Influencias de los iones salinos sobre el fraccionamiento cromatográfico de la bilirrubina

259 

Texto completo

(1)Influencias de los iones salinos sobre el fraccionamiento cromatográfico de la bilirrubina Josep Carreras Barnés. ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) i a través del Dipòsit Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d’un lloc aliè al servei TDX ni al Dipòsit Digital de la UB. No s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX o al Dipòsit Digital de la UB (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.. ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tdx.cat) y a través del Repositorio Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR o al Repositorio Digital de la UB. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR o al Repositorio Digital de la UB (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora.. WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions: Spreading this thesis by the TDX (www.tdx.cat) service and by the UB Digital Repository (diposit.ub.edu) has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized nor its spreading and availability from a site foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository is not authorized (framing). Those rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using or citation of parts of the thesis it’s obliged to indicate the name of the author..

(2) I. -. s. .. OCIA D. LA F ACUL T AD n. -:. "EDICINA. Ei.StD D DE BAI.CELOIIA •. -. .u��s DE LOS. HES SALmos S.. EL ��Jiw·O acMATCGllA -ICO Da LA BlLmiWlIDIA. '''iililiíliiimf 0700391020. I. _;7.

(3) 1. .!. A. ... lO. ... B. "'. *. 1. e. .. 1. ti. G. 11. 1. lJ). 10 .,. ... ... i#. ... o. •. •. •. ,.. •. ... �. �FIa,. .. e •. .... ,.,. ... -. ... .,. .... a. E. a. ......... -*. �. (] e �. ,.. De. 'f. It t'. -. •. •. •. •. •. �. •. •. a. •. .. 1. .. .. -. .. .. .. .. •.

(4) y,� l6IJL1p�.P2iiL¡n�!�C;��! �NTO J2,�"LQ§ Plflf�'[9S .JAlI2 ,�Hk. �:!t:.!P .�lqt;ltlll-6.,T.F.S;liI'iA .i?t i� ACC ...

(5) o o 1'1. o J. o. ". ,..,. " 1'1. (1. o J. o Ü. ,..,. BíI 0 o. " ·0 e. '. .... 1'1. O. O. O. O. b'. ___10..5.0 .. ___. Q�5. i.. ... ltLCl\tUIO. ....,.e.o. a.s. '". o_�. 20',.. ¡a. '�. u.s •. 2O,.. ..... _.... ... ')d .....•. '. (S Sal) ... PPnilUM. a todo. ... tu �...u••',..--�... /_... J��, _.. ..

(6) -. ". ,... --. 1'\. ". ,.... o. "". ". e:. o. (:.. .". .�. .'. F. ,... o. 1. n. C'. b'. b". -. ,...._. o. \...'. e. 2. '. ... A. ... _. fiel'O te. 'tic.. _do. exU'«l4e. e. __not. '. (. gte.. l(5. -. ) e. (5. ._'. ). _'. Blé,:ano�l ,. a.U t 1.. �. -. me'...,l mellantDl. •. (10 miDuwa). ( 10. te. (24. na'. ). .. e. .... S:. .... ... ·)ttraldo. �.... pNd,itH.o. .¡. 1dr.. «lo. e. con. ( 30. toS). 1 ( 24 110•• ). mb' . .. -.1."01\. -*"l'OAI'P.lu..a. •. (5').

(7) -. '". (1. ('. ,.... '". '". '1 '". IJ. e. o. o. .'. .". b. b'. ... ¡::. Sfi. -. e. e. .. C: ,". Q e'". 8 p. ,1 (1.5 d). 10 mtaut.. Cft. � (:L5 al). 1.. e. 1' •....,. i �. coa (1. m1)� 10 mia1ltOS. ... o. b". ict6$'O (O. Sm1) �aldo. ot¡,1tt do ..... A. (). 3. '. .'. -. it (). I. o. Pi. .-uero. I. .. �. •. A. Utaol. '. •. (1 a» y eulf.w atn6nt.Q. �.. k. mi ... $Wt1!'O. ... ". f40. eo,. �l (t.. .... 40. afj l'. .". ... ... 10 #'11auto.. ktt61'iCO (0.5 mi). ,d'. coa. lpUa.tto. .I.�40 .. _..1(1.S.1) ,a' .�tft(do __ ..... (l. S al).. PNGip'talo de etJ ,.,&*"1.. e' (1 mil. 10 _a.... ... .. .. ". �. 10m_.... 10.!aUto.. (1 Ull) 7 adra. ,�. tu.. ... taflOl (1 �S ml). iald.... ,.alÁ'". ... ... a 81). mi•• heN. ... 30. 1.. m). k �t40 «_ ...1 (1 5 mi). 10 minutes (1 ml) ., sulfato �e. �4"1"'" -1' e� e_ me. �ctpt. ... tu... I.�. nt. JOlIW'Ntoe. l' Jt A. brt'rteo (O.S ml). 'wtia .",�te .. «. bt1i� (10 al.. -,.,.

(8) ,.. ". ,.... r.. 1"1. ". ". r. o. .::'. .. e. �. �. o. h. h'. 1'1. (\. ,.. fI. ". �. ,.,. �. (). �. e'. i. Ci. _,. d'. ...... '(1,.5. l!. •. .t�.... 'a ". .... ,. \fin. _.. ,lf'iO..... (LS. ). 10�__. .10�. (0',,5. 1000, l)y. "lnln,llbOI. pNe1pttll4o. •. 10aRll�. "�'(l_)y"'. �.ol (1.5. .. O� 10.tIl\ltlCM'. ..�1. �_(l�S.u* 10 'l�O(). v. p... s.. ... ... ,. fiSterJla 6l�" ecm-. (1 \1) Y suf...

(9) fI. ". ". ". 'f, A. v: ....... '(. ". ,... o. e. e:. a'. a". l. !.. -. SU«. o. -J. c;. b'. .. 5. tctbtco (O S mi) ... _.�la. _t.wiO... ., .... -. $". .... "ato. 61'OlDldi. M'Oi)anol (0.5 mi) ,..

(10) e f. �. e. f'\,. �I�. o " (\. ". !. �. s. o'. o". r" �. 4. �. ". ('. n. �. 0-. , �i. �. b. __ p��l (1 5 (0 $' 1) 'XtN fottaso. ,�H6 (0.5 .. a. !: *. ... -. .... -. ... ... la v.u.�. cip'tt. p. .,. pNeipttACle. t. eXl...t4:. cl4 4llt piOJf y Imtl. e. MlU'rMo (0.3 al). s*·. eipi. p. ,&... l. -. 1). t:'.. -. __ '" '. ¡ct6rt« (O.. tRI>. ,�. ". ... • ,. ,11t$ � extq(!. dt.olui,. ClCl,rW'I·'nf&l'IMt' o.. ele. 'R'n.T"'._tf'a Y .t.,. Vol. 1'la_. '. eOil. •. t. pl'OpA'. ... ,. >. etuol (0.5. \tltn'Üi.. (1. ma. o am. ce.

(11) (Q) �. 13. -. ".... ".... .. ".... ... ". 1\. ". O. '" ,... ,... 1\. f'\. ". O. O. G. ". '". O. Q. B O. e. o. b'. .. 1. •. 1. 1. (L5 .U,. et. t (0.5. ,.. 1) y. .to. �_(lJo5 1),· l _(O�2S d)..

(12)

(13) '/. 1". A. fA. �. A. �. R. "". ti'I. �i �. ! ". �. I. •. tJ. -. e. tJ. -. '&. --. 0. t5. u. J1. ... ..usolwú6a elorot6rm1ca 4e lñl1nu&t.no (1 � 5). A_ti l. ltmt) S Jl1. m�"..ma. .al. l!". ela _. con. 1 IDIn.t.'. s.... eaola 4. .:cm. 2 m.... tM1lhact6tt. 5 p.l fn4U.1Itad6ft.� 5. p1 ,.. aels_eoa5milW.tos,'�. 'pI ,'zeta ,. ttOa 10 núml.t lB i. S � .." L.,.. .a... It. 30 mtautos. me. 6n.. S,.u. etua6n al0Mf6__• de btllft'Uld.M (40. '. ". el\l7ll\N. # n·. (10. pl'OpanOl (50, '1)_. a�. 1) • J14tua tlO mU. pltG.3 (10 .).. ". l (5 .U. ,� .. toafatos ...

(14) p,. Pi. L. ... 1. •. 9. disolueibn elorof6nñé& de bill.vrub.tna. 1 (1:5) e 1 hora e iaeu ',et6a. S pi e"la A. con. ela.! e. E... .2 hona s. tle. eub ct6n. s. _la A. CCll. 24 nOftl. 1". '_1 ... coa. 48 "era$ <le tnCN.btlCi6. <toa. 96 hoftS G" 1tlctl. L. .... _ac. 41. ,". l\l4th clorol6nnica 4. eon. 5 1. lrlc bactón.. .i... -. cla. ci.6n.. Id1t·. 5,.1 S pI. 5. pl. i6. $. pl. •. (40. •. 1. f1. ,la. "*.

(15) hI A. CI Q. A. r».. f',. n. t"\. �. �. �. fl r. I. v. C' ;.-. ::::: ... �. e. ..... 1"\. �. ''0,"'. �:;. r.::. f._\. '':'_'. '8. 10. ·. mctaa6Ueo c�. y p14. ...xt.rl\.C�.. la "1 4é hili� 1lOftMl (1,5), .. 1. c1i. ohut. .. ... 31'C. ., á. ... 20)11. A. .....acto.. baei6n.. J. ... ... ma. 10$ 101'llilmtos dé- tne. �la. _pi. ....xtftleto. �.. ....I1404e la. metIUl61k:o de la. m.uela. a. lo. 30. miIlutos. de iac'\l!t. 20,. ... tUm'IlCto. �of6.Jmt_lI. -lleo .. ea _&da de .. �o nonnaJ. (1=5). ... -l�· di$Oluct6n 10 mUlatos 31·' e .. lIJll. !. ... eXU'Uto m.. '''di. 1. ... Ir. t�o dé la muc14 de .! a lo 3D lll'ImltO de. 2O�. 4IM1.. dofOf6nnlca. biUI'NbiM (4C .... •. 2 pt. laca·. ...

(16) I (1. v (.1. el. �I. e. .. -. -. ti. 1.. "'". e. v. v. ". 'i"". e. e.

(17) �. a,. �. 1'\. o ". �. :) f"\. r ....... '". '". •. -. ,. 1"'.. e. ..... o. e. 'Pta. 12'. •. ". -. -. e. � o. �.

(18) ". o. o. o. 0-'.

(19) I. o o. i e. (1. (..... 0 .. e. e. .. meteA6ttec. suero. 14. 110'ftnlll.. no te. i. el..-traetá. .i. Bemoton&ltco" :#O � e"-Nf6t'mlea 11 U.5), --blCl&Dall�. ltW'"aeto. ne... ¡,. .... ,. -. rteo. 20. -. .20,,*,. 'ltt.mflUi. Iflézcla. tuuba4a J4 boII. tan- lieo Q la . .. s: p et¡pttaclo pl"otetc<t '-- s.. ¡ft pt"edpitAdo pl'Ot1Üt!e 4. s: el. _� 20,.1 ... .... xtN. _U'3ft. e' () coa. tait. •. _i6A clo� 4e. IbTIi. (40. .... 1O}l1. 2&}Ü. '1' sulfato. ... ... 1. 3p1. am. ... "".

(20) --. -. ,..,. -. �. -. �. I. o. J I. o. • o. �. ... •. o. o. o. p. .. Pi. .. o t. o o •. h. o I. 15. -. R" e. wa 4e OlU;n-w)lft(1 (1 �5). 10 J.llbJ1l1. •. -. lit. a. •. ka 7. cU. Il'l\JAito& cie. 1 -. ..... l'Gel" 4. ...

(21) 1".. ". ,. r.. 1""\. 1'""'\. e. o. ,. , o. o. 1""\. o a'. •. o. o b'. e'. Plg 16. ... in. z.c- a.. (1,5->, •. bitt con. bln. 1 h. l". ... ltb'acto !!lejtan��w:o ... t(¡,. .'. ,. J '.J .. . , .. .. ,. ... u. w.).. ';.:.,v ",J.

(22) Ji. � p. lO'. • •. �. o. j". �. r. K. •. .'. o. b'. ¡. .,. (1. O. {.). e. e'. d. d'. '------------_.. -. 1i&11. 411 -. �. OlWtO· "."'¡t00:. 0,,1. )11 �. 5'".

(23) m�LiEli�t6.. ce LA:_, �AL.t,j. :':O�f2-� C;-QtlfSlU�N19. C�O¡ �J\TOG"lAF1CO Di.. LA BILIR:t\UIUfh .. ...................... -�:it ..... t. �1_1MiJIo!"f. ti. (l'. l. .............. �".J-¿f..

(24) ....... -. -. -. ,.... ¡ '. '. t �', pp'. 1 t. f.!. t. ". bcd. a. "Nc. ¡. ... .. .a. ... ... .tt, L ....�. ... l-. _,... ._.. ea. ". ". •.... ... ele .�,.", __. "'Ir. '1,. ..1. ... 1·4t1OL_b1l,�._.1. el. ,.. 20JIl. llf)4H ,',. 20pl r.4HII," .}tl. ly"'-"," H4N 2 3&.]4 ,17" ',. •• 'f�,.pl ... ,. .a... L· 4i.oL _'*'111,' iblm.\ St.,. y4t_LeC1K. 20.,. (:12c.� 20pI .....ay .. i. ,. 17..u.t .. C1a. 4l.1. .' tU... -si. llnu,. L de. '. j. 1.0. Alotut ',"ílTUbaa (0.1 hol.6a .. el.a. JO Jll. 4l:. ¡. ....... 1. .....101. .. bllwru..... L. h. ¡. 1. ... 1- 4laolQi6a 01:1) 20'1'" i. ,!. (a. e. Pi. A. I. ". et__.U\.p_,..(50� •• �l(5'''._'ll...l (lOal t,. ,'H&"t/�(tO ,1ft, ',' • .0...,. .. ". ,. ,. \.•• �. � ...ltu ••. tlN4t 10" % ... ". •.,.. ,. 'al••. '. ,�,'. .1.

(25) •. p'. •. b. Fi. -. •. 11. ]!. ! !.. L .&. di6otuet6n elor'ot6rmtc. ,... dt$olueth. blUrn. di oluet6. d. 'btlift"Ublna (0.1. h .! Sl. h. I. •. 19. tle btlirru. .. ... 41801. 4e 1riltlTUbtnaeauna. ).. mI/mi). en una mezcla. ... ti801. 4. bilt.rrubtna. ... tUaol. 4ebtlinttbiM'. 20. JIl. 2O)Ü "la de. tallol y. .. t4nol y C1Na al 0.11(1:1).20. di.. acla. etDAOlyC1N. ''lUla m.acle el. unam._ta· .(iJ:. JÜ al O.2%{1:1),,20Jl1. tanoly CINa al. () .4%(1:1).,. 20pJ. yClNa&1. .8%(1:1).. 20rt. ... "bllin'UbiM_uname�la4eetaaelyClN' 11.61'(llO.20)11. 1. 4e b1lir"�_"lNua •• 1'0. .1. maJal. ). pl. lJtaol. de bi.ltJ!TUb. 4t ••L. (0.1. .tanol (0.1. .... ... r. •. disoluc16n clol"Of6l'1Diea el. bilirrubtna (40 mg %). 5 pl. tipa (1 : 1). 20. .s.. �. ... -. •. c.. "�'�la.".tanolyC1N. ic,larteo (0'.5· 1) .xtral40. e1u.y.ent. #. ... p�. tat.. l'. coa. al. 3,,2i(1:1).. 20pl ,.tat\Ol (1. $ a) 30 mtnut0&20 Jll. mU., pil'1fJ,tl\4 (14 ml) .. tamp6a a,1t i,,�., l/15M (6 mU.. d. .....

(26) .. '­. \. ,-------------. l' �. 'o, c.. p'.. ".20. ... •. 1.

(27) -. -. -. -. ...--... •. ". p'. Pig.. Disolucioaes reposo. Sial. .. en.. ma. la. del experimento 4e la nevera.. eluyentel. 21. Fig. 19, despu6s. Vol6ménes de muestra, 20. de 24 horas de. ji. poopanol (40 mi), pt1"idina (14m!), ta.mp6n fatos, pH 6.3 (6 mI).. n .... de. lo.!.

(28) ,----------_._--_.-. -. I. I -. -1. / ¡ I. I I v. pabc. ••. 'ah. 22. Fig. p. -. !. ... ¡. disoluci6n dorof6rmica de bilirrubina (40 mg %). 2 pl <11sol de bilirrubtna C.OS. mgJml) en mezcla de etanol y CINa 0.10.8%. diso1. de bilirrubina (0.05. mfIImD en. mezcla de etanol y CINa al1.0. s." disoL ele btltrrubtna(o.OS. mim'f)en. mezelade etanolyClNa al 12%. .! �. ... ... •. _. L a. 1. ... ... •. 41501. de bilirrubina (0,,05. mg/m1) en mezcla de etanol y ClNa al 1.4%. di90L dé bilírrubtna (0,,05. mflmJ) en mezcla de e1tmOl y CIN. disol de bilinubina (O.oS. m.g/m1) en mezcla de étanol y C1Na al. &801 ele bilirrubtna. (0.$5. mpD en mezcla de. dtaol. de btlirrubina o. OS. mflmO en mezcla de C!tanol y. 1- o.isoL de bilirrubma(O.05 ms/ml). n. Las diSoluciones fueron analuadas ti. de muestra:. Ststema eluyente. CINa al 2..4%. zc:lacleetanolyClNaal2.6% spu6s de. lO horas de reposo. 20,1. como en. 1.8%. tanol y CINa al 2.0%. -14 nevera.. VQlum.�. al 1.6%. el experimento de la. 'Ptg. 19..

(29) \. � A. ;.... � �. ........ ". �. �. r. �. �.. ,_. .. .. -. 'iI ,. , •. (jO. p. .. • e. 4. •. I. .. -_.-. F. .23. riel".. da:.tn:1l!8. hltac:l.Oll. .2 '?P 1.. la. Vi¡. lJ�.

(30) \. ,. . .,. pp'. a. b. e. ti.. r. ah.. Fi,24. .2.. ... 41.01016. �lo...ol6nráea. 1' 4teoluci6a ehn·ot6maiu ... a. •. -. !. WlúTu.btaa (40 4.. 4t_luct.6a o btU�. -di oluet6.a de btlin-ub. (1: ).. Oil·. taROl (0.025. (O. 25. u�_. g/ mi). 10Jl1. $." Dt Qtde btlirru.bina(O.02SmWm!)emn zcIad. i. ... dlsot de bilirrubtna«J.025ms{mUen. z�lad� acle.. .!.. ... 4i801. 4 'biltmbinaC>.o2S. !. ¡¡.. 41.01. 4· 'bili .. rubt.u(atJ25. ... &801. 4. Wltl"rubtna c. (Jl$ tn ..... ]l 41$01. ... 1". __ o. -. fÍat). tr4�m.lI1laaoa. l0pl ctaaolyCINa.alo.2%.10Jll teJ101yClN ala 10Jd •. nolyC1Naat O.8�lOpl etaa.ly cm all.6. bilirrubt1la. (O.02S�,. tct¡rieo (0.$ $1). oxt1"&Mo. tanolyC1NaalO.l. 1� .UUlO1yC1Na.al�. la '. �. me.t. 1. (1.,5). 1).3). mi'iluto. lOpl 81. __ .t�te #. (40 m1), ptrtdt_ (14 mi), to*; pH 6,,3, (6 mU� " ... ,". 61. t:61'tIlMIa. ¿. lo..

(31) 1111----------------. -. --j. ------. ----. --. I. I. ;. f a. p. .'. .. .. .. b. b'. e. J. �. e'. d. d'. .. e'_. e. --------------------. .. 1. ... ... di_lucllm clol'Of6�. lllUlTUhiDa (40 me. 2. p1. �t6a de btlt� (0.05 ma!m1) en meula 4e etanol 16 .. ele "po. 0-, 2O;ul Al�%. 4e$P. y CiMa. _. l.'. Jt. ... ... ,kt. dlso�t. ,h P"W-a. cltlOlllei '.-all %. 4e. ih. lO. pl. b�(O.05ma1ml) .. 16 ho. _. ael. de. ele "poSO" 20 pl. 4i_l_u._ _k. Jr�� $lit4clta. m Jd 4l$oluelOn \\ bilirMUla (0 0$ ma/ml> cm �1a de eta1\o1 All U. _$,\16 c1e 16 h�" .,.pose.. .1. ... ... $.' !.. ly'aNa. 4t.o1_ih ¡" pftVia _uct6n. 20 pl dl"l� •• -·-u,.....bbi4 (0.0$ mal-O � l ••• "&pd. 4e 16 .hoR$ 4e "po.$e,... Y CIMa. 20)*1. ... •. ... diM1uci6lt _. btltnuWlla (0.05 .11. ... _.4e ·pu6s. ........"-ut6n. ele 16. oc ... aa"4ct.6R. •. ! ...... k:t "'G (0 5 Jit> .,..1f': do ... lO. .. acla 4e etal'Utl y ClNa. 20,.1. tnlJ/mUea. ·de ... .. al. ,. meac.la'". poso. 20. � y C1Na. pl. ¡tI. at\. -.1 (1,,5 mi.) 3Dmla••. 20yJ.

(32) � I. --j. 8.t-�---------. I. ®I. o '""'. 1"'\. f'.. ¡. !. ;. • bcd. •. r. e. 5. g. ". .. '-"'�--�-'------'---------. -. -. •. ,. t. __. •. t6FJ.l.ll.liiLU. do. 1101.. -_. 4iS.cl�bra ,",loe�rmica. l1lCi6a. -(. • -. a. !. ...¡,e. ... TíI,""""". .... 4tadl. 4e 'biUnWi)1lWl. '... "1.. .1.... 101. • pI. •. 4� cJ¡ ff· "••. etanOl y. bUi'l"t'U. etall.O'. __.,-a,.. .�. •. i.Pm1LMn. �".1. IUU'O le' rtco. (O. 5 al)�. I!?. -,. (6 m1).. 1 (40. tnl),. 1"icUa. (14..u,. .. •. 2QJ4. m¡'Q1 pH6.3. lo. -. -. .. 1/�20¡U1. P04KH*21/15. lyflO41t2K 1/15. .. 10. .. -. a. ..

(33) �. • •. I •. l. e. •. Fia. 27.

(34) 00. e. .. .. ti. 0. e ,. Sistc.:mm luyeatea ft""l?l"e'�h.ol (40 -', ·il,-klll& (14 de C1Na /5 M (6 mI) >. ".

(35) ._--. ". -. ---_.----_.. ...... • "... -. •. :J. O. o. u •. r. 129. .... diM1uci. !.. ... el. Nro. 64t. !. ... t. S"U.N. Aleteo. ! I. L a. (10. ). +. fo.lato. .. di. 1.WWhl. (Sr". /20 (10 ;.1) t 4t�1Ai:. /20(10 pOi. •. ... /20 (10. N/20 (10.-0. ... SJll. !,-O ( Sjd> ele. "". .. GfLD (5pO. i. aohut. CSJd>. /20 (10 ftlO t. •. CSf> 1'lcl. (14. 1), qua. de tí. ...

(36) .1.0. 1 I. I. 6 .. , 4. I. I •. •. j. Pig. 30 ... to. F,. .29.

(37) =. A. """. A. "",,,,,,,,,,,,=.:::.==;,..-.-""" �". t=::::). _. ..... ".... ". �. i i. �. '"""'". ". ....... ...... -;¡. -. j. Pi. k. I. .31. 01 ei. •. '",,",",5'_. (S. l. pl). �¡aU GJlU (S p.l). 1. 10.25%(1. C1N. 1 o. c1t_1u.16o. 11 ClMa. .... 1 2I. C1Ma. 1. el. •. el .p. +. (10 ¡uD"t 4tecm�i. (5. fIU. (10 �l) + di. (5. (10. es ¡Ul). t1). +. di. ¡ul) +. 1. fU. +. dt. al 8 " (10 "ul). .jo. 4t. I (10. 1. ($ JÜ). 4'. al 1 "('la ,.1). .1 .. ��tef. �. .CS,Ad) (5 ¡M>. (10 ¡un +. (10 pi.). al 6 % (10. elN .. �Ol.�_. 4. al 5. ele elN. _. al t ". el. elN. ... �. pU+. ;;¡. 1l. (5 ;. ;ut>. ($ 1,,0 (5 Ji1). ll) ,pid,. (�... '. tlt..,lUi_. .... el.

(38) -. r ". "";. ----------------------. --"-----. I ¡_I. _. :; ¡. I. e. -. �. �J. ij. -: d. -. \. -:h. �. -. -:-. -:-. k. I. -:-. �. Fig,. 32 • .. 31.

(39) ._-----------. 1----------.-----.-. bcdefahl. .. jltl. Fia 33 disolueitm clo-rof6nnte. ... e. apa. ti sttlada (10 \Ü). _. .!. disoluci6n d. .$.'" 1$oluei6. !. el. oluct6u.L (. el ¡'\ al O. 03 1 O.. '. L. dt$31tlcti6n de CIX al 0.25 % ( O. ,. i. ... t. di. i6n d. luet6n. ... -. �. 4. ... lí_,. (5111). dta 1. di. ,. ¿;,. di olUC:ih ... (5. J.. 1. 1.uet·. +. l. ib. ... r1) + dO.. (10,u1). d.t. ... .. 4-. 4i.. lueik de CUt al 0.50 %. J.. 1\. al O. 12. �. �. dtsolu.c:t6n 4.. ... pl). fU +di oluctéa (5 �l) ( O (5 .f1l) fU t diselue! ,,( 10 (5 fU + 4t r1) % (10 di 01 J.1. (5 flD ¡.üJ. .!. el. 5. 0.015 � (10. diloluci6n de Cllt. ·. di. bUirrubína (10 mg). 5 pi. diaolue.t. e. el. 1. 1 %. (10/lit). el. al. 2 %. (10. p1) +.. CUt al. 4". (10. JIU. '". el. 1. cli_l.fÁlt.,. el. 1. i. 4t_lu.<.l. el.l. 1 ". 41_1 etlm·. el. 1. %. 4taoluctlm.. C1K .1. 8 %. .. .1�. te: ", ro. 5. ". +. (10 Jd) 4(10. lucih,¡, (5 fU. +. i· I. .. 401. t· i. rO. ,(5 p.0 (5. ;tIl). J;. (5. ro. •. uc:tIm .2 (5. 1 (lO¡ut> (10 � + di�i +. >- pt1't4i. (5. oluc16n. Jl1) + disoluc. (lo pO. ro. (1IIml). .. y,. pl> (5�1) es. fl) .. "t.

(40) __. -. -:::::>:::.. c-�. �. ...... I. _. h. r-. i. k. J. -. -1. ,,-... .:...::. -::.. e. ...... I. 14 Fí. (40 m1). ptrf4m pH 1/15 (. 6.�. ............ .. 33. u,.

(41) •. p. bcd. •. e. r. 11. h. Flg. 35. ti. dlaolu.ci6n elol'o!i. ... di otuci6n de. C12l'Y�g al 0.015. di. C12. 1. luci6n. do. l$olu.et6n ele. $. ... -. 1,'". L. .. .... d.iao1uctbn. •. l$oluci6n el. S. ClaMg. C12. i. 41S01u.ct6n. ... 4taoluet6tl. l.... 1$ t..e". 4.. .... .... .1. ... .. al O.". 0.11. al. 1. G1toluct6 de el. 1. a. %. pl)-+ tsolUCi6a. (lO¡Ul) (10 p.1> t disol 14m (10 JIU (10 fd> 416 lllet6n (10 pO (10 fl) + 4isoluci6n. (10�) (10,ut> 1801uci6n (10 ¡aU (1 fUl) -t soluei6n. (10 p.l) +. ..... (10. (10 �. 4 1&. (10 ¡Ul) -\(10. 1. ¡ü> +. J %. ..1. ". +. t6n. buey estul) clleolucl6n de CIa· '. ,el. Ilte,ul... p.O. .. t6n.! (10 �. pl> +. al a " (10. ,1). (6 .l)�. 1. (10 pU. luet61l,! (10 ¡U1)'. bill. .. ,. ';"i. 1 O. SO 1. el!. ).. 10,tU. .. +. al 0.25 %. C12. el. % (10. .1 o. G %. �S al. "éUsolu t6n de el· tLg •. bilil"'t'\lbirul (10. ca,. (4t) .U. pif"d_ (14 mU.. (lOrul).

(42) I. -�. --�----�--. �I. '\" '\. !. ... cd. Il ....1ú, lít_:. .. e. fghí. j. m. -pre,_ol (40 mD. ¡ina. 04 tlil), "P lO. jlJH 3. 1/15 ( mI). lo. _. e.

(43) e. C8GOco¡.r¡�.. e. l. pabcdefahij. 1m. Fil. 37. ... 4laoluct6n cloro". -. dtsoluet6A. _. '-. s.". ! a. L. 1 1 I. Cl�a. .diaélw:tlm de. ·. btllrruldu (10 ".4J.. .. al. 0.015% (10 � +4iaohacl. _. ClaC- al () .12. �. (10. r:'. � (10 �. +. aohlci6rl. '. .. �. .. 1 O.2S "(10. � + di. -. 4lsolucUm 40. ClflC4. \ 0.50 %(10. u1) + Gisoh\e. .... 4Uo1ut6n.. C\�.l. ... "'eolUCita 1. ... .... .... c1e. "'luc' i,$.. i:ft8'laf1. 1. �. (10"uO. +. 2. Ti. (10,.u. +. CiSCa al. 4. "(10 ,w>. +. ClzCa al. 8. �. (10 �. 4. .. C12. al'. (10,ul). (10)\l1). .. l'uet. eolue 4t.. UO¡U1) (10 pI). ,. 4l_1llCth de C12. ... (10¡Ul). Cl� 10.03" (10� -\- �i60. eo1ui6A de CIte.. al O" 4tsolu.cltm. 10,u. (10 ¡ul) -. (10 � (10 pO (10 ¡uU. OO¡ul). % (10 JIU. buey (S ,.u. 1..... -p. (6 Jnl).. aUl.

(44) v" ,. ,_o". ••. cd.r.. b. -. ... �---. h. ¡. _----. Pig.. Fta· 31 (40 1r.nl). DlPlGUlA pN 6.3. 1/1$. Il'01)l1Jlol.

(45) J ... -+. p.ab. -. -. ... ... ...... ... cdef. ah. I. J. Ir.. --------------------- --_-----. t. �. •. (10. ,-. 1M. dUJQI�lIlQl. J">. + ... ¡.. �. ... '. ,...l\let_. l••tu,'. .,oS:. ,·di. .,1. I. •. 11. 2 ". _.. .4 I. al s al ·1 (4(.-. 1),. (51'1) (S ".. Jl1> (5. rO. ,t (5. f1). S. ". ....

(46) v. \_. -. bcd. e. r.. -uu. ,-. i. h. i. j. Ir.. Pta. 40. $tatema luye_te J a-prop lo la ... 01 4.. (40 1), p1l'i i (14 1), pU (j.$� 1/15 lit e6 al).. plm el.

(47) I!F,l y',�NCl� Pi;.J.,.á�U �,pnRI:, Elr c9!v;.P9�TAM�1&NTP r;i{91;�ATwRI\�,CC l)ii LA l}Jl:}�{_:U¡Bl�.{\; ... ...

(48) ¡ I. I. ¡ i. _4 .3. i. _2. I. .,!. 1-. -. -. \. :. -. -. I '". p. @! 1!!. � .. m. ". e. e. b. d. e. e. i. Ftg.41 Di oluchmel. bHh"t;>ubina (0.1 m I 11) taftClt y dieol clone fosfato 111 lee!, eo de d:uJttn.to �H a. ... -. -. S d. rH 4·5. ... .... -. ,., -. '". .. _. h. �clast. .... -. pU 6.3. .1.'" pH 8.5 k. -. to. di$6di.. 1',H 1.7. !... .... nes i tua­. pH 7.3. pH 5,6. pH ó,7. .. opot4.eico/fosf. ... pU 5,0. {.- pH Vol�n••. 11 m. .. -. b. e. flH 8.0. ... �. 7.f). ele muestra. 20. f. 'ts.lui_ clorof6l"miea 4t8C1t\l.Cth, te.tt'ta4a. ti. fié b!lir!'Ubína. t.illrnbtna (40 mI. (0,1. .. 2/u,1. ,,/mi) en mezcla de. Stltole. .l'f),y.n.te, a-pPOftuol (40 at1) ¡,.tri lada (G mI). ,. i. ataftol y 4llU&. (14 mi). AlU. d.esti. ....

(49) Fig.42. DtlOlucioa &.. 1 exp rimellto ti de -repo$O _ 14 neven.. 9....ma. eluyeDte I a-propaaol C40 ml), piri4ú1a (14 mO, lada. <6 mi)..

(50) rg. e. pmnbcd. h. L. ). k. P. --------. \_-. Pi. .. Q. la. i¡;..tt. la· 42,. trpu6. de. t',.

(51) t abcdera. h. i. J. •. P. Di.ol\Utt,o • de biltrlrtlbi (0·05 g/m}) 1\ meael s, a vdl"te tgua tI 8; ele tanol y dt801ucioaos t&m .611 fosfato nwno.i�otASi�o/fo8Iato di • Mteo de di tinto ¡;H ... ... ..... b. .... -. e. ... -. d. .... -. .... -. pM 4.5. pM 5.0 §fH 5.6 ··H s 3. 1'". ¡,'H 6.1. .a a. .... t. ... -. J.. k. I -. la.�. kM 7·3. pH 7.7 f;H S.O. r:. -. -. "". -. ... -. �,H 8 5. }iR 92. pM 1.e. l�'et Il-propuol (40 mi). pirt4. laft (G .1).. (14 m1), ague d•• u­. •.

(52) r-;. Í\. r.. ". r-;. I. !. !. .... .... 4isolueti6n de bl1ift"UMna (0.05 41 oluct6tl t4m lo atoe. -e. o. e. ms!mú. en. H. 6.. mezcla ele. 1 y. 10,.u. dtsoluct6a 4e hUi""" (0.05 m I m1) en meze14 de 41so1uet6n ta ele fo&fato8 pH &.1, 10 Jl1. taIlOl Y. .. !. 1\. ... .... 4tsolut!i� de bilUTubb\a (O. OS ma/m1) en �1a. 4U_Iuclo' tam 10$l&to pH 8.0. 10Jll c1Uoluc.i6n � (10 1) +disoluc16n .2 (10)\(1). t. .ttaoluct6n .! (10 .o 1. 41 tUl6n.k (10 •. +. \. luión S (10. Jl1). �) 4tsolul61l.s. (10¡"l) +. d. metano! y.

(53) /". /\. f'. (p... e. d. f\. f\. & b. er. ¡ht. jp. Ftg. 4(i. DtéQtuetQllee dé biUrrub!na. (. 14'/ de. tallOl y dtaoluct. .!. .... b. ... e. ... -. -. .! .! lt. ... ... -. pH. 2 8. OS 6ft. 'm1) n 1'1 de tieol Al!. 1.. ... pH 3.8. pI{ 4.1. II. 1,M 4.6. 1:.. pH 5.0. J.. Vol�8 .. mue. te.. ln.. ... •. 4,...1_168 el0Nt6l"1DUt. lU)'l. •. b1lift'\l. -. -. .... zc1 51 a rte· tpa. t to di Unto pll.. rH 5.3 pH 5.6 pH 6.0 pH 6.5 pH 1.0. (0.05 ea'. 1). 10¡W. a"'p1'O¡llaD.ol (40 ml), p1-ttd.. (14 raU ••,... 1).. 4a (6. &Ula-.

(54) be. pn. d�rghl. ,kl. Ftg.47. ;lo. 4tsoluct6n d. 01. de fosfato di 6dtco lv. .!... � $.,. , ... L I. A. ... (10 mg. 'bUil"'t'Ul>. duol. de fosti. to. di. o. 160. 10)Ü. (10. MI. rt>+ disoluet6n. (10 ¡u1). Jll) + d.isoh.u:l6n. (10 p1). (10 I. ... ... 4laol� ti. .. &.01. el. los. ·to. 'o.fato. i. o. .,.. di, 01. 4. fo tato dte6t1i.<to. •. 't�ol.. ... 4t. ... 4I.ao1 4. f¡. lo fato. ... /15. d.u6cl1cQ. (10 ,u1) t dl oluiha. MI, �S (10,...0 + disolud.6n .. (10. ?l' (101'0. Mlt .7$ (101*1)-+ tlisoluct61l!. (10 fU Mico M/1.9 (10 pl)-Hlisoludón (lO. f>. l. ele·. '. eo o. ... 1. ....0\ •• 10' 1. •. /6) (10 �4. uct6n. MI 3> ( 10 ;al) +4180lu.ei6n.. (10,:un (10. fU. at40M/15(10 pl);4i.$OluCl6n Jl. (10 � deo 'MtI.5 (JO ,-O+4tsotut6a. (10 �. "_l. ele!. 1n011�t4 6, ... �. �o. Wa.15. (10p1)+. soluct6n. I 1.9 (lO,uJ.> +4t�1u.et6a. (10. �. (10 }il).

(55) , l·,. -. 1. ! !. ... disolud6n .:lorof6nntc:a d. ... dlsol\lCih d. ... lile". ... Jne1td. !.. !.. A· !.�. !f. l'''. zela d. y. FQ,HN&2. 0,1421\. Y. PO,HN 2<. y. PO,HN. O,HNa2 M/2.. PO,H2K(1,.S,,1)t-di. ... 41 01.. PO,H2'K ( 5",1). •. dUol: P �H2K ( 2.S. dt ••t.. 4O. dilO!.. ... dilot.. 1.... 4i 01,. 4-, di.o\. s.�.. m••. +. dl"l,. d". c". b". 011.1. disobtctlm. 11 1) 10. 2 (1 S 3). l.. d". (10 mg. JIl. +. ... (10,0. c1i.oluet. 10".1 +. (10,u) +dUaol.. d19-01.. ... e". b". (6� 1). 10 ",1-r d 1001iAC- ion. O,ltaK PO,H2. d'. 12 (lO 1'11). ... ,o1.. c. bilirrubi. &801.. ... ..;_. d. 04H2. '. b'. .... -. r.. 1". d. e. (10. ()4HN 04H. lso1uct6t'l. p{iO_¡vy. l!. (10 pI) -. (10,w.>. �l). 2(2_5,11)+41401 2,(10,1) dt t. no &2 (5 )lO ¡.tI) +. Jl1)t.i 01. �H 2<7.$ ,PI) P04H'N 2 (2. S JlO ti oluet6n (10 ?-1) disotuclh (10 P041l 2 (5 J-ll) rU P04HN :2 (1' �l) 4tsolueift J! (10 r1) PO,HJK (2.S f'll) t cll"lui6a no ja1). +. di. 1.. ,(lO. f> -. +. +. +. �. P04"2 ( 5 ;Ul). +. .. PO,H2'&. l�tet. (7. S ¡W). .... �. .. .,... el. (6. +. 4tsotucl6 4t$0. 01 (40. 1).. ue. ;, iD;. l). pirt. (10. r1). ce. Jlt). 1.... (14 mO.. etila..

(56) e. pab. Fi. ... 1. ... 4i olueth ele. ... disolucilm de .cut. _. S. ! !. ! 1\ t. J... ! 1.. ... lt1'T\l. áít6tt. éli$Oluct6a el. 4cid.. -. 4tsol etÓll de let4. ... 4t801wti_ 4LI 'e1.40 -.étic.o N. ... cli .lui. aelttieoW/2. s6d.w. act ...fO. .... c!taolut6n ••. ... 4taoklct. •. 41. tui"" .eetato 4te lUCl. 41"luo16 ... .. 44. •••t 't ... tato. (10. (10f11) 00 '1">. fl) (101"0 (10. !lO. .! f {I. rt>. -+. 4i$Olucih!.. +. dl ..ll1Oi. 'N/3! (10 fU\). +. di oluctlm,. l64ieo N/16 (10. -t.. $Olw. d4t4o 'NI a. -t. rU (10 fU. Nico NI 4 (lO '. dCltcco. NI. �l) (10 )'lU (10 pO. 'FU. (10. NI' (10 pl> + dtsoluel6a. tico. ....to. (10 ¡J-l). (10".w> + dlseluctlJa N/16 (10 ¡d) + di. hlei6a II /8 (10,'11) -t 4i801uet6A A. ... d.. ¡r 1. AO. 3 %). (10. ittc.o N/32. d.. 'tsoluet6n ele leido &eltte. ... I. iJk. 49. '80wt:l6a clc'rGf6nmc. .1. .'. fgh. de. e. t. (10. ,11). (10. rU. 00. pI). 010. 'flU. ,. {. ... 1 ..luci6. eh "1. .. .. (10)d). l .. -t. 4t .<sltlei·. $15 __ .luye ttH ft.rpl'Or_' t (40 mI), l)td. i:JIla (14 .Uf 4a (, mU.. (t,o. fU.

(57) lN.JL" r¡WCIA DE }"O. DIJCLV LNT. :':',LQgq:'i�!�Q.:;;..,l-Cln�.�Ii'_ flA� G.\9JSAM1EN'{P SROt;4�1f...�R�tF�CO P.1l:.9;) l'1P; 1.f.�r9� galf\lii� ... ,. .... ....

(58) 1---------------------------·. � �. ':.::. '.,_'. .::.�. Fil. 50 ... Suero ic't Meo (O. S fAll 1. !. ... znis. su. (O. 5 ud). ro. .... mismo. ,. ... !. ... .a. ... xtraltio. con. CIMa. al 0.9 %. (0.5 m1) lCtratdo. con. CINa al O 9,. ( 7 mI) y. <tOn. CtNa al (). 9% (O. S m),) y. A. ... suel"o. !ni.. ."eh. 1). 20. Xlr.. (4.' mI) y. m.eta-. ta. ... ido. �tft' o con ON. ... et. ... 1 0.9% ( 25 m!) y etanol. Jll. uro. een. CiMa al o.. �on. cm. <4.5 mi) y. (O. S mi). ext¡t. tet.. 1 0.9% (1 mi) Y. 20,111. .veat t. ta. '". 41.01_i68 elorol'nruea. $ta.u 481. tao.. y. pl. (0.5 ml). �. :1).,. (2. S mi). ... r. (O. S mi). (5 l1ll) 20. (a.s .... .. nli8n\O 8\161'0 (0.5 mi) extl'tl:tdo. mtemo. al O... me. 2O?-1. mismo 801 (9. MI. w) y. pI ... mismo nero. (7 l\lJ)" 20. "'(l. ClN. _1 (2_ S m1). 20 ... ClMa al o.. coa. (0 5 mi). $\toro. 881.(5 mI). •. cen. xtraldo. nol (7 mI). 20. .a. mi) xtnlído. (9 mi).. 20 1'1. .. !. 4e. ¡j,ltmbma (10 1118 �).. 5]Al. I)-p"panol (40 tnl), ift,. tna (14 811), 10.t8••• 1/15 �, a pH 6.3 (6 al). .. 14. t. ot. ...

(59) �. v. ...... v. v. :._:. Fig 51 !. i. ero. _. ... icté1"teo. 8UQ1"O exU"l. mi .. S... t L. me a. .U t'O. aonnal. ... suero. Of'm. -. euero. y C1N. i. ... 01 y CIN. a. 1 y el. COA. .:40. coa. metano} y el. (1;3).. al0.. 0\ y CiMa al O.. con. xtraf4.0. t extr.. 201'1. (1: 1),. 20,..1 al 0.9 % (3: 1). 20 pl 20 a al 0.9% (113) 1'1 .. <. al 0.9 % (1: 1).. no1 y C1N. tUl"I"UbtM e1ttra!do. ce.m. 20,.1 tanol. .. mi_o 8'U4". 1_0. (do. e. .ctdo ce 1\ontlAle" al O 9 � (1:3). 20,...1. (1.1). 20. 1\... !clo. xtr tdo con me. ro. -. .... e'l(tt'. 8\1. al 0.9 i. e.rtqu. ddo .�trafclo. c._. tano1 y C1Na. 1 O. .. 1"1 ro. (3� 1).. rtquecldo. xl. aid.o. c.oa met. Bol y CiNa. 1. 0.9%. 20/Al (10m. Sl$tema l"yantar ll-P"·. 1 (40. 'osfato. 1/1S. •. •. Sf. 1), plrt4tDa (14 m}), p-H· .3 (6 mU.. la. p6n de. ,.

(60) I. ,. o. Q.. p. !. 4.. &. 1 1.. ... blltZ"1'U� di. .... bllll"rubtna di uelt. ... btlit"nlblna dieu lta. e. ... btltl'l'Ubtaa 4t ..l_. ea p. ... lriltnubme. &h.lu. -. •. btllrrtubtaa disuelta. ft. ... b11ift'\lbiaa 4isu 1. ... biltwubtaa diau.ka. J. '1. ... ... 'blli.rhblrul 4uohaclh. •. 8. f. i. o. G. 1). d. e. r. e. blltrrubina disuelta. _. l. b. .. .. _. !. 0. ,. Ita. \l. &$ue Ita. �. O. o. 1). g. h. tanol. 20. ,. /mi).. m. .. Q.. a. anol. 20. J. 20. ("t. (1: 1).. 20!". butanol 20 ... (1: 1). 20. 1/. SU. (1: 1).. 2O,u. F. aela butanoll ... pl. fd. mezcla pN. 180bu.taaol. O. �1. taaol/a. _.la. -. G). ,. aela metanOll. 20. e.la tSOR. el ,."f6rm1ca el. s,.tuna el",yeate;n. q. J. tanol (O. 1. n. Q. .. '. (1: 1).. 2O;ul. fU 011 � (1: 1).. btlil"l'11'blaa (10. 20. f1. .), ¡ti S. panol (40 mU, pirlcUaa (14 al). tamp6n to latO él pK &.3 (6 mU. ... p. el.

(61) ó. o. o. bcd. 11. e. o. o. o. Q. o. o. o. 'o. a'. b'. e'. d'. e'. b". e". d". 'J. e". Flg.53 !. -. bil:1rt"'QblM 4\l1'u ita. •. tiU ruoí'. _. ... ,1. di. iltrru'trlH cltsuelta mi). 20. Imt). .uta 4e met4llo1 y el. e. 20".1 &. al 0.9. ,.11. ,. .i. In. / mI), 20 ",1. met_1 (0.1. elta. .. (0.1. eloroform. en. •. bilirrubiu disu lt al), 20. ezeta de. '(e. 01 y clo'l"Ofo. m. "0. .1. 1. ./. mal. 'fÜ. ". ]l'. .... 'biltrrubina diS\telta. .... biltrn\iU dtfA\e.lta. n. 'bu'lrnbina Gi�lt&. ... m_W101 (0.05. en. mezcla de �tanol y ClNa al 0.9 % (0.0$. ... S:". Utn"\lb. ... _. 4'. ... btlil'N. 4i. di. ecla. d. en. ... J'1. ,. ft" dtsoluet6a S:' .... ate:. y c.lorofoftnO. m,aI 1).. 20. (o.OS'ml)�". f. rt. ftlu- 4a.. 20. 1"1 20,ul. luct6. !'. fdu-au.. .1a,y.. 20. ma/mU.20 ¡U. m. 'etaftol (0 05. fil••da. 20. .... la. el. btltn"Q", disuelta. a" dUoluct_¡1l s... ft. g/m1), 20)\11 elorolonno (O. OS ma/$I).. f. ...... 4tlOluct6.. .!, ... lte.. i. fAs/Jal). 20. "etanol (0.1. fU_ada. 20 ". -. lo. a. ,". tul. 1 (40. mi). pin. pH 6�3 (6 $1).. iml. (14 mO, tamp6n to. •.

(62) •. 00000000000 a'. 4. P. b. b'. ¿. e. d. d'. e'. e. FiS- 54 ·. 'biltl"l"Ubtna 4isuelte.. at. ... bUtCTU'btna di'. .i. .... btltl'l"l&btna ti,. ! -. Ita .. en Al. taIlol (0.1 .. n. ¡ (0.1. Ita. 1m}). ml). ... 20. 20. J11. JÜ 'eaUlda (1, 1). tIlt1C.tl Y. 20r �.. -. bUtlTUlIUol taQol y e. s'. 4. (1:1) aoJA. ..tU. ... bni� di,. ... bUtft'u'blfta dUJ_t (ltl). 410.. 1.. acta. . .. _. al 0 9 1'(1=1) ... '.tlmol y CiNe. al 0.9 �. 20jll. (lt1).20ji. ...,.. t. pMó.3. 2O¡w.. !�. .... •. UtrtN-binG 4t.(1,1) 20. 1ta. en. ... bU."""'btna 4t$ue1t&. .'. ....... bUt." 'tn4 4l 11.1'1&. ."la 4e .-".1 Y'. ph lo ,..tos, pH6.3. pI. ,. __.la. »r llle:ze a. ... ...1 Y'. lfqutclo. ",. T�· (le J). 2Q�1 ... iIol\td. ". __. �lo.l'Of6'. ,. 'ea. l>ilt"" la (40. m1). 5 �. .'vea-' ft.t>� ..l (40 d). p,'IlÜla (14.u* 1). .. ,M 6.� (6. tarDnh. Io.t."".

(63) ��L. \\)\t.c�.. �',;.. '1 �b. Oc. (..". \�) ) ",. ,�ATEDRA DE FISIOLOGIA DE LA FACULTAD DE MEDICINA. 'VIVo n � 'S",<Ó UNIVERSIDAD DE BARCELONA. INFLUENCIAS DE LOS IONES SALINOS SOBRE EL FRACCIONAMIENTO CROMATOGRAFICO DE LA BILIRRUBINA. Volumen 1. Tesis. presentada. para aspirar al. José. Carreras. grado. de Doctor. Medicina por. Rarnés. : "')Iiij�jijmilr 0700391009. en. Barcelona, 1969..

(64) -,.

(65) .. .. ... '. 11 10 9 ,. .. 8 1 6 5. o. F... dot!'0f6�:a -(lO. 55 11 $6 .... Btlirrulm. Gef'!f1SU�. ;4) jtu:lto. c·. J!IO. �U06ll-. ..._."'...... «0 .0 .. S). _. �.. '/25� HIlO, NIS, .. 12. y. ). �. ,. 'lu\l1' ••. I!ri.ltft'U. _""i�",,41··"4.. •. SSt.. tu. .. y. P14 ••.

(66) 't8� S. ..... Buu-rQbioa. 4f@oSUUG'.(10jUl>. soluet6a eÚ}�. .. (l «. .. jatO 40Il. e. '�4euosa. 1ft». tmllPftf,tliJla. twiQ'tm., sta·. /100, II,SO, ... I. (Fot�ji1fiA.. C2&JlO •.

(67) 'i �sa�-Bi1�. ·itt$�6n1C�(lO. 50�_. �$ l;.tli'Ogrrestwl$ (1,2.3,,¡'lO.lS.m.2S.y.3O. JiO �. con &l�. �o. ai,'l�$ .. Ut. .4t�lw:ilrA�Cl»-(20"no. llat.rim. .,filt�� .�),.. • ,sal.. W. ��- ISO i:Ge uln'Avtole. i. ... 3&i �.

(68) P'. Fu. 4�. \1ilit'T'd.bi ., }, �" ....... ... ..".... .,. ,l. ¡_to. ee. -. 5,.1) ¡$ft. (10. -/25. �1). b'. b. 1:)'. a. .. e. d. e'. ell. 59. .. �. .,. el.l'ul"O $64teo. apUc;ado. ea. 4t_lu�i". <NI". CQn:eeat�84i�e$ i:l''Op� 1.. 1. �1i. N/lOO,. yIÜ2).. de cloruro s6die�. lu.�l.ae. _u. a. 8�$'�. (NI41J1J. N/lOO. 1V-/2.5 y. e. ent.nteionel3 \iN-. /2). 20111.

(69) .,"-.,;.'.',. ". ':. ",. ". ;'. '.�'. ". ". ,,'. ':'. -. '�. ". •. c'l'élíffe*"1 ..1:ll.... -1). •. (1,. <iS. .�'-� ". !I!. t.

(70) �t»:'Om'O&lft. $i. : ft-... d� ••. 3Gé. i6ndo. tii. .. -. _. (10. (1. 2.5. 7.S .. 10" rs !O. 25 730;d), ... IRitlDOl G-S'. .'(1Od)�. ." y lituo 4Utaa�"'". (3S mi) y dia:m.c:i6ft .ac�.... e. .. '1Ft. .�. Q'.

(71) ""·"y65.4a •. �. ·�ctorof6l"mlea(10lll8.. �p...�vaa(:l. 2..5.5.1,.5. 10.15. 20_. M. �. ,.-. et.JJ\lN. '. Wic. alUX. (10,.0... p:�. •. -. W�.. 25T3eJlO.. C55 an.. piridlna(l5 al) y 4Uolud6a acuoaa. -Bfryft--. -. ·�. 64.. coa. luz blanca y Pi. .". SS.

(72) I. i II. I. a1'4awte·. 'e�! .... _-. ,dOl'iWO .Mi_. .. .. l. (1" 2. S. 5. 1.5.. 15, 2a� as.,.�, JAl.. (5$al)1')� (3S� y.GO�_CO... !JSUOJd)"cr•.. ,.� ,. �(,.. :,...... la ... .. .�.,. ,,��� la'. ·.aY'18 ,', .. ...

(73) •. 1 5•. 14, 15. 20. 3S 730 jIl) ... 7 -��.. ,. .... .. ,",¡¡¡g¡¡:�.

(74) Plg. ... 10 y 11. ... -. BtliW"Ullt_. el di._�. .• -eaat�,�Siwálf. c-l..d6r.mka. 2�S. 5", 1*5,lO l$. 20. •.. ,*-.. -e1u�: tl.� ($5-d). V�OS -mO. ._�s6trKoH/5(lfJJlO - .y,.�. (10 mgi) iIí ir;"�. ... (:. ...... -.",,��jacl�.. 2Sy30JtD. 'Y �. "eoalwt�:t1Ftae. .... ... tiC__. 11. ea.

(75) -'ia 72 y 13� ... ... .... Stlin'ubina. '�P$. va». tUso� ekt-rofhnl'áea (lO ma �ae:po�. (l.. 2... Stsrema eI-� a.ktmlOl(5S ml)�. s, 1�S; 10.15. 20, .. 25y30J4l)�. as W) y"� � ,,'. -. -. el�. IJ(J.0tD PiO(7tCOlltu l:4aauy .... 13'''., -�/78lt_·�· jaB).. .. ..'�.,. ... :_1. -o. _ .. ..... --,'IlJa -.':'.

(76) 'la. 1471$ ... :. ..... �. � a. (1" ... 5.. S. 1 �s. 10. 15. 2fl. �t (Si..) mi) " t. 4llUia4e. �. _t__ el\ijvate-t. ·�de__� (10 lU# %1 dap�. .. ... ,. iko)J{lO¡ut)�(. '-1" ftl.tnl �. .. jaéfo).. ,.14Cftm.�y. .�. 25 y �? ... pl)�. 41 �. 75_11�VV ••.

(77) J ,. •. ..... !. I •. ,. .. .•. .. !. t •". I. .. i. 1,.. , l· .. .,. .. ·. ...... .'. .. ' 7 . , ' . . f'. ,�,' ·. 1. .. .. 8. ;;;. ?'i. '. -. •. -_. ;¡,. t'. •. •. ,. cO. 76. 11.-. dt�tui&J. el ��u:.a(!O. lJ4).--. Jl(.sIllt:lUlló _ 4i. &.!�. ��üw�CN/tIJ3# l'ltfJt NJ1L'(}. li/�.·I. $. no pO •. '". la "'.. ,_. _.�.. .,. n.

(78) io. o. -r. F. I. cl. ti. \. 6. b'. J. e'. e. d. (. 'PiS· 7. ;. -. t. c� (1,.. --. bilinnbina el. 5 11. junto. (:. "rO. ttatla. elON. ... w.&oluet. fO. te. pli�. atva. (. lAO�' ). Il cene. !,! �� _� !�. .... btttl"Nb 1. t. l'".o. 4teuelta. e. UUQua. d. (25.,. I clo'Nl". (lCm do. 4.. /400,. !. 1100, N/2S. 1). ol y di. pGt stc·. (NJtJ)O, N/I0·�. N/25. so�u. y. W!2)". .$. pI. t. /23. y. .... p�.

(79) ·. .... '.. I. 1 � ,. I ;. '. I. 1 ,. I. 'i¡. 7ty80 ... ". .. -. �_&sol-.1. cuuüdea p-re. ..... el.�. 1. a-'. ,$1'. dOl'�c.(lOD&%)�__. ". (l, Z,,5, S. 1.$#- 10" 15. 20. :2Sy 3O)!iD. 'ol(S§. ... 114'. •. (3S mi) V dt� ae__. '_e��_.._H/2(1OJ4l(F� 19co lublal1Qa.,F"'q. 8Gc' ,-." .• '" allFo, �� ... .. ¡;7.

(80) r ��-�---------------------------------. i. ,. Sl. )1'0,. -. y 32.10':00. disolui6a cl�(l. (lO pO. ud.6a. do. ... ¡.".¡,,"'"u ... S. -. .. 1400. M/200, N/lOO:. NISO, MI$.. IS.. •. J2. �LnJ'lN*aa. P.lil'tri.. ••. ,ya.... -. .. •. �. ... 31. -. -. tu. I ,. ".

(81) lo. o. ?. _'. ..\.. ¡,.. !. .... cl. -r'. al. b. b'. 1HliI"Nta, 5. �1). N/25. di. cl6'N. te e. (1. 1-'0 y. e,. G. 1t0tir:��. N/2)�. .. e'. d. <:JI. ·41o·:"Oi1. el .t .. t�· ·ii:Ji.'Ul"S.lii� *. r!.el:. (10. Cli$Olu. (NI·. J�. Q.Clt.. -. 11:::0..

(82) \.!:. Pta., ·84 y as.caatidad. Bw� s. ... '. .... '-'.cloruc.dki.W/a -. *.. 3i6. diHluc:i6n �l�o1mliu oo•• depo�. pF�tvas (l. 28�. So- '7 5. 10, lS. 20, 25 8. td). ·e�: '. ea. ... (SS .o. � (35 mJ).., �1uci4n�. (10,..0. (Fil.. c¡a, y lilU'O aaantljtulo)". &4 ea luz. bl�yFi, 85� ...

(83) -'-"�--------__""-----. p. 3pl) �t-o' O)u. elow'rO �Mtt·. ,. ctoAes. 'N/S. Nll '8' N)�. �. "�4.,1icad4)· �luct-k ;tn:.--00Jll). u_are$tvu (N/IIXJ. MI. .�'. 1100. }J.., btli1:'Nbin4 l�rh sltlSttl (PiS- 86. ,. ii'. ... &1 c_ Itle. W .•. 3ii. fi1Jl,'ff ttltro "'�t·. rt/SJ. N/35. RIJ. CQa. lu b� �.

(84) P. ", at �. .. 4" .. _. _. -. lo. d'. cl. pi. 61. e. J. el. btlln-uDta&. , }l1) jU. clot"Ol6rmtcta (lQ. ¡tO _••1... (10 � N/25, N/2). u_u. a. .lft. $. ••. �tftCt. l�·..... pro. JI. .. cloft...o. lii. al40 •. flo·. ,rog ... tV.8. .. 01/400. N/100; N/25. ��. 41ftl..!. <N/400. N/l00.. eieO. y. .. tf/»� 20 pl. :tJ"$4t·..

(85) 'ig. 89. y 90.. -. da. en. sa. d. cloruro. Bilirrubina. en. disoluci6n clorof6nmca (10 mg %) deposita. .... eantidades 'Progr�stvas (1, 2.57 5, t .5, re, 15, 20, 25 y 30 Sistema eluyente: R- butanol (55 mn � piridina (3S ml) y disoluci6n ac:uo.. con. f1).. mAgnlsko NI! (te fU (Fig" 89. luz 'UV �. 366. ... -r-r y. li1.e. at'Wranjade).. con. luz blanca y. 'Ftg� 90.

(86) ,.. r. �., " ,,92,.. }lB. ... Dmi1ftddUa d01J'U'O $U.�. .-.

(87) •. •.

(88) W. ... ,.

(89) . -. __. O.. Fi8.. •. e. t. .... Biltrrubma. en. -o. •• v;. e1�eate: n-hutan.ol. yodUJ:IO 366. sMic�10 rU.. �y. filtro. s. •. disoluci6n clorof6rmica uo ras -. canti4ades. �temt4. �. _o. 91 y 98. en. s. 10. 1� 2.:',.. 7 �5.. ml)" yiridiua.. (FíA. 91. anaranjado)�. e. %)deposita. 19. 15, 20, 25. ... y. SOro.. ) y &sohJei6n. lu� blanc.a y. Fig.. 4CUQ;o.. n. 1\1&.

(90) eGrIQeIIlNctQBe& t)'1"Qorosm:u¡ 01/_.. !Jl». 8."100. ai .". .�. '..

(91) ). eal�1O.<1tee. ""JN:blI'nsh1Ita{l. 2�S. S. 1.5. 10. 1$. 20. ,l)'Q,UUlOl. (SS. ,no .... l' tliBOl1w:iCm. -p. )U')ec:ao-.

(92) I. .. :',. Pi. ·04. ltO 7 104 .... UiIi....,IbUl ••!!�líitDi:la -. �.. "pl) ltl�-d)to.

(93) -. p.

(94) p. ,. ..... 101 y lO8 ..... ,. ilj¡�. � p ftQtr:'4tO $Mi'I:\l�. ". ¡,. "Ma &lO. _. R. ·d.iql1lelh �_ica (10. (1,.2,3.5.. 10,15.20.25 Y 30Jlll �. �. -l(P. Ji). -. 101. ,(JOpl> e. .. .. "Ci_�.ul4tCtaN/StJ�. tu· thuc:a y p,�. ,.. lOS·. tu.

(95) cItIohlCifldl Ckl""lWIIrAf'IIli".. (le. diaalQdc* ea. (10 pO. 1400.. • ��lm�Ms. MI• ., /2).. __ �. 4CllLOtNla ....._. .,. lADO.. 125. . ". 12).. JIl. t. ac�. /1. ,.

(96) -. _( .J. .2 1 •. O. 1... lO. 15.. �U.35 11.

(97) ·. F. a. (1. '". 112:t 113;01',. s,. ". 3"pO m�"iIl"tV. ".

(98) P. F'. I. i. ,M(l0)d). 125. J'. •. ,.. e. '-'". I. I. a... l' d. 114. �. NI!).. ,1. ..... test. b'. b. �'. d. JI. d. • .,..,. CN/400, '/100,. ,41 ..... ,. '. ....., 4.. 125 y l!)�. .t...r6ftltAA, (lO. .e¡ ..�_,. .�c. 6ltu. '. '. 1). a. _trael'. P. � ,,..t. (25p.. .Jml)". }Ji. •.

(99) 5 4. 7.5. 10. 15. :o, 2S y 30· Si. <SS.,.. .. '�"'f. -. lllQUCt ��.o,�Ic) pO (R .... W-$.. ,J"ftltftJ. ,.. t. IlSeOtll_ ... .. ... (3$.m1)ydtatMc�fiaaeuD$a ... F. Pta 110... ,..

(100) ./ _,. p. p. �. .111. ... ,.

(101) í. (lo. J-. l!".... "1irNI,. 'ftd!t.·�S. ,.". osi' atb. (lO,u> 4í4C�.. _110_(2& pO 1-. 1.

(102)

(103) ..�tlOD.. cloHf6JWWr:& (10 ... ¡PO j\In�c (10 p.1) y. !t !. t. �... w».. bWLft'\tb1t1kA Q.1k$Wm$. ¡llClorut8. e:_=-t ....lUoaes. W:l\ORB. ,NI ,. ... •. 20pl. ,.

(104) ,,___.;.---. ________--1. I I _.6 5 4. 3 2. .,. •. O. j. ita. da. 122 y 123 ..... BtIlift!lddCI. CU·W:lIO&!S. Si. .•. 4i.ac. �QS (1. 2*5. 5. 1 5. 10. 15. 20. 2S N 3O.JlO. ... .. � JIO. al 36i "m,. ,niaito. -. (SS mO. .. 122 eol't Iv. l.. mi.) e_aea �. 1"1g 123, coa ... �.

(105) '.. ;.. p. I!.

(106) --��---�. b. t' 'oeS'. y.>. \O'. c.. e. I. el. d. '. '. 4iHl_l6ac. 1,1,&.-4,. W.FR��t, S. Jd) J'" eco ti"'.. UUOQa. (10. '. ',". .leo. .. 1ll). c�Ctoa$. '!.WO.lWéS. N/25,. NI2).. t�.� pe__ (NJWJ,. al...,. _'.t�o,a�,,'-,.t�·. _/100, N/as y NI!).. 20 �1. PI'O-.

(107) ___. 6 5. o. ... •. _. 1%1 y 1.... -. Bil�-. C$lti(i4d1Hl, pN �em&. ...�:. -.,_. -. ' .. -. _. ¡ilVuuiCof(10 Jd).. s. 1.. -. •. di. (1, 2... (5Sml). ... S. 7 S, 10. 15. m. 25,. ... p. Cf'íg.. 121. 30)11).. as m1) y diso!uctk aeu.. -. h1aDea 7 Pi.... -. '..

(108) I. 1. II. ... •. •. ,I. �.129yl3O (lO·ma %. ... llQtOea. 3. ,. 15, NI. y 1O�. ". -. ,. ... -.�. ,(5/11.»", li/2OD.. ' ,. BISO,: .125. 1l/10. <Pta. 129--· tu '_'iadc¡). �. �4QI'l �bOUsto -sMico* �-. JlD�. (lOtA). •. ail�_¡lOf41tad'a. .... -. 7. 4. 130. m'. ..... _. lOlJ..

(109) 'W'tig. ... 1 1. .". aO.,j·. J!iliT. tbiM..

(110) � 132 ... ••. Btl� .. el.. ea. ti. olui6nclo�(m. �,.. ve-si. O�2.3.S.10.15,20,2S 7 3fJ,o jufltoc ���uu�(. JO&���� 'U. .,. ".

(111) 12. 11. 10. I. 9. I. 8. I. ¡. 7 6. 5. I ,. lt. ¡,. !.,. !. .... �. .'. ea. 5,ul j\W:o �oo. bi� 110.. (10 �U. )1125. '8 N/a). .. _, l.. !.-. s. ,�o. aFl� en, dUlolKi6n .. &. pNlftsiVila ('N/NJO, N/lO.O.. •. 4"0•.. ,npeelifllS. .. .. c�U'�. lñlbJ"fttrifta ti meto&. di�i6u eioJ'Cr6�ie,a (10 mg:'. .. .pUl.. Ita. <2$ .".1J/m'l). •. cié b�� s6dtc.�. (N/MO. N/1OO. N/2S 7 N/2).. CO'ftCjlJUlraeJl4'llfll8. JO pi.

(112) _. ._-. --. ._. -. ----------......__...... ....... �. '1. 10. I. I �. I. Jo. ••. ". ". I. I. o. 10. o. fla. t3¡ y -. 4i. lucilm e� (19. �$�as(lf. 2,,5.. S. 7.5 .. 18. 15. :!O.. Si. .. ��. 13S�. ... Bilil"Rbina. �Dle: t$. n. ea. � (55 mO,. .... s&dte.ol<10,1) <F!a., ... �7 filtro a1laftIAjado);,. 134. _.��-. 2S730��. i4I.na (3S mI) y tlisoluci6u c_. luz b� y. llCUO_. FiS� 135 e'Gílkm.

(113) -. ... .,-. •••. p. �� t)iouboaa*H��:OiI 8l�aGO- _\It$Oh¡c._ co.tl4e1"�'" ld'Ii,.il.1Ji1.. f.RIlIJO. N/200.. lJIiü�1ílM �fIA.. sta. 'I"�. &/1«1. (?is� .1$i .,..

(114) p. �'. �. d'. 101. b. C.. e. '. el. d'. �th. eleo,4\}ttc" -. _. N/!S yN/2>.. enu-aci. p. aWa. (NI. '1. MaGO,.

(115) lo. o. .... '.. �dadea il'rog� ...&(1 .• 2. om-.:".yeate�.... _". «to�(lOa&:O. 139y14O".B��. ... ... .(55".. 5... .. �y.füa'o.. .. 15, JU. 2S. 3Opl)�. (35d)'I��_4I:�. '«. �_p�lOpl).(Fi. '·1_ W,* * 36$. '.. GSi.. .... 1.�. ,.,)�.

(116) ..... .-. '... 'fj. •.. .�. .. 141 Y' 142 .• 8tH'in'Jil1.'d.t. &�POi!J��. (lO. .. 3]i)' . .. 11«;... OO"JSD 110.. (Pi. 1St NI. ..... o.y. ".142-. U. ••. -. lJ1/Y�. -. ... 1 �.

(117) lig. llt3. !hii _l.ll'ti.t¡.(, �,-osi'Uilda. (lO pO en dw� c��:atc::tl (10 o s6d.ie0" AV jUuto <;Qn di.soluí:ita amt)Q�a -. �. ,. CD,.. '0Jlt1"así,vas·. 1St. �� �. s :. rol1:\'). '. (ti/IAO,.

(118)

(119) r. r. \. a. c:i'. 6. ....... 145 ,t.. �.. $... 51·"". \ilwNbtu d fO$i��. en. &$Clilci. ... ele�' (10·. ". f. 5��\to�e���o, ai..1k.�,�w:, $.4. 1. (10 ]ll). e. CMe_trael®G$ p¡o;o�Wa4. N/2).. !.t � � 4,,'" ht\� «t u' '(2$ c�s· e� ,. .t.�. ... btU�hma. CtU�O. N/leo, W/tS. � .,. �. 'PC/Ol)". �. -. rt '!I. '·4s.e&...�t<>�oe�·�. CN/IIJO, 'NI 100, NI. ..... Y. N/t). 20 711. _$01._* etor�� (10 -8 •. .te. ol�6a ��1teG.. ",. •. ,$al. S ¡st. (15,..J. 1)� • Jd. ... ...

(120) o. Pie. 1.46 y 141". -. �. .nut�iies pft,pa'fÜ�Rl$. 4iso;. (1.. ibn c�. %. t,t.. S. 7 S. �. DlrUlU"·la CtWl�*, •. V�.. tlf¡. �(lU,Oco (P fi. ,,145. (35. e.<m w:. t. I. ica(10m15", .26-. Y. 3tl¡aiJ.. -oluci. y F. .. 141.

(121) •. p. ptg. 143. (10mb. s,. 3/01). (10fl) N/2$.. Y 10 .... BlU:ft!'UlDiDa dm·:'IOSitm:1a t. 110,. .. 15.. •. 2: .,. ). .. coa'-. k&do llditJOlueión. ;Cll1rbGDa1torJOtAske". :. �1 �.. dis�Eei�m elofoof6,'1"mi4m. ",p. ... l49�. I��. atrent. sia. tu. W..-. 366. .. yfihro. /100. 1. (F�. I •. �..

(122) jo. �. r'. b. d'. b'. .. !.. 1, !.. !... biHfift. '$A. na. 1. eo.1·r·,,!Olla" ��. (101ll)a.c. pU�. -. 'N.Gftt.·iW,a. (N/�. /100.. •. � ..... ,. d. .• .. .-. d'. d. cp;ostlttlUS. e. ./25., /2). ••• & •••. e'. .. i �1) jUntO ,.. c.. cu.otAS. t••. (NJ400,. /100,. \,tb'N' 1. (1S;qI. •.. pi.

(123) •. o. lo. o. GISldW::iOa- d.$1JiCtl�tiCa. -. 7-5. 10. JS. 1jjaJ. �tN. ..�ilQIIl(55dl1J¡. (1) �8-4!eM. *. 2S F. 30¡a1).. ptitltla_ (35.0,. 4isdUc�acu_.

(124) !. "¡.'. p. fta. lS3. y 154..... (10 �.. 31'> jUnto eo. ,. .. l:iift'ldUUll tl1��Wi'.lt. .. Iosfato _�lttl». (10 pl) A:'Cil_,....IlCiC�. _�N/l'. t4!1EJBfttSJM1$. AISD... .. •/25.. ,/10.. le·. 15. M/:a" yP.1S4. �_ ... -. _ti. ",.366.. aal,�FfIJ:,.. �:¿",-. ._. -\.

(125) tg. ...

(126) CClIlit!"ta. "11UI�MS(1.a.�.5.10.15,20.2$" 3O"n. �.. _.. -. c:.eDA��.. IDa. .....

(127) 12. 11. 1_. 10. 8 7 6. 5 4. 3 2. o. •. .lb..!.t. .... _. 157. 11 'l'"I-"UD". t143POlilUltltl. •. -. Sfld) :uosa. (10pO. NJ25y 1. 1.-). .tl.�.. ,-. .. inel. (2!. _lt�N. .. mUa. -. .&OmlS ecuo· -. ". a_. ... .fa. CM'¡4DO. -/100., N/IS, NI.

(128) v. lo. o. lo. o. 2. ·NS�;,mUl(l.. ... 5. S" 1 $., 10. 15. JO. 257' .... '�.... .. buUmol. (SS. .. tOS·. y. duollJClC_ .!f;1l'C�..

(129) •. p. 1,. p. �'.''M(��bt,.. apltiCti�·_�a1Jl_eU'i.. na'_$'. �l=-�.d. ./10. 51 UlGlQCG' ".. • • ... ,. Nl27 .... i,. .. (B/� B/fDfl. lI/IfIO.. '. t. bWLft!'I¡lbiIla. 'v.,,*. .. pau6a _. .. '. 7' il1'Wo$,.'¡ft1�"......

(130) _,. .k,. So.. j.... tu.rUQ�. 5. "'0,. _\\0&$. 125. 7. dt.$OlUrc.taD cl��illJfjmf�'&. W!1KJ5'. ". ;lO o. (10 Jll) N/2):. � e. ,fiNe'". (. pl,u:�:aGO. $iC{).. eefttfteioae. ..... •. lud···. •. 14/100.. 1l8/mU lO mc;MI�OUi ,teo. .-. (NI. .. ¡;t.. .,. '. eotl�!ltI'C�dc:m.e..

(131) lo. o.

(132) ,-,. \ \. ... r. Fía 165 Y 166� ... (10 me. -. -. Bilift'll. -. -. d1H�ifiU clo���. 3JI) jmltO- COD fO$J�'ClisI��,. �eac_���asa -. 0I/rm.. (10 pO Q e. "/25. RilO., lutBlln.co. 15. N/a.,. .. -. �. -. -. �.

(133) f.

(134) p. disGlllC:iOa &rNJllniiea. e'J.. JÜ)< ••.

(135) .. 11. 10. 9 8 1 6. 5 4. 2. e,. !'s. e:. d... d'. 1, !'t i·... WlrPUbt. S fU) jurlto. (10,0 NI. ,,-. r. I. ,.. .. /1. •.

(136) •. ".. ,..

(137) •. •. p. 1,1: 1. I. 1I. p. eQb,. ,.

(138) d. fe. • .• .................. .... bf.h �bt'l1;� 5. /lO. J. (10 ,.s.U. t,!, t,. ... y. '. b. \.0,'. ti.. �:P. t. ·le. !osÍ3t.o. t. J. 'eaác. 4. .trad ... - pr...... ftel._·. (2Spa!. (NI. N/2).. _,. btlift't�iaá. ,. l\tCt.QWI" J�". c. \. e. at. mto C.O\\. �1ll0. NI2S. d. d. r'. r. •. .... /100. p. las. y. 12>.. .-. l(. ".1. ,. R'1. •.

(139) 1. 10. o. •. ��mn¡ui(l;; !'�S. 5 1.., te:. -. 1($. ,o.. y iIDJ>OIU�!ll Gli�¡a ·. 1'5. 1m: am' � y p.. •. -16.

(140) 1-. -. �._ ... � ... ... ,­.

(141) >_. Fig. 179 truia". Y 1. �. .... 1,.. �. 1 :.. �. e.

(142) -. 1-1 10. 9 • 1 6. , 4. 1 a , o. •. p. Fig (10 _ .. ... t 1. ,.182.-. .�.. Bittlft"W��_iBa •.�.rate,...·� ... 3¡UO. �; �. (1Ort>a. 12S.lt/1O•.. Js.. coalu'. .'.. ��..,,_�t_:i6D�. _ ... 12.",. ,p ,,112'.

(143) ·-. __. •. S. 7 5. 10.. ... -­. ". pWiliaaas a.,. luW ... _,. l' I.

(144) •. p. •. ,. •. •.

(145) ,. •. PIe 18'1 y ... las ... lUliftu1*.. -. ... mslN_ras. "mlG._�h ......01($5 4e, S1df... �1O¡,ct4St;�z JiO pD:.. Qci. (1 t 2-. .. .'. (..

(146) .,.. .,. p. F¡. ... 1$g y 190". (10. (lOJlO. ... DiIiU'I$11. Gi���1Il. dllodko. •. �a40ea,!iSt�i&ljQClt_". 'I.3JD )lato ,�. �. 011. .JO. t�/5 .. N/Ji·, N/5 •. 12 y �. .. t. �. i;i'"t.td���-G"'-'¡�&;:>C:!IIi.

(147) •. !"la.. 1. • .. "U & J. 192 .. .•. •. e,. ..

(148) I r. Ftg. 1937 (10. (. N/a. Gm.. �' ��aeD1Ndl.Ol\eaPl'lE)Jlft�u /10. 1415. .,. lQe, vv. .•. -. \.

(149) '«:'7�:J'hi. d. 'Yr-·,.'·. f. .,e. s.. ". (. re. 'i. •. I. ,. (. 7-7. _.. • .. I. .. ¡"tg. 19!) en. y. lu. de suU. 8i11. .... cantidade. $t. 'Uv .... 196. lO. Gi. I. '. .. .. soluet. .butanOl (55. 366 .p',Y filct1'o. elorof61:'m. ea. (10 ,h. ... (1, 2.5, S, 7.5, 10. 15, JO, 25 y 30 JIl>.. prog· si. "i(!o-�(10 pU.. n. ). plridl. ( 'ig. 19. anAraIl· • i).. c:cnt. <35 b. 1) y di ea y. Ft. 1611 •. 1. e. luz.

(150) ,. _..:f!. ,. ". p. Pts. Wly (lO (10. I. S,. ..

(151) pi. lada. en. dUlttda4eS progre. lu.yent: él. 'UV. t,. 36. but. 1. tcdi<lO ]11),. sulfato •. -. 1va. '. iJl," flltJl"O. :mar. (1, 2.5. 5. 2.5, 10. 15. 20, 25. (SS. 1), ¡.:trt4t. (Fig. 199. aj do).. eon. (35 luz. ) -. e. y. 3OJd).. y diSOl1llei(m aC�lia. y Ir. �. 200 e. -.

(152) •. 'iS.. ,t,._.-·�dé. (10. %.3Ji1:. .. (10¡Ul). .. /25,. .. tu. .. �. 11&, \)J4l!lCa. .teD.. ·autIatow.:rJ.OdtCi. '. .. �. 011rIJO. NI. 4t�ma;�__ '. 1'1.

(153) .��------------------------------���. to.da. en. lstem sa. eauti4ade p""g. eluyente:. t. •. (l. 2.5, 5. 1.5. 10, 15, 20, 2S. nol (SS. ml)1 píFidina (35 mi). om6n.ie"lO ".1). (F 20 3(i6 "" y filtl"O'fanaranjado).. 4e $ulfató. luz UV.. n .. bttt. s. •. C011 lult. y. y. 3OJiO.. dUolud.. ... o. 1)lanca y Fi 1)"'' '. oa. �. l. '-,? ;.. t,..¡". ....... \'.

(154) •. p. p.

(155) ' .. .. ,.. •. y 208.. Ftg. 207 en e. Si. •. ttdtide. Billl''rUbSa .. reare iv. en. t. m.Ollos6c'1k.�lO "n.. 366 Inf-r JI. filtro. no. disoluci6n cloNfórmi 2.. (1,. ,. 5, 1.5. 10. 15. al,·. .,. ), l'iridina. eluyente: n-buti1l1\Ql (55. ,. de stJlJi.tO UV. -. (F. :).. •. 20. c.. luz. ,. Y. Pta.. 208 e. �. ...

(156) p. 12 11. 110 9 8 7. 5 4. 2. o. p. ·1. 1.

(157) -. ,. ., .. •. 211 y 212 ... Dill. da. :ud. lftto luz UV... 12'ot. c·. •. •. (10. (1, 2.5. 5. '.5. 10, 15. lO. 2S.,. <la4. S:tstema elu,yeate,. _. -,.. n .. lNtal\ol. (5$. stc�10r·. 66lnf¡Y fUt. O. pifti·. as al) F ••iObld{(� .. y. &il�..

(158) ,.

(159) �----���-�--�1 �1. •. FiQ. 215 y 21'. t4da Si.. de. .. -. Btlin-ubiM. duolud. <:10. f6naica (10. t.. .. eantUlad.ee p�l'e$tv. (1, 2.5. 5, 1.5. so, 15, so, 25 y 30)1l> \foO luyeate: n-btWmol (SS l)� pil"14in (35 mI) y -. tema. UUilO. .. dieNk�lO)11).. UV., 366 1Kf/Y ftltro. Pta. 213. ranjatio).. con. 1. blanca y. 'iS� 214 e. luz.

(160)

(161) Pig. 219 tada Si.. c&Iltitlades pro. a. de b.l UV. en. ••. Y 220 ... Bílirt"Ubtna e. iv. eluyeatel n-bu_. $UlAto. 366. e64ie�10;Ü).. -,u/y. filtro ana.aa. s. (lt. S, 7.. •. (55 mUy pirtclina 05 mi). (Flg. 2.19 40).. con. 30)11).. 10, 15, 20. 25 y di. luz bluca y. :tu.c-i6n. �--w,-esa. Ftg. �Q. f'. -n. <: .". ';l y ..... -,. -.

(162) Flg�. m 'Y 222". O{1 ma'. .... ailU'N1lma�OSb�. 3,o)UD.to. .. ClOfd). .eo.I��lCi8oe9 ���l$. 11/25. N/lO. IJ/. con. tu. '. y. ';. M/2. FI8 J8: ... flfJSKJ. H/JOtl.. »-JPUII�. .:an:a.

(163) , .:. .... t.. •. I1 F1g. 223. y 224 .... Bilil"'J"Ubtna. en dtsoluciOn ele of6rrnica. (lO. $lttada. eanti.w.des pro reei. en. Sistema elu de tiosulfato UV. .•. 366. atea a-a. s. filtro. 2. S.. 5. 1. S, 10. 15. 20. 25. tanot (55 na), pindiaa (35 mI) y di 'olución. 6dico�(lOJU)' (Fig.. �y. (lt. g�;) &::;0-. anaranjado).. 223. con. luz blanc. y r'. .. 224. y 30. JUl. acuosa. con. lu. ...

(164) SAL ti 5 O CANtCAS AISLADAS.

(165) ... ,. •. ... .. ... .. •. •. p. J �-. F. ... (l{).-. 22$,,'­.

(166) I. .1. (10'. 'ar,m'_. sc:xnc�.. ;:-lic:ado' I. 15,. /2. 10. � biJ�!�m. tDfyfQJ. ?'�alrlm. luc.

(167) FiS 213" ... ... B1linUDma .. ca. .. �o" •. .. .. ��a(JDnm"hte�ftljla •• (1 .. 2,315.10.1... ltca40 ea�. _. .25:. 30flD. (:20� ·laC. f. _,-.

(168) a, b. e". ............... ..... ·. btlir. $;aU J ,;to e (10;Ul a tt.Qi' �M N/U. e111. ,... s. ea .. 4.. (O. d1eh'tluc:. •. _. e1lO-. ( /IIJIJ. N/lOO.. /2).. -. lucion. di oluet6n clorol6rmtc:. '. I. ". 110. oc _lO SOQlC. <N/400. W/l00. N/25. 'Y. 12). 20 J1l. ,. ,,'. J't.

(169) .11 10 Ji. ... 8. .... PiS. 230 y 231 ... Btlirrubiaa IUll�1tlE�3. Si. ema. l-uyent. :. .,. 366. dUolud6n. n-b taI101.. '1' y Eiltl"O. clf!l.iri!· Mb1�m. (1, 2.5. S. 7.. fi:1N'W�A'ilI'llS. kOy(10 ,.u. UV. .. (55 ml), (F. l'\>lJ' l"lGlLDf:l. ,,230. 0).. con 1. ... (35 mi) y 7. dUIOitl�u. _,"Qi;P'".

(170) r p. ':. I.

(171) a- !. �. !..... talt'rrubma S p.l) ,unto. d :;0 i' d'. .. iisóluc::i6 -:le�ca (10. ae�to 1'« �1ieof. c:. 1"Ue. &tvae. .. (10,..1) I. c..tOl't .$1v. o «A. ct_tN;ct. aéU. '.. 9. 4. (N/4JJO. r�/tOO. M". t. ssee. y/l).. a ,O�én'. 20 �. clUOlU. 01/1400, N/tOO. NIJS.. �. S. ,.

(172) .... FiS. 235 tada. .. y. eanttdad·. tuy.. S19t de aeet. 236 .... Btlin"'u'bin.a. to. ·llV.. 366. nt. pl'*O� tft : 11 ... but. 01. potll�ot<10Jll),. � l'. .. tN a. ..an.j. -. .... .. dtsolu:ctbn cl�lmnic.. (10.. (1, 2.S, 5, 7.5. lO, 15t: 20, 25. (S5. (Ft. ;. 1). plrtdma (3S mI) 235. •. do). �. ce. .. y. 3OJUl. lw:<. Y. luz blanca y F. 'depo'St. .. 23G. e. luz. ... ....

(173) ... (10. ..

(174) ,. ,. �loN tad$.. én. cantidad. 51st. l n. de acet tQ <!. UV., 366. sl'O'. (1, 2.5, 5. 7.5, 10, 15. 20. 25. butanol (55 811), plndt. ... lded{<10 )lO.. 'l/y. s. ftlt..a. �a(. (Fta. 23t. ldO)�. e. 1) Y di. ,(35. tu bla. ... y Fi. Y'. 3O¡ul).. lue! •. 240. e. 1.

(175) .r:. ... -. ,. ,. ,. 1". (,. ,. Ftg,,. 241 (lo S4 ,. y 242. Bili�-ee¡�itadía. -. .. %. 3 Jd)�. (10 ¡ul)'. /25,. ... .. c.one. I lO.. MIS. NI!,.. &. pl"Ogn! ". tBliLn'llMIWil. �).t1i..

(176) •. Fig. 243. y 244 .... Bilirrubina. tadaenean.i.dades Siete. elityent�:. di! acetato. 366. "r,'Y. n1tlgn�. filtro. ):-l"ogre. n. Ut&o:luci.6n clorofór. ca. (lo. Q e.ej-osi­. i"Vasel, 2.5, 5. 7.5.10,15, so, 2-.y30. n .. batano!. (SS. ico�(10JlU. a¡tanjlJ.do).. (Fi. 0" v·litina (35 ml) -. •. 243. con. luz blaac. y diSoluc. '1 244. con. ).. cu. lu.-z UV.. ,.

(177) $. '�:).. .. :'�l,. r 1. ¡. 1. 1:. -. QOma%, sa. (10 Jll). ... Bilt. 3,.,�. -.-d_�. ... 'etl� .fIC1"". .�.. .. Vig_ 245 '!I 246". fB/fI». �� »,. .. N/as. ./t� RIS� li/2 Y 1O� .!.A btli� � .. .. e. lu. .. Pia� 246 ea ble W. .... .. /' al.o-,.d'4l�tIOJ..

(178) ,. ,. •. 247 y 248.. viS. tada. Sis e. UV. cetato. .•. Bilirrubina. ncanUdadespro al". .. -. 366. In. nte:. res1.w. o1llC:i6n �lorof6l,"1tica (10. (1,2.$,. n-butanol (55. mOnic�10 pJ). Y filt'ro. anaranjado).. >. 247. __. ,7.5, lQ.15. 20, 2Sy".. tridina. con. h.lzblancs y Fi. e. 1.

(179) p.

(180) ....-. _..._.-. ':----,;::;;.-. _--<. +. -. .. �.+.� .. .. ,. ;> ,.. Vig. 251. y. Fig. 25,2. pO$1t da. en. anti�. Sistenm. de. ox. 'Uv. ••. él�nte;. 1 to s6die. 366. '¡.t. y. ..... s. iV4S. �'ro. �lO pl).. fi.ltl"O. .. Bilirru. n- butanol. anal". <A'.. r.. (1, 2.5.. (55 :nlD,. eFi. .. 251. •. 7, r::.. .. �. ir� ina e. n. Iu. 35. bla. 1. e. JI1 O). ". , . ,.

(181) Fi8" (lO. .. �3 y :2.�,.. .... Btlirruhina 4$e¡"(JS''ktl.D.llU.

(182) .,�../ ','. .-.-.. i4 "� ___. .:_.�.' .. -,-._',. ... Pig. 255 lada. en. SiStema. y. Btlirrubma.. -. en. disolución clot"cit:;nn. cantídades �,r"gresiY(ls (1. 2.5". emyente:. de oxalato luz. 2....�.. (10. 15, 2�, ZS. m.g. \')dat'{)si. y 30 pl).. n-butS1lo1 (S5 m.l) •• 'irtl..iina (S5 tTll) y disQluti6n. fot!sicd'_p.Opl).. tiv.; 365 w�. 5�\O,. ea. �._.. y filtro. (Figura. 255. a1'1a�nja4().. con. luz blanca y. PiS 256. eu. con. ... ....

(183) p. F. ",21rJy. Utlq�* ara» uo pO �__�iWf -. _. M'. .,. 11.

(184) Fta,. 259 y 260.- Bili1'l"W� SWlGa. en.:lid. aift.. 1(55. Si d. �10 pO-. 011(. v.. f. f'. (Ptg.. ,�aetc ... clorol6. 1, 2.5. 5. 7,,5. 10, 15..

(185) r. �. 1.. 261 y 262..- BUin'!�. &tPO!_ra. ;al).

(186) -_._-------_-----. .1:0. 9 a. '.. FíS. 263 tada Si$(. en.. y. 1111'. ma. ...,... a. eaatidades provastv. de eltNto. 366. 264.- Bilirrubfno. t;. n- butano!. sM1e�10,Pl).. y ftltro. an. s. (1, 2.5. 5. 7.5. 10. 1St 20, 25. (SS. (Pi. jIldo).. .. O, p,� (3$ !6J. .. e. 1). .. y. y di. y 30. pl).. :ud. Fta. 264. �_. luz UV�..

(187) I •. p. Pia 265,. _ ... (10 ... '. ..... "'. 3 �. u'... 'IttJll"�osbada. �lCM�" .$(')11. Ie.m alitU41if!!o,. ._' -. I� ••/1IX:J, 14/10t'J••/9%. (10 ¡al) 4- ,.�', Il'l. �. etItiIrcdi.mU!:8. MI2$.. N)�. 11. tJla111C4.. ,�:. ... ... ��t:'�.. 2GG � 'la UV .... .. Olfa...

(188) Ptg. 261 taila. M. -sr. 261 ... DilhTUbma. a. di otuet6t\ e.�e4 (10 eg %) tlepo.... eentiddes proS-" iV4$ (1. 2 5., 5. 1 sS. 10; 15, 20. 25 y ... Sistema. e1uyeate: el. citrato. UV.,.. .. a. ... butaaol <55 mU. pirtdma (35 m1) y disOluet. pot4s.U:�10¡ul).. 366."",.. y ft�. alg. 361 eoa].u1>laca. 8DJlraaja4c»,.. y. 3OJll),. .. áCUG$4. F18. 2iS 4OIll'U$ �.. ",�f�'". {!.

(189) f. i&..

(190) 12 -. ---_._-. ----------------_. _..;:_...;.__---"-. 11 tO. •. 4i$olu.ciém dorof6rmica <10 � %) el ifO". Plg. 271. y 272.. stt da. cantidades 'progresivas (l t 2.5. 5, 1.5, 10, 15, 20, 25 Y 30 pl).. en. Sistema el�t de pi�vo.to. Bilirrubina. -. �. n-butano1 (55 ml),. a6dteJ'í(10 pl>.. uv, 366 fU}!.. éll. Y filtro ana. (Fig. 271 jado).. :;. if'i.dinA (35 mi) y di c>luC:ilm. con. luz blanca y. Fig, 2:72. acuosa. (ton. luz.

(191)

(192) ... ,tmt,_ht· él. lu' ce. ( 11- 213, .. "�.. C$. te t. 1$ ($. sOlu�l.6n c.\ot'o '.. t�.. (10 ma. pro¡N&tva. (1, .2.5. 5. 7.5, 10, 1$, 20" 25 ... t;O. (S5 m!). ;.:i 'el.. 1) y 4tlO1. (3.... 1) & ..1.. � .. ct.. .... ..

(193) ,. �,. "::S" >,;0' ._::;A'·. _.. ¿�. ...... .-. -:--. rl. ". --,:;). r. 'S �. -'1. P�. J1S, 174 .... B4i,ft'iUlN'Da ¡..... ·"00,,0 '1. SI. o.'. Z. $1':"". ... ,..... .... -'=:. Oleo JroJi6ftDl. _4•••,.. ,bUUlOOlo (Si. �. (lo, 3-5. S, 1.. mi),. o .. t. ,. 10. l. o�. Id) .... �dlc. (1 m1)1t, ('Pi ... _. m. o�. •. -'. ". '_.......

(194) -. ... Si. c.tf,� ,�._. O, 1.5. L 1 5. 10.• lS. iO. ... .. '. C1o'·,. .. ··. � ...... .•. 1'($5 mU. ,ir. M/SG.>ydi8OlUd6tt ._·. (I.\) ('fl. '1.11. ... •••. .. CM!·. JI,.. ,. C$i mU.. 4ttD. 4e,*-". ,. ... '.. ."". 27'••• 1u VV,* 366. .pl)� ...... .. _.. ·:fl. � 1M-.

(195)

(196) b. ,.-.. _o. .. t,�m. USaD. (,:. • _. P�)WIlCO .... 1,.

(197) •.

(198) 't8� las 1286,.,. •. ... .,. .. btlt1lTUbtn. an�8 'P'.'. .. tv;. l\ 1*. 4iUt'í '\lCi&n clor0t6� (lG. (1 t 2;0 s� $. 1. S, 10. lS. JO.. 6tPQ$t.. ... 2&,..,..o�. '.. .1�. t. ;<obut. 1 (55.. 1). pctrldiM (35 Stt) .. 4iso�lb. CU�$. .. lfMO 4i. (1. t' '!Jleo N/S (5 MI) Y 4ttoluct6n uctto. ). (Pta... s.. -'-�.)". ce. l�*. '. , Jl. �. 286.. d �.lo� dlctQ). �. tu. VV.3&i�.t. al. "tu"". ,.

(199) Mt-:7CL!\S. ¡I�OR.TtGUADOI.AS.

(200) ._. Ft&. 287. A.�, .!'!-. �. l. Jlt S.. ..... S s.'�.... T 2S8. l>1ltl"ftbtu _ disolUdh el.l'OI6�& (lOmaS, 5. 10, Jj�l) 414mp6J). 4e _ _o p}.l 6,2 (:1) 111). blltrtubiu a 4Utol_t6a elo",hnntca(lO ma%, S, li y 20)11> ....wup6... 'oafate& pH 6.2 (JO-tl11) bilitTUbiaa .. disc>l\lCl6a elorot6...ic (lOma s, 5, 10 Y a;) »1) ... t.amp6a ele dU'&t08· pH 6 2 (20 ,.o blU .....blM ea 4tsóluct6a c10Nf6l"mi.a. ( 5)11 ) -. ... l.'". •.

(201) Fta. 28' ta4a.. y. ,.-. di ('.enU. j. ,. y. .. (10. ... -.. � lII'�·�11�1Cl). �. f. C_.

(202) i...t ,. G.. •. .....lIu••. (te mU. ). .. ". ....,'fUtN'. ','". •. Y ••.

(203) J q:.ei)'W:�1.(JU ". ,.����u.-. d� (1U. a, 2.5. s. 1... •. 10.1S •• ,. <35 mU,�,�m; ...

(204) i. jI. ¡. .. ,i.

(205) ''lB '. i' t!... tdllwu "l* (N/l>(».�. .eillikb,�'.. ':>. *!eloh�(1e _,1)",5/-. ... �* .-..

(206) -pI. :1. ,. Pt .. lt,·. _�.. di'. clO�"�mdc:a. Cma( /10) tO¡Ul. --.... �y •... '. •.

(207)

(208) mO. ,. @Sud) (SO. It-.

(209) "". m 01 ei. ,no ,.... ,. .. �f,. I. 5/ul. ... di. t.. �V�;iU.

(210) I. a.. p'. .•. bUtrN·. ��Ia(. 11. ....

(211) '..

(212) í .. \ ,. •. -.

(213) .. .,! "�-1. ...._....___����.�-�--__.""*�... -. ,. -. a.. ;... b. b. ;p � -�. ';:. .. ' .. .,\. -,. 'i' .:.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Descargar ahora (259 página)