FEINES D ESTIU 3r CURS

18  Descargar (0)

Texto completo

(1)

FEINES D’ESTIU 3r

CURS 2016 - 2017

 ACTIVITATS A REALITZAR PER A LA PREPARACIÓ I

SUPERACIÓ DE LES MATÈRIES SUSPESES AL JUNY

 RECOMANACIONS PELS ALUMNES QUE LES HAN APROVAT

(2)

26/10/2015 APROVAT Pàgina 2 de 18 02 D77_ACTIVITATS_ESTIU

INDEX DE MATÈRIES PÀG.

LLENGUA CATALANA I LITERATURA 3

LLENGUA CASTELLANA 4

LLENGUA ANGLESA 5

MATEMÀTIQUES 6

CIÈNCIES SOCIALS 8

CIÈNCIES NATURALS 9

EDUCACIÓ FÍSICA 10

TECNOLOGIA 12

VISUAL I PLÀSTICA 13

CULTURA I VALORS 14

EMPRENEDORIA 15

FRANCÈS 16

CULTURA CLÀSSICA 17

TREBALL DE SÍNTESI 18

(3)

MATÈRIA: :

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

3r ESO 2016-2017 ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA

Examen de setembre

Activitats que cal realitzar a l’estiu i presentar el dia de la prova Documents o llibre de consulta

-Estudiar per a la prova escrita, basada en els continguts treballats durant el curs (de la unitat 1 a la 5) -Presentació d’un dossier de les activitats de repàs de la Unitat 9 (pàgines 219, 220, 221, 222, 225 i 226)

-Lectura d’un d’aquests llibres. Fer un resum de l’argument i un article d’opinió sobre el llibre.

L’home dels records, Lois Lowry (gènere distopia, qüestiona l’autoritat i convida a la reflexió / Ed. Cruïlla) El món sobre rodes, Albert Casals (novel·la de viatges i superació personal / Ed. 62)

L’estany de foc, Silvestre Vilaplana (novel·la històrica sobre la Carcassona medieval / Ed. Bromera) El dolor invisible, Jordi Sierra (novel·la psicològica i de misteri / Ed. Empúries )

Alumnes que tenen pendent Català 2n ESO

-En l’examen de 3r, s’inclouran aquests continguts:

.Identificació del subjecte i el predicat .Accentuació

.Categories gramaticals .Narrativa

Alumnes que tenen pendent Català 1r ESO

En l’examen de 3r, s’inclouran aquests continguts:

.separació de síl·labes i diftongs

.funcions (C Directe, C Indirecte i Atribut) .Lèxic: sinònims, antònims i derivats.

.Poesia

-Llibre de text: Llengua catalana i literatura ESO 3 (Text-Galera)

-Correus de consulta:

Carme Heredia

mheredi2@insgabrielamistral.cat Anna Velasco

avelasc6@insgabrielamistral.cat

(4)

26/10/2015 APROVAT Pàgina 4 de 18 02 D77_ACTIVITATS_ESTIU

RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA

Lectura d’un d’aquests llibres. Fer un resum de l’argument i un article d’opinió sobre el llibre.

L’home dels records, Lois Lowry (gènere distopia, qüestiona l’autoritat i convida a la reflexió / Ed. Cruïlla) El món sobre rodes, Albert Casals (novel·la de viatges i superació personal / Ed. 62)

L’estany de foc, Silvestre Vilaplana (novel·la històrica sobre la Carcassona medieval / Ed.

Bromera)

El dolor invisible, Jordi Sierra (novel·la psicològica i de misteri / Ed. Empúries )

MATÈRIA:

LLENGUA CASTELLANA

3r 2016-2017 ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA

Examen de setembre

Activitats que cal realitzar a l’estiu i presentar el dia de la prova Documents o llibre de consulta Presentar un dossier amb:

Tots els exercicis del tema 9 del llibre i els resums de la part de literatura dels temes 1 al 8 (pag.24,25; 50,51;76,77;102, 103; 128,129;154, 155; 180, 181; 206,207)

Llibre de text ed. La Galera-Text ISBN : 978-84-412-1346-3

Manual d’estudi digital Ed La Galera-text

RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA Llegir algun llibre en castellà :

« Caperucita en Manhatan », Carmen Martín Gaite o « Marina », Carlos Ruíz Zafón

Es recomana el llibre d’estiu : Aprueba tus exámenes (Lengua y literatura 2º o 3º ESO), segons nivell) ed. Oxford o Gramática y ortografía 3º de ESO de la mateixa editorial.

En el seu defecte, es recomana fer exercicis de gramática i ortografía de internet i fer un dossier.

El quadernet i/o el dossier d’exercicis d’

internet (mínim de 20 págines) puntuarà 0’5 sobre la nota final del primer trimestre de 4rt.

(5)

26/10/2015 APROVAT Pàgina 5 de 18 02 D77_ACTIVITATS_ESTIU

MATÈRIA:

LLENGUA ANGLESA

3r 2016 - 2017 ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA

Examen de setembre

Activitats que cal realitzar a l’estiu i presentar el dia de la prova Documents o llibre de consulta - Fer el Vocabulary i Grammar Reference de totes les unitats que hem treballat durant el curs

(Workbook pàgines 80 a 103)

- Fer els Cumulative reviews al workbook, pàgines 15,23,31,39 i 47

- Fer les redaccions de de totes les unitats treballades ,pàgines 14 ,22, 30, 38 i 46 del workbook.

S’hauran d’entregar en fulls apart

NO ES PODRÀ FER L’EXAMEN SI NO ES PRESENTEN AQUESTES FEINES.

Student’s book i Workbook

RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA

- Fer el Vocabulary i Grammar Reference de totes les unitats (Workbook pàgines de la 80 a la 119) - Fer els Cumulative reviews al workbook, pàgines 15,23,31,39, 47, 55, 63, 71 i 79

- Fer 5 redaccions a triar entre les opciosn que donen a cada tema. Les trobareu a les,pàgines 14 ,22, 30, 38, 46, 54, 62, 70 i 78 del workbook. S’hauran d’entregar en fulls apart

SI ES PRESENTA AQUESTA FEINA SUMARÀ MIG PUNT A LA PRIMERA AVALUACIÓ..

Workbook: ISBN 9780194852456

(6)

26/10/2015 APROVAT Pàgina 6 de 18 02 D77_ACTIVITATS_ESTIU

MATÈRIA:

MATEMÀTIQUES

3r 2016 -2017 ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA

Examen de setembre

Activitats que cal realitzar a l’estiu i presentar el dia de la prova Documents o llibre de consulta Per poder passar de curs cal que domineu els continguts treballats de 1r a 3r d'ESO. Aquest estiu

haureu de fer un dossier amb el següent recull d'exercicis ( copia els enunciats) del llibre de text de Santillana sèrie resol:

UNITAT 8: 4, 5, 6, 18, 28, 29, 37, Apartat HAS DE SABER FER UNITAT 10: 5, 8, 10 a, 11, 20, 23 a, 33, 36, 39 a,

UNITAT 6: Apartat HAS DE SABER FER (p 127) UNITAT 1 : Apartat HAS DE DABER FER (p 25 ) UNITAT 3: 41, 42, 43, 50, 51, 59, 64,

UNITAT 4: 41,42,43,44, 47, 55, 59, 67, 68, 69, 70,74 UNITAT 5: Apartat HAS DE DABER FER (p 107 )

UNITAT 13: 4, 5, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 27, 28, 29, Apartat HAS DE DABER FER (p 279)

A la prova se us examinarà de TOTS els continguts donats durant el curs. A part dels dossier; us pot anar molt bé refer els exercicis fets a classe.

Recordeu que al llibre hi ha exercicis resolts pas a pas que us poden ser de molta ajuda.

Llibre de text de Matemàtiques 3r d’ESO Projecte, La Casa del Saber

Editorial Santillana

ISBN: 978-84-9047-208-8

(7)

26/10/2015 APROVAT Pàgina 7 de 18 02 D77_ACTIVITATS_ESTIU

MATEMÀTIQUES

GRUP SUPORT

ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA

Examen de setembre

Activitats que cal realitzar a l’estiu i presentar el dia de la prova Documents o llibre de consulta L'alumne prepararà l'examen de recuperació realitzant i repassant els exercicis i la teoria

impartida durant el curs i que poden trobar en els dossiers de cada trimestre.

També haurà d'entregar un dossier amb els següents exercicis del llibre resolts:

pg. 22, ex: 72, 73 pg. 24, tots pg. 42, ex: 45, 46, 47, 51 pg. 43, ex: 58, 60, 64

pg. 82, ex: 34, 41, 42, 43; pg. 122, ex: tots ; pg. 168, ex: 74, 75, 76, 78, 79, 85, 86, 87

Llibre de text Santillana 3 ESO Dossiers de cada trimestre

RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA

Entrar a la web www..toomates i realitzar les activitats adequades al seu nivell i als continguts impartits durant el curs.

RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA

Aquest quadern de matemàtiques de l'editorial Nadal us pot anar bé per repassar i reforçar els continguts de 3r i per tenir una bona entrada a 4t curs. Qualsevol altre quadern que reforci els continguts de 3r d' ESO, o fins i tot, de 2n també us anirà bé.

(8)

26/10/2015 APROVAT Pàgina 8 de 18 02 D77_ACTIVITATS_ESTIU

MATÈRIA

: CIÈNCIES SOCIALS

3r 2016 - 2017 ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA

Examen de setembre

NO

Activitats que cal realitzar a l’estiu i presentar el dia de la prova Documents o llibre de consulta

Geografia

Tema 1: activitats de la pàgina 20: 1-Mapa conceptual i 2- Sintetitza (1,2,3,4,5,6) Tema 2: activitats de la pàgina 36: 1-Mapa conceptual i 3- Defineix el vocabulari Tema 3: activitats de la pàgina 52: 1-Mapa conceptual i 2- Sintetitza (1,2,3,4,5) Tema 8: activitats de la pàgina 150: 1-Mapa conceptual i 4- Busca les paraules Tema 9: activitats de la pàgina 170: 1-Mapa conceptual

Tema 10: activitats de la pàgina 192: 1-Mapa conceptual

Història

Entregar TOT el dossier del curs (temes: Descobriment geogràfic i ciència; Pensament i religió; Art del Renaixement i Societat política i economia)

POLIS

Editorial Vicens Vives ISBN: 978-84-316-1574-1

Consultar el Moodle del centre per fer les activitats de l’apartat història

RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA

Llegir un llibre d’un tema d’història i fer-ne una ressenya amb el títol, una breu biografia de l’autor, un resum del llibre i una descripció dels personatges principals. Aquesta activitat es tindrà en compte en la nota del 1r trimestre del curs vinent.

(9)

26/10/2015 APROVAT Pàgina 9 de 18 02 D77_ACTIVITATS_ESTIU

MATÈRIA:

CIÈNCIES NATURALS

3r CURS 2016 - 2017 ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA

Examen de setembre

Activitats que cal realitzar a l’estiu i presentar el dia de la prova Documents o llibre de consulta Lliurar un dossier (amb portada i índex) que contigui el resum de les diferents unitats treballades

durant el curs.

Cada unitat del llibre té un apartat anomenat “per estudiar”. S’ha de llegir i fer un mínim de 10 exercicis per cadascuna de les unitats treballades.

Les unitats treballades a classe són les següents:

 Del llibre de Física i Química:

 Unitat 1. Els sistemes materials. (3er A, 3er B, 3er C, 3erD)

 Unitat 2. Substàncies pures i mescles (3er C, 3er D)

 Unitat 3: La composició de la materia (els àtoms) (3er A, 3er B, 3er C, 3erD)

 Unitat 4: Unions d’àtoms (3er A, 3er B)

 Unitat 5: Les reaccions químiques (3er A, 3er B)

 Del llibre de Biologia i Geologia:

 Unitat 1. El cos humà. (3er A, 3er B, 3er C, 3erD)

 Unitat 2. Aliments i nutrients (3er A, 3er B, 3er C, 3erD)

 Unitat 3. La utilització dels nutrients (3er A, 3er B, 3er C, 3erD)

 Unitat 4. El transport de substàncies a l’organisme (3er A, 3er B, 3er C, 3erD)

 Unitat 5. La coordinació de l’organisme (3er C, 3er D)

 Unitat 7. La reproducció (3er A, 3er B, 3er C, 3erD)

 Unitat 8: La salut i la malaltia (3er A, 3er B, 3er C, 3erD)

Ciències de la Naturalesa. FÍSICA I QUÍMICA, Editorial Cruïlla. ISBN: 978-84-661-1523-0

Ciències de la Naturalesa BIOLOGIA I GEOL, Editorial Cruïlla ISBN: 978-84-661-1618-3

(10)

26/10/2015 APROVAT Pàgina 10 de 18 02 D77_ACTIVITATS_ESTIU

RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA

Busca 4 notícies relacionades amb la salut humana (malalties, vacunes, mètodes de diagnosi i anàlisi mèdica, etc). Llegeix-les i fes un resum. Redacta una opinió i relaciona-les amb els continguts que has après durant el curs. Inclou les notícies i la seva font.

MATÈRIA:

EDUCACIÓ FÍSICA

3r 2016-2017 ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA

Examen de setembre

Activitats que cal realitzar a l’estiu i presentar el dia de la prova Documents o llibre de consulta Treball manuscrit (no s'admetrà cap treball fet a ordinador)

TEMA: LA CONDICIÓ FÍSICA I LA SALUT Guió:

1.- Què és la Condició Física?

2.- Defineix els seus components: La resistència, La força, La flexibilitat, La velocitat Coordinació, agilitat i equilibri

3.- Explica quins són els hàbits correctes a l'hora de fer esport Abans, durant i després de fer exercici

4.- Què és la postura?

5.- Explica com afecten a la postura els següents aspectes L'estructura del cos humà

El sedentarisme El cansament

Les ocupacions diàries

(11)

26/10/2015 APROVAT Pàgina 11 de 18 02 D77_ACTIVITATS_ESTIU

El dia previst al calendari de recuperacions de setembre l'alumnat haurà de presentar-se al gimnàs amb roba esportiva per realitzar les següents proves:

1.- Resistència aeròbica: Test de Cooper

(per superar la prova cal realitzar 15 voltes a la pista) 2.- Abdominals en 30”

(els nois hauran de realitzar 22 repeticions i les noies 18 per superar la prova) 3.- Realitzar un muntatge gimnàstic amb suport musical

(aquesta prova es farà grupal si hi ha més d'un alumne) 4.- Salt de corda realitzar 3 coordinacions:

(d/d/e/2peus) (d/e/2p/molí–d-e) (2p/2p/molí-d-e/creuar)

RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA Fer esport durant les vacances.

(12)

26/10/2015 APROVAT Pàgina 12 de 18 02 D77_ACTIVITATS_ESTIU

MATÈRIA:

TECNOLOGIA

3r 2015 - 2016 ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA

Examen de setembre

Activitats que cal realitzar a l’estiu i presentar el dia de la prova Documents o llibre de consulta Presentar els següents exercicis. La realització dels mateixos t’ajudarà a superar la prova

extraordinària de setembre.

T1 MÀQUINES SIMPLES pàg. 24 – 25 activitats 2, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 23, 24, 25

T2 MÀQUINES I MECANISMES pàg. 44 – 45 activitats 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Lectura pàg. 37 (Fusell-femella i pinyó-cremellera) i 38 (Lleva i cigonyal)

T3 MÀQUINES TÈRMIQUES pàg. 68 – 69 activitats 1,8, 9,10, 11, 12, 31, 6 Realitza els exercicis pràctics 35 i 36, grava l’experiència i presenta-la

Tecnologies de 3r Ed. Barcanova

ISBN 978-84-489-2458-4

RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA

Veure els dimarts el programa del C33 QUÈQUICOM a les 22 h. aproximadament.

Consultar les següents webs d’informació i actualitat tecnològica.

www.lavanguardia.com/tecnologia www.elperiodico.com/es/tecnologia/

www.rtve.es/noticias/s/ciencia-y-tecnologia/

(13)

26/10/2015 APROVAT Pàgina 13 de 18 02 D77_ACTIVITATS_ESTIU

MATÈRIA:

VISUAL I PLÀSTICA

3r 2016 - 2017 ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA

Examen de setembre

NO

Activitats que cal realitzar a l’estiu i presentar el dia de la prova Documents o llibre de consulta A/Requisits de la creació artística:

1-Han de fer servir el color: 1 color primari, un color secundari, un color càlid i un altre fred (com a mínim)

2-Ha de tenir dues textures diferents com a mínim.

3-Ha d'aparèixer com a mínim una fotografia (collage) 4-Ha d'aparèixer un text/ o lletres amb diferents tipografies.

5-Ha d'aparèixer una figura geomètrica plana o en volum. (a escollir lliurement) El format i la composició són lliures i les tècniques emprades també.

B/Crear un monograma amb les inicials del nom de l'alumne.

Aquesta feina s'entrega en un full blanc Din A5 (14,8cm x 21,0cm) El monograma s'ha de repassar amb punta fina/o retolador negre.

Dossier i activitats realitzades a classe.

RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA

Visitar alguna exposició d’art durant l’estiu o els museu d’arts decoratives i del disseny al Palau de Pedralbes així com el MNAC a Montjuic o el Museu Picasso al Born.

(14)

26/10/2015 APROVAT Pàgina 14 de 18 02 D77_ACTIVITATS_ESTIU

MATÈRIA:

CULTURA I VALORS

3r 2016 - 2017 ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA

Examen de setembre

NO

Activitats que cal realitzar a l’estiu i presentar el dia de la prova Documents o llibre de consulta

Hauran de presentar un dossier degudament paginat i amb índex amb les següents activitats :

El diari d’Anna Frank . Exercici « El meu diari personal ».

Vull disculpar-me : « Crear una situació en la que hagis de demanar disculpes i fes-ho. »

Amics i amigues : Activitat l ?amis tat és… crea la teva pròpia frase i posa-la dins d’un globus com els dels exemples. + activitat Quan penso en l’amistat… escriu i completa les frases.

Parlar i entendre’s : Analitzem un conflicte.

Prejudicis i racisme : Realitza una fulla còmica sobre algun prejudici racial.

Decidir-se : Pren una decisió respecte al curs vinent i, pensa i comenta com pot afectar a la resta de la teva vida.

Saber dir NO : Crea un anunci on recomanis dir NO a les drogues, el tabac o la violència de gènere.

El meu futur : Posa una fotografia de quan eres un nadó, una de quan eres petit i una d’ara.

Reflexiona sobre com eres abans, com et veus ara i com et veus en el futur.

T’estimo : Escriu una carta d’amor a la teva novia, a la teva novia, a la teva mare o a algú que estimis.

Dossier que hauran de recollir.

(15)

26/10/2015 APROVAT Pàgina 15 de 18 02 D77_ACTIVITATS_ESTIU

MATÈRIA OPTATIVA:

EMPRENEDORIA

3r ESO 2016 - 2017 ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA

Examen de setembre

NO

Activitats que cal realitzar a l’estiu i presentar el dia de la prova Documents o llibre de consulta - Una carta de presentació en resposta a un anunci real que cal adjuntar i una altra que

correspongui a una auto candidatura dirigida a una empresa real.

- Un currículum cronològic i un currículum temàtic.

- Una idea de negoci, descripció, viabilitat, ...

http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/c ercar_feina/curriculum_i_carta_de_presentaci o/

(Pàgina web de la oficina jove de treball)

RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA

Poden consultar les adreces que s’adjunten per aprofundir sobre els temes tractats a classe. http://inicia.gencat.cat/inicia/cat/perfilEmp renedor.do

(Pàgina web de la xarxa emprèn)

http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/c ercar_feina/curriculum_i_carta_de_presentaci o/

(Pàgina de la oficina jove de treball)

(16)

26/10/2015 APROVAT Pàgina 16 de 18 02 D77_ACTIVITATS_ESTIU

MATÈRIA OPTATIVA:

FRANCÈS

3r ESO 2016 - 2017 ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA

Examen de setembre

NO

Activitats que cal realitzar a l’estiu i presentar el dia de la prova Documents o llibre de consulta Heu de copiar el vocabulari i la gramàtica dels sis temes del llibre de text i fer els exercicis del

llibre i del quadernet.

Practicar el vocabulari i la gramàtica fent exercicis i jocs a la pàgina web Le point du fle.

Veure pel.lícules en francès amb subtítols a la pàgina web filmfra.com.

Diccionari en línea Wordreference.

Le point du fle.org filmfra.com

RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA - Repassar el vocabulari i la gramàtica del quadernet.

- Practicar el vocabulari i la gramàtica fent exercicis i jocs a la pàgina web “Le point du fle”.

- Veure pel·lícules en francès amb subtítols a la pàgina web filmfra.com MATERIAL COMPLEMENTARI:

Practicar fen exercicis i jocs interactius a les pàgines web següents:

http://www.lepointdufle.net/ (gramàtica, vocabulari…)

http://www.ciel.fr/apprendre-français/exercices-français.htm (ex. per tots els nivells) http://lexiquefle.free.fr/ (per treballar el vocabulari)

http://www.polarfle.com/aprender_frances.html (jocs d’investigació en francès)

http://www.françaisfacile.com/ (moltíssimes activitats entre les quals destaca un buscador per contactar amb francesos de la teva edat).

(17)

26/10/2015 APROVAT Pàgina 17 de 18 02 D77_ACTIVITATS_ESTIU

MATÈRIA OPTATIVA:

CULTURA CLÀSSICA

3r ESO 2016 - 2017 ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA

Examen de setembre

NO

Activitats que cal realitzar a l’estiu i presentar el dia de la prova Documents o llibre de consulta Realitzar un treball escrit amb els següents continguts:

1- Societat i política a Grècia i Roma.

2- La vida familiar i quotidiana.

3- Mitologia i religió.

4- Grecs i romans a la península Ibèrica.

RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA

Visitar el Museu d’ Historia de Barcelona i les Ruïnes d’Empúries (Museu Arqueològic de Catalunya)

(18)

26/10/2015 APROVAT Pàgina 18 de 18 02 D77_ACTIVITATS_ESTIU

MATÈRIA:

TREBALL DE SINTESÍ (TdS)

3r 2016 - 2017 ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA

Examen de setembre

NO

Activitats que cal realitzar a l’estiu i presentar el dia de la prova Documents o llibre de consulta GRUP

Han de recuperar cadascuna de les part/s que tinguin suspesa/es Part oral: Hauran de fer novament l’exposició oral

Part escrita: Hauran de recuperar la part escrita, presentant novament el treball escrit, refent totes les seves activitats.

INDIVIDUAL (El altres membres del grup, majoritàriament, han aprovat) Ha de presentar un SUPLEMENT sobre un d’aquest temes:

.suplement de literatura / .suplement art en general / .suplement fotografia .suplement arquitectura / .suplement, el meu poble: St. Vicenç dels Horts /

.suplement Modernisme / .suplement esports / .suplement viatges / .suplement cinema i teatre / .suplement música

Podeu trobar un exemple en el següent enllaç:

ARA Criatures

On s’han d’incloure els següents estils periodístics:

 Articles d’opinió (L’editorial, carta al director),

 Articles informatius (notícia, crònica, reportatge)

 Un de cada així com una vinyeta humorística, un SODOKU i uns mots encreuats. Aquestes tres últimes activitats en l’apartat d’entreteniment.

Pdf del Treball de Sintesi (TdS) enviat al gmail de l’ Institut (Correu Corporatiu)

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :