LLENGUATGE I COMUNICACIÓ ENTRE LES PERSONES

Texto completo

(1)
(2)

CURS/TALLER TEMÀTICA DURADA

LLENGUATGE I COMUNICACIÓ ENTRE LES PERSONES

Nivell bàsic: Llengua Catalana per a

immigrants.

Coneixements bàsics de català per poder fer front a situacions

quotidianes: comprar; fer demandes; llegir cartells, anuncis ... Durada: 36 h Preu: Gratuït

Nivell 1: Converses

en català Taller de català oral que té com objectiu facultar a tenir petites converses que facilitin la relació social . Durada: 36 h Preu: Gratuït

Nivell 2: Iniciació al

català escrit Taller adreçat als que volen usar el català com a mitjà escrit i dominar les nocions bàsiques de la llengua. Durada: 36 h Preu: Gratuït

Nivell Bàsic: Llengua Castellana per a

immigrants.

Coneixements bàsics de castellà per poder fer front a situacions

quotidianes: comprar; fer demandes; llegir cartells, anuncis... Durada: 36 h Preu: Gratuït

Nivell 1: Converses

en castellà Aconseguir una certa fluïdesa en el castellà oral que permeti els alumnes augmentar la seva facilitat en les relacions socials. Durada: 36 h Preu: Gratuït

Nivell 2: Iniciació al

castellà escrit Taller adreçat a millorar el procés lector i d’escriptura com a nocions bàsiques de la llengua. Durada: 36 h Preu: Gratuït

Nivell 1: Iniciació a

l’anglès Adquirir uns coneixements bàsics a nivell teòric i pràctic d’una llengua estrangera. Durada: 30 h Preu: Gratuït

Nivell 2: Taller d’anglès II

Aprofundir en els coneixements bàsics treballats al taller d’iniciació a l’anglès; així com aprendre qüestions culturals anglosaxones.

Durada: 30 h Preu: Gratuït

Taller de Literatura Desenvolupar el gust per la lectura i la literatura, treballar les possibilitats que cadascú tenim en el nostre interior com a vivència per a manifestar els nostres sentiments.

Durada: 12 h Preu: Gratuït

Preparem un

contacontes! Curs teòric i pràctiques sobre l’art d’explicar contes a nens i nenes. Temporalització: del 13 al 22 de juny. Tarda. Durada: 20 h Preu: 45 €

CONEIXEMENTS INFORMÀTICS

Curs basic informàtica

Adquisició d’uns coneixements bàsics Windows, word, excel ... Durada:16 h Preu: Gratuït

Curs bàsic: Internet i

correu electrònic Domini dels coneixement bàsics per tal de poder navegar per Internet i fer ús del correu electrònic. Durada:12 h Preu: Gratuït

Nivell 1A: Començar a escriure

Coneixements bàsics de l’ús del tractament de textos. Com escriure textos, corregir-los, donar-los format, fer presentacions.

Durada:16 h Preu: Gratuït

Nivell 1B: Portar els

comptes de casa Coneixements bàsics de l’ús del full de càlcul Excel. Com introduir les dades, automatitzar càlculs, vincular fulls... Durada: 16 h Preu: Gratuït

Nivell 2 A: Puc escriure la meva vida

Aprofundiment en de l’ús del tractament de textos. Format dels textos, esquemes, presentació acurada de documents. Inserció d’imatges ... És necessari haver cursat el nivell 1A o tenir assolit el nivell.

Durada:16 h Preu: Gratuït

Nivell 2 B: Portar els comptes de casa

(avançat)

Aprofundiment de l’ús del full de càlcul Excel. Elaborar documents que realitzin càlculs amb fidelitat, codificar l’aspecte i representar-los gràficament. Es necessari haver cursat el nivell 1B o tenir assolit el nivell.

Durada:16 h Preu: Gratuït

Nivell 2 C: Una altra manera de fer presentacions

Coneixements bàsics del programa Power-point per poder fer exposicions, presentacions o demostracions amb el suport d’un ordinador.

Durada: 16 h Preu: Gratuït

Nivell 3: Crea la teva

pàgina web Comprendre el procés d’elaboració d’una publicació electrònica en format de pàgina Web. Es tracen aspectes de disseny de la pàgina, estructura de la informació, llenguatge HTML i utilització d’un editor gràfic.

Durada: 16 h Preu: Gratuït

(3)

Nivell 1: Habilitats domèstiques

Familiaritzar-se amb les situacions bàsiques domèstiques que es donen al llarg de la jornada a la nostra ciutat.

Durada: 12 h Preu: Gratuït

Nivell 1: Pediatria per

adults Donar pautes d’actuació per poder resoldre petites situacions relacionades amb la salut dels infants. Especialment adreçat als adults que tenen cura de nens i nenes.

Durada: 12 h Preu: Gratuït

Nivell 1: Economia

domèstica Domini dels mecanismes de funcionament administratius que tenen a veure amb l’economia domèstica. Durada: 12 h Preu: Gratuït

Cultura general Revisar un seguit de conceptes i matèries per tal de poder millorar la nostra relació amb l’entorn.

Durada: 20 h Preu: Gratuït

Famílies curadores Treballar continguts bàsics que ajudin a les famílies a conviure amb

una persona amb un procés crònic. Durada: 20 h Preu: Gratuït

Tècniques de

Relaxació Descobrir els diferents elements necessaris per la relaxació. Coneixement i pràctica de les principals tècniques de relaxació Durada: 12 h Preu: Gratuït

ÀMBIT DE LA NATURA

Taller de reciclatge de deixalles domèstiques

Utilització de deixalles domèstiques: l’oli, el paper i trossos de roba i

reciclatge en nous productes útils per a la llar Durada:12 h Preu: Gratuït

Plantes Medicinals Conèixer els efectes medicinals d’algunes plantes. Durada: 12 h Preu: Gratuït

Jardineria Teoria i pràctica general dels fonaments de jardineria. Durada: 12 h Preu: Gratuït

ÀMBIT DE LES ARTS PLÀSTIQUES

Taller d’escultura: Dirigit a persones amb coneixements mitjans del camp artístic. Es treballa la fusta, el metall i es fan projectes compartits amb estudiants del cicle. Dimarts, dijous i divendres de 18 h a 21 h.

Durada: 4 m Preu: 69.17 €

Taller d’iniciació a la ceràmica artística

No es necessari tenir uns coneixements previs sobre la ceràmica. Es treballen tècniques de modelat i forn, tècniques decoratives, engalbes i esmalts a baixa temperatura i la utilització pràctica del forn. Dilluns i dimecres de 18 h a 21 h.

Durada: 4 m Preu: 69.17 €

Taller de Ceràmica artística:

Dirigit a persones que tenen uns certs coneixements en cocció a temperatura baixa. Es treballa la introducció a l’alta temperatura; gres, refractari, porcellana, esmalts, engalbes, òxids... Dilluns i dimecres de 18 h a 21 h.

Durada: 4 m Preu: 69.17 €

Taller de Serigrafia

Dirigit a persones amb coneixements artístics bàsics i als artistes que vulguin ampliar les seves possibilitats expressives. Introducció al procés d’estampació serigràfica; presentació del material a emprar. Treball sobre pantalla amb blanquejador i ceres; disseny d’un fotolit; realització de pantalles fotomecànicament, registre i estampació. Dimarts i dijous de 18 h a 21 h entre febrer i maig.

Durada: 4 m Preu: 69.17 €

Taller de gravat calcogràfic

Dirigit a persones amb coneixements artístics bàsics i als artistes que vulguin ampliar les seves possibilitats expressives. Introducció al procés calcogràfic. Ús dels materials; eines, vernissos, mordents. Estudi de les tècniques indirectes; preparació i gravat de la planxa, aiguafort, aiguatinta, vernís tou i sucre. Dimarts i dijous de 18 h a 21 h entre octubre i gener.

Durada: 4 m Preu: 69.17 €

Curs de fotografia Donar les nocions bàsiques sobre el maneig de la càmera pròpia, i processos de laboratori químic i digital. Conèixer la història de la fotografia i la càmera, com atansar-nos als treballs de diferents artistes.

Durada: 4 m Preu: 69.17 €

Tècniques Bàsiques

de dibuix Coneixement dels colors i de la pintura de manera pràctica. Visualització d’imatges per mitjà de la projecció de vídeos i diapositives.

Durada: 12 h Preu: Gratuït

(4)

ÀMBIT D’EDUACIÓ EN LA MÚSICA

Música a l’abast de tothom.

Aproximació a la música per tal de gaudir-ne i adquirir uns coneixements bàsics de Llenguatge Musical; Conjunt Coral i d’Instrument. S’estructura en quatre mòduls diferents segons el nivell. Duració de novembre fins al juny.

Matrícula: 83.85 €

Mensualitat: 10.23 €

Mòdul F1 Divendres 18,30-19,30; Dimecres: 17,15-18,15. L’horari d’instrument a convenir.

Mòdul F2 Divendres 19,30-20,30; Dimecres: 17,15-18,15. L’horari d’instrument a convenir.

Mòdul F3 Divendres 20,30-21,30; Dimecres: 17,15-18,15. L’horari d’instrument a convenir.

Mòdul F4 Dimecres 10h-11h; Dimecres: 17,15-18,15. L’horari d’instrument a convenir.

ÀMBIT D’EDUCCIÓ EN LA DANSA I EL TEATRE

Curs d’Interpretació

Continguts teòric i pràctics sobre les adaptacions teatrals.

Dates: 18 de febrer al 27 de maig 2005. Els divendres de 18h a 21h. No es necessari experiència teatral prèvia.

Durada: 4 m Preu: 69.17 €

Taller d’Interpretació Fer la presentació pública d’una adaptació teatral. Ha estat necessari haver participat en el curs d’interpretació o acreditar experiència teatral prèvia.

Durada: 4 m Preu: 69.17 €

Parlar en públic Curs teòric - pràctic que pretén donar certes pautes bàsiques per

l’exposició oral Durada: 15 h Preu: 30 €

Des de la butaca: què veiem quan

mirem teatre?

El curs pretén fomentar l’anàlisi d’una o varies propostes teatrals que es pugui veure dins la programació cultural de la ciutat. El rol d’espectador. (Inclou la visualització de l’espectacle)

Durada: 15h Preu: 30 €

Danses tradicionals d’arreu del món

Desenvolupar el coneixement i l’aprenentatge de danses tradicionals de diferents llocs del món

Durada: 12 h Preu: Gratuït

DATA /HORA –LLOC El dia, l’hora i el lloc es determinaran a mesura que es vagin formant els grups de tal manera que es triarà allò que sigui adient a la majoria del grup i al lloc on aquests es formin.

INSCRIPCIONS Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana Institut Municipal d’Educació

Per Internet: WWW.PAERIA.ES/IME

Si sou un col·lectiu de gent que desitja fer un curs o taller

relacionat amb qualsevol de les àrees d’intervenció, adreceu-vos a:

(5)

NOM I COGNOM...

ADREÇA...

TELÈFON...DNI...

Activitat a la qual s’inscriu:

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :