PROVES SELECTIVES CONTRACTACIÓ PERSONAL LABORAL TEMPORAL D UN CAP DE BRIGADA MUNICIPAL D OBRES I SERVEIS.

Texto completo

(1)

PROVES SELECTIVES CONTRACTACIÓ PERSONAL LABORAL TEMPORAL D’UN CAP DE BRIGADA MUNICIPAL D’OBRES I SERVEIS.

CONTRACTE: LABORAL TEMPORAL, de l’1 de juny de 2014 a 31 de maig de 2015 SALARI: 1.700,00 euros bruts mensuals (14 pagues)

JORNADA: COMPLERTA 37,5 HORES/SETMANA. Disponibilitat caps de setmana especials, festes i activitats municipals.

PERÍODE DE PROVA: tres mesos.

TASQUES A REALITZAR: Cal tenir coneixements bàsics de paleteria, lampisteria, fusteria i jardineria, per a poder fer manteniment d’espais i infraestructures municipals, així com el seu mobiliari. Suport puntual a neteja viària.

Base 1a. Objecte de la convocatòria.

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, per urgència, mitjançant concurs oposició lliure d’una plaça de cap de brigada, amb caràcter de personal laboral temporal, vacant a la plantilla de personal d’aquest Ajuntament.

Base 2a. Condicions dels aspirants.

a) Tenir els requisits de nacionalitat establerts a la legislació vigent.

b) Posseir la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques inherents al lloc de treball.

c) Haver complert 16 anys, i no excedir, en el seu cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa.

d) Estar en possessió o en condicions d’obtenir-la en la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds, del certificat d’escolaritat.

e) No tenir cap mena de malaltia ni defecte físic que impedeixi el normal desenvolupament de les funcions encomanades.

f) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni estar inhabilitat.

g) Disposar del permís de conduir vehicles de la classe B1.

Base 3a. Forma i termini de presentació de sol·licituds.

Les sol·licituds per prendre part a les proves d’accés s’adreçaran a l’Alcaldia-Presidència. El termini per presentar sol·licituds comença l’endemà de la publicació de les bases al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i finalitza als 15 dies naturals des de la publicació.

La convocatòria es farà pública al tauler d’edictes de l’Ajuntament, a diferents punts del municipi, i al servei d’ocupació del Consell Comarcal del Baix Empordà.

Els aspirants hi hauran de fer constar que accepten aquestes bases i que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides, referides sempre a la data d’acabament del termini per a la presentació de sol·licituds.

No es fixen drets d’examen.

Caldrà presentar el CV actualitzat, cartes de recomanació, i fotocòpia del dni.

D’acord amb l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal subministrades pels aspirants en emplenar la sol·licitud, així com les contingudes en la documentació adjunta per tal de participar en els processos selectius de l’Ajuntament, seran

(2)

objecte de tractament automatitzat per l’Ajuntament, per tal de possibilitar una futura contractació de l’aspirant.

Per exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació, els candidats han de dirigir-se al responsable del tractament, que és l’Ajuntament de Verges, La Placeta, 1, de Verges (CP17142).

Les sol·licituds s’han de presentar en el Registre general de l’Ajuntament o en qualsevol dels llocs a què fa referència l’art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Per tal de ser admès i, si s’escau, de prendre part en la pràctica de les proves selectives, n’hi ha prou que els aspirants manifestin en les seves sol·licituds que compleixen tots i cadascun dels requisits exigits, referits sempre a la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació de les sol·licituds, sens perjudici de la seva posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu.

Per a la fase de concurs, cal que amb la sol·licitud es presenti una relació dels mèrits al·legats així com els justificants acreditatius d’aquests mèrits, mitjançant document original o fotocòpia compulsada. Tota aquesta documentació s’ha de presentar dins del termini de presentació de sol·licituds. En cas contrari, no pot ser valorada pel tribunal.

Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats degudament traduïts a qualsevol de les dues llengües oficials de Catalunya.

El president de la corporació, a petició pròpia o a proposta del president del tribunal qualificador, pot demanar, als efectes procedents, l’acreditació dels requisits necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer els aspirants.

Base 4a. Admissió dels aspirants.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’Alcaldia ha de dictar una resolució, en el termini de 2 dies, aprovant la llista provisional d’admesos i exclosos.

Tenint en compte la urgència del procediment, es fixa com a data de realització de les proves el proper dia 28 de maig de 2014 a les 9:00 hores.

Base 5a. Tribunal Qualificador.

El Tribunal Qualificador estarà constituït pels membres següents:

President: Coordinador de l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme del Consell Comarcal del Baix Empordà.

Sr. Albert Costa Marcè.

Vocals: Flora Fabri Saavedra, administrativa de la Corporació Àngel Canyigeral, cap de producció del CET Tramuntana

Salvador Riera, tècnic PRL del Consell Comarcal del Baix Empordà David Saus, cap de brigada de l’Ajuntament de Corçà

Secretària i vocal del tribunal: M. Elvira Martínez Giménez, auxiliar administrativa

Assessor del tribunal: Pere Servià Pericay, tècnic d’administració general, amb veu i sense vot

L’abstenció i recusació dels membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.

(3)

Es declara expressament que els tribunals de selecció no podran aprovar un nombre d’aspirants superior al de les places convocades. En el cas que existeixin aspirants que superin tots el exercicis i no tinguin dret a plaça, l’Ajuntament podrà tenir present a aquestes persones per a realitzar substitucions de baixes o per a possibles propostes de contractes temporals o nomenaments interins si procedís.

Tots els membres del tribunal tindran veu i vot. El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència de la majoria absoluta dels seus membres, siguin titulars o suplents. El tribunal podrà disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors/es especialistes, per a totes o algunes de les proves.

De cada sessió que faci el tribunal qualificador s’ha d’estendre l’acta corresponent, signada pel secretari/ària, que n’ha de donar fe, amb el vistiplau del presidenta, i per tots els membres.

En tot cas, el funcionament del tribunal qualificador s’ha d’adequar a les normes pròpies dels òrgans col·legiats contingudes a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Base 6a. Inici i desenvolupament del procés selectiu.

L’ordre d’actuació dels aspirants, en aquells exercicis que no es puguin realitzar conjuntament serà per la lletra

“D” de conformitat amb el que estableix la Resolució del director general d’Administració Local de data 15 de novembre de 2013, per la que es determina l’ordre d’actuació dels aspirants d’acord amb el sorteig del dia 15 de novembre de 2013.

Els/les aspirants seran convocats per a cada exercici a través d’una crida única, i seran exclosos aquells que no compareguin, llevat de casos degudament justificats i apreciats lliurement pel tribunal.

En qualsevol moment els tribunals podran requerir als opositors l’acreditació de la seva personalitat.

Base 7a. Exercicis del concurs oposició i la seva qualificació.

FASE D’OPOSICIÓ

1r. Exercici. Pràctic. 45 punts sobre 100.

Consistent en la resolució d’una o més proves de tipus pràctic plantejades pel tribunal i relacionades amb les funcions de les plaça convocada, en el període màxim de 45 minuts.

La puntuació màxima d’aquest exercici serà de 45 punts. Per superar l’exercici s’haurà d’obtenir una puntuació mínima de 22,5 punts. Aquesta prova té caràcter eliminatori.

Abans d’inici de la prova pràctica, s’entregaran instruccions per escrit als aspirants sobre el desenvolupament de la prova i els exercicis pràctics concrets que hauran de realitzar.

2n exercici. Entrevista. 45 punts sobre 100.

En qualsevol cas el tribunal efectuarà una entrevista personal a tots els candidats que hagin superat el primer exercici. Aquesta entrevista posarà especial atenció a valorar criteris de personalitat i actituds dels aspirants, per valorar la seva adequació al lloc de treball i al perfil requerit.

La puntuació màxima d’aquest exercici serà de 45 punts. Aquesta prova no té caràcter eliminatori.

(4)

FASE DE MÈRITS:

Fase de mèrits: 10 punts sobre 100.

Primer.- Per mesos treballats, 0,1 punts per mes treballat, amb un màxim de 5 punts. Es valora el treball realitzat en funció de l’experiència adquirida, acreditada documentalment, especialment en l’exercici de funcions semblants a les pròpies del lloc convocat, tenint en compte el contingut tècnic i l’especialització dels llocs ocupats en relació amb el que es convoca i les aptituds i habilitats requerides.

Segon.- Formació relacionada, un punt per cada curs de formació, que pot ser teòric o pràctic, d’un mínim de 5 hores, fins a un màxim de 5 punts.

La puntuació obtinguda a la fase de concurs en cap cas no pot ser aplicada per superar la fase d’oposició, la superació de la qual s’ha de realitzar de forma independent. Per tant, la qualificació de la fase de concurs s’ha d’aplicar únicament als aspirants que hagin superat la fase d’oposició.

El resultat final del concurs oposició és la suma de les puntuacions obtingudes en el conjunt de les proves puntuables realitzades, segons el barem anterior, sobre un màxim de 100 punts. En cas d’empat, l’ordre s’ha d’establir atenent, en primer lloc, en favor de l’aspirant que hagi obtingut major puntuació en la fase d’oposició i, de persistir l’empat, segons la puntuació de la prova pràctica i entrevista per aquest ordre. Per últim, s’ha d’acudir al sorteig, si escau.

Base 8a. Relació d’aprovats i presentació de documents.

Acabada la qualificació dels aspirants, el Tribunal publicarà en el tauler d’edictes de la Corporació i en el web de la Corporació la relació d’aprovats, que no podrà ultrapassar el nombre de places convocades, per ordre de puntuació, i elevarà l’esmentada proposta, que tindrà caràcter vinculant, a la Presidència de la Corporació. En cas que cap dels aspirants superi el procés selectiu el tribunal ha de declarar deserta la convocatòria.

Les persones proposades presentaran a la Secretaria de la Corporació, dins el termini de 20 dies naturals a partir de la publicació de la llista d’aprovats, els documents següents:

- Fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat o equivalent d’aquest document pels membres de la Unió Europea.

- Fotocòpia compulsada de la titulació exigida.

- Currículum vitae acadèmic i professional.

- Declaració responsable de no trobar-se inhabilitat per l’exercici de càrrecs públics i de no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de l’Administració Pública.

Els aspirants de nacionalitat d’algun estat membre de la Unió Europea o país amb conveni subscrit amb la mateixa i ratificat per Espanya hauran de presentar documentació certificada per les autoritats competents del seu país d’origen amb acreditació de no estar sotmès a sanció disciplinària o condemna penal que impedeixi, al seu Estat, l’accés a la funció pública.

- Declaració responsable de no trobar-se sotmès a alguna de les causes d’incompatibilitat previstes a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.

- Declaració jurada de no trobar-se incurs en causa d’incapacitat.

- Certificat mèdic expedit per la metgessa de capçalera de no patir cap malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixi el normal exercici de la funció.

Si dins del termini indicat, i llevat de casos de força major, els aspirants proposats no presentessin la documentació o no reunissin els requisits exigits, no podrien ser nomenats en propietat o contractats, i quedarien anul·lades totes les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què haguessin pogut incórrer per falsedat de la sol·licitud, mitjançant la qual sol·licitaven prendre part a les proves.

(5)

En aquest cas, així com en el supòsit de renúncia de l’aspirant proposat/da, la Presidència de la Corporació resoldrà nomenar o contractar l’aspirant aprovat/da que hagi obtingut la puntuació més alta i tingui cabuda en les places convocades com a conseqüència de l’esmentada anul·lació, el/la qual haurà d’aportar la documentació abans esmentada.

Base 9a. Incompatibilitats i règim del servei.

En l’exercici de la funció pública atribuïda a la plaça objecte de la convocatòria serà aplicable la normativa vigent sobre el règim d’incompatibilitats del sector públic, en compliment de la qual l’aspirant, en el moment del inici de la prestació del servei, haurà de realitzar una declaració de les activitats que realitza o bé sol·licitar la compatibilitat.

Base 10a. Borsa de treball.

En el cas que hi hagi aspirants que superin tots els exercicis i no tinguin dret a plaça, es podran incorporar a la borsa de treball per cobrir en règim de contracte laboral temporal els llocs vacants o substitucions.

L’oferiment de llocs de treball vacants o substitucions es farà en funció de les necessitats que es vagin produint i d’acord amb el número d’ordre assignat.

Base 11a. Contractació del personal.

La Presidència de la corporació ha de procedir a la formalització per escrit del contracte amb l‘aspirant proposat en el termini d’un mes comptador des de l’expiració del termini de presentació de documents.

Base 12a. Incidents.

El tribunal qualificador queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris en tot el que no es preveu en aquestes bases, d’acord amb el Decret 214/1990, de 30 de juliol, per la qual s’aprova el Reglament del Personal al servei de les Entitats Locals; el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; i tota la normativa aplicable en aquesta matèria.

Base 13a. Recursos.

Contra les llistes definitives d’admesos i exclosos, les formalitzacions dels contractes, així com les resolucions per les quals es declara no superat el període de prova, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant de l’Alcaldia, dins del termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la seva publicació, o, directament, recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, dins del termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la notificació d’aquest acte, de conformitat amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre i els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Contra els actes i resolucions dels tribunals qualificadors, en tant que es tracta d’òrgans col·legiats dependents de la Presidència de la corporació els actes dels quals no exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant l’alcaldia en el termini i amb els efectes que estableixen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Si es vol impugnar l’acord d’aprovació d’aquestes bases, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos

(6)

a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Verges, 30 d’abril de 2014 L’alcaldessa

Marta Payeró Torró

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :