16 EDIFICIS I HABITATGES

33  Descargar (0)

Texto completo

(1)

16

EDIFICIS

(2)
(3)

Edificis i habitatges Índex de taules

Pàg. 1. Edificis amb habitatges

1.1. Edificis segons la seva destinació per districtes. 1980-2011 _____________________ 1.2. Edificis amb habitatges segons plantes sobre rasant per districtes. 2011 ___________ 1.3. Edificis amb habitatges segons nombre d'immobles per districtes. 2011 ____________ 1.4. Edificis destinats principalment a habitatge segons nombre d'immobles per districtes.

2011 ________________________________________________________________ 1.5. Edificis destinats principalment a habitatge segons anys de construcció per districtes.

2011 ________________________________________________________________ 1.6. Edificis destinats principalment a habitatge segons nombre de plantes sobre rasant

per districtes. 2011 ____________________________________________________ 2. Habitatges

2.1. Tipologia dels habitatges. 1981-2011_______________________________________ 2.2. Tipologia dels habitatges/establiments col·lectius segons població. 2011 ___________ 2.3. Habitatges principals segons règim de tinença de l'habitatge per districtes. 2011 _____ 2.4. Habitatges principals segons instal·lacions per districtes. 2011 ___________________ 2.5. Habitatges principals segons estat de conservació de l'edifici per districtes. 2011 2.6. Habitatges principals segons anys de construcció per districtes. 2011 _____________ 2.7. Habitatges principals segons superfície per districtes. 2011 _____________________ 2.8. Habitatges principals segons nombre d'habitacions per districtes. 2011 ____________ 2.9. Habitatges principals segons nombre de persones que hi viuen per districtes. 2011 __ 2.10. Mitjana d'ocupació dels habitatges per districtes. 2010-2015 ___________________ 3. Locals cadastrals

3.1. Valors cadastrals i superfície dels locals de Barcelona. 2011-2015 ________________ 3.2. Valors cadastrals i superfície dels locals per districtes. 2011-2015 ________________ 3.3. Tipologia dels locals cadastrals per districtes. 2011-2015 _______________________ 3.4. Habitatges cadastrals segons anys de construcció per districtes. 2011-2015 ________ 3.5. Habitatges cadastrals segons superfície per districtes. 2011-2015 _______________ 4. Registre de la propietat i estadístiques d'hipoteques

4.1. Finques registrades per número de registre. 2011-2015 ________________________ 4.2. Hipoteques de finques urbanes segons naturalesa de la finca per mesos. 2011-2015 _ 4.3. Hipoteques de finques urbanes segons entitat prestatària per mesos. 2011-2015 ____ 4.4. Transmissions de finques urbanes segons títol d'adquisició per mesos. 2012-2015 ___ 4.5. Transmissions d'habitatges per compravenda segons règim i ús per mesos.

2012-2015 ___________________________________________________________ 5. Construcció i rehabilitació d'habitatges

5.1. Llicències d'obres majors sol·licitades. 2011-2015 ____________________________ 5.2. Llicències concedides per a la construcció d'habitatges i places d'aparcament per

districtes. 2011-2015 ___________________________________________________ 5.3. Sostre total previst a les llicències d'obres majors segons usos per districtes.

2011-2015 ___________________________________________________________ 5.4. Sostre de nova planta previst a les llicències d'obres majors segons usos. 2011-2015 5.5. Sostre de reforma i ampliació previst a les llicències d'obres majors segons usos.

2011-2015 ___________________________________________________________ 5.6. Habitatges iniciats i acabats per tipus de promoció. 2011-2015 __________________ 5.7. Habitatges iniciats i acabats per districtes. 2011-2015 __________________________ 5.8. Promoció pública: habitatges construïts per l'INCASÒL. 2015 ____________________ 5.9. Promoció pública: actuacions del Patronat Municipal de l'Habitatge. 2015 __________ 5.10. Rehabilitació protegida d'habitatges. 2011-2015 ______________________________ 5.11. Cèdules d'habitabilitat. 2011-2015 _________________________________________ 5.12. Autoritzacions per a realitzar obres menors per districtes. 2011-2015 ______________ 5.13. Treballadors i centres de cotització del sector de la construcció. 2011-2015 _________ 6. Estimació dels preus del mercat immobiliari

6.1. Preus mitjans de venda dels habitatges d'obra nova i superfície mitjana útil.

2014-1015 ___________________________________________________________ 6.2. Preus mitjans de venda dels habitatges de segona mà. 2011-1015 _______________ 6.3. Preus mitjans de lloguer mensual dels habitatges. 2011-1015 ___________________

Edificis i habitatges Índex de taules

Pàg. 1. Edificis amb habitatges

1.1. Edificis segons la seva destinació per districtes. 1980-2011 _____________________ 1.2. Edificis amb habitatges segons plantes sobre rasant per districtes. 2011 ___________ 1.3. Edificis amb habitatges segons nombre d'immobles per districtes. 2011 ____________ 1.4. Edificis destinats principalment a habitatge segons nombre d'immobles per districtes.

2011 ________________________________________________________________ 1.5. Edificis destinats principalment a habitatge segons anys de construcció per districtes.

2011 ________________________________________________________________ 1.6. Edificis destinats principalment a habitatge segons nombre de plantes sobre rasant

per districtes. 2011 ____________________________________________________ 2. Habitatges

2.1. Tipologia dels habitatges. 1981-2011_______________________________________ 2.2. Tipologia dels habitatges/establiments col·lectius segons població. 2011 ___________ 2.3. Habitatges principals segons règim de tinença de l'habitatge per districtes. 2011 _____ 2.4. Habitatges principals segons instal·lacions per districtes. 2011 ___________________ 2.5. Habitatges principals segons estat de conservació de l'edifici per districtes. 2011 2.6. Habitatges principals segons anys de construcció per districtes. 2011 _____________ 2.7. Habitatges principals segons superfície per districtes. 2011 _____________________ 2.8. Habitatges principals segons nombre d'habitacions per districtes. 2011 ____________ 2.9. Habitatges principals segons nombre de persones que hi viuen per districtes. 2011 __ 2.10. Mitjana d'ocupació dels habitatges per districtes. 2010-2015 ___________________ 3. Locals cadastrals

3.1. Valors cadastrals i superfície dels locals de Barcelona. 2011-2015 ________________ 3.2. Valors cadastrals i superfície dels locals per districtes. 2011-2015 ________________ 3.3. Tipologia dels locals cadastrals per districtes. 2011-2015 _______________________ 3.4. Habitatges cadastrals segons anys de construcció per districtes. 2011-2015 ________ 3.5. Habitatges cadastrals segons superfície per districtes. 2011-2015 _______________ 4. Registre de la propietat i estadístiques d'hipoteques

4.1. Finques registrades per número de registre. 2011-2015 ________________________ 4.2. Hipoteques de finques urbanes segons naturalesa de la finca per mesos. 2011-2015 _ 4.3. Hipoteques de finques urbanes segons entitat prestatària per mesos. 2011-2015 ____ 4.4. Transmissions de finques urbanes segons títol d'adquisició per mesos. 2012-2015 ___ 4.5. Transmissions d'habitatges per compravenda segons règim i ús per mesos.

2012-2015 ___________________________________________________________ 5. Construcció i rehabilitació d'habitatges

5.1. Llicències d'obres majors sol·licitades. 2011-2015 ____________________________ 5.2. Llicències concedides per a la construcció d'habitatges i places d'aparcament per

districtes. 2011-2015 ___________________________________________________ 5.3. Sostre total previst a les llicències d'obres majors segons usos per districtes.

2011-2015 ___________________________________________________________ 5.4. Sostre de nova planta previst a les llicències d'obres majors segons usos. 2011-2015 5.5. Sostre de reforma i ampliació previst a les llicències d'obres majors segons usos.

2011-2015 ___________________________________________________________ 5.6. Habitatges iniciats i acabats per tipus de promoció. 2011-2015 __________________ 5.7. Habitatges iniciats i acabats per districtes. 2011-2015 __________________________ 5.8. Promoció pública: habitatges construïts per l'INCASÒL. 2015 ____________________ 5.9. Promoció pública: actuacions del Patronat Municipal de l'Habitatge. 2015 __________ 5.10. Rehabilitació protegida d'habitatges. 2011-2015 ______________________________ 5.11. Cèdules d'habitabilitat. 2011-2015 _________________________________________ 5.12. Autoritzacions per a realitzar obres menors per districtes. 2011-2015 ______________ 5.13. Treballadors i centres de cotització del sector de la construcció. 2011-2015 _________ 6. Estimació dels preus del mercat immobiliari

6.1. Preus mitjans de venda dels habitatges d'obra nova i superfície mitjana útil.

2014-1015 ___________________________________________________________ 6.2. Preus mitjans de venda dels habitatges de segona mà. 2011-1015 _______________ 6.3. Preus mitjans de lloguer mensual dels habitatges. 2011-1015 ___________________

Edificis i habitatges Índex de taules

Pàg. 1. Edificis amb habitatges

1.1. Edificis segons la seva destinació per districtes. 1980-2011 __________________ 441 1.2. Edificis amb habitatges segons plantes sobre rasant per districtes. 2011 ________ 441 1.3. Edificis amb habitatges segons nombre d'immobles per districtes. 2011 _________ 442 1.4. Edificis destinats principalment a d'immobles per districtes.

2011 _____________________________________________________________ 442 1.5. Edificis destinats principalment a habitó per districtes.

2011 _____________________________________________________________ 443 1.6. Edificis destinatatge segons nombre de plantes sobre rasant

per districtes. 2011 __________________________________________________ 443 2. Habitatges

2.1. Tipologia dels habitatges. 1981-2011____________________________________ 444 2.2. Tipologia dels habitatges/establiments col·lectius segons població. 2011 ________ 444 2.3. Habitatges principals segabitatge per districtes. 2011 _______________________ 445 2.4. Habitatges principals segons instal·lacions per districtes. 2011 ________________ 445 2.5. Habitatges principals segons estat de conservació de l'edifici per districtes. 2011 446 2.6. Habitatges principals segons anys de construcció per districtes. 2011 __________ 446 2.7. Habitatges principals segons superfície per districtes. 2011 __________________ 447 2.8. Habitatges principals segons nombre d'habitacions per districtes. 2011 _________ 447 2.9. Habitatges principals que hi viuen per districtes. 2011 _______________________ 448 2.10. Mitjana d'ocupació dels habitatges per districtes. 2010-2015 _________________ 448 3. Locals cadastrals

3.1. Valors cadastrals i superfície dels locals de Barcelona. 2011-2015 _____________ 449 3.2. Valors cadastrals i superfície dels locals per districtes. 2011-2015 _____________ 449 3.3. Tipologia dels locals cadastrals per districtes. 2011-2015 ____________________ 450 3.4. Habitatges cadastrals segons anys de constrs. 2011-2015 ___________________ 450 3.5. Habitatges cadastrals segons superfície per districtes. 2011-2015 _____________ 451 4. Registre de la propietat i estadístiques d'hipoteques

4.1. Finques registrades per número de registre. 2011-2015 _____________________ 452 4.2. Hipoteques de finques urbanes segons er mesos. 2011-2015 ________________ 453 4.3. Hipoteques de finques urbanes sia per mesos. 2011-2015 ___________________ 453 4.4. Transmissions de finquol d'adquisició per mesos. 2012-2015 _________________ 454 4.5. Transmissions d'habitatges per compravenda segons règim i ús per mesos.

2012-2015 ________________________________________________________ 454 5. Construcció i rehabilitació d'habitatges

5.1. Llicències d'obres majors sol·licitades. 2011-2015 _________________________ 455 5.2. Llicències concedides per a la construcció d'habitatges i places d'aparcament per

districtes. 2011-2015 ________________________________________________ 455 5.3. Sostre total previst a les llicències d'obres majors segons usos per districtes.

2011-2015 ________________________________________________________ 456 5.4. Sostre de previst a les llicèncieres majors segons usos. 2011-2015____________456 5.5. Sostre de reforma i ampliació previst a les llicències d'obres majors segons usos.

2011-2015 ________________________________________________________ 456 5.6. Habitatges iniciats i acabats per tipus de promoció. 2011-2015 _______________ 457 5.7. Habitatges iniciats i acabats per districtes. 2011-2015 _______________________ 457 5.8. Promoció pública: habitatges construïts per l'INCASÒL. 2015 _________________ 458 5.9. Promoció pública: actuacions del P de l'Habitatge. 2015 ______________________ 458 5.10. Rehabilitació protegida d'habitatges. 2011-2015 ___________________________ 458 5.11. Cèdules d'habitabilitat. 2011-2015 ______________________________________ 459 5.12. Autoritzacions per a realitzar obres menors per districtes. 2011-2015 ___________ 459 5.13. Treballadors i centres de cotització del sectció. 2011-2015 ___________________ 459 6. Estimació dels preus del mercat immobiliari

6.1. Preus mitjans de venda dels habitatges d'obra nova i superfície mitjana útil.

2014-1015 ________________________________________________________ 460 6.2. Preus mitjans de venda dels habitatges de segona mà. 2011-1015 ____________ 460 6.3. Preus mitjans de lloguer mensual dels habitatges. 2011-1015 ________________ 461

Edificis i habitatges Índex de taules

Pàg. 1. Edificis amb habitatges

1.1. Edificis segons la seva destinació per districtes. 1980-2011 __________________ 441 1.2. Edificis amb habitatges segons plantes sobre rasant per districtes. 2011 ________ 441 1.3. Edificis amb habitatges segons nombre d'immobles per districtes. 2011 _________ 442 1.4. Edificis destinats principalment a d'immobles per districtes.

2011 _____________________________________________________________ 442 1.5. Edificis destinats principalment a habitó per districtes.

2011 _____________________________________________________________ 443 1.6. Edificis destinatatge segons nombre de plantes sobre rasant

per districtes. 2011 __________________________________________________ 443 2. Habitatges

2.1. Tipologia dels habitatges. 1981-2011____________________________________ 444 2.2. Tipologia dels habitatges/establiments col·lectius segons població. 2011 ________ 444 2.3. Habitatges principals segabitatge per districtes. 2011 _______________________ 445 2.4. Habitatges principals segons instal·lacions per districtes. 2011 ________________ 445 2.5. Habitatges principals segons estat de conservació de l'edifici per districtes. 2011 446 2.6. Habitatges principals segons anys de construcció per districtes. 2011 __________ 446 2.7. Habitatges principals segons superfície per districtes. 2011 __________________ 447 2.8. Habitatges principals segons nombre d'habitacions per districtes. 2011 _________ 447 2.9. Habitatges principals que hi viuen per districtes. 2011 _______________________ 448 2.10. Mitjana d'ocupació dels habitatges per districtes. 2010-2015 _________________ 448 3. Locals cadastrals

3.1. Valors cadastrals i superfície dels locals de Barcelona. 2011-2015 _____________ 449 3.2. Valors cadastrals i superfície dels locals per districtes. 2011-2015 _____________ 449 3.3. Tipologia dels locals cadastrals per districtes. 2011-2015 ____________________ 450 3.4. Habitatges cadastrals segons anys de constrs. 2011-2015 ___________________ 450 3.5. Habitatges cadastrals segons superfície per districtes. 2011-2015 _____________ 451 4. Registre de la propietat i estadístiques d'hipoteques

4.1. Finques registrades per número de registre. 2011-2015 _____________________ 452 4.2. Hipoteques de finques urbanes segons er mesos. 2011-2015 ________________ 453 4.3. Hipoteques de finques urbanes sia per mesos. 2011-2015 ___________________ 453 4.4. Transmissions de finquol d'adquisició per mesos. 2012-2015 _________________ 454 4.5. Transmissions d'habitatges per compravenda segons règim i ús per mesos.

2012-2015 ________________________________________________________ 454 5. Construcció i rehabilitació d'habitatges

5.1. Llicències d'obres majors sol·licitades. 2011-2015 _________________________ 455 5.2. Llicències concedides per a la construcció d'habitatges i places d'aparcament per

districtes. 2011-2015 ________________________________________________ 455 5.3. Sostre total previst a les llicències d'obres majors segons usos per districtes.

2011-2015 ________________________________________________________ 456 5.4. Sostre de previst a les llicèncieres majors segons usos. 2011-2015____________456 5.5. Sostre de reforma i ampliació previst a les llicències d'obres majors segons usos.

