEZ SERVANDO 7

LG GUISALLE 1 - 27635 SAMOS 27635

(5)

EN INVESTIGACION, ARTIGO 47 DA LEI 33/2003 31, 43, 100

GONZALEZ GONZALEZ JOSE 37

PQ FORMIGUEIROS SAMOS

LOPEZ LOPEZ FILOMENA 14

PQ SU/ID SAMOS

MENDOZA VALCARCEL MANUEL 13

MENDOZA VALCARCEL EMILIA

CL CALVO SOTELO 248 SARRIA 27600

PEREZ CABAÑAS ANTONIO 44

PQ FORMIGUEIROS SAMOS

PEREZ CAMPO MERCEDES 102, 50

LG FORMIGUEIROS SAMOS 27636

R. 1555

Anuncio

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas autorizou o pagamento das expropiacións dos terreos ocupados con motivo das obras de:

DEPÓSITOS PREVIOS: 2ª FASE DA TRAVESIA DE SANTA MARÍA DO MAO, P.K. 6+540-P.K. 6+940 TERMO MUNICIPAL DE O INCIO

CLAVE: LU/10/036.02

Esta xefatura territorial resolveu:

Sinalar a data de pagamento, segundo a relación de afectados que se achega e coa asistencia do representante da administración, alcalde e secretario do citado concello.

Día: 13 de abril de 2011 Hora: de 12:00 a 13:00 h Lugar: Concello de O INCIO

Lugo, 15 de marzo de 2011.- O xefe territorial, José María López Vega

CONCELLO DE O INCIO

INFORME DE ENDEREZOS dos predios expropiados con motivo das obras do proxecto “2ª FASE DA TRAVESIA DE SANTA MARIA DO MAO, P.K. 6+540 - P.K. 6+940” para Pagos de Depósitos Previos

CLAVE LU/10/036.02

PROPIETARIO PREDIOS

CALDAS GONZALEZ EMILIA 14 REBOIRO SANTA MARIA O INCIO 27636

COPA BALBOA ANTONIO 8

MAO O INCIO 27346

EN INVESTIGACION, ARTIGO 47 DA LEI 33/2003 13 GARCÍA PASCUAL MARÍA PAZ 15 C/ CAMIL FABRA Nº 21 4º 3º A BARCELONA 08030

GONZALEZ GARCIA REMEDIOS 21 C/ RIO CHAMOSO 7 PL:2 PT:D LUGO 27002

LOSADA GALLEGO AMPARO 51 RIGUEIRO RODRÍGUEZ ANTONIO

LG VALLE DO MAO O INCIO 27636

MENDOZA PEREIRO Mª GENOVEVA 24

MONTERO MENDEZ JUAN ANTONIO

(6)

PEREIRO GALLEGO MARISOL OLIVA CLARA 39, 44 LG SANTA MARIA DE MAO Nº 3 O INCIO 27636

PEREIRO SÁNCHEZ Mª FELICITA 27

MENDOZA PEREIRO Mª GENOVEVA

C/ ZURBARAN Nº 3 ES: 1 PL:C BARAKALDO 48903

R. 1588

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR DE LUGO

Anuncio

CONVENIOS COLECTIVOS

Visto o acordo para a revisión salarial do convenio colectivo para o sector OFICINAS E DESPACHOS, da provincia de Lugo, asinado o día 17 de febreiro de 2011, pola representación da Asociación de Asesores e Xestores da provincia de Lugo e das centrais sindicais CIG (41.7%), UGT (37.5%), CCOO (20.8 %), e de conformidade co disposto no artigo 90 apartados 2 e 3 do Real decreto lexislativo 1/95, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, e no Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo.

Esta Xefatura Territorial, ACORDA:

PRIMEIRO: Ordena-la inscrición da revisión do citado convenio colectivo no rexistro de convenios desta Xefatura, así como o seu depósito.

SEGUNDO: Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

Lugo, 22 de marzo de 2011.- A Xefa de servizo de Relacións Laborais, Matilde I. Alonso da Cunha ACTA DA COMISIÓN NEGOCIADORA

CONVENIO COLECTIVO PARA O SECTOR DE OFICINAS E DESPACHOS DA PROVINCIA DE LUGO

En Lugo, sendo as 17.00 horas da data 17 de febreiro de 2011, reúnense na sede da Confederación de Empresarios de Lugo [Pz. Santo Domingo, nº. 6-8, 2º.- Lugo] as persoas ao marxe relacionadas, integrantes todas elas da Comisión Negociadora do Convenio Colectivo para o Sector de Oficinas e Despachos da Provincia de Lugo, e despois de amplos debates, adóptanse os seguintes

ACORDOS:

Primeiro.- Aprobar a táboa salarial revisada para o ano 2010 do Convenio Colectivo para o Sector de Oficinas e Despachos da Provincia de Lugo conforme ao previsto no artigo 11 do Convenio en vigor. Tendo en conta o contido de tal artigo, o incremento inicial da táboa salarial do ano 2010 foi dun 2%, mentres que o incremento final da mesma táboa, trala revisión salarial pactada, é dun 4%.

Segundo.- Aprobar a táboa salarial para o ano 2011 do Convenio Colectivo para o Sector de Oficinas e Despachos da Provincia de Lugo conforme ao previsto no artigo 11 do Convenio en vigor. Tendo en conta o contido de tal artigo, o incremento inicial da táboa salarial do ano 2011 é dun 2,5%.

Terceiro.- O importe revisado para o ano 2010 do Plus de Transporte será de 45,52 euros por mes efectivamente traballado.

O importe para o ano 2011 do Plus de Transporte será provisoriamente de 46,66 euros por mes efectivamente traballado.

ASISTENTES

Pola Asociación de Asesores e Xestores da Provincia de Lugo:

EUGENIA LÓPEZ ARIAS CARMEN PÉREZ PÉREZ MANUEL NÚÑEZ CARREIRA SALUSTIANO VELO SABÍN

ANDRÉS MANUEL CASO MARTÍNEZ Polas Centrais Sindicais:

CIG [41,7%]

XOSÉ VALCÁRCEL SÁNCHEZ CARME ANTAS PÉREZ ANXOS OTERO TRIGO LOIS NIETO LÓPEZ UGT [37,5%]

UBALDO CAAMAÑO VIÑAS MANUEL LORENZO FERNÁNDEZ FERNANDO TEIJEIRO VALLEDOR CC.OO. [20,8%]

JUANA ESTÉBANEZ CEPEDAL LUCÍA VARELA CORREDOIRA

(7)

Cuarto.- Os atrasos por diferencias de salarios consecuencia da aprobación das táboas salariais e complementos aos que se fai referencia nos acordos previos se aboarán aos traballadores no prazo de dous meses dende a publicación das táboas aprobadas no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.

Quinto.- Cumprimentar os datos estatísticos correspondentes.

Sexto.- Acórdase finalmente remitir as táboas aprobadas, xunto coa presente acta, á autoridade laboral competente aos efectos legais oportunos.

E non habendo máis asuntos que tratar, levántase a sesión á que corresponde a presente Acta, asinando a mesma os asistentes en proba de conformidade, en lugar e data indicados no encabezamento.

Táboa Salarial Revisada 2010.- Convenio de Oficinas e Despachos de Lugo Vixencia: 01/01/10 ao 31/12/10

Soldo Retribuc.

CATEGORÍA PROFESIONAL Mensual Anual

(16 pagas)

GRUPO I.- TITULADOS/AS:

Titulado/a Grado Superior 1.108,67 17.738,72

Titulado/a Grado Medio 1.000,85 16.013,60

GRUPO II.- ADMINISTRATIVOS/AS:

Xefe/a Superior 1.000,85 16.013,60

Xefe/a de 1ª 986,29 15.780,64

Xefe/a de 2ª, Caixeiro/a con firma, Xefe/a de Reporteiros 956,01 15.296,16

Tradutor/a e Intérprete Xurado de máis de un idioma 956,01 15.296,16

Oficial de 1ª, Caixeiro/a sen firma, Intérprete Xurado un idioma 878,48 14.055,68

Operador/a máquinas contables, Taquimecanógrafo/a 878,48 14.055,68

Telefonista-Recepcionista con dous ou mais idiomas, Inspector/a de Zona 878,48 14.055,68 Oficial de 2ª, Telefonista e Recepcionista con un idioma 834,82 13.357,12

Reporteiro/a de Axencia de Información 834,82 13.357,12

Tradutor/a e Intérprete non Xurado, Xefe/a de Visitadores 834,82 13.357,12 Auxiliar Administrativo, Telefonista, Visitador/a, Cobrador/a, Pagador/a 725,81 11.612,96

Aspirante 614,12 9.825,92

GRUPO III.- TÉCNICOS DE OFICINA:

Xefe/a Superior 1.000,85 16.013,60

Xefe/a de 1ª, Xefe/a de Equipo de Informática 986,29 15.780,64

Analista, Programador/a de Ordenadores 986,29 15.780,64

Xefe/a de 2ª, Xefe/a de Delineación, Xefe/a de Explotación 956,01 15.296,16 Programador/a de Máquinas Auxiliares, Administrador/a de Test 956,01 15.296,16

Coordinador/a de Tratamento de Cuestionarios 956,01 15.296,16

Xefe/a de Equipo de Enquisas, Coordinador/a de Estudios 941,48 15.063,68

Delineante proxectista 886,97 14.191,52

Debuxante proxectista, Controlador/a, Operador/a de Ordenadores 878,48 14.055,68

Delineante 834,82 13.357,12

GRUPO IV.- ESPECIALISTAS DE OFICINA:

Xefe/a de Máquinas Básicas 925,69 14.811,04

Operador/a de Tabuladores, Inspector/a de Entrevistadores 878,48 14.055,68

Encargado/a Departamento de Reprografías 878,48 14.055,68

Operador/a de Máquinas Básicas, Debuxante 834,82 13.357,12

Entrevistador/a, Enquisador/a 834,82 13.357,12

Calcador/a, Perforista, Verificador/a, Clasificador/a 771,87 12.349,92

Auxiliar Especialista de Oficina 725,81 11.612,96

(8)

GRUPO V.- SUBALTERNOS:

Conserxe Maior 771,87 12.349,92

Conserxe 741,54 11.864,64

Ordenanza 725,81 11.612,96

GRUPO VI.- OFICIOS VARIOS:

Encargado/a Almaceneiro/a 834,82 13.357,12

Oficial de 1ª, Condutor/a de 1ª 804,58 12.873,28

Oficial de 2ª, Condutor/a de 2ª 771,87 12.349,92

Axudante, Operador/a reprodutor de planos 741,54 11.864,64

Operador/a Multicopista e Serocopista 741,54 11.864,64

Peón, Mozo/a, Limpador/a, Limpador/a de xornada completa 725,81 11.612,96

Táboa Salarial 2011.- Convenio de Oficinas e Despachos de Lugo

Vixencia: 01/01/11 ao 31/12/11

Soldo Retribuc.

CATEGORÍA PROFESIONAL Mensual Anual

(16 pagas)

GRUPO I.- TITULADOS/AS:

Titulado/a Grado Superior 1.136,39 18.182,24

Titulado/a Grado Medio 1.025,87 16.413,92

GRUPO II.- ADMINISTRATIVOS/AS:

Xefe/a Superior 1.025,87 16.413,92

Xefe/a de 1ª 1.010,95 16.175,20

Xefe/a de 2ª, Caixeiro/a con firma, Xefe/a de Reporteiros 979,91 15.678,56

Tradutor/a e Intérprete Xurado de máis de un idioma 979,91 15.678,56

Oficial de 1ª, Caixeiro/a sen firma, Intérprete Xurado un idioma 900,44 14.407,04

Operador/a máquinas contables, Taquimecanógrafo/a 900,44 14.407,04

Telefonista-Recepcionista con dous ou mais idiomas, Inspector/a de Zona 900,44 14.407,04 Oficial de 2ª, Telefonista e Recepcionista con un idioma 855,69 13.691,04

Reporteiro/a de Axencia de Información 855,69 13.691,04

Tradutor/a e Intérprete non Xurado, Xefe/a de Visitadores 855,69 13.691,04 Auxiliar Administrativo, Telefonista, Visitador/a, Cobrador/a, Pagador/a 743,96 11.903,36

Aspirante 629,47 10.071,52

GRUPO III.- TÉCNICOS DE OFICINA:

Xefe/a Superior 1.025,87 16.413,92

Xefe/a de 1ª, Xefe/a de Equipo de Informática 1.010,95 16.175,20

Analista, Programador/a de Ordenadores 1.010,95 16.175,20

Xefe/a de 2ª, Xefe/a de Delineación, Xefe/a de Explotación 979,91 15.678,56 Programador/a de Máquinas Auxiliares, Administrador/a de Test 979,91 15.678,56

Coordinador/a de Tratamento de Cuestionarios 979,91 15.678,56

Xefe/a de Equipo de Enquisas, Coordinador/a de Estudios 965,02 15.440,32

Delineante proxectista 909,14 14.546,24

Debuxante proxectista, Controlador/a, Operador/a de Ordenadores 900,44 14.407,04

Delineante 855,69 13.691,04

GRUPO IV.- ESPECIALISTAS DE OFICINA:

Xefe/a de Máquinas Básicas 948,83 15.181,28

Operador/a de Tabuladores, Inspector/a de Entrevistadores 900,44 14.407,04

Encargado/a Departamento de Reprografías 900,44 14.407,04

Operador/a de Máquinas Básicas, Debuxante 855,69 13.691,04

Entrevistador/a, Enquisador/a 855,69 13.691,04

Calcador/a, Perforista, Verificador/a, Clasificador/a 791,17 12.658,72

(9)

R.1557

Anuncio CONVENIOS COLECTIVOS

Visto o acordo para a revisión salarial do convenio colectivo para a empresa URBASER SA DE LUGO, asinado o día 1 de marzo de 2011, pola representación da mentada empresa e a dos seus traballadores, e de conformidade co disposto no artigo 90 apartados 2 e 3 do Real decreto lexislativo 1/95, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, e no Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo.

Esta Xefatura Territorial, ACORDA:

PRIMEIRO: Ordenar a inscrición da revisión do citado convenio colectivo no rexistro de convenios desta Xefatura, así como o seu depósito.

SEGUNDO: Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

Lugo, 22 de marzo de 2011.- A Xefa de servizo de Relacións Laborais, Matilde I. Alonso da Cunha

ACACTTAA DEDE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIÓÓNN DEDE LLAASS TTAABBLLAASS SSAALLAARRIIAALLEESS COCORRRREESSPPOONNDDIIEENNTTEESS ALAL AÑAÑOO 20201111,, AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN DDEE LALASS TATABBLLAASS DDEELL AÑAÑOO 20201100,, Y YREREVVIISSIIÓÓNN DEDE LLAASS TATABBLLAASS DDEELL AÑAÑOO 20200099,, DEDELL CCOONNVVEENNIIOO COCOLLEECCTTIIVVOO DDEE TRTRAABBAAJJOO DDEE LALA SSOOCCIIEEDDAADD UURRBBAASSEERR SS..AA..,, ENEN SSUU AACCTTIIVVIIDDAADD DEDE LLIIMMPPIIEEZZAA PPÚÚBBLLIICCAA VIVIAARRIIAA,, RERECCOOGGIIDDAA Y Y TRTRAANNSSPPOORRTTEE RSRSUU P

PAARRAA EELL EEXXCCMMOO. . AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO DDEE LLUUGGOO

ASISTENTES:

POR LA EMPRESA D. Juan Ángel Moreno Durán;

D. Raúl Telenti Labrador;

POR LA REPRESENTACIÓN UNITARIA DE LOS TRABAJADORES

D. José Manuel Núñez Fernández;

D. José Manuel Vázquez Castro;

D. Antonio Rodríguez Seoane;

D. Susana Llamazares Guerra;

D. José Rubinos Domínguez;

D. Carlos Roberto Arias Varela;

D. Manuel Lorenzo Fernández, Asesor

En Lugo, en los locales de la empresa URBASER S.A. en la Ctra. de Friol s/n, siendo las 11,30 horas del día 1 de marzo de 2011, se reúnen las personas al margen relacionadas, en la representación que cada una de las partes ostenta.

Ambas partes, representación empresarial y representación social, de conformidad con los artículos 87 y 88 del Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 46 de la propia norma convencional citada en el encabezamiento de la presente acta, con relación a lo preceptuado en los artículos 85 y 91 del citado texto refundido, se reconocen como interlocutores válidos con legitimidad para negociar, por lo que en el presente acto, tras las

deliberaciones oportunas,

proceden a la adopción de los siguientes

:

Auxiliar Especialista de Oficina 743,96 11.903,36

Aspirante 629,47 10.071,52

GRUPO V.- SUBALTERNOS:

Conserxe Maior 791,17 12.658,72

Conserxe 760,08 12.161,28

Ordenanza 743,96 11.903,36

GRUPO VI.- OFICIOS VARIOS:

Encargado/a Almaceneiro/a 855,69 13.691,04

Oficial de 1ª, Condutor/a de 1ª 824,69 13.195,04

Oficial de 2ª, Condutor/a de 2ª 791,17 12.658,72

Axudante, Operador/a reprodutor de planos 760,08 12.161,28

Operador/a Multicopista e Serocopista 760,08 12.161,28

Peón, Mozo/a, Limpador/a, Limpador/a de xornada completa 743,96 11.903,36

(10)

ACUERDOS:

Primero.- Constatando en el porcentaje del 0,8% el resultado del IPC real nacional a 31 de diciembre de 2009, la presente reunión tiene por objeto proceder a la revisión de la tabla salarial provisional del referido año, tabla ésta aprobada con el incremento a cuenta del 0,5% según lo acordado en el acta de revisión salarial publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 16 de abril de 2009, resultando de dicha revisión las tablas anexas que figuran como definitivas del año 2009 (Anexo I) y que equivalen al cálculo de incrementar las tablas definitivas del año anterior, año 2008, en el citado porcentaje del 0,8% más el 0,5% pactado en el convenio como incremento para el referido ejercicio 2009.

Segundo.- Así mismo, en atención a lo preceptuado en el artículo 46º del vigente Convenio Colectivo de aplicación publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 13 de julio de 2007, una vez se ha constatado el IPC real nacional a 31 de diciembre de 2010 en el porcentaje del 3%, tiene por objeto esta reunión proceder a la confección y aprobación de la tabla salarial definitiva para el citado ejercicio 2010, resultando de esta forma realizados los cálculos aritméticos oportunos (3% + 1% = 4%) la tabla salarial definitiva para el año 2010 que figura una vez confeccionada como Anexo II a la presente acta.

Tercero.- Al mismo tiempo, pendiente de que se constate el IPC general real a 31 de diciembre del año 2011, se acuerda proceder a la elaboración de la tabla salarial provisional para el año 2011 la cual es consecuencia del cálculo de aplicar un incremento porcentual a cuenta equivalente al 1% sobre la tabla definitiva resultante para el ejercicio anterior, año 2010, quedando de esta forma la misma pactada en sus propios términos según se refleja en el Anexo III que se acompaña.

Cuarto.- Fruto de los acuerdos alcanzados, se acompaña como Anexo I “TABLA SALARIAL DEFINITIVA PARA EL AÑO 2009”; se acompaña como Anexo II “TABLA SALARIAL DEFINITIVA PARA EL AÑO 2010”; y como Anexo III

“TABLA SALARIAL PROVISIONAL PARA EL AÑO 2011”.

Quinto.- Proceder a realizar los trámites oportunos para elevar copias del presente acta junto con su anexos a la autoridad laboral para su registro y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, autorizando para el citado trámite a D. José Rubinos Domínguez, titular del NIF con número y letra 33.848.788-X.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión y acta de la misma, que es firmada junto con sus anexos por los asistentes en prueba de conformidad

.

ANEXO I

URBASER S.A. - LUGO

(LIMPIEZA PÚBLICA VIARIA, RECOGIDA Y TRANSPORTE RSU)

TABLA SALARIAL DEFINITIVA PARA EL AÑO 2009 104%

0,50% Conv. 1,30%

EUROS

SALARIO

BASE 16

PLUS

TRANSPORTE 16

PLUS

ACTIVIDAD 12

PLUS PENOSO

313

PLUS

NOCTURNO 313

TOTAL ANUAL

ENCARGADO GENERAL 1.102,83 102,77 152,99 7,35 23.426,03

OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO 1.102,83 129,55 288,56 23.180,80

CAPATAZ DIA 1.064,73 102,77 47,18 7,10 21.468,46

CAPATAZ NOCHE 1.064,73 102,77 47,18 7,10 8,87 24.244,77

OFICIAL 1ª TALLER 1.064,73 102,77 47,18 7,10 21.468,46

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.064,73 129,55 197,80 21.482,08

OFICIAL AYUDANTE TALLER 998,13 129,55 44,61 6,65 20.659,65

MAQUINISTA 987,59 129,55 17,62 6,58 20.145,22

(11)

CONDUCTOR NOCHE 998,13 129,55 17,62 6,65 8,32 22.939,93

CONDUCTOR DÍA 998,13 129,55 17,62 6,65 20.335,77

PEÓN NOCHE 976,60 102,77 7,81 8,13 22.259,14

PEÓN DÍA 976,60 102,77 7,81 19.714,45

EUROS

FESTIVO: 46,21

PEONES CON TRABAJO EN NAVE: 20,97 Incrementado en el P. Transporte

PLUS FUNCION DE ESPECIALIZACION PEONES 1,02 Por día efectivo de trabajo (máx. 268 €/año)

ANEXO II

URBASER S.A. - LUGO

(LIMPIEZA PÚBLICA VIARIA, RECOGIDA Y TRANSPORTE RSU)

TABLA SALARIAL DEFINITIVA PARA EL AÑO 2.010 104%

0,50% Conv. 4,00%

EUROS

SALARIO

BASE 16

PLUS

TRANSPORTE 16

PLUS

ACTIVIDAD 12

PLUS PENOSO

313

PLUS

NOCTURNO 313

TOTAL ANUAL

ENCARGADO GENERAL 1.146,94 106,88 159,11 7,65 24.364,89

OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO 1.146,94 134,73 300,10 24.107,92

CAPATAZ DIA 1.107,32 106,88 49,07 7,38 22.325,98

CAPATAZ NOCHE 1.107,32 106,88 49,07 7,38 9,22 25.211,84

OFICIAL 1ª TALLER 1.107,32 106,88 49,07 7,38 22.325,98

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.107,32 134,73 205,71 22.341,32

OFICIAL AYUDANTE TALLER 1.038,06 134,73 46,39 6,92 21.487,28

MAQUINISTA 1.027,09 134,73 18,32 6,85 20.953,01

CONDUCTOR NOCHE 1.038,06 134,73 18,32 6,92 8,65 23.857,89

CONDUCTOR DÍA 1.038,06 134,73 18,32 6,92 21.150,44

PEÓN NOCHE 1.015,66 106,88 8,13 8,46 23.153,31

PEÓN DÍA 1.015,66 106,88 8,13 20.505,33

EUROS

FESTIVO: 46,21

PEONES CON TRABAJO EN NAVE: 20,97 Incrementado en el P. Transporte

PLUS FUNCION DE ESPECIALIZACION PEONES 1,06 Por día efectivo de trabajo (máx. 268 €/año)

ANEXO III

URBASER S.A. - LUGO

(LIMPIEZA PÚBLICA VIARIA, RECOGIDA Y TRANSPORTE RSU)

TABLA SALARIAL PROVISIONAL PARA EL AÑO 2.011 104%

(12)

EUROS

SALARIO

BASE 16

PLUS

TRANSPORTE 16

PLUS

ACTIVIDAD 12

PLUS PENOSO

313

PLUS

NOCTURNO 313

TOTAL ANUAL

ENCARGADO GENERAL 1.158,41 107,95 160,70 7,72 24.606,52

OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO 1.158,41 136,08 303,10 24.349,04

CAPATAZ DIA 1.118,39 107,95 49,56 7,46 22.551,14

CAPATAZ NOCHE 1.118,39 107,95 49,56 7,46 9,31 25.465,17

OFICIAL 1ª TALLER 1.118,39 107,95 49,56 7,46 22.551,14

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.118,39 136,08 207,77 22.564,76

OFICIAL AYUDANTE TALLER 1.048,44 136,08 46,85 6,99 21.702,39

MAQUINISTA 1.037,36 136,08 18,50 6,92 21.163,00

CONDUCTOR NOCHE 1.048,44 136,08 18,50 6,99 8,74 24.097,81

CONDUCTOR DÍA 1.048,44 136,08 18,50 6,99 21.362,19

PEÓN NOCHE 1.025,82 107,95 8,21 8,54 23.383,07

PEÓN DÍA 1.025,82 107,95 8,21 20.710,05

EUROS

FESTIVO: 46,21

PEONES CON TRABAJO EN NAVE: 20,97 Incrementado en el P. Transporte

PLUS FUNCION DE ESPECIALIZACION PEONES 1,07 Por día efectivo de trabajo (máx. 268 €/año) R. 1558

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO SECCIÓN DE ACTAS

Anuncio

Aprobado polo Pleno desta Corporación en sesión ordinaria celebrada o día vinte e nove de marzo de dous mil once, o Expediente de Modificación do Orzamento da Deputación e do Inludes do 2011, vía suplemento de crédito, exponse ó público na Secretaría desta Deputación, por espazo de 15 días, en cumprimento do disposto no artigo 112.3 da Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, e artigo 169.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais; durante os cales admitiranse reclamacións e suxestións ó mesmo. Transcorrido dito prazo sen que se produciran reclamacións ou suxestións entenderase definitivamente aprobado.

Lugo, trinta de marzo de dous mil once.- O PRESIDENTE, José Ramón Gómez Besteiro.- O SECRETARIO, Faustino Martínez Fernández.

R. 1657

SERVIZO DE CONTRATACIÓN E FOMENTO

Anuncio

INFORMACION PUBLICA

Polo órgano competente desta Deputación foron tomados en consideración os proxectos das obras:

- VIVEIRO.- Dotación do servicio de saneamento en Granxa e Trasposta. (Plan Extraordinario Obra Pública.

Convenios 2010)

(13)

- VIVEIRO.- Dotación de saneamento e abastecemento en Caseira e Pallaregas. (Plan Extraordinario Obra Pública. Convenios 2010)

- RIBAS DE SIL.- Construcción edificio para ampliación da Casa do Concello. (Plan Canon 2008/09)

En cumprimento do que se dispón no art. 93 do T.R.R.L aprobado por R.D.L. 781/86, ábrese un período de información pública para os efectos de alegacións, reclamacións ou suxestións por parte de persoas ou entidades lexitimadas, por espazo de 15 días hábiles contados a partir do seguinte á publicación deste edicto.

Palacio Provincial de Lugo a 25 de marzo de 2011. O PRESIDENTE, José Ramón Gómez Besteiro. O SECRETARIO, Faustino Martínez Fernández..

R. 1573

AYUNTAMIENTOS BARREIROS

Anuncio

CONVOCATORIA PARA ELECCIÓN DE XUIZ DE PAZ TITULAR E SUBSTITUTO DO CONCELLO DE BARREIROS.

Estando próximo a vencer o período de nomeamento do Xuíz de Paz Titular e Substituto neste municipio, faise pública a convocatoria para a elección destes cargos, que serán elixidos polo Pleno.

CONVOCATORIA:

1.- Obxecto: Elección de Xuíz de Paz Titular e Substituto do Concello de Barreiros, polo Pleno do concello.

2.- Condicións legais que deben reunir os solicitantes:

Ser español Maior de idade

Non estar incurso en algunha das causas de incapacidade que establece o artigo 303 da Lei Orgánica do Poder Xudicial.

3.- Incompatibilidades: as causas de incompatibilidade a que se refiren os artigos 389 e seguintes da Lei Orgánica do Poder Xudicial, operarán con posterioridade ó nomeamento, mediante opción que efectúen os nomeados. Non constitúen causa de incompatibilidade a dedicación a docencia ou a investigación xurídica, e o exercicio de actividades profesionais ou mercantes que non impliquen asesoramento xurídico de ningún tipo e que, pola súa natureza, non sexan susceptibles de impedir ou menoscabar a súa imparcialidade ou independencia, nin podan interferir no estrito cumprimento dos deberes xudiciais.

4.- Prazo de presentación de solicitudes: VINTE DÍAS HÁBILES que empezarán a computarse a partir do día seguinte á publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.

5.- Documentación que debe achegarse coa solicitude: A solicitude facilitarse nas oficinas municipais e á mesma achegarase a seguinte documentación:

Certificación de nacemento ou fotocopia compulsada do DNI.

Certificado médico, acreditativo de non estar impedido física ou psiquicamente para o exercicio da función xudicial.

Certificado do Rexistro Central de Penados e declaración complementaría á que fai referencia o artigo 2 da lei 68/1980, do 1 de decembro, no seu punto 1.a), referente a "si se encontra inculpado ou procesado".

Xustificación de méritos que, no seu caso, alegue o solicitante.

6.- Lugar de presentación das solicitudes: No rexistro xeral do Concello, en días laborables e en horas de oficina, ou na forma establecida no artigo 38 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das Administracións Públicas e procedemento administrativo común.

Barreiros, 15 de marzo de 2011.- O alcalde, José Alfonso Fuente Parga

R. 1560

CERVO

Anuncio

Visto o procedemento tramitado para a concesión de subvencións a entidades deportivas sen ánimo de lucro do Concello de Cervo para o ano 2011 procede de conformidade co disposto no artigo 18 da Lei Xeneral de Subvencións, 38/2003, do 17 de novembro, remitir ao Boletín Oficial da Provincia de Lugo con carácter urxente, o contido das bases reguladoras e a convocatoria aos efectos do outorgamento de publicidade á devandita subvención e o inicio do procedemento concorrente para a presentación de instancias aos efectos do

(14)

BASES REGULADORAS PARA A CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DEPORTIVAS SEN ANIMO DE LUCRO DO CONCELLO DE CERVO PARA O ANO 2011

1.- OBXECTO DA CONVOCATORIA.

A presente convocatoria ten por obxecto regular o procedemento da concesión de subvencións en réxime de concorrencia competitiva para fomenta-las actividades deportivas e deportivo - recreativas que promovan asociacións e clubs deportivos legalmente constituídos.

2.- BENEFICIARIOS.

Poderán solicita-las subvencións reguladas na presente convocatoria as asociacións e clubs deportivos federados privados sen ánimo de lucro, legalmente constituídos, que teñan o seu domicilio no Concello de Cervo e realicen actividades de interese municipal. Non poderán ter a condición de beneficiarios aquelas persoas ou entidades nas que concorran as circunstancias enumeradas no artigo 13.2 da Lei 38/2003, Xeral de Subvencións.

3.- ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES.

As subvencións que se concedan ó abeiro das presentes bases terán por obxecto:

a) Colaboración nos gastos correntes derivados da realización das actividades de promoción deportiva ou participación en campionatos deportivos federados polos suxeitos mencionados no artigo 2 das presentes Bases.

b) Gastos xerais de funcionamento, conservación, mantemento ou reparación menores da entidade, que non teñan o caracter de investimento.

4.- CONTÍA, LIMITE E COMPATIBILIDADE DAS SUBVENCIÓNS.

A contía das subvencións reguladas nas presentes bases non poderá ser tal que, illadamente ou en concorrencia con subvencións ou axudas de outras administracións Públicas ou de outros Entes públicos ou privados, supere o custe total da actividade a desenvolver polo beneficiario.

5.- PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Concello, no prazo de 20 días a contar dende o seguinte ó da publicación das presentes Bases no Boletín Oficial da Provincia, acompañadas da seguinte documentación:

1º Memoria explicativa das actividades a realizar ou realizadas durante a tempada 2010-2011.

2º Orzamento detallado da entidade ( ingresos e gastos ).

3º Documento que acredite o número de socios da entidade no momento da presentación da solicitude e o número de licencias federativas e as categorías nas que se desenvolven as actividades deportivas.

3º Fotocopia compulsada da tarxeta de identificación fiscal da entidade.

4º Fotocopia compulsada do DNI do representante legal e documento que acredite a súa representación 5º Certificado de titularidade da conta bancaria na que realizarán os pagamentos.

6º Declaración xurada da obtención/ou non obtención doutras subvencións ou axudas que financien as actividades subvencionadas, asi como a contía das mesmas.

7º Declaración xurada de non estar incursos nas prohibicións para obter a condición de beneficiario sinaladas nos apartados 2 e 3 do artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.

8º Certificación de non ser debedor da Facenda estatal, autonómica, nin a seguridade social. No caso de non poder obter ditas certificacións antes do remate do prazo para a presentación de solicitudes poderá presentarse declaración responsable de non ter débedas con estas administracións, achegando posteriormente os certificados unha vez sexan expedidos polos órganos correspondentes.

9º Fotocopia compulsada dos Estatutos da Entidade.

10º Documento que acredite a composición da Xunta Directiva da entidade.

6.- CRITERIOS PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS.

Os criterios que se terán en conta para a concesión das axudas serán os seguintes:

1.- Representatividade da entidade peticionaria no Concello, atendendo ó número de actividades desenvolvidas ou proxectadas, illadamente ou de xeito conxunto con outras entidades.

2.- Número de socios da entidade.

3. -Grao de interese xeral ou sectorial da/s actividade/s que se propoña realizar e a súa coordinación e complementariedade cos programas municipais.

4.- Número de posibles beneficiarios directos ou indirectos.

5.- Número de actividades propostas.

6.- Carácter periódico ou permanente das actividades desenvolvidas.

7.- Número de licencias federativas.

8.- Categorías nas que se desenvolven as actividades deportivas.

A valoración de cada un dos criterios realizarase de 0 a 10 puntos.

7.- IMPORTE E APLICACIÓN ORZAMENTARIA.

O importe global para as presentes subvencións será de 22.990 € con cargo á aplicación orzamentaria 340/489.00 dos orzamentos do Concello de Cervo para o ano 2011 (prorrogados do ano 2010). A contía máxima por cada axuda será de 10.500 €.A contía máxima de todas as axudas non pode superar o importe global de 22.990 €.

(15)

8.- INSTRUCCIÓN E ORGANO INSTRUCTOR.

O órgano competente para a instrucción do procedemento, así como para a realización de cantas actuacións estime necesarias para a determinación, coñecemento e comprobación dos datos en virtude dos que debe pronunciarse a proposta de resolución será o Concelleiro Delegado de Deportes. O órgano instructor, á vista do expediente e do informe da Comisión avaliadora formulará a proposta de resolución provisional, na que se expresará o cumprimento dos requisitos dos solicitantes para a concesión das axudas, a relación nominal e a contía individualizada de subvención que se propón para cada solicitante, de conformidade cos criterios de valoración establecidos no artigo 6 das presentes Bases.

Se na instrucción do expediente fosen tidos en conta outros feitos ou datos distintos dos aportados polos interesados, notificaráselle a estes a proposta de resolución, concedéndolles un prazo de 10 días para que presenten as alegacións que estimen pertinentes. Á vista das alegacións presentadas, o órgano instructor formulará a proposta de resolución definitiva.

De non presentarse alegacións, ou no caso de que este trámite non fose necesario con arranxo ó parágrafo anterior, a proposta de resolución provisional terá automaticamente o carácter de proposta de resolución definitiva.

9.- COMISIÓN AVALIADORA.

A Comisión Avaliadora estará composta polos Concelleiros Delegados de Deportes, Xuventude e Educación. A Comisión Avaliadora elevará a proposta de concesión á Alcaldía a través do órgano instructor na que se concretará individualmente para cada beneficiario o resultado da avaliación realizada.

10.- RESOLUCIÓN.

O órgano competente para a concesión das subvencións será a Alcaldía, previo informe da Intervención municipal. O acordo de concesión ou denegación será motivado, quedando constancia no expediente os fundamentos da resolución que se adopte. As subvencións concedidas, e a denegación das mesmas notificaranse individualmente e publicaranse no Taboleiro de Anuncios do Concello. A modificación de calquera das circunstancias que se tiveran en conta para a concesión da mesma, que deberá ser posta en coñecemento do Concello, poderá dar lugar á modificación da resolución.

11.- ACEPTACIÓN POLOS BENEFICIARIOS.

A subvención entenderase aceptada polo solicitante si no prazo de 10 días dende a notificación da concesión non manifestasen expresamente o seu rexeitamento.

12.- XUSTIFICACIÓN DAS ACTIVIDADES E PAGAMENTO DAS SUBVENCIÓNS.

O prazo máximo de xustificación da subvención concedida será de 3 meses, a contar dende a notificación da concesión da subvención e, en todo caso dentro do ano 2011, quedando revocadas as subvencións non xustificadas debidamente neste prazo.

O pagamento das subvencións realizarase previa xustificación dos gastos subvencionados e do seu destino ás finalidades para as que se concederon as subvencións. En todo caso, os gastos subvencionados deberán ter sido realizados durante a temporada 2010-2011. A xustificación poderá realizarse mediante a presentación dos seguintes documentos:

a) No caso de gastos correntes, mediante facturas orixinais ou fotocopias compulsadas ou documentos con eficacia probatoria no tráfico mercantil relacionadas coa actividade subvencionada. As facturas que se presenten como xustificación da subvención concedida deberán cumprir os requisitos do RD 1496/2003, de 28 de novembro, polo que se regulan as obrigas de facturación.

b) No caso de gastos de persoal, mediante orixinais ou fotocopias compulsadas de nóminas ademais de xustificante de abono das mesmas (recibí do empregado ou xustificación transferencia bancaria) e tcs co selo da entidade financeira xustificativa do seu abono ou xustificantes da entidade financeira na que se realice o pago de tales gastos.

c) Declaración do representante da entidade de que se realizaron os fins para os que foi concedida a subvención e que as facturas e/ou documentos que se presentan como xustificación foron aplicados ás actividades subvencionadas.

d) Se a actividade tamén fora subvencionada por outra entidade pública ou privada, deberá presentarse copia da resolución comunicando a concesión da axuda, sen que, en ningún caso, o importe conxunto de tódalas axudas poida ser superior ó gasto realizado.

A aprobación da xustificación presentada polos beneficiarios corresponderá o Alcalde, previo informe da Intervención municipal.

13.- COMPROBACIÓN, REINTEGRO DAS SUBVENCIONS E RÉXIME SANCIONADOR.

En materia de comprobación, reintegro e réxime sancionador estarase ó establecido nas Bases Xerais reguladoras de Subvencións, recollidas no Anexo V ás Bases de execución do Orzamento de Cervo para o ano 2011 ( que son as prorrogadas do ano 2010), así como ao establecido na demais normativa aplicable.

14.- PUBLICACIÓN.

A presente convocatoria publicarase no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.

Cervo, 25 de marzo de 2011.- O Alcalde, Alfonso Villares Bermúdez

R. 1561

(16)

A FONSAGRADA

Anuncio

Non sendo posible notificar no último domicilio coñecido a D Héctor Antonio Naveira, a proposta de resolución no expediente sancionador, procédese, de conformidade co artigo 59.5 e 61 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, a súa notificación mediante anuncios no taboleiro de anuncios do Concello da Fonsagrada e no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, indicando que o expediente versa sobre a proposta de resolución do expediente sancionador ao persoal laboral D Héctor Antonio Naveira, podendo o interesado, D Héctor Antonio Naveira, comparecer na Secretaría do Concello da Fonsagrada, no prazo de 10 días dende o seguinte a publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, para coñecemento do contido íntegro da mencionada proposta de resolución e constancia de tal coñecemento.

Na Fonsagrada,22 de marzo de 2011.- O Secretario do expediente, José María López López.

R. 1563

FOZ

Anuncio

A medio do presente elévase a definitiva á modificación da Relación de Postos de Traballo do Concello de Foz ao non presentarse reclamación algunha, quedando redactada da seguinte maneira:

a) Creación de postos de traballo:

04.02.01.18 a 04.02.01.19 operario limpeza (oficial segunda).

04.01.00.022 a 04.01.00.025 operario de obras (oficial primeira) obras, limpeza e servizos múltiples.

Unidade de obras laboral.

b) No estado da ocupación dos postos de traballo que se relacionan, quedando redactada neste punto como segue:

RPT CONCELLO DE FOZ

CÓDIGO DENOMINACIÓN VAC.

01. DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA

01.02. UNIDADE DE REXISTRO, PADRÓN, ARQUIVO E ATENCIÓN Ó PÚBLICO

01.02.00.04 AUX. ADMVO. SI

01.02.00.06 AUX. SERVIZOS MÚLTIPLES SI

02. DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN E TESOURERÍA 02.02. UNIDADE DE TESOURERÍA E RECADACIÓN 02.02.01. SECCIÓN DE RECADACIÓN

02.02.01.01 RECADADOR NON

04. DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E SERVIZOS MÚLTIPLES 04.01. UNIDADE DE OBRAS

04.01.00.01 COORDINADOR UNIDADE OBRAS -OFICIAL 1ª SI

04.01.00.03 CONDUCTOR - OFICIAL 1ª SI

04.01.00.04 CONDUCTOR - OFICIAL 1ª SI

04.01.00.05 CONDUCTOR PALISTA - OFICIAL 1ª SI

04.01.00.06 OPERARIO OBRAS - OFICIAL 1ª SI

04.01.00.07 OPERARIO OBRAS - OFICIAL 1ª SI

04.01.00.08 OPERARIO OBRAS - OFICIAL 1ª SI

04.01.00.09 OPERARIO OBRAS - OFICIAL 1ª SI

04.01.00.13 OPERARIO OBRAS - OFICIAL 1ª SI

04.01.00.14 OPERARIO OBRAS - OFICIAL 1ª SI

(17)

04.01.00.15 OPERARIO OBRAS - OFICIAL 2ª NON

04.01.00.22 OPERARIO OBRAS - OFICIAL 1ª SI

04.01.00.23 OPERARIO OBRAS - OFICIAL 1ª SI

04.01.00.24 OPERARIO OBRAS - OFICIAL 1ª SI

04.01.00.25 OPERARIO OBRAS - OFICIAL 1ª SI

04.02. UNIDADE DE LIMPEZA

04.02.01. SECCIÓN DE LIMPEZA VIARIA

04.02.01.01 CONDUCTOR SERVIZO LIMPEZA -COORDINADOR OFICIAL 1ª SI

04.02.01.02 CONDUCTOR SERVIZO LIMPEZA -OFICIAL 1ª SI

04.02.01.04 CONDUCTOR SERVIZO LIMPEZA -OFICIAL 2ª SI

04.02.01.07 OPERARIO LIMPEZA - OFICIAL 2ª SI

04.02.01.09 OPERARIO LIMPEZA - PEÓN SI

04.02.01.14 PEÓN BARRENDEIRO NON

04.02.01.15 PEÓN BARRENDEIRO NON

04.02.01.16 PEÓN SERVIZO BASURAS NON

04.02.01.17 PEÓN SERVIZO BASURAS NON

04.02.01.18 OPERARIO LIMPEZA - OFICIAL 2ª NON

04.02.01.19 OPERARIO LIMPEZA - OFICIAL 2ª SI

04.02.02. SECCIÓN DE LIMPEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS

04.02.02.03 LIMPADOR SI

04.02.02.04 LIMPADOR SI

04.02.02.05 LIMPADOR SI

04.02.02.06 LIMPADOR SI

04.03. UNIDADE DE SERVIZOS MÚLTIPLES

04.03.00.02 AUXILIAR SERVIZOS MÚLTIPLES SI

04.03.00.03 AUXILIAR SERVIZOS MÚLTIPLES SI

04.03.00.04 AUXILIAR SERVIZOS MÚLTIPLES SI

04.03.00.05 AUXILIAR SERVIZOS MÚLTIPLES SI

04.03.00.08 AUXILIAR SERVIZOS MÚLTIPLES SI

06. DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS

06.00.00.05 AUX. SERVIZOS MÚLTIPLES SI

06.00.00.06 AUXILIAR AXUDA A DOMICILIO SI

06.00.00.07 AUXILIAR AXUDA A DOMICILIO SI

07. DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPORTE, TURISMO E DESENVOLVEMENTO LOCAL 07.01. UNIDADE DE CULTURA

07.01.00.01 TÉCNICO DE CULTURA SI

07.08. UNIDADE DE UNED

07.08.00.01 BIBLIOTECARIO SI

07.08.00.02 AUX.ADMVO. SI

Foz a, 23 de marzo de 2011.- O Alcalde, José María García Rivera.

R. 1564

(18)

Anuncio

A medio do presente elévase a definitiva á modificación da Plantilla de Persoal do Concello de Foz ao non presentarse reclamación algunha, quedando redactada da seguinte maneira:

PLANTILLA CONCELLO DE FOZ

A) POSTOS DE TRABALLO RESERVADOS A FUNCIONARIOS DE CARREIRA

DENOMINACIÓN NUMERO VACANTES GRUPO

1.- HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL

1.1.- SECRETARIO 1 --- A1

1.2.- INTERVENTOR 1 --- A1

2.- ESCALA ADMINISTRACIÓN XERAL 2.1.- SUBESCALA TÉCNICA

2.1.1.- TÉCNICO 1 --- A2

2.2.- SUBESCALA ADMINISTRATIVA

2.2.1.- ADMINISTRATIVO (RECADADOR) 1 --- C1

2.3.- SUBESCALA AUXILIARES

2.3.1.- AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 4 --- C2

2.4.- SUBESCALA SUBALTERNOS

2.4.1.- AXENTE NOTIFICADOR 1 --- E (AA.PP)

2.4.2.- AUXILIAR SERVIZOS MÚLTIPLES 1 --- E (AA.PP)

3.- ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 3.1.- SUBESCALA TÉCNICA

3.1.1.- ARQUITECTO 1 --- A1

3.1.2.- APARELLADOR 1 --- A2

3.2.- SUBESCALA SERVIZOS ESPECIAIS 3.2.1.- POLICÍA LOCAL

3.2.1.1.- OFICIAL 1 --- C1

3.2.1.2.- POLICÍAS 8 --- C1

3.2.2.- PERSOAL DE OFICIOS

3.2.2.1.- COORDINADOR (CAPATAZ) 1 --- C1

3.2.2.2.- OPERARIO LIMPEZA 1 1 E (AA.PP)

TOTAL 23 1 ---

B) POSTOS DE TRABALLO SUXEITOS Á LEXISLACIÓN LABORAL

DENOMINACIÓN NUMERO VACANTES OBSERVACIÓNS

1.DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA UNIDADE DE REXISTRO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 1

AUXILIAR SERVIZOS MÚLTIPLES 1 1

2.DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN E TESOURERÍA UNIDADE RECADACIÓN

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 1

3.DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E SERVIZOS MÚLTIPLES UNIDADE DE OBRAS

CONDUTOR- OFICIAL 1ª 1 --

OPERARIO OBRAS- OFICIAL 1ª 10 10

OPERARIO OBRAS- XEFE XADINERÍA OFICIAL 1ª

1 ---

OPERARIO OBRAS- OFICIAL 2ª 1 ---

PEÓN XARDINERÍA 2 ---

UNIDADE DE LIMPEZA

OPERARIO DE LIMPEZA- OFICIAL DE 1ª 2 2

OPERARIO DE LIMPEZA- OFICIAL DE 2ª 5 3

OPERARIO DE LIMPEZA PEÓN 5 3

PEÓN VARREDOR 2 ---

PEÓN SERVIZO DE LIXO 2 ---

LIMPADOR 6 5 4 TEMPO PARCIAL

UNIDADE SERVIZOS MÚLTIPLES

AUXILIAR SERVIZOS MÚLTIPLES 3 2

(19)

4.DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS

TRABALLADOR SOCIAL 1 ---

EDUCADOR FAMILIAR 1 ---

AUXILIAR SERVIZOS MÚLTIPLES 1 1

AUXILIAR AXUDA A DOMICILIO 2 2

5.DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPORTE, TURISMO E DESENVOLVEMENTO LOCAL UNIDADE DE CULTURA

TÉCNICO DE CULTURA 1 1

DIPLOMADO EN TURISMO 1 1

BIBLIOTECARIO MUNICIPAL 1 ---

UNIDADE DE DINAMIZACIÓN SOCIOCULTURAL

EDUCADOR SOCIAL 1 ---

UNIDADE DE COMUNICACIÓN

ENCARGADO DE RADIO FOZ 1 ---

LOCUTOR DE RADIO FOZ 2 ---

UNIDADE DE MÚSICA

DIRECTOR ESCOLA DE MUSICA 1 ---

TOTAL 56 33

Foz a, 23 de marzo de 2011.- O Alcalde, José María García Rivera.

R. 1565

MONFORTE DE LEMOS

Anuncio

ANUNCIO: CORRECIÓN DE ERROS ANUNCIO PUBLICADO NO B.O.P. DE LUGO Nº 67 DE 24 DE MARZO DE 2011 DA CONVOCATORIA DA PRAZA DE ARQUITECTO TENCICO OU APARELLADOR:

Detectado erro na publicación que se detallada:

Onde di:

Na Xunta de Goberno Local de 24 de Febreiro de 2011 aprobaronse as Bases para a cobertura dunha praza de funcionario/a interino/a de arquitecto técnico ou aparellador, encadrada na escala de, incluída na Oferta de Emprego Público para o exercicio 2010.

Número de prazas: unha.

Descripción do posto: Administración Especial, subescala técnica, subgrupo A2, segundo o artigo 76 e a disposición transitoria terceira da Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público.

Sistema de provisión: oposición libre.

Publicación íntegra de Bases e convocatoria: Taboleiro de anuncios e páxina web oficial do Concello de Monforte de Lemos: http://www.concellodemonforte.com.

Prazo de presentación de instancias: vinte díaz naturais contados a partir do seguinte ó da publicación do presente anuncio.

Os sucesivos anuncios desta convocatoria publicaranse no taboleiro de anuncios do Concello de Monforte de Lemos.

Deberá decir:

“Na Xunta de Goberno Local de 24 de Febreiro de 2011 aprobaronse as Bases para a cobertura dunha praza de funcionario/a interino/a de arquitecto técnico ou aparellador, incluída na Oferta de Emprego Público para o exercicio 2010.

Número de prazas: unha.

Descripción do posto: funcionario/a interino/a de arquitecto técnico ou aparellador, encadrada na escala de Administración Especial, subescala técnica, subgrupo A2, segundo o artigo 76 e a disposición transitoria terceira da Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público.

Sistema de provisión: Concurso- oposición.

Publicación íntegra de Bases e convocatoria: Taboleiro de anuncios e páxina web oficial do Concello de Monforte de Lemos: http://www.concellodemonforte.com.

Prazo de presentación de instancias: vinte díaz naturais contados a partir do seguinte ó da publicación do presente anuncio.

Os sucesivos anuncios desta convocatoria publicaranse no taboleiro de anuncios do Concello de Monforte de Lemos.”

En Monforte de Lemos a 15 de Marzo de 2011.- O ALCALDE, Severino Rodríguez Díaz

R. 1566

Figure

Updating...

References

Related subjects :