Però què és l ENERGIA?

Texto completo

(1)

Fdfgf

Però… què és l’ ENERGIA?

E = mc 2

energia i massa són convertibles.

E E

L L

P P

RIRINNCCIIPPI I DEDE CCOONNSSEERRVVAACCIIÓÓ

és aplicable a MATÈRIA I ENERGIA. Cap de les dues ni es

crea ni es destrueix. Només podem transformar-les.

E NERGIA

1. C APACITAT QUE TÉ UN SISTEMA FÍSIC PER REALITZAR UN TREBALL . 2. C APACITAT D ALG

Ú

D OBRAR

VENCENT OBSTACLES , O IMPOSANT - SE ALS ALTRES .

Ref. font: 1

Ref. font : 2 Ref. Font 3

(2)

fdfgf

Ref. font: 7

Ref. font: 6

Ref. font: 5 Ref. font: 4

Més de 10 milions de

formes diferents de

VIDA en equilibri entre

elles i el seu entorn.

Una sistema per recuperar part d’aquesta energia química i transformar-la en altres tipus

d’energia

Una sistema efectiu per TRANSFORMAR,

aquesta energia electromagnètica en energia química Una, gairebé única,

font d’energia, assegurada per milers de milions

d’anys

L’energia en els sistemes biològics

(3)

fdfgf

L’energia en els sistemes antropogènics

C OMBUSTIBLES FÒSSILS

Una, gairebé única, font d’energia, que té assegurat el seu esgotament durant el

present segle.

Un sistema efectiu per

TRANSFORMAR, aquesta energia química en altres tipus d’energia útils

per les coses més

“increibles”. Amb unes conseqüències

ambientals de les que potser ara comencem a ser

conscients

.

Un sistema social reticent a comprendre que ECONOMIA I ECOLOGIA són les dues cares

de la mateixa moneda:

Ekos= Casa

Economia= Gestionem casa nostra Ecologia= Estudiem casa nostra.

Més de 10 milions de formes diferents

de VIDA que comparteixen

planeta amenaçades.

Pd:L’home savi, també, és clar!.

Ref font: 8

Ref font: 10 Ref font: 11

Ref font: 9

(4)

La Matèria en els sistemes biològics, una lliçó de gestió!

LA MATÈRIA NO POT FLUIR DINS SISTEMES OBERTS, QUE ESGOTEN

ELS RECURSOS I OMPLEN L’ENTORN DE

RESIDUS.

LA BIOSFERA GESTIONA ELS RECURSOS DE TAL

FORMA QUE ELS RESIDUS D’UNS SÓN ELS RECURSOS DELS

ALTRES.

SENSE EXCEPCIÓ!

BÉ,

NOMÉS UNA SÀVIA ESPÈCIE HA APRÈS A

NO FER-HO AIXÍ, L’ENDIVINES?

BIOMOL ÈCULES

BIOELEMENTS BIOMOLÈCULES

O ET PENSAVES QUÈ AIXÒ DE

REDUIR, REUTILITZAR I

RECICLAR ÉS

UN NOU INVENT NOSTRE?

RRR

CL·LULE

ECOSIS

S TEMES

ECOSISTEMES CÈL·LULES

ORGANISMES

(5)

La Matèria en els sistemes antropogènics, una lliçó de….!

ATMOSFERA

LITOSFERA

HIDROSFERA

BIOSFERA

EUTROFITZACIÓ

DEFORESTACIÓ

ABOCADORS

RADIOACTIVITAT

CANVI CLIMÀTIC

PÈRDUA DE BIODIVERSITAT

CONTAMINACIÓ

FAM,GUERRES, MORT. CIUTATS

HOSPITALS

LLIBRES

BOMBES

RECURSOS NATURALS

DEGRADACIÓ AMBIENTAL

R

ESIDUS

B

ÈNS I

S

ERVEIS

NOSALTRES

(6)

fdfgf

S OSTENIBILITAT (I)

Sostenibilitat ( recerca al TERMCAT)

Conjunt de polítiques destinades a fer compatible el creixement econòmic i la preservació de la

biodiversitat i evitar, en darrer terme, la degradació de la biosfera provocada per l'acció

humana

.

A Gandhi, un cop alliberada l’India del poder colonial de la Gran Bretanya, li van demanar si aspirava a ACONSEGUIR QUE EL

NIVELL DE VIDA DELS INDIS, S’APROXIMÉS, PROGRESSIVAMENT, AL DELS CIUTADANS DE LA GRAN BRETANYA. Aquesta va ser la seva resposta…fa pensar, no?

“S I LA G RAN B RETANYA HA N ECESSITAT E XPLOTAR MIG PLANETA PER ASSOLIR EL N IVELL DE V IDA DE QUÈ

GAUDEIXEN ELS SEUS CIUTADANS ,

Q UANTS P LANETES N ECESSITEM ELS I NDIS ?

!

Ref font: 12

(7)

fdfgf

S OSTENIBILITAT ( I I )

Sostenibilitat ( recerca al TERMCAT <Medi Ambient > )

Conjunt de polítiques destinades a fer compatible el creixement econòmic i la preservació de la biodiversitat i

evitar, en darrer terme, la degradació de la biosfera provocada per l'acció humana.

C REIXEMENT SOSTENIBLE

Creixement sostenible ( recerca al TERMCAT <Economia. Empresa > )

Creixement més alt que una empresa pot assolir sense incrementar els recursos propis per sobre del que l'autofinançament fa possible.

Creixement econòmic ( recerca al TERMCAT <Economia. Empresa > ) Creixement sostingut de la capacitat productiva d'un estat i de l'aprofitament i la millora dels seus recursos disponibles, generalment associat a una expansió del capital i la força del treball, a la innovació tecnològica i empresarial, i a un increment del comerç.

P

ARLEM EL MATEIX IDIOMA

?

C

REIXEMENT

=

ENERGIA

+

RECURSOS NATURALS

“En 2006 el crecimiento del PIB español se aceleró, por cuarto año consecutivo, hasta el 3,9% (3,5% en 2005), el mayor avance desde 2000 y 1,2 pp más que en la UEM. Por CC.AA., Murcia, Cantabria, País Vasco y Galicia lideraron el crecimiento (4,1%), gracias al impulso de las ramas industriales y energéticas….” (www.CajaMadrid.es)

D

UES IDEES PER CONTINUAR CREIXENT MÉS I MÉS

A

BOLIR PER DECRET UNIVERSAL EL PRINCIPI DE CONSERVACIÓ DE L

ENERGIA I LA MATÈRIA (i obligar, així, el PLANETA a crèixer segons les nostres necessitats)

J

O MÉS

,

TU MENYS (Aquesta tàctica només assegura l’objectiu, a una petita part de la humanitat, i condemna la biodiversitat no útil a l’extinció. Danys col·laterals? )

(8)

fdfgf

RECURSOS NATURALS

DEGRADACIÓ AMBIENTAL

RESIDUS BENS I SERVEIS

NOSALTRES

BIOMOL ÈCULES

CL·LULE S ECOSIS

TEMES

BIOELEMENTS BIOMOLÈCULES

CÈL·LULES

ORGANISMES ECOSISTEMES

RRR

D ESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE ? C REIXEMENT

SOSTENIBLE

C

REIXEMENT SOSTINGUT

S OSTENIBILITAT ( II I )

Sostenibilitat ( recerca al TERMCAT <Medi Ambient > )

CONJUNT DE POLÍTIQUES DESTINADES A FER COMPATIBLE EL CREIXEMENT ECONÒMIC I LA PRESERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT I EVITAR, EN DARRER TERME, LA DEGRADACIÓ DE LA BIOSFERA PROVOCADA PER L'ACCIÓ HUMANA.

(9)

fdfgf

S OSTENIBILITAT ( IV )

SSSooosssttteeenniniibbbiiilliliitttaaattt((( recerca al TERMCAT <Medi Ambient >modificada )))

CCCOONONNJJJUUUNNNTTT DDDEEE PPPOOLOLLÍÍÍTTTIIIQQQUUUEEESS S DDDEEESSSTTTIIINNNAADADDEEES A FER COMPATIBLE EL DESENVOLUPAMENT EEECCCOONONNÒÒÒMMMIIICCC III LLLAAAPPPRREREESSSEEERRVRVVAAACCCIIIÓÓÓDDEDEELLLAA A BBIBIIOOODDDIIIVVVEERERRSSSIIITTTAATATT III EEEVVVIIITTTAAARRR,,, EEENNNDDADAARRRRRREEERRR TTTEEERRMRMMEEE,,, LLLAAA DDDEEEGGGRRARAADDDAAACCCIIIÓÓ Ó DDDEEE LLLAAA BBBIIIOOSOSSFFFEEERRARAA PPPRROROOVVVOOOCCCAADADDAAAPPPEEERR RLLL'''AACACCCCCIIIÓÓ Ó HHHUUMUMMAAANNNAAA.

D ESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

BIOMOL ÈCULES

CL·LULE S ECOSIS

TEMES

BIOELEMENTS BIOMOLÈCULES

CÈL·LULES

ORGANISMES ECOSISTEMES

RRR

RECURSOS NATURALS

DEGRADACIÓ AMBIENTAL

RESIDUS BENS I SERVEIS

NOSALTRES

U NA VERITAT REALMENT INCOMODA ?

“La pretensió d’avançar cap a un món social i ecològicament més equilibrat i estable sense qüestionar les actuals tendències expansives dels

actius financers, els agregats monetaris i la

mercantilització de la vida en general és una cosa tan ingènua que ratlla l’estupidesa”.

Jose Manuel Naredo doctor en Ciències Econòmiques “Raíces econòmicas del deterioro ecológico y social. Más allá de los dogmas”.

Ed. sXXI .2006.

(10)

Energia i Sostenibilitat

Taula de referències bibliogràfiques/autors de les imatges utilitzades per a la realització dels cartells de

l'exposició

Ref font 1

http://www.pbase.com/etcruz/image/27724566

Pbase.com - Host and share your photos on the Internet.

Autor: Edwin Cruz

Ref font 2

mix.fresqui.com/files/images/soho_sol.gif

Soho- JAXA Agència Espacial Japonesa

Ref font 3

www.avizora.com/.../explosion_atomica_01.jpg

Avizora. com

Ref font 4

www.minorisa.es/manresa/diagnosi/energia.gif

Minorisa.com

Ref font 5

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/C loroplast.gif

http://creationwiki.org.

Encyclopedia of Creation Sciences

(11)

Energia i Sostenibilitat

Ref font 6

www.xtec.cat/~jgurrera/mtcndri.htm Autor: Jordi Gurrera

font 7

http://www.bio.fsu.edu

Florida State University. Dep. Of Biological Sicences

Ref font 8

www.edinphoto.org.uk/0_MY_P_S/0_my_photograph...

Autor: Peter Stubbs

Ref font 9

www.europarl.europa.eu/eplive/expert/photo/20...

Parlament Europeu. Servei de Premsa

Ref font 10 http://www.ono.com

Autor: Jaime Roda

Ref font 11

www.tintaxina.net/galeria/albums/simkin/ilust...

Galeria d'Elisa Gallardo i Carles (simkin). Pòster d’una trobada antiglobalització.

(12)

Energia i Sostenibilitat

Ref font 12

http://www.tobiasbruns.com/deutsch/GANDHI.jpg Autor: Tobias Bruns

Ref 13

www.math.ethz.ch/.../group5/pictures/Babel.jpg

Swiss Federal Institute of technology. Zurich. Dep of Mathemathics

Ref 14

http://platea.pntic.mec.es/~rmartini/sosten.htm Ministerio de Educación y Ciencia. CNICE.

Ref 15

www.pd.astro.it/MOSTRA/NEW/IMAGES/TERRA2G.

JPG

INAF- Astronomical Observatory of Padova.

Figure

Actualización...

Related subjects :