2011-2015 ________________________________________________________ 456 5.6. Habitatges iniciats i acabats per tipus de promoció. 2011-2015 _______________ 457 5.7. Habitatges iniciats i acabats per districtes. 2011-2015 _______________________ 457 5.8. Promoció pública: habitatges construïts per l'INCASÒL. 2015 _________________ 458 5.9. Promoció pública: actuacions del P de l'Habitatge. 2015 ______________________ 458 5.10. Rehabilitació protegida d'habitatges. 2011-2015 ___________________________ 458 5.11. Cèdules d'habitabilitat. 2011-2015 ______________________________________ 459 5.12. Autoritzacions per a realitzar obres menors per districtes. 2011-2015 ___________ 459 5.13. Treballadors i centres de cotització del sectció. 2011-2015 ___________________ 459 6. Estimació dels preus del mercat immobiliari

6.1. Preus mitjans de venda dels habitatges d'obra nova i superfície mitjana útil.

2014-1015 ________________________________________________________ 460 6.2. Preus mitjans de venda dels habitatges de segona mà. 2011-1015 ____________ 460 6.3. Preus mitjans de lloguer mensual dels habitatges. 2011-1015 ________________ 461

(4)

Cap. 16 — Edificis i habitatges. Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona 2016

6.4. Preus mitjans del lloguer contractual dels habitatges i contractes realitzats.

2011-1015 ____________________________________________________________ 6.5. Preus mitjans de venda de les places de garatge. 2011-1015 ____________________ 6.6. Preus mitjans de venda dels habitatges lliures als municipis més grans de

500.000 habitants. 2015 _________________________________________________ 7. Seguiment del Pla d'Habitatge de Barcelona. PHB 2008-2016

7.1. Oferta d'habitatge protegit _______________________________________________ 7.2. Rehabilitació __________________________________________________________ 7.3. Foment al lloguer ______________________________________________________ 7.4. Disfuncions del mercat immobiliari ________________________________________ 8. Parc d'habitatge protegit

8.1. Parc d'habitatge protegit de lloguer per districtes. 2014-2015 ____________________ 8.2. Promoció d'habitatge protegit. 2011-2015 ___________________________________ 8.3. Adjudicacions d'habitatges per a emergències socials per districtes. 2011-2015 ______ 8.4. Registre de sol·licitants d'habitatges de protecció oficial de Barcelona. 2011-2015 ____ 9. Contractes d'accés a l'habitatge per districtes

9.1. Contractes signats de compravenda i de lloguer. 2013-2015 _____________________ 9.2. Compravenda, superfície i preu dels habitatges nous i usats. 2013-2015 ___________ 9.3. Lloguer, superfície mitjana i preu dels habitatges. 2011-2015 ____________________

Edificis i habitatges Índex de taules

Pàg. 1. Edificis amb habitatges

1.1. Edificis segons la seva destinació per districtes. 1980-2011 _____________________ 1.2. Edificis amb habitatges segons plantes sobre rasant per districtes. 2011 ___________ 1.3. Edificis amb habitatges segons nombre d'immobles per districtes. 2011 ____________ 1.4. Edificis destinats principalment a habitatge segons nombre d'immobles per districtes.

2011 ________________________________________________________________ 1.5. Edificis destinats principalment a habitatge segons anys de construcció per districtes.

2011 ________________________________________________________________ 1.6. Edificis destinats principalment a habitatge segons nombre de plantes sobre rasant

per districtes. 2011 ____________________________________________________ 2. Habitatges

2.1. Tipologia dels habitatges. 1981-2011_______________________________________ 2.2. Tipologia dels habitatges/establiments col·lectius segons població. 2011 ___________ 2.3. Habitatges principals segons règim de tinença de l'habitatge per districtes. 2011 _____ 2.4. Habitatges principals segons instal·lacions per districtes. 2011 ___________________ 2.5. Habitatges principals segons estat de conservació de l'edifici per districtes. 2011 2.6. Habitatges principals segons anys de construcció per districtes. 2011 _____________ 2.7. Habitatges principals segons superfície per districtes. 2011 _____________________ 2.8. Habitatges principals segons nombre d'habitacions per districtes. 2011 ____________ 2.9. Habitatges principals segons nombre de persones que hi viuen per districtes. 2011 __ 2.10. Mitjana d'ocupació dels habitatges per districtes. 2010-2015 ___________________ 3. Locals cadastrals

3.1. Valors cadastrals i superfície dels locals de Barcelona. 2011-2015 ________________ 3.2. Valors cadastrals i superfície dels locals per districtes. 2011-2015 ________________ 3.3. Tipologia dels locals cadastrals per districtes. 2011-2015 _______________________ 3.4. Habitatges cadastrals segons anys de construcció per districtes. 2011-2015 ________ 3.5. Habitatges cadastrals segons superfície per districtes. 2011-2015 _______________ 4. Registre de la propietat i estadístiques d'hipoteques

4.1. Finques registrades per número de registre. 2011-2015 ________________________ 4.2. Hipoteques de finques urbanes segons naturalesa de la finca per mesos. 2011-2015 _ 4.3. Hipoteques de finques urbanes segons entitat prestatària per mesos. 2011-2015 ____ 4.4. Transmissions de finques urbanes segons títol d'adquisició per mesos. 2012-2015 ___ 4.5. Transmissions d'habitatges per compravenda segons règim i ús per mesos.

2012-2015 ___________________________________________________________ 5. Construcció i rehabilitació d'habitatges

5.1. Llicències d'obres majors sol·licitades. 2011-2015 ____________________________ 5.2. Llicències concedides per a la construcció d'habitatges i places d'aparcament per

districtes. 2011-2015 ___________________________________________________ 5.3. Sostre total previst a les llicències d'obres majors segons usos per districtes.

2011-2015 ___________________________________________________________ 5.4. Sostre de nova planta previst a les llicències d'obres majors segons usos. 2011-2015 5.5. Sostre de reforma i ampliació previst a les llicències d'obres majors segons usos.

2011-2015 ___________________________________________________________ 5.6. Habitatges iniciats i acabats per tipus de promoció. 2011-2015 __________________ 5.7. Habitatges iniciats i acabats per districtes. 2011-2015 __________________________ 5.8. Promoció pública: habitatges construïts per l'INCASÒL. 2015 ____________________ 5.9. Promoció pública: actuacions del Patronat Municipal de l'Habitatge. 2015 __________ 5.10. Rehabilitació protegida d'habitatges. 2011-2015 ______________________________ 5.11. Cèdules d'habitabilitat. 2011-2015 _________________________________________ 5.12. Autoritzacions per a realitzar obres menors per districtes. 2011-2015 ______________ 5.13. Treballadors i centres de cotització del sector de la construcció. 2011-2015 _________ 6. Estimació dels preus del mercat immobiliari

Cap. 16 — Edificis i habitatges. Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona 2016

6.4. Preus mitjans del lloguer contractual dels habitatges i contractes realitzats.

2011-1015 _________________________________________________________ 461 6.5. Preus mitjans de venda de les places de garatge. 2011-1015 _________________ 462 6.6. Preus mitjans de venda dels habitatges lliures als municipis més grans de

500.000 habitants. 2015 ______________________________________________ 462 7. Seguiment del Pla d'Habitatge de Barcelona. PHB 2008-2016

7.1. Oferta d'habitatge protegit ____________________________________________ 463 7.2. Rehabilitació _______________________________________________________ 463 7.3. Foment al lloguer ___________________________________________________ 464 7.4. Disfuncions del mercat immobiliari ______________________________________ 464 8. Parc d'habitatge protegit

8.1. Parc d'habitatge protegit de lloguer per districtes. 2014-2015 _________________ 464 8.2. Promoció d'habitatge protegit. 2011-2015 ________________________________ 465 8.3. Adjudicacions d'habitatges per a districtes. 2011-2015 ______________________ 465 8.4. Registre de sol·licitants dcial de Barcelona. 2011-2015 ______________________ 465 9. Contractes d'accés a l'habitatge per districtes

9.1. Contractes signats de compravenda i de lloguer. 2013-2015 __________________ 466 9.2. Compravenda, superfície i preu dels habitatges nous i usats. 2013-2015 ________ 466 9.3. Lloguer, superfície mitjana i preu dels habitatges. 2011-2015 _________________ 467

(5)

Notes aclaridores

Cens de Població i Habitatge 2011

Els Cens de Població i Habitatge 2011 és el 17è Cens Oficial de Població. És el primer Cens que ha de complir reglamentació comunitària per tal de poder ser comparable amb els altres membres de la Unió Europea. També per primera vegada aquest Cens inclou dades provinents d'enquesta.

Edifici

Segons el Cens de població i habitatges 2011 es defineix edifici com tota construcció permanent, separada i independent concebuda per a ser utilitzada com a habitatge o per al desenvolupament d'una altra activitat. No s'han censat els edificis dedicats en exclusivitat a l'activitat agrària.

Tipologia d’habitatges

En la tipologia d'habitatges és important distingir entre els habitatges familiars principals, que corresponen a les llars, de la resta d'habitatges (h. col·lectius i allotjaments).

Habitatge col·lectiu

Establiment destinat a ser habitat per un conjunt de persones que no constitueixen família, sotmeses a una autoritat o règim comú, o unides per objectius o interessos personals comuns. S'hi inclouen tant els establiments col·lectius en sentit estricte (convents, casernes, asils, residències d'estudiants, presons) com els hotels, pensions i establiments anàlegs on consta població de dret.

Habitatge familiar

Habitació o conjunt d'habitacions i les seves dependències que ocupen un edifici o una part que n'està estructuralment separada i que, per la forma en què van ser construïdes, reconstruïdes o transformades, es destinen a ser habitades per una o diverses persones, i, a més, en la data censal no s'utilitzaven per a altres fins. Dins d'aquest concepte es poden distingir els h. principals, els h. secundaris i els h. desocupats o buits.

Habitatges principal

Habitatge familiar destinat durant tot l'any, o la major part d'aquest període, a residència habitual o permanent.

Habitatges secundari

Habitatge familiar ocupat temporalment en caps de setmana, vacances, etc.

Habitatges desocupat o buit

Habitatge familiar que, sense trobar-se en estat ruïnós ni ser utilitzat com a residència principal o secundària, es troba deshabitat.

Locals cadastrals

Les dades dels locals cadastrals fan referència a tot el conjunt de locals, bé siguin habitatges o bé locals d'activitat econòmica. La font de les dades és la Dirección General del Catastro del Ministerio de Economía y Hacienda. Són dades de les bases de dades de l'impost de bens immobles facilitades per l'Institut Municipal d'Hisenda.

Valor cadastral

Valor que s'atorga a cada unitat cadastral segons els seus components: sòl, subsòl, construcció i serveis. El valor cadastral es calcula a partir d'aquests components els quals estan afectats per coeficients correctors. Els serveis fan referència als serveis comuns en els edificis en règim de propietat horitzontal. La última revisió dels valors cadastrals de la ciutat ha estat l'any 2002.

(6)

Cap. 16 — Edificis i habitatges. Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona 2016

Superfície dels locals cadastrals

El sumatori d’aquesta superfície s’obté de la suma de la superfície dels locals més la dels serveis comuns de les edificacions.

Valor cadastral unitari

Valor cadastral per unitat de superfície de sòl o de sostre. Els valors cadastrals s’obtenen dels càrrecs, mentre que la superfície s’obté de les edificacions.

Valor del sòl

Valor que s'atorga a cada unitat cadastral segons la seva superfície, el valor de repercussió i l'edificabilitat real o potencial.

Valor de la construcció

Valor que s'atorga a cada unitat cadastral edificada i que es calcula a partir dels usos dels diferents locals.

Valor de construcció més serveis

Al valor de la construcció, s'hi afegeix un valor mitjà pels serveis comuns de l'edifici.

Habitatge de promoció pública

És l'habitatge construït i finançat directament per l'administració pública.

Habitatge de protecció oficial

És l'habitatge construït per promotors privats amb l'ajut econòmic de l'administració pública.

Llicències d'obres menors

Es considera obra menor tota aquella que no comporti un augment de la superfície ni del volum de l'immoble i que tampoc afecti substancialment l'estructura de l'edifici. També s'inclouen la rehabili-tació de façanes (llevat que calgui bastida), el rètols publicitaris de les botigues,...

Notes aclaridores

Cens de Població i Habitatge 2011

Els Cens de Població i Habitatge 2011 és el 17è Cens Oficial de Població. És el primer Cens que ha de complir reglamentació comunitària per tal de poder ser comparable amb els altres membres de la Unió Europea. També per primera vegada aquest Cens inclou dades provinents d'enquesta.

Edifici

Segons el Cens de població i habitatges 2011 es defineix edifici com tota construcció permanent, separada i independent concebuda per a ser utilitzada com a habitatge o per al desenvolupament d'una altra activitat. No s'han censat els edificis dedicats en exclusivitat a l'activitat agrària.

Tipologia d’habitatges

En la tipologia d'habitatges és important distingir entre els habitatges familiars principals, que corresponen a les llars, de la resta d'habitatges (h. col·lectius i allotjaments).

Habitatge col·lectiu

Establiment destinat a ser habitat per un conjunt de persones que no constitueixen família, sotmeses a una autoritat o règim comú, o unides per objectius o interessos personals comuns. S'hi inclouen tant els establiments col·lectius en sentit estricte (convents, casernes, asils, residències d'estudiants, presons) com els hotels, pensions i establiments anàlegs on consta població de dret.

Habitatge familiar

Habitació o conjunt d'habitacions i les seves dependències que ocupen un edifici o una part que n'està estructuralment separada i que, per la forma en què van ser construïdes, reconstruïdes o transformades, es destinen a ser habitades per una o diverses persones, i, a més, en la data censal no s'utilitzaven per a altres fins. Dins d'aquest concepte es poden distingir els h. principals, els h. secundaris i els h. desocupats o buits.

Habitatges principal

Habitatge familiar destinat durant tot l'any, o la major part d'aquest període, a residència habitual o permanent.

Habitatges secundari

Habitatge familiar ocupat temporalment en caps de setmana, vacances, etc.

Habitatges desocupat o buit

Habitatge familiar que, sense trobar-se en estat ruïnós ni ser utilitzat com a residència principal o secundària, es troba deshabitat.

Locals cadastrals

Les dades dels locals cadastrals fan referència a tot el conjunt de locals, bé siguin habitatges o bé locals d'activitat econòmica. La font de les dades és la Dirección General del Catastro del Ministerio de Economía y Hacienda. Són dades de les bases de dades de l'impost de bens immobles facilitades per l'Institut Municipal d'Hisenda.

Valor cadastral

Valor que s'atorga a cada unitat cadastral segons els seus components: sòl, subsòl, construcció i serveis. El valor cadastral es calcula a partir d'aquests components els quals estan afectats per coeficients correctors. Els serveis fan referència als serveis comuns en els edificis en règim de propietat horitzontal. La última revisió dels valors cadastrals de la ciutat ha estat l'any 2002.

(7)

1. Edificis amb habitatges

1.1. Edificis segons la seva destinació per districtes. 1980-2011

Edificis destinats principalment Edificis destinats a

Districtes TOTAL o exclusiva a habitatges altres finalitats

1980 69.676 68.984 692 1990 68.900 68.375 525 2001 75.932 74.376 1.556 2011 70.717 69.830 887 1. Ciutat Vella 5.609 5.462 147 2. Eixample 7.976 7.780 196 3. Sants-Montjuïc 7.006 6.916 90 4. Les Corts 2.476 2.456 20 5. Sarrià-Sant Gervasi 8.406 8.252 154 6. Gràcia 7.519 7.413 106 7. Horta-Guinardó 9.993 9.951 42 8. Nou Barris 7.112 7.090 22 9. Sant Andreu 7.117 7.068 49 10. Sant Martí 7.503 7.442 61

El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.

Nota: No es proporciona cap dada que correspongui a una freqüència mostral inferior a 10 casos. Les caselles calculades amb menys de 10 unitats mostrals apareixeran amb el símbol ".."

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Font: Censos d'Edificis 1980, 1990, 2001 i 2011. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.

1. Edificis amb habitatges

1.2. Edificis amb habitatges segons plantes sobre rasant per districtes. 2011

10 plantes

Districtes TOTAL 1 planta 2 plantes 3 plantes 4 plantes 5 plantes 6 plantes 7 plantes 8 plantes 9 plantes i més

BARCELONA 70.717 7.703 11.412 7.108 6.916 9.737 9.605 6.847 4.607 3.301 3.481 1. Ciutat Vella 5.609 271 179 206 587 1.491 1.776 848 174 42 35 2. Eixample 7.976 214 192 192 186 455 1.482 1.867 1.397 1.043 948 3. Sants-Montjuïc 7.006 458 981 843 888 1.044 971 788 466 253 314 4. Les Corts 2.476 199 457 284 149 201 205 174 302 249 256 5. Sarrià-Sant Gervasi 8.406 793 2.002 1.188 700 898 952 875 564 237 197 6. Gràcia 7.519 834 1.356 1.156 1.069 1.025 828 532 331 247 141 7. Horta-Guinardó 9.993 1.824 2.287 1.175 1.271 1.632 890 392 218 150 154 8. Nou Barris 7.112 1.430 752 569 925 1.225 1.102 461 293 166 189 9. Sant Andreu 7.117 1.068 1.785 916 555 974 483 321 373 268 374 10. Sant Martí 7.503 612 1.421 579 586 792 916 589 489 646 873

El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

(8)

1. Edificis amb habitatges

1.3. Edificis amb habitatges segons nombre d’immobles per districtes. 2011

Nombre Nombre

Districtes d’edificis d’immobles a l’edifici

BARCELONA 70.717 857.862 1. Ciutat Vella 5.609 58.583 2. Eixample 7.976 162.237 3. Sants-Montjuïc 7.006 94.452 4. Les Corts 2.476 42.400 5. Sarrià-Sant Gervasi 8.406 78.926 6. Gràcia 7.519 72.056 7. Horta-Guinardó 9.993 85.571 8. Nou Barris 7.112 78.871 9. Sant Andreu 7.117 70.706 10. Sant Martí 7.503 114.060

El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó, algún total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Font: Cens d'Edificis 2011. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.

