Consell Comarcal del Baix Empordà

Download (0)

Full text

(1)

BASES REGULADORES DEL PROCES SELECTIU PER CREAR UNA BORSA DE TREBALL PER COBRIR NECESSITATS TEMPORALS D’EDUCADORS SOCIALS ALS SERVEI BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

És objecte de la present convocatòria regular la selecció, mitjançant el sistema de concurs-oposició, d’una borsa de treball per cobrir necessitats temporals de tècnics d’educadors socials.

Les característiques laborals del lloc de treball són:

 Jornada de treball: 37,5 hores setmanals

 Ubicació: Qualsevol centre de treball del Consell Comarcal.

 Retribució anual: 23.198,70 euros anuals 2. CONDICIONS

Per prendre part en el concurs oposició serà necessari:

a) Tenir els requisits de nacionalitat establerts a la legislació vigent.

b) Tenir complerts 16 anys i no excedir, de l’edat màxima de jubilació forçosa.

c) Estar en possessió del títol universitari de grau/diplomat en educació social o bé estar habilitat pel Col·legi d’educadores i educadors socials de Catalunya. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger cal disposar de la corresponent homologació.

d) Disposar de carnet de conduir categoria B1.

e) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.

f) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap Administració, ni estar inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.

3. SOL·LICITUDS

a) La sol·licitud per prendre part en el procés selectiu, en la qual els aspirants hauran de manifestar que s’

accepten aquestes bases i que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a la base 2a, referides a la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds, es formularà en el model normalitzat (annex I), i s’hi adjuntarà la relació de mèrits que s’al·leguin, formulats en model normalitzat (annex II) I numerats correlativament.

També s’adjuntarà la següent documentació:

- DNI.

- Titulació exigida. Si la titulació que es presenta no és relacionada amb l’àmbit social, s’haurà d’acreditar documentalment l’experiència, de la mateixa manera que l’acreditació de mèrits de la fase de concurs (base setena).

- Documentació acreditativa d’estar en possessió del certificat del nivell de suficiència de català (C) o equivalent, per restar exempt de la realització de l’exercici de coneixements de llengua catalana.

- Carnet de conduir categoria B1.

Cas que la documentació aportada sigui fotocòpia o no estigui compulsada, els aspirants aprovats hauran d’aportar l’original quan es formalitzi la contractació laboral.

b) Les sol·licituds es presentaran al Registre General del Consell Comarcal, de 9 a 14 hores, fins al dia 23 de novembre de 2017.

(2)

c) També podran presentar-se en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 10 d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú de les administracions públiques. (s’aconsella enviar còpia del document registrat per fax -972641003- o per correu electrònic –consell@baixemporda.cat).

d) Els aspirants amb discapacitat han de fer constar en la sol·licitud aquesta condició, així com les adaptacions que sol·liciten per a la realització de les proves. En cas contrari, s’entén que renuncien al seu dret.

4. ADMISSIÓ DELS ASPIRANTS

Acabat el termini de presentació de sol·licituds, es dictarà decret de presidència, en el qual s’aprovarà la llista ordenada per cognoms i nom, dels aspirants admesos i exclosos i es nomenaran els membres que formaran part de l’òrgan seleccionador.

L’esmentat decret es farà públic el dia 27 de novembre de 2017, al tauler d’anuncis del Consell Comarcal i a l’adreça www.baixempordà.cat.

Les proves es realitzaran el dia 30 de novembre de 2017, a les 9:30 del matí, a la seu del Consell Comarcal.

5. ORGAN SELECCIONADOR

L’Òrgan seleccionador estarà constituït pels següents membres:

President: La coordinadora de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials Vocals: Un/a educador/a social del Consell Comarcal

Un/a educador/a social d’una altra administració local Secretari: El del Consell Comarcal o funcionari en qui delegui.

Així mateix, formarà part de l’Òrgan seleccionador la tècnica de normalització linguïstica del Consell Comarcal, en qualitat d’assessora, que actuarà amb veu, però sense vot.

6. PROCES SELECTIU

Primer exercici: Consistirà en resoldre un supòsit pràctic relacionats amb les tasques a desenvolupar al lloc de treball.

Aquest exercici, que es qualificarà sobre un màxim de 10 punts serà eliminatori, sent necessària una puntuació de cinc punts per superar-lo.

Segon exercici. Prova de català: De caràcter obligatori i eliminatori, corresponent al nivell de suficiència (C), l’hauran de superar els candidats que no acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana. Per superar-la caldrà resoldre correctament diferents exercicis d'expressió oral i escrita. Es qualificarà com a apte o no apte.

Estaran exempts de realitzar aquesta prova els candidats que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir al Consell Comarcal, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos de la mateixa oferta d’ocupació pública.

(3)

7. FASE DE CONCURS

Les persones que hagin superat la fase d’oposició, disposaran de 5 dies hàbils per presentar al Registre del Consell Comarcal, la documentació acreditativa dels mèrits al·legats. La documentació s’haurà d’ordenar i numerar correlativament, a l’extrem superior del primer full, amb concordança amb l’ordre de la relació de mèrits.

S’hauran de presentar els documents originals i còpies, les quals es compulsaran en el moment de la presentació. Els originals seran retornats en el mateix moment a la persona interessada.

La valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment pels candidats, es valoraran de conformitat amb l’escala següent:

a) Experiència professional en el desenvolupament de funcions semblants a les de lloc de treball objecte de la contractació: 0,05 punts per mes, màxim 2 punts.

No es computaran les porcions inferiors al mes.

L’experiència laboral s’acreditarà mitjançant un certificat expedit per l’empresa on consti la relació laboral, la categoria professional, el servei prestat i la data d’inici i la de finalització o bé mitjançant certificat de la vida laboral estès per la Tresoreria General de la Seguretat Social juntament amb les contractes de treball de la corresponent empresa.

b) Formació: Per titulacions i cursos de formació i perfeccionament relacionats amb el lloc de treball objecte de la contractació. La puntuació màxima és 2 punts.

Cursos:

- Cursos de durada entre 10 i 20 hores 0,05 punts - Cursos de durada entre 21 i 40 hores 0,10 punts - Cursos de durada entre 41 i 60 hores 0,15 punts - Cursos de durada entre 61 i 100 hores 0,20 punts

- Cursos superiors a 100 hores 0,25 punts

Els membres de l’Òrgan seleccionador podran valorar la possessió d’altres titulacions adequades a les places convocades. La puntuació màxima és de 0,25 punts.

Només es valoraran els cursos impartits per les universitats, diputacions, instituts, escoles oficials, col·legis professionals i altres entitats homologades. Hi haurà de constar la duració en hores i l’assistència.

Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats degudament traduïts a qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya.

No es valoraran les pràctiques realitzades en el marc de convenis de cooperació educativa o anàlegs.

Els mèrits no acreditats suficienment no seran valorats per l’Òrgan seleccionador.

La puntuació total del concurs serà com a màxim de tres punts.

8. ENTREVISTA PERSONAL

L’Òrgan seleccionador podrà realitzar una entrevista als aspirants aprovats per aclarir aspectes del currículum presentat. No es farà cap valoració o puntuació d’aquesta entrevista.

(4)

9. CLASSIFICACIÓ DELS ASPIRANTS

La puntuació definitiva serà el resultat de sumar les puntuacions obtingudes en el procés selectiu: oposició i concurs.

L’Òrgan seleccionador farà públic el resultat per ordre de puntuació, amb el nom i cognoms de les persones aprovades, en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal i a l’adreça www.baixemporda.cat.

10. INCOMPATIBILITATS I RÈGIM DEL SERVEI

En l’exercici de la funció pública atribuïda al lloc de treball objecte de la convocatòria serà aplicable la Llei 53/1984 de 26 de desembre, d’incompatibilitats dels personal al servei de les Administracions Públiques, en compliment de la qual l’aspirant, en el moment de l’inici de la prestació del servei, haurà de realitzar una declaració de les activitats que realitza o bé sol·licitar la compatibilitat.

11. BORSA DE TREBALL

Quedaran incorporats a la borsa de treball els aspirants que superin la puntuació mínima exigida. L’ordre de classificació serà el resultat de la qualificació total obtinguda, ordenada de major a menor.

Las durada de la borsa serà de dos anys comptats des de l’endemà de la data del decret de presidència que la constitueix. No obstant això, s’entendrà automàticament cancel·lada quan cap persona tingui disponibilitat per acceptar una oferta.

Les dades de contacte dels aspirants seran les indicades en la sol·licitud. Els aspirants són els responsables de mantenir actualitzades les seves dades de contacte, per la qual cosa podràn comunicar les variacions mitjançant escrit presentat al Registre del Consell Comarcal.

Es comunicaran les ofertes de treball, per ordre de puntuació, mitjançant trucada telefònica al número que l’aspirant hagi indicat en la sol·licitud. S’intentarà 3 vegades en horari de 8:00 a 15:00 i si no es localitza, se li enviarà un correu electrònic a l’adreça indicada a la sol·licitud. Aquest correu s’haurà de contestar, com a màxim, l’endemà de l’enviament abans de les 14:00 hores, acceptant o rebutjant l’oferta. En el cas que el primer aspirant no accepti o no contesti l’oferta en el termini esmentar, es cridarà al següent aspirant i així correlativament fins a ocupar el lloc de treball.

L’aspirant que renuncii a la proposta de contractació, passarà a ocupar el darrer lloc dins de la borsa de treball. Quedarà exclòs de la borsa, el candidat que renuncïi a tres oferiments de contractació.

12. CONTRACTACIO LABORAL

L’aspirant proposat haurà de presentar a la Secretaria de la Corporació, prèviament a la seva contractació, els documents acreditatius de les condicions exigides a la base segona, que no s’haguessin aportat anteriorment.

Si dins el termini esmentat, i tret de casos de força major, els aspirants proposats no presenten la documentació o no reuneixen els requisits exigits, quedaran anul·lades totes les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en que puguin haver incorregut per falsedat.

Les persones seleccionades que siguin cridades per a la cobertura de llocs de treball seran contractades en règim laboral temporal, pel temps que requereixi el programa o servei, per la durada de la suplència o mentre es mantinguin les circumstàncies que donin lloc a l’acumulació de tasques.

(5)

13. RÈGIM JURÍDIC

Aquest procediment selectiu es regeix per aquestes bases i pel Real Decret Legislatiu 5/2015 pel qual s’aprova el text refòs de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, pel Decret 214/1990, d’aprovació del Reglament de personal al servei de les entitats locals, per la llei 7/1985, pel Decret legislatiu 2/2003, i el pel Reial Decret 896/1991.

14. INCIDÈNCIES

L’Òrgan seleccionador queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris en tot el que no es preveu en aquestes bases, d’acord amb el Reial decret 364/95, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament General d’Ingrés al serveis de l’Administració de l’Estat.

15. RÈGIM DE RECURSOS

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del President del Consell Comarcal del Baix Empordà, si aquest aquests actes decideixin directament o indirectament els fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continaur el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, les persones interessades podran interposar, d’acord amb l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, davant del president, o bé recurs contenciós-administratiu, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, davant els Jutjats del contenciós administratiu de Girona, d’acord amb el que preveu l’article 10 de la llei esmentada.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l’Òrgan tècnic qualificador, si aquest últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, les persones interessades podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant del President del Consell Comarcal del Baix Empordà.

Igualment les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

La Bisbal d’Empordà, 9 de novembre de 2017

(6)

ANNEX I

Sol·licitud de participació a proves selectives de contractació de personal

Dades personals

Cognoms i nom:

Número DNI: Número afiliació Seguretat Social:

Telèfon: e-mail: Data naixement:

Adreça: Núm: Pis: Porta:

Codi postal: Municipi:

Minusvàlid/a Adaptació que se sol·licita:

Demano:

Ser admès/a al concurs oposició per

Així mateix, manifesto que accepto les bases del concurs oposició, que compleixo totes i cadascuna de les condicions exigides en la base 2a i que no he estat condemnat/da per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual, tràfic d’essers humans, o explotació de menors.

La Bisbal d’Empordà, de/d’ de 2017

(Signatura)

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ

Les dades que ens facilita s’incorporaran a un fitxer creat pel Consell Comarcal del Baix Empordà per a deixar constància de l’entrada i sortida de documents i per al seguiment dels tràmits, actuacions i l’exercici de les seves competències i funcions. Ünicament seran comunicades a altres administracions públiques en els casos previstos legalment.

En qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, tot adreçant-se a la Presidència del Consell.

(7)

ANNEX II

Acreditació de mèrits Dades personals

Cognoms i nom: DNI:

Experiència laboral Núm.

Ordre EMPRESA Durada del contracte Punts (*)

Cursos de formació i perfeccionament

Nom del curs Hores Punts (*)

Document acreditatiu del nivell de català, que es presenta

Figure

Updating...

References

Related subjects :