Conselleria d Agricultura, Pesca i Alimentació Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

Download (0)

Full text

(1)

Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

ORDE 3/2010, de 26 de gener, de la Conselleria

d’Agri-cultura, Pesca i Alimentació, per la qual es desenvolupa el procediment per a l’homologació dels cursos d’ensinistra-dor caní i el procediment d’inscripció en el Registre d’En-sinistradors Canins Capacitats. [2010/927]

ORDEN 3/2010, de 26 de enero, de la Conselleria de Agri-cultura, Pesca y Alimentación, por la que se desarrolla el procedimiento para la homologación de los cursos de adiestrador canino y el procedimiento de inscripción en el Registro de Adiestradores Caninos Capacitados. [2010/927]

La Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos, regula les condici-ons generals aplicables al manteniment i gaudi d’animals que, sent de companyia, puguen generar situacions d’inseguretat per a les persones, els béns o altres animals.

En esta norma bàsica s’aborden les característiques dels animals considerats perillosos, tant els de la fauna salvatge com els domèstics.

Amb anterioritat, a la nostra Comunitat Valenciana, ja s’havia detectat la necessitat de regular el sector dels animals que conviuen amb les persones, com ho demostra el fet de la publicació de la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat, sobre Protecció dels Ani-mals de Companyia, i amb posterioritat, el Decret 145/2000, de 26 de setembre, del Consell, que va regular, a la Comunitat Valenciana, la tinença d’animals potencialment perillosos. Una norma que donava resposta a una necessitat constatada per tots els agents que participa-ven en la seua aplicació: la concreció de l’objecte d’aplicació, podent diferenciar amb elements objectius els animals considerats perillosos en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

L’article 5 del Decret 145/2000, de 26 de setembre, pel qual es regula a la Comunitat Valenciana la tinença d’animals potencialment perillosos, regula el Registre d’Ensinistradors Canins Capacitats en la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Per a obtindre la ins-cripció en l’esmentat registre, la normativa autonòmica establix que l’interessat ha d’acreditar, a més del compliment dels requisits establits en l’article 7 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos, almenys, una de les condicions següents: l’ensenyança específica rebuda en centres, organismes o associacions reconeguts oficialment, o bé, l’ex-periència com a ensinistrador per un període no inferior a cinc anys.

Tenint en compte que la perillositat canina depén no sols de fac-tors genètics, sinó que pot hi contribuir la selecció i l’ensinistrament per a l’atac o la brega, i que els eventuals danys a tercers es poden provocar com a conseqüència d’estes accions, i atesa la conveniència d’aconseguir una pacífica convivència, resulta convenient desenvolu-par normativament, d’una banda, el procediment per a l’homologació dels cursos pels quals s’impartix l’ensenyança específica d’ensinis-trador caní i, d’altra banda, el procediment d’inscripció en el Registre d’Ensinistradors Canins Capacitats, en la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

D’acord amb allò que s’establix en l’article 28.e de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i a proposta de la Direcció General de Producció Agrària, d’acord amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i fent ús de les facultats que tinc atribuïdes

ORDENE Article 1. Objecte

L’objecte d’esta orde és regular tant el procediment per a l’homo-logació dels cursos pels quals s’impartix l’ensenyança específica per a la capacitació com a ensinistrador caní, com el procediment per a obtindre la inscripció en el Registre d’Ensinistradors Canins Capaci-tats, de la conselleria competent en matèria d’animals de companyia potencialment perillosos, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

La Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, regula las con-diciones generales aplicables al mantenimiento y disfrute de animales que, siendo de compañía, puedan generar situaciones de inseguridad para las personas, los bienes u otros animales.

En esta norma básica se abordan las características de los animales considerados peligrosos, tanto los de la fauna salvaje como los domés-ticos.

Con anterioridad, en nuestra Comunitat Valenciana ya se había detectado la necesidad de regular el sector de los animales que con-viven con las personas, como lo demuestra el hecho de la publicación de la Ley 4/1994, de 8 de julio, de la Generalitat, sobre Protección de los Animales de Compañía, y con posterioridad, el DECRETO 145/2000, de 26 de septiembre, del Consell, que reguló, en la Comu-nitat Valenciana, la tenencia de animales potencialmente peligrosos. Una norma que daba respuesta a una necesidad constatada por todos los agentes que participaban en su aplicación: la concreción del objeto de aplicación, pudiendo diferenciar con elementos objetivos los animales considerados peligrosos en el ámbito de la Comunitat Valenciana.

El artículo 5 del Decreto 145/2000, de 26 de septiembre, por el que se regula en la Comunitat Valenciana la tenencia de animales potenci-almente peligrosos, regula el Registro de Adiestradores Caninos Capa-citados en la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación. Para obtener la inscripción en dicho registro, la normativa autonómica esta-blece que el interesado debe acreditar, además del cumplimiento de los requisitos establecidos en el art.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciem-bre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potenci-almente Peligrosos, al menos una de las siguientes condiciones: la enseñanza específica recibida en centros, organismos o asociaciones reconocidos oficialmente, o bien, la experiencia como adiestrador por un período no inferior a cinco años.

Teniendo en cuenta que la peligrosidad canina depende no solo de factores genéticos, sino que puede contribuir la selección y el adies-tramiento para el ataque o la pelea, y que los eventuales daños a ter-ceros puedan provocarse como consecuencia de estas acciones, y dada la conveniencia de lograr una pacífica convivencia, resulta conveni-ente desarrollar normativamconveni-ente, de un lado, el procedimiento para la homologación de los cursos por los que se imparte la enseñanza espe-cífica de adiestrador canino, y de otro, el procedimiento de inscripción en el Registro de Adiestradores Caninos Capacitados, en la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

De acuerdo con lo establecido en el 28.e) de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, y a propuesta de la Dirección General de Producción Agraria, de acuerdo con el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, y en uso de las facultades que tengo atribuidas

ORDENO Artículo 1. Objeto

El objeto de la presente orden es regular tanto el procedimiento para la homologación de los cursos por los que se imparte la enseñan-za específica para la capacitación como adiestrador canino, como el procedimiento para obtener la inscripción en el Registro de Adiestra-dores Caninos Capacitados, de la Conselleria competente en materia de animales de compañía potencialmente peligrosos, en el ámbito de la Comunitat Valenciana.

(2)

Article 2. Procediment per a l’homologació dels cursos pels quals s’impartix l’ensenyança específica per a la capacitació com a ensinis-trador caní

1. Pel que fa als centres privats o associacions que pretenguen obtindre l’homologació, el curs pel qual s’impartisca l’ensenyança específica per a la capacitació com a ensinistrador caní ha de complir els requisits següents:

a) El contingut del curs ha d’estar dirigit a pràctiques de treball, esportives i exercicis d’obediència. D’acord amb allò que s’establix l’article 7.1 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos, i el Decret 145/2000, de 26 de setembre, del Consell, pel qual es regula, a la Comunitat Valenciana, la tinença d’animals potencialment perillosos, es prohibix l’ensinistrament d’animals per a l’atac o qualsevol altre, dirigit a potenciar o acréixer la seua agressivitat, excepte el desenvolu-pat per les forces i cossos de seguretat de l’Estat.

b) El programa en què es base l’ensenyança específica impartida ha d’incloure com a continguts específics les matèries següents:

– Normativa de la Comunitat Valenciana que regula la tinença i el benestar dels animals de companyia.

– Normativa de la Comunitat Valenciana que regula la tinença d’animals potencialment perillosos.

– Etnologia de les diferents races canines.

– Aspectes anatòmics i fisiològics de carnívors, en especial, de races canines.

– Regles bàsiques de l’ensinistrament caní.

– Correcció de conductes agressives i inadequades en gossos. – Reeducació i resocialització d’animals de l’espècie canina. – Si s’escau, regles bàsiques de l’ensinistrament de gossos de ser-vici, vigilància i control.

c) La formació acreditada ha de sumar, en conjunt, un mínim de 150 hores lectives, que es poden distribuir en diferents cursos o dife-rents mòduls dins d’un mateix curs.

d) El professorat ha d’estar en possessió de la titulació i de la for-mació suficient, degudament acreditada en la matèria o grup de matè-ries, atés el tipus de mòdul en què s’inserisca la matèria objecte de docència, així com a l’especificitat d’esta. S’han d’acreditar els conei-xements específics en la matèria que s’impartirà i s’ha de presentar un projecte docent suficient per a garantir l’adequada formació de l’alum-nat.

2. D’acord amb allò que s’establix en el punt anterior, els pro-motors dels cursos que desitgen obtindre la seua homologació han de presentar la seua sol·licitud preferentment en el Registre General de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació. No obstant això, també pot ser presentada en els llocs previstos en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administra-cions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. En tot cas, la sol·licitud s’ha de presentar, com a mínim, tres mesos abans de l’inici de les activitats.

3. En la sol·licitud, que ha de tindre els requisits que s’establi-xen en l’article 70 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, han de figurar les dades següents:

a) Nom del responsable de l’òrgan promotor, identificació del cen-tre o l’entitat i del responsable del curs.

b) Denominació del curs.

4. S’ha d’adjuntar a la sol·licitud la documentació següent: a) Document que acredite la capacitat de la persona que firma la sol·licitud per a actuar en nom de l’òrgan promotor.

b) Memòria del curs comprensiva de continguts i objectius del curs.

c) Programa del curs.

d) Descripció del lloc de realització, ha de constar que compten amb les instal·lacions adequades i mitjans apropiats.

e) Descripció de calendari i horari.

f) Professorat amb indicació de la seua qualificació professional i titulació acadèmica.

g) Indicació dels destinataris del curs i del nombre de places ofe-rides.

Artículo 2. Procedimiento para la homologación de los cursos por los que se imparte la enseñanza específica para la capacitación como adiestrador canino

1. En relación a los centros privados o asociaciones que pretendan obtener la homologación, el curso por el que se imparta la enseñanza específica para la capacitación como adiestrador canino deberá cum-plir los siguientes requisitos:

a) El contenido del curso deberá estar dirigido a prácticas de traba-jo, deportivas y ejercicios de obediencia. De acuerdo con lo estableci-do en el art.7.1 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régi-men Jurídico de la Tenencia de Animales PotencialRégi-mente Peligrosos y el Decreto 145/2000, de 26 de septiembre, del Consell, por el que se regula, en la Comunitat Valenciana, la tenencia de animales potenci-almente peligrosos, se prohibe el adiestramiento de animales para el ataque o cualquier otro, dirigido a potenciar o acrecentar su agresivi-dad, salvo el desarrollado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

b) El programa en el que se base la enseñanza específica imparti-da, deberá incluir como contenidos específicos las siguientes materias: – Normativa de la Comunitat Valenciana que regula la tenencia y bienestar de los animales de compañía.

– Normativa de la Comunitat Valenciana que regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos

– Etnología de las diferentes razas caninas.

– Aspectos anatómicos y fisiológicos de carnívoros, en especial de razas caninas.

– Reglas básicas del adiestramiento canino.

– Corrección de conductas agresivas e inadecuadas en perros. – Reeducación y resocialización de animales de la especie canina. – En su caso, reglas básicas del adiestramiento de perros de servi-cio, vigilancia y control.

c) La formación acreditada deberá sumar, en su conjunto, un míni-mo de 150 horas lectivas, que podrán distribuirse en diferentes cursos, o diferentes módulos dentro de un mismo curso.

d) El profesorado deberá estar en posesión de la titulación y de la formación suficiente, debidamente acreditada en la materia o grupo de materias, atendiendo al tipo de módulo en el que se inserte la materia objeto de docencia, así como a la especificidad de ésta. Deberá acredi-tarse los conocimientos específicos en la materia a impartir y presentar un proyecto docente suficiente para garantizar la adecuada formación del alumnado.

2. De acuerdo con lo establecido en el punto anterior, los promoto-res de los cursos que deseen obtener su homologación deberán ppromoto-resen- presen-tar su solicitud preferentemente en el Registro General de la Conselle-ria de Agricultura, Pesca y Alimentación. No obstante, también podrá ser presentada en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En cual-quier caso, la solicitud deberá presentarse como mínimo tres meses antes del inicio de las actividades.

3. En la solicitud, que deberá reunir los requisitos establecidos en el art.70 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, deberán figurar los siguientes datos:

a) Nombre del responsable del órgano promotor, identificación del centro o entidad y del responsable del curso.

b) Denominación del curso.

4. Se deberá adjuntar a la solicitud la siguiente documentación: a) Documento que acredite la capacidad de la persona que firma la solicitud para actuar en nombre del órgano promotor.

b) Memoria del curso comprensiva de contenidos y objetivos del curso.

c) Programa del curso.

d) Descripción del lugar de realización, debiendo constar que cuentan con las instalaciones adecuadas y medios apropiados.

e) Descripción de calendario y horario.

f) Profesorado con indicación de su calificación profesional y titu-lación académica.

g) Indicación de los destinatarios del curso y del número de plazas ofrecidas.

(3)

h) Descripció del sistema o mètode que se seguirà per a l’avalua-ció dels alumnes.

i) Una declaració responsable que acredite que es disposa d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil pel que fa a les depen-dències i els animals que puguen ser utilitzats en les pràctiques, quan estes pràctiques estiguen expressament previstes en el programa apor-tat, així com la declaració responsable sobre el compromís de subs-cripció d’una pòlissa d’assegurança d’accidents personals que cobrisca a cada un dels alumnes del curs.

5. Una vegada rebuda la sol·licitud, es comprovarà que conté les dades i s’adjunten els documents enumerats en el punt anterior. Si es detecta alguna falta o omissió amb relació als requisits de la sol·licitud o la documentació preceptiva que s’ha d’adjuntar a esta, es requerirà a la persona interessada perquè, en un termini de deu dies, esmene la falta i presente els documents preceptius, d’acord amb allò que s’esta-blix en l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, amb indicació que si no ho fa en l’esmentat termini se li tindrà per desistida de la seua petició, d’acord amb allò que s’establix en l’ar-ticle 92 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

6. La conselleria competent en matèria d’animals potencialment perillosos, a proposta del servici a què correspon la competència en matèria de tinença d’animals potencialment perillosos de la direcció general competent en l’esmentada matèria, ha de resoldre i notificar-li la resolució sobre l’homologació del curs o l’activitat, d’acord amb el programa presentat en el termini de tres mesos. En el cas que no es dicte una resolució expressa en l’esmentat termini, s’entendrà estima-da la sol·licitud, d’acord amb allò que s’establix en l’article 43.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Admi-nistracions Públiques i Procediment Administratiu Comú. Contra la resolució sobre la sol·licitud d’homologació del curs o l’activitat es pot interposar recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, d’acord amb allò que es disposa en els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.

7. La direcció general competent en matèria d’animals de compa-nyia, per mitjà de l’òrgan, que d’acord amb la seua estructura, tinga atribuïdes estes funcions, ha de supervisar i inspeccionar el desenvolu-pament de les activitats de cada un dels cursos de què s’haja sol·licitat l’homologació.

8. Les entitats promotores dels cursos que hagen sigut homologats han d’expedir el certificat corresponent als alumnes que hagen assistit, almenys, al 80% de les hores lectives i hagen superat amb èxit les ava-luacions corresponents. Posteriorment, els promotors del curs han de comunicar els certificats expedits a la direcció general competent en matèria d’animals de companyia. L’esmentat certificat ha de fer refe-rència a l’homologació de la conselleria competent en matèria d’ani-mals potencialment perillosos i ha d’incloure el codi del curs que li haja sigut assignat, el programa i el nombre d’hores lectives.

9. Es crea el Registre de Cursos pels quals s’Impartix l’Ensenyan-ça Específica per a la Capacitació com a Ensinistrador Caní, que s’ads-criu a la direcció general competent en matèria d’animals de compa-nyia i en el qual s’inscriuran els cursos una vegada homologats. Les dades que figuraran en l’esmentat registre són:

a) Denominació del curs. b) Codi del curs.

c) Nom de l’òrgan promotor. d) Contingut del curs. e) Lloc de realització. f) Nombre de places oferides.

g) Perfil professional dels destinataris del curs.

Article 3. Procediment per a la inscripció en el Registre d’Ensinistra-dors Canins Capacitats de la Comunitat Valenciana

1. Aquells ensinistradors canins que vullguen obtindre la inscrip-ció en el Registre d’Ensinistradors Canins Capacitats de la Comunitat Valenciana, previ compliment dels requisits establits en la normativa

h) Descripción del sistema o método que se seguirá para la evalua-ción de los alumnos.

i) Una declaración responsable que acredite que se dispone de una póliza de seguro de responsabilidad civil en lo referente a las depen-dencias y animales que puedan ser utilizados en las prácticas, cuando dichas prácticas estén expresamente previstas en el programa aportado, así como declaración responsable sobre el compromiso de suscripción de una póliza de seguro de accidentes personales que cubra a cada uno de los alumnos del curso.

5. Una vez recibida la solicitud, se comprobará que contiene los datos y se acompañan los documentos enumerados en el punto anteri-or. Si se detectase alguna falta u omisión con relación a los requisitos de la solicitud o la documentación preceptiva que debe acompañar a la misma, se requerirá a la persona interesada para que, en un plazo de diez días, subsane la falta y presente los documentos preceptivos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, con indicación de que de no hacerlo en dicho plazo se le tendrá por desistida de su petición, de acu-erdo con lo establecido en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

6. La Conselleria competente en materia de animales potencial-mente peligrosos, a propuesta del Servicio al que corresponde la com-petencia en materia de tenencia de animales potencialmente peligrosos de la Dirección General competente en dicha materia, deberá resolver y notificar la resolución sobre la homologación del curso o la activi-dad, de acuerdo con el programa presentado en el plazo de tres meses. En el caso de que no se dictase resolución expresa en el referido plazo, se entenderá estimada la solicitud, de acuerdo con lo establecido en el art.43.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-co de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. Contra la resolución sobre la solicitud de homologación del curso o actividad se podrá interponer recurso de reposición, con carác-ter potestativo, de acuerdo con lo dispuesto en los art.116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

7. La Dirección General competente en materia de animales de compañía, mediante el órgano que de acuerdo con su estructura tenga atribuidas estas funciones, debe supervisar e inspeccionar el desarrollo de las actividades de cada uno de los cursos de los que se haya solici-tado la homologación.

8. Las entidades promotoras de los cursos que hayan sido homo-logados deberán expedir el certificado correspondiente a los alumnos que hayan asistido al menos al 80% de las horas lectivas y hayan supe-rado con éxito las evaluaciones correspondientes. Posteriormente los promotores del curso deberán comunicar los certificados expedidos a la Dirección General competente en materia de animales de compañía. El mencionado certificado deberá hacer referencia a la homologación de la Conselleria competente en materia de animales potencialmente peligrosos, y deberá incluir el código del curso que le haya sido asig-nado, el programa y el número de horas lectivas.

9. Se crea el Registro de cursos por los que se imparte la enseñan-za específica para la capacitación como adiestrador canino, que se adscribe a la Dirección General competente en materia de animales de compañía, y en el que se inscribirán los cursos una vez homologados. Los datos que figurarán en el referido registro son:

a) Denominación del curso. b) Código del curso.

c) Nombre del órgano promotor. d) Contenido del curso. e) Lugar de realización. f) Número de plazas ofertadas.

g) Perfil profesional de los destinatarios del curso.

Artículo 3. Procedimiento para la inscripción en el Registro de Adies-tradores Caninos Capacitados de la Comunitat Valenciana

1. Aquellos adiestradores caninos que quieran obtener la inscrip-ción en el Registro de Adiestradores Caninos Capacitados de la Comu-nitat Valenciana, previo cumplimiento de los requisitos establecidos

(4)

bàsica estatal i autonòmica sobre animals potencialment perillosos, han de presentar la seua sol·licitud preferentment en el registre general de la conselleria competent en matèria d’animals de companyia. No obstant això, també pot ser presentada en els llocs previstos en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.

2. La sol·licitud, que ha de tindre els requisits que s’establixen en l’article 70 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, ha d’anar acompanyada amb la documentació següent:

a) Certificats, compromisos i la resta de documentació que acredi-te el compliment dels requisits establits en la normativa bàsica estatal per la qual es regula la capacitació com a ensinistrador caní i la tinença d’animals potencialment perillosos, article 7 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potenci-alment Perillosos, així com en la normativa autonòmica que regula la creació del Registre d’Ensinistradors Canins Capacitats i els requisits per a realitzar la inscripció.

b) L’acreditació del compliment d’una de les condicions següents establides en la normativa autonòmica que regula la inscripció en el Registre d’Ensinistradors Canins Capacitats i la tinença d’animals potencialment perillosos:

– L’ensenyança específica rebuda en centres, organismes o asso-ciacions reconeguts oficialment. S’entendrà per centres o organismes reconeguts oficialment, les universitats i els centres públics de for-mació, així com els cursos que puguen impartir les diferents adminis-tracions públiques. Quan la formació haja sigut impartida per altres centres, s’exigirà que es tracte de cursos prèviament homologats per la conselleria competent en matèria d’animals potencialment perillo-sos, d’acord amb allò que es disposa en l’article anterior. En tot cas, l’esmentada ensenyança s’acreditarà per mitjà de l’aportació del títol o certificat que acredite la superació del curs o els cursos corresponents.

– L’experiència com a ensinistrador per un període no inferior a cinc anys, en la forma justificada i establida en la normativa autonòmi-ca per la qual es regula el Registre d’Ensinistradors Canins Capacitats. 3. Una vegada rebuda la sol·licitud, es comprovarà que esta conté les dades i s’adjunten els documents enumerats en el punt anterior. Si es detecta alguna falta o omissió amb relació als requisits de la sol-licitud o la documentació preceptiva que s’ha d’adjuntar a esta, es requerirà a la persona interessada perquè, en un termini de deu dies, esmene la falta i presente els documents preceptius, d’acord amb allò que s’establix en l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, amb indicació que si no ho fa en l’esmentat termini se li tindrà per desistida de la seua petició, d’acord amb allò que s’establix en l’article 92 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

4. Amb anterioritat al fet que el servici a què correspon la compe-tència en matèria de tinença d’animals potencialment perillosos de la direcció general competent en l’esmentada matèria formule la propos-ta de resolució, s’ha de donar audiència a l’interessat, d’acord amb allò que s’establix en l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

5. La resolució sobre l’estimació o desestimació de la sol·licitud d’inscripció en el Registre d’Ensinistradors Canins Capacitats de la Comunitat Valenciana, correspon a la persona titular de la direcció general competent en matèria d’animals de companyia.

6. El termini per a resoldre i notificar-li la resolució serà de sis mesos, comptats des de la data d’entrada de la sol·licitud en el registre de l’òrgan competent per a la seua tramitació. Transcorregut l’esmen-tat termini sense que s’haja dicl’esmen-tat una resolució expressa, la sol·licitud d’inscripció es pot entendre estimada.

7. Contra les resolucions sobre la sol·licitud de la inscripció en el Registre d’Ensinistradors Canins Capacitats, a la Conselleria d’Agri-cultura, Pesca i Alimentació, es pot interposar recurs d’alçada d’acord

en la normativa básica estatal y autonómica sobre animales potencial-mente peligrosos, deberán presentar su solicitud preferentepotencial-mente en el Registro General de la Conselleria competente en materia de animales de compañía. No obstante, también podrá ser presentada en los luga-res previstos en el art.38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

2. La solicitud que deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-dico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

a) Certificados, compromisos y demás documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa básica estatal por la que se regula la capacitación como adiestrador canino y la tenencia de animales potencialmente peligrosos, art.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenen-cia de Animales PotenTenen-cialmente Peligrosos, así como en la normativa autonómica que regula la creación del Registro de Adiestradores Cani-nos Capacitados y los requisitos para practicar la inscripción.

b) La acreditación del cumplimiento de una de las siguientes con-diciones establecidas en la normativa autonómica que regula la ins-cripción en el Registro de Adiestradores Caninos Capacitados y la tenencia de animales potencialmente peligrosos:

– La enseñanza específica recibida en centros, organismos o asoci-aciones reconocidos oficialmente. Se entenderá por centros u organis-mos reconocidos oficialmente, las universidades y los centros públicos de formación, así como los cursos que puedan impartir las diferentes administraciones públicas. Cuando la formación haya sido impartida por otros centros, se exigirá que se trate de cursos previamente homo-logados por la Conselleria competente en materia de animales potenci-almente peligrosos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior. En todo caso, dicha enseñanza se acreditará mediante la aportación del título o certificado que acredite la superación del curso o los cursos correspondientes.

– La experiencia como adiestrador por un período no inferior a cinco años, en la forma justificada y establecida en la normativa auto-nómica por la que se regula el Registro de Adiestradores Caninos Capacitados.

3. Una vez recibida la solicitud, se comprobará que la misma contiene los datos y se acompañan los documentos enumerados en el punto anterior. Si se detectase alguna falta u omisión con relación a los requisitos de la solicitud o la documentación preceptiva que debe acompañar a la misma, se requerirá a la persona interesada para que, en un plazo de diez días, subsane la falta y presente los documentos preceptivos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, con indica-ción de que de no hacerlo en dicho plazo se le tendrá por desistida de su petición, de acuerdo con lo establecido en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. Con anterioridad a que el Servicio al que corresponde la com-petencia en materia de tenencia de animales potencialmente peligro-sos de la Dirección General competente en dicha materia formule la propuesta de resolución, deberá darse audiencia al interesado, de acu-erdo con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5. La resolución sobre la estimación o desestimación de la solici-tud de inscripción en el Registro de Adiestradores Caninos Capacita-dos de la Comunitat Valenciana, corresponde a la persona titular de la Dirección General competente en materia de animales de compañía.

6. El plazo para resolver y notificar la resolución será de seis meses contados desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, la solicitud de inscripción podrá entenderse estimada.

7. Contra las resoluciones sobre la solicitud de la inscripción en el Registro de Adiestradores Caninos Capacitados, en la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, podrá interponerse recurso de

(5)

amb allò que s’establix en els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Article 4. Acreditació administrativa de la inscripció en el Registre d’Ensinistradors Canins Capacitats de la Comunitat Valenciana

1. La conselleria competent en matèria d’animals de companyia, una vegada realitzada la inscripció en el Registre d’Ensinistradors Canins Capacitats de la Comunitat Valenciana, emetrà a petició de part una acreditació administrativa en què es reflectisquen les dades següents, actualitzades a la data d’emissió de l’esmentada acreditació:

a) Número del Registre. b) DNI del sol·licitant.

c) Nom i cognoms del sol·licitant. d) Formació i experiència acreditada.

e) Data de la corresponent resolució administrativa per la qual s’acorda la inscripció.

2. Els ensinistradors inscrits en el registre esmentat en el primer paràgraf poden actualitzar les dades que hi figuren, sempre que apor-ten la documentació acreditativa de les modificacions corresponents. Article 5. Cancel·lació de la inscripció en el Registre d’Ensinistradors Canins Capacitats de la Comunitat Valenciana

La inscripció en el Registre d’Ensinistradors Canins Capacitats de la Comunitat Valenciana pot ser cancel·lada quan es demostre l’incom-pliment d’algun dels preceptes de la normativa bàsica estatal o autonò-mica en matèria d’ensinistrament i animals potencialment perillosos per part de l’ensinistrador inscrit, prèvia tramitació del procediment administratiu corresponent per l’òrgan competent i amb audiència de l’interessat.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Delegació de competències i habilitació a la directora gene-ral de Producció Agrària

Es faculta la directora general de Producció Agrària per a dictar totes les instruccions que siguen necessàries per a l’aplicació i el com-pliment d’esta orde.

Segona. Entrada en vigor

Esta norma entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 26 de gener de 2010

La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació, MARITINA HERNÁNDEZ MIÑANA

alzada de acuerdo con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las adminis-traciones públicas y del procedimiento administrativo común.

Artículo 4. Acreditación administrativa de la inscripción en el Registro de Adiestradores Caninos Capacitados de la Comunitat Valenciana

1. La Conselleria competente en materia de animales de compañía, una vez practicada la inscripción en el Registro de Adiestradores Cani-nos Capacitados de la Comunitat Valenciana, emitirá a petición de parte una acreditación administrativa dónde se refleje los datos sigui-entes, actualizados a la fecha de emisión de la referida acreditación:

a) Número del Registro. b) DNI del solicitante.

c) Nombre y apellidos del solicitante. d) Formación y experiencia acreditada.

e) Fecha de la correspondiente resolución administrativa por la que se acuerda la inscripción.

2. Los adiestradores inscritos en el registro mencionado en el pri-mer párrafo podrán actualizar los datos que figuran en él, siempre que aporten la documentación acreditativa de las modificaciones corres-pondientes.

Artículo 5. Cancelación de la inscripción en el Registro de Adiestra-dores Caninos Capacitados de la Comunitat Valenciana

La inscripción en el Registro de Adiestradores Caninos Capa-citados de la Comunitat Valenciana podrá ser cancelada cuando se demuestre el incumplimiento de alguno de los preceptos de la norma-tiva básica estatal o autonómica en materia de adiestramiento y anima-les potencialmente peligrosos por parte del adiestrador inscrito, previa tramitación del procedimiento administrativo correspondiente por el órgano competente, y con audiencia del interesado.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Delegación de competencias y habilitación a la directora general de Producción Agraria

Se faculta a la directora general de Producción Agraria para dictar cuantas instrucciones sean necesarias para la aplicación y cumplimien-to de la presente orden.

Segunda. Entrada en vigor

La presente norma entrará en vigor el día siguiente al de su publi-cación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Valencia, 26 de enero de 2010

La consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, MARITINA HERNÁNDEZ MIÑANA

Figure

Updating...

References

Related subjects :