1. Edificis amb habitatges

1.4. Edificis destinats principalment a habitatges segons nombre d’immobles per districtes. 2011

1 2 3 4 De 5-9 de 10-19 de 20-29 De 30-39 de 40 i més 10 plantes

Districtes TOTAL immoble immobles immobles immobles immobles immobles immobles immobles immobles

BARCELONA 69.830 14.919 3.839 2.716 2.812 12.086 19.750 7.552 3.706 2.450 1. Ciutat Vella 5.462 379 56 97 228 1.872 2.346 389 59 36 2. Eixample 7.780 264 87 51 63 732 3.618 1.391 1.059 515 3. Sants-Montjuïc 6.916 761 423 334 402 1.508 2.011 812 355 310 4. Les Corts 2.456 650 114 59 71 248 503 359 230 222 5. Sarrià-Sant Gervasi 8.252 2.781 453 263 279 1.046 2.351 710 251 118 6. Gràcia 7.413 1.532 472 387 444 1.721 1.895 628 216 118 7. Horta-Guinardó 9.951 3.143 776 557 462 1.651 2.107 831 254 170 8. Nou Barris 7.090 1.608 504 328 263 1.318 1.722 873 283 191 9. Sant Andreu 7.068 2.361 594 357 308 977 1.248 609 373 241 10. Sant Martí 7.442 1.440 360 283 292 1.013 1.949 950 626 529 El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

(9)

1. Edificis amb habitatges

1.5. Edificis destinats principalment a habitatge segons anys de construcció per districtes. 2011

Abans De 1900 De 1921 De 1941 De 1951 De 1961 De 1971 De 1981 De 1991 De 2002 Districtes TOTAL de 1900 a 1920 a 1940 a 1950 a 1960 a 1970 a 1980 a 1990 a 2001 a 2011 BARCELONA 69.830 7.253 7.240 9.565 5.378 8.839 12.590 8.947 3.312 4.112 2.594 1. Ciutat Vella 5.462 2.960 870 708 251 153 115 51 110 139 71 2. Eixample 7.780 1.194 1.604 1.545 628 583 760 761 271 241 188 3. Sants-Montjuïc 6.916 730 1.152 1.341 509 661 860 819 270 377 197 4. Les Corts 2.456 24 140 264 164 212 482 639 276 139 94 5. Sarrià-Sant Gervasi 8.252 272 396 897 905 1.145 1.685 1.555 607 532 249 6. Gràcia 7.413 736 983 1.219 768 783 912 1.011 411 358 228 7. Horta-Guinardó 9.951 204 388 1.029 963 2.138 2.676 1.278 461 511 303 8. Nou Barris 7.090 65 280 556 330 1.465 2.559 988 233 311 296 9. Sant Andreu 7.068 432 486 1.178 550 877 1.243 989 368 519 426 10. Sant Martí 7.442 636 941 828 310 822 1.298 856 305 985 461 El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Font: Cens d'Edificis 2011. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.

1. Edificis amb habitatges

1.6. Edificis destinats principalment a habitatge segons nombre de plantes sobre rasant per districtes. 2011

10 plantes

Districtes TOTAL 1 planta 2 plantes 3 plantes 4 plantes 5 plantes 6 plantes 7 plantes 8 plantes 9 plantes i més

BARCELONA 69.830 7.579 11.223 6.988 6.821 9.642 9.494 6.787 4.568 3.280 3.448 1. Ciutat Vella 5.462 261 165 196 566 1.460 1.739 837 164 41 33 2. Eixample 7.780 201 155 172 172 437 1.448 1.845 1.381 1.033 936 3. Sants-Montjuïc 6.916 436 952 828 880 1.039 965 787 466 251 312 4. Les Corts 2.456 197 454 280 148 200 200 172 302 249 254 5. Sarrià-Sant Gervasi 8.252 775 1.971 1.166 681 879 936 864 556 234 190 6. Gràcia 7.413 797 1.330 1.146 1.055 1.019 823 526 330 246 141 7. Horta-Guinardó 9.951 1.817 2.275 1.165 1.267 1.628 889 392 217 150 151 8. Nou Barris 7.090 1.428 750 564 923 1.223 1.101 457 293 165 186 9. Sant Andreu 7.068 1.060 1.772 906 546 971 483 321 371 266 372 10. Sant Martí 7.442 607 1.399 565 583 786 910 586 488 645 873 El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

(10)

2. Habitatges

2.1. Tipologia dels habitatges. 1981-2011

Habitatges no principals

Habitatges/

Habitatges Altres establiments

Districtes TOTAL principals Total Secundaris Desocupats tipus col·lectius

1980 673.506 579.831 93.675 14.399 79.276 - - 1990 669.459 576.640 92.819 21.952 69.908 959 - 2001 758.462 594.451 163.477 57.719 100.771 4.987 534 2011 811.106 684.078 127.028 38.769 88.259 - 414 1. Ciutat Vella 55.663 44.504 11.159 2.516 8.643 - - 2. Eixample 143.403 117.936 25.467 6.881 18.586 - - 3. Sants-Montjuïc 90.449 77.819 12.630 3.531 9.099 - - 4. Les Corts 44.245 33.215 11.030 4.508 6.522 - - 5. Sarrià-Sant Gervasi 74.729 57.009 17.720 5.713 12.007 - - 6. Gràcia 65.505 55.015 10.490 5.733 4.757 - - 7. Horta-Guinardó 78.367 71.553 6.814 2.051 4.762 - - 8. Nou Barris 77.153 68.285 8.868 2.052 6.816 - - 9. Sant Andreu 70.056 61.684 8.372 2.129 6.242 - - 10. Sant Martí 111.536 97.057 14.479 3.654 10.824 - -

El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Font: Censos de Població i Habitatges 1980, 1990, 2001 i 2011. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.

2. Habitatges

2.2. Tipologia dels habitatges/establiments col·lectius segons població. 2011

Nombre Població Població

d’establiments resident empadronada

TOTAL 414 16.591 9.078

Institucions sanitàries 9 637 -

Residencies de persones grans 222 9.662 -

Institucions d'assistència social 55 905 -

Institucions religioses o militars 35 1.003 -

Altres tipus d'establiments col·lectius 93 4.383 -

El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

(11)

2. Habitatges

2.3. Habitatges principals segons règim de tinença de l’habitatge per districtes. 2011

1.Ciutat 2. 3. Sants- 4. Les 5. Sarrià- 6. 7. Horta- 8. Nou 9. Sant 10. Sant

BARCELONA Vella Eixample Montjuïc Corts St. Gervasi Gràcia Guinardó Barris Andreu Martí

TOTAL 684.078 44.504 117.936 77.817 33.216 57.008 55.014 71.551 68.286 61.685 97.057

De propietat: 437.631 17.218 67.221 50.968 22.643 32.484 31.065 50.438 51.071 44.077 70.444 Per compra totalment pagada 257.547 7.721 40.643 30.016 15.345 19.986 18.377 30.407 30.560 24.685 39.805 Per compra amb pagament pendents 153.835 8.137 21.772 18.176 6.216 9.178 10.612 16.966 18.066 17.074 27.639 Per herència o donació 26.249 1.360 4.806 2.776 1.082 3.320 2.076 3.065 2.445 2.318 3.000 De lloguer 205.912 25.205 43.669 23.060 8.238 19.589 20.445 16.895 13.365 14.134 21.312 Cedit gratuïtament o a baix preu 13.327 818 2.342 1.145 842 1.938 1.285 1.323 1.074 815 1.744 Altres formes 27.207 1.263 4.704 2.644 1.493 2.997 2.219 2.895 2.776 2.659 3.557 El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Font: Cens de Població i Habitatges 2011. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.

2. Habitatges

2.4. Habitatges principals segons instal·lacions per districtes. 2011

1.Ciutat 2. 3. Sants- 4. Les 5. Sarrià- 6. 7. Horta- 8. Nou 9. Sant 10. Sant

BARCELONA Vella Eixample Montjuïc Corts St. Gervasi Gràcia Guinardó Barris Andreu Martí

TOTAL 684.078 44.504 117.936 77.819 33.215 57.009 55.015 71.553 68.285 61.684 97.057 Aigua corrent d'abastament públic 644.769 39.510 111.195 73.528 31.511 54.486 51.504 67.898 65.134 58.200 91.802 d'abastament privat o

particular de l'edifici 37.629 4.416 6.590 3.948 1.685 2.474 3.303 3.613 3.070 3.446 5.083

Sense aigua corrent 1.681 578 151 343 .. .. 208 .. .. .. 173

Lavabo

Amb lavabo amb vàter 680.849 43.946 117.323 77.320 33.151 56.850 54.837 71.188 68.059 61.441 96.734

Sense lavabo amb vàter 3.229 559 613 499 .. 159 178 365 226 243 324

Bany

Amb banyera o dutxa 679.945 43.650 117.483 77.260 33.117 56.766 54.599 71.281 67.933 61.382 96.474

Sense banyera o dutxa 4.133 855 454 559 .. 243 416 272 352 302 584

Calefacció

Total amb calefacció 610.188 36.248 106.399 67.236 31.311 55.037 49.512 64.220 59.082 54.468 86.675 Col·lectiva o central 32.458 1.071 5.834 2.669 1.926 6.884 2.126 2.578 2.356 2.437 4.578 Individual 363.751 14.296 67.608 34.166 22.527 40.335 30.070 38.251 31.739 33.209 51.550 Algun aparell que permet escalfar 213.979 20.881 32.958 30.401 6.858 7.818 17.316 23.391 24.987 18.822 30.547 Sense calefacció 73.890 8.257 11.537 10.583 1.904 1.971 5.503 7.333 9.204 7.216 10.382 Telèfon fix Amb telèfon 666.972 44.048 115.034 76.092 32.242 56.088 53.891 70.630 66.145 58.604 94.200 Sense telèfon 702 .. .. .. .. .. .. .. .. 135 260 NC 16.403 445 2.826 1.639 959 852 1.111 923 2.105 2.945 2.598 Internet Amb internet 447.383 26.649 81.675 49.611 23.524 43.646 37.756 44.803 37.150 39.301 63.269 Sense internet 236.695 17.856 36.261 28.208 9.691 13.363 17.259 26.750 31.135 22.383 33.789 El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.

Nota: No es proporciona cap dada que correspongui a una freqüència mostral inferior a 10 casos. Les caselles calculades amb menys de 10 unitats mostrals apareixeran amb el símbol '..'

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

(12)

2. Habitatges

2.5. Habitatges principals segons estat de conservació de l’edifici per districtes. 2011

1.Ciutat 2. 3. Sants- 4. Les 5. Sarrià- 6. 7. Horta- 8. Nou 9. Sant 10. Sant

BARCELONA Vella Eixample Montjuïc Corts St. Gervasi Gràcia Guinardó Barris Andreu Martí

TOTAL 684.078 44.504 117.936 77.819 33.215 57.009 55.015 71.553 68.285 61.684 97.057 Ruïnós 801 .. .. 232 .. .. .. .. .. .. 159 Dolent 5.882 1.522 1.186 747 .. 257 516 309 148 736 410 Deficient 45.509 11.915 8.560 6.011 501 1.596 2.936 3.541 3.450 1.283 5.716 Bo 615.482 30.475 105.301 69.189 31.704 54.264 50.375 66.747 62.549 56.702 88.175 NC 16.403 445 2.826 1.639 959 852 1.111 923 2.105 2.945 2.598

El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.

Nota: No es proporciona cap dada que correspongui a una freqüència mostral inferior a 10 casos. Les caselles calculades amb menys de 10 unitats mostrals apareixeran amb el símbol '..'

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Font: Cens de Població i Habitatges 2011. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.

2. Habitatges

2.6. Habitatges principals segons anys de construcció per districtes. 2011

Abans De 1900 De 1921 De 1941 De 1951 De 1961 De 1971 De 1981 De 1991 De 2002 Districtes TOTAL de 1900 a 1920 a 1940 a 1950 a 1960 a 1970 a 1980 a 1990 a 2001 a 2011 NC BARCELONA 684.078 42.226 42.970 56.608 37.558 75.496 158.832 151.543 37.443 35.679 29.319 16.403 1. Ciutat Vella 44.504 20.803 8.129 5.542 2.019 982 1.785 953 1.032 1.488 1.325 445 2. Eixample 117.936 11.338 14.804 18.971 9.444 10.247 17.446 21.332 5.469 2.897 3.160 2.826 3. Sants-Montjuïc 77.819 3.268 7.172 10.055 4.901 7.491 14.534 17.106 4.493 4.300 2.860 1.639 4. Les Corts 33.215 .. 516 1.318 1.670 2.444 7.982 12.733 3.208 1.146 1.220 959 5. Sarrià-Sant Gervasi 57.009 694 1.318 3.402 6.037 8.487 14.600 14.282 3.841 1.876 1.620 852 6. Gràcia 55.015 2.832 5.047 7.751 5.262 4.860 7.242 12.497 4.400 2.204 1.810 1.111 7. Horta-Guinardó 71.553 156 466 2.288 3.397 13.608 25.399 16.307 3.709 3.114 2.185 923 8. Nou Barris 68.285 .. 307 774 1.011 10.647 30.608 15.755 1.614 2.542 2.870 2.105 9. Sant Andreu 61.684 651 841 2.067 1.741 7.783 16.854 16.927 3.543 3.445 4.885 2.945 10. Sant Martí 97.057 2.414 4.371 4.440 2.076 8.946 22.381 23.650 6.134 12.666 7.380 2.598 El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.

Nota: No es proporciona cap dada que correspongui a una freqüència mostral inferior a 10 casos. Les caselles calculades amb menys de 10 unitats mostrals apareixeran amb el símbol '..'

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

(13)

2. Habitatges

2.7. Habitatges principals segons superfície per districtes. 2011

Fins a De 31 a De 61 a De 91 a De 121 a Més de Districtes TOTAL 30 m2 60 m2 90 m2 120 m2 150 m2 150 m2 BARCELONA 684.078 8.649 184.268 348.922 96.794 24.563 20.882 1. Ciutat Vella 44.504 2.720 20.139 14.615 4.599 1.379 1.052 2. Eixample 117.936 1.436 20.730 58.987 26.461 6.423 3.899 3. Sants-Montjuïc 77.819 1.036 24.297 43.457 7.462 911 656 4. Les Corts 33.215 298 4.910 15.724 8.170 2.333 1.781 5. Sarrià-Sant Gervasi 57.009 516 7.615 15.989 14.452 8.239 10.198 6. Gràcia 55.015 968 15.497 27.259 8.109 1.807 1.374 7. Horta-Guinardó 71.553 531 23.943 38.241 6.923 1.207 708 8. Nou Barris 68.285 267 26.544 36.789 3.856 385 444 9. Sant Andreu 61.684 335 15.956 38.436 5.932 660 365 10. Sant Martí 97.057 542 24.636 59.425 10.830 1.218 405

El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Font: Cens de Població i Habitatges 2011. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.

2. Habitatges

2.8. Habitatges principals segons nombre d’habitacions per districtes. 2011

9 hab.

Districtes TOTAL 1 hab. 2 hab. 3 hab. 4 hab. 5 hab. 6 hab. 7 hab. 8 hab. i més

BARCELONA 684.078 12.619 40.662 116.419 178.574 205.789 100.307 17.681 6.964 5.063 1. Ciutat Vella 44.504 2.756 7.504 10.997 10.603 7.568 3.295 911 535 335 2. Eixample 117.936 1.962 5.602 15.813 29.749 33.307 23.701 4.666 1.902 1.234 3. Sants-Montjuïc 77.819 1.621 4.903 14.086 21.718 24.129 9.514 1.124 528 195 4. Les Corts 33.215 563 1.203 3.895 8.358 10.487 7.069 992 354 295 5. Sarrià-Sant Gervasi 57.009 925 2.856 5.981 11.400 15.188 12.065 4.960 1.956 1.678 6. Gràcia 55.015 1.446 4.118 9.087 14.657 15.048 8.223 1.397 595 444 7. Horta-Guinardó 71.553 668 3.337 13.104 18.974 24.623 9.199 1.004 296 346 8. Nou Barris 68.285 438 3.243 14.457 19.051 23.169 6.832 618 290 188 9. Sant Andreu 61.684 971 2.777 11.332 16.289 20.691 8.453 828 232 112 10. Sant Martí 97.057 1.269 5.118 17.668 27.774 31.579 11.955 1.182 277 236 El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

(14)

2. Habitatges

2.9. Habitatges principals segons nombre de persones que hi viuen per districtes. 2011

1 2 3 4 5 6 persones

Districtes TOTAL persona persones persones persones persones o més

BARCELONA 684.078 198.052 230.095 127.577 93.294 25.780 9.280 1. Ciutat Vella 44.504 15.514 14.065 7.107 4.476 2.211 1.132 2. Eixample 117.936 37.261 40.832 20.773 14.681 3.359 1.029 3. Sants-Montjuïc 77.819 22.263 26.846 14.219 10.387 2.731 1.374 4. Les Corts 33.215 8.163 11.459 6.676 5.389 1.191 337 5. Sarrià-Sant Gervasi 57.009 15.766 17.588 9.634 8.648 4.230 1.143 6. Gràcia 55.015 18.524 18.952 8.974 6.468 1.498 600 7. Horta-Guinardó 71.553 19.445 24.953 14.101 10.082 2.343 630 8. Nou Barris 68.285 18.074 22.284 13.873 9.925 2.878 1.252 9. Sant Andreu 61.684 16.753 20.527 12.657 9.031 2.059 657 10. Sant Martí 97.057 26.290 32.588 19.563 14.208 3.280 1.127

El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Font: Cens de Població i Habitatges 2011. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.

2. Habitatges

2.10. Mitjana d’ocupació dels habitatges per districtes. 2011-2015

Districtes 2011 2012 2013 2014 2015 BARCELONA 2,46 2,45 2,45 2,45 2,46 1. Ciutat Vella 2,50 2,53 2,52 2,52 2,51 2. Eixample 2,35 2,34 2,34 2,35 2,36 3. Sants-Montjuïc 2,46 2,47 2,46 2,46 2,46 4. Les Corts 2,51 2,48 2,48 2,48 2,48 5. Sarrià-Sant Gervasi 2,60 2,59 2,61 2,62 2,64 6. Gràcia 2,29 2,28 2,29 2,29 2,30 7. Horta-Guinardó 2,44 2,43 2,43 2,42 2,43 8. Nou Barris 2,53 2,53 2,51 2,50 2,50 9. Sant Andreu 2,51 2,50 2,49 2,49 2,50 10. Sant Martí 2,49 2,49 2,48 2,49 2,49

Nota: Es tracta d'una estimació a partir del nombre de persones empadronades a cada full padronal del Padró Municipal. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

(15)

3. Locals cadastrals

3.1. Valors cadastrals i superfície dels locals de Barcelona. 2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015

Superfície total dels locals (milers m2) 124.300,7 124.597,7 126.133,5 126.049,2 126.137,3

Valor cadastral total (milions €) 81.878,8 82.510,8 82.544,2 91.316,1 100.467,5 Valor del sòl total (milions €) 48.650,9 48.740,1 48.744,4 53.615,4 58.980,3 Valor de la construcció més serveis total (milions €) 33.194,8 33.747,0 33.773,2 37.671,5 41.453,6

Valor cadastral unitari (€/m2) 658,7 662,2 654,4 724,4 796,5

Valor del sòl unitari (€/m2) 391,4 391,2 386,5 425,4 467,6

Valor de la construcció més serveis (€/m2) 267,1 270,8 267,8 298,9 328,6 Nota: es tracta del sumatori de la superfície i dels valors del conjunt de locals cadastrals, bé siguin habitatges o locals d'activitat econòmica.

A la superfície total s'hi incorpora la superfície dels espais comuns repercutible per calcular els valors unitaris dels locals. El valor cadastral s'ha calculat a partir dels seus components, els quals estan afectats per coeficients correctors.

L'any 2014 s'han actualitzat els coeficients correctors que determinen la Llei del Cadastre Immobiliari i la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per aplicar-los als valors cadastrals dels bens immobles.

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Font: Dirección General del Catastro. Ministerio de Economía y Hacienda.

Bases de dades de l'Impost de Béns Immobles a gener de cada any. Institut Municipal d'Hisenda. Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia.

3. Locals cadastrals

3.2. Valors cadastrals i superfície dels locals per districtes. 2011-2015

Valors cadastrals totals (milions €) Valors unitaris (€/m2)

Superfície total Valor de la Valor de la

dels locals Valor Valor construcció Valor Valor construcció

Districtes (milers m2) cadastral del sòl més serveis cadastral del sòl més serveis

2011 124.300,7 81.878,8 48.650,9 33.194,8 658,7 391,4 267,1 2012 124.597,7 82.510,8 48.740,1 33.747,0 662,2 391,2 270,8 2013 126.133,5 82.544,2 48.744,4 33.773,2 654,4 386,5 267,8 2014 126.049,2 91.316,1 53.615,4 37.671,5 724,4 425,4 298,9 2015 126.137,3 100.467,5 58.980,3 41.453,6 796,5 467,6 328,6 1. Ciutat Vella 8.499,1 5.695,9 3.224,6 2.466,9 670,2 379,4 290,3 2. Eixample 24.686,9 22.516,7 14.773,1 7.742,3 912,1 598,4 313,6 3. Sants-Montjuïc 15.988,8 11.188,5 6.115,4 5.067,8 699,8 382,5 317,0 4. Les Corts 8.782,4 8.393,2 4.837,0 3.551,9 955,7 550,8 404,4 5. Sarrià-Sant Gervasi 15.601,0 14.879,0 9.252,5 5.626,2 953,7 593,1 360,6 6. Gràcia 8.697,5 6.633,7 4.205,5 2.428,2 762,7 483,5 279,2 7. Horta-Guinardó 9.675,7 6.526,5 3.495,1 3.031,1 674,5 361,2 313,3 8. Nou Barris 8.009,9 5.189,8 2.647,3 2.535,1 647,9 330,5 316,5 9. Sant Andreu 9.526,3 6.368,6 3.432,2 2.934,6 668,5 360,3 308,1 10. Sant Martí 16.669,7 13.075,5 6.997,5 6.069,4 784,4 419,8 364,1 Nota: es tracta del sumatori de la superfície i dels valors del conjunt de locals cadastrals, bé siguin habitatges o locals d'activitat econòmica.

A la superfície total s'hi incorpora la superfície dels espais comuns repercutible per calcular els valors dels locals. El valor cadastral s'ha calculat a partir dels seus components, els quals estan afectats per coeficients correctors. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Font: Dirección General del Catastro. Ministerio de Economía y Hacienda.

(16)

3. Locals cadastrals

3.3. Tipologia dels locals cadastrals per districtes. 2011-2015

Districtes TOTAL Locals habitatge Locals aparcaments Altres locals

2011 1.375.158 816.326 348.279 210.553 2012 1.386.140 819.301 356.397 210.442 2013 1.394.539 821.999 362.291 210.249 2014 1.398.635 822.118 366.617 209.900 2015 1.404.448 823.709 371.417 209.322 1. Ciutat Vella 82.811 57.752 7.321 17.738 2. Eixample 256.339 145.004 66.969 44.366 3. Sants-Montjuïc 151.113 87.770 40.471 22.872 4. Les Corts 84.839 40.665 32.342 11.832 5. Sarrià-Sant Gervasi 158.962 77.776 54.905 26.281 6. Gràcia 112.144 69.911 26.306 15.927 7. Horta-Guinardó 133.822 86.649 30.271 16.902 8. Nou Barris 114.524 77.069 24.615 12.840 9. Sant Andreu 118.817 70.533 32.227 16.057 10. Sant Martí 191.077 110.580 55.990 24.507

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Font: Dirección General del Catastro. Ministerio de Economía y Hacienda.

Bases de dades de l'Impost de Béns Immobles a gener de cada any. Institut Municipal d'Hisenda. Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia.

3. Locals cadastrals

3.4. Habitatges cadastrals segons anys de construcció per districtes. 2011-2015

Abans 1991- A partir Districtes TOTAL de 1901 1901-40 1941-60 1961-80 1981-90 2000 2000 2011 816.326 84.247 124.077 104.687 380.905 39.340 42.943 40.127 2012 819.301 84.180 124.058 104.548 380.941 39.374 43.000 43.200 2013 821.999 84.188 123.673 104.498 381.063 39.417 43.050 46.110 2014 822.118 84.013 123.445 104.174 380.794 39.395 43.008 47.289 2015 823.709 83.978 123.500 104.052 381.102 39.430 43.001 48.646 1. Ciutat Vella 57.752 33.926 11.492 2.748 4.016 1.197 2.608 1.765 2. Eixample 145.004 23.525 41.342 14.307 49.883 6.888 4.933 4.126 3. Sants-Montjuïc 87.770 7.644 19.007 7.348 37.816 5.583 5.380 4.992 4. Les Corts 40.665 228 2.405 4.680 26.500 3.937 1.436 1.479 5. Sarrià-Sant Gervasi 77.776 1.704 10.069 17.121 38.077 4.216 3.133 3.456 6. Gràcia 69.911 8.113 15.504 8.295 30.192 2.668 2.466 2.673 7. Horta-Guinardó 86.649 1.023 5.297 15.421 51.547 3.722 5.471 4.168 8. Nou Barris 77.069 261 1.652 13.728 52.321 2.035 2.680 4.392 9. Sant Andreu 70.533 2.321 4.474 8.263 39.242 3.645 4.543 8.045 10. Sant Martí 110.580 5.233 12.258 12.141 51.508 5.539 10.351 13.550 Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Font: Dirección General del Catastro. Ministerio de Economía y Hacienda.

(17)

3. Locals cadastrals

3.5. Habitatges cadastrals segons superfície per districtes. 2011-2015

Fins a 31 a 61 a 91 a 121 a 151 a 211 a Més de No

Districtes TOTAL 30 m2 60 m2 90 m2 120 m2 150 m2 210 m2 250 m2 250 m2 consta

2011 816.326 27.480 222.771 371.605 124.899 35.756 24.583 4.963 4.235 34 2012 819.301 27.585 223.746 373.275 125.264 35.739 24.490 4.950 4.219 33 2013 821.999 28.261 224.319 374.326 125.594 35.821 24.486 4.915 4.224 53 2014 822.118 28.287 223.909 374.681 125.744 35.840 24.491 4.909 4.210 47 2015 823.709 28.502 224.288 375.365 126.098 35.881 24.444 4.905 4.177 49 1. Ciutat Vella 57.752 4.727 25.992 15.546 6.238 2.862 1.639 367 371 10 2. Eixample 145.004 2.909 25.113 63.172 34.075 10.377 6.904 1.399 1.044 11 3. Sants-Montjuïc 87.770 2.521 27.104 46.259 10.540 1.053 245 17 27 4 4. Les Corts 40.665 884 6.395 16.752 10.310 3.306 2.282 436 295 5 5. Sarrià-Sant Gervasi 77.776 2.905 12.374 19.838 16.679 10.571 10.973 2.372 2.062 2 6. Gràcia 69.911 3.079 20.091 31.992 10.419 2.689 1.283 201 157 0 7. Horta-Guinardó 86.649 4.746 29.426 42.391 8.163 1.477 346 40 58 2 8. Nou Barris 77.069 1.949 31.388 38.081 5.223 306 88 11 22 1 9. Sant Andreu 70.533 2.415 19.517 38.854 8.886 707 130 14 10 0 10. Sant Martí 110.580 2.367 26.888 62.480 15.565 2.533 554 48 131 14 Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Font: Dirección General del Catastro. Ministerio de Economía y Hacienda.

(18)

4. Registre de la propietat i estadístiques d’hipoteques

4.1. Finques registrades per número de registre. 2011-2015

Alienació d'immobles Compravenda de finques

Actes Actes o con- Actes o contrac- Import Import

Registrats per d'última tracte en què te en què no Nombre total mitjà (€)

Registre primer cop voluntat intervé preu intervé preu (1) finques (milions €) compravenda

2011 18 12.063 17.265 1.957 17.265 4.273 247.516 2012 25 12.292 14.529 2.245 14.479 3.349 251.272 2013 32 12.120 15.736 3.719 15.935 5.051 316.950 2014 26 14.068 18.903 3.895 18.868 4.364 231.317 2015 12 14.500 23.499 3.345 24.238 5.300 218.667 1 1 299 712 72 712 409 574.438 2 0 491 754 118 754 145 193.413 3 1 868 4.613 289 4.613 870 188.597 4 0 754 1.250 71 1.250 233 186.545 5 0 976 1.187 43 1.187 187 157.899 6 0 878 1.408 227 1.408 453 321.728 7 0 783 1.487 174 1.487 263 177.408 8 0 354 684 195 684 266 388.496 10 0 1.035 1.002 50 1.002 105 104.742 11 7 1.073 811 435 811 119 146.732 12 0 189 418 99 418 81 193.779 13 0 1.000 945 100 1.000 86 86.000 14 0 530 862 88 975 114 116.869 15 0 428 331 159 331 160 486.203 16 0 472 381 163 381 159 417.323 17 0 126 225 21 225 25 110.824 18 0 496 608 0 608 89 146.382 19 0 72 111 32 111 52 464.529 20 0 438 388 159 388 40 103.093 21 1 524 1.713 389 1.713 746 435.770 22 2 926 1.006 68 1.006 173 171.957 23 0 462 482 89 482 74 153.527 24 0 220 741 33 741 212 286.028 25 0 243 318 5 318 41 129.281 26 0 139 298 58 298 42 141.211 27 0 418 273 119 810 70 86.984 28 0 32 30 2 64 10 130.000 30 0 274 461 87 461 76 164.907

Nota: les finques indicades són les classificades com a urbanes.

El registre núm. 28 funciona fins el 7 de maig de 2015. A partir d'aquesta data passa al registre 3 i al 14. (1) Permutes, donacions, etc.

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

(19)

4. Registre de la propietat i estadístiques d’hipoteques

4.2. Hipoteques de finques urbanes segons naturalesa de la finca per mesos. 2011-2015

TOTALS Habitatges Altres urbanes i solars

Capital Import Capital Import Capital Import

Mes Nombre (milers €) mitjà (€) Nombre (milers €) mitjà (€) Nombre (milers €) mitjà (€

2011 14.986 2.606.627 173.937 11.659 1.826.796 156.685 3.327 779.840 234.397 2012 10.510 1.939.441 184.533 7.775 1.056.398 135.871 2.735 883.042 322.867 2013 8.359 1.421.213 170.022 5.983 832.198 139.094 2.379 589.016 247.590 2014 8.500 2.071.784 243.739 6.418 911.828 142.074 2.082 1.159.946 557.131 2015 12.251 2.588.381 211.279 8.543 1.382.639 161.845 3.708 1.205.753 325.176 Gener 1.915 252.198 131.696 994 143.287 144.152 921 108.911 118.253 Febrer 1.202 187.069 155.631 751 141.133 187.927 451 45.936 101.854 Març 951 232.518 244.498 663 109.163 164.650 288 123.355 428.316 Abril 892 142.267 159.492 702 117.554 167.456 190 24.713 130.068 Maig 916 354.927 387.475 638 107.203 168.030 278 247.724 891.094 Juny 626 118.591 189.442 480 81.954 170.738 146 36.637 250.938 Juliol 1.010 272.628 269.929 689 112.771 163.673 321 159.858 498.000 Agost 742 182.711 246.241 538 81.257 151.035 204 101.454 497.324 Setembre 916 235.848 257.476 707 109.536 154.931 209 126.314 604.373 Octubre 836 190.711 228.123 694 115.181 165.967 142 75.534 531.930 Novembre 1.101 243.387 221.060 796 122.471 153.858 305 120.916 396.446 Desembre 1.144 175.526 153.432 891 141.129 158.394 253 34.401 135.972 Nota: dades provisionals. El nombre d'hipoteques constituïdes correspon al de les finques urbanes (habitatges, solars i altres).

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Font: Registre de la Propietat. Dades publicades a "Estadística de Hipotecas". INE. Explotació específica de l'INE pel municipi de Barcelona.

4. Registre de la propietat i estadístiques d’hipoteques

4.3. Hipoteques de finques urbanes segons entitat prestatària per mesos. 2011-2015

TOTALS Bancs Caixes Altres entitats

Capital Import Capital Import Capital Import Capital Import

Mes Nombre (milers €) mitjà (€) Nombre (milers €) mitjà (€) Nombre (milers €) mitjà (€ Nombre (milers €) mitjà (€)

2011 14.987 2.606.623 173.926 6.577 1.250.558 190.141 6.963 1.092.519 156.903 1.446 263.561 182.269 2012 10.510 1.939.441 184.533 7.901 1.605.997 203.265 1.547 207.779 134.311 1.062 125.672 118.335 2013 8.359 1.421.213 170.022 6.879 1.160.122 168.647 378 60.518 160.101 1.102 200.577 182.012 2014 8.500 2.071.784 243.739 7.457 1.636.325 219.435 - - - 1.043 435.457 417.504 2015 12.251 2.588.381 211.279 11.341 2.361.957 208.267 - - - 910 199.421 219.144 Gener 1.915 252.198 131.696 1.873 244.383 130.477 - - - 42 7.812 186.000 Febrer 1.202 187.069 155.631 1.139 177.693 156.008 - - - 63 9.373 148.778 Març 951 232.518 244.498 815 214.252 262.886 - - - 136 18.260 134.265 Abril 892 142.267 159.492 824 131.046 159.036 - - - 68 11.223 165.044 Maig 916 354.927 387.475 830 290.081 349.495 - - - 86 64.845 754.012 Juny 626 118.591 189.442 564 99.188 175.865 - - - 62 19.404 312.968 Juliol 1.010 272.628 269.929 929 236.828 254.928 - - - 81 8.800 108.642 Agost 742 182.711 246.241 669 164.381 245.712 - - - 73 18.332 251.123 Setembre 916 235.848 257.476 848 225.598 266.035 - - - 68 10.253 150.779 Octubre 836 190.711 228.123 782 185.059 236.648 - - - 54 5.653 104.685 Novembre 1.101 243.387 221.060 977 225.794 231.110 - - - 124 17.593 141.879

